Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 19. april 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Regnskab 2016 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2016 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssige godkendelser, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2016 til 2017.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2016 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

Indtægterne bliver samlet 4,0 mio. kr. større end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes dels, at der i budget 2016 har været budgetteret med 1,5 mio. kr. i udgifter til tilbagebetaling af grundskyld. Ved budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Regnskabet viser, at der ikke har været tilbagebetalinger af grundskyld i 2016. Ligeledes har der været indtægter på 1,3 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af refusion af købsmoms.

Samlet set giver det et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 83,3 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 22,2 mio. kr. Hertil skal dog lægges puljen på 25 mio. kr. til overførsel mellem årene, således der reelt var budgetteret med et overskud på 47.2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der udviste et overskud på 29 mio. kr., endte det endelige regnskabsresultat 54,4 mio. kr. bedre. De væsentligste årsager til det forbedrede resultat er dels et mindreforbrug på forsikrede ledige, dagpenge mm. på 19,5 mio.kr og derudover overførsel på områder med Økonomisk Decentralisering på 28,8 mio.kr. til budget 2017.

Anlægsudgifterne er 29,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 28,9 mio. kr. til budget 2017.

Det samlede resultatet af drift og anlæg viser et overskud på 54,5 mio. kr.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2017. Byrådet skal herefter inden den 1. september 2017 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsforvaltningen foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2016 godkendes og oversendes til Revisionen
 • afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2017 af uforbrugte driftsmidler med i alt 27,4 mio. kr.
 • Byrådet godkender overførsel til 2017 finansieringsbeløb med i alt 1,4 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2017 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 28,9 mio. kr.
 • en del af mindreforbruget på Aktivitetsbestemt medfinansiering finansierer merforbruget i 2016 på Træningsområdet i alt 823.317kr.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Stabsforvaltningens anbefaling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


3. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Forbrugsrapporter ultimo marts 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forbrugsrapport pr. 31. marts 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Ifølge tidsplan for budgetopfølgningerne i 2017, så vil budgetopfølgning for første kvartal 2017 være på næste Økonomiudvalgsmøde som er 17/5-2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Underskudsgaranti 2016, Hjallerup Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal godkende udbetaling af underskudsgaranti på 277.629 kr. til Fonden Hjallerup Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hjallerup Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Hjallerup Udviklingspark for 2016. Regnskabet er revideret af BDO, og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde den 15. marts 2017. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsåret 2016 er et underskud på 277.629 kr.

I 2015 var underskuddet på 351.332 kr.

Brønderslev Byråd har i møde den 29. april 2015, på baggrund af Statsforvaltningens godkendelse, besluttet at forlænge underskudsgarantien til Fonden frem til og med regnskabsåret 2025.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbetaling af underskudsgaranti på 277.629 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2017 er der afsat 2.128.000 kr. til underskudsgarantier til henholdsvis Hjallerup og Brønderslev Udviklingsparker.

Udbetaling af underskudsgarantien for parken kan således holdes indenfor budgettet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Underskudsgaranti for 2016, Brønderslev Udviklingspark


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal godkende udbetaling af underskudsgaranti på 645.879 kr. til Fonden Brønderslev Udviklingspark.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Udviklingspark fremsender årsrapport for Fonden Brønderslev Udviklingspark for 2016. Regnskabet er revideret af BDO og godkendt på Fondens bestyrelsesmøde den 2. marts 2017. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsåret 2016 er et underskud på 645.879 kr.

I 2015 var underskuddet på 1.180.878 kr.

Brønderslev Byråd har i møde den 29. april 2015, på baggrund af Statsforvaltningens godkendelse, besluttet at forlænge underskudsgarantien til Fonden frem til og med regnskabsåret 2022.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udbetaling af underskudsgaranti på 645.879 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2017 er der afsat 2.128.000 kr. til underskudsgarantier til henholdsvis Hjallerup og Brønderslev Udviklingsparker.

Udbetaling af underskudsgarantierne til de to parker vil samlet udgøre 923.508 kr. Udgiften kan således holdes indenfor budgettet.

Beslutning

Arne M. Jensen deltog ikke pga. inhabilitet.

Godkendt

Bilag

Til toppen


7. Anlægspuljen 2017, Fritids- og kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af beløb fra Anlægspuljen 2017.

Sagsfremstilling

Ved uddeling af anlægsmidler afløfter kommunen positivlistemoms svarende til 17%. Det vil sige, at denne skal indregnes i budgettet, som ikke tager højde herfor, da beløbene her er nettobeløb.

Der henvises derfor til følgende skema for udregning af mulige anlægsmidler til uddeling.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen for Fritids- og Kulturudvalget var oprindeligt i 2017 på 1 mio kr. Puljen er dog reduceret til 677.300 kr. som følge af rammebesparelsen på fritids- og kulturområdet til budget 2017.

I regnskab 2016 er der dog et mindreforbrug på anlægspuljen på 208.496 kr., som forventes overført til 2017. Puljen i 2017 er herefter på 885.796 kr.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. april 2017, pkt. 3:

Følgende ansøgninger imødekommes

2. Brønderslev Tennisklub med

40.000 kr.

6. Hjallerup Idrætscenter med

60.000 kr.

7. Hjallerup Rideklub med

101.000 kr.

10. Hjallerup Skytteforening med

373.000 kr.

11. KFUM Spejderne i Asaa

20,0000 kr.

12. Hekla

250.000 kr.

13. PSI Serritslev

75.000 kr.

14. TSI

50.000 kr.

15. Ørum Sportsforening

86.000 kr.

I alt

1.055.000 kr.

Udvalget indstiller ovenstående frigivet.

Ansøgning 3. Dronninglund Hallerne kan ikke imødekommes, men oversendes til Økonomiudvalget uden indstilling, med henvisning til ansøgers ønske om kommunal lånegaranti.

Økonomi

Vedr. Dronninglundhallernes ansøgning om kommunal lånegaranti bemærkes det, at såfremt der gives kommunal lånegaranti, vil kommunens mulighed for egen lånoptagelse blive reduceret med et tilsvarende beløb.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Dronninglundhallernes ansøgning oversendes til budgetforhandlingerne.

Til toppen


8. Udskiftning af tagbelægningen på Klokkerholm Børnehave


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 675.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2017 til udskiftning af tagbelægningen på Klokkerholm Børnehave.

Sagsfremstilling

Afdelingen Ejendomsservice har efter gennemgang af tagfladerne med bølgeeternit på Klokkerholm Børnehave konstateret, at tagbelægningen er i en særdeles dårlig stand og under nedbrydning.

Tagarealet udgør 750 m2. Store dele i tagbelægningen er helt nedbrudt, hvilket flere gange har resulteret i, at regnvand siver ned igennem lofter samt giver risiko for andre følgeskader som følge af fugt i tagkonstruktionen. Tagrender og sternkanter er ligeledes nedbrudte.

Perioden for tagarbejdet planlægges således, at det kommer til at foregå i juli-september af hensyn til vejrlig og ferieperioder.

Afdelingen Ejendomsservice foreslår, at Byrådet frigiver 675.000 kr. af anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2017 til finasiering af udskiftning af tagbeklædning. Pt. er der 4.922.074 kr. i anlægspuljen. Herefter vil der være 4.247.074 kr. tilbage i anlægspuljen 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2017 på 8,2 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. er frigivet. Desuden forventes der overført et merforbrug fra regnskab 2016 på 77.926 kr. Frigives beløbet på 675.000 kr., er der 4,2 mio. kr. tilbage i puljen for 2017.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


9. Anlægsregnskab for Danserhøj 3. etape, Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 3. etape af Danserhøj i Ø. Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 3. etape af Danserhøj omfatter byggemodning af 7 parceller i Ø. Brønderslev. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet den 3. september 2016

2.007.100 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

533.634 kr.

- Omkostninger

185.974 kr.

- Veje, forsyningsledninger

892.414 kr.

I alt

1.612.022 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

50.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug

345.078 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø-perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


10. Anlægsregnskab for Skelbakken 1. etape, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 1. etape af Skelbakken i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 1. etape af Skelbakken omfatter byggemodning af 18 parceller i Hjallerup. Herunder har der været foretaget arkæologiske udgravninger. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet den 15. september 2010 – bevilling til byggemodning

5.368.800 kr.

- Byrådet den 20. juni 2012 – bevilling til arkæologiske udgravninger

3.000.000 kr.

I alt

8.368.800 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

2.120.325 kr.

- Grønne områder

31.272 kr.

- Omkostninger

722.807 kr.

- Veje, forsyningsledninger

3.474.302 kr.

- Arkæologiske udgravninger

1.753.783 kr.

I alt

8.102.488 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

125.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

141.312 kr.

*)Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


11. Anlægsregnskab for Tennisskoven 3. etape, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/BØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af 3. etape af Tennisskoven i Hjallerup.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet 3. etape af Tennisskoven omfatter byggemodning af 20 parceller i Hjallerup. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsendte anlægsoverslag på byggemodning af 39 parcelhusgrunde. Teknik og Miljøudvalget godkendte en etapeopdeling af området, hvor kun 20 grunde byggemodnes i første omgang. Derfor blev den givne anlægsbevilling tilpasset herefter.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- Byrådet 15. september 2010

7.405.480 kr.

- Byrådet 23. april 2014

- 442.573 kr.

I alt

6.962.907 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Arealerhvervelse

518.125 kr.

- Grønne områder

721.807 kr.

- Omkostninger

710.661 kr.

- Veje, forsyningsledninger

3.261.387 kr.

I alt

5.211.981 kr.

- Manglende slidlag – beløb tilbageholdes *)

150.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

1.600.926 kr.

*) Det afsluttende slidlag er ikke udlagt. Dette sker typisk først et par år efter, at byggemodningen er færdig. Dette skyldes, at vejen skal have tid til at sætte sig, hvilket sker gennem frost og tø perioder. Derudover er det hensigtsmæssigt, hvis de fleste grunde er bebygget på grund af maskiners og lastbilers slid / ødelæggelse af vejen i forbindelse med opførsel af boliger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


12. Anlægsregnskab for børnehaven Galaksen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for opførsel af ny børnehave på Nordens Allé 65 i Brønderslev - Børnehaven Galaksen.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en nybygning samt en ombygning af eksisterende bygning med tilhørende udeareal og p-arealer. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling:

- BY: 22.05.13

4.000.000 kr.

- BY: 23.04.14

10.000.000 kr.

I alt

14.000.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Tomgangsudgifter

125.511 kr.

- Byggemodningsudgifter

18.674 kr.

- Øvrige udgifter

1.568.167 kr.

- Håndværkerudgifter

10.222.789 kr.

- Uforudsete udgifter/vinterforanstalt./legeplads mv.

1.216.650 kr.

- Inventar

831.342 kr.

I alt

13.983.133 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på:

16.867 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 4. april 2017, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


13. Asfaltering af den resterende del af Højmarksvej i Thise


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Ejerlauget Bakken i Thise har henvendt sig med ønske om, at sidste del af Højmarksvej bliver asfalteret, og at der bliver etableret gadebelysning.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projektet kan realiseres i foråret 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 9. marts 2005 lokalplan 6311-02 Boligområde i Thise. I den forbindelse blev der fremsendt et brev til Ejerlauget Bakken, dateret den 14. marts 2005, hvor det blev tilkendegivet, at kommunen ville bekoste asfalteringen og etablering af gadebelysning på den resterende del af Højmarksvej, ca. 110 meter, i forbindelse med byggemodningen.

Ejerlauget Bakken har en forventning om, at Højmarksvej bliver asfalteret og etableret med gadebelysning i forbindelse med kommunens byggemodning på Højmarksvej. Ejerlauget ønsker derfor oplyst tidshorisonten.

Den sidste del af Højmarksvej er en grusvej, ca. 110 meter, som ender i vendeplads. Vejen blev opbygget, så den kan asfalteres. Projektet med asfaltering og etablering af gadebelysning skønnes at koste 205.000 kr.

Af anlægsbevilling til byggemodning af 6 nye parceller i nyt boligområde ved Højmarksvej (etape 1) er der et mindre forbrug på ca. 1.000.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at den sidste del af Højmarksvej asfalteres, og at gadebelysning etableres i foråret 2017.

Derudover foreslår fagforvaltningen, at udgifterne hertil afholdes af anlægsbevillingen til etape 1 af den nye udstykning på Højmarksvej.

Personale

Ingen.

Økonomi

Byggemodningsprojektet "Højmarksvej, Thise" er endnu ikke afsluttet. Af den frigivne anlægsbevilling er der et restbudget på 1.022.040 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Finansiering ved separatkloakering


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal etableres lånemulighed efter lov om lån til betaling af ejendomsskatter i forbindelse med separatkloakering.

Sagsfremstilling

Byrådet har efter lov om lån til betaling af ejendomsskatter §1 stk. 1,2 pkt mulighed for at beslutte, at der kan etableres låneordning til betaling af vej- og kloakudgifter og lignende, der påhviler ejere af ejendomme.

Ejer skal opfylde følgende betingelser:

 • Ejer skal have fast bopæl og anvende ejendommen til beboelse
 • Ejer/ægtefælle skal være pensionist, modtage efterløn eller delpension
 • Der skal stilles sikkerhed i ejendommen (tinglysning af skadesløsbrev)
 • Der skal være friværdi i ejendommen

Lånet skal indfries ved ejerskifte, men kan overdrages til andre i husstanden ved dødsfald eller flytning til plejehjem eller lignende, hvis vedkommende opfylder betingelserne for overtagelse af lån.

Der er mulighed for at indgå en afdragsordning på ikke forfaldne lån.

Renten udgør pr. 1. januar 2017 1,24%. De tilskrevne renter er ikke fradragsberettigede ved indkomstopgørelsen.

Borgerservice har undersøgt, hvorvidt lånemulighed via lov om lån til betaling af ejendomsskatter tilbydes i omkringliggende kommuner.

Hjørring Kommune: Ja, men kun ganske få ejere har benyttet muligheden

Jammerbugt Kommune: Tilbydes ikke

Frederikshavn Kommune: Ja, ejere har haft muligheden i et par år, men ingen har søgt

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, om lånemuligheden skal tilbydes i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der er ikke afsat midler på budgettet til håndtering af ovennævnte lånemulighed. Såfremt lånemuligheden tilbydes, vil udgiften vises som et tilgodehavende i Brønderslev Kommunes regnskab

Beslutning

Godkendt at låneordningen etableres.

Til toppen


15. Omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/HAR/MED-Adm./MED-Sundhed og Velfærd/SS/ØK

På baggrund af Byrådets beslutning den 30. marts 2016 om at afvikle Flerårsaftalen for 2014-2017 på Det Specialiserede Voksenområde blev PricewaterhouseCooper (PwC) anmodet om at udarbejde en rapport med anbefalinger i forhold til besparelsesmulighederne på området med henblik på at sikre et provenu.

PwC har i løbet af 2016 foretaget en analyse af området, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. er blevet gennemgået. PwC har udarbejdet anbefalinger, som skal sikre, at der opnås en forventet udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017. Med afsæt i rapporten er der udarbejdet et kommissorium for, hvordan PwC’s anbefalinger realiseres.

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget anmodes om at godkende PwC-rapporten.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2013 vedtog Byrådet en Flerårsaftale for 2014-2017 på Det Specialiserede Voksenområde, herunder UngeCentret i Brønderslev Kommune. Flerårsaftalens formål var at reducere udgiftsniveauet på området over en 4-årig periode, så det svarede til landsgennemsnittet – en reduktion svarende til 17,6 mio. kr. Flerårsaftalen blev godkendt som en del af budgetaftalen for 2014.

Byrådet besluttede imidlertid at afvikle Flerårsaftalen den 30. marts 2016, da der primo 2016 ikke var fundet de tilstrækkelige besparelser. I forlængelse af lukningen af Flerårsaftalen bestilte Økonomiudvalget PwC til at udarbejde en rapport i forhold til besparelsesmulighederne på området baseret på en gennemgang af en række sager med henblik på at udarbejde skarpere sagsafgørelser, som kunne sikre et provenu, sideløbende med at der blev lavet en gennemgribende sagsbehandling efter Voksenudredningsmetoden.

PwC har således i løbet af 2016 foretaget en analyse af området, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. er blevet gennemgået, og der er udarbejdet en rapport med anbefalinger til indsatsområder på baggrund heraf. Analysens aktører har inkluderet myndighed og udfører på Det Specialiserede Område samt Økonomiafdelingen (jf. bilag).

Den færdige rapport sandsynliggør, at der fremadrettet kan findes de besparelser, som blev forventet i forbindelse med lukning af Flerårsaftalen, svarende til ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

Analysen har afdækket besparelsespotentialer på følgende indsatsområder:

 1. Borgerstyret personlig assistance (BPA) – serviceloven (SEL) §§ 95 og 96
 2. Merudgifter – SEL § 100
 3. Bostøtte – SEL § 85 samt tilhørende §§ 103 og 104
 4. Midlertidige botilbud – SEL § 107
 5. Længerevarende botilbud – SEL § 108 – tillægsydelser
 6. Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104/Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 7. Differentierede takster
 8. Omorganisering af Visitationen, Det Specialiserede Område

For at sikre, at PwC-rapportens anbefalinger realiseres, er der udarbejdet et kommissorium, som foreskriver, hvordan det videre arbejde med indsatsområderne skal forløbe, således at de påpegede økonomiske potentialer realiseres (jf. bilag).

De foreslåede indsatser vil imidlertid betyde revurdering af de sager, som er omfattet af indsatsområderne, hvilket vil medføre at en lang række borgere vil få ændret i det tilbud, som Brønderslev Kommune stiller til rådighed for dem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter rapporten samt godkender kommissoriet for realisering af PwC-rapportens anbefalinger.

Personale

Arbejdet med revurdering af sager vil foregå sideløbende med medarbejdernes daglige arbejdsopgaver i Visitationen, Det Specialiserede Område, hvorfor der i revurderingsperioden vil være et øget og betydeligt arbejdspres. Dette kan medføre, at sagsbehandlingstiden overskrides i perioden.

Samtidig vil Visitationen, Det Specialiserede Område, blive omorganiseret for at sikre udmøntning af ensartet serviceniveau. Hvor medarbejderne i dag sidder med hver deres specialer, vil afdelingen fremadrettet blive opdelt i 2 teams, hhv. Team Døgnforanstaltninger og Team Dagforanstaltninger, hver med en faglig teamkoordinator. Denne omorganisering medfører blandt andet, at medarbejderne skal omstille sig til at arbejde mere tværgående for derved at sikre ens serviceniveau.

Derudover vil indførelse af differentierede takster på Det Specialiserede Voksenområde og den medfølgende besparelse betyde, at der skal ske en reduktion af de personalemæssige ressourcer på området.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en realisering af de beskrevne besparelsespotentialer er en forudsætning for, at den resterende besparelse på 6,3 mio. kr. fra flerårsaftalen kan udmøntes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 8:

Udvalget drøftede rapporten og understreger, at provenuet på 6,3 mio.kr. skal opnås i 2017. Inden for denne ramme giver udvalget en udstrakt frihed til forvaltningen til at vurdere, hvordan man bedst muligt opnår dette provenu.

Udvalget nikker anerkendende til kommissoriet, og sender det videre til høring med anbefaling.

Martin Bech var fraværende.

Handicaprådet, 26. januar 2017, pkt. 4:

Ellen Lykke gav en kort orientering om baggrund for og indholdet af rapporten fra PwC, samt status for det allerede påbegyndte arbejde.

Handicaprådet udtaler:

 • at det er beklageligt at Handicaprådet først orienteres om rapporten og indholdet af rapporten så sent i forløbet.
 • at der bør være et større fokus på at sikre gode forhold for de borgere med handicap i aldersgruppen 65+ end det rapporten umiddelbart ligger op til.
 • at man imødeser en kommende drøftelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi samt forholdt mellem handicapområdet og ældreområdet.

Fraværende:

Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet

Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt

Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Fag MED Sundhed og Velfærd, 1. marts 2017, pkt. 7:

Henrik orienterede om omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev kommune.

Der blev taget udgangspunkt i PwC's rapport, hvor der er udarbejdet anbefalinger i forhold til besparelsesmulighederne på området.

Fag MED Administration og Ejendomsservice, 6. marts 2017, pkt. 9:

Fag MED Administrationen og Ejendomsservicer ser positivt på kommissoriet.

Medarbejdersiden udtrykker bekymring for den ekstra arbejdsbelastning i perioden, hvor projekt og opkvalificeringen gennemføres

Medarbejdersiden støtter i øvrigt op om Visitationens høringssvar.

Fraværende: Jens Davidsen og Annette Lerche

Supplerende sagsfremstilling til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017:

PwC-rapporten har nu været i høring i lokal-MED/personalemøder med MED-status og har efterfølgende være til drøftelse i fag-MED.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender PwC-rapporten og kommissoriet for rapportens udmøntning.'

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 1:

Punktet blev ikke behandlet, da tillægsdagsordenen ikke blev godkendt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender PwC-rapporten og kommissoriet for rapportens udmøntning.

Social- og Sundhedsudvalget, 29. marts 2017, pkt. 9:

Udvalget noterer sig de indkomne høringssvar og godkender rapporten og kommissoriet til rapportens udmøntning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der ses med stor bekymring på de kritikpunkter, der fremføres i PWC rapporten, og der ønskes en løbende rapportering på kommissoriets aktiviteter.

Sagsbehandlingstiderne forventes overholdt indenfor de afsatte ressourcer, endvidere forudsættes individuelle vurderinger.

Udvalget noterer sig de indkomne høringssvar fra medarbejdere, og har fokus på opkvalificeringsmuligheder og arbejdsmiljø.

Bilag

Til toppen


16. Indsatsplan for Ø. Brønderslev Vandværk


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i indvindingsoplandet til Ø. Brønderslev Vandværk.

Forslaget skal sendes i offentlig høring i minimum 12 uger, hvorefter den skal forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes ud i offentlig høring i 12 uger.

Sagsfremstilling

I medfør af Lov om vandforsyning har Staten udarbejdet Bekendtgørelse om indsatsplaner. I henhold hertil skal kommunerne udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i vandværkernes indvindingsoplande samt i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

På den baggrund har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejdet forslag til indsatsplan for Ø. Brønderslev Vandværk.

En indsatsplan skal mindst indeholde:

 • Resumé af den statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen.
 • Angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
 • Angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, samt retningslinier for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
 • Angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
 • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse for alle relevante forureningskilder.

Indsatsplanen skal desuden indeholde en tidsplan for gennemførelse af både den samlede indsatsplan, de enkelte foranstaltninger og indsatser samt angivelse af, om tidligere vedtagne indsatsplaner ophæves, og i givet fald hvilke.

Indsatsplanen for Ø. Brønderslev vil udgøre "skabelonen" for de følgende indsatsplaner, hvilket betyder, at flere generelle afsnit kan "genbruges" i disse.

Der er fundet nitrat i indvindingsboringerne ved Ø. Brønderslev Vandværk, hvilket viser, at der er stor sårbarhed omkring kildepladserne. Fundet udløser ikke krav om dyrkningsaftaler, men betyder at nitratindholdet i råvandet må følges tæt i den nærværende planperiode.

I indsatsplanen foreslås følgende:

Ingen indsats mod nitrat (dyrkningsaftaler), men der foretages flere målinger af nitrat, særligt råvandet, for på den måde at vurdere om indgåelse af dyrkningsaftaler på sigt bliver nødvendigt.

Indenfor de BoringsNæreBeskyttelsesOmråde (BNBO) omkring boringerne forsøges indgået aftale om forbud mod brug af pesticider. Hvis ikke det opnås inden 2 år fra vedtagelse af indsatsplanen, påbydes lodsejerne pesticidfri drift indenfor BNBO mod fuld erstatning. Erstatningen betales af Ø. Brønderslev Vandværk.

Forslaget til indsatsplan har været forelagt Ø. Brønderslev Vandværk, der efterfølgende accepterede planforslaget. Planforslaget har tilsvarende været forelagt kommunens koordinationsforum for grundvandsområdet. Konklusionen blev her, at planforslaget udsendes i offentlig høring i mindst 12 uger.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at forslag til indsatsplan sendes i offentlig høring i 12 uger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Såfremt der kommer nye oplysninger fra Staten om datagrundlaget tilrettes indsatsplanen.

Der afholdes offentligt møde i forbindelse med offentlighedsfasen.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. AVV - selskabsgørelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

På baggrund af det fælles temamøde 29. marts 2017 mellem Brønderslev og Hjørrings Byråd, indstilles det, at AVV's ejerkommuner følger den anbefaling, som blev præsenteret på mødet.

Sagsfremstilling

Byrådene i de to ejerkommuner igangsatte i december 2016 et udredningsarbejde med henblik på at afdække muligheder og risicis ved selskabsgørelse af energianlægget på AVV. Baggrunden for processen er regeringens udmelding om en liberalisering af affaldssektoren.

I den forbindelse har det været vigtigt, at Byrådene i de to ejerkommuner er bekendt med muligheder og risicis ved selskabsgørelse og eventuelt salg af energianlægget på AVV.

Udredningsarbejdet er gennemført af PricewaterhouseCoopers (PwC) samt Energi & Miljø, og styret af en administrativ og en politisk styregruppe, som har haft ansvaret for det endelige oplæg, som blev præsenteret 29. marts 2017.

Rådgivernes anbefaling til byrådene i de to ejerkommuner er - i hovedtræk - at man ikke bør foretage sig noget lige nu, da rammevilkårene for selskabsgørelse ikke er på plads. Anbefalingen er også, at AVV forbereder sig på selskabsgørelse i henhold til de anbefalinger, som rådgiverne giver.

Inden man i december 2016 satte udredningen i gang, var man i de to ejerkommuner og AVV i færd med at skrive en ejerstrategi for AVV. Det arbejde skal genoptages og afsluttes med henvisning til kommissoriet for ejerstrategiarbejdet, som blev vedtaget i ejerkommunernes byråd i efteråret 2016. I ejerstrategien beskrives ejerkommunernes forventninger til AVV's forberedelse til selskabsgørelse.

Ejerstrategien besluttes af de nuværende byråd, inden de nye byråd tiltræder 1. januar 2018. Byrådene reviderer ejerstrategien inden udgangen af 2019, medmindre der viser sig behov for en revision på et tidligere tidspunkt.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at Byrådet følger rådgivernes anbefalinger, og
 • at man genoptager arbejdet med ejerstrategien i henhold til kommissoriet og i henhold til anbefaling fra det fælles temamøde.
Personale

Ingen.

Beslutning

Anbefaling indstilles godkendt

Bilag

Til toppen


18. Godkendelse af ændring af vedtægter for Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har foreslået en ændring af vedtægterne, så antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 11 til 7, og således at der åbnes mulighed for, at bestyrelsesmøder kan afholdes elektronisk, dvs. som telefon- eller videomøder.

Der ændres ikke i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune. Før ændringerne kan træde i kraft, skal de godkendes af byrådene i de 4 ejerkommuner og af Statsforvaltningen.

Byrådet skal tage stilling til, om ændringerne af vedtægterne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S har på møde den 27. september 2016 besluttet, at man ønsker vedtægten for modtagestationen ændret. Ændringerne af vedtægten drejer sig om reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 7 medlemmer, og om muligheden for at afholde bestyrelsesmøder elektronisk, dvs. som video- eller telefonmøder. Derudover er der ingen ændringer af vedtægten.

I den nugældende vedtægt er der 2 bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune, 4 bestyrelsesmedlemmer fra Hjørring Kommune, 4 bestyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn Kommune og 1 fra Læsø Kommune. Hvis ændringen bliver godkendt, vil der fremover være 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver af Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner og 1 fra Læsø Kommune. Der ændres altså ikke i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Brønderslev Kommune.

Modtagestationen har forespurgt Statsforvaltningen om ændringerne. Statsforvaltningen har den 26. januar 2017 svaret, at man er indstillet på at godkende ændringerne.

Før ændringerne kan træde i kraft, skal den foreslåede nye vedtægt godkendes af byrådene i de 4 ejerkommuner.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ændring af vedtægterne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2017, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev og Leif Gammelgård var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Kommunale IGU-aftaler


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til forslag fra Direktionen om iværksættelse af IGU forløb i den kommunale virksomhed.

Sagsfremstilling

Regeringens lovforslag om en integrationsgrunduddannelse (IGU) for 18-40-årige flygtninge og familiesammenførte er vedtaget og trådte i kraft 1. juli 2016.

Direktionens udgangspunkt er, at det er en kommunal forpligtelse at skabe IGU tilbud i den kommunale organisation. Dette udgangspunkt er tillige aftalt med Hoved MED i juni 2016.

Områder, hvor IGU kan etableres er:

 • Børn og Skole
 • Vej og Park
 • Handicap og Psykiatri
 • Ældre
 • Rengøring og service.

Der er endnu ikke oprettet IGU pladser i den kommunale organisation, mens der er oprettet 10 forløb i private virksomheder.

Oprettelse af IGU pladser i private virksomheder giver en bonus på 20.000 kr. efter 6 måneders forløb og yderligere 20.000 efter gennemført forløb på 2 år. Denne bonus er at opfatte som ”kompensation” for bl.a. det ekstra ressourceforbrug, der må forventes fra pågældende virksomheds ledelse og medarbejdere i uddannelsesforløbet.

Tilsvarende bonusordning findes ikke i forhold til gennemførelse af IGU forløb i den kommunale sektor. Kommunen hjemtager resultattilskud for beskæftigelse, når en flygtning har været i ansættelse som IGU-praktikant i mindst 6 måneder.

Fra 1. januar 2017 er resultattilskuddet forhøjet med ca. 25.000 til 75.000 kr., hvis ansættelsen er indenfor de 3 første år efter kommunens overtagelse af integrationsansvaret, og til 50.000 kr. i det 4. -5. år. Dette tilskud tilføres den samlede kommunale beskæftigelses-/integrationsøkonomi.

For at fremme motivationen for oprettelse af IGU pladser foreslår Direktionen, at der indføres en kommunal bonusordning for de institutioner/afdelinger, der opretter og gennemfører IGU forløb. Størrelsen af bonus kunne være:

 • 10.000 kr. efter 6 måneders forløb

og

 • 10.000 kr. efter gennemført forløb.

Den kommunale beskæftigelses-/integrationsøkonomi vil fortsat have en netto gevinst på 55.000 kr., alternativt 30.000 kr., pr. oprettet og gennemført IGU forløb.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


20. Ansøgning om tilskud til Bæredygtighedsfestival 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Borger9700 om tilskud på 36.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2017.

Sagsfremstilling

Borger9700 ansøger om tilskud på 1 kr. pr. indbygger, i alt 36.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2017 samt om sekretariatsbistand fra Brønderslev Kommune i forbindelse med planlægningsarbejdet.

Bæredygtighedsfestival afholdes i dagene 1.-3. september 2017, og der planlægges forskellige aktiviteter i samarbejde med bl.a. lokale producenter og gårdbutikker.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles afslag på ansøgningen, da der ikke er afsat budget og personaleressourcer til sådanne formål, ligesom det kan danne præcedens i forhold til andre foreninger i kommunen.

Beslutning

Afslag.

Bilag

Til toppen


21. Landsbyrådets pulje 2017, orientering om fordeling


Resume

Sagsforløb: ØK

Til Økonomiudvalgets orientering er der vedhæftet, hvorledes Landsbyrådets forretningsudvalg har indstillet puljemidlerne 2017 til forskellige projekter i landdistriktet.

Sagsfremstilling

Landsbyrådet har fremsendt anmodning om udbetaling af puljen for 2017 på 436.000 kr.

Til Økonomiudvalgets orientering er der vedhæftet, hvorledes Landsbyrådets forretningsudvalg har indstillet puljemidlerne 2017 til forskellige projekter i landdistriktet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Økonomiudvalget tager indstillingen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der udbetales 400.000 kr.

Bilag

Til toppen


22. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • EU kontor finansierings drøftelse i BRN bestyrelse
 • KKR møde

Til toppen


23. Lukket punkt: Prioritering af pulje til landsbyfornyelse


Til toppen


24. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen


25. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 19. april 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer