Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 7. marts 2016
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Hans Christian Holst deltog i behandlingen af pkt. 1-4.

Svend Erik Trudslev deltog i behandlingen af pkt. 1-7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Headspace


Resume

Sagsforløb: BE

Direktør Trine Hammershøj, Centerchef Karin Leth Kristensen og en frivillig, der arbejder i Headspace Aalborg kommer til Beskæftigelsesudvalgets møde kl. 14,30 og orienterer om muligheden for at oprette en satellit til Headspace Aalborg i Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget er inviteret til Beskæftigelsesudvalgets møde.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at drøfte mulighederne for at oprette en Headspace satellit i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Headspace Danmark er et før-kommunalt og forebyggende tilbud, som på et tidligt stadium kan møde unge med problemer og hjælpe dem tilbage på deres eget livsspor igen. Før problemerne bliver til store omkostninger både for de unge selv og for samfundet.

Målgruppen for Headspace er unge mellem 12 og 25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation – for eksempel mangel på selvværd, forældres skilsmisse, konflikter med venner og familie, stress, tristhed, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning, ensomhed, m.m. Det er anonymt og gratis og foregår på de unges præmisser. Hjælpen ydes af frivillige medarbejdere, hvor kontinuitet, sparring og faglighed understøttes af lønnede medarbejdere.

Headspace har siden starten i 2013 hjulpet 15.000 unge og har i dag centre i ni byer: Aalborg, København, Odense, Rødovre, Roskilde, Herning, Esbjerg, Horsens og Billund. To nye centre i Helsingør og Aabenraa åbner i 2. halvår 2016. I disse byer er der tale om fuldt udbyggede centre, og erfaringerne herfra tages nu videre i udvalgte satellit byer i 2016/17.

Headspace er et supplement til de tilbud som i forvejen findes til målgruppen, og der er fokus på samarbejde og en naturlig arbejdsdeling mellem kommunen, andre frivillige organisationer og Headspace, som sikrer helhed og sammenhæng i indsatsen til gavn for sårbare unge. Headspace tilbyder en håndholdt individuel støtte, hvor unge helt konkret hjælpes videre der, hvor det giver mening. Samarbejdet med kommunen skal bl.a. sikre, at Headspace hurtigt kan tage kontakt til kommunen, hvis problemerne ikke kan klares i centret, således at den unge får den relevante og hurtige hjælp. Headspace tilpasser altid sin indsats i forhold til lokale forhold i et forsøg på at imødekomme de udfordringer, som de unge lokalt har.

 • Samarbejdet forløber i en toårig projektperiode, og der indgås en skriftlig aftale. Grundlaget for samarbejdet er følgende hovedpunkter:
 • Headspace Danmark tilbyder unge hurtig hjælp på de unges præmisser - uformelt, effektivt og helst her og nu.
 • Kommunen stiller velegnede lokaler til rådighed for Headspace Danmark, inklusiv lys, vand, varme m.v. Headspace satellitten placeres der, hvor de unge i forvejen færdes.
 • Headspace Danmark møblerer, bemander og servicerer satellitten med en medarbejder fra Headspace Aalborg og en gruppe af frivillige.
 • Kommunen stiller en kommunal medarbejder til rådighed én dag om ugen i min. fem timer, når Headspace satellitten har åbent i Brønderslev. Medarbejderen har daglig arbejdsplads i centret på denne dag.
 • Kommunen udpeger desuden en centralt placeret kontaktperson/koordinator for samarbejdet med Headspace Danmark. Herigennem åbnes døre og kontakter til skoler, ungdomsinstitutioner, frivilligheds-centre og andre relevante aktiviteter og medarbejdere i kommunalt regi.
 • Kommunen organiserer én indgang for Headspace centret, således at de unge, som måtte vise sig at have problemer, der ligger udover, hvad Headspace Danmark kan håndtere, hurtigt kan hjælpes videre til den rigtige kommunale indsats.
 • For at Headspace centret kan optimere indsatsen og samspillet med kommunen, udveksles informationer om kommunens erfaringsmæssigt bedste tilbud for målgruppen.
 • Alle unge – på tværs af kommunegrænserne - har adgang til Headspace Danmark.
 • Kommunen bidrager til driften af den lokale Headspace satellit med 400.000 kr. årligt fordelt på perioden fra 1. maj 2016 til 1. maj 2018. Det aftales nærmere, hvordan denne ressourcetilgang til centret implementeres.
 • Headspace samarbejder med kommunen omkring den løbende kvalitetsanalyse og den samlede afsluttende rapportering for projektet. Til brug herfor bidrager kommunen med relevante tilgængelige data om de unges brug af de kommunale tilbud.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter forslag om at lave en Headspace satellit i Brønderslev Kommune.

Personale

Forslaget medfører, at der skal stilles en kommunal medarbejder til rådighed én dag om ugen i min. 5 timer.

Beslutning

Mulighederne drøftes på Byrådets Strategidag den 15. marts 2016, hvor Udsatte Børn og Unge er med som emne.

Bilag

Til toppen


4. Generelle ledighedstal for december 2015 og januar 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene er for december 2015 og januar 2016. Opmærksomheden henledes på, at antallet af unge på uddannelseshjælp i december 2015 og januar 2016 er faldende.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Oversigterne viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigterne er opdateret med data til og med januar 2016. For de fleste af ydelsesgrupperne findes der imidlertid kun data frem til december 2015. Fuldtidspersoner er de enkeltpersoner, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker. Dataene i jobindsats kommer fra de kommunale sagsbehandlings- og udbetalingssystemer.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken. Når det gælder UngeCentret, er det værd at bemærke, at antallet af unge som modtager uddannelseshjælp fortsat er faldende. Ifølge UngeCentrets statistik har 37 unge påbegyndt uddannelse i januar måned 2016.

Modsat ses der er en stigning i antallet af personer på kontanthjælp i Jobcentret de seneste måneder.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Status på beskæftigelsesreformen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesreformen trådte i kraft den 1. januar 2015, enkelte delelementer i reformen træder dog først i kraft i 2016. Reformen indeholder en række elementer, der skal medvirke til at den enkelte ledige får mere ejerskab for indsatsen og planlægningen af indsatsen (empowerment). Dette sker blandt andet ved hjælp af en række selvbetjeningsværktøjer. Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på arbejdet med de forskellige elementer i reformen samt de fremtidige elementer, der er planlagt i 2016.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Det intensiverede kontaktforløb og selvbooking

Et af de centrale redskaber, der blev introduceret i beskæftigelsesreformen, var det intensiverede samtaleforløb, hvor den enkelte ledige skal have 6 samtaler indenfor de første 6 måneder af ledighedsperioden.

For at samtalerne kan imødekomme den lediges behov, er der arbejdet med at målrette den enkelte samtale til den lediges situation og ønsker.

Det betyder, at jobkonsulenterne i dag udbyder forskellige mødetyper (CV Workshop, generel jobsamtale, samtale med fokus på brancheskift, samtale med fokus på uddannelse, samtale om jobmuligheder, samtale om jobmuligheder i Norge og samtale om jobsøgningsstrategi), som den ledige selv kan booke. Som det fremgår af medsendte bilag, er antallet af selvbookede samtaler steget markant, siden muligheden blev introduceret i februar 2015 og selvbooking til de forsikrede ledige er i dag fuldt implementeret.

Fællessamtaler med A-kasserne og fælles kompetenceudvikling

I beskæftigelsesreformen ligger, at der skal holdes 3 fællessamtaler med A-kasserne indenfor den 2-årige dagpengeperiode. Den 2. og 3. fællessamtale (ved 5/6 måned og ved 16 mdr.) blev indført den 1. juli 2015, mens den 1. samtale skal afholdes fra 1. juli 2016.

Opgaven med at tilrettelægge afholdelse af fællessamtaler med knap 30 forskellige A-kasser er koordineret med jobcentrene i Hjørring og Frederikshavn. Et fælles mål med samtalerne har fra starten været at ”spotte” potentielt langtidsledige og få igangsat aktiviteter, som kan bringe dem i varig beskæftigelse – herunder især uddannelse. Der har siden sommeren 2015 været afholdt 317 fællessamtaler.

Med henblik på at kunne føre mere jobrettede samtaler deltager jobkonsulenterne desuden i et kompetenceforløb med fokus på den jobrettede samtale sammen med jobcenter Hjørring og 12 medarbejdere fra 9 A-kasser.

Jobloggen

Jobloggen er den sektion på Jobnet, hvor den ledige registrererjobsøgningsaktiviteter. Jobloggen kan ses af den ledige, jobcentret og A-kassen.

Jobloggen er derfor et vigtigt redskab i samarbejdet med den ledige – og med A-kasserne. Aktuelt opfatter mange jobloggen som et kontrolredskab, men der arbejdes med at udbrede viden om, hvordan den ledige kan anvende jobloggen som et vigtigt redskab i planlægningen af jobsøgningen, og hvordan rådgivere og konsulenter kan benytte jobloggen til en mere individuel og målrettet vejledning.

Særlig indsats til ledige sidst i ledighedsperioden

Ledige i slutningen af dagpengeperioden skal ifølge reformen have tilbud om en særlig indsats. I efteråret indgik jobcentret aftale med Ballisager om forløbet ”Foden indenfor”, som er et 13 ugers forløb, hvor konsulenterne fra Ballisager fungerer som personlig jobformidler.

Fremtidige aktiviteter

 • Fra 1. april 2016 indføres obligatorisk selvbooking for forsikrede ledige. Dette betyder, at de forsikrede ledige tildeles en frist og vil blive afmeldt, hvis de ikke booker en samtale til afholdelse inden for fristen. Jobcenteret er derfor p.t. i gang med at forberede sig på at sikre tilstrækkeligt med ledige samtaletider til rådighed, så de ledige har en reel mulighed for at booke en tid.
 • Pr. 1. juli 2016 indføres fællessamtaler for forsikrede ledige allerede fra første samtale. Der er ikke noget krav om, at alle ledige skal have tilbudt en fællessamtale. Det er A-kassen, der vurderer, om der skal afholdes en fællessamtale, og derudover har den ledige og jobcenteret også mulighed for at bede om en fællessamtale. Der skal arbejdes på – sammen med A-kasserne – at finde en systematik, der sikrer, at samtalerne holdes, hvor det giver mening, dvs. hos personer i risiko for langtidsledighed.
 • Pr. 1. marts 2016 søsættes et pilotprojekt, der skal bidrage til at opbygge og udbrede viden om samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed for dagpengemodtagere. En del af projektet er, at alle nyledige screenes, hvorefter ledige i risiko for langtidsledighed hurtigt tilbydes en målrettet og aktiv indsats.

Fagenheden for Beskæftigelses foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status på empowerment-projekt for unge


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev deltager sammen med 29 andre kommuner i et empowerment-projekt, som administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Status for projektet i januar 2016 viser, at UngeCentrets projekt ligger markant højere på resultatsiden i forhold til de øvrige deltagende kommuner. 35 % af de unge deltagere i Brønderslev Kommune er ophørt i projektet for at overgå til ordinær uddannelse, job eller fleksjob.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev deltager sammen med 29 andre kommuner i et projekt, der afprøver en empowerment-orienteret tilgang til aktivitetsparate unge. Projektet er iværksat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og løber i perioden fra oktober 2014 til oktober 2016.

Projektets målgruppe er unge uden en kompetencegivende uddannelse, som har modtaget offentlig forsørgelse - i form af uddannelseshjælp/kontanthjælp - i minimum 2 år uden afbrydelser. Via den empowerment-orienterede tilgang lægger projektet vægt på, at de unge har indflydelse på deres egen sag, og tager ejerskab i processen frem mod uddannelse. De unge tilbydes undervejs hyppige samtaler og tæt kontakt med deres sagsbehandler.

Fagenheden for Beskæftigelse fremlagde i møde i Beskæftigelsesudvalget den 11. november 2015 en midtvejs-evaluering for projektet. Evalueringen viste, at de unge oplever øget motivation ved at opnå ejerskab over deres vej til uddannelse, og de har god gavn af det tætte samarbejde med sagsbehandleren.

Status på projektet i januar 2016 er, at 24 ud 60 deltagende unge foreløbig er afsluttet i projektet. Årsagen til afslutning for de 24 unge fordeler sig således:

Uddannelse: 18

Job: 2

Fleksjob: 1

Flytning: 3

21 unge er samlet set afsluttet til ordinær uddannelse, job eller fleksjob, hvilket svarer til 35 %. UngeCentrets projekt markerer sig her med et markant højere resultat end de øvrige deltagende projekter, hvilket fremgår af vedlagte statusrapport. Projektets målsætning er, at 66 % af de deltagende unge afslutter til uddannelse.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager status på empowerment-projektet til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Beslutninger, der understøtter indfrielse af mål i Beskæftigelsesplanen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget har nu fungeret i godt 2 år. Fagenheden for Beskæftigelse vil på mødet orientere om udvalgets beslutninger i forhold til de indsatser, som understøtter en indfrielse af målene på området.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har nu fungeret i godt 2 år. Fagenheden for Beskæftigelse vil på mødet orientere om udvalgets beslutninger i forhold til de indsatser, som understøtter indfrielse af målene på beskæftigelsesområdet.

Målene på beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune er centreret omkring de 4 ministermål. Resultaterne for 2015 er følgende:

1. En positiv udvikling for unge uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet markant i Brønderslev Kommune i sidste halvår af 2015, og 107 unge på uddannelseshjælp er i perioden påbegyndt en uddannelse.

Brønderslev Kommune markerer sig i 2015 som den kommune i Nordjylland, der har haft det største fald i antallet af unge på uddannelseshjælp. Det betyder også, at Brønderslev Kommune i december 2015 kom under gennemsnittet i Nordjylland, når man ser på andelen af unge på uddannelseshjælp.

Udviklingen fremgår af nedenstående graf.

2. Et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

En beslutning om skærpet visitationspraksis på kontanthjælpsområdet har betydet en ændret fordeling af jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 20 % af kontanthjælpsmodtagerne er i december 2015 vurderet jobparate mod 12 % året før.

Beskæftigelsesudvalget har derudover vedtaget en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, der vil styrke den aktive og virksomhedsrettede indsats på området og yderligere skærpe visitationspraksis.

3. Nedbringelse i langtidsledigheden

Den generelle ledighed blandt dagpengemodtagere er en smule lavere i 2015 sammenlignet med 2014. Langtidsledigheden er dog forholdsvis uændret.

Fokus i 2015 har været på at implementere det intensiverede kontaktforløb i samarbejde med A-kasserne, som er en del af beskæftigelsesreformen. Målet med det tætte samarbejde er blandt andet at "spotte" ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige med henblik på at iværksætte konkrete indsatser tidligt i ledighedsforløbet.

4. Styrket samarbejde med virksomhederne

Jobcentret etablerede i 2014 et erhvervsservice-team, der fungerer som virksomhedernes indgang til Jobcentret. Erhvervsservice har som mål at være virksomhedernes HR-partner. Erhvervsservice rekrutterede i 2015 188 medarbejdere til virksomhederne.

2016

I 2016 fastholdes fokus og retning fra de to foregående år. Indsatsen er fortsat centreret om de 4 ministermål foruden en lokal udfordring om en styrket integrationsindsats (jf. bilag).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Implementering af kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 11. januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en tids- og handleplan for implementering af kontanthjælpsstrategien, som dækker det første halvår af 2016.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte den 11. januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune. Strategien løber fra april 2016 til udgangen af 2018 og involverer ansættelse af 4 rådgivere, 1 administrativ medarbejder og 1 fagkonsulent.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en tids- og handleplan for implementering af kontanthjælpsstrategien, som dækker det første halvår af 2016.De primære aktiviteter i denne periode udgør ansættelse og oplæring af nye medarbejdere, planlægning og forberedelse af den kommende indsats samt opstart af kompetenceudvikling for nye og eksisterende medarbejdere.

Status for nuværende er, at Jobcentret har udsendt jobopslag med ansøgningsfrist 6. marts 2016. Målet er, at de nye medarbejdere starter 1. maj 2016.

Derudover er der nedsat arbejdsgrupper bestående af eksisterende medarbejdere på kontanthjælpsområdet. Grupperne arbejder med forberedelse og planlægning af flere af strategiens elementer, bl.a. omlægning af visitationen, planlægning af kompetenceudvikling og ny opgavefordeling med administrationen.

Jobcentrets analyseenhed vil udarbejde en plan for opfølgning på strategiens mål og indsatser.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Indsatser og finansiering af flerårsaftale


Resume

Sagsforløb: BE/SS/ÆO/ØK

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til forslag fra Forretningsledelsen til indsatser og finansiering afflerårsaftalen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der forlagt en status for flerårsaftalen for 2016 og fremad, og udvalget besluttede, at der afholdes fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget omkring koordinering af finanslovsaftale og budgetaftale.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet notat, der beskriver, hvilke tiltag der iværksættes konkret for at nedbringe udgifterne, og hvilken effekt der forventes heraf.

Notatet peger på følgende indsatser

 • Nedsættelse af takster på egne tilbud indenfor området. Der forventes et årligt provenu herved på ca. 0,9 mio. kr. I 2016 forventes et provenu på ca. 0,6 mio. kr.
 • Samarbejdet med konsulentfirma om revurdering af enkelt sager forventer UngeCentret yderligere kan give 2 mio. kr. i besparelser i 2016 og 3,6 mio. kr. i løbet af 2017, som følge af de ændringer og forbedringer i sagsarbejdet, som vil ske i løbet 2017.
 • Sundhed og Velfærd forventer en udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. som følge af samarbejde med konsulentfirma.

Notatet peger på følgende finansieringsmuligheder indenfor Social- og Sundhedsudvalget område:

 • 2 mio. kr. af puljen til sundhed og almengenoptræning foreslås anvendt til at takle udfordringerne på flerårsaftalens område. Puljen fra 2014 på 1,9 mio. kr. anvendes fortsat til sundhedsområdet
 • Efterreguleringen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at blive på ca. 4 mio. kr. i 2016. Denne efterregulering er der ikke budgetteret med, og forslås derfor anvendt til at finansiere udfordringerne på flerårsaftalen i 2016
 • Ligeledes foreslås forventede mindre driftsudgifter på godt 0,4 mio. kr. for den kommunale andel af sundhedshuset anvendt til at medfinansiere merforbruget på flerårsaftalen.

Notatet peger på følgende finansieringsmuligheder fra andre områder:

 • Andre kommuner har tradition for, at udgifter til 65+ årige fra handicap/psykiatriområdet i muligt omfang bliver overført til ældreområdet. Indføres dette princip i Brønderslev Kommune, forventes det muligt at flytte indsatser og udgifter ca. 3 mio. kr. frahandicap/psykiatriområdet.
 • Set i lyset af tilførslen af værdighedsmidlerne til kommunerne på 1 mia. kr., sammenholdt med budgetaftalen foreslås det, at der overflyttes bevilling på 1,0 mio. kr. fra ældreområdet til flerårsaftaleområdet.
 • Til finansiering af restbeløbet kunne der peges på forhøjelsen af puljen til overførelse mellem årene, som i 2016 blev sat op til 25 mio. kr.

Oversigtsmæssigt er billedet som følger, ved gennemførelse af de foreslåede indsatser og finansieringsmuligheder:

2016

2017

Underskud flerårsaftale

Handicap- og psykiatri *

18,4

21,6

Ungecentret *

3,6

4,3

Underskud i alt

22,0

25,9

Effekter af indsatser

PWC på Ungecentret

-2,0

-4,3

Nedsættelse af takster

-0,6

-0,9

PWC på handicap og psykiatri

-5,5

-6,3

Underskud herefter

13,9

14,4

Mulig finansiering

Pulje til håndtering af diverse udfordringer på ældreområdet

-1,0

-1,0

Flytning af indsatser til ældreområdet

-3,0

-3,0

Reduktion af sundhedspuljen

-2,0

-2,0

Aktivitetsbestemt medfinansiering, efterregulering

-4,0

0,0

Husleje sundhedshus

-0,4

-0,4

Underskud herefter

3,6

8,1

Restfinansiering fra pulje

-3,6

-8,1

* underskud i 2017 er fundet som underskud 2016 tillagt flerårsaftalens effekt i 2017

Bilagene fra behandlingen af status på sagen i januar er tillige tilknyttet sagen

Med baggrund heri forslår Forretningsledelsen at følgende elementer behandles:

 • Hvilke tiltag iværksættes konkret for at nedbringe udgifterne?
 • Hvad er de konkrete skøn for effekterne af indsatsen?
 • Hvordan kan den økonomiske udfordring håndteres?

Forretningsledelsen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget vurderer, hvorvidt ovenstående giver anledning til ændring af tidligere indstillinger/beslutninger.

Fagenheden for Beskæftigelse oplyser, at de initiativer, der er iværksat i samarbejde med PWC forventes, at give et provenu på 2 mio. kr. i 2016. Der er herefter et underskud på budgettet for 2016 på 1,6 mio. kr., hvortil der skal findes finansiering. I 2017 forventes budgettet at holde. Dette forudsætter dog, at den midlertidige opnormering, der er givet indtil udgangen af 2016 fortsætter i 2017 og årene frem. For UngeCentrets vedkommende er det 8 timer (controller), der finansieres inden for området + 17 timer, der foreslås indarbejdet i basisbudgettet fra 2017 (207.000 kr.).

Personale

Nedsættelse af takster vil bevirke lavere normering på kommunens tilbud indenfor området.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget forventer, at de initiativer, der er iværksat i samarbejde med PWC giver et provenu på 2 mio. kr. i 2016. Der er herefter et underskud på budgettet for 2016 på 1,6 mio. kr., hvortil udvalget anmoder om finansiering. I 2017 forventes budgettet at holde. Dette forudsætter dog, at den midlertidige opnormering, der er givet indtil udgangen af 2016 fortsætter i 2017 og årene frem. For UngeCentrets vedkommende er det 8 timer (controller), der finansieret inden for området + 17 timer, der indstilles indarbejdet i basisbudgettet fra 2017 (207.000 kr.)

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Godkendelse af indmeldinger til udviklingsstrategi 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at godkende forslag om:

 • Indberetningsskema til udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017
 • Indmeldingsskema til det forstærkede samarbejde 2017
Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale. Dette er et redskab for byrådene i Nordjylland til, på tværs, at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter:

 • Udviklingsstrategien
  • Tendenser og udvikling
  • Det forstærkede samarbejde
  • Den centrale udmelding om børn, unge og voksne med svær spiseforstyrrelse fortsætter fra Rammeaftale 2016.
 • Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdelen)

Det forstærkede samarbejde har til formål at sikre nogle af de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud i Nordjylland. Samarbejdets formål er at sikre, at regionens borgere altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede socialområde skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser. Samtidig gives der et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Brønderslev Kommune har tidligere vedtaget en målsætning om at blive 90 % selvforsynende på det specialiserede socialområde.

Input til Udviklingsstrategi 2017

Tendenser og udvikling – bilag 1:

I de vedhæftede bilag ses fagenhedens input til udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2017. Dominerende tendenser i 2016/2017 synes på børneområdet ligesom i 2015/2016 at være et større behov for rummelige regionale tilbud til børn med komplekse problemstillinger, fx ved kombination af flere forskellige alvorlige, psykiatriske diagnoser samt social belastning. På voksenområdet ses også i år 1) En væsentlig stigning af voksne med personlighedsforstyrrelse og borgere med svære sociale problemstillinger. Disse borgere har ofte moderat til svær funktionsnedsættelse og komplekse problemer/behov. 2) En stigning af voksne, der får diagnosen ADHD og andre psykiatriske diagnoser. Mange af disse har vanskeligheder med at klare sig i dagligdagen og mange har tendens til selvmedicinering af stoffer og alkohol. Der opleves en stigende tendens af borgere med hjerneskade som følge af misbrug, 3) En stigning inden for autismeområdet. 4) Borgere med multihandicaps får oftere diagnosticeret flere følgelidelser/diagnoser, som bevirker, at behovene for hjælp/støtte øges.

Det særligt forstærkede samarbejde, forventet efterspørgsel og ønsker til tilbud i det forstærkede samarbejde – bilag 2:

Herudover er vedlagt bilag 2 med input til Udviklingsstrategi 2017. Et skema med indberetning i forhold til det forstærkede samarbejde på både børne- og voksenområdet. Et samarbejde, hvor det forventes at alle nordjyske kommuner med mellemrum vil have behov for at benytte tilbuddene, da der er tale om de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Skemaet angiver fagenhedens forventede efterspørgsel og ønsker i forhold til de mest specialiserede tilbud.

Det særligt forstærkede samarbejde, indstilling til at tilbud fortsættes i det forstærkede samarbejde – bilag 3:

Der er ingen tilbud i det særligt forstærkede samarbejde, der drives af Brønderslev Kommune.

Det særligt forstærkede samarbejde, indstilling af tilbud til det forstærkede samarbejde – bilag 4:

Fagenheden har ikke nye tilbud, der skal indmeldes i forhold til det særligt forstærkede samarbejde.

Det videre forløb

Det samlede materiale vil efter endt behandling i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tilgå Sekretariat for Rammeaftaler senest 10. marts 2016. (Deadline for indmeldinger er tilrettet efter mødeplanen for Brønderslev Kommunes politiske udvalg) Sekretariat for Rammeaftaler udarbejder selve udviklingsstrategien og styringsaftalen, der tilsammen udgør rammeaftalen. Rammeaftalen 1. behandles på DAS-møde 19. maj 2016. Rammeaftalen 2. behandles på DAS-møde 25. august 2016. Rammeaftalen behandles i KKR 16. september 2016, hvorefter den udsendes til behandling i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Byrådenes og Regionsrådets behandlinger skal være afsluttet senest 15. oktober 2016, der forventes dog at blive behov for at søge dispensation frem til 15. november 2016 for at give tid til de politiske behandlinger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender følgende forslag om indberetninger til Udviklingsstrategi 2017:

 • Indberetningsskema til udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017
 • Indmeldingsskema til det forstærkede samarbejde 2017
 • Driftsherres indstilling til at tilbud fortsættes i det forstærkede samarbejde
 • Driftsherres indstilling af tilbud til det forstærkede samarbejde (indmelding af nye tilbud)
Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

UngeCentret forventer at bruge tilbud i samme omfang som tidligere år.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Boligmedarbejder på Integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: FL/BE/ØK/IR

Boligplacering af flygtninge er blevet en stadig større udfordring for Integrationsgruppen. Brønderslev Kommune skal modtage 129 flygtninge i 2016. Dertil kommer familiesammenførte.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til opnormering med en boligmedarbejder.

Sagsfremstilling

Boligplacering af flygtninge er blevet en stadig større udfordring for Integrationsgruppen, hvilket skyldes flere forhold.

Antallet af små lejligheder til lav husleje er væsentlig indskrænket. I forbindelse med den fysiske helhedsplan for Boligforeningen PM´s afd. 11 stillede Landsbyggefonden krav om lysindfald fra 2 sider. Det betød, at mange 1 værelses lejligheder blev nedlagt. Lige nu boligplaceres enlige mænd i midlertidig bolig på Aldersro i Flauenskjold, som således hele tiden er fuld belagt. Enlige kvinder boligplaceres ikke der, og det er en udfordring at finde billige boliger til disse. Her inddrages det private boligmarked og der søges på portaler m.m.

Pr. 1. september 2015 er der indført integrationsydelse, hvilket er en noget lavere ydelse, end den ydelse flygtninge tidligere har fået. Der er således ikke så mange lejemål, som flygtningene har råd til at blive boligplaceret i.

Der er truffet en politisk beslutning om, at flygtningene skal boligplaceres i hele kommunen. Da der ikke er så mange almennyttige boliger i den østlige del af kommunen og i de små byer, betyder det, at boligmedarbejderen skal indgå samarbejde med et stort antal private udlejere. Dette kræver et langt større arbejde, end når man samarbejder med en boligforening. Den private udlejer har brug for langt mere råd og vejledning i forbindelse med udlejningen. Der søges hjælp til fastsættelse af husleje, udarbejdelse af huslejekontrakter, usikkerhed omkring målgruppen, spørgsmål omkring procedure i forbindelse med § 70 garanti, spørgsmål og møder omkring indflytning mm. Dertil kommer, at der anvendes langt mere transporttid, når boligmedarbejderen skal besøge udlejere i hele kommunen.

Endelig modtager Integrationsafdelingen en del henvendelser efter boligplaceringen omkring dels dårlige boliger og dels fra udlejere, som ikke mener, at borgerne lufter tilstrækkeligt ud.

Integrationsafdelingen har 1 medarbejder ansat til at varetage boligplaceringen. Denne medarbejder er ansat i et fleksjob og arbejder 20 timer om ugen. I og med at boligplaceringsopgaven er blevet væsentlig mere omfattende, er der behov for at få øget ressourcerne til denne opgave.

For at imødekomme opgaverne med de mange flygtninge og familiesammenførte, er integrationsgruppen i gang med en omorganisering af arbejdsopgaver, således at ressourcerne anvendes mest optimalt, og således at der er et øget fokus på den beskæftigelsesmæssige indsats.

Personale

Der ønsket ansat en boligmedarbejder.

Økonomi

Der kan ikke umiddelbart anvises finansiering til ansættelse af en boligmedarbejder. Puljerne, som kommunerne fik som en del at kommuneaftalen, er der budgetteret med.

Indstilling

Forretningsledelsen, 1. marts 2016, pkt. 7:

Forretningsledelsen anser besættelse af stillingen som vigtig i forhold til at sikre en decentral boligplacering.

Det skal understreges, at de puljer på 200 + 125 mio. kr., som kommunerne fik som en del af kommuneaftalen for 2016, skulle anvendes til øgede administrative udgifter på integrationsområdet.

De administrative udfordringer, som stillingen er et udtryk for, tages med i det samlede oplæg til Byrådets strategidag.

Beslutning

Indstilles til godkendelse – der udarbejdes notat med oplysning om personalenormeringen på Integrationsområdet generelt.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


12. Henvendelse fra STAR vedr. virksomhedssamarbejdet


Resume

Sagsforløb: BE

STAR har fremsendt en skrivelse til jobcentrene vedr. den nyligt offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse. Undersøgelsen viser, at det fortsat er langt de fleste arbejdsgivere, der selv finder den arbejdskraft de har behov for. Der er dog et stigende antal virksomheder, der oplever forgæves rekruttering. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på dette område.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

STAR har fremsendt en skrivelse til jobcentrene. Målet med skrivelsen er, at sætte fokus på, at flere og flere virksomheder oplever, at de ikke kan rekruttere den arbejdskraft de har behov for. I 2014 drejede det sig om 13.900 virksomheder. Antallet steg til 18.000 i 2015. STAR opfordrer i skrivelsen jobcentrene til, at være opsøgende i forhold til de områder, hvor det er svært at rekruttere den rette arbejdskraft. Jobcentrene opfordres desuden til, at anvende de nye digitale muligheder der findes i forhold til at udsøge CV’er.

Med en forventet øget efterspørgsel efter arbejdskraft i de kommende år, er der kommet et forstærket landspolitisk fokus på jobcentrenes evne til at jobformidle. Henvendelsen fra STAR skal ses i denne kontekst.

Det fremgår af henvendelsen, at der i Nordjylland er en række stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere. Samtidig er der ledige, der står tilmeldt som jobsøgende indenfor de pågældende stillingskategorier. Når denne situation opstår, er der tale om paradoksproblemer. Ifølge STAR, er det særligt indenfor nedenstående stillingsbeskrivelser, at der er paradoksproblemer:

 • Rengøringsassistent
 • Landbrugsmedhjælper
 • Salgskonsulent
 • Tjener
 • Taxichauffør

Men der er også områder, hvor der er decideret mangel på arbejdskraft. Her er der ganske få ledige inden for områderne, og virksomhederne har svært ved at rekruttere. Det drejer sig primært om stillinger indenfor brancherne: Bygge- og anlæg, videnservice, landbrug, skovbrug og fiskeri, transport samt hotel og restauration.

Samarbejdet med virksomhederne i Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune er der stort fokus på at bistå virksomhederne med rekruttering og Jobcentret får mange henvendelser fra virksomheder, der har brug for hjælp til at finde de rette medarbejdere.

Opgørelser fra Jobcentrets erhvervsservice viser, at Jobcentret i 2015 blandt andet har hjulpet virksomhederne med at besætte: 34 stillinger indenfor Bygge- og anlægsområdet, 67 stillinger indenfor service og handel og 20 stillinger inden for industriproduktion. Hertil kommer stillinger inden for landbrug, plejesektoren, kontor, transport mfl.

Erhvervsservice har i 2016 ligeledes fokus på den opsøgende virksomhedskontakt og der er fastsat mål i beskæftigelsesplanen om, at der skal besøges 100 nye virksomheder i 2016.

Jobkonsulenterne har tillige fokus på at følge op på de lediges jobsøgning, når den enkelte ledige er til jobsamtale. Dette sker via den digitale joblog, hvor den ledige registrerer sin jobsøgning, så ledige får søgt de ledige stillinger, der er slået op.

I forhold til den IT-understøttelse, som omtales i skrivelsen, er det Jobcenter Brønderslevs opfattelse, at den digitale understøttelse af CV udsøgningen, trods forbedringer, stadig ikke fungerer optimalt – dels er mulighederne for udsøgning af lediges CV’er stadig begrænsede og dels er systemet ustabilt.

Det skal desuden bemærkes, at Jobcenter Brønderslev samarbejder med de øvrige jobcentre i Vendsyssel om at afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Afdækningen danner grundlag for det såkaldte "Vendsyssel termometer" som giver et lokalt overblik over i hvilke brancher, der forventes at blive efterspørgsel efter arbejdskraft. Vendsyssel termometeret vil blive forelagt for Beskæftigelsesudvalget, når de indhentede data er bearbejdet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Næste møde i Beskæftigelsesudvalget holdes på Jobcentret – mødet indledes med besøg på Mælkebøtten kl. 14,00.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

A) Orientering fra møde med LO vedrørende integrationsopgaven.

B) Orientering om materiale til Byrådets strategidag den 15. marts 2016, hvor Fagenheden for Beskæftigelse / Stabsenheden for Service har følgende emner på: Flygtningeområdet og Udsatte Børn og Unge.

C) Orientering om resultatet af Regnskab 2015 på Beskæftigelsesudvalgets område.

D) Orientering fra møde med Mælkebøtten.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Kontrakt om psykologfagligt læringsforløb


Til toppen


16. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 8. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer