Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 2. februar 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Martin Bech og Hans Christian Holst havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


3. Ledighedstal for jobcenter og ungecenter for november 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene er for november 2014. Tallene på kontanthjælp under integrationsloven, sygedagpenge og fleksjob er dog ikke opdateret med tal for november 2014.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Samtidig fremgår det også hvor mange fuldtidspersoner der var i 2012 og 2013.

Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er i hovedreglen 2-3 måneder "forsinkede". Det vil sige, at de seneste data er fra november 2014. Tallene i jobindsats er dynamiske, hvilket betyder, at de også er opdaterede bagudrettet.

Fuldtidspersoner skal forstås således, at hver enkeltperson, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Beskæftigelsesudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BE

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016, skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned 2015 igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned 2015.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Fagenheden anmodes om:

 • at komme med forslag til afdækning på 3,6 mio. kr.
 • at komme med forslag til reduktion af overførselsudgifterne på 5 mio. kr.
 • at komme med langsigtede løsninger på hele området.

Udvalget ønsker, at følgende udfordringer bliver drøftet på Byrådets strategiseminar i april:

 • Beskæftigelsesområdet: Kontanthjælp og Flygtninge
 • Serviceområdet: Flerårsaftalen og anbringelsesområdet

Udvalget ønsker beregninger på konsekvenser af refusionsomlægningen, der træder i kraft 1. januar 2016.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Indsatser på kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har en udfordring, når det gælder antallet af kontanthjælpsmodtagere og personer på uddannelseshjælp. Ligeledes er der en udfordring i forhold til andelen af personer, som er aktivitetsparate, når Brønderslev Kommune sammenlignes med andre kommuner.

Fagenheden for Beskæftigelse har på denne baggrund udarbejdet et notat med overblik over de nuværende indsatser, samt de hvor indsatsen skærpes for at imødekomme udfordringerne. Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at der arbejdes videre med de indsatser der forslås i notatet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har en række udfordringer i forhold til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Udfordringerne er følgende:

 • Der er for mange unge, der modtager uddannelseshjælp set i forhold til kommunens størrelse
 • Der er for mange personer, der modtager kontanthjælp set i forhold til kommunens størrelse
 • Der er for stor en andel af de unge, der er matchet som aktivitetsparate frem for uddannelsesparate
 • Der er for stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne, der er matchet som aktivitetsparate frem for jobparate

Udviklingen på områderne viser, at der har været et mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. For uddannelseshjælp er antallet stort set det samme oktober/november 2014, som det var ved indgangen til året. For både kontanthjælp og uddannelseshjælp gælder imidlertid, at antallet af borgere som er aktivitetsparate er steget.

Organisering af indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere

Når unge henvender sig for at søge om uddannelseshjælp, gives der først råd og vejledning om andre muligheder fremfor at søge om uddannelseshjælp. Eksempelvis informeres den unge om, at der kræves ganske få timers erhvervsarbejde for at optjene det samme beløb, der gives i uddannelseshjælp, og at den unge vil blive mødt med et uddannelsespålæg, så snart der bevilges en ydelse. Med andre ord har UngeCentret skærpet den praksis, der oftest benævnes ”vend i døren”. Fastholdes ansøgningen afholdes informationsmøde hver torsdag, og den unge får en visitationssamtale efterfølgende, hvor de kategoriseres. Nedenstående figur viser det overordnede flow i en uddannelseshjælpssag.

For målgruppen af uddannelsesparate, er der i 2015 følgende indsatser:

Indsats

Målgruppe

Brobygningsprojekt med AMU

Uddannelsesparate unge

Nytteindsats

Åbenlyst uddannelsesparate

Virksomhedspraktikker

Alle målgrupper

Virksomhedscentre

Aktivitetsparate unge

Socioøkonomiske virksomheder (Café Kox, Råvarermarked)

Aktivitetsparate unge

Projekt Højskole som genvej

Alle målgrupper

Mentorstøtte

Aktivitetsparate unge

Forberedende voksenundervisning og ordbindeundervisning

Alle målgrupper

Organisering af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere

Når en borger henvender sig i jobcentret, og søger om kontanthjælp, får de en tid til visitationssamtale med en sagsbehandler samme uge. I visitationssamtalen foretager sagsbehandler en vurdering af, om ansøger er jobparat eller aktivitetsparat. Vurderingen sker blandt andet på baggrund af et visitationsskema, som borgeren udfylder ved første henvendelse samt samtalen med borgeren.

Nedenstående figur viser det overordnede flow i en kontanthjælpssag.

For målgruppen af kontanthjælpsmodtagere, er der i 2015 følgende indsatser

Indsats

Målgruppe

Nytteindsats

Jobparate

Virksomhedspraktikker

Alle målgrupper

Virksomhedscentre

Aktivitetsparate

Socioøkonomiske virksomheder (Café Kox, Råvarermarked)

Aktivitetsparate

Mentorstøtte

Aktivitetsparate

Er der også plads til mig

Aktivitetsparate

Forberedende voksenundervisning og ordbindeundervisning

Alle målgrupper

Skærpet fokus i 2015

Fokus på korrekt visitation

For at sikre korrekt matchning, foreslår Fagenheden for Beskæftigelse, at der i første kvartal 2015 bliver afholdt et temamøde med revisionen vedr. korrekt matchning. Formålet med temamødet er at kvalificere visitationen, så det sikres, at både kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere visiteres korrekt.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

For de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere videreføres samarbejdet med ISUi 2015. ISU varetager indsatsen for 100 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (løbende 100 personer), der har været på kontanthjælp i mere end et år. De anvender en særlig metode som middel til at bistå borgeren til selvforsørgelse. Fra foråret 2015 vil der blive etableret et læringsforløb for sagsbehandlerne i overensstemmelse med de erfaringer, der gøres i samarbejde med ISU.

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

Når det gælder de aktivitetsparate unge, etablerede UngeCenter Brønderslev i november måned 2014 et såkaldt empowermentprojekt, der er støttet med statslige midler. 60 unge aktivitetsparate unge, der har været modtagere af kontanthjælp/uddannelseshjælp i mindst 2 år, skal deltage i projektet i projektperioden.

Hele tanken bag projektet er, at den unge skal involveres på en helt anden måde end hidtil i forhold til, hvordan og hvilke tiltag, der bedst muligt sikrer, at den unge kommer i uddannelse – også selv om der er en lang tidshorisont for det. Involvering og ansvarliggøres er nøgleord i denne indsats.

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

For de uddannelsesparate unge er der i januar måned etableret et samarbejde med AMU Nordjylland. Formålet her er, at skærpe de unges fokus på uddannelse, og samtidig gøre det i et decideret uddannelsesmiljø. Den barriere, der for mange unge er i at skulle transportere sig til Aalborg med en transporttid for nogle på 2 – 3 timer dagligt, indøves samtidig i et læringsforløb, der er mere lempeligt, end når den egentlige uddannelse op startes senere. Der er tilknyttet 4 sagsbehandlere til forløbet. Disse får en blandet profil som decideret sagsbehandlere, samtidig med at de varetager lettere mentoropgaver for de unge.

Jobrettet samtale for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

I 2015 vil sagsbehandlerne for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og sagsbehandlerne for de aktivitetsparate i Team TTA deltage i projektet ”Jobrettet samtale”. Formålet med projektet er, at sagsbehandlerne bliver bedre klædt på til, at føre samtaler med fokus på beskæftigelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at der arbejdes videre med ovenstående indsatser.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ny regional struktur for arbejdsmarkedsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Som følge af reformen af Beskæftigelsesområdet, er der etableret en ny regional struktur på arbejdsmarkedsområdet. Strukturen betyder, at beskæftigelsesregionerne er afløst af arbejdsmarkedskontorer og Det Regionale Beskæftigelsesråd er erstattet af regionale arbejdsmarkedsråd.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er nu etableret en ny regional struktur på arbejdsmarkedsområdet. Den nye struktur betyder, at der er etableret 3 arbejdsmarkedskontorer. Kontorene afløser de tidligere Beskæftigelsesregioner. Arbejdsmarkedskontorene er placeret i Aalborg, Odense og Roskilde.

Arbejdsmarkedskontorene er etableret, som enheder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Arbejdsmarkedskontorenes opgave bliver, at bygge bro mellem politik og den konkrete indsats ude i jobcentrene. Herunder at facilitere netværk på tværs af jobcentre, erhvervsliv, A-kasser mv. samt på anden vis, at understøtte implementering af reformer på beskæftigelsesområdet.

Arbejdsmarkedskontorene skal herudover betjene de 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd skal varetage følgende opgaver:

 • Indgå i et samspil med kommunerne og understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
 • Rådgive og gå i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
 • Samarbejde og koordinere beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora
 • Koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
 • Godkende den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
 • Varetage forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgive udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

De 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd dækker følgende områder: Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland består af 21 medlemmer, som har en funktionsperiode på 4 år, formand og næstformand vælges dog for en 2 årig periode. Der afholdes konstituerende møde i rådeti februar, hvor der udpeges formand og næstformand.

Medlemmerne i Nordjylland er:

 • DA - Frede A. Hansen
 • DA - Bjarne Smedegaard
 • DA - Kurt F. Sørensen
 • DA - Jacob Bøhme Christensen
 • DA - Birgit Frederiksen
 • DA - Ann B. Poulsen
 • LO - Lars Christensen
 • LO - Aase Quist
 • LO - Mette Pedersen
 • LO - Jørn Larsen
 • LO - Peter Thyregod
 • FTF - Søren Eriksen
 • Akademikerne -Ole Lidegaard
 • Lederne - Karina Fisker
 • Mariagerfjord Kommune -Finn Cilleborg
 • Aalborg Kommune -Mai-Britt Iversen
 • Thisted Kommune - Ulla Vestergaard
 • Rebild Kommune - Gert Fischer
 • Hjørring Kommune - Jørgen Christensen
 • DH Jette - Myglegaard
 • Regionsråd - Bente Bang

Jacob Bøhme Christensen, fra DA, er ligeledes medlem af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) i Brønderslev Kommune (tidligere LBR).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


7. Budget i forbindelse med samarbejdsaftale med Region Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse og Økonomiafdelingen, har udarbejdet oversigt over de forventede udgifter til Region Nordjylland i 2015, i forhold til Klinisk funktion mv. i forbindelse med rehabiliteringsteamets møder.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland og de nordjyske kommuner skal, efter reform for fleksjob og førtidspensionsamt sygedagpengereformen, indgå aftale om samarbejdet med Klinisk Funktion om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen.

Der er enighed om, at indgå ens aftaler med alle kommuner.

Økonomiudvalget godkendte i møde den 21. januar 2015, at Brønderslev Kommune skal indgå aftale med Region Nordjylland vedr. samarbejdet om Klinisk Funktion.

Med udgangspunkt i det antal møder der forventes afholdt i Rehabiliteringsteamet i 2015, har Fagenheden for Beskæftigelse samt Økonomiafdelingen udarbejdet en oversigt over de forventede udgifter til Klinisk Funktion i 2015.

Forventet antal møder/attester

Enhedspris

Total

Førtidspensionssager (FØP)

34 møder

12.889 kr.

438.226 Kr.

Sygedagpengesager

15 møder

12.889 kr.

193.335 Kr.

Speciallægeattester klinisk funktion

20 attester

14.000 Kr.

280.000 Kr.

Total forventet udgift

911.561 Kr.

Personale

Ingen

Økonomi

Udgiften kan holdes inden for budgettet på Politikområde 102-Administration.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Tværkommunalt projekt om online bostøtte


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har fået mulighed for at medvirke i et nordjysk projekt om online bostøtte. Projektet er tilkendt 1,5 mio. kr. af Digitaliseringsstyrelsen til tværkommunal projektledelse og evaluering.

Projektet kan være medvirkende til opnåelse af noget af den besparelse Beskæftigelsesområdet har fået som følge af digitalisering. Der er i 2015 budgetteret med et provenu på 352.149 kr. (I 2014 var provenuet 228.280 kr.)

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at UngeCentrets målgrupper kan visiteres til online bostøtte, hvor det er hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling

Det er en udfordring at sikre fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi på det sociale område. Digitaliseringsstyrelsen har på denne baggrund udbudt en pulje til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Brønderslev Kommune har sammen med 7 andre nordjyske kommuner i fællesskab ansøgt om midler herfra til et tværkommunalt projekt med fokus på online bostøtte. Med online bostøtte forstås brug af videosamtaler som pædagogisk værktøj og supplement til den almindelige bostøtte efter Servicelovens § 85. Brønderslev Kommune er først kommet med i ansøgningen i sidste øjeblik, hvorfor kommunens deltagelse ikke fremgår af vedhæftede bilag/ansøgning.

Formålet med projektet er i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner at afprøve og undersøge værdien af online bostøtte for brugere, medarbejdere og organisation samt evaluere på implementeringen. Projektet vil skabe erfaringsudveksling undervejs såvel på den socialfaglige som den tekniske del.

Projektet afholder sit første kick off-møde ultimo januar 2015 og slutter 1. juni 2016.

Projektet er bevilget 1,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,4 mio. kr. Der er således en samlet egenfinansiering for de deltagende kommuner på 1,9 mio. kr. I egenfinansieringen ligger, at kommunerne stiller personalemæssige og tekniske ressourcer til rådighed til at afprøve online bostøtte. Det vil sige, at Brønderslev Kommune bidrager med allerede visiteret tid, og der er dermed ikke tale om en merudgift i forhold til personale. Det kræver således ikke, at der tilføres området yderligere personalemæssige ressourcer. Ekstraomkostninger til udstyr og oplæring søges gennem den kommunale digitaliseringspulje. Kommunerne forventes at deltage i projektet med ca. 10 % af de borgere, der i dag modtager bostøtte. Dette vurderer Fagenheden for Sundhed og Velfærd for værende realistisk.

Projektet forventes at bidrage til en effektiv implementering af online bostøtte qua den viden og erfaringsudveksling, det tværkommunale samarbejde vil give. Derudover vil der lokalt være fokus på det læringsperspektiv, der ligger i forhold til hvilke borgere, der kan have gevinst af løsningen, og hvordan der fra et medarbejderperspektiv kan læres at udnytte løsningen optimalt.

Organisatorisk vil opgaven i Brønderslev Kommune forankres i et samarbejde mellem IT, Bostøtte og Myndighed. Der skal nedsættes en lokal styregruppe med repræsentanter fra disse afdelinger, der skal sikre, at kommunen i et koordineret samarbejde får implementeret online bostøtte.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at brug af online bostøtte skaber øget fleksibilitet i indsatsen, da det bliver muligt med flere og kortere samtaler. Dette kan forebygge, at problemer hos borgere hober sig op. Medarbejderne sparer også tid på landevejen, hvilket giver mulighed for at nå flere og dermed øge ATA-tiden. Borgere oplever desuden øget diskretion og en mindre intimiderende indsats, når den kommunale medarbejder ikke nødvendigvis skal på besøg i hjemmet. Dette kan give øget kontakt til borgere, som ellers afviser kontakt, hvilket kan betyde færre forgæves hjemmebesøg. Den viden, der samles op i projektet om online bostøtte, samles op i tre kategorier:

 • Faglig udvikling
 • Organisation og arbejdsgange
 • IT behov og understøttelse

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forudsætter, at de bevilgede ydelser og den øgede ATA-tid, som forventes gennem anvendelse af online bostøtte, udmøntes i en højere effektivitet på området, og at besparelsen vil medgå til delvis finasiering af den besparelse, der er indarbejdet i budgettet vedr. velfærdsteknologi. Denne tilpasning og besparelse aftales i styregruppen i takt med indfasning af online bostøtte-løsningen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at UngeCentrets målgrupper kan visiteres til online bostøtte, hvor det er hensigtsmæssigt.

Personale

Såfremt projektet bliver en succes, vil der kunne opnås en besparelse på bostøtten, som alt andet lige vil reducere personalebehovet fremover.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at ansøgning om midler fra den kommunale digitaliseringspulje skal via Digitaliseringsforum under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Aftale mellem KL og regeringen vedr. flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af den ekstraordinære flygtningesituation, med blandt andet en stor tilstrømning af flygtninge fra Syrien, har regeringen og KL aftalt en række tiltag for at imødekomme kommunernes udfordringer.

Det kan oplyses, at Udlændingestyrelsen har meddelt, at Brønderslev Kommune skal modtage 114 kvoteflygtninge i 2015. Tidligere er det varslet, at kommunen skulle modtage 46 kvoteflygtninge.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er enighed mellem KL og Regeringen om, at den ekstraordinære situation kan skabe særlige udfordringer for kommunernes arbejde med at modtage og boligplacere nye borgere i 2015. Der er bl.a. ekstraordinære udgifter forbundet med boligplacering af de mange flygtninge (bl.a. til at finde egnede boliger, til indretning og eventuelt opbygning af midlertidig indkvartering). Regeringen vil blandt andet stille forslag i Folketinget om følgende:

Midlertidig ændring af planloven, så kommunerne får mulighed for at give dispensation fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Dette vil øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge.

Ændring af reglerne om almene kollektive bofællesskaber, så kravet for boenheder lempes. Dette vil forøge kommunernes muligheder for at boligplacere flere flygtninge sammen, hvor dette af kommunen vurderes som hensigtsmæssigt. Der foretages som konsekvens heraf samtidig en ændring i bostøttereglerne.

Foruden ovenstående, vil regeringen udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne. Midlerne udmøntes som et særtilskud fra den pulje, der blev afsat med Aftale om finansloven for 2015 til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne. Puljen fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen af tilskuddet vil dermed understøtte, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning til de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder fx. midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger.

Regeringen vil desuden forslå i Folketinget, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Det ekstraordinære integrationstilskud fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte.

Herforuden foreslår Regeringen og KL, at der iværksættes en række tiltag i forhold til integrationsindsatsen, så nytilkomne flygtninge og familiesammenførte hurtigere bliver en del af arbejdsfællesskabet eller påbegynder ordinær uddannelse. Regeringen har i den forbindelse bedt Carsten Koch udvalget komme med en række anbefalinger i forhold til at optimere integrationsindsatsen. Carsten Koch udvalgets anbefalinger behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen er anmodet om at beregne konsekvenserne af de nye udmeldinger om kvoteflygtninge.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Carsten Koch udvalgets anbefalinger vedr. integrationsindsatsen


Resume

Sagsforløb: BE

Carsten Koch udvalget har efter regeringens ønske, fremrykketafrapporteringen vedr. integrationsindsatsen. Det betyder, at ekspertgruppen nu har offentliggjort sine anbefalinger til en mere effektiv integrationsindsats.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen nedsatte i februar 2013 en ekspertgruppe, som fik til opgave at udrede den aktive beskæftigelsesindsats og komme med anbefalinger til en ny og bedre indsats, der varigt løfter beskæftigelsen. Første del af ekspertgruppens arbejde var de anbefalinger, som er blevet udmøntet i beskæftigelsesreformen.

Ekspertgruppen er pt. i gang med at færdiggøre sin anden og afsluttende rapport, der handler om indsatsen til gruppen af borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Grundet den aktuelle situation med et stigende antal flygtning, der kommer til Danmark, har regeringen anmodet ekspertgruppen om, at fremrykke den del af arbejdet, der omfatter integrationsindsatsen. Det betyder, at ekspertgruppen netop har offentliggjort sine anbefalinger på integrationsområdet.

Den primære udfordring for denne gruppe er, at mange ikke-vestlige indvandrere står uden for arbejdsmarkedet. Knap hver anden indvandrer med ikke-vestlig baggrund i den arbejdsdygtige alder var i 2013 i beskæftigelse, mens det blandt personer med dansk baggrund var mere end syv ud af ti, der var i arbejde. Ikke-vestlige indvandrere er generelt overrepræsenterede på offentlige ydelser og særligt på kontanthjælp samt førtidspension.

Ekspertgruppen har derfor følgende overordnede anbefalinger i forhold til en mere effektiv integrationsindsats:

 • Tidlig virksomhedsrettet indsats: Deltagere i integrationsprogrammet skal have en virksomhedsrettet indsats som en obligatorisk del af integrationsprogrammet. Kravet om, at integrationsprogrammet i gennemsnit skal være 37 timer pr. uge ændres, så der i stedet kan gives en mere meningsfuld indsats, der tager udgangspunkt i deltagernes styrker og behov.
 • Et kortere integrationsprogram: Varigheden af det i dag 3-årige integrationsprogrammet ændres til højest to år, og samtidig skal der større og tidligere fokus på en indsats, der er individuelt tilpasset den enkelte nytilkomnes udfordringer. For at sikre en tidlig indsats skal der højest gå to uger fra borgeren ankommer til kommunen til den første samtale med borgeren holdes.
 • Inddragelse af rehabiliteringsteam: Deltagere, der fortsat er aktivitetsparate efter to år i integrationsprogrammet, har pligt til at deltage i en tværfaglig vurdering af deres situation og videre forløb i rehabiliteringsteamet.

Foruden ovenstående hovedpunkter, anbefaler ekspertudvalget, at alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogrammet skal have en koordinerende sagsbehandler, på samme måde, som øvrige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Såfremt at ekspertudvalgets anbefalinger vedtages, vil der komme øget pres på rehabiliteringsteamet. Ligeledes vil kravet om koordinerende sagsbehandler betyde, at arbejdsbyrden vil øges i forhold til de sagsbehandlere, der varetager området.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering om de seneste sagstal (uge 4 sygedagpengetal er for uge 3) for de enkelte ydelsesgrupper. Der er tale om antal sager, der er ikke lavet omregning til fuldtidspersoner, som det sker i de officielle tal fra jobindsats.dk

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Mødet den 4. maj 2015 forsøges flyttet.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer