Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 27. september 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. 2. behandling af Budget 2018 og overslagsårerne 2019 - 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservativ Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten fremsendes budgetforslag for 2018 og overslagsårerne 2019 - 2021 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 14. - 15. september 2017 blev der den 15. september 2017 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservativ Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2018, er den resultatopgørelse, der fremgik af forslaget til basisbudget 2018-2021, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 13. september 2017.

Resultatopgørelse til 1. behandling:

I hele mio. kr.

Budget 2018

Indtægter

-2.294

Særlig vanskeligt stillet kommune

-16

Indtægter i alt

-2.310

Serviceudgifter

1.595

Øvrig drift

689

Driftsudgifter i alt

2.284

Rente - netto

7

Overskud drift i alt

-19

Anlæg

24

Underskud på drift og anlæg

5

Afdrag på lån

43

Lån til kommune med lav likviditet

-11

Øvrige lån

-8

Underskud i kassen

29

Pulje til overførsel mellem årene

-25

Reel forbrug af kassebeholdning

4

Resultatet af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse

Resultatopgørelsen til 2. behandling

I hele mio. kr.

Budget 2018

Indtægter

-2.294

Særlig vanskeligt stillet kommune

-16

Indtægter i alt

-2.310

Serviceudgifter

1.598

Øvrig drift

684

Driftsudgifter i alt

2.283

Rente - netto

7

Overskud drift i alt

-20

Anlæg

32

Underskud på drift og anlæg

12

Afdrag på lån

42

Lån til kommune med lav likviditet

-11

Øvrige lån

-8

Underskud i kassen

36

Pulje til overførsel mellem årene

-25

Reel forbrug af kassebeholdning

11

I resultatopgørelsen er indarbejdet konsekvenserne af ændringsforslagene til budgettet som følge af budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservativ Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Skat: Statsgaranti eller selvbudgettering

Byrådet skal træffe bindende beslutning om, hvilke metode der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering) eller selvbudgettere udskrivningsgrundlage (i 2021 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal)

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2018 og gælder for kommuneskat, kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb.

Indbydelse af observatører

Repræsentanter fra henholdsvis O og Ø er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet jf. Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Stabsforvaltningen foreslår til 2. behandling i Økonomiudvalg og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Brønderslev Kommune for 2018 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Beskatningsprocenten fastholdes på 26,9%
 • Grundskyldspromillen fastholdes på 31,23 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes på 15,00 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 ‰
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes
 • Funktion 542 Kvindekrisecentre (§109) og funktion 553 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§99), flyttes fra politikområde 601 Ældreområdet til politikområde 702 Handicap og Psykiatri
 • Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelsen på prisfremskrivning, diverse korrektioner mellem politikområderne m.v.
Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Kirkeskat, Budget 2018


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2018.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på52.318.936kr. for 2018. Dette betyder, at Kirkeskatten skal fastholdes på det nuværende niveau 1,09 %, for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelsen over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2018. Budgettet viser udgifter på i alt 45.168.879 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune er pålagt 7.150.057kr. i landskirkeskat i 2018.

De samlede udgifter fordeler sig således:

Primo saldo 2017 (kirkekassen til gode)

9.542 kr.

- Kirkelige kasser

38.224.261 kr.

- Provstiudvalgskassen

6.944.618 kr.

- Landskirkeskat

7.150.057 kr.

Udgifter i alt

52.318.936 kr.

Skatteindtægter ved skatteprocent på 1,09 %

-52.310.942 kr.

Nettoresultat 2018 ((kirkekassen til gode)

1.548 kr.

Mellemværende udgør herefter et overskud på 1.548 kr. (kirkekassen til gode).

Som bilag er vedlagt oversigten over den kirkelige ligning samt brev vedrørende det samlede budgetbeløb for 2018 fra Brønderslev Provsti.

Stabsforvaltningen foreslår, at kirkeskatten for 2018 fastsættes til 1,09 pct.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Forbrugsrapporter pr. august 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forbrugsrapport pr. 31. august 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Der er for den samlede ramme ikke markante ændringer i forhold til budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2017, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb 1.000.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, samt lovpligtige energimærkning af kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2017 er der afsat 1.000.000 kr. til fortsættelse af energibesparende foranstaltninger og energimærkning af kommunale ejendomme.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger - som både udspringer af lovpligtige energimærkninger, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, belysning på skoler og børnehaver samt andre relevante energitiltag - vil det være nødvendigt med frigivelse af rådighedsbeløb 1.000.000 kr. for 2017

De besparelser der opnås, indgår i den årlige klimarapport, som en del af aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Stabsforvaltningen foreslår at Byrådet frigiver rådighedsbeløb 1.000.000 kr. til fortsætte af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

I anlægsbudget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2017


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2017 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i marts 2017 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelses projekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De seneste frigivne anlægsmidler er nu anvendt og disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, som er oplistet i vedlagte bilag med kortfattet beskrivelse, hvortil midlerne er anvendt.

Der ansøges om ny pulje på 1.000.000 kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2017 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 1.000.000 kr. af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2017 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2017 på 8,1 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. er frigivet. Frigives beløbet på 1 mio. kr. til gennemførsel af mindre vedligeholdelsesprojekter samt 160.000 kr. til Maltvej 15 (punkt på dagsordenen), er der 0,5 mio. kr. tilbage i puljen for 2017.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Søndergade Skoles kloak- og skolegårdsprojekt bør indtænkes fremover.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af anlægsbevilling til afhjælpning af AT påbud


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på 160.000,- kr. for at efterkomme Brønderslev kommune forpligtigelser som lejer for afhjælpning af AT-påbud på maltvej 15 i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har den 28. juni 2017 modtaget AT-påbud fra Arbejdstilsynet på Maltvej 15 i Brønderslev, hvor virksomheden påbydes at sikre, at ansatte ikke udsættes for generende træk fra bl.a. ventilationskanaler, vinduer og døre samt gangarealer.

Påbuddet skal efterkommes senest den 1. november 2017.

Bygningsafdelingen har informeret bygningsejeren om AT-påbuddet samt løsningsforslag til afhjælpning.

Bygningsejer har accepteret løsningsforslaget, og udgiften fordeles således:

 • Bygningsejer afholder udgifter til udvendig tætning af vinduer og døre samt bidrager med 5.000 kr. til udvendig overbygning for ventilationsanlæg.
 • Brønderslev Kommune afholder - som lejer - udgifter til etablering af ventilationsanlæg.

Bygningsafdelingen har beregnet Brønderslev Kommunes andel på anlægsudgift til 160.000 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 160.000 kr. af anlægsbudgettet 2017 til bygningsvedligeholdelse for kommunale ejendomme til finansiering af Brønderslev Kommunes andel af anlægsudgiften til afhjælpning af AT-påbuddet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til Bygningsvedligeholdelse incl. AT-påbud er i 2017 på 8,1 mio. kr., hvoraf 6,4 mio. kr. er frigivet. Frigives beløbet på 160.000 kr. til Maltvej 15 samt 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter (punkt på dagsordenen), er der 0,5 mio. kr. tilbage i puljen for 2017.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


9. Frigivelse af anlægsmidler 2018 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 3 mio. kr. af anlægsbevillingen for 2018 til brug i 2017.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget anmoder om, at der frigives 3 mio. kr. af anlægsbevillingen 2018 til brug i 2017.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2018 er der afsat 15,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Frigives beløbet på 3 mio. kr. til brug i 2017, er der 12,8 mio. kr. tilbage i pulje i 2018.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Til toppen


10. Anlægsregnskab for Renovering af Bredgade 60


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af Bredgade 60.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har udlejet Bredgade 60 til Staten. I den forbindelse skulle der udføres gennemgribende indvendige vedligeholdelsesarbejder i bygningen samt foretages en tilpasning af indretningen. Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Stabsforvaltningen fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling d. 27.04.16:

2.209.000 kr.

Beløb der finansieres af driftskontoen til bygningsvedligeholdelse

500.000 kr.

I alt

2.709.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Håndværkerudgifter

2.417.469 kr.

Udvendig vedligeholdelse

101.331 kr.

Øvrige udgifter (rådgivning, energimærkning, byggepladsudgifter, rengøring efter byggearbejde)

405.316 kr.

I alt

2.924.116 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

215.116 kr.

Merforbruget skyldes ekstraarbejder, der er opstået i ombygnings- og renoveringsarbejdet og som ikke kunne undgås at gennemføre. Ekstraarbejderne er:

 • Opretning af gulve på 2. sal + behandling af gulv i kælderkantine.
 • Alarm og Sikring samt flytning af eksisterende og etablering af ekstra edb krydsfelt.
 • Lyddøre samt forsatsruder i kælder + tårn.
 • Indvendig solafskærmning
 • El-arbejder, udskiftning af elinstallationer over loft.
 • Udskiftning af sanitet i toiletter.
 • Trækning af kabelbakker i kælder.

Merforbruget reguleres på bygningsvedligeholdelsespuljen ved årets afslutning.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskab.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


11. Kommunegaranti - Hjallerup Fjernvarme


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 10,0 mio. kr. til finansiering af varmepumpe, akkumuleringstank og pumpebrønd.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 10,0 mio. kr. til finansiering af varmepumpe, akkumuleringstank og pumpebrønd.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år. I etableringsfasen ønsker Hjallerup Fjernvarme at gøre brug af en byggekredit, der efterfølgende erstattes af selve lånet.

Hjallerup Fjernvarme ønsker at installere en ny gasdrevet varmepumpe på deres anlæg i Klokkerholm, som skal bidrage til reduktion af tab i ledningsnettet mellem solvarmeanlægget i Hjallerup og værket i Klokkerholm. For at optimere den generelle udnyttelse af solvarmeanlægget i samspil med den ny varmepumpe, ønsker Hjallerup Fjernvarme desuden at etablere en ny kolddrift akkumuleringstank ved siden af den nuværende akkumuleringstank ved solvarmeanlægget. Endelig ønskes etableret en ny pumpestation for at skabe mere sendetryk i returledningen fra Hjallerup til solvarmeanlægget.

Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 18. september 2017 behandlet de planmæssige godkendelser efter varmeforsyningsloven.

En eventuel kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Hjallerup Fjernvarme for 9 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld på 86,4 mio. kr. Disse lån udløber i perioden 2019 til 2045. Låneoversigt er vedlagt sagen som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Hjallerup Fjernvarme for en byggekredit og efterfølgende et fastforrentet lån på 10,0 mio. kr. med 20 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Klimarapport 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2016.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2016.

Rapporten er, jf. de indgåede aftaler, fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftale om en

miljømæssige bæredygtig udvikling.

Resultatet er flot og viser, at Brønderslev Kommune i 2016 har opnået CO2 besparelse på 5,9 % i forhold til 2015 niveauet.

Kommunens energispare projekt på bygningsmassen (ESCO projektet) viser nu dets effekt, faktisk mangler Brønderslev Kommune kun at reducere CO2udledning 35 ton/år for at opfylde den endelige målsætning for 2025 i kontrakten med Naturfredningsforeningen.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der ønskes en status indenfor transportområdet.

Bilag

Til toppen


13. Endelig vedtagelse af lokalplan 03-B-18.01 Markedsbyen II, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup" har været i offentlig høring fra den 23. juni 2017 til den 18. august 2017.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af ca. 40 nye boliggrunde i Hjallerup Øst i forlængelse af Østermarken og Skelbakken.

Der er modtaget 3 høringssvar vedr. støj, behov for boliger og planprocessen.

Byrådet skal tage stilling til om lokalplanen skal vedtages endeligt med en række foreslåede ændringer.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til lokalplan 03-B-18.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup", der giver mulighed for udstykning af ca. 40 nye boliggrunde i Hjallerup Øst i forlængelse af Østermarken og Skelbakken. Lokalplanforslaget har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er modtaget tre høringssvar fra Vejdirektoratet, Ikana Aps og Hjallerup Byudvikling. Høringssvarene er vedlagt som bilag. I vedlagte notat redegøres der for de enkelte indsigelsespunkter.

Støj

Transportministeriet gennemførte i 2011-2012 en støjkortlægning langs motorvejene. Kortlægningen viste, at den sydøstlige del af lokalplanområdet er påvirket af støj fra motorvejen, der kan overskride de gældende grænseværdier. Fagforvaltningen indarbejdede derfor krav i lokalplanen om etablering af støjdæmpende foranstaltninger. Vejdirektoratet gør i deres høringssvar opmærksom på, at udgifter til etablering af støjafskærmning er Vejdirektoratet uvedkommende. Der er nu udarbejdet en detaljeret støjberegning for arealet (se bilag). Den nye beregning viser, at grænseværdierne for støj fra motorvejen ikke overskrides for lokalplanområdet. Der vil derfor ikke være behov for etablering af støjafskærmning. På baggrund af den nye støjberegning foreslår fagforvaltningen, at lokalplanen tilrettes i overensstemmelse hermed. Det medfører, at sidste del af § 3.3 slettes samt hele § 11.2 og § 12.4. Redegørelse tilrettes i overensstemmelse hermed.

Sti

Fagforvaltningen foreslår, at der reserveres areal med mulighed for at etablere en øst-vestgående hovedsti i området, der kan kobles sammen med stisystemet i de nye boligområder ved Skelbakken samt fremtidige områder øst for lokalplanområdet. Stien vil forbedre adgangen på tværs af de enkelte boligområder samt forbedre adgangen til byens institutionsområde for de bløde trafikanter. Etablering af stien forudsætter, at stien indtegnes på lokalplanens kortbilag 2, at stien tilføjes i § 5.3 og der foretages tilhørende rettelser i redegørelsen. Indarbejdelse af stien imødekommer høringssvaret fra Hjallerup byudvikling.

Behov for boliger og planprocessen

En indsigelse stiller spørgsmålstegn ved behovet for boliger i Hjallerup. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan 2017 er der udarbejdet et boligbyggeprogram som udlægget af boligareal i Hjallerup tager udgangspunkt i. Ifølge boligbyggeprogrammet er der behov for 163 nye boliger i Hjallerup i perioden 2017-2019. I kommuneplanen udlægges areal svarende til ca. 184 boliger, hvilket vurderes at være et rimeligt udlæg i forhold til fremskrivningen. I indsigelsen sættes der desuden spørgsmålstegn ved planprocessen, da lokalplanen blev udsendt i høring inden kommuneplanens endelige vedtagelse. Fagforvaltningen bemærker, at planprocessen er afviklet i overensstemmelse med planlovens regler.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager lokalplan 03-B-14.01 "Boligområde Markedsbyen II, Hjallerup" endeligt med følgende ændringer:

 • bestemmelser om støjafskærmning udtages og redegørelsen tilrettes i overensstemmelse dermed,
 • mulighed for etablering af en øst-vestgående sti indarbejdes i planen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 18. september 2017, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Steen Søgaard ønsker afsnit om støjafskærmning bibeholdt.

Bilag

Til toppen


14. Forslag til lokalplan 02-B-16.01 Tæt-lave boliger, Tranebærvej 6A, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan 02-B-16.01 Tæt-lave boliger på Tranebærvej 6A, Dronninglund.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 22 boliger på ejendommen, hvor den tidligere Realskole lå.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. marts 2017, at sælge ejendommen Tranebærvej 6A, Dronninglund, på baggrund af et projektforslag for omdannelse af den gamle Realskole til 4 lejligheder og fælleslokaler samt 18 tæt-lave boliger. Det blev ligeledes besluttet, at igangsætte planlægning for området, på baggrund af det konkrete projektforslag.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplan 2017 for ejendommen Tranebærvej 6A, Dronninglund, der muliggør en anvendelse af området til boligformål, herunder etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. Med planen sikres, at ny tæt-lav boligbebyggelse opføres i respekt for og tilpasses den bevaringsværdige bebyggelse inden for planområdet.

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens planportal på følgende link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/646.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der inden for området kan indrettes i alt 22 nye boliger. Den eksisterende skole ombygges og renoveres og muliggør 4 nye boliger i bygningens 1. og 2. sal med 2 boliger på hver etage. Stueetagen skal anvendes til fælles faciliteter for områdets beboere og med kontor og værkstedsfaciliteter for områdets vicevært i kælderen. Bygherre har fremført ønske om, at have muligheden for etablering af lejligheder i stueetagen, såfremt fælleslokalerne ikke finder anvendelse. Fagforvaltningen gør opmærksom på, at der ikke kan stilles sikkerhed for den faktiske etablering af fælleslokalerne, såfremt der i lokalplanen tillades boliger i stueetagen.

Den gamle Realskole er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3, hvilket betegnes som værende høj. Der har i processen været dialog med bygherre om bevaringsværdige interesser for bygningens ydre fremtræden, og der er opnået enighed om de bevaringsmæssige bestemmelser i lokalplanforslaget.

De øvrige 18 boliger opføres som en rækkehusbebyggelse bestående af 3 sammenbyggede boliger. Bebyggelsen orienteres således, at der opnås udearealer med bedst muligt solforhold med privat have. Bebyggelsen opføres i et moderne formsprog, der afspejles i bebyggelsens arkitektur samt valg af materialer, dog tilpasset den eksisterende bebyggelse, der bevares.

Lokalplanområdet får vejadgang fra Rørholtvej med ensrettet kørsel mod Tranebærvej. I området skal der etableres stier, der sikrer en tilkobling til omgivelserne og ABC stien, der forløber langs områdets afgrænsning mod øst.

Inden for lokalplanområdet skal der udlægges parkeringsarealer til områdets beboere. Lokalplanen udlægger et areal ved adgangen fra Rørholtvej til parkeringsareal, hvor indenfor der skal etableres mindst 26 parkeringspladser, hvoraf 2 af pladserne skal indrettes som handicap parkeringspladser. Antallet af parkeringspladser lever ikke helt op til parkeringsvedtægten, der foreskriver 1,5 p-plads per bolig i tæt-lav boligområde og 1 p-plads pr. lejlighed.

I forbindelse med salg af arealet blev antallet af rækkehuse accepteret af Økonomiudvalget. Der blev ikke specifikt taget stilling til antallet af p-pladser. Et løsningforslag på p-plads problemstillingen kan være:

 1. Der meddeles fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser mod indbetaling til parkeringsfonden. P-pladserne etableres af kommunen inden for 5 år på Slotsgade eller i umiddelbart nærhed af Tranebærvej.
 2. Antallet af p-pladser fastsættes til i alt 26 stk. i lokalplanen og dermed frafaldes parkeringsvedtægtens bestemmelser.

Lokalplan 02-B-16.01 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lovens § 8.

Fagforvaltningen vurderer, at forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg kan sendes i offentlig høring med en tidsfrist på 4 uger i henhold til planlovens § 24.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning vedr.

 • ønske om tilladelse til etablering af boliger i stueetagen på den gamle Realskole. Konsekvensen bliver derved, at lokalplanens anvendelsesbestemmelser ændres sådan, at bygherre ikke er forpligtet til at etablere fælleslokalerne. En sikring om etablering af fælleslokaler forsvinder derfor,
 • fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden. Alternativ: Antallet af p-pladser fastsættes til i alt 26 stk. i lokalplanen og parkeringsvedtægten frafaldes,
 • godkendelse af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg samt udsendelse af planerne i 4 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 18. september 2017, pkt. 7:

Det indstilles,

 • at der ikke gives tilladelse til etablering af boliger i stueetagen på den gamle Realskole,
 • at der gives tilladelse til fritagelse for anlæg af de manglende p-pladser på egen grund mod indbetaling til parkeringsfonden, og
 • at forslaget til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg sendes i 4 ugers offentlig høring.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Overdragelse af Try Museum til Egnssamlingen for Østvendsyssel


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til Museerne i Brønderslev Kommunes ansøgning om samtykke til at overdrage Try Museum til Egnsmindesamlingen for Østvendsyssel.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune er Museerne i Brønderslev Kommunes største offentlige hovedtilskudsyder og skal derfor give samtykke til, at Museerne overdrager Try Museum til Egnssamlingen for Østvendsyssel med virkning fra 1. januar 2018.

Overdragelsen sker med baggrund i Slots- og Kulturstyrelsen samt Brønderslev Kommunes ønske om, at Museerne optimerer deres bygningsmasse i forhold til de økonomiske rammer for driften af Museet.

Afvikling af Try Museum vil frigive ressourcer til den nødvendige kvalitetsforbedring til Museets resterende to formidlingssteder, herunder også museets bevarings- og formidlingsarbejde.

Try Museum omfatter 3 ejendomme med i alt 8 bygninger (1/3 af Museets bygningsmasse).

I forbindelse med overdragelsen vil der ske en udskillelse af genstande, de genstande som ikke bevares af museet vil indgå i overdragelsen.

Der er udarbejdet udkast til aftale om overdragelse, som er godkendt af Museets bestyrelse på møde, den 28. august 2017.

Aftale om overdragelse til Egnssamlingen for Østvendsyssel er vurderet af Sekretariatet og vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget drøfter mulig overdragelse af Try Museum til Egnsmindesamlingen for Østvendsyssel.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. september 2017, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Oversendes til Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning

Samtykke givet.

Bilag

Til toppen


16. Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld


Resume

Sagsforløb: ØK

Hjallerup Fjernvarme søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Borgergade 44, Klokkerholm. Ejendommen er det eksisterende varmeværk, som forsyner Klokkerholm by. Det drejer sig om ca. 5.200 kr. årligt ifølge den nuværende vurdering.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen om fritagelse for betaling af grundskyld.

Sagsfremstilling

Hjallerup Fjernvarmevarme har søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat i lighed med andre forsyningsselskaber. Det drejer sig om det eksisterende varmeværk, som Hjallerup Fjernvarme har overtaget i forbindelse med fusion med Klokkerholm Kraftvarmeværk. Ejendommen har hidtil været fritaget for betaling af grundskyld. Denne fritagelse er automatisk slettet i forbindelse med ejerskiftet.

I henhold til § 8 i lov om kommunal ejendomsskat, kan Byrådet meddele hel eller delvis fritagelse for kommunal grundskyld. Praksis er, at der gives fritagelse til lignende formål.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget meddeler Hjallerup Fjernvarme, at ovennævnte ejendom fritages for grundskyld fra 1. oktober 2017 i henhold til Brønderslev Kommunes praksis på området.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


17. Realdaniaprojekt - Gang i hovedgaden


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Realdania har indbudt Brønderslev Kommune til deltagelse i en ny kampagne under titlen "Gang i hovedgaden".

Teknik- og Miljøudvalget har truffet beslutning om indsendelse af en interessetilkendegivelse til Realdania med deadline den 22. september 2017.

Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget en henvendelse fra Realdania, som er sendt til alle landets LAG-kommuner, med henblik på at undersøge om der er interesse for et samarbejde omkring udvikling af den centrale bymidte i kommunens hovedbyer. Ifølge Kommuneplan 2017 er Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund udpeget som hovedbyer.

Samarbejdet vil foregå gennem en ny kampagne ”Gang i hovedgaden”. Formålet er, at udvikle bymidterne i kommunernes hovedbyer. Der er særligt fokus på udvikling af byernes centrale gader og byrum samt nye former for samarbejde med områdets forskellige interessenter.

Genform Dronninglund

Byrådet vedtog i 2013 en midtbyplan for Dronninglund med en vision om, at forbedre vilkår for handel, ophold og bosætning. Hovedgrebet i udviklingsplanen er koncentration af aktivitet i området omkring Slotsgade. For at understøtte Slotsgade som det handelsmæssige centrum for Dronninglund udarbejdes der i øjeblikket et by- og trafikrumsprojekt for den centrale del af Slotsgade, som skal danne baggrund for en efterfølgende renovering og nyindretning. Der arbejdes i øjeblikket med en central pladsdannelse ved biblioteket samt en sammenlægning af de to biblioteker.

Dronninglund er endvidere omfattet af kulturarvskommuneprojektet, der giver mulighed for at bygge videre på midtbyplanens hovedgreb, der netop omhandler en fastholdelse og styrkelse af den historiske bymidte. Samtidigt er det en unik mulighed for at få sat fokus på og udviklet Dronninglunds stedlige kvaliteter gennem en udvikling af byens kulturarv.

Der planlægges i øjeblikket en udmøntning af de forskellige planer gennem finansiering via områdefornyelsesmidler.

For at forenkle udviklingsarbejdet i Dronninglund, er det hele samlet under én titel: "Genform Dronninglund".

Økonomi

Realdania har i alt afsat en ramme på 73 mio. kr. til indsatsen. Det er forventningen, at Realdania kan støtte de enkelte projekter med op til 7-8 mio. kr., dog max 50 % af det samlede budget for projektet. Allerede afsatte område- eller bygningsfornyelsesmidler vil kunne indgå i finansieringen. RealDania beder i første omgang om en tilkendegivelse fra kommunen, senest den 22. september 2017. På baggrund af modtagne tilkendegivelser træffes der beslutning om, hvilke kommuner der vil blive tilbudt at udarbejde et egentligt ansøgningsmateriale.

Vurdering

Fagforvaltningen vurderer, at "Genform Dronninglund" vil være et godt udviklingsprojekt at søge om. Projektet opfylder Realdanias retningslinjer for deltagelse i kampagnen og vil give en større mulighed for gennemførsel af de fysiske tiltag i og omkring Slotsgade.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår,

 • at Teknik og Miljøudvalget træffer beslutning om, at indsende en tilkendegivelse om deltagelse i kampagnen til Realdania, med "Genform Dronninglund" som projekt, og
 • at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 18. september 2017, pkt. 8:

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Intet.

Til toppen


19. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


20. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


21. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer