Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 14. september 2016
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Peter Stecher godkendt som stedfortræder for Karsten Frederiksen.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Hvem fører forhandlinger med DSB omkring bygninger og baggrunden/mandat herfor? (Arne M Jensen)
 • Hvordan er status på udligningsdiskussionerne og finansieringsudvalgets arbejde? (Bendt Danielsen)

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


5. 1. behandling af Budget 2017 og overslagsårerne 2018 - 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der fremsendes basisbudget for 2017 og overslagsårerne 2018 - 2020 til drøftelse og 1. behandling i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2017 og overslagsårerne 2018 - 2020 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 7. september og Byrådet den 14. september 2016.

Repræsentanter fra hhv. O og Ø er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelser § 20, stk. 5.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af ændringer til budget 2017 på møderne i august måned, udviser basisbudgettet for 2017 følgende hovedtal i mio. kr.

I hele mio. kr.

Budget 2017

Indtægter

-2.264

Særlig vanskeligt stillet kommune

-16

Indtægter i alt

-2.280

Udgifter

Serviceudgifter

1.589

Overførselsudgifter

669

Driftsudgifter i alt

2.258

Rente - netto

7

Overskud drift

-15

Anlæg

26

Underskud på drift og anlæg

11

Afdrag på lån

41

Lån til kommune med lav likviditet

-22

Øvrige lån

-15

Pulje til grundkapital

0

Underskud i kassen (+=underskud)

15

Pulje til overførsel mellem årene

-25

Reel påvirkning af kassebeholdning

-10

På indtægtssiden er der i budget forslaget forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endvidere er der indregnet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 16,0 mio. kr..

Brønderslev Kommune har ligeledes modtaget positivt lånetilsagn på 22,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommunen.

Herudover er der modtaget tilsagn om låneadgang til henholdsvis energibesparende foranstaltninger på 4,9 mio. kr. og 10,0 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje.

Der er ikke indarbejdet afdækningsforslag i budgetforslaget, ligesom fagudvalgenes ønsker til budget 2017 ikke er indarbejdet.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til de tidligere godkendte principper for udarbejdelse af Budget 2017, er fastsat til torsdag den 22. september kl. 12.00.

Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020.

Afdelingsleder Kai Ø. Christensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 3:

Oversendes til videre 1. behandling i Byrådet med anbefaling af fristfastsættelserne.

Beslutning

Oversendes til 2. behandling med godkendelse af fristfastsættelserne.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


6. Nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/ØK/BY

Byrådet besluttede i marts 2016, at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016 og at der i den forbindelse iværksættes konkrete initiativer til at imødegå de krævede besparelser.

Byrådet anmodes om at godkende forslag om takstnedsættelse på botilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2016, efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, at flerårsaftalen for Handicap- og Psykiatriområdet ophæves ved udgangen af 2016. Samtidig fremlagde Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslag til initiativer til at imødekomme de krævede besparelser - se nedenstående:

Botilbud

Forslag

Bofællesskaberne

Målgrupperne på bofællesskaberne på Brandur Allé og Lundagervej er stort set ens, men taksten på Lundagervej er højere end på Brandur Allé. Det foreslås, at taksten på Lundagervej nedsættes til samme niveau som på Brandur Allé. Takstnedsættelsen vil svare til en besparelse på 438.000 kr. årligt. Besparelsen vil være ca. 300.000 kr. årligt for Brønderslev Kommune. Takstnedsættelsen kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Nordstjernen

I forlængelse af Økonomiudvalgets udmelding om tilbageholdenhed er det i 2015 lykkedes at tilrettelægge den daglige drift således, at der er opnået en årlig besparelse på 2 årsværk svarende til ca. 780.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Nordstjernen kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Hedebo

Det vurderes muligt at reducere personalenormeringen på Hedebo med 1 årsværk svarende til ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Hedebo kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår ovenstående takstnedsættelser effektueret som vist herunder:

Botilbud

Takst pr. 1. januar 2016

(i kr.)

Takst pr. 1. maj 2016

(i kr.)

Forventet besparelse

i 2016 (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Forventet besparelse pr. år

fra 2017 og frem (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Nordstjernen

2.094

2.022

260.000

390.000

Lundagervej

1.556

1.451

200.000

300.000

Hedebo takst 1

2.290

2.260

133.000

200.000

Hedebo takst 2

1.841

1.811

Hedebo takst 3

1.570

1.540

593.000

890.000

Den udregnede besparelse er reelt set højere end det angivne beløb, men da en del af besparelsen tilfalder andre kommuner, er det den del af besparelsen, der vedrører Brønderslev Kommune, der her skitseres.

Takstnedsættelse vil blive effektueret som en nednormering af personalet og vil virke med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at takstnedsættelsen effektueres som foreslået.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen er en del af finansieringen af flerårsaftalen ifølge Byrådets beslutning den 30. marts 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 4:

Udsat

Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 16. juni 2016, pkt. 4:

Handicaprådet har drøftet sagen.

Handicaprådet udtrykker bekymring om, hvorvidt besparelsen påvirker serviceniveauet.

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Fraværende: Ole Jespersgaard og Peter H.S. Kristensen.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Byrådet, 31. august 2016, pkt. 17:

Udsat.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 1. september 2016, pkt. 1:

Pia Kornø orienterer om nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion.

Der er stor ros til Nordstjernen ii forhold til processen, som ikke har fået personalemæssige konsekvenser.

Susanne Åbenhus spurgte ind til, om det havde været oppe i de lokale MED på alle de berørte enheder.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


7. Takster på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Med henblik på at sikre løbende visitation til det kommunale dagtilbud på Springbrættet fremlægges alternative forslag til takstreduktion på Springbrættet, således at taksten matcher det billigste private dagtilbud.

Byrådet anmodes om at beslutte, hvilket af de opstillede scenarier, der skal være gældende.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har på Det Specialiserede Voksenområde vedtaget en 90 % selvforsyningsstrategi og samtidig en tilgang i visitering om valg af ”bedst og billigst”. Det betyder, at Brønderslev Kommune vil levere 90 % af leverancerne til borgerne fra egne tilbud, men samtidig skal tilbuddene være bedst og billigst.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i samarbejde mellem Visitationen og Handicap- og Psykiatriområdet etableret et visitationsudvalg. Formålet med Visitationsudvalget er at få visiteret borgerne til de rette tilbud i et samarbejde mellem myndighed og udfører. I Visitationsudvalget behandles større sager med særligt fokus på faglighed og økonomi.

I forlængelse af ovenstående er der på et Visitationsudvalgsmøde opstået et spørgsmål om, hvilke parametre der skal vægte højest, når de private dagtilbud og det kommunale dagtilbud sammenlignes i en visitationsproces.

Her under ses en tabel, der sammenligner forskellige parametre på Brønderslev Kommunes eget dagtilbud efter SEL § 104 Springbrættet og de private dagtilbud Mølledag, Ella og Møller Sørigs Fond og Møllegården.

Mølledag

Ella og Møller Sørigs Fond

Møllegården

Springbrættet takst 1 - § 104

Springbrættet takst 2 - § 104

Takst

13.398

11.400

14.676

22.904

14.418

Klub

1.260

Udgifter

3.704.405

2.478.025

5.019.700

1.104.648

6.577.229

Løn

2.955.905

1.953.433

3.551.300

797.334

4.661.031

Ejendom

289.000

97.350

323.000

95.379

485.633

Normering/plads

6,75

7,56

8,33

1,56

7,65

Budget/plads

154.350

165.202

167.323

267.910

173.010

Åbningstimer pr. uge inkl. transporttid

28,5

28

37,5

31,5

31,5

Mandag-torsdag

8.00 - 14.30

7.30 - 13.00

8.00 - 15.30

8.45 - 15.15

8.45 - 15.15

Fredag

8.00 - 10.30

7.30 - 13.00

8.00 - 13.30

8.45 - 14.15

8.45 - 14.15

Lukkedage inkl. ferie

15

36

20

11

11

Scenarie

Åbningstid

timer/uge

Årlige lukkedage

Ekstra pladser

Nedskrivning af budgettet

kr./år

Takst

kr./måned

1

31,5

18 ³)

19

0

11.400

2

27,5 ¹)

11 ²)

8

0

11.400

3

31,5

11

6

200.000

11.400

4

31,5

18

16

200.000

11.400

¹) Åbningstiden ændres til 8.45 - 14.15mandag - fredag.

²) Lukkedage er 2 uger i sommerferien samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

³) Lukkedage er 2 uger i sommerferien, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 3 dage op til påske og 4 dage i julen.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der flere parametre, der adskiller dagtilbuddene

 • Takst
 • Antal åbningstimer pr uge
 • Antal lukkedage om året

Med henblik på at illustrere, hvordan taksten på Springbrættet (takst 2) kan reduceres til 11.400 kr./måned, således at Visitationsudvalget kan henvise til det kommunale tilbud, er der udarbejdet 4 scenarier.

Ændringen vil træde i kraft pr. 1. august 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilket scenarie, der skal lægges til grund med henblik på at reducere taksten på Springbrættet (takst 2).

Leder Susanne Holmgaard Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at man ved en ny takst på 11.400 kr. på Springbrættet vil kunne spare 750.000 kr. på årsbasis. Beløbet bør indgå i afdækningsforslaget for 2017.

Beløbet dækker over de eksisterende 22 personer, som pr. 31. marts 2016 modtager et tilbud på Springbrættet. Desuden vil UngeCentret spare 180.000 kr. på årsbasis på de 5 borgere, som bruger Springbrættet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 22:

Taksterne på Springbrættet reduceres til 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016 ud fra følgende forudsætninger:

 • At åbningstiden er 31,5 timer/uge
 • At der er 15 lukkedage (der lukkes ikke i de tre dage op til påske)
 • At budgettet reduceres med 200.000 kr.
 • At antallet af borgere øges således at taksten bliver 11.400 kr./måned

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016

Den foreslåede takstnedsættelse på Springbrættet finansieres ved at øge antallet af pladser på Springbrættet med 9, hvorved taksten bliver 11.400 kr./måned. Det samlede antal pladser på Springbrættet øges dermed fra 38 til 47 pladser.

Åbningstider vedrørende Møllegården er rettet i sagsfremstillingen på grund af forkerte oplysninger i tidligere sagsfremstilling. Åbningstiden er 37,5 timer pr. uge. I tidligere sagsfremstilling var oplyst 31,75 timer pr. uge.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender taksten på Springbrættet på 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Byrådet, 31. august 2016, pkt. 18:

Udsat.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 1. september 2016, pkt. 2:

Formanden orienterer og punktete drøftes uden bemærkninger.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke

Beslutning

Godkendt efter følgende afstemning

 • For: 22
 • Imod: 3 (Peter H. S. Kristensen, Ole Bruun og Henning Jørgensen)

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


8. Godkendelse af skema C - helhedsplan for Boligforeningen PM afdeling 11


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om godkendelse af revideret skema C for helhedsplan for Boligforeningen PM afdeling 11.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. april 2016 skema C med en samlet anskaffelsessum er på 274.585.424 kr.

Kuben Manegement oplyser, at man nu har modtaget godkendelse af skema C fra Landsbyggefonden, men samtidig har konstateret en fejl i skemaet, hvorfor der fremsendes nyt skema C til Byrådets godkendelse.

Fejlen betyder, at den støttede del af renoveringen bliver 32 mio. kr. højere og beløber sig til 241.952.315 kr., mens den ustøttede del bliver tilsvarende 32 mio. kr. lavere.

Byrådet anmodes om godkendelse af det rettede skema C.

Personale

Ingen.

Økonomi

Konsekvensen er, at kommunen får en forhøjet garantistillelse på 32 mio., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %.

Indstilling

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af affaldsplan forud for 8-ugers høring


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Brønderslev Kommune skal udarbejde affaldsplan for kommunen. Planen skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsen indeholde status, målsætning og planlægning for håndtering af affald. Planen omhandler sigtelinjerne; herunder de beslutninger, der skal træffes de kommende år, for at opfylde det nationale krav om genanvendelse af 50 % af visse dele af husholdningsaffaldet i 2022.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til affaldsplan for Brønderslev Kommune kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til affaldsplan for Brønderslev Kommune med tilhørende bilag. Affaldsplanen er udarbejdet som en digital plan, det vil sige en onlineversion.

I Affaldsbekendtgørelsen stilles der krav om, at kommunerne udarbejder en affaldsplan mindst hver 6. år. Den sidste affaldsplan i Brønderslev Kommune er fra 2009. Planen fra 2009 var fælles med Hjørring Kommune. Forud for affaldsplanerne for de to kommuner har der været en proces med en række fælles fokuspunkter for de to kommuner og AVV: regionalt/kommunalt samarbejde, borgerinvolvering, affaldsminimering, lokal ressourceudnyttelse og iværksætteri. Derfor er der mange fællesnævnere i de to affaldsplaner. Brønderslev Kommune besluttede dog i januar 2015 at udarbejde egen affaldsplan, da der er forskelle i fokus- og ambitionsniveau.

Det er en vigtig forudsætning for den nye affaldsplan, at Folketinget i 2013 vedtog ”Danmark uden affald, Ressourcestrategi 2013”. Her blev det besluttet, at 50 % af visse dele af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes. Principielt er der metodefrihed for kommunerne til at opnå dette. Erfaringer fra andre kommuner og modelberegninger fra Miljøstyrelsen har vist, at kravet/målet kun kan opnås ved at indføre kildesortering af affald. Mange kommuner arbejder for tiden med at implementere kildesortering. Det betyder også, at der ikke bliver basis for store centrale sorteringsanlæg, som kunne have været alternativet til kildesortering.

I affaldsplanen træffes der kun få konkrete beslutninger om indsamlingsmetoder, fraktioner osv. I stedet indeholder affaldsplanen en ramme for en række beslutninger, som skal tages i de kommende år for at nå op på kravet om 50 % genanvendelse i 2022. De konkrete beslutninger vil senere ske i Teknik- og Miljøudvalget og/eller Byrådet – afhængig af, hvor vidtrækkende de er.

I affaldsplanen træffes der beslutning om, at målet på 50 % søges opnået i to faser. I fase 1 (indtil 2018) arbejdes der på at igangsætte husstandsindsamling for de tørre affaldsfraktioner papir, pap, plast og metal. Detaljerne om fraktioner, indsamlingsfrekvens osv. vil blive taget som selvstændige politiske beslutninger. I affaldsplanen træffes der også beslutning om, at kildesortering af organisk affald først vil ske senere, dvs. i fase 2. Desuden træffes der i affaldsplanen beslutning om, at det i fase 1 skal besluttes, om det vil være hensigtsmæssigt med en geografisk opdelt udrulningsplan for indsamling af både de tørre affaldsfraktioner og senere organisk affald og restaffald. I fase 1 skal der også tages stilling til, om Brønderslev Kommune vil deltage i et fælleskommunalt sorteringsanlæg for plast- og metalaffald i Aalborg.

Affaldsplanen er opbygget, så de enkelte affaldsordninger (indsamlingsordninger) beskrives hver for sig. Inden for hver ordning er der 3 hovedelementer:

1. Beskrivelse

2. Målsætning

3. Handlinger

Denne opdeling følger kravene i Affaldsbekendtgørelsen. Samme opdeling er anvendt for affaldsbehandlingsanlæg; herunder forbrændingsanlæg, genbrugspladser, deponi osv. Indenfor emnerne bæredygtighed og kommunikation er der også sket opdeling i beskrivelse, målsætning og handlinger. Der er udarbejdet et særskilt notat, hvor alle handlingerne i affaldsplanen er sammenfattet. Dette giver et overblik over de vigtigste punkter i affaldsplanen.

I hovedafsnittene bæredygtighed og kommunikation er der bl.a. beskrivelser af de prioriteringer og fokuspunkter, som har været vigtige for de enkelte ordninger og behandlingsanlæg. På den måde knyttes der en rød tråd til det fælles forarbejde om affaldsplanen mellem Brønderslev og Hjørring Kommuner og AVV. I hovedafsnittet ”Økonomi og tidsplan” er faseopdelingen omtalt. Der træffes ikke på nuværende tidspunkt beslutninger, som har betydning for den kommunale økonomi.

I efteråret 2015 blev det i Brønderslev og Hjørring Kommuner besluttet, at der skal udarbejdes en ejerstrategi for AVV. Denne proces er stadig i gang. I affaldsplanen er der ikke nævnt noget om arbejdet med ejerstrategien. Dette er et bevidst valg, da en sammenkædning af de to emner, vil risikere at gøre begge processer unødigt komplicerede – både i en tidsmæssig og emnemæssig sammenhæng. Derfor kan affaldsplanen behandles, uden at det får betydning for processen om en ejerstrategi for AVV.

Når affaldsplanen er vedtaget i Byrådet, skal den i 8 ugers offentlig høring, før den kan vedtages endeligt.

Link: http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/affaldsplan.htm. Der kan dannes PDF-udskrift ud fra onlineversionen, og de tilhørende bilag. Både affaldsplan (PDF-udgave) og de tilhørende bilag er vedlagt dagsordenteksten som bilag. Desuden er der vedlagt et notat, hvor alle handlingerne i affaldsplanen er oplistet, så det er nemmere at opnå et godt overblik.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til affaldsplan forud for 8 ugers offentlig høring

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da området er brugerfinansieret.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 21:

Udsættes.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2016, pkt. 3:

Det indstilles, at affaldsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tekniske og økonomiske forhold afklares med AVV.

Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 7:

Indstilles sendt i høring.

Beslutning

Godkendt sendt i høring.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Asylcentrene i Brønderslev by lukkes
 • Byfornyelse igangsat i Torvegade 8, Brønderslev

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


11. Lukket punkt: Pulje til bygningsfornyelse 2016


Beslutning

Godkendt frigivet.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


12. Lukket punkt: Ekspropriationsbeslutning


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Fraværende:

Martin Bech

Lars Bisgaard

Karsten Frederiksen (Peter Stecher mødt)

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach