Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 25. maj 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Henning Jørgensen, Emma Svensson, Lone Lex og Hans Chr. Holst.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Henning Jørgensen, Emma Svensson, Lone Lex og Hans Chr. Holst var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. og 3. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert og Klaus Riis Klæstrup, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Lone Lex pga. sygdom og Hans Chr. Holst pga. rejseaktivitet i forbindelse med job.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Lone Lex pga. sygdom og fra Hans Chr. Holst pga. rejseaktivitet i forbindelse med job.

1. og 3. stedfortræder på liste V, Jan Thaibert og Klaus Riis Klæstrup er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen. 2. stedfortræder på liste V, Jacob Kolind, var forhindret i at give møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Henning Jørgensen, Emma Svensson, Lone Lex og Hans Chr. Holst var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Forventning til fremtidig indsats på politidækningen i Brønderslev og Nordjylland (Bendt Danielsen)
 • Hvornår får Byrådet information og redegørelse for situationen på ældreområdet? Der er behov for hurtig reaktion (Arne M Jensen)
 • Hvordan går det med ajourføring af udligningssystemet? (Bendt Danielsen)

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Samlet set viser budgetopfølgning 1 en forventet merforbrug på 694.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Samlet set viser budgetopfølgning 1 et forventet merforbrug på 694.000 kr.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der et forventet merforbrug på 129.000 kr. Afvigelsen skyldes dels indkøb af Læringsplatform samt ikke effektuerede besparelser vedrørende sammenlægninger på institutionsområdet. Herudover er der en mindre udgift som følge af nedjustering i normeringen på tilsynsførende dagplejepædagoger.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der en forventet mindreindtægt vedr. byggesagsgebyrer på 565.000 kr.

Byrådet godkendte på mødet den 30. marts 2016 indsatser og finansiering af flerårsaftalen, så det forventede underskud for 2016 vil blive udlignet.

Ved budgetopfølgning 1 kan der være stor usikkerhed i forhold til det endelige forbrug på de enkelte områder. Selvom der i budgetopfølgning 1, ikke er forventet de store afvigelser, er der følgende områder, som skal følges og holdes meget øje med:

- Ældreområdet

- Specialundervisning

- Udsatte børn og unge

- Udsatte børn og unge - UngeCenter

- Misbrug - UngeCenter

- Integrationsområdet

- Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og i fagudvalgene på møderne primo maj måned.

Forretningsledelsen, 26. april 2016, pkt. 5:

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder hvor der er risiko for budgetskred med henblik på at imødegå budgetproblemer på disse områder.

Indstilling

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 4:

Forretningsledelsens anbefaling indstilles godkendt.

Henning Jørgensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsmidler 2016 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsbevillingen kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse og grønne områder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbevilling på 9.800.000 kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2016, pkt. 8:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at anlægsmidlerne frigives.

Det bemærkes, at Byrådet på mødet den 27. april 2016 frigav 3 mio. kr. af midlerne til færdiggørelse af Nordbyen.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 10:

Det indstilles, at restbeløbet (6,8 mio. kr.) frigives.

Henning Jørgensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


7. Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af 980.000 kr. til bygningsændringerne i forbindelse med etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev by.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 12. januar 2016

 • at der udarbejdes forslag til indretning af integrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Galaksen og Børnehaven Fasanen
 • at der laves mad til vuggestueafdelingen på den enkelte institution
 • at fagenheden finder den manglende finansiering til drift på ca. 150.000 kr. indenfor budgettets rammer.

På udvalgets møde den 8. marts 2016 udtrykte udvalget behov for yderligere at drøfte den manglende finansiering til drift. Beløbet er efterfølgendeberegnet til 184.000 kr.

Med baggrund i Børne- og Skoleudvalgets drøftelser og beslutning den 12. januar 2016 og 8. marts 2016 indrettes der integrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Galaksen og Børnehaven Fasanen.

Der laves mad til vuggestueafdelingen på den enkelte institution.

Der nedlægges 15 vuggestuepladser.

Fordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser vil herefter blive følgende:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Fasanen

Nuværende pladser

65

120

92

Omfordeling børnehavepladser

+65

-25

-25

De øvrige børnehaver i Brønderslev by nednormeres med 15 pladser.

Antal pladser efter ændring:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Fasanen

Vuggestue

17

17

16

Børnehave

65

95

67

Ved ovenstående fordeling sikres børn, der starter i vuggestueafdelingen, efterfølgende en plads i børnehaveafdelingen.

Af hensyn til gennemførelse af de nødvendige bygningsændringer og det naturlige flow af børn i børnehaverne i relation til skolestart, vil det optimale tidspunkt for opstart af de aldersintegrerede tilbud være den 1. september 2017.

Udgifter vedrørende bygningsmæssige ændringer/justeringer (bilag vedlagt)

Udgifter til bygningsmæssige ændringer i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Fasanen og Børnehaven Galaksen er beregnet til 980.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.

Merudgifter ved produktion af mad i 3 mindre enheder er beregnet til ca. 375.000 kr. årligt.

Finansiering

Anlægsudgifter vedr. bygningsmæssige ændringer/justeringer på 980.000 kr. finansieres ved frigivelse af reserverede anlægsmidler.

Øgede driftsudgifter vedrørende madproduktion på 375.000 kr. finansieres indenfor den økonomiske ramme for dagtilbudsområdet, herunder nedlæggelse af 15 vuggestuepladser samt midler fra pasningspuljen, som sikrer ressourcer i forhold til udgiftsvariationer på dagtilbudsområdet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at

 • der med virkning fra den 1. september 2017 etableres aldersintegrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Fasanen og Børnehaven Galaksen.
 • 15 vuggestuepladser konverteres til 15 dagplejepladser med virkning fra den 1. september 2017.
 • øgede driftsudgifter vedrørende madproduktion på 375.000 kr. finansieres inden for den samlede ramme fra følgende områder
  • nedlæggelse af 15 vuggestuepladser 191.000 kr.
  • fra pasningspuljen 184.000 kr.
  • reserverede anlægsmidler på 980.000 kr. frigives til formålet.

Fag MED for Børn og Kultur, den 2. maj 2016

Fag MED for Børn og Kultur drøftede punktet og finder etableringen af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev bysom værende en god idé, som bør gennemføres. Udvalget lagde vægt på, at forslaget er fremkommet på baggrund af pædagogiske overvejelser.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jon Miller og Carsten Otte. Lars Andreasen mødte for Lasse Jørgensen.

Personale

Ressourcetildelingen følger det enkelte barn ved tilmeldingen til dagtilbud. Personaleressourcen tilpasses derfor løbende henover året.

Der vil være behov for omrokeringer i personalegrupperne.

Økonomi

Det kan oplyses at der på anlægsbudgettet til 2016 er afsat 1.000.000 kr. til etablering af aldersintegrerede institutioner.

Yderligere kan oplyses, at restbeløbet 184.000 kr. kan finansieres fra pasningspuljen fra 2017 og fremover.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2016, pkt. 7:

Udvalget indstiller, at de afsatte midler 980.000 kr. til området frigives med henblik på, at bygningsændringerne kan påbegyndes pr. 1. januar 2017.

Fagenheden udarbejder plan for iværksættelsen.

Godkendt.

Lone Lex var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 9:

Karsten Frederiksen deltog ikke pga. inhabilitet.

Der ønskes begrundelse for, at produktion af mad skal foregå på alle lokationer.

Anlægsbevilling indstilles frigivet.

Henning Jørgensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke pga. inhabilitet.

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af lokalplanforslag 32-R-04.02 for Thorup Hede Spejdercenter


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Thorup Hede Spejdercenter foreslås i lokalplanforslaget udvidet med en mark på 4,2 ha, så det samlede areal udgør ca. 13,5 ha. Lokalplanen giver mulighed for at anvende det nye område til lejraktiviteter, herunder parkering samt bebyggelse i meget begrænset omfang.

Byrådet skal tage stillig til, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 32-R-04.02kan godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlighed.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg for udvidelse af Thorup Hede Spejdercenter har været i fordebat, hvorefter det blev besluttet at gå videre med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Planforslagene er udarbejdet af Fagenheden for Teknik- og Miljø. Thorup Hede Spejdercenter har fået udkastet til gennemsyn. Spejdercentret foreslås i lokalplanforslaget udvidet med en mark på 4,2 ha, så det samlede areal udgør ca. 13,5 ha. Lokalplanen har til formål at fastholde områdets naturpræg samtidig med at der gives mere plads til afholdelse af spejderlejre.

Lokalplanen giver mulighed for at anvende det nye område til lejraktiviteter, herunder parkering samt bebyggelse i meget begrænset omfang. Lokalplanen viderefører den tidligere lokalplans begrænsninger i antal deltagere. Centret må anvendes spejderformål og må desuden udlejes til organisationer og foreninger for børn og unge af almennyttig karakter, som har naturformidling og naturpleje som formål med opholdet i centret. Børneinstitutioner og skoler medregnes i definitionen. Lokalplanområdet kan således ikke udlejes til private til afholdelse af fester, koncerter eller til hundetræning, ligesom organisationer og foreninger i langt overvejende omfang skal anvende spejdercentret i forbindelse med deres naturformidling.

Vilkår aftalt efter fordebatten er indarbejdet i lokalplanen. Lokalplanen færdiggøres inden offentliggørelse.

Udkast til de to forslag kan læses på denne adresse:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=626

Forslagene er desuden i bilag.

Fagenheden for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkenderforslagene til kommuneplantillæg og lokalplan, som efterfølgende sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2016, pkt. 8:

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


9. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-B-34.01, kommuneplantillæg nr. 26 samt tillæg til spildevandsplanen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 22. februar 2016 til den 18. april 2016. Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger og indsigelser.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 01-B-34.01, kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen kan endeligt vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord" indeholder en plan for udbygning af den nordlige del af Ådalen i Brønderslev og viderefører en del af principperne fra masterplanen, der blev udarbejdet for hele Ådalen i 2003. Planen udlægger en åben-lav bebyggelse i form af parceludstykninger i et område ned mod byparken og inddrager også en del af byparken, da der er en del arkæologiske fund i området. Byparken vil dog fortsat være det centrale grønne rum i området. Nord for parceludstykningen muliggør lokalplanen etablering af en rekreativ park/naturområde, hvori der kan placeres en række naturgrunde.

Lokalplanområdet afgrænses af en omfartsvej, som er fortsættelsen af Ndr. Omfartsvej, der nu kobles på Hjørringvej nord for lokalplanområdet.

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 26 med henblik på at tilrette rammeområde 01-B-34, så det følger lokalplanafgrænsningen for lokalplan 01-

B-34.01 "Ådalen Nord".

Der er udarbejdet tillæg til spildevandsplanen, da kloakeringsprincippet ønskes ændret fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

Planforslagene kan ses her: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?LokalplanNr=01-B-34.01

Høringssvar

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 22. februar 2016 til den 18. april 2016. Et borgermøde blev afholdt i forbindelse med høringen den 7. marts 2016 og der er efterfølgende indkommet 4 høringssvar og 157 rettidige underskrifter mod placering af grunde i byparken.

Følgende bemærkninger og indsigelser er indkommet i høringsperioden:

 • Positiv tilkendegivelse af planens udformning med attraktive boliggrunde, samt færdiggørelsen af Ndr. Omfartsvej.
 • Indsigelser mod placeringen af boliggrunde i byparken.

Der er desuden modtaget høringssvar til lokalplanen omhandlende en sti/indkørsel til Vrangdrupvej 49, samt placering af en hestefold og overdragelse af jord i forbindelse hermed. Dette ligger uden for lokalplanområdet og høringssvarene medtages derfor til behandling i de pågældende sager.

Fagenhedens vurdering

Den planlagte placering af boliggrunde i byparken er fundet nødvendig på baggrund af de arkæologiske fund i lokalplanområdet og dermed for at sikre økonomi i projektet. Planen erstatter det tabte rekreative areal i byparken med grønne kiler mellem boligenklaverne, samt et større grønt og rekreativt område i den nordlige del, hvor der også placeres naturgrunde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord", kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2016, pkt. 10:

Udsættes.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. maj 2016:

På baggrund af de indkomne indsigelser vedr. boliggrunde i byparken foreslår Fagenheden for Teknik og Miljø, at der varieres i bygningshøjden, således at bygninger nærmest eksisterende bebyggelse i byparken og den sydlige Ådal må opføres i maks. 1 etage med en højde på op til 7 meter. Bygninger på de øvrige boliggrunde må opføres i maks. 2 etager med en højde på op til 8,5 meter.

Der sker dermed følgende ændring i lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord" § 7.3:

7.3 Bebyggelsens højde og etageantal

Delområde 1

Bebyggelse må opføres i maksimum 2etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 m.

Dog må bebyggelsen, som vist på kortbilag 2, kun opføres i maksimum 1 etage og med en bygningshøjde på op til 7 m.

Lokalplanteksten ændres efter endelig vedtagelse i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 01-B-34.01 "Ådalen Nord" med ovenstående forslag til ændring, samt kommuneplantillæg nr. 26 og tillæg til spildevandsplanen endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2016, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Chr. Holst var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 12:

Indstilles godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Henning Jørgensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


10. Frikommuneansøgning


Resume

Sagsforløb: FL/BE/ØK/BY

På KKR Nordjyllands møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der under forudsætning af at de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene, som ét samlet nordjysk netværk.

De enkelte kommunalbestyrelser anmodes om at behandle sagen inden den 1. juni 2016.

Sagsfremstilling

På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der, under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår yderligere:

 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner tage over.
 • Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet.
 • En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne og KKR senest i maj 2016.

Baggrund og rammerne for forsøget

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og Indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage.

Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme ideudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg – disse kan altså variere fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk var oprindeligt den 1. maj 2016, men er nu udskudt til den 1. juni 2016. Fra ministeriets side forventer man at kunne give en tilbagemelding i starten af september. Fristen for at søge om de konkrete projekter fastholdes dog fortsat til at være 1. november 2016. Ministeriet vil i starten af september udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsfristen pr. 1. juni 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af selve frikommunenetværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg.

Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer, mv.) og er regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal fremgå af ansøgningen om at blive frikommunenetværk. KDK (kredsen af kommunaldirektører) har peget på Aalborg Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven med at være netværksansvarlig kommune.

Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Det er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over.

Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom RAR Nordjylland (Regionalt Arbejdsmarkedsråd) vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne.

I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse.

Præmisser for netværket og forsøgene

KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats.

Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til:

 • Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke ydelser til borgerne
 • Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag

Ressourceforbrug

I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i nul, et eller flere forsøg. Det konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi forsøgene vil kunne variere i omfang og indhold.

Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 årsværk på frikommuneforsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man f.eks. vil bruge på markedsføringsdelen.

Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til den ”rigtige” indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene.

Forslag til forsøg

Der er i Nordjylland arbejdet med et udkast til idékatalog, der rammer ind under følgende temaer:

 • Kvalificeret arbejdskraft generelt
 • Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
 • Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil netværket arbejde videre med at konkretisere ideerne og fremlægge disse for kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg.

Samarbejde i netværket

I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og ideudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang 1. november 2016.

Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden.

Det er således fremhævet, at den enkelte kommune kan melde til og fra på de enkelte delelementer i forsøget, som det besluttes i det enkelte byråd. Som enkeltkommune er man således ikke bundet op på hele pakken i det samlede projekt.

Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med ”kontrolgruppe” forstået således, at nogle kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville bidrage til vidensopsamling.

For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune.

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig som minimum til at deltage i netværksmøder, konferencer m.v.

Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal medvirke til at opnå.

Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. juni 2016 gælder følgende tidsplan:

Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på Beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning

2. marts 2016

FU på Beskæftigelsesområdet drøfter udkastet

4. marts 2016

FU fremsender udkast til ansøgning til KDK

9. marts 2016

KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast + bilag

10. marts 2016

(ifm. KL-Topmøde)

FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører drøfter ansøgning samt KDK’s bemærkninger

18. marts 2016

FU på Beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen

10. marts-29. marts 2016

KDK tager stilling

1.april 2016

Borgermestermøde

8. april 2016

KKR-møde

15. april

Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser

April-maj 2016

Ansøgningsfrist

1.juni 2016

Svar fra Social- og Indenrigsministeriet

Primo september 2016

Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger samt godkendelse i kommunalbestyrelser

Juli-oktober 2016

Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg

1.november 2016

Herefter ½-ålige ansøgningsrunder om konkrete forsøg

Fra 1. maj 2017

Personale

Er beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. april 2016, pkt. 6:

Fremsendes til politisk drøftelse.

Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2016, pkt. 16:

Beskæftigelsesudvalget afventer Byrådets beslutning.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 11:

Udsat.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 18. maj 2016, pkt. 14:

Ansøgning indstilles afsendt.

Arne M. Jensen og Lene Hansen er imod deltagelse.

Henning Jørgensen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Ansøgning godkendt afsendt efter følgende afstemning

 • 9 er imod afsendelse af ansøgning (A)
 • 16 for afsendelse af ansøgning

Deltagelse i delelementer skal besluttes af Byrådet.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Bilag

Til toppen


11. Takkekort


Resume

Sagsforløb: BY

Birgith Winther, Økonomiafdelingen - fødselsdag

Vibeke Søndergaard - afsked

Birgit og Jakob Sørensen - diamantbryllup

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


13. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


14. Lukket punkt: Handel med ejendomme


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


15. Lukket punkt: Anke over begrænset åbningstid


Beslutning

Beslutning stadfæstet.

Martin Bech ønsker at imødekomme anken.

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Ansøgning afsendes til tilskud opførelse af flygtningeegnede boliger
 • Redegørelse for status på ældreområdet udsendes i løbet af ugen

Fraværende:

Henning Jørgensen

Emma Svensson

Lone Lex (Jan Thaibert mødt)

Hans Chr. Holst (Klaus Riis Klæstrup mødt)

Til toppen

Opdateret 26. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach