Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 15. august 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Hans Christian Holst havde meldt afbud.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punkt 9 - 25.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Hans Christian Holst var fraværende.

Til toppen


3. Projekt Helhedsindsats for udsatte familier


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Der holdes fælles temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget om Projekt Helhedsindsats for udsatte familier, som pt. er i gang i 10 danske kommuner.

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal drøfte projektet i forhold til et eventuelt samarbejde omkring udsatte familier.

Mette Lindgaard fra Deloitte, som er ansvarligfor evalueringen af dette projekt, deltager i dagens møde.

Der deltager også repræsentanter fra Direktionen og fra de 2 fagforvaltninger.

Sagsfremstilling

På Byrådets strategidag den 15. marts 2016 blev forskellige modeller for samarbejde omkring udsatte familier drøftet, herunder Projekt Helhedsindsats for udsatte familier.

Beskæftigelsesudvalget besluttede efterfølgende at undersøge de positive effekter ved dette projekt nærmere og invitere Børne- og Skoleudvalget til en fælles drøftelse heraf.

Mette Lindgaard fra Deloitte, som er ansvarlig for evalueringen af Projekt Helhedsindsats for udsatte familier, er inviteret til at deltage i dagens møde. Hun vil uddybe de foreløbige erfaringer med de nuværende projekter og belyse de strategiske valg forbundet med igangsætning af et sådant projekt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse fremsender Deloittes midtvejsevaluering af de igangværende forsøg med en helhedsindsats for udsatte familier i 10 kommuner. Projekterne startede i september 2013 og løber til december 2016.

Målgruppen for projekterne er familier, hvor der er komplekse sociale og helbredsmæssige problemer, og hvor en eller begge forældre modtager offentlig forsørgelse. Projekternes mål er at bringe de voksne tættere på job eller uddannelse, at børnene opnår stabil gang i dagtilbud og skole, og at familien trives bedre.

Midtvejsevalueringen viser resultater hos familierne i form af bedre funktionsniveau - især hos børnene men også hos de voksne. Flere forældre er også kommet i uddannelse eller job, om end fremdriften i forhold til at øge de voksnes tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse endnu er forholdsvis beskeden.

En af de væsentligste forudsætninger for at lykkes med den helhedsorienterede tilgang er, at der etableres et godt samarbejde på tværs af forvaltninger og på alle niveauer. De deltagende kommuner har derfor etableret en tværgående styregruppe og tværgående projektteams.

Der henvises i øvrigt til følgende video på youtube, hvor Mette Lindgaard i september 2015 præsenterer de foreløbige erfaringer fra Projekt Helhedsindsats for udsatte familier: https://www.youtube.com/watch?v=UEU8BBRTcuc

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter projektet i forhold til et eventuelt samarbejde omkring udsatte familier.

Personale

Projektet vil medføre en opnormering.

Økonomi

Indgåelse i projektet vil medføre udgifter, der i givet fald skal indarbejdes i budget 2017. Beregningerne laves, når der politisk er taget stilling til projektet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder hvert år en kvartalsrapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse.

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal drøfte de udfordringer, der er på området.

Under punktet deltager Hanne Neergaard, leder af UngeCentret og Charlotte Hove, leder af UU og Skolechef Carsten Otte.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i UU's kvartalsrapport for 2. halvår ønskes en drøftelse af følgende emner:

 1. Flere unge på erhvervsuddannelserne: Der vil i fremtiden blive mangel på faglært arbejdskraft, hvis ikke flere unge tager en erhvervsuddannelse. Derfor udgør det en stor udfordring for fremtidens arbejdsmarked, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.
 1. Unge, der ikke færdiggør folkeskole med afgangsprøve: Unge, der ikke får afsluttet folkeskolen med en afgangsprøve og ikke har de nødvendige kompetencer til en ordinær uddannelse, udgør en udfordring. Her er der særlige problematikker med udsatte unge herunder unge med kognitive eller andre udfordringer. UngeCentret vurderer, at 45 % af de, der har en familiesag i UngeCentret, ikke har/vil bestå folkeskolens afgangsprøve. Det svarer til, at ca. 130 af de unge, der har en sag i UngeCentret, ikke har fået eller vil få en afgangsprøve – med mindre indsatsen forstærkes for de unge.

UngeCentret har udviklet samarbejdet med folkeskoleområdet og PPR om disse problemstillinger. På mødet orienteres herom.

 1. Unge der ikke evner at tage en ordinær uddannelse: Ikke alle unge har kompetencerne eller evnerne til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. For nogle unge er erhvervsuddannelserne på et for højt niveau. På den baggrund skal der iværksættes en anden strategi for den enkelte unge. Her er der behov for at anvende hele paletten af uddannelsesmuligheder, eksempelvis EGU eller et job suppleret med eksempelvis AMU kurser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Børn og Skoleudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2, pr. 30.06.2016


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige forvaltninger udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2016, der udover skøn over udviklingen i budget 2016 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017.

Budgetopfølgningen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status vedr. udgifter til indsatser


Resume

Sagsforløb: BE

Budgetrammen for beskæftigelsesrettede indsatser er i 2016 på 38,75 mio. kr.

Der er totalt set disponeret for 38,5 mio. kr. pr. juni 2016. Der har pr. juni måned 2016 været et forbrug på ca. 18,1 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Det forventes, at udgifterne til indsatser for borgere på offentlig forsørgelse holdes indenfor den budgetterede ramme på 38,75 mio. kr.

 • 6,3 mio. kr. på forsikrede ledige
 • 16,05 mio. kr. på kontanthjælp uddannelseshjælp
 • 1,1 mio. kr. på sygedagpenge
 • 2,2 mio. kr. på ledighedsydelse
 • 3,1 mio. kr. på revalidering
 • 8,1 mio. kr. på ressourceforløb og jobafklaring
 • 1,625 mio. kr. til indsatser for 15-17 årige

Der er pr. juni måned 2016 forbrugt ca. 18,1 mio. kr. til indsatser.

Det forventes, at budgettet overholdes.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Hans Christian Holst var fraværende.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2. kvartal 2016


Resume

Sagsforløb: BE

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Hermed følger opfølgning på Beskæftigelsesplanen for 2. kvartal 2016. Hovedkonklusionerne i opfølgningen er følgende:

 • En fortsat positiv udvikling i antallet af unge på uddannelseshjælp
 • Fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – men flere jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Fald i antallet af personer på ledighedsydelse
 • Et fald i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger – men en stigning i antallet af jobafklaringsforløb
 • Styrket samarbejde med virksomhederne der er blandt andet etableret 10 virksomhedscentre indtil videre i 2016
 • Mange integrationsborgere er kommet i virksomhedspraktik

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2016 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål.

Herudover er der indskrevet et særligt mål for integrationsområdet.

I det følgende gennemgås udviklingen frem til 2. kvartal 2016.

Opfølgningsrapporten for 2. kvartal2016 viser følgende positive tendenser i indsatsen på Beskæftigelsesområdet:

Mål 1. Unge skal i uddannelse

Den positive udvikling, der blev igangsat i sommeren 2016 er fortsat. Således viser data fra jobindsats, at der i 2.kvartal 2016 var 92 færre fuldtidspersoner på uddannelseshjælp end 2. kvartal 2015. I 2. kvartal 2016 var der 260 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Der ses et fald i alle visitationskategorier. UngeCentret vurderer at ca. 70 unge vil starte i uddannelse i løbet af juli, august og september 2016 (der er tale om en skønsmæssig vurdering, som skal tages med forbehold).

Det forventes, at antallet af unge på uddannelseshjælp vil falde yderligere.

Niveaumæssigt har Brønderslev bevæget sig fra at have et højere niveau, til at have et niveau, der er lavere end nabokommunerne Frederikshavn, Jammerbugt og Aalborg.

Mål 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedetskal tættere på arbejdsmarkedet

Udviklingen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været positiv i 2016. Her har der været et fald på ca. 8 fuldtidspersoner. I gennemsnit har der været 389 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2016. Jobcentret har primo maj iværksat den investeringsstrategi, som Beskæftigelsesudvalget har besluttet på kontanthjælpsområdet.

Der er i indsatsen fokus på jobrettede samtaler, CV og virksomhedsvendt indsats for den gruppe af aktivitetsparate, hvor målet er ordinær beskæftigelse. Opmærksomheden er også rettet mod at sikre, at indsatser fra social- og/eller sundhedsområdet koordineres med den beskæftigelsesrettede indsats eller at disse indsatser opsøges ved behov. Jobcentret følger tæt op på, hvor mange der bliver jobparate, og hvilke indsatser der virker for hvem.

En anden gruppe af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er længere fra det ordinære arbejdsmarked. Jobcentret arbejder målrettet med at få afklaret, om den enkelte er berettiget til revalidering eller for den største gruppe, om deres situation betyder, at deres sag skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam.

Mål 3. Nedbringelse af langtidsledigheden

Udviklingen viser, at der var væsentligt færre langtidsledige i juni 2016, end der var i samme periode i 2015. I juni måned 2016 var der 128 jobklare ledige, med en ledighed på mere end et år, i juni måned 2015 var der 179 langtidsledige.

Det er primært blandt de langtidsledige dagpengemodtagere, at faldet ses. I juni 2016 var der 77 langtidsledige A-dagpengemodtagere og 51 langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (jobparate).

Ultimo april er der iværksat et langtidsledighedsprojekt, støttet med midler fra STAR, målet med projektet er at spotte langtidsledige tidligt i ledighedsforløbet, så der kan iværksættes en individuel indsats, baseret på en tæt kontakt tidligt i ledighedsforløbet.

Mål 4. Styrket samarbejde med virksomhederne

Når det gælder den virksomhedsvendte indsats og samarbejdet med virksomhederne er der pt. samarbejde med 42 virksomheder/arbejdspladser om et virksomhedscenter. I alt er der 132 pladser til rådighed. Der er i 2016 etableret virksomhedscentre på følgende arbejdspladser:

 • Borgerservice, Brønderslev rådhus
 • Fakta, Hjallerup,
 • Hjallerup Rideklub
 • Hellevadlund Plejecenter
 • Blæksprutten, Brønderslev
 • Mælkebøtten
 • AVV
 • Nordjyllands Internat
 • Hjallerup skole
 • Creas (undervejs)

Når det gælder antallet af rekrutteringer efter 2. kvartal er, at der er rekrutteret 91 medarbejdere til konkrete jobs i 2016 og der har der i 1. halvår gennemført servicebesøg på 42 nye virksomheder.

Når det gælder målet om etablering af tæt samarbejde med 40 udvalgte virksomheder om rekruttering, uddannelse og/eller fastholdelse, er der pt. indgået aftale om tæt samarbejde med 37 udvalgte virksomheder.

I forhold til afholdelse af temaarrangementer for ledige er der indtil videre afholdt ét temaarrangement på Cubic med fokus på jobs indenfor metalfagene samt ét temaarrangement målrettet bygge- og anlægsbranchen. Der afholdes i efteråret et temaarrangement, som er målrettet transportområdet.

Integrationsområdet

Der har siden 1. november 2015 været henvist 123 borgere til ISS, der varetager indsatsen for jobparate integrationsborgere. ISS har siden opstarten etableret 149 praktikker. Der er blevet etableret 10 løntilskud. Der er aftale om yderligere løntilskud m.m. med 10. Foruden de 4 personer, der er kommet i job, uddannelse og elevplads er der 4, der går på VUC. Der er således 8 personer, der er i selvforsørgelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Regnskab 2015 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/BS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2015.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af revisionsberetningen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt sociale-, beskæftigelses- og integrationsområder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

"Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst".

Revisionsberetningens bilag 2-3 fremsendes til orientering for så vidt angår afsnit 5 og 7.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen til årsregnskabet for 2015 for Brønderslev Kommune,
 • godkender årsregnskabet for 2015 endeligt
Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 28. juni 2016, pkt. 5:

Revisionsberetning anbefales godkendt.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Hans Christian Holst var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig forsørgerpligt - svar fra Ombudsmanden


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget svar fra Folketingets Ombudsmand om kommunens behandling i sager om gensidig forsørgerpligt. Folketingets Ombudsmand henstiller til Brønderslev Kommune at genoptage sagsbehandlingen af egen drift og foretage en eventuel efterbetaling.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2014 trådte loven om gensidig forsørgerpligt for samlevende i kraft. Brønderslev Kommune har forud for lovens ikrafttræden fremsendt orienteringsbreve, partshøring samt afgørelsesbreve til ydelsesmodtagere i et parforhold. Der blev ikke fremsendt partshøring og afgørelsesbreve til ydelsesmodtagernes samlevende. I juli 2015 meddeler Ankestyrelsen, at en afgørelse om at anse to personer for samlevende skal meddeles begge parter og at afgørelsen ikke er gyldig, før afgørelsen er meddelt begge parter. Brønderslev Kommune har efterfølgende truffet ny afgørelse med tilbagevirkende kraft, som er meddelt begge parter med ankevejledning.

Folketingets Ombudsmand er blevet inddraget i sagen efter henvendelse fra 3F, Fælles Faglig Forbund, Aalborg Afdeling.

Det fremgår af Ombudsmandens udtalelse, at han forholder sig til, hvorvidt Brønderslev Kommune kunne træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, samt hvorvidt kommunen er forpligtet til af egen drift at genoptage og omgøre afgørelserne.

Folketingets Ombudsmand udtaler, at der ikke kan træffes en afgørelse med tilbagevirkende kraft og henviser til Ankestyrelsens afgørelse om, at afgørelsen først er gyldig, når den er meddelt begge parter. Med denne afgørelse fra Ankestyrelsen burde Brønderslev Kommune, efter Ombudsmandens vurdering, have rettet ind efter Ankestyrelsens afgørelse, omgjort de oprindelige afgørelser og efterbetalt ydelserne. Ombudsmanden finder det kritisabelt, at dette ikke er sket.

Ombudsmanden beder kommunen inden 3 måneder fra den 4. juli 2016 at meddele, hvad kommunen har foretaget sig i anledning af henstillingen.

Det fremgår, at der er tale om 109 sager. Da det i én af sagerne efterfølgende har vist sig, at borger ikke var berettiget til ydelse og har tilbagebetalt det udbetalte, drejer det sig således om 108 sager.

Brønderslev Kommune skal efterbetale disse borgere i alt 1.921.057 kr. Den kommunale udgift er 1.344.740 kr. (inkl. 30 % refusion).

Der er fremsendt forespørgsel til Kommunernes Landsforening med henblik på at få en juridisk vurdering af Ombudsmandens tilbagemelding omkring gensidig forsørgelsespligt samt hvorvidt Brønderslev Kommune er forpligtet til at følge Ombudsmandens vurdering.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til anbefalingen fra Ombudsmanden.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efterbetalingen udgør 1.921.057 kr. - 30 % refusion = 1.344.740 kr. Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 1.344.740 kr.

Indstilling

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 6:

Anbefaler at politisk behandling afventer KL’s juridiske vurdering.

Beslutning

Udsættes.

Sagen behandles i udvalget, når der foreligger udtalelse fra KL.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Status på kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har vedtaget en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som løber fra april 2016 til udgangen af 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på arbejdet med kontanthjælpsstrategien. Udover opstart af nye medarbejdere har fokus i den første periode været på omlægning af visitationen af nye kontanthjælpsmodtagere. Her er udgangspunktet, at borgerne mødes som jobparate.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget vedtog den 11. januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018.

Målene med strategien er:

 • At flere kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende
 • At nedbringe andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Målene skal nås gennem en mere jobrettet tilgang og nedbringelse af den enkelte rådgivers sagstal.

Beskæftigelsesudvalget blev den 7. marts 2016 orienteret om tids- og handleplan for implementering af kontanthjælpsstrategien for det første halvår af 2016.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på arbejdet med strategien pr. 5. juli 2016 (se bilag). Den viser, at:

 • De nye medarbejdere, som indgår i investeringsstrategien, startede i Jobcentret den 1. maj 2016.
 • Rådgivernes sagstal på kontanthjælpsområdet er nedbragt til ca. 50.
 • Visitationen af nye borgere, som søger om kontanthjælp, er ændret og gjort mere jobrettet. Det sker blandt andet ved, at borgerne mødes som jobparate, med mindre de er åbenlyst aktivitetsparate. Der stilles øgede krav til borgeren om selv at tage ansvar for sin jobsøgning. Derudover arbejdes der på at få aftaler om brug af nyttejob på plads, således at de jobparate kontanthjælpsmodtagere kan henvises til nyttejob umiddelbart efter visitationssamtalen.
 • Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er nedbragt.

Der forventes ikke væsentlig effekt af strategien før 2017 i forhold til, at flere kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende. Primo juli 2016 er der 489 kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune. I januar 2016, hvor strategien blev vedtaget, var der 496 kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune.

Fokus i arbejdet med kontanthjælpsstrategien har indtil nu primært været på omlægning af indsatsen for nye borgere, der søger om kontanthjælp. Næste fokuspunkt bliver iværksættelse af en mere jobrettet tilgang til de borgere, som allerede modtager kontanthjælp. Her er målet blandt andet et øget fokus på CV og flere samtaler med borgerne med henblik på iværksættelse af flere virksomhedsrettede tilbud.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Jobmesse for integrationsborgere


Resume

Sagsforløb: BE

Den 27. oktober 2016 planlægges der er en jobmesse målrettet integrationsborgere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har opfordret Fagforvaltningen for Beskæftigelse til at planlægge en jobmesse i 2016 målrettet integrationsborgere. Messen afholdes den 27. oktober 2016.

Der er aktuelt ca. 250 borgere på integrationsydelse i Brønderslev Kommune. Heraf er 65 % flygtninge fra Syrien og 18 % er flygtninge fra Eritrea. 103 af borgerne er under 30 år.

Målet med messen er, at skabe kontakt mellem integrationsborgerne og lokale og regionale virksomheder med henblik på at borgerne kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Messen planlægges i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. Konsulentfirmaet vil varetage detailplanlægningen samt rekrutteringen af virksomheder til messen.

Borgmesteren har lavet aftale om, at Integrationsminister Inger Støjberg åbner messen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jobmessen holdes ikke den 27. oktober 2016, men den 31. oktober 2016.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


12. Deltagelse i projekt vejen til varige job gennem kompetenceløft


Resume

Sagsforløb: BE

Projektet ”Vejen til varige job gennem kompetenceløft” er skabt i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer og beskæftigelsesorganisationer i Nordjylland. Alle Nordjyske kommuner deltager i projektet, som er støttet af den Europæiske Socialfond via Vækstforum Nordjylland. Målet med projektet er, at opkvalificere ledige fra ufaglært til faglært. Brønderslev Kommune deltager med 20 ledige i projektperioden, som løber til december 2018.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende, at Brønderslev Kommune deltager i projektet ”Vejen til varige job gennem kompetenceløft”.

Sagsfremstilling

Projektets overordnede mål er at sikre tilstedeværelsen af en kvalificeret arbejdsstyrke i form af flere faglærte i Nordjylland. Projektets formål er at initiere og understøtte et koordineret, tværgående samarbejde mellemregionens jobcentre, erhvervs/virksomhedsservicekontorer samt uddannelsesinstitutioner med henblik på, at ufaglærte i hele regionen gennemfører et kompetenceløft til faglært niveau inden for brancheområderne industri, bygge og anlæg samt privat og offentlig service. Heraf skal 350 ledige gennemføre forløbet.

Målgruppen for indsatsen er ufaglærte, eller faglærte med forældet faglig baggrund, som vil kunne profitere af en erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Projektet vil brutto optage 420 ledige og 880 beskæftigede, i alt 1300 personer. 350 ud af 420 ledige vilpåbegynde EUV (erhvervsuddannelse for voksne). Jobcenter Brønderslev skal visitere 20 ledige til projektet i projektperioden.

Deltagerne starter med et individuelt afklaringsforløb (før-fase forløb) med en varighed på 1 til 10 dage med henblik på yderligere vejledning og endelig afklaring samt tilmelding til Realkompetencevurdering. Herefter udarbejdes en individuel uddannelsesplan som jobcentret skal godkende. De individuelle uddannelsesforløb forventes at have en gennemsnitlig varighed på 31 uger og vil blive gennemført på den/de skoler, der har det udbud, der matcher den enkelte deltagers uddannelsesplan bedst muligt. Uddannelsesforløbene vil primært gennemføres som EUV, men kan evt. suppleres med relevante AMU-uddannelser, FVU/AVU osv. med henblik på at sikre optimal/hensigtsmæssig merit.

Fagforvaltningen for Beskæftigelses har fremsendt samarbejdserklæring om deltagelse i projektet. Denne er fremsendt med forbehold for Beskæftigelsesudvalgets godkendelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Brønderslev Kommune deltager i projektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Projektet er støttet af EU’s Socialfond som finansierer projektledelse, koordinering og før-fase forløb. Uddannelsesforløb finansieres af driftsloftet.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Evaluering af psykologfagligt læringsforløb på beskæftigelsesområdet i UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev indgik medio februar 2016 kontrakt med Quick Care om et psykologfagligt læringsforløb på beskæftigelsesområdet. Forløbet sluttede den 30. juni 2016.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har evalueret forløbet og vurderer, at det har styrket UngeCentrets uddannelsesrettede indsats for unge med psykiske problemstillinger. For at sikre den fortsatte udvikling på området anbefales en videreførelse af indsatsen, der blandt andet sætter fokus på etablering af parallelindsatser til målgruppen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

En sagsgennemgang af aktivitetsparate unge, som modtager uddannelseshjælp i UngeCenter Brønderslev, viste i efteråret 2015 en stor andel unge med psykiske vanskeligheder.

På møde den 30. november 2015 godkendte Beskæftigelsesudvalget, at der blev indgået aftale med en ekstern leverandør om psykologfaglig sparring til medarbejdere og screening af unge med psykiske problemer, som ikke er udredt.

Den 15. februar 2016 indledte UngeCenter Brønderslev således et psykologfagligt læringsforløb i samarbejde med Quick Care (jf. orientering herom på Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. marts 2016). Forløbet sluttede den 30. juni 2016.

Formålet med læringsforløbet var opkvalificering af rådgiverne på beskæftigelsesområdet med henblik på, at indsatsen for de psykisk sårbare unge styrkes, og tilgangen bliver mere uddannelsesrettet.

Målgruppen for indsatsen var unge med psykiske problemstillinger, som enten er aktivitetsparate eller i ressourceforløb – i alt ca. 100 unge. Samlet set er der 186 unge i UngeCentret pr. medio juni 2016, som er aktivitetsparate eller i ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en evaluering af det psykologfaglige læringsforløb (se bilag). Af evalueringen fremgår, at forløbet vurderes at have styrket UngeCentrets uddannelsesrettede indsats for unge med psykiske problemstillinger. Rådgiverne har oplevet et stort udbytte af den psykologfaglige viden og sparring, som forløbet har givet. Forløbet vurderes at have bidraget til, at flere psykisk sårbare unge er kommet i rette forløb og i dag har en kvalificeret plan for deres vej til uddannelse.

For at forankre den nye viden og sikre den fortsatte udvikling på området anbefaler Fagforvaltningen for Beskæftigelse en videreførelse af indsatsen, der blandt andet sætter fokus på etablering af parallelindsatser til målgruppen og udvikling af rollen som koordinerende sagsbehandler.

Forslag til videreførelse af indsatsen behandles selvstændigt på den lukkede dagsorden på dagens Beskæftigelsesudvalgsmøde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Partnerskabsaftale om erhvervsmentorforløb for unge og flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Jobcenter Brønderslev har drøftet en partnerskabsaftale med Foreningen Nydansker om etablering af et frivilligt erhvervsmentorkorps for unge og flygtninge.

Jobcenter Frederikshavn indgår også i partnerskabet.

Jobcenter Brønderslev forpligter sig til at henvise 15 unge og 5 flygtninge om året i to år.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende partnerskabsaftalen.

Sagsfremstilling

Foreningen Nydansker er en privat non-profit organisation, der gennem projekter, rådgivning og kurser arbejder for at fremme integration og mangfoldighed på danske arbejdspladser.

Foreningen arbejder blandt andet med erhvervsmentorkorps, som består af frivillige ledere og medarbejdere, der vejleder nydanskere i at finde vej ind på det danske arbejdsmarked.

Jobcenter Brønderslev har sammen med Jobcenter Frederikshavn drøftet en partnerskabsaftale med Foreningen Nydansker. Aftalen handler om etablering af et frivilligt erhvervsmentorkorps for unge og flygtninge i Brønderslev Kommune i perioden fra 1. oktober 2016 til 30. september 2018.

Målet med indsatsen er at forbedre målgruppens chancer for at tage et job eller en uddannelse.

Aftalen indebærer, at Foreningen Nydansker rekrutterer og uddanner mentorer fra lokale virksomheder. Jobcenter Brønderslev forestår henvisning af borgere, som Foreningen Nydansker efterfølgende matcher med en erhvervsmentor. Opfølgning undervejs på mentorforløbet foretages af Foreningen Nydansker.

Jobcenter Brønderslev forpligter sig til via partnerskabsaftalen at henvise 15 unge og 5 flygtninge om året i to år.

Målgruppen af unge, der vurderes at kunne have gavn af et erhvervsmentorforløb, er bred. Det kan fx være unge med afbrudte uddannelsesforløb,unge, som er uafklarede i forhold til valg uddannelse og job, og unge med psykiske og sociale udfordringer. Et mentorforløb for unge udgør 3 timer om måneden i 3 måneder.

Målgruppen af flygtninge, der efterfaringsmæssigt har et positivt udbytte af et erhvervsmentorforløb, er overvejende de ressourcestærke og jobparate. Et mentorforløb for flygtninge udgør 4 timer om måneden i 6 måneder.

Der vil via partnerskabet blive etableret en styregruppe bestående 1-3 repræsentanter fra henholdsvis Jobcenter Brønderslev og Jobcenter Frederikshavn.

I slutningen af samarbejdsperioden tages stilling til, om erhvervsmentorkorpset skal fortsætte. I givet fald er det en mulighed, at kommunen overtager administrationen af korpset helt eller delvist.

Priser

Tuborgfonden støtter opstart af erhvervsmentorkorps i nye kommuner ved at betale halvdelen af omkostningerne.

Prisen pr. ungematch er 5000 kr. Prisen pr. flygtningematch er 5750 kr. Den samlede pris for 40 borgere henover to år, som Jobcenter Brønderslev forpligter sig til, er 207.500 ekskl. moms, hvoraf Tuborgfonden betaler halvdelen.

Jobcentrets udgift bliver således 103.750 kr., svarende til 51.875 kr. ekskl. moms pr. år.

Derudover forpligter Jobcentret sig til et medlemskab af Foreningen Nydansker, som det første år er gratis og efterfølgende koster 15.000 kr. ekskl. moms pr. år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender partnerskabsaftalen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling
 • KL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) afholder Integrationstræf på Hotel Comwell i Kolding den 13. september 2016. Årets Integrationstræf har fokus på flygtninges integration på arbejdsmarkedet
 • Husk tilmelding til JobCamp 2016 (10. november - 11. november 2016 i Aalborg)
Beslutning
 • KL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) afholder Integrationstræf på Hotel Comwell i Kolding den 13. september 2016. Årets Integrationstræf har fokus på flygtninges integration på arbejdsmarkedet.
 • Husk tilmelding til JobCamp 2016 (10. november - 11. november 2016 i Aalborg)

Eskild Sloth Andersen, Martin Bech og Bettina Nielsen tilmeldes JobCamp 2016.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


17. Fremtidig fysisk placering af UngeCenter Brønderslev


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK

Da UngeCenter Brønderslev ved sin opstart 1. januar 2014 blev fysisk placeret på Maltvej i Brønderslev, var beslutningen, at der var tale om en midlertidig placering. Der blev givet dispensation til opførelse af en pavillon i en midlertidig periode frem til udgangen af 2016.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der søges om en ny midlertidig periode, og at der i perioden arbejdes på at finde en varig og permanent løsning på UngeCentrets fysiske placering.

Økonomiudvalgetbedes godkende dette og tage stilling til, om der skal afsøges alternative muligheder til UngeCentrets fremtidige placering, og om der skal igangsættes en gennemgang af mulighederne for, at UngeCentret forbliver på Maltvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af et UngeCenter i Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2014, vedtog Byrådet den 28. august 2013 en midlertidig placering af UngeCentret på Maltvej i Brønderslev.

Placeringen på Maltvej indebar opstilling af en pavillon i tilknytning til den eksisterende bygning på Maltvej med henblik på at opnå den nødvendige kapacitet. Byggemyndighederne gav en 2-årig tilladelse til opstilling af en pavillon til udgangen af 2015.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der søges om fornyet tilladelse til pavillonen på Maltvej. Derudover foreslås det, at der i den nye midlertidige periode arbejdes på at finde en permanent løsning på UngeCentrets fysiske placering.

Da UngeCentret blev etableret, var der opstillet følgende ønsker og forventninger til lokaler, som Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår fortsat er gældende.

 • Medarbejderne skal samles ét sted – helst i en bygning udenfor Rådhuset, og gerne med mulighed for åbent kontorlandskab og samtalerum.
 • Der skal være plads til 50-55 medarbejdere.
 • Min. 800 unge tilknyttes UngeCentret – der skal være plads til at afholde samtaler med dem.
 • Evt. plads til undervisningslokaler. Fælles, centralt og indbydende lokale med ”ungemiljø” til afslapning.
 • Fysisk placering skal være tilgængeligt med offentlig transport og helst centralt i Brønderslev by.
 • I forhold til en fremtidig, permanent løsning på UngeCentrets fysiske placering ses to muligheder:
 1. Alternative løsninger til Maltvej afsøges
 2. UngeCentret forbliver på Maltvej, såfremt det er muligt, og flere uhensigtsmæssige forhold udbedres.

Ad. 1) Alternative løsninger til Maltvej afsøges

Ejendomsservice kan ikke for nuværende pege på ledige lokaler i Brønderslev Kommune, som åbenlyst opfylder UngeCentrets behov. Ejendomsservice kan dog foretage en nærmere undersøgelse af mulighederne og præsentere disse, såfremt det ønskes.

Ad. 2) Permanentgørelse af den nuværende løsning på Maltvej

UngeCentret bor til leje på grunden på Maltvej, som ligger i et erhvervsområde, og består i dag af to separate bygninger – en murstensbygning og en pavillon af træ – som ligger op ad hinanden.

I forhold til en eventuel permanentgørelse af den nuværende løsning på Maltvej ses behov for:

 1. Afklaring med udlejer, om lejeperiode.
 2. Afklaring af, om den dispensation fra byplansvedtægten til, at UngeCentret er placeret i et erhvervsområde, kan gøres permanent.
 3. Afklaring af, om der fortsat kan gives dispensation fra varmeforsyningslovens krav om tilslutningspligt til fjernvarme. Pavillonen opvarmes i dag med el-varme. Fast tilkobling til el-nettet kan derudover blive nødvendig.
 4. En gennemgang af de nuværende bygninger ud fra byggereglementet med henblik på en vurdering af, hvorvidt og med hvilke tiltag de nuværende forhold kan opgraderes til en permanent byggetilladelse, og hvad det i givet fald vil koste.

Der er løbende foretaget justeringer og mindre investeringer i de nuværende lokaleforhold i de 2½ år, UngeCentret har ligget på Maltvej, i et forsøg på at udbedre en række uhensigtsmæssigheder. Det er usikkert, hvorvidt disse tiltag kan gøre forholdene optimale, hvorfor en gennemgang af mulighederne for at gøre forholdene fuldt funktionsdygtige foreslås.

Uhensigtsmæssighederne forbundet med de nuværende lokaleforhold på Maltvej er:

 • Indeklima: UngeCentret modtog i maj 2016 et påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt indeklima i et af pavillonens arbejdsrum. Dette skyldes en høj daglig varmetemperatur og generende temperaturforskelle. Ejendomsservice er nu i gang med at forbedre det eksisterende ventilationssystem og opsætte udvendig solafskærmning. Problemer med indeklima eksisterer også i andre rum end det, Arbejdstilsynet har givet påbud om.
 • Kloakforhold: Kloakforholdene er underdimensionerede i forhold til antallet af medarbejdere på grunden.
 • Pavillonens 1. sal: Der er kun adgang til pavillonens 1. sal via en udvendig trappe, som ligger på et vindblæst hjørne. Derudover er der ingen toiletfaciliteter på etagen. Etagen indeholder samtalerum og undervisningslokale.
 • To separate bygninger: Det faktum, at der er tale om to separate bygninger for ét center, hvor der samarbejdes på tværs af bygningerne, skaber en del trafik ud og ind i dagligdagen. Særligt om vinteren kan dette være ubekvemt.
 • Parkeringsforhold: Der mangler parkeringspladser på matriklen. Der er lavet aftale om parkering hos nabovirksomhed. Derudover holder jævnligt biler i vejens rabat.
 • Afstand til centrum: Maltvej ligger udenfor centrum i et industriområde.
 • Kapacitet: Grænsen for antal af medarbejdere, der kan være i de nuværende lokaler, er nået.

I forhold til problemerne med kapacitet og indretning af pavillonen er et løsningsforslag at udvide pavillonens 1. sal og etablere en indvendig trappe. Omkostningerne herved vil kunne indgå i den gennemgang af bygningerne, som foreslås i forhold til vurdering af, om UngeCentret kan forblive på Maltvej.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender:

 • At der ansøges om fornyet tilladelse til pavillonen på Maltvej.
 • At der iværksættes en proces med afsøgning af en permanent løsning på UngeCentrets fysiske placering, og herunder tager stilling til:
  • Om Ejendomsservice skal afsøge alternative muligheder for fysisk placering af UngeCentret i Brønderslev Kommune, hvor medarbejderne fortsat er samlet èt sted.
  • Om der skal igangsættes en gennemgang af mulighederne for og omkostningerne ved at permanentgøre UngeCentrets nuværende placering på Maltvej
Personale

Ingen.

Økonomi

På politikområde 102 - Administration og politikområde 103 - Forsikringer, beredskab og bygninger - er der i budget 2016 afsat følgende beløb:

Udgifter

Budget

Forbrug

Bemærkninger

Husleje (P102)

150.000

183.558

Årsudgift

Rengøring og vedligeholdelse af bygning og udearealer (P103)

177.197

76.554

Forbrug pr. 31.07.2016

El, vand og varme (P103)

38.768

119.419

Forbrug pr. 31.07.2016

I alt

365.965

379.392

Der er afsat 365.965 kr. i alt i budgettet, men forbruget forventes at blive højere, jfr. forbruget p.t.

Indstilling

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 12:

Fagforvaltningens anbefaling anbefales.

Der laves påtegning i Økonomiafdelingen, så det fremgår, hvilke ejendomsudgifter, der er til den nuværende løsning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen. Der ønskes en mere central placering i Brønderslev By på sigt – enheden skal skal fortsat være samlet.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Boligplacering af flygtninge i Brønderslev Kommune


Til toppen


19. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt vedr. jobplacering af ledige fleksjobbere


Til toppen


20. Lukket punkt: Forlængelse af samarbejde med Ballisager vedr. indsatsen for langtidsledige


Til toppen


21. Lukket punkt: Ny kontrakt om psykologfagligt læringsforløb på beskæftigelsesområdet i UngeCentret


Til toppen


22. Lukket punkt: Ny kontrakt med ISS på integrationsområdet


Til toppen


23. Lukket punkt: Ny kontrakt med AOF om danskuddannelser og integrationsforløb


Til toppen


24. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer