Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 13. maj 2015
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Claus Kongsgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Forretningsledelsen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Forretningsledelsen, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Forretningsledelsens medlemmer vil deltage under punktet.

Beslutning

Gennemført.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 9.385.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Status 31. marts 2015

Status inkl. effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

2.808.000

7.555.000

Overførselsudgifter

13.418.000

13.418.000

Finansiering

-6.841.000

-6.841.000

Netto

9.385.000

14.132.000

Budgetopfølgning 1 viser, at der er en særlig udfordring i forhold til integrationsområdet, hvor det ekstra antal flygtninge, som Brønderslev Kommune forventes at modtage i 2015, vil medføre merudgifter, der er opgjort til 10,727 mio. kr. Da kommunerne – set samlet – kompenseres for de ekstra udgifter, et øget antal flygtninge medfører, må det også forventes at Brønderslev Kommune vil modtaget ekstra tilskud til finansiering af merudgiften. I budgetopfølgningen er indregnet en forventet indtægt på 4,735 mio. kr. Det forventes dog, at området vil blive midtvejsreguleret. Omfanget heraf forventes kendt til 2. budgetopfølgning.

Derudover kan der også konstateres en fortsat udfordringer i forhold til flerårsaftalen. Status pr. 31. marts 2015, er et forventet samlet merforbrug på 4,747 mio. kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2015.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og i fagudvalgene på møderne ultimo april/primo maj måned med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen, den 5. maj 2015:

Budgetopfølgningen viser to fortsatte udfordringer:

Merudgifterne på integrationsområdet, aktuelt på overførselsudgifterne. Den endelige kompensation herfor fastsættes imidlertid først i forbindelse økonomiaftalen mellem staten og KL, hvor midtvejsreguleringen for de øgede integrationsudgifter og overførselsudgifterne generelt fastsættes.

Flerårsaftalen på psykiatri- og handicapområdet udvikler sig i ønsket retning i forhold til målsætningen, jf. tidligere orientering til Økonomiudvalg og Byråd, men som Byrådet tidligere er orienteret om, kan målet for 2015 ikke opnås fuldt ud.

På de øvrige serviceområder er det meget positivt, at de samlede udgifter for udsatte børn og unge vurderes at holde sig indenfor det afsatte budget. Samlet set forventes de øvrige serviceudgifter at udvise en afvigelse svarende til 0,2 %, hvilket også er en positiv udvikling.

På grund af usikkerhederne på integrationsområdet og flerårsaftalen anbefaler Forretningsledelsen, at der fortsat skal udmeldes en forventning om generel tilbageholdenhed i organisationen, samt at yderligere tiltag afventer halvårsregnskabet og økonomiaftalen mellem staten og KL.

Fritids- og Kulturudvalget, den 30. april 2015:

Til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, den 30. april 2015:

Ny opgørelse udleveret på mødet.

Mulighed for at finde besparelser drøftes på næste møde.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. maj 2015:

Til efterretning, idet der ønskes et oplæg til politisk behandling med henblik på at sikre balance i byggesagsindtægterne og den administrative drift på konto 06.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

Taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. maj 2015:

Udvalget forudsætter, at merudgift på 1,02 mio.kr. gives som tillægsbevilling i overensstemmelse med flerårsaftalens bestemmelser.

Mulighed for at finde kompenserende besparelser til finansiering af øvrige merudgifter forelægges på næste møde.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, den 11. maj 2015:

Budgetopfølgningen blev drøftet og taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev og H. C. Holst var fraværende.

Personale

Ingen konsekvenser.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Der skal fortsat udvises generel tilbageholdenhed i hele organisationen pga. usikkerhed omkring fremtidigt finansieringsbehov.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forbrugsrapport pr. 30. april 2015


Resume

Sagsforløb: ØK

Forbrugsrapport for Brønderslev Kommune pr. 30. april 2015, fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem. Rapporterne matcher som udgangspunkt den oversigt over budgettets fordeling, der fremgår af budgethæftet under de forskellige politikområder. Dette er dog ikke teknisk muligt at gøre på politikområdet "Forsikringer, beredskab og bygninger", under Økonomiudvalget, hvorfor udtrækket på dette område ser anderledes ud.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Klokkerholm Børnehave


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Klokkerholm Børnehave.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2015 afsat 500.000 kr. til renovering af Klokkerholm Børnehave.

Bygningskontoret har udarbejdet forslag til renovering af Klokkerholm Børnehave, hvor det nedslidte elementkøkken udskiftes.

Det nye køkken etableres i nuværende fællesområde. Nye garderober placeres i nuværende køkkenområde. Endvidere vil der i et tidligere toiletområde blive genmonteret toiletter og håndvaske, så rummet igen kan anvendes som toilet. Endelig etableres der ovenlysvindue i tagfladen, så dagslysindfaldet forbedres.

Det samlede budget for renovering er beregnet til 500.000 kr. Notat fra Ejendomme og Service er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver anlægsbeløb på 500.000 kr. til renovering af Klokkerholm Børnehave.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan bekræfte, at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015, blev afsat i alt 500.000 kr. til renovering af Klokkerholm Børnehave.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. maj 2015, pkt. 7:

Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til udbygning af Plejecenter Valdemarsgade


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 427.800 kr. til udbygning af Plejecenter Valdemarsgade.

Sagsfremstilling

På det skærmede afsnit i Valdemarsgade er der pt. 1 beboer, og der er en forventning om, at der snart flytter en beboer mere ind. Derfor er det nu nødvendigt at få opført tilbygning til det skærmede afsnit på Plejecenter Valdemarsgade. Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2015 en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr., hvori tilbygningen til Plejecentret er indeholdt.

Ejendomme og Service har udarbejdet et prisoverslag på tilbygningen (se bilag). Overslaget er på 427.800 kr. for tilbygning, indhegning af gårdmiljø og terrænregulering i gård.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget frigiver anlægsbevillingen.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Beløbet 427.800 kr. finansieres af pulje til bygningsvedligeholdelse på anlægsbudgettet på politik område 103 Forsikringer, beredskab og bygninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, den 30. april 2015, pkt. 9:

Udvalget lægger til grund, at det er besluttet at etablere et eget tilbud til udadreagerende demente borgere indenkommunalt. Baggrunden for denne beslutning var et ønske om at kunne løse opgaven billigere i eget regi. Det forelagte forslag skal ses som færdiggørelse af tilbuddet til udadreagerende demente borgere. På den baggrund indstilles fagenhedens forslag godkendt.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Valdemarsgade 18 (Jobcentret) - inddragelse i ESCO-projektet


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. april 2015, at der ønskes yderligere oplysninger om økonomi og forbedringer, inden endelig stillingtagen til, hvorvidt Jobcentret skal omfattes af ESCO.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om Jobcentret skal omfattes af ESCO-projektet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 22. april 2015 sagen vedrørende ændringer af bygningsmasse i ESCO-projektet og godkendt ændringerne på nær Jobcenter, hvor der ønskes yderligere oplysninger om økonomi og forbedringer for jobcenter inden endelig stillingtagen.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet følgende redegørelse vedrørende Jobcenterets eventuelle deltagelse i ESCO-projektet.

Opsigelse af kontrakt.

Brønderslev Kommune er lejer af bygningen fra den 1. oktober 2006.

Fra lejers side kan lejemålet tidligst opsiges 30 år efter ikrafttrædelsen til fraflytning tidligst den 1. oktober 2037.

Driftsudgifter.

Udover lejen betaler lejeren selv forbruget af el, vand og varme direkte til forsyningsselskaberne. Lejer er forpligtet til at sørge for brand-, husejerforsikring, skjulte rør, råd og svamp samt glas og sanitet.

Vedligeholdelse m.v.

Lejer har den fulde indvendige vedligeholdelse af maling, vægbeklædning, gulvbelægning herunder tæpper m.v.

Lejer står for vedligeholdelse og fornyelse af døre, vinduer og porte samt vedligeholdelse af låse, nøgler, beslag, ruder, vandhaner, toiletter, elektriske installationer og lysarmaturer. Lejer vedligeholder og fornyelsesforpligter sig til varmeinstallationer.

Fraflytning.

Det lejede skal på lejerens bekostning ved lejemålets ophør afleveres ny istandsat overalt med samtlige installationer i god og brugbar stand.

Arbejdstilsyn påbud 2013

Brønderslev Kommune fik påbud fra arbejdstilsynet for dårlig indeklima den 12 februar 2013. I denne forbindelse blev opsat et ventilationsanlæg samt isolering af tagrummet.

Jobcenterets tilstand.

Vindues- og dørpartier er utætte flere kan ikke åbne / lukke. Belysning i stueplan er forældet. Varmesystem har gammel udgået styresystem. Der er ikke fjernaflæsning eller alarm af energiforbruget.

Det er svært at sige på forhånd, hvad investeringen vil være, men ud fra de principper ESCO-projekter er grundlagt på vil tilbagebetalingstiden maksimal være godt 10 år.

Konklusion.

Brønderslev Kommune står med en uopsigelig lejekontrakt frem til oktober 2037 med alt drift og vedligehold af Valdemarsgade 18.

Bygningen står overfor nødvendig renovering af belysning, varmesystem samt tætning af døre- og vinduespartier.

Rest løbetid af lejekontrakten er 22 år, tilbagebetalingstiden på resterende rådighedsbeløb i ESCO er godt 10 år. Det vil sige lejekontrakten har længere tilbagebetalingstid end i resterende rådighedsbeløb i ESCO-projekt, derfor vil Brønderslev kommune med fordel kunne tage bygningen med i ESCO-projektet.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Jobcenteret bliver omfattet af ESCO-projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt indarbejdet i ESCO.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Fremtidigt beredskab i Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Med afsæt i aftale om kommunernes økonomi for 2015 blev det på møde den 6. juni 2014 i KKR Nordjylland besluttet, at Kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre arbejde, og på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt fælles beredskab for de Nordjyske kommuner.

Byrådet skal tage stilling til deltagelse og igangsætning i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne.

Sagsfremstilling

KKR drøftede på møde den 24. april 2015 administrativt oplæg til et fremtidigt fælles beredskab for de Nordjyske kommuner og anbefaler, at de 11 Nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at indtræde i et fælles beredskabsselskab fra den 1. januar 2016.

KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om, at der i processen frem mod endelig etablering af selskabet

 • udarbejdes en beskrivelse af, hvordan serviceopgaver og -indtægter håndteres,
 • fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel,
 • at det i det endelige aftalesæt sikres, at udbud af en større del at de operative opgaver kræver tiltræden af stedkommunen.

KKR gjorde i øvrigt opmærksom på, at nogle kommuner ikke har praksis for at indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages, når den endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.

Forslaget/oplægget tager afsæt i følgende pejlemærker.

Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplistet et pejlemærke om en strukturtilgang med tre niveauer:

 • Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1).
 • Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4).
 • Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11).
 • Ingen forringelse af responstiden.
 • Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd.
 • Anvendelse af den bedst mulige teknologi.
 • Fortsat statsligt beredskab i Thisted.
 • Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling.
 • Nærvær i brandsyn.
 • Byrådet skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede dimensionering).
 • Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse.
 • Forebyggelse opprioriteres.
 • Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt.

For det samlede sæt af anbefalinger fra Kommunaldirektørkredsen henvises til rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”.

Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi

Organisering

 • Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et §60-selskab.
 • Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver mulighed herfor.
 • Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de fire klynger.
 • For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med medarbejderrepræsentanter.
 • Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe.
 • Der etableres én vagtcentral.
 • Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne
 • Nord (Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø).
 • Midt (Aalborg).
 • Vest (Morsø og Thisted).
 • Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Økonomi

 • De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger.
 • I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet.
 • Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative opgaver.
 • Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr.
 • Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014.
 • Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL´s pris- og lønfremskrivningsprocenter.
 • Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelsespotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved opstart i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra indbyggertallet pr 1. januar 2015.
 • I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.
 • Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode, og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet aftales.
 • I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med sigte på, at principperne er fuldt indfaset, når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
 • I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen.
 • Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne.
 • Der laves en åbningsbalance for de 11 kommunernes aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner.

Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire klynger.

Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse.

Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af § 60-selskabet, og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskrav på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.

Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskravet kan indfries via følgende parametre:

 1. Samlet administration og ledelse.
 2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre.
 3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering.
 4. Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der arbejdes med en fasemodel for i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.

Fase 1 - etableringsfasen

2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.

Fase 2 - indfasning

Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.

Fase 3 - drift

Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger – eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.

Videre proces

Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende kraft for at få beskrevet snitflader og ”komme i gang”.

For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ sparrings-/styregruppe i etableringsfasen.

Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag 2. Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

Beredskabschefen foreslår, at Byrådet

 • træffer en principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne,
 • igangsætter arbejdet med at etablere selskabet med baggrund i de anbefalinger, der fremgår af rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger, og
 • behandler endeligt forslag til etablering af selskabet på november-mødet i Byrådet.
Personale

Ikke kendt for nuværende.

Indstilling

Beredskabskommissionen, 12. maj 2015, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplan 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" og miljørapport


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplanforslag 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" samt miljørapport for udvidelse af den eksisterende vindmøllepark ved Nejst med yderligere 3 møller.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplanforslag 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" samt miljørapport for udvidelse af den eksisterende vindmøllepark ved Nejst med yderligere 3 møller.

Planforslaget giver mulighed for at udvide den eksisterende vindmøllepark ved Nejst, der består af 4 møller på 140 m, med yderligere 3 møller med samme udseende. Udvidelsen placeres som en ny række nord for den eksisterende. Vindmølleparken er placeret i et område mellem Brønderslev og Tylstrup, der afgrænses af motorvejen og Ålborgvej. De 3 nye møller forventes at kunne producere ca. 27 GWh, hvilket svarer til ca. 6.750 husstandes årlige elforbrug. Hvis projektet gennemføres, forventes kommunens samlede elforbrug at kunne dækkes af vindmøllestrøm produceret i kommunen.

Planforslagene

Da området ikke er udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7, der udlægger et område til opstilling af 3 vindmøller. I lokalplanforslaget fastlægges de præcise placeringer samt bestemmelser om møllernes udseende, placering af veje mv.

Planforslagene kan ses via kommunens digitale planportal:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKPlan/dkplan.aspx?cmsid=9665

Miljørapport

I miljørapporten, der opfylder kravene i henhold til både VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven, beskrives vindmølleprojektets miljømæssige konsekvenser.

Støj og skygge

Vindmølleprojektet overholder støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj. I forhold til skyggepåvirkning vil ansøger montere møllerne med skyggestopprogram, der indstilles til 0 timers årlig skyggepåvirkning af alle nabobeboelser inden for 1 km. Programmet vil sikre, at møllerne standses på tidspunkter hvor der vil være risiko for skyggedannelser for nabobeboelserne. For at sikre skyggestoppet vil det blive fastsat som et vilkår i VVM-tilladelsen for projektet.

Landskab

Vindmøllerne foreslås placeret i et slettelandskab, der i forvejen er præget af tekniske anlæg i form af motorvej, hovedvej, jernbane og vindmøller. På grund af områdets eksisterende tekniske præg vurderes opstilling af yderligere 3 vindmøller ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af landskabet.

Natur

Den vestligste mølle placeres på et areal, der er registreret som beskyttet eng efter naturbeskyttelseslovens § 3. Arealet er for år tilbage blevet opdyrket. Der skal ske en lovliggørelse af forholdene, hvilket vil ske gennem en reetablering af engarealet. Placering af vindmøllen inden for arealet kræver en dispensation fra § 3. Fagenheden vurderer, at der kan dispenseres, såfremt der udlægges erstatningsarealer som beskrevet i miljørapporten.


Møllerne opstilles desuden inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget til økologisk forbindelse. Den økologiske forbindelse er udpeget omkring Ryå. Vindmølleprojektet vurderes ikke at være i strid med den økologiske forbindelse, da møllerne placeres 400-500 m fra Ryå langs med den økologiske forbindelse. Vindmølleprojektet vurderes ikke at udgøre en barriere for bl.a. fugles brug af forbindelsen.

Ved opstilling af vindmøller er der risiko for drab af flagermus. På baggrund af de undersøgelser, der ligger til grund for miljørapporten, kan fagenheden ikke udelukke, at der sker en væsentlig påvirkning af områdets forekomst af flagermus. Der forventes derfor fastsat et vilkår i VVM-tilladelsen om driftstop af vindmøllerne på tidspunkter med flagermusaktivitet. Såfremt yderligere feltundersøgelser kan sandsynliggøre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af flagermus bortfalder kravet om driftstop.

Forhold til andre vindmølleparker

I foroffentlighedsfasen kom der bemærkninger og indsigelser fra ejere af andre vindmølleparker i både Aalborg og Brønderslev Kommuner. Indsigelserne omhandlede hvorvidt en udvidelse af vindmølleparken ved Nejst vil betyde, at der ikke er landskabeligt og støjmæssigt "rum" til udskiftning og udvidelse af de andre parker. Der foreligger ikke konkrete udskiftningsforslag. Der er foretaget støjberegninger for et eksempelforslag på udskiftninger, der viser, at udvidelse af vindmølleparken ved Nejst ikke støjmæssigt udelukker udskiftning af de andre parker. I visualiseringerne i miljørapporten er udskiftning til nye større møller illustreret med en streg i de fremtidige møllers højde, hvilket giver en indikation af størrelsesforholdet mellem vindmølleparkerne fra forskellige betragtningsvinkler. Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at en udvidelse af vindmølleparken ved Nejst ikke visuelt udelukker en udskiftning af de andre parker.

Høringsperiode

Hvis planforslagene og VVM-redegørelsen godkendes, udsendes de i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 1. juni 2015 til den 27. juli 2015. Den 15. juni planlægges afholdt et borgermøde om projektet, hvor Energinet.dk deltager og orienterer om reglerne i værditabsordningen for vindmøller.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplanforslag 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" og miljørapport og udsender planforslagene i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2015, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen ønsker ikke at tage stilling.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen ønsker ikke at tage stilling.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Høringssvar Statens Natura 2000 planer for 2016-2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Fagenheden har udarbejdet et forslag til høringssvar.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til høringssvar kan godkendes.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har den 19. december 2014 sendt forslag til Natura 2000-planer for perioden 2016-2021 med tilhørende Strategiske Miljøvurderinger i offentlig høring med frist for afgivelse af høringssvar den. 10. april 2015. I Brønderslev Kommune ligger dele af to Natura 2000-områder, henholdsvis N12, Store Vildmose og N14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, herunder kommunerne.

Fagenheden har udarbejdet et høringssvar på baggrund af høringsmaterialet. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger vedrørende langsigtet målsætning, statens retningslinjer, virkemidler i form af økonomi, samt ændringer i form af tilstandsvurdering på arealer og dels specielle bemærkninger gældende for hvert af de to områder.

Centralt for kommunens generelle høringssvar er fagenhedens bekymring vedrørende de virkemidler, der anvises af staten til brug for at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Af statens virkemiddelkatalog fremgår det dels, at det er overladt til kommunerne at finansiere indsatser vedrørende invasive arter, levesteder for ynglefugle og klimaprojekter, dels at den grundlæggende finansiering af pleje af lysåbne naturtyper fortsat skal foregå via landdistriktsprogrammet og delvis EU-finansiering/national medfinansiering. Fagenheden udtrykker i høringssvaret konkret bekymring for den manglende finansieringsmulighed i forbindelse med sikring af gunstig bevaringsstatus for højmose i Store Vildmose og opfyldelse af den langsigtede målsætning.

Specielle bemærkninger vedrørende N12 - Store Vildmose:

Fagenheden stiller spørgsmål om en ændring af formuleringen af de generelle målsætninger for at bidrage til et optimalt kommunalt råderum for at sikre de naturværdier, der findes i området. Jammerbugt og Brønderslev Kommune har indgået et strategisk samarbejde om den fremtidige indsats med naturgenopretning og forvaltning af området, hvor foreløbigt en EU-Life projektansøgning er fremsendt for arealer i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger vedrørende N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:

Fagenheden kommenteret mulighederne for f.eks. at opnå målsætning om sikring af levesteder for almindelig ryle i forhold til fugtighed af strandengsarealer og den naturlige udvikling i området. Desuden kommenteres der på en række fuglearters forekomst i forhold til statens egen kortlægning, og der peges på virkemidler og indsats i forhold til forstyrrelser, som staten selv er myndighed for f.eks. i forhold til de jagt- og forstyrrelsesfri vildtreservater.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til staten som foreslået.

Personale

Ingen.

Økonomi

Fagenheden henviser til høringssvarets kommentarer vedrørende virkemidler og øget kommunal finansiering heraf uden statslig kompensation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2015, pkt. 6:

Sagen udsættes til udvalgets næste møde.

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke høringssvaret godkendt og afsendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard tager forbehold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Byrådet, 29. april 2015, pkt. 10:

Tilbagesendes til ny behandling i fagudvalg.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015:

Fagenheden havde udarbejdet et høringssvar på baggrund af høringsmaterialet. Høringssvaret indeholder dels generelle bemærkninger vedrørende langsigtet målsætning, statens retningslinjer, virkemidler i form af økonomi, samt ændringer i form af tilstandsvurdering på arealer og dels specielle bemærkninger gældende for hvert af de to områder.

Centralt for kommunens generelle høringssvar er, at der ikke følger de fornødne ressourcer og virkemidler med, i forhold til Statens krav om, at der skal opnås gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Af statens virkemiddelkatalog fremgår det dels, at det er overladt til kommunerne at finansiere indsatser vedrørende invasive arter, levesteder for ynglefugle og klimaprojekter, dels at den grundlæggende finansiering af pleje af lysåbne naturtyper fortsat skal foregå via landdistriktsprogrammet (EU finansieret) og national medfinansiering. Fagenheden peger specifikt på den manglende finansieringsmulighed i forbindelse med sikring af gunstig bevaringsstatus for højmose i Store Vildmose og tilsvarende manglende finansiering vedrørende opfyldelse af den langsigtede målsætning.

Specielle bemærkninger vedrørende N12 - Store Vildmose:

Høringssvaret indeholder ønske om, at målsætningerne for området formuleres, så Brønderslev Kommune opnår størst muligt råderum for lokalt at kunne målrette indsatsen, så de konkrete resultater realiseres i den for naturen og omgivelserne optimale rækkefølge. Jammerbugt og Brønderslev Kommune har indgået et strategisk samarbejde om den fremtidige indsats med naturgenopretning og forvaltning af området, hvor foreløbigt en EU-Life projektansøgning er fremsendt for arealer i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger vedrørende N14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord:

Fagenheden stiller i høringssvaret spørgsmålstegn ved, om det er realistisk med udpegningen af området ved Gerå som et område, hvor der skal opnås en målsætning om sikring af levesteder for almindelig ryle i forhold til fugtighed af strandengsarealer og den naturlige udvikling i området. Desuden nævnes nogle specifikke fuglearters forekomst i forhold til statens egen kortlægning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender høringssvar til staten som foreslået.

Der sendes samtidig et brev, hvor Byrådet understreger, at det er afgørende for realiseringen af Natura 2000 planerne, at indsatsen sker på frivillig basis, at der er de fornødne økonomiske midler til rådighed for kompensation af lodsejerne samt at kommunerne tildeles de fornødne ressourcer til arbejdet med handleplanlægning, forhandling med lodsejere samt realisering af de projekter, der skal give gunstig bevaringsstatus i Natura 2000 områderne. Byrådet udtrykker samtidig bekymring i forhold til den omflytning, der p.t. sker - fra produktionsstøtte til støtte af grønne tiltag - inden for den samlede EU støtte til landbruget. Landbrugserhvervet er meget væsentligt for beskæftigelsen i Danmark i almindelighed, men er det i særdeleshed i Nordjylland, hvor 20 % af beskæftigelsen relaterer sig til landbruget.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2015, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt, idet landbrugserhvervet forventes kompenseret fuldt ud i forbindelse med en eventuel realisering af planerne. Byrådet er uenig i forhold til den omflytning, der p.t. sker - fra produktionsstøtte til støtte af grønne tiltag - inden for den samlede EU støtte til landbruget.

Der udarbejdes nyt supplerende brev til til Miljøministeriet i forhold til Byrådets endelige beslutning.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Høringssvar indstilles godkendt

A+F tager forbehold for, hvorvidt det supplerende brev skal indeholde kritik af overflytning fra produktionsstøtte til støtte for grønne tiltag.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Forslag til Vandhandleplan 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune indeholder en beskrivelse af planen for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Forslaget til Vandhandleplanen er en tilrettet udgave af den tidligere vedtagne vandhandleplan, der blev ophævet i forbindelse med ophævelse af de tidligere vedtagne statslige vandplaner i 2012.

Byrådet skal tage stilling til om forslag til Vandhandleplan 2015 kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Staten offentliggjorde den 30. oktober 2014 vandplanerne for 1. planperiode. Vandplanerne er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Det betød, at den oprindeligt godkendte vandhandleplan for Brønderslev Kommune ligeledes blev ophævet. Til trods for forsinkelsen er kommunerne fortsat forpligtet til at gennemføre vandplanens indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Det er derfor i praksis formålsløst at udarbejde en vandhandleplan, men staten har fastholdt kommunernes forpligtelse i henhold til miljømålsloven. Fra og med næste planperiode (2016-2021) er lovgivningen blevet ændret således, at kravet om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner er bortfaldet.

Det foreliggende forslag til vandhandleplan er i vid udstrækning baseret på den tidligere vedtagne plan. Der er udelukkende foretaget korrektion af indsatsprogrammet i overensstemmelse med de nu vedtagne vandplaner. Det skal bemærkes, at den generelle indsats i forhold til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget (indsats i forhold til kystvande) påhviler staten, og indsatsen gennemføres via randzoner, vinterafgrøder m.m. Kommunens ansvar er de indsatser der gælder miljøforbedringer i vandløb og søer, herunder restaureringer, fjernelse af spærringer, forbedret spildevandsrensning m.v. Det indsatsprogram, som Brønderslev Kommune skal gennemføre, er som følger (ændring i forhold til tidligere vandplan/vandhandleplan er vist i parates):

 • Restaurering af vandløb. Samlet vandløbslængde på 11 km (tidligere 25,4 km)
 • Genåbning af rørlagte vandløb. Samlet længde ca. 4,8 km (tidligere 7 km)
 • Fjernelse af spærringer. I alt 27 stk. (tidligere 32 stk.)
 • Biomanipulation i Klokkerholm Møllesø (uændret)
 • Forbedret spildevandsrensning på 161 ejendomme (tidligere 185 ejendomme)
 • Indsats overfor 5 overløb fra fælleskloakerede områder (uændret)

Indsatsen "Ændret vandløbsvedligeholdelse" er taget ud af vandplanerne generelt, og ligeledes er indsatsen overfor fosfortilførsel til Dronninglund Møllesø taget ud.

I forbindelse med ophævelsen af de tidligere vandplaner vedtog staten en bekendtgørelse, der gjorde det muligt for kommunerne at påbegynde indsatsen på vandløbsområdet. Den overordnede strategi for indsatserne på vandløbsområdet har i Brønderslev Kommune været at samle indsatserne i forhold til vandløbsregulativer jf. kommunens plan for revision af disse. Indsatserne er fordelt på 8 områder (vandløbsoplande). Status og tidsplan for arbejdet på vandløbsområdet er:

2013: Der er lavet forundersøgelse på indsatserne i oplandet til Voer Å, Sørå og Gerå.

2014: Der er igangsat forundersøgelser på alle indsatser i Ryå opland

2015: Der ansøges om finansiering af forundersøgelser på alle indsatser i oplandet til Liver Å og Uggerby Å.

Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført. Gennemførelsen af indsatserne sker i øvrigt efter vandløbslovens almindelige bestemmelser, og lodsejerne involveres i processen fra starten af. Der er indtil nu realiseret et enkelt restaureringsprojekt, og der søges i august 2015 om tilskud til realisering af projekter i oplandet til Voer Å og Gerå og muligvis Ryå. Pga. forsinkelsen af vandplanerne og en meget omstændelig ansøgningsprocedure til tilskudsordningen, vil det ikke være muligt at gennemføre alle indsatser indenfor planperioden i 2015. Dette gælder ikke kun Brønderslev Kommune men er et generelt billede. Der er endnu ikke kommet udmeldinger fra staten om, hvorledes kommunerne skal forholde sig til de indsatser, der ikke når at blive gennemført i 1. planperiode.

I forhold til spildevandsindsatsen (overløb fra fælleskloakerede områder og spredt bebyggelse) skal denne indarbejdes i spildevandsplanen, når vandhandleplanen er endeligt vedtaget. Status er på nuværende tidspunkt, at indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er gennemført. Indsatsen overfor spredt bebyggelse er opdelt i en såkaldt baselineindsats, der stammer fra de tidligere regionplaner, og som er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. Indsatsen omfatter 98 ejendomme. Den supplerende indsats, der er fastlagt i vandplanerne, omfatter 63 ejendomme. Der er på nuværende tidspunkt meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning til 11 ejendomme under baselineindsatsen. Planen er at meddele påbud til alle ejendomme under baselineindsatsen i løbet af 2015 og til ejendommene i den supplerende indsats i løbet af 2016. Der gives grundejeren en frist på 2 år til at opfylde påbuddet, hvilket betyder, at indsatsen er gennemført i løbet af henholdsvis 2017 og 2018. I forhold til indsatsen overfor spredt bebyggelse har staten accepteret, at gennemførelsen af indsatsen bliver forsinket.

I følge miljømålsloven skal forslag til vandhandleplanen være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelsen af vandplanerne. Det vil sige senest 30. april 2015. Forslaget skal derefter i 8 ugers offentlig høring. Vandhandleplanen skal være vedtaget senest 1 år efter offentliggørelsen af vandplanerne (senest 30. oktober 2015).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune.

Personale

Kommunen er blevet kompenseret af staten for det ekstra arbejde som vandplanerne medfører.

Økonomi

Indsatserne på vandløbsområdet finansieres af staten via tilskudsordning. Indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er finansieret af spildevandsforsyningsselskabet. Indsatsen overfor spredt bebyggelse finansieres af de enkelte grundejere.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 9. april 2015, pkt. 11:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

H. C. Holst og Knud L. Pedersen ønsker ikke at godkende udkastet til Vandhandleplan.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard tager forbehold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Byrådet, 29. april 2015, pkt. 11:

Tilbagesendes til ny behandling i fagudvalg.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2015:

Formålet med vandplanerne er at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer, fjorde og kystvande, således at miljømålene for disse kan opfyldes. Brønderslev Kommune er omfattet af vandplanerne for Limfjorden og for Nordlige Kattegat/Skagerak. Vandplanerne er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Til trods for forsinkelsen af vandplanerne skal kommunerne i følge Miljømålsloven udarbejde en vandhandleplan, der nærmere fastlægger rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af vandplanens indsatsprogram. Forslag til vandhandleplan skal være vedtaget senest 6 måneder efter offentliggørelse af vandplanen (senest den 30. april 2015) og vandhandleplanen skal være endeligt vedtaget senest 1 år efter (senest den 30. oktober 2015). Kommunerne er også forpligtede til at gennemføre vandplanernes indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Vedtagelsen af vandhandleplanen giver ikke i sig selv lovhjemmel til at gå i gang med indsatserne. Disse skal gennemføres i henhold til gældende lovgivning (vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven mm.). Ifølge denne lovgivning skal lodsejere, borgere og interesseorganisationer involveres i processen i forbindelse med gennemførelse af de enkelte indsatser, ligesom der vil blive truffet afgørelser efter denne lovgivning med mulighed for klageadgang. Lodsejere, der måtte lide tab ved gennemførelse af en indsats, kan også søge om erstatning efter gældende lovgivning. Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten/EU, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført.

I forbindelse med de vandplaner, der blev underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet, nåede Brønderslev Kommune at udarbejde en tilhørende vandhandleplan. Den blev ophævet som følge af ophævelsen af vandplanerne. Det foreliggende forslag til vandhandleplan er i vid udstrækning baseret på denne tidligere vedtagne plan.

Forslaget til vandhandleplan er vedlagt i en pdf-udgave. Da forslaget er udarbejdet som en digital plan vil der dog være nogle af figurerne (aktive kort), der kun kan ses i den digitale udgave. Denne kan ses via dette link:

http://bronderslev.dkplan.niras.dk/vandhandleplan2015.htm

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Forslag til Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2015, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt, idet landbrugserhvervet forventes kompenseret fuldt ud i forbindelse med en eventuel realisering af planerne.

Svend Erik Trudslev og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Endelig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 12-C-01.01 for dagligvarebutik ved Elmevej, Ø. Brønderslev har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet 3 indsigelser. Færdselssikkerhedsudvalget har udtrykt bekymring for varekørsel via Hvilshøjvej.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne og bemærkning fra Færdselssikkerhedsudvalget.

Byrådet skal endvidere tage stilling til vejnedlæggelse/vejforlægning af Sundeved.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 12-C-01.01 for dagligvarebutik ved Elmevej, Ø. Brønderslev har været i offentlig høring i 8 uger. Der er kommet 3 indsigelser.

Alle beboere og ejere af ejendomme på Sundeved ønsker Sundeved lukket ved det nordlige skel af Sundeved 3. Ejer af dagligvarebutikken er enig i indsigernes ønske og har tilpasset sit projekt, og har fået udarbejdet en ny støjberegning. Støjberegningen viser, at støjgrænserne kan overholdes, selvom vareindleveringen efter en vejlukning sker via en intern vej. Indsigelsen fra beboerne på Sundeved henviser til, at den nuværende indretning af butikken giver anledning til væsentlige støjgener og gener fra parkerende kunder til butikken. Ved en lukning af Sundeved afbrydes de parkeringsvaner, der gælder i området.

Færdselssikkerhedsudvalget har i møde den 20. april 2015 drøftet de kommende adgangsforhold til den påtænkte udvidelse af købmandsbutikken i Ø. Brønderslev.

Færdselssikkerhedsudvalget tilkendegav usikkerhed omkring, at vareindleveringen sker ved bakning fra Hvilshøjvej, og udvalget anbefaler derfor forbedringer af dette forhold.

Fagenheden har skitseret nogle alternative løsningsforslag til vareindlevering. Alle modeller giver udfordringer, dels med fjernelse af p-pladser, dels med inddragelse af varegård. Det har vist sig at den indsendte løsning omkring varelevering ikke fra konsulentens side var tjekket m.h.t. kørekurver ved varelevering.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal tillades vareindlevering med bakning fra Hvilshøjvej, med de derved afledte trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser, eller om vareindleveringen skal ske med indkørsel via Sundeved og udkørsel til Hvilshøjvej, med de afledte støjgener og inddragelse af varegård.

Fagenheden bemærker, at der ikke er fortov på vestlige side af Hvilshøjvej, og at bakning ved varekørsler derfor ikke krydser et fortov. Hvilshøjvej er ikke en primær rute til skole, da skolebørnene anvender enten Elmevej eller Broagervej/Sankelmarksvej. Hvis Sundeved lukkes, vil den naturlige skolevej for Sundeveds beboere være mod syd ad Sundeved og videre ad Broagervej/Sankelmarksvej.

Det vil være en væsentlig indskrænkning af mulighederne for at indrette dagligvarebutikken, hvis varegården ikke kan placeres som vist i lokalplanforslaget. Butikkens fortsatte drift er en væsentlig forudsætning for fortsat tilflytning til Ø. Brønderslev.

Ændringen af vejen sker i henhold til bestemmelserne i vejlovens kapitel 2, § 23 og kapitel 9 § 90. Lokalplanforslagets udformning lægger op til at Sundeved drejer 90 grader og udmunder i Hvilshøjvej. Byrådet skal tage stilling til, om de godkender vejnedlæggelse af Sundeved og følger indsigerne eller om vejforlægningen af Sundeved ud til Hvilshøjvej skal opretholdes. Med denne løsning, skal varegården placeres indenfor den eksisterende bygningsmasse. Arealet, hvor varegården skulle placeres, vil jf. bilag med kørekurver skulle holdes fri af hensyn til svingende lastbiler.

Indsigelse mod byggefelt

Ejeren af Sundeved 4 gør indsigelse mod bredden af byggefeltet mod hendes ejendom. Der er fotos i indsigelsen, der viser udsigten fra køkkenvinduerne, som vil blive blokeret med manglende dagslys til følge. Byggefeltet er 24 m bredt mod Sundeved 4. I det nuværende projekt forventes bygningen at få en bredde på 20 m incl. varegård. Den nuværende bygning er 17 m bred. Fagenheden bemærker, at bebyggelsesprocenten på ejendommen med butikken er høj, men at afstanden fra byggefeltet på 2,5 m fra skel er, hvad der må kunne forventes i bymæssige omgivelser. Køkken vinduerne vender mod nord.

Ønsker om afskærmning

Ejeren af Sundeved 3 ønsker etableret en 3 meter høj støjafskærmning mod nord. Ansøger er indforstået med højden. Ejeren af nr. 3 ønsker ikke støjafskærmning mod øst, men ønsker i stedet Sundeved lukket ved det nordlige skel.

Ejeren af Sundeved 3 og 5 ønsker et fast plankeværk mod parkeringspladsen ved Hvilshøjvej i en højde på 2 meter. Der vil blive til- og frakørsel i hele butikkens åbningstid til kl. 22.00 i modsætning til nu, hvor P-pladsen primært bruges i børnehavens åbningstid. Et hegn vil dæmpe støjen og afskærme for generende lysindfald.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til,

om der kan ske varelevering fra Hvilshøjvej, som forudsat i lokalplanforslaget eller om varelevering skal ske ved indkørsel fra Sundeved og udkørsel via Hvilshøjvej.

Hvis varelevering skal ske via Hvilshøjvej, skal Byrådet tage stilling til,

om Sundeved kan lukkes som ønsket af beboerne på Sundeved.

Hvis varelevering skal ske ad Sundeved, skal Byrådet tage stilling til,

om Sundeved kan forlægges ud til Hvilshøjvej, som forudsat i lokalplanforslaget.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • efterkommer indsigernes ønsker til henholdsvis støjafskærmning og fast plankeværk, og at der sker konsekvensrettelse ift. lokalplanforslaget,
 • afviser indsigelsen om byggefeltets bredde.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2015, pkt. 5:

Udvalget indstiller:

 • at varelevering sker fra Hvilshøjvej, som forudsat i lokalplanforslaget,
 • at Sundeved kan lukkes som ønsket af beboerne,
 • at Byrådet efterkommer indsigernes ønsker til henholdsvis støjafskærmning og fast plankeværk, og at der sker konsekvensrettelse i forhold til lokalplanforslaget og
 • at Byrådet afviser indsigelsen om byggefeltets bredde.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Evaluering af skolereformen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet præsenteres for en status og foreløbig evaluering af skolereformen i Brønderslev Kommune. Evalueringen indeholder bl.a. resultater af spørgeskemaer hos elever, lærere/pædagoger samt forældre.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2015 følgende:

”Der ønskes en status på opstarten af folkeskolereformen i 1. kvartal 2015 med henblik på evt. at kunne justere implementeringen i forhold til reformens ånd”

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet vedlagte status- og evalueringsnotat, der bl.a. indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt elever, lærere/pædagoger og forældre samt øvrige betragtninger på rammer og indhold i relation til status på implementering af skolereformen.

Jævnfør den seneste version af kvalitetsrapporten, som Byrådet godkendte den 18. marts 2015, er der et resultatmæssigt godt udgangspunkt for det videre arbejde med implementeringen af de nationale målsætninger, der er i skolereformen.

Status og evaluering på de indholdsmæssige områder

Skolereformen indeholder mange nye elementer; både på det organisatoriske og indholdsmæssige plan, at skolerne og fagenheden nødvendigvis har måttet prioritere i, hvilke områder der i første omgang er blevet fokuseret på. Skolernes ledere og medarbejdere har i første omgang måttet fokusere på, hvordan organiseringen af den nye hverdag for både medarbejdere og elever bedst muligt tilrettelægges.

Fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at alle ledere og medarbejdere har arbejdet ihærdigt på at få reformens elementer bragt i spil i hverdagen, men det er klart, at en så stor omvæltning af skoledagen for alle parter tager tid.

I spørgeskemaundersøgelsen, der har haft relativt gode svarprocenter, er følgende fokusområder undersøgt:

- Lektiecafé/faglig fordybelse

- Bevægelse i undervisningen

- Understøttende undervisning

- En længere skoledag

- Målstyret undervisning

Fagenheden for Børn og Kultur har kommenteret de enkelte undersøgelsesområder, og der er generelt givet udtryk for både positive og negative oplevelser inden for de forskellige fokusområder. Det er vigtigt at påpege, at der i enhver implementeringsproces er et aspekt, der handler om tid. Det tager tid at implementere de mange elementer af den nye skolereform.

Det vurderes, at den dataindsamling, der har fundet sted blandt elever, forældre og medarbejdere er særdeles anvendelig i et fremadrettet perspektiv og kan være med til at kaste lys på de aktuelle og potentielle udfordringer, der ligger forud i det videre arbejde med implementering af reformen lokalt.

Som nævnt indledningsvist er det endvidere besluttet i forbindelse med kvalitetsrapporten, at der skal udarbejdes nye lokale skolepolitiske målsætninger, der sammen med reformens målsætninger vil være med til at sætte retningen for fremtidige prioriteringer af indsatser centralt og decentralt.

Fagenheden for Børn og Kultur gør opmærksom på, at der lokalt på de enkelte skoler arbejdes ihærdigt – af alle aktører – på at få skabt de bedst mulige betingelser for en videre succesfuld implementering af reformen.

Vedr. rammerne for implementering af reformen i Brønderslev Kommune

I bilaget indgår der et afsnit, der handler om særlige opmærksomhedspunkter vedrørende de økonomiske rammer for implementeringen af skolereformen. Heri beskrives udfordringer i relation til henholdsvis SFO-området, driftsbudgetterne samt fremtidige investeringsbehov i relation til et lovkrav om etablering og implementering af nye digitale læringsplatforme.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager evalueringen til efterretning.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 5. maj 2015, pkt. 4:

Udvalget kan konstatere, at evalueringen er gennemført meget tidligt i reformens levetid og desuden skal ses i relation til Lov 409, som omhandler lærernes arbejdstid.

Udvalget ser på evalueringens resultater med alvor og ønsker at sætte fokus på den fortsatte implementering af reformens indhold.

Desuden ønsker udvalget, at evalueringen skal ses i sammenhæng med både kvalitetsrapporten for folkeskoleområdet og de kortlægninger, som gennemføres med udgangspunkt i Udvikling i Fællesskaber. Udvalget vil drøfte sammenhængen mellem disse dokumenter på et udvalgsseminar i efteråret. På seminaret vil udvalget ligeledes drøfte en kommende evaluering af reformen.

Udvalget forventer, at både skoler og Fagenheden for Børn og Kultur følger op på de problemstillinger, som evalueringen viser.

Udvalget vil derudover sætte fokus på de økonomiske udfordringer, som evalueringen også peger på.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Økonomiudvalget er opmærksom på de økonomiske udfordringer, der er i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Retningslinier for behandling af bevillingsansøgninger


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering om nye retningslinier for behandling af bevillingsnævnssager i kommunerne i Nordjyllands Politikreds samt drøftelse af evt. nedsættelse af bevillingsnævn i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Politi har fremsendt forslag til retningslinier for behandling af bevillingsnævnssager for kommuner i Nordjyllands Politikreds.

Brønderslev Kommune har tilsluttet sig de nye retningslinier, der nu afventer Kredsrådets endelige behandling af retningslinierne. De nye retningslinier medfører, at en del af sagsbehandlingen i bevillingssager flyttes fra politiet til kommunerne, men opgaven vurderes at være af begrænset omfang i Brønderslev Kommune, henset til kommunens størrelse og antal restauranter i kommunen.

Borgmesteren har fra Nordjyllands Politi modtaget en opfordring til, at Brønderslev Kommune i lighed med de øvrige kommuner i politikredsen nedsætter et bevillingsnævn til behandling af ansøgningerne.

Vicepolitiinspektør John Henriksen er indbudt til Økonomiudvalgets kl. 10.00 møde med henblik på en drøftelse af ovenstående.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Folketingsvalg 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der skal holdes valg til Folketinget senest i september 2015. Valget er endnu ikke udskrevet, men da der kan udskrives valg med ned til 20 dages varsel, er det hensigtsmæssigt at forberede valget.

Til godkendelse i Byrådet fremsender Stabsenheden for Service forslag til valgets tilrettelæggelse.

Sagsfremstilling

Brønderslevkredsen består af Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune. Brønderslev Kommune er kredskommune.

Byrådene i de to kommuner har på de konstituerende møder i december 2013 valgt følgende til kredsvalgbestyrelsen (Stedfortræder er nævnt i parentes):

Brønderslev:

 • Mikael Klitgaard (Claus Kongsgaard)
 • Karsten Frederiksen (Margit Chemnitz)
 • Lene Hansen (Henning Jørgensen)
 • Arne M. Jensen (Eskild Sloth Andersen)

Jammerbugt:

 • Mogens Gade (Christian Hem)
 • Malou Skeel (Ulla Flintholm)
 • Jens Christian Golding (Morten Klessen)
 • Ole Stavad (Per Halsboe-Larsen)

Borgmester Mikael Klitgaard er formand for kredsvalgbestyrelsen. Brønderslev Byråd har på sit konstituerende møde valgt Lene Hansen som næstformand for Kredsvalgbestyrelsen.

I henhold til folketingsvalglovens § 29 vælger Byrådet for hvert afstemningsområde mindst 5 og højest 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Brønderslev Kommune er inddelt i 13 afstemningsområder. Stabsenheden for Service vurderer, at der er behov for i alt 106 valgstyrere/tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 64 politiske

repræsentanter.

Stabsenheden for Service foreslår, at der på begge rådhuse holdes åbent for brevstemmeafgivning den sidste lørdag før valgdagen i tidsrummet kl. 10.00 - 12.00 samt til kl. 18.00 den sidste torsdag før valget.

Stabsenheden for Service foreslår, at

 • de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder
 • de politiske gruppeformænd udpeger 4 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at evt. ansøgninger om tilladelse til indsamling på valgdagen imødekommes på vilkår, at kommunen ingen opgaver har i forbindelse hermed og at indsamlinger foregår uden for valglokalerne
 • vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl. 10.00-12.00 den sidste lørdag før valget samt den sidste torsdag før valget til kl. 18.00.
Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering:

Lene Hansen har på byrådsmødet den 29. april 2015 stillet spørgsmål omkring ledelseskompetencen for lederen af sundhedsplejen, som følge af en henvendelse fra Lone Holmberg, DSR.

Søren Steensen har undersøgt sagen i forvaltningen:

Forvaltningen har oplyst, at udgangspunktet for ledelseskompetencen for lederen af sundhedsplejen er beslutningen i Økonomiudvalget ” Der skal være 1 leder for hele sundhedsplejen med fuldt ledelsesansvar. Niveauet for timer til ledelse fastsættes af enheden, minimum på niveau med øvrige afdelinger/teams i enheden”

Dvs., at lederen har personaleansvaret for de ansatte i afdelingen, at lederen har det økonomiske ansvar for den daglige drift i afdelingen etc.

Den nye leder af sundhedsplejen og børne- og familiechefen er p.t. i tæt samarbejde i gang med at formulere den endelige funktionsbeskrivelse, hvori antal timer til ledelse beskrives. Denne forventes færdig ved udgangen af maj.

Lene Hansen har anmodet om, at punktet optages på Økonomiudvalgets dagsorden under "orientering".

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

MED- og AMR-struktur fastlægges administrativt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Kommunale ejendomme


Til toppen


19. Lukket punkt: Erhvervelse af areal


Til toppen


20. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


21. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


22. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer