Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 5. september 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Nielsen havde meldt afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Beskæftigelsesministerens mål for 2017 og tidsplan for beskæftigelsesplan 2017


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har modtaget udmelding fra Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen vedrørende mål og indsatsområder for 2017.

Målene er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2. Flere unge skal have en uddannelse

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Beskæftigelsesudvalget bedes tage Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder til efterretning samt godkende tidsplanen for behandling af beskæftigelsesplanen for 2017.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrene skal have fokus på i det kommende år, og som skal indgå i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. I forhold til målene for 2016, er der i 2017 formuleret et mål, der specifikt har fokus på at flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Jobcentene skal samtidig have fokus på en målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af virksomhederne. Begge dele bidrager til at forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtter jobcentrerenes kerneopgave med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov.

Et styrket samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne kan samtidig understøtte indsatsen for, at flere kommer i virksomhedsrettede tilbud, herunder nyankomne flygtninge og familiesammenførte og andre borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

2. Flere unge skal have en uddannelse

Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Uddannelse kan i den henseende også opnås via læring gennem et arbejde.

For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelse, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden.

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, eksempelvis gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb.

Med indførslen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, har regeringen indført en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte kontanthjælpen ud med en arbejdsindkomst i den lave ende af lønskalaen.

Det er samtidig vigtigt, at kommunerne sikrer målrettet hjælp og støtte til mennesker med komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne, så de ved hjælp af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats kan genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet.

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning med ca. 100.000 personer frem mod 2020.

Samtidig ved vi, at en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte først og fremmest går igennem arbejdsmarkedet.

Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv.

Regeringen har derfor i foråret 2016 indgået en topartsaftale med kommunerne om et styrket integrationsprogram, hvor den virksomhedsrettede indsats sættes i fokus og fremrykkes. Ligeledes har regeringen og arbejdsmarkedets indgået en trepartsaftale om en ny integrationsgrunduddannelse (IGU), som udgør en trædesten til det almindelige arbejdsmarked for flygtninge og familiesammenførte, der ikke med det samme kan leve op til de høje krav, der stilles på det danske arbejdsmarked.

Forslag til tidsplan for behandling af beskæftigelsesplanen for 2017:

Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder vil danne baggrund for Beskæftigelsesplanen for 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår følgende tidsplan for politisk behandling af Beskæftigelsesplanen

  • Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. november 2016: 1. behandling af beskæftigelsesplanen. Det Lokale Arbejdsmarkedsforum og Integrationsrådet inviteres til at deltage under punktet
  • Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. november 2016: 2. behandling af beskæftigelsesplanen
  • Økonomiudvalget 7. december 2016 og Byrådet 14. december 2016: Godkendelse af beskæftigelsesplanen for 2017

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager udmeldingen af Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder for 2017 til efterretning og godkender tidsplanen for behandling af beskæftigelsesplanen for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Tidsplanen for behandling af beskæftigelsesplanen for 2017 blev godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på reformer


Resume

Sagsforløb: BE

Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland har udarbejdet et oversigtsnotat over reformer og beskæftigelsesindsats i det regionale arbejdsmarkedsområde (RAR) i Nordjylland. I notatet måles kommunerne på indikatorer i forhold til beskæftigelses-, kontanthjælps-, sygedagpenge og førtidspensions- og fleksjobreformen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I det nedenstående gennemgås de væsentligste pointer fra notatet.

Status på beskæftigelsesreformen

Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere kommer i beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning af uddannelsesindsatsen. Målgruppen for beskæftigelsesreformen er de forsikrede ledige. Beskæftigelsesreformen betyder blandt andet, at de ledige skal have flere samtaler i første del af ledighedsperioden.

Nøgletallene viser, at 81,1 % af de ledige i Brønderslev Kommune har fået en samtale indenfor den første ledighedsmåned (mål i april 2016). Brønderslev ligger her højere end landsgennemsnittet og regionsgennemsnittet. Udviklingen i langtidsledigheden har også været positiv i Brønderslev Kommune. Fra juni 2015 til juni 2016 er langtidsledigheden faldet med 26 % (gennemsnittet i regionen er et fald på 14 %).

Status på kontanthjælpsreformen

Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats

Brønderslev Kommune har haft den bedste udvikling i Nordjylland, når det gælder unge under 30 år på kontant- og uddannelseshjælp. Brønderslev Kommune har oplevet et fald på 24,2 % fra juni 2015 til juni 2016. Modsat ser det imidlertid ud, når det gælder kontanthjælpsmodtagerne over 30 år. Her har Brønderslev Kommune haft en mindre stigning i antallet, mens gennemsnittet i regionen viser status quo i forhold til udviklingen fra juni 2015 til juni 2016. Indikatorerne viser samtidig, at Brønderslev Kommune har en større andel af kontanthjælpsmodtagere, der ikke har været i aktivering det seneste år, end de øvrige kommuner i regionen (tallene er fra maj 2016). Jobcentret arbejder via kontanthjælpsstrategien med

  • Hyppige, jobrettede samtaler med borgerne
  • Tidlig iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud – parallelt med øvrige indsatser, når borgeren har behov herfor.
  • Tæt opfølgning på iværksatte indsatser

Status på Førtidspensions- og fleksjobreformen

Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og så tilskuddet i højere grad tilskynder til at øge timetallet.

Notatet viser, at 9,3 % af befolkningen er på førtidspension, i fleksjob eller i ressourceforløb. Regionsgennemsnittet er 8,8 %. Brønderslev kommune har dog et lavere niveau end nabokommunerne Hjørring, Frederikshavn og Jammerbugt. Notatet viser desuden, at Brønderslev Kommune sammen med Mariagerfjord Kommune har flest ressourceforløbsborgere i aktivitet.

Ser man på fleksjobs, er Brønderslev Kommune den kommune i Nordjylland, der har den laveste andel af de såkaldte ”små fleksjobs”, det vil sige fleksjobs med et ugentligt timetal på 1-5 timer. 10,9 % af fleksjobs i Brønderslev Kommune er fleksjobs med et ugentligt timetal på 1-5 timer. Mere end halvdelen af fleksjobbene i Brønderslev Kommune er på mere end 10 timer.

Status på sygedagpengereformen

Den 1. januar 2015 trådte de sidste dele af sygedagpengereformen i kraft. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobafklaringsforløb.

Notatet viser, at Brønderslev Kommune har haft en positiv udvikling i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb, juni 2015 til juni 2016. Samlet set har der været et fald på 1,9 % i perioden. Brønderslev Kommune har en relativ høj andel af sygemeldte, der er i jobafklaringsforløb når der sammenlignes med de øvrige kommuner.

Færre på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune total set.

Af notatet fremgår også den samlede udvikling i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Heraf fremgår det, at Brønderslev Kommune har haft et samlet fald på 5,8 % i antallet af borgere på offentlig forsørgelse fra juni 2015 til juni 2016, dette er mere end gennemsnittet i Nordjylland, hvor der har været et fald på 4,8 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Gensidig forsørgerpligt - svar fra Ombudsmanden


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget svar fra Folketingets Ombudsmand om kommunens behandling i sager om gensidig forsørgerpligt. Folketingets Ombudsmand henstiller til Brønderslev Kommune at genoptage sagsbehandlingen af egen drift og foretage en eventuel efterbetaling.

Der er fremsendt forespørgsel til Kommunernes Landsforening (KL) med henblik på at få en juridisk vurdering af Ombudsmandens tilbagemelding omkring gensidig forsørgelsespligt samt hvorvidt Brønderslev Kommune er forpligtet til at følge Ombudsmandens vurdering. KL er rykket for svar herpå.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2014 trådte loven om gensidig forsørgerpligt for samlevende i kraft. Brønderslev Kommune har forud for lovens ikrafttræden fremsendt orienteringsbreve, partshøring samt afgørelsesbreve til ydelsesmodtagere i et parforhold. Der blev ikke fremsendt partshøring og afgørelsesbreve til ydelsesmodtagernes samlevende. I juli 2015 meddeler Ankestyrelsen, at en afgørelse om at anse to personer for samlevende skal meddeles begge parter og at afgørelsen ikke er gyldig, før afgørelsen er meddelt begge parter. Brønderslev Kommune har efterfølgende truffet ny afgørelse med tilbagevirkende kraft, som er meddelt begge parter med ankevejledning.

Folketingets Ombudsmand er blevet inddraget i sagen efter henvendelse fra 3F, Fælles Faglig Forbund, Aalborg Afdeling.

Det fremgår af Ombudsmandens udtalelse, at han forholder sig til, hvorvidt Brønderslev Kommune kunne træffe afgørelse med tilbagevirkende kraft, samt hvorvidt kommunen er forpligtet til af egen drift at genoptage og omgøre afgørelserne.

Folketingets Ombudsmand udtaler, at der ikke kan træffes en afgørelse med tilbagevirkende kraft og henviser til Ankestyrelsens afgørelse om, at afgørelsen først er gyldig, når den er meddelt begge parter. Med denne afgørelse fra Ankestyrelsen burde Brønderslev Kommune, efter Ombudsmandens vurdering, have rettet ind efter Ankestyrelsens afgørelse, omgjort de oprindelige afgørelser og efterbetalt ydelserne. Ombudsmanden finder det kritisabelt, at dette ikke er sket.

Ombudsmanden beder kommunen inden 3 måneder fra den 4. juli 2016 at meddele, hvad kommunen har foretaget sig i anledning af henstillingen.

Det fremgår, at der er tale om 109 sager. Da det i én af sagerne efterfølgende har vist sig, at borger ikke var berettiget til ydelse og har tilbagebetalt det udbetalte, drejer det sig således om 108 sager.

Brønderslev Kommune skal efterbetale disse borgere i alt 1.921.057 kr. Den kommunale udgift er 1.344.740 kr. (inkl. 30 % refusion).

Der er fremsendt forespørgsel til Kommunernes Landsforening med henblik på at få en juridisk vurdering af Ombudsmandens tilbagemelding omkring gensidig forsørgelsespligt samt hvorvidt Brønderslev Kommune er forpligtet til at følge Ombudsmandens vurdering.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til anbefalingen fra Ombudsmanden.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efterbetalingen udgør 1.921.057 kr. - 30 % refusion = 1.344.740 kr. Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 1.344.740 kr.

Indstilling

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 6:

Anbefaler at politisk behandling afventer KL’s juridiske vurdering.

Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 9:

Udsættes.

Sagen behandles i udvalget, når der foreligger udtalelse fra KL.

Hans Christian Holst og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Der forelå svar fra KL.

Det indstilles, at Ombudsmandens anbefaling følges og at ydelserne efter betales.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Screening af flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. august 2016 blev screening af flygtninge for PTSD eller andre sygdomme drøftet, da der er refusion på visse sundhedsrelaterede udgifter.

Medlem af Beskæftigelsesudvalget Martin Bech ønsker en drøftelse af, hvorledes opgaven løses i dag og hvorvidt der er behov for en øget indsats.

Sagsfremstilling

Flygtninge og familiesammenførte mødes som udgangspunkt som jobparate og raske, når de modtages i Brønderslev Kommune. Flygtninge henvises umiddelbart efter modtagelsen til virksomhedsrettet tilbud og danskuddannelse.

Det fremgår af integrationsloven, at flygtninge, der kommer direkte fra udlandet, skal have tilbudt en helbredsmæssig vurdering indenfor de første 6 måneder efter de er modtaget i kommunen. Flygtninge, som kommer fra asylcentre, skal udelukkende tilbydes en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en konkret vurdering skønnes at være behov for en nærmere afdækning af den pågældendes fysiske og psykiske helbredsforhold.

Det er hovedsagelig i den nære kontakt med flygtningene og den tværfaglige indsats, at sagsbehandler bliver opmærksom på, at der er helbredsmæssige forhold, der skal undersøges nærmere. Det vil typisk være ved hyppig fravær fra aktiveringstilbud eller sprogskole. Sagsbehandler indkalder flygtningen til samtale, hvor årsagen til fraværet drøftes. I forhold til PTSD er der forskellige fysiske symptomer, som sagsbehandler er opmærksom på. Det vil typisk være beskrivelse af flash-back's, koncentrationsbesvær, nervøsitet, rastløshed, vagtsomhed, anspændthed, svedeture, afbrudt eller manglende nattesøvn m.m. Ved mistanke om PTSD anmodes flygtningens læge om en udtalelse. Såfremt egen læge ligeledes vurderer, at der kan være tale om PTSD, anmodes egen læge om at henvise flygtningen til Rehabiliteringscentret for Flygtninge, som står for behandling af PTSD. Det at have fået diagnosen PTSD er ikke ensbetydende med, at vedkommende er udelukket fra arbejdsmarkedet. Der kan godt være en arbejdsevne trods PTSD og symptomerne kan ændre sig over tid.

Der er sket en stigning i antal ambulante besøg til Rehabiliteringscenter for flygtninge fra 151 besøg i 1. halvår 2015, 196 besøg i 2. halvår 2015 til 261 besøg i 1. halvår 2016. Stigningen i medfinansiering fra 1. halv år 2015 sammenlignet med 2. halvår 2016 er på knap 60.000 kr.

Tabellen viser Brønderslev Kommunes udgift til den kommunale medfinansiering pr. måned til Rehabiliteringscenter for flygtninge. Kommunerne er medfinansierende på alle sundhedsydelser på det somatiske og psykiatriske område, samt sygesikringsydelser som fx. besøg hos almen praktiserenede læger og speciallæger.

Hver gang en borger i Brønderslev Kommune forbruger en sundhedsydelse sendes en del af regningen videre til kommunen.

Brugere af Rehabiliteringscentret for flygtninge kan ligeledes være flygtninge, der er ud over den 3 årige integrationsperiode.

Efter serviceloven kan der ydes refusion til følgende vedrørende helbredsmæssige forhold:

Servicelovens § 100 Nødvendige merudgifter til flygtninge med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Merudgiften skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Refusionen gælder i den 3 årige integrationsperiode.

Endvidere kan der ydes refusion til flygtninge, der, indenfor 12 måneder efter datoen for opholdstilladelsen, på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, anbringes i døgnophold. Refusionen gælder indtil flygtningen har været i stand til at klare sig selv i en sammenhængende periode på 2 år.

Integrationsafdelingen kontakter Visitationen, hvis der fremgår af Udlændingestyrelsens meddelelse, at kommunen skal modtage en flygtning med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


7. Ansøgning om midler til øget virksomhedsindsats i ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en pulje til en særlig indsats for en mere virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har søgt om 200.000 kr. til deltagelse af en virksomhedskonsulent i rehabiliteringsteamets møder og til køb af anden aktør til etablering af flere virksomhedspraktikker. Målet er, at 20 ekstra ressourceforløbspersoner er i virksomhedspraktik ved udgangen af 2016.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en pulje til en særlig indsats for en mere virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb.

Formålet med puljen er at understøtte, at kommunerne får flere personer i ressourceforløb i virksomhedspraktik i 2016, herunder at det øgede niveau videreføres og yderligere øges i 2017.

Der er udmeldt 10 mio. kr. på landsplan, og projektaktiviteterne skal være afsluttet senest den 1. april 2017. Svar på ansøgning til puljen forventes senest den 10. september 2016.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har søgt om 200.000 kr. til:

1. At en virksomhedskonsulent deltager i rehabiliteringsteamets møder

Målet hermed er, at virksomhedspraktik kommer i centrum i rehabiliteringsteamets indstillinger til indsatser i ressourceforløb.

2. Køb af anden aktør til etablering af flere virksomhedspraktikker.

Det overvejes at købe ca. 2 aktører til målrettet at gå efter etablering af virksomhedspraktikker for et mindre antal borgere i ressourceforløb.

Jobcentret forventer, at indsatsen i december 2016 har givet 20 ekstra virksomhedsrettede tilbud for ressourceforløbspersoner. Status på ressourceforløb og virksomhedspraktik i Brønderslev Kommune juni 2016 er følgende:

Antal personer i ressourceforløb

Antal ressourceforløbspersoner i virksomhedspraktik

Andel ressourceforløbspersoner i virksomheder

153

17

11 %

Målet er således, at 37 ressourceforløbspersoner er i virksomhedsrettet tilbud i december 2016.

Yderligere information om puljen findes på STAR's hjemmeside: http://star.dk/da/Puljer/Arkiv-Alle-puljer/Puljer-frist-2016/2016-08-29-Saerlig-indsats-for-mere-virksomhedsrettet-indsats-i-ressourceforloeb.aspx

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

STAR har imødekommet ansøgningen på de 200.000 kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forslag til nordjyske frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner søgt om deltagelse i et frikommuneforsøg. Social- og Indenrigsministeriet forventes at give svar på denne ansøgning i begyndelsen af oktober 2016.

Såfremt ministeriet giver positivt tilsagn til det nordjyske forsøgsnetværk, søges efterfølgende om konkrete forsøgsprojekter. Der er i Nordjylland arbejdet med et idékatalog til forsøgsprojekter, som nu står færdigt med 11 konkrete forslag.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. Her vil udvalgte kommunenetværk få frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på.

KKR og Byrådet har på møde henholdsvis den 15. april og 25. maj 2016 godkendt en nordjysk fællesansøgning til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.

Social- og Indenrigsministeriet forventes at give svar på de indkomne ansøgninger i staten af oktober 2016. Oprindeligt ville ministeriet have givet svar i starten af september 2016, men har udskudt tidspunktet ca. en måned.

De nordjyske kommuner har valgt at gå sammen om en fællesansøgning, selvom dette ligger uden for en af ministeriet fastsat ramme på op til 6 kommuner i hvert netværk. Såfremt alle 11 nordjyske kommuner ikke kan deltage i netværket på grund af begrænsningen på 6 kommuner, er der i ansøgningen lagt op til, at 6 nordjyske kommuner i stedet deltager. Det er endnu uafklaret, hvilke 6 kommuner der i givet fald er tale om.

De nordjyske kommuner har aftalt, at den enkelte kommune forpligter sig til at deltage i det antal forsøg, der ønskes. Den enkelte kommune kan også vælge ikke selvstændigt at igangsætte forsøg. Det er besluttet, at Aalborg Kommune er den netværksansvarlige kommune, der har kontakten til ministeriet og koordinerer med de øvrige kommuner.

Såfremt Social- og Indenrigsministeriet i oktober 2016 giver positivt tilsagn om et helt eller delvist nordjysk forsøgsnetværk, vil netværket efterfølgende skulle fremsende konkrete forsøgsansøgninger til ministeriet. Oprindeligt var fristen herfor den 1. november 2016, men efter udpegningen af frikommunenetværk er udskudt, kendes denne ansøgningsfristen endnu ikke. Efter den første ansøgningsfrist vil der være halvårlige ansøgningsrunder. Såfremt forsøgene godkendes, skal de efterfølgende skrives ind i en frikommunelovgivning. De første forsøg forventes ifølge den oprindelige tidplan at have lovhjemmel til at starte maj 2017.

Der er i Nordjylland arbejdet med et idékatalog til forsøgsprojekter indenfor følgende temaer:

  • Kvalificeret arbejdskraft generelt
  • Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
  • Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet

Alle forsøgsprojekter skal bidrage til det overordnede formål, som er at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket forudsætter der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet.

Kataloget indeholder forslag til 11 nordjyske frikommuneforsøg. Brønderslev Kommune har deltaget i udarbejdelsen af ét af forslagene. Det er det første forslag, som handler om rehabiliteringsteam: ”Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet.

Brønderslev Byråd besluttede på møde den 25. maj 2016, at deltagelse i delelementer af frikommuneforsøget og konkrete forsøgsprojekter skal godkendes af Byrådet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget orientering til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Invitation til partnerskab fra KL


Resume

Sagsforløb: BE

KL har fremsendt en invitation til deltagelse i et partnerskab om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at det er vigtigt at bevare fokus på Jobcentrets og UngeCentrets igangværende strategier, og det derfor ikke er hensigtsmæssigt at deltage i partnerskabet.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i KL's partnerskab på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har modtaget en invitation fra KL til deltagelse i et partnerskab om udvikling af beskæftigelsesindsatsen.

Partnerskabet skal bidrage til den store omstilling af beskæftigelsesindsatsen, som er i gang i kommunerne i kølvandet på de mange reformer. Formålet med partnerskabet er at understøtte kommunerne i at få unge ledige, ledige over 30 år med andre problemer end ledighed og flygtninge i job og uddannelse. Kommunerne bestemmer selv, hvilke fokusområder de ønsker at fokusere på i processen og opstiller resultatmål på de udvalgte områder.

Projektet er opdelt i to spor:

1) Et spor i hver enkelt kommune

I kommunesporet udvælger den enkelte kommune nogle områder, hvor den ønsker forandringer af indsatsen og arbejder med at implementere og drifte disse forandringer. KL afholder blandt andet workshops for kommunerne undervejs.

2) Et spor på tværs af de deltagende kommuner

I netværkssporet er formålet at skabe rammer for et forpligtende samarbejde, hvor kommunerne på tværs kan samarbejde og udveksle erfaringer med omstilling af de udvalgte indsatser. KL faciliterer netværksmøder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at deltage i KL’s partnerskab om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget har vedtaget en række strategier på beskæftigelsesområdet som Jobcentret og UngeCentret er i gang med at implementere. Det vurderes vigtigt at bevare fokus på disse strategier. Deltagelse i partnerskabet på beskæftigelsesområdet vil derudover kræve, at der afsættes personaleressourcer til deltagelse i de projektaktiviteter, som er en del af partnerskabet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Brønderslev Kommune ikke deltager i KL's partnerskab på beskæftigelsesområdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt som foreslået.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

A) Orientering fra møde i Udviklingsforum d.d. , hvor DI’s undersøgelse om erhvervsklima blev drøftet. Undersøgelsen tages på dagsordenen til næste møde.

B) Invitation til Jobmesse blev udleveret.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Forlængelse af gældsrådgivningsprojektet


Til toppen


13. Lukket punkt: Ankeafgørelse - underretning


Til toppen


14. Lukket punkt: Ankeafgørelse - efterskoleophold


Til toppen


15. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer