Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 23. august 2017
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog i punkt 1-4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet Budgetopfølgning 2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017. Budgetopfølgning 2 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -33.275 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning2/Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvis budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdet på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførsels-udgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-25.039

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

742

6.740

7.482

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-27.150

1.690

-25.460

Ældreomsorgsudvalget

0

10.254

10.254

Social- og Sundhedsudvalget

-812

-212

-1.024

Teknik- og Miljøudvalget

0

512

512

I alt

-27.220

18.984

-33.275

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 viser:

·at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-25.039 mio. kr.

·at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne på

-27.220 mio. kr.

·at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på

18.984 mio. kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 et forventet mindreforbrug på -33,3 mio. kr.

I budget 2017 er der budgetteret med et overskud på driften på 26,6 mio. kr. Dertil kan lægges ”pulje til overførsel mellem årene” på 25 mio. kr. Dette giver samlet et budgetteret overskud på ca. 51,6 mio. kr. Tillagt denne budgetopfølgnings mindreforbrug på 33,3 mio.kr. er forventningen et årsresultat, som viser et overskud på ca. 84,9 mio. kr. på driften.

Finansiering

Merindtægten på finansiering skyldes bl.a., at der med aftalen om finansloven for 2017, blev oprettet en særtilskudspulje på 300 mio.kr. Tilskuddet fordeles på baggrund af lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Brønderslev Kommunes andel heraf i 2017 er 11,2 mio. kr.

Derudover blev der ved udarbejdelsen af budget 2017 afsat 9,0 mio. kr. til finansiering af en eventuel midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskuddet. I Økonomiaftalen for 2018 er der dog besluttet, at ud over beskæftigelsestilskuddet som midtvejsreguleres med netto 0,2 mio. kr., vil der ikke ske nogen form for midtvejsregulering.

Derudover er der salgsindtægter vedr. jordforsyning på 3,7 mio.kr.

Serviceudgifter

Det forventede merforbrug på serviceudgifter er hovedsageligt vedrørende udsatte børn og unge samt ældreområdet.

På Børne- og Skoleudvalget er der på udsatte børn og unge en forventning om, at området kommer ud med et merforbrug på ca. 6,7 mio. kr.

På Ældreomsorgsudvalgets område er merforbruget hovedsageligt på områderne vedr. Frit Valg og handicapbiler. På Frit Valg’s området forventes der et merforbrug på ca. 6,8 mio.kr. –i samarbejde med PwC er der iværksat en analyse af området.

Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et merforbrug på 3 mio.kr på handicapbiler og forventningen ved denne opfølgning er samme niveau.

Overførselsudgifter

Det forventede mindreforbrug på 27,2 mio.kr. er primært på Beskæftigelsesudvalgets område. Mindreforbruget skyldes en forventning om lavere udgifter til forsikrede ledige på ca. 10 mio.kr. samt lavere udgifter på udlændingeområdet på ca. 17 mio.kr.

Anlæg

I denne budgetopfølgning er det et skøn på anlægsforbruget i 2017 på ca. 40,2 mio. kr.

Der forventes således et samlet årsresultat inkl. Anlæg - som viser et mindreforbrug på ca. 44,7 mio. kr.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 5

Budgetafvigelserne på de samlede område for udsatte børn og unge samt ældreområdet har udviklet sig yderligere negativt i forhold til 1. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på Ungecenteret, samt ved hjælp fra PWC på Frit Valgs området. Samtidig vil direktionen dog anbefale at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 overvejes at tilføre områderne yderligere rammer, således at udfordringen kan håndteres i den løbende drift.

Det samlede forventede resultat for 2017 viser endnu større driftsoverskud end forventet ved budgetlægningen, hvilket betyder at Direktionen vurderer, at der er rum for langsigtede oprettende indsatser

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt.:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 15. august 2017, pkt. 4:

Udvalget ser bekymret på udviklingen på området for udsatte børn og unge, men kan ikke umiddelbart finde dækning for merforbruget på området.

Udvalget ønsker ekstern bistand til gennemgang af området med henblik på at skabe både et overblik og afdækning af mulige alternative tilbud for at kunne indhente merforbruget i overslagsårene.

Social- og Sundhedsudvalget, 16. august 2017, pkt. 3:

Udvalget udtrykker bekymring over, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi nødvendiggør, at sundhedspuljen må nulstilles. Udvalget har rejst sagen over for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, ligesom sagen bliver rejst i Kommunalt Lægeligt Udvalg. Desuden vil sagen blive rejst i KKR og over for KL.

Martin Bech og Lasse Risgaard udtaler, at budgetopfølgningen er vanskeligt tilgængelig, og der efterlyses en beskrivelse af de væsentligste ændringer. Der ønskes derudover en sammenstilling med tidligere budgetopfølgninger og sammenstilling med det vedtagne budget.

Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 4:

Udvalget ser med bekymring på udviklingen på Frit-valgområdet, og har bedt konsulentfirmaet PWC om at undersøge Frit-valgområdet med henblik på at lave en plan for økonomisk genopretning af området.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at det er lykkedes at finde en besparelse på borgere overført fra Handicap og Psykiatri.

Udvalget er opmærksom på, at der i årene fremover skal afsættes et årligt beløb til handicapbiler. Udvalget ønsker, at der etableres et lukket system, således at over-/underskud dækkes i de efterfølgende år, og at der på langt sigt er balance mellem budget og forbrug.

Ole Bruun var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Direktionens anbefaling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af forslag til ændringer til basisbudget 2018


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke forslag til ændringer, der ønskes indarbejdet i basisbudgettet til 1. behandling af budgettet.

Indstillingen udarbejdes med baggrund i indstillingerne fra fagudvalgene. Der er udarbejdet oversigt, der viser, hvilke ændringsforslag der skal tages politisk stilling til under hvert politikområde.

Direktionen deltager under behandlingen af dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 7:

Materialet gennemgået.

Der er aftalt tilretninger af de foreslåede ændringer, som indarbejdes i de forslag, der fremsendes til politisk behandling og prioritering i fagudvalgene.

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at følgende indarbejdes i basisbudget 2018

 • Reduktion af vejafvandingsbidrag fra 8 % til 4 % - 1.203.000 kr.
 • Ændringer i forhold til kollektiv trafik - 223.000 kr.

Udvalget indstiller følgende vedr. budgetønskerne:

a) Konsulentbistand – ønskes drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne

b) Grødeskæring Ryå indstilles indarbejdet i budget 2018

c) Forhøjet driftstilskud til Asaa Havn ønskes drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 15. august 2017, pkt. 5:

Udvalget ønsker de fremlagte ændringer til basisbudgettet for politikområderne 301 Skoler og Undervisning og 302 Dagtilbud indarbejdet i basisbudgettet.

På politikområde 303 Udsatte børn og Unge er udvalget opmærksom på, at der er indarbejdet 5.09 mio. kr. for at finansiere udgiften til de aktuelle aktiviteter på anbringelsesområdet.

Social- og Sundhedsudvalget, 16. august 2017, pkt. 4:

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev indstiller de fremlagte ændringer indarbejdet i budget 2018.

Lasse Risgaard, Martin Bech og Knud L. Pedersen indstiller, at der alene indarbejdes de lovgivningsmæssige korrektioner i budget 2018, og at øvrige korrektionsforslag oversendes til budgetforhandlingerne.

Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 5:

Udvalget indstiller, at de lovgivningsmæssige korrektioner indarbejdes i budget 2018, og at øvrige korrektionsforslag oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget er opmærksom på, at nogle udgifter er uomgængelige i 2018, f.eks. udgifter til Stenumgård og handicapbiler.

Ole Bruun var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 4:

Udvalget indstiller, at den fremlagte ændring indarbejdes.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 7:

Udvalget indstiller, at de foreslåede ændringer / korrektioner indarbejdes i budget 2018.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Der udarbejdes forslag til budget til 1. behandling indeholdende følgende

 • Omplacering mellem politiskområderne
 • Lovændringer

Derudover udarbejdes opmærksomhedsliste til forhandlingsgruppen indeholdende

 • Forslag til ændringer på overførselsudgifter
 • Forslag til ændringer på serviceudgifter

Opmærksomhedslisten skal indeholde både dem, der er anbefalet af fagudvalg, og dem der er oversendt til budgetforhandlinger.

Bilag

Til toppen


5. Kvartalsmøde med Direktionen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Direktion, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Direktionens medlemmer vil deltage under punktet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gennemført.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


6. Regnskab 2016 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: DIR/BS/BE/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab – BDO - har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2016.

Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Byrådet skal tage stilling til, om revisionsberetningen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision – BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016. BDO har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt social-, beskæftigelse- og integrationsområdet.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

”Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi vil således forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og med fremhævelse af følgende forhold vedrørende revisionen:

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af Byrådet godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen for regnskabet 2016 for Brønderslev Kommune,
 • godkender årsregnskabet for 2016 endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 15. august 2017, pkt. 5:

Anbefales godkendt

Direktionen udtrykker tilfredshed med fravær af bemærkninger i rapporten, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Lene Faber var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 15. august 2017, pkt. 3:

Stabsforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2017, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2018, DUT kompensation 2017


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2018 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2017.

Brønderslev Kommune får nedsat bloktilskuddet i 2017 med 592.000 kr. som følge af disse lovændringer. Vedrørende bidrag til de frie grundskoler, er der en markant stigning i Brønderslev Kommune, hvorfor området kompenseres med yderligere 892.000 kr. ud over lov- og cirkulæreprogrammet.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en netto tillægsbevilling på 1.599.000 kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune får nedsat bloktilskuddet i 2017 med 592.000 kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2018.

Den væsentligste ændring ses på politikområde 701 Sundhed, hvor der sker en midtvejsregulering af den kommunale medfinansiering på regionernes sundhedsområde på 1.880.000 kr. i udgift. Vedrørende bidrag til de frie grundskoler, er der for skoleåret 2017/2018 en markant stigning af taksterne for det kommunale bidrag. Kommunerne bliver under ét kompenseret for den ekstraordinære stigning via lov- og cirkulæreprogrammet. Brønderslev Kommunes reelle stigning er markant højere end den del som bliver kompenseret via lov- og cirkulæreprogrammet, hvorfor området kompenseres med yderligere 892.000 kr.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområder, jf. bilag.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en tillægsbevilling på disse korrektioner.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 1.599.000 kr. fordelt på politikområder, jf. vedlagte bilag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 8:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Konsekvens i budget 2017 ved ændret prisfremskrivning mellem 2016 og 2017


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Ifølge KL har den faktiske prisudvikling mellem år 2016 og 2017 været lavere end den skønnede prisudvikling, der blev brugt til udarbejdelse af Budget 2017.

Økonomiafdelingen har lavet en beregning på, hvordan Budget 2017 vil se ud, hvis budgettet var dannet på baggrund af den faktiske prisudvikling.

Direktionen skal tage stilling til, om budget 2017 skal korrigeres for den mindre prisfremskrivning.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har lavet en genberegning af Budget 2017 baseret på den konkrete prisudvikling mellem 2016 og 2017 udmeldt af KL.

For Brønderslev Kommune samlet set giver det en mindre prisfremskrivning på 5,3 mio. kr. i budget 2017.

Heraf vedrører 2 mio. kr. lønbudgettet og 3,3 mio. kr. vedrører budgettet på øvrige arter. I forbindelse med Budget 2017 blev der dog imidlertid indarbejdet en prisreduktion på 3 mio. kr. på øvrige arter.

Det fremgår af vedhæftede bilag, hvordan den mindre prisfremskrivning er fordelt på politikområder og udvalg. Herunder en opdeling på løn og øvrige arter.

Stabsforvaltningen foreslår, at Direktionen tager stilling til, om budget 2017 skal korrigeres for den mindre prisfremskrivning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 8. august 2017, pkt. 6:

Direktionen anbefaler, at lønbudgetterne tilbagereguleres med 2 mio. Det bemærkes, at Frit Valgs området bliver yderligere udfordret budgetmæssigt ved denne tilbageregulering.

Det kan ikke anbefales, at de øvrige arter tilbagereguleres, da der allerede ved budgetlægningen blev tilbagereguleret med 3 mio. kr.

Beslutning

Direktionens anbefaling indstilles.

Henning Jørgensen er imod tilbageskrivning af lønbudgetterne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Kommunal lånegaranti til selvejende institutioner


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

I forbindelse med aftalepunkterne vedr. budget 2016, blev det aftalt at se på retningslinjerne for tilsagn om lånegaranti på Fritids- og Kulturområdet – selvejende institutioner.

Økonomiudvalget skal tage stilling til udkast til retningslinjer/arbejdsgang.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunal lånegaranti til selvejende institutioner er lovgivningen meget kompleks. Det betyder, at der skal laves en konkret vurdering i hver enkelt sag om garantistillelsen.

Normalt skal hjemlen til at yde kommunal garantistillelse findes i de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunens opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne). Efter disse regler kan en kommune, på visse betingelser, yde støtte – eksempelvis i form af garantistillelse – til selvejende institutioners varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne varetage.

Det er en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive eller støtte virksomhed med henblik på at opnå fortjeneste (kommerciel virksomhed). Hvis den selvejende institution også varetager ikke-kommunale opgaver, er det en betingelse, at kommunen sikrer sig, at den kommunale garantistillelse udelukkende bliver anvendt til det kommunale formål.

En kommunes adgang til at optage lån er begrænset til finansiering af specifikke udgifter, for eksempel energibesparende foranstaltninger samt eventuelle dispensationer fra forskellige lånepuljer, som der skal søges særskilt om. Afvigende garantier i forhold til dette skal som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Dette betyder, at kommunens mulighed for at optage lån reduceres med et beløb svarende til værdien af de afgivne garantier. Kommunen kan alternativt vælge at foretage deponering i henhold til reglerne herfor.

Brønderslev Kommune har i de senere år selv haft brug for at udnytte lånerammen for at få økonomien til at hænge sammen.Der er ikke noget, der tyder på, at dette ændrer sig i de kommende år. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at kommunen årligt skal afdrage godt 40 mio. kr. på gammel gæld. Og får kommunen ikke mulighed for at optage lån i et vist omfang, vil afdraget på gælden stille meget store krav til overskud på driften for at få økonomien til at hænge sammen.

Hermed vil kommunen få meget svært ved at imødekomme ønsker fra de selvejende institutioner om at stille kommunegaranti. Derfor forslås det, at kommunen melder ud til de selvejende institutioner, at der som udgangspunkt ikke stilles kommunegaranti.

For at sikre, at den selvejende institution ikke optager/omlægger lån uden kommunens viden, kan der i tilskudstilsagnet indarbejdes (fremadrettet og med tilbagevirkende kraft), en formulering om, at ”det er en betingelse for udbetaling af kommunal tilskud, at den selvejende institution til en hver tid indhenter kommunal godkendelse, forinden optagelse af nye lån og konvertering/omlægning af lån”.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der på baggrund af ovenstående, som udgangspunkt, ikke stilles garantier til selvejende institutioner, og at det er en betingelse for udbetaling af kommunalt tilskud, at den selvejende institution til enhver tid indhenter kommunal godkendelse, forinden optagelse af nye lån og konvertering/omlægning af lån.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 30. maj 2017, pkt. 6:

Udvalget ønsker yderligere belysning af sagen.

Sagen udsat.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 17. august 2017

Der er indhentet juridisk udtalelse i forhold til præcisering af forpligtelserne for de selvejende haller i forbindelse med låneoptagelse med eller uden kommunal lånegaranti. Kommunens jurist anbefaler, at eksisterende samarbejdsaftale for de selvejende haller præciseres yderligere i forhold til krav i forbindelse med de selvejende hallers optagelse af lån.

Som supplement til udtalelse fra BDO er der udarbejdet praksis om kommunal lånegaranti. Af denne praksis fremgår arbejdsgang i forhold til kommende ansøgninger om låneoptagelse med eller uden kommunal lånegaranti. Af praksis fremgår bl.a. følgende 2 sætninger, som der ønskes politisk stillingtagen til.

 1. "Udgangspunktet for enhver henvendelse er, at Brønderslev Kommune IKKE giver kommunal lånegaranti.
 2. De selvejende institutioner skal ALTID indhente kommunal godkendelse, forinden der optages nye lån eller omlægges/konverteres lån. Dette gælder alle lån uanset om der er forventning om kommunal lånegaranti eller der ikke er.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår en fornyet drøftelse af kommende praksis omkring låneoptagelse med eller uden kommunal lånegaranti.

Fritids- og Kulturudvalget, 17. august 2017, pkt. 6:

Udvalget er enige om, at

Punkt 1. "Udgangspunktet for enhver henvendelse er, at Brønderslev Kommune IKKE giver kommunal lånegaranti" slettes.

Et flertal i udvalget ønsker, at

Punkt 2: "De selvejende institutioner skal ALTID indhente kommunal godkendelse, forinden der optages nye lån eller omlægges/konverteres lån. Dette gælder alle lån uanset om der er forventning om kommunal lånegaranti eller der ikke er." ændres til følgende formulering:

"De selvejende institutioner skal ALTID orientere Fagforvaltningen for Børn og Kultur, forinden der optages nye lån eller omlægges/konverteres lån. Dette gælder alle lån uanset om der er forventning om kommunal lånegaranti eller der ikke er."

Samarbejdsaftalerne revideres, så det passer med denne indstilling.

Hildo Rasmussen (A) ønsker, at

Punkt 2: fastholdes, da lån belaster den kommunale låneramme.

Beslutning

Udvalgets indstilling godkendt med den ændring at ”orientere” udskiftes med ””indgå i dialog med” i pkt. 2.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Kommunegaranti - Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 9,541 mio. kr. til finansiering af solvarmeanlæg.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 9,541 mio. kr. til finansiering af solvarmeanlæg.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Investeringen i et solvarmeanlæg sker på baggrund af ønske om at producere varme med en mere grøn profil ved at reducere mængden af den hidtidige brændsel i form af naturgas, hvilket vil bidrage til en grønnere profil. Desuden er formålet at holde forbrugeromkostningerne fra væsentlige stigninger i forbindelse med udløbet af den nuværende energiaftale i 2018, hvor værkets nuværende indtægter via el-produktionsgrundbeløbet bortfalder.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere i 2017 behandlet de planmæssige godkendelser for solvarmeanlægget.

En eventuel kommunegaranti til Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet kommunegaranti til Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk for et lån i KommuneKredit på oprindeligt 4,6 mio. kr. Dette lån har ultimo august 2017 en restgæld på 2,613 mio. kr. og udløber i 2025.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Ø. Brønderslev Fjernvarmeværk for et fastforrentet lån på 9,541 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Henvendelse om låneoptagelse - AVV


Resume

Sagsforløb: ØK

AVV henvendte sig i april 2015 vedrørende låneoptagelse på 30 mio. kr. til finansiering af røggaskondenseringsanlæg. Denne låneoptagelse var forudsat i forbindelse med godkendelse af AVV’s budget for 2014 og beskrevet på ny ved fremsendelse af budget 2015.

AVV ansøger i juni 2017om godkendelse af låneoptagelse på 38,0 mio. kr. til finansiering af samme røggaskondenseringsanlæg, som nu er blevet etableret hos AVV.

Økonomiudvalget skal tage stilling til godkendelse af yderligere lån på 8,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 22/4-2015 pkt. 6, blev henvendelse fra AVV om låneoptagelse på 30 mio. kr. forelagt Økonomiudvalget og samtidig blev Økonomiudvalgets forespurgt om praksis i forhold til låneoptagelse hos AVV skulle ændres.

Hidtidig praksis har været, at Økonomiudvalget godkender AVV's låneoptagelse i forbindelse med godkendelse af AVV's budget, så længe låneoptagelsen er sædvanlig inden for branchen.

Beslutningen på Økonomiudvalgets møde den 22/4-2015 blev, at praksis ikke skulle ændres.

Låneoptagelsen forelægges Økonomiudvalget, da beløbet som tidligere er godkendt er på 30,0 mio. kr. nu er ændret til 38,0 mio.kr.

Lånet ønskes optaget som fast forrentet lån med en løbetid på 10 år.

AVV har på forespørgsel fra Hjørring Kommune den 16. juni 2017, bl.a. oplyst:

 • At AVV nu ønsker godkendelse af et lån på 38,0 mio.kr. til fuld finansiering af anlægsudgiften til etablering af røggaskondenseringsanlægget.
 • At AVV tilbage i 2015 forventede, at en del af anlægsinvesteringen til røggaskondenseringsanlægget kunne finansieres via likviditetstræk hos AVV, men at AVV's nuværende likviditet ønskes disponeret til øvrige anlægsinvesteringer.
 • At i henhold til Varmeforsyningsloven er det varmekunderne, der skal betale alle omkostninger til røggaskondensering som særomkostninger. Dermed er det i praksis varmekunderne, der betaler lånet tilbage.

Stabsforvaltningen er blevet bekendt med, at Hjørring Kommune behandler AVV's låneoptagelse som en særskilt politisk sag i august måned 2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Brønderslev Kommune som den ene af de to interessenter i AVV godkender optagelse af det ansøgte lånebeløb på 38,0 mio. kr., med den angivne løbetid på 10 år og med fast rente i hele lånets løbetid.

Økonomi

AVV har mulighed for at optage lån hos Kommunekredit uden kommunal garantistillelse, men låneoptagelsen skal godkendes af de to ejerkommuners byråd jf. AAV's vedtægter.

Beslutning

Der ønskes oplyst, hvilke anlægsinvesteringer der er disponeret til, forinden der tages stilling.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Tilladelse til at optage lån til forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen Fredens Bo afdeling 11 ansøger om tilladelse til optage lån til forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder samt godkendelse af en lejeforhøjelse på 5,8 %.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan optages et lån til forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder, samt om en lejeforhøjelse på 5,8 % kan godkendes. Ligeledes skal der tages stilling til, om lignende sager fremadrettet skal behandles administrativt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afholdelse af afdelingsmøder for beboerne i afdeling 11 - Stokbrogade 9 -15 og Fortunavej 2-12, Brønderslev og efterfølgende planlægning er følgende forbedringstiltag blevet vedtaget med 52 stemmer for forsalgene og 10 imod:

 • Udskiftning af gamle plastvinduer, der ikke længere kan serviceres med reservedele
 • Udskiftning oprindeligt eternit tag. Der oplægges pap med listetækning
 • Nye lofter i 10 opgange. Der er i dag åbent til tagpladerne og således ingen isolering
 • Etablering af ny brandventilation i opgangene
 • Forbedring af isolering på lofter
 • Nye yderdøre i opgange og i kældre
 • Nye varmefordelingsmålere i alle lejemål med mulighed for fjernaflæsning og bedre muligheder for lejerne for at følge eget forbrug.

Udgiften til ovenstående forventes at blive ca. 7,6 mio. kr. Heraf betales 1,0 mio. kr. af afdelingens henlæggelser. Restbeløbet finansieres ved optagelse af lån på 6,7 mio. kr. i kreditforening.

Huslejestigning er beregnet til i alt 8,25 %, men da afdelingens andre udgifter er faldet bl.a. som følge af bortfald af lån til de nuværende vinduer, bliver lejeforhøjelsen fra 2017 til 2018 kun på 5,85 % inkl. ydelser på de nye lån.

Der er beregnet en teoretisk energibesparelse på ca. 100.000 kr. for alle lejere. Dette kan ikke ses af driftsbudgettet, da det indgår i varmeafregningerne.

Afdeling 11, der omfatter 66 lejemål, er opført i 1964. I 2006 og 2007 blev der gennemført en omfattende renovering af bad og køkkener med påbygning af karnapper. Der er ingen lejeledighed, og der er mange på ventelisten til afdelingen.

Med baggrund i ovenstående ansøger afdelingen om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån på op til i alt 6,7 mio. kr. til finansiering af projektet.

Der optages et lån på 3,0 mio. kr. med 10 årig rentetilpasning med op til 25 års løbetid (der er regnet med 20 årigt lån i budgettet), og et lån på 3,7 mio. kr. med 30 års løbetid med fast rente.

Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånene, da låneyderen ikke forlanger en kommunegaranti.

Ifølge almenboligloven § 29 skal låneoptagelse godkendes af Byrådet, og ifølge almenlejeloven § 10 stk. 3. skal lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder ligeledes godkendes af Byrådet. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden Byrådets godkendelse.

Stabsforvaltningen er bekendt med, at i andre kommuner er forvaltningen bemyndiget til at behandle lignende sager administrativt.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om det kan godkendes,

 • at der optages et lån til forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder på op til i alt 6,7 mio. kr.
 • at der bliver lejeforhøjelse på 5,8 %
 • at lignende sager fremadrettet behandles administrativt
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt, dog ønskes lignende sager fremover forelagt udvalget.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. NTs Årsrapport 2016, Økonomirapport 1, 2017 og Budgetforslag 2018


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender til orientering Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 samt høring vedr. Budgetforslag 2018 og knudepunkter.

Bemærkninger til knudepunkter og budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 1. september 2017.

Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2018 og knudepunkter.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender til orientering Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 samt høring vedr. Budgetforslag 2018 og knudepunkter.

Årsrapport 2016

Det fremgår af NTs Årsrapport 2016, at NTs samlede regnskab for bustrafikken 2016 viser et overskud på 24,9 mio. kr., som tilbagebetales til NTs ejere senest i 2018. Overskuddet på bustrafikken skyldes hovedsagligt lavere brændstofpriser samt mindre køreplanændringer, som ikke var indeholdt i budgettet. Derudover har der været en besparelse i takstsamarbejdet med DSB og Arriva Tog samt en besparelse i forhold til øvrige driftsudgifter.

Økonomirapport 1, 2017

Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2017. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal. Prognosen for bustrafikken viser et merforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til budget 2017. Merforbruget skyldes hovedsagligt højere udgifter til busentreprenører på 10,7 mio. kr. Prisen på blandt andet brændstof er steget væsentligt mere end forventet siden godkendelse af NTs budget for 2017. Derudover forventes passagerindtægterne at blive 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Der forventes at ske besparelser på 3,5 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter.

Indtægtsfordelingsmodellen fordeler passagerindtægterne ud på de ruter, hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er).

Den nye indtægtsmodel implementeres i tre faser:

 • Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort
 • Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling
 • Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter.

Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NTs bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel.

Det er besluttet på baggrund af indkomne høringssvar til budgetforslag 2017, at fase 3 indfases over tre år (2017-2019), hvor der i 2017 er indregnet 50 %, i 2018 75 % og i 2019 100 %.

Budgetforslag 2018

I budgetforslag 2018 regner NT med et tilskud på 491 mio. kr. på bustrafikken. Der er indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og en takststigning på 2,4 %, som udmøntes i marts 2018. NT forventer ikke, at stigningen vil have en negativ effekt på passagerantallet, da den er lavere end den almindelige prisudvikling.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i udgifterne til bustrafikken:

Brønderslev Kommune - NT udgifter

Bustrafik i kr. (Bus, Flextur og Plustur)

Årsrapport 2016

Aconto indbetalt 2016 inklusiv regulering fra 2014

14.936.000

Regnskab 2016 nettoudgifter

-15.401.000

Overførselsadgang

0

Regulering i budget 2018

-465.000

Økonomirapport 1, 2017

Aconto indbetalinger 2017 inklusiv regulering 2015

14.899.000

Forventet budget i 2017 nettoudgifter

-13.955.000

Forventet regulering i budget 2019 (tilbagebetaling)

945.000

Budgetforslag 2018-2021

Forventet budget 2018 inklusiv regulering 2016 (Tal i parentes er forventet budget 2018 beløbet fra sidste år)

(17.429.000) 14.889.000*

Forventet budget 2019 inklusiv regulering 2017 (Tal i parentes er forventet budget 2019 beløbet fra sidste år)

(16.631.000) 13.800.000*

Forventet budget 2020 inklusiv regulering 2018 (Tal i parentes er forventet budget 2020 beløbet fra sidste år)

(16.986.000) 14.722.000*

Forventet budget 2021

14.701.000*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget.

Årsrapport 2016 viser et merforbrug på 465.000 kr., som bliver reguleret i 2018. Brønderslev Kommune kan i følge Økonomirapport 2017 forvente en mindreudgift på 945.000 kr. i 2017, som bliver reguleret i 2019.

I Brønderslev Kommune er der udarbejdet en kollektiv trafikplan, som havde driftsstart i august 2016. Trafikplanens optimering af kørselstilbuddet i kommunen resulterede i en besparelsen på cirka 2 mio. kr. Dog medførte ændringerne, at der skulle betales en kompensation til entreprenører. Der er indgået en aftale med NT, hvor aconto raten i 2016 blev nedsat med 750.000 kr. og i stedet bliver aconto raten reguleret med 375.000 kr. i 2017 og 375.000 kr. i 2018. Kompensationen fremgår ikke af de fremsendte budgetter og bliver derfor afregnet særskilt.

Knudepunkter 2018-2020

Et af elementerne i mobilitetsplanen er etablering af knudepunkter i Nordjylland. NT har opnået støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 7,6 mio. kr. (udmøntning af Yderpuljens 5. runde) til etablering af knudepunkter og plusturspunkter. Etableringen af punkterne håndteres i et særskilt 3-årigt projekt hos NT (2018-2020) og er derfor ikke indeholdt i budgetforslag 2018.

Projektøkonomien opgøres endeligt i forbindelse med projektafslutningen. Det betyder også, at kommunernes og regionens tilskud forbliver i projektøkonomien, indtil projektet er afsluttet. En eventuel tilbagebetaling af tilskud ved mindreforbrug i projektet vil først finde sted umiddelbart efter projektafslutningen.

I Brønderslev Kommune er der opnået 50 % tilskud til knudepunkter (600.000 kr.) og plusturspunkter (180.000 kr.).

Knudepunkter: Sikrer sammenhæng mellem land og by

Finansiering ved tilskud (1.000 kr.)

2018

(25 %)

2019

(50 %)

2020

(25 %)

Total

Brønderslev

98

195

98

390

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår,

 • at Byrådet tager Årsrapport 2016 og Økonomirapport 1, 2017 til efterretning,
 • at Byrådet godkender Budgetforslag 2018 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2018, vil kunne indarbejdes i NTs Budgetforslag 2018 samt
 • at der i høringssvaret til NT oplyses, at de økonomiske forhold omkring knudepunkter, plusturspunkter og plustur tages der stilling til i forbindelse med budgetlægningen for 2018 i Brønderslev Kommune, som fastlægges sidst i oktober måned.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt budgetforslaget fra NT for 2018-2021 godkendes, giver det følgende reduktion af basisbudget 2018-2021:

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt. 8:

Indstilles godkendt som foreslået af Fagforvaltningen.

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Endelig vedtagelse af kommuneplan 2017-2029


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2017 til den 1. juni 2017. Der er indkommet 21 indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslaget.

Bemærkningerne vedrører bymønsterbetegnelse, landdistriktsudvikling, vindmølleplanlægning, sikring af kirkerne som kulturhistoriske monumenter, potentielle naturområder samt ønsker om ændringer af enkelte kommuneplanrammer.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne/bemærkningerne, forslag til besvarelse af de enkelte bemærkninger/indsigelser samt forslag til ændringer i den endelige kommuneplan.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2017 til den 1. juni 2017. I forhold til den gældende Kommuneplan 2013-2025 er der foretaget en del ændringer. Bl.a. indeholder forslaget nyt bymønster, nye arealudlæg til boliger og erhverv i Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev, nye detailhandelsbestemmelser mv.

I forbindelse med offentlighedsperioden er der holdt 8 kommuneplanmøder i perioden fra den 4. april 2017 til den 24. april 2017 i Brønderslev, Hjallerup, Dronninglund, Thise, Ø. Brønderslev, Jerslev, Thorup og Asaa.

I høringsperioden er der indkommet 21 bemærkninger/indsigelser, hvoraf de 6 er fra myndigheder, styrelser m.fl., 7 fra privatpersoner, 4 fra råd/foreninger og 4 fra virksomheder. Samtlige høringssvar fremgår af bilag "Fremsendte indsigelser og bemærkninger til kommuneplanforslag 2017-2029". Bemærkningerne vedrører bymønsterbetegnelse, landdistriktsudvikling, vindmølleplanlægning, sikring af kirkerne som kulturhistoriske monumenter, potentielle naturområder samt ønsker om ændringer af enkelte kommuneplanrammer.

Brønderslev Kommune har den 4. maj 2017 været til dialogmøde i Erhvervsstyrelsen, hvor Erhvervsstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget blev drøftet.

På baggrund af mødet udarbejdede Erhvervsstyrelsen et notat med Erhvervsstyrelsens bemærkninger til kommuneplanforslaget samt kommunens umiddelbare bemærkninger/tilføjelser hertil. Notatet blev sendt til Brønderslev Kommune til kommentering.

Kommunen har efterfølgende suppleret notatet med forslag til supplerende tekster, rettelser og tilføjelser af kommuneplanforslaget. Notatet blev herefter returneret til Erhvervsstyrelsen, som på baggrund af notatet har udarbejdet et egentligt aftalenotat, hvoraf specifikt fremgår, hvilke ændringer og tilføjelser styrelsen og kommunen er blevet enige om.

Både aftalenotat samt notat fra møde mellem Erhvervsstyrelse og Brønderslev Kommune med tilføjelser fremgår af bilag til sagen. De væsentligste ændringer vedrører uddybning af kommuneplanforslaget med befolkningsprognosens og boligbyggeprogrammets forudsætninger og resultater, redegørelse for rummeligheder i byerne Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev samt tilbagerulning af detailhandelsbestemmelserne for butiksstørrelser mv. til gældende lovning ved kommuneplanforslagets vedtagelse (29. marts 2017). Erhvervsstyrelsen har i sit høringssvar meddelt, at man ikke gør indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2017-2029 med henvisning til ovennævnte notater.

Fagforvaltningen Teknik og Miljø har gennemgået samtlige bemærkninger og indsigelser og har i bilaget "Oversigt over indkomne bemærkninger og indsigelser med forslag til høringssvar" foreslået, hvorledes den enkelte bemærkning eller indsigelse kan besvares. Til bemærkning nr. 3 fra Tolstrup-Stenum Sognecenter, Stenum Borgerforening og byrådsmedlem Peter H.S. Kristensen er der vedlagt et udkast til høringssvar, ligesom der er udarbejdet et notat vedr. nr. 19 - indsigelse fra NCC Industry I/S. Notat og udkast til høringssvar findes bagerst i ovennævnte oversigt.

Med udgangspunkt i ovenstående oversigt og med udkast til høringssvar foreslår fagforvaltningen, at de indsendte bemærkninger og indsigelser besvares som angivet i oversigten og at kommuneplanen tilrettes, som angivet i skemaet "Ændringer i forslag til Kommuneplan 2017 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017".

Dette betyder, at der under afsnittet "Byer og byudvikling" i hovedstrukturen tilføjes en uddybning af befolkningsprognosen og boligbyggeprogrammet, redegørelse for rummelighed i Brønderslev, Hjallerup og Ø. Brønderslev, samt detailhandelsafsnittet tilbageføres til ordlyden før den nye planlov blev vedtaget. I retningslinierne ændres retningslinie 1.2.2 n rummeligheden til byudvikling (Hjallerup), retningslinierne 1.4.1, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6 og 1.4.7 vedr. detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser, retningslinie 2.2.4 Potentielle naturområder reduceres med område i Hjallerup syd og endelig tilføjes hovedafsnittet "Anden Planlægning" et nyt afsnit ”Miljøvurdering i forhold til Bilag IV-arter”. Det betyder endvidere, at Miljøvurderingen af Kommuneplanforslag 2017-2029 tilføjes et afsnit "Sammenfattende redegørelse", som fremgår af bilag til sagen.

Link til foreløbigt kommuneplanforslag 2017-2029:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/Account/Login?ReturnUrl=%2Fhome%2Fintern%2F59#/

Brugernavn: Byraad

Password: ByraadKP17

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt, og at

 • bemærkningerne og indsigelserne besvares som anført i bilag,
 • kommuneplanen tilrettes som anført i bilag.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2017, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller Kommuneplan 2017 godkendt – dog med følgende ændring: I bymønsteret udgår opdelingen i ”Lokalbyer” og ”Større Landsbyer”. Afsnittene i Kommuneplan 2017 vedrørende dette udgår og erstattes af et afsnit om landsbyernes forskellighed og forventning om lokalt initiativ (se bilag).

Ole Bruun og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Igangsætning for kommuneplantillæg og lokalplan for Manna-Thise Multihus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Med et ønske om at udvide Manna-Thise Multihus anmodes der om at igangsætte fordebat, kommuneplantillæg og lokalplan for området.


Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes planlægning for en 38 x 24 m tilbygning til samlingshus, legerum, køkken og multirum samt et areal til parkering og regnvandsbassin.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har været i dialog med bestyrelsen for Manna-Thise Multihus omkring muligheden for tilbygning til det eksisterende multihus.

Arealet, hvor tilbygningen ønskes placeret, er i dag landbrugsejendom. Det nye areal skal overføres til byzone. Tilbygningen kræver lokalplan og kommuneplantillæg, da tilbygningen ligger uden for den eksisterende kommuneplanramme og lokalplan. Den eksisterende kommuneplanramme 09-O-01 skal udvides til at omfatte det nye areal (se bilag). Der udarbejdes en lokalplan, der gælder for tilbygningen og det eksisterende multihus.

Manna-Thise Multihus ligger på Jens Thise Vej 33 med det åbne land mod vest og boldbaner mod øst. Multihuset vejbetjenes i dag fra Jens Thise Vej.


Tilbygningen skal ligge mod syd, som en forlængelse af eksisterende bygning. Tilbygningen skal have samme højde og materialer som nuværende bygning, og skal fungere som samlingshus, legerum, køkken, toiletter samt 2-3 rum, der kan bruges til forskellige aktiviteter. Sammen med tilbygningen ønskes der anlagt flere parkeringspladser. Hertil skal der være et overdækket areal på den østlige side af tilbygningen, hvor det er muligt at parkere barnevogne m.v.

Tilbygningen har et areal på 38 x 24 m, hvoraf 6 x 16 m er overdækket mod øst. Bredden på 38 m svarer til det eksisterende multihus.

Der er endnu ingen planer for de ubebyggede arealer, bortset fra parkering og krav til etablering af regnvandsbassin.

I forbindelse med kommuneplantillægget udsendes en fordebat i to ugers offentlig høring i september 2017 efter endelig vedtagelse af kommuneplan 2017.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter fordebat samt udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for multihus og tilbygning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. august 2017, pkt. 4:

Der indstilles, at der gennemføres fordebat og planlægning, med forventning om at lokalplanarbejdet er afsluttet i dette år.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld


Resume

Sagsforløb: ØK

Hallund Kraftvarmeværk søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Dalgårdsvej 2, Hallund. Arealet anvendes til biokedelanlæg og halmlager. Det drejer sig om ca. 8.000 kr. årligt ifølge den nuværende vurdering.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af grundskyld.

Sagsfremstilling

Hallund Kraftvarmeværk har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre forsyningsselskaber. Det drejer sig om en ejendom til biokedel og halmlager, som Kraftvarmeværket er blevet ejer af i 2016. Da den hidtil ikke har været vurderet, vil der først blive pålignet grundskyld i 2018.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat, kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld. Praksis er, at der gives fritagelse til lignende formål.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler Hallund Kraftvarmeværk, at ovennævnte ejendom fritages for grundskyld fra 1. januar 2018 i henhold til

Brønderslev Kommunes praksis på området.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


17. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat


Resume

Sagsforløb: ØK

Storskovlejren søger om fritagelse for betaling af ejendomsskat på ejendommen Dorfvej 51, Dorf. Det drejer sig om ca. 1.550 kr. årligt ifølge den nuværende vurdering. Ejendommen er allerede halvt fritaget for betaling af ejendomsskat.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af grundskyld.

Sagsfremstilling

Storskovlejren har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat, idet lejren er en almenvelgørende institution med almennyttigt formål, og lejren anvendes udelukkende til lejrens formål.

Ejendommen ejes af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld. Praksis er, at der gives hel fritagelse til dette formål.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler Storskovlejren, at ovennævnte ejendom fritages for grundskyld med virkning fra 1. januar 2018 i

henhold til Brønderslev Kommunes praksis på området.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


18. Orientering om status på analyse af Frit Valgsområdet - PwC


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Orientering om status på analyse af Frit Valgs-området.

Sagsfremstilling

På baggrund af en merudgift på ca. 3 mio. kr. på Frit Valgsområdet i regnskab 2016 og en forventning om en merudgift også i 2017 har Brønderslev Kommune indledt et samarbejde med PwC om at analysere Frit Valgsområdet. Analysen skal belyse mulighederne for en bedre styring af Frit Valgsområdet på såvel myndigheds- som udførerområdet.

Analysen påbegyndtes i maj 2017, og på styregruppemødet den 30. juni 2017 fremførte PwC blandt andet følgende opmærksomheder og observationer fordelt på fire forskellige temaer:

1. Tid og pris for pakkerne

Her retter observationerne sig mod, at beregningen af BTP (brugertidsprocenten) er udarbejdet tilbage i den gamle Brønderslev Kommune, hvor mønsteret i opgaveløsningen var centreret omkring Brønderslev by (hvor ca. 60 % af borgerne boede i Brønderslev by og ca. 40% i de mindre byer og på landet), og derfor ikke er tilpasset forholdene i den samlede Brønderslev Kommune efter kommunalreformen.

Herudover er der sket en forskydning fra 2016 til 2017 mod relativt flere små pakker, og tolerancen på 25 % giver kun et lille råderum til fleksibilitet i de små pakker.

2. Opgaver og visitation

Der er observeret en markant stigning i antallet af delegerede sygeplejeydelser siden ultimo 2016.

Samtidig er der opmærksomhed på, om der afregnes til for lav en timepris for de delegerede ydelser i forhold til opgavevaretagelsen, og om der på alle områder er en hensigtsmæssig opgavefordeling mellem Frit Valg og Sygeplejen.

PwC peger også på den anvendte styringsmodel med fast normering på plejecentrene. I den sammenhæng kan der være et incitament til at udnytte eventuel ledig kapacitet her, fremfor at visitere til de store pakker i hjemmet. Herunder er der opmærksomhed på, om der i pakkestrukturen bør være en ekstra pakke, der kan dække et meget tungt plejebehov, med betydning for tilgangen til ventelisten på plejecentrene.

3. Kørsel og ruteplanlægning

Opmærksomheden rettes mod bilkapaciteten, og det er afklaret, at der ikke er potentiale for yderligere synergieffekter ved at lease flere biler. Dog kan der være potentiale for at optimere vagt- og ruteplanlægningen særligt i aften- og nattevagter – her pågår der allerede et særskilt projekt i Brønderslev Kommune i samarbejde med Qampo om at optimere ruteplanlægningen, men der ses på potentiale for kørsel og i arbejdstilrettelæggelse i øvrigt.

4. Intern effektivitet

Observationerne retter sig mod budgetoverholdelse i Frit Valgs forskellige teams. Der er opmærksomhed på, om godt købmandskab, arbejdstilrettelæggelse og kulturer påvirker budgetoverholdelsen forskelligt, og om der for eksempel er ensartethed i brug af vikarer. Der er ikke store udgifter til vikarbureauer, men der benyttes tilkaldevikarer.

Det blev aftalt, at PwC arbejder videre med analyse af temaerne, og næste styregruppemøde afholdes den 17. august 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 3:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


19. Orientering om national demenshandlingsplan og ansøgninger til sundhedsstyrelsen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om national demenshandlingsplan og ansøgninger til Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af den nye nationale demenshandlingsplan. Frem mod 2025 er der opstillet 3 nationale mål for demensindsatsen i Danmark:

 1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
 2. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose
 3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod år 2025.

De 3 mål understøttes af konkrete initiativer, som er fordelt på 5 fokusområder:

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

4. Demensvenlig samfund og boliger

5. Øget videns- og kompetenceniveau

Initiativerne i handlingsplanen udvikles og udmøntes løbende via satspuljeopslag. Brønderslev Kommune har indtil videre indsendt ansøgning til Initiativ 14: Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund (fokusområde 4) samt til Initiativ 22: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (fokusområde 5)

I initiativ 14 "Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund", er der ansøgt om 3.447.993 kr. til projektet ”Demensvenlig Brønderslev Kommune”. Formålet med projektet er at få udviklet et mere tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund, som kan være med til at sikre, at borgere, der rammes af demens, fortsat kan leve et aktivt og trygt liv i Brønderslev Kommune. Derfor er der indgået samarbejde med lokale samarbejdspartnere om at skabe aktiviteter med fokus på enten demensområdet, borgere med demens eller deres pårørende. På ansøgningstidspunktet har Brønderslev Handel, Rema 1000, Alzheimerforeningen Nordjylland, Borger 9700, Nordjyske Medier samt Brønderslev og Hjallerup biblioteker underskrevet interesseerklæring og såfremt ansøgningen godkendes, forventes flere samarbejdspartnere at indgå i projektet.

De forskellige samarbejdspartnere får forskellige roller i projektet alt efter ønsker og ressourcer, men fælles er, at alle samarbejdspartnere uddannes ”demensinstruktører” via Alzheimerforeningen. Fælles for alle samarbejdspartnere er også, at de dels er motiverede for at gøre Brønderslev Kommune mere demensvenlig, dels ønsker at bidrage til projektet med viden om lokalsamfundet.

Projektet forventes igangsat pr. 15. november 2017 og afsluttet 31. december 2019. Brønderslev Kommune bidrager med egenfinansiering i form af medarbejderressourcer. Det omhandler videnspersoner på demensområdet, der dels indgår i projektgruppen, dels bidrager med sparring og viden til projektet. Ligeledes stiller Brønderslev Kommune lokaler til rådighed for projektet, når der skal afholdes konkrete arrangementer. Kommunens Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ønsker endvidere at indgå i projektet og opnå viden om og erfaring på demensområdet, som kan tænkes ind i fremtidig lokalplanlægning.

I Initiativ 22 "Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner" er der ansøgt om 14.391.452 kr. til projektet ”Kompetenceløft til alle medarbejdere, der yder pleje og omsorg til borgere med demens eller i øvrigt har kontakt til borgere med demens”.

Formålet med projektet er at gennemføre et bredt kompetenceløft i Sundhed og Velfærd til de medarbejdere, der arbejder med borgere med demens. Ved at inkludere alle medarbejdere på én gang skabes en fælles referenceramme for Brønderslev Kommunes medarbejdere og deres tilgang til borgere med demens. Hermed løftes kvaliteten i arbejdet og der tilbydes ens pleje til alle borgere med demens, uanset hvor i kommunen den enkelte borger bor. Privatleverandørerne er også en del af kompetenceløftet.

Kompetenceløftet er tilrettelagt i samarbejde med UCN og SOSU Nord og vil være en kombination af teori og praksis, således at medarbejderne har nemt ved at koble den nye viden til deres hverdag. Der er ansøgt om midler til 11 dages kompetenceløft til de medarbejdere, der har stor kontakt til borgere med demens, samt 2 dages kompetenceløft til de medarbejdere, der har mindre kontakt til borgere med demens. Budgettet indeholder midler til afholdelse af selve kompetenceløftet på UCN/SOSU Nord, til vikardækning for de medarbejdere, der skal på 11 dages kompetenceløft samt til ansættelse af bl.a. to projektmedarbejdere. De to projektmedarbejdere skal uddannes ”Dementia Care Mapper”, som gør dem i stand til at observere borgere med demens og medarbejderne ud fra nogle bestemte kategorier og herudfra give tilbagemelding til medarbejderne med det formål at forbedre omsorgskvaliteten. Det er med til at sikre den bedst mulige implementering af kompetenceløftet i praksis.

Projektet forventes opstartet 1. oktober 2017 og afsluttet 30. november 2019. Brønderslev Kommune bidrager med egenfinansiering i form af vikardækning til de 70 medarbejdere, der skal på 2 dages kompetenceløft. Ligeledes stilles der medarbejderressourcer til rådighed, dels til styregruppen, dels til sparring for projektlederen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om den nationale demenshandlingsplan og ansøgninger til Sundhedsstyrelsens satspuljer til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 7:

Til efterretning.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Status på branding 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Stabsforvaltningen fremsender status på branding 2017.

Økonomiudvalget anmodes om at tage status til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at afsætte 100.000 kr. af kommunikationsbudgettet til PR for Brønderslev som erhvervskommune. Grundet den forestående valgkamp udsættes lanceringen til januar 2018. Alt indhold produceres i 2017 og koordineres med Brønderslev Erhverv.

Branding af Brønderslev Kommune som bopælskommune er kørt i foråret og igen i efteråret med deltagelse af lokale borgere på bl.a. plejecentre og i børnehaver, der medvirker i små film på sociale medier om at byde ordentligt velkommen.

Ledergruppen på ældreområdet har på strategiseminar den 28. august et punkt på om bedre branding af de kommunale plejecentre. På strategiseminaret holder chefkonsulent Mette Krogh oplæg om dette. I forvejen er der en del film på de kommunale facebooksider inden for såvel ældre- som børneområdet, som viser det gode liv i kommunens institutioner.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Til toppen


22. Lukket punkt: Udlæg af areal


Til toppen


23. Lukket punkt: Anlægsbevilling til forlængelse af stamvejen i Hjallerup Erhvervspark


Til toppen


24. Lukket punkt: Anlægsbevilling til byggemodning


Til toppen


25. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 24. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer