Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 26. august 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke forslag til ændringer fra fagudvalg og Økonomiudvalg, der skal indarbejdes i basisbudget 2016.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse er behandlet i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene har indstillet, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

Fagudvalgenes skemaer er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2016 i 2016-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2015 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetændringer. Det er disse ændringer udvalgene har behandlet. Hver af de øvrige ændringer indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 • Lovgivningsændringer,
 • Forslag til ændringer, overførselsudgifter,
 • Forslag til ændringer, serviceudgifter,

For Økonomiudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2016 i hele 1.000:

101

189

102

494

103

0

104

0

106

867

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke af ændringerne, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2016.

Forretningsledelsen deltager under dette punkt.

Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2015:

Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der indregnes de ændringer, der fremgår af bilaget. Det betyder, at der indregnes følgende udvidelser på de enkelte politikområder:

501: Beskæftigelse og kontante ydelser + 62,244 mio. kr.

502: UngeCenter + 4,864 mio. kr.

503: Udlændinge + 15 mio. kr.

505: Pensioner, boligsikring mm + 2,405 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået.

Dog forventes, at merudgifterne på kollektiv trafik vil være lavere på baggrund af forventet resultat af bestilt NT rapport.

Der arbejdes videre med hensyn til andre finansieringsmetoder/serviceniveauer til byggesagsbehandling

Johannes Trudslev var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2015:

Udvalget ønsker, at 1,7 mio. kr. til undervisningsmidler/driftsmidler til folkeskolen (se punkt 7 i dagsorden) medtages i forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016.

Udvalget foreslår, at de øvrige foreslåede ændringer indarbejdes i budgettet.

Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2015:

Korrektionerne indstilles godkendt.

Udvalget ønsker en korrektion på 350.000 kr. til almen genoptræning – private klinikker med henvisning til budgetopfølgning 2.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget den 20. august 2015:

Udvalget ønsker, at 150.000 kr. til fritidsguideområdet (se dagsordenspunkt 6) medtages i forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016.

Ældreomsorgsudvalget den 20. august 2015:

De fremlagte forslag til udvidelser og reduktioner indstilles indarbejdet i budget 2016.

Beslutning

De fremlagte forslag til udvidelser og reduktioner godkendt indarbejdet i basisbudget 2016.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af afdækningskatalog for Økonomiudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af yderligere bestilt afdækningsforslag samt svar på spørgsmål fra juni behandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsættelse besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Økonomiudvalget, 11. februar 2015, pkt. 4:

Drøftet.

Der skal afdækkes bredt indenfor politikområderne bl.a. på baggrund af nøgletal, samarbejdsmuligheder med andre aktører/kommuner og mulige afbureaukratiseringstiltag.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 10. juni 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Økonomiudvalget, 10. juni 2015, pkt. 5:

Udvalget har foretaget følgende prioritering:

 • prioritet med fuld effekt (forslag 3 og 2)
 • prioritet med delvis effekt (forslag 8, 5, 4, 1 i ikke prioriteret rækkefølge)
 • Udenfor prioritet (forslag 6 og 7)

Sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 26. august 2015:

På junimødet bestilte Økonomiudvalget et yderligere afdækningsforslag ”Slankere ledelsesstruktur i hele organisationen” svarende til 2 mio. kr. Forretningsledelsen har udarbejdet dette forslag. Forslaget sendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Ligeledes blev der stillet en række spørgsmål til yderligere undersøgelse. Svarene fremlægges til orientering.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Tidligere prioritering fastholdes.

Forslag 9 indgår tillige i budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


5. Halvårsregnskabet pr. 30 juni 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Budgetopfølgningen viser forventede netto merudgifter på i alt 18,361 mio. kr. for hele 2015.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender hermed budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, som også udgør halvårsregnskabet jf. lov om kommunernes styrelse.

Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af forslag til udvidelser og reduktioner i budget 2016 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status 30. juni 2015

Status inklusiv effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

8.922

23.858

Overførselsudgifter

18.670

18.670

Finansiering

-9.231

-9.231

Total

Tidligere tillægsbevilling PL regulering

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

18.361

-7.771

10.590

33.297

-7.771

25.526

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 er det samlede resultat forværret med 8,976 mio. kr. Dette skyldes primært øget udgifter på flygtninge/integrationsområdet.

Halvårsregnskabet viser også i lighed med 1. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå de forventede mål med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og i fagudvalgene på møderne i august måned med følgende bemærkninger.

Forretningsledelsen deltager under dette punkt.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 18. august 2015.

En meget væsentlig del af afvigelsen på budgetopfølgningen kan henføres til flygtninge/integrationsområdet, hvor der er der indregnet i alt 13,745 mio. kr Det er vigtigt at se denne merudgift i sammenhæng med den måde bloktilskuddet til kommunerne beregnes på, da det medfører at en del af indtægterne til at dække denne udgift først kommer senere.

Vedr. flerårsaftalen er det bekymrende, at den indsat der har væres udført for at nedbringe udgifterne på området langt hen af vejen bliver ”spist” af nye sager. FL er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at opretholde fokus på den måde der arbejdes på området, men omvendt bør det drøftes om det fremadrettede niveau på aftalen er realistisk.

Der har fra starten af året til hele organisationen været udmeldt en generel tilbageholdenhed, således man bredt i organisationen kunne opbygge en økonomisk ”buffer”, der kan hjælpe til med finansiering af et evt. underskud i 2015. Det bør derfor overvejes om udfordringerne med at nå målet på flerårsaftalen skal føre til at organisationen bredt skal bidrage til at finansieres medudgiften fx ved en ½ pct. engangsbesparelse i bredt på serviceudgifterne.

Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Udvalget tog halvårsregnskabet til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2015:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2015:

Udvalget ser med tilfredshed på, at der er foretaget de revisiteringer, der var forudsat og at der også er et provenu heraf, som flugter med de oprindelige forventninger. Udvalget er samtidig bekymret for den samlede økonomi, som påvirkes negativt af især tilgang af nye sager.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget den 20. august 2015:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget den 20. august 2015:

Til efterretning.

Beslutning

På baggrund af den forventede overskridelse af budget 2015 indstiller Økonomiudvalget, at

 • Fagudvalgene anmodes om forslag til kompenserende besparelser inden næste møde i Økonomiudvalget den 2. september 2015
 • Hele organisationen skal fortsat udvise tilbageholdenhed

Afstemning om rets forbeholdet skal indarbejdes i budgetopfølgningen.

Halvårsregnskabet oversendes til Byrådets behandling den 2. september 2015.

Bilag

Til toppen


6. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2014.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger, som skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis".

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

"Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst".

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkninger, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden:

Overholdelse af bevillingsregler

I den kommunale styrelseslovs § 40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Samtidig præciseres det, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Vi har konstateret, at der i 2014 har været væsentlige overskridelser af driftsbevillingen på politikområderne ”UngeCenter” og ”Socialpsykiatri, handicap og misbrug”.

Politikområde

DKK 1.000

Oprindeligt Budget

Korrigeret Budget

Regnskab

Afvigelse

Forbrugs-

procent

UngeCenter

141.314

152.103

160.130

-8.026

105,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

130.632

134.480

147.556

-13.076

109,7

Vi er bekendt med, at de forventede bevillingsoverskridelser er drøftet i Byrådet i forbindelse med de løbende økonomiopfølgninger. Overskridelserne er endvidere regnskabsforklaret, men formelt er bevillingsreglerne ikke overholdt, da Byrådet ikke har meddelt tillægsbevilling til disse merforbrug.

Under anlægsudgifterne har vi konstateret, at projektet ”Skolegade Skole” udviser et merforbrug på DKK 8,6 mio. – både i forhold til den samlede anlægsbevilling på DKK 34 mio. og rådighedsbeløbet for 2014. Merforbruget ses ikke regnskabsforklaret.

Forvaltningen har oplyst, at der udestår nogle uafklarede forhold, som søges løst, inden projektet kan afsluttes. Det er endvidere oplyst, at projektets økonomi er drøftet i Byrådet.

Formelt er bevillingsreglerne dog ikke overholdt på anlægsområdet vedrørende dette projekt.

Der henstilles til, at der fokuseres på overholdelse af bevillingsreglerne fremover.

Uddannelseshjælp efter Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser

På baggrund af resultatet af vores gennemgang, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret fuldt ud tilfredsstillende, idet der er konstateret et højt fejlniveau med fejl i 4 ud af 5 bevillingssager.

Kommunen anbefales med baggrund i resultatet af revisionen at have et særligt fokus på området, således at det sikres, at området fremadrettet lever op til lovens krav og bestemmelser.

Samtidig anbefales kommunen via det interne ledelses- og handlingstilsyn at have ekstra fokus på administrationen af området.

Integrationsområdet

På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen, er det vores opfattelse, at området ikke administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet vi har konstateret væsentlige og systematiske fejl i 4 ud af 5 af de gennemgåede bevillingssager.

Vi anbefaler, at kommunen sætter stort fokus på administrationen af integrationsområdet og iværksætter et genopretningsarbejde i sagerne med henblik på at udbedre fejl og mangler.

Fagenheden for Beskæftigelse oplyser følgende:

A) Uddannelseshjælpområdet

UngeCentret har i 2015 tilrettelagt arbejdsgange, så de integrerer lovens krav til sagsbehandling i de etablerede procedurer.

I dialogen med medarbejdere og fagkonsulent er der fokus herpå.

B) Integrationsområdet

Økonomiudvalget har godkendt en opnormering på området med en medarbejder. Der er iværksat særlig fokus på området.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT oplyser følgende vedr. overholdelse af bevillingsregler:

A) Overskridelser af driftsbevillingen på politikområderne ”UngeCenter” og ”Socialpsykiatri, handicap og misbrug”.

Forklaringen på overskridelsen er, at Byrådet har besluttet, at de 2 områder skal styres via en flerårsaftale, hvor der er et samlet mål for, hvilken udvikling der skal være på områderne over en 4 årig periode. Samtidig er det aftalt, at se økonomien samlet over en 4-årig periode.

Det betyder også, at det er aftalt, at merudgifter i et år skal findes ved mindre udgifter i de kommende år, hvorfor der i forlængelse af regnskabsaflæggelsen er lavet en overførsel mellem 2014 og 2015, således overskridelsen for 2014 er blevet indregnet i 2015.

Da de forventede bevillingsoverskridelser samtidig har været drøftet i byrådet i forbindelse med de løbende Økonomiopfølgninger, har kommunen været af den opfattelse, at det var i overensstemmelse med bevillingsreglerne. Da revisionen ikke mener dette, vil Brønderslev Kommune fremover ændre praksis, således at Byrådet fremover i slutningen af året vil blive bedt om at tage stilling til en forventet overflytning mellem årene. Hermed laves overflytningen mellem årene på dette område som en tillægsbevilling til budgettet i stedet for i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

B) Overskridelse af anlægsbevilling vedr. projektet ”Skolegade Skole”.

Brønderslev Kommune har haft en ekstraordinær lang proces omkring byggeriet på Skolegade Skole. Der er således fortsat uenighed med projektets rådgiver om ansvaret for dele af projektet.

Projektet er derfor ikke bevillingsmæssigt blevet afsluttet endnu.

På baggrund af bemærkningen fra revisionen vil Brønderslev Kommune bevillingsmæssigt afslutte anlægsbevillingen på Skolegade Skole i løbet af 2015 med de tilhørende forklaringer. Henstår der efter anlægsbevillingen er lukket fortsat uafklarede forhold, skal der gives en ny bevilling i Byrådet.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2014 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de bemærkninger som Revisionen har fremsendt.
 • Årsregnskabet for 2014 godkendes endeligt.
Indstilling

Forretningsledelsen, 16. juni 2015, pkt. 6:

Beretning behandles i relevante fagudvalg. Sagen udsendes til Byrådet i denne uge.

Forretningsledelsen forventer, at de beskrevne tiltag på uddannelseshjælp og integrationsområdet vil have oprettende effekt, ligesom revisionen beskriver i beretningen.

Forretningsledelsen finder de givne bemærkninger vedr. manglende bevilling af flerårsaftalen samt manglende afslutning af anlægsregnskab for Skolegades Skole som rene formaliteter, da sagerne er fuldt oplyste over for Økonomiudvalg og Byråd.

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2015, pkt. 3:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015, pkt. 15:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i 2015.


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive 1 mio. kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse 2015 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i november 2014 frigivet 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

De frigivne anlægsmidler er nu anvendt og disponeret til mindre bygningsvedligeholdsprojekter, som er detaljeret oplistet i vedlagt bilag A med kortfattet beskrivelse af, hvortil midlerne er anvendt.

Der ansøges om ny pulje på 1 mio. kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse 2015 til gennemførelse af kommende mindre vedligeholdsprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en detaljeret beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Efter frigivelsen af 1 mio. kr. vil der være 4.902.588 kr. tilbage af anlægspuljen for bygningsvedligeholdelse 2015, da der tidligere i år er frigivet 427.800 kr. til tilbygning på Plejehjemmet i Valdemarsgade.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 1 mio. kr. af anlægspuljen afsat i anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2015 til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr. Herefter vil der være 4.902.588 kr. tilbage af anlægspuljen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der vil være 4.902.588 kr. tilbage af anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse.

Beslutning

Indstilles frigivet. Resten af puljen er underlagt tilbageholdenhed, og frigives kun efter konkret projektansøgning.

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til anskaffelse af nyt omsorgssystem


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd søger om frigivelse af engangsudgifter ved køb af et nyt omsorgssystem, der kan understøtte opgaver på tværs af Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri, Visitationen og UngeCenter samt en engangsudgift til en analyse af arbejdsgangene. Engangsudgifterne søges frigivet fra Digitaliseringspuljen.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af midler fra den i budget 2015 afsatte pulje til digitalisering på baggrund af indstilling fra Digitaliseringsforum.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd søger om engangsudgifter til køb af et nyt omsorgssystem, der kan understøtte opgaver på tværs af Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri, Visitationen og UngeCenter samt en engangsudgift til en analyse af arbejdsgangene.

Der er ca. 3.750 borgere som har en aktiv sag i systemet. Der er ca. 1.050 medarbejdere der bruger systemet i dag. Disse bliver berørt ved indførelse af det nye system.

Målet med indkøb af nyt omsorgssystem er, at få

 • et samlet system og transparens på tværs
 • nemmere arbejdsgange
 • bedre ledelsesinformation
 • et samlet overblik over borgerne
 • et åbnet og integrerbart system

Det forventes at et sammenhængende system vil give et nødvendig overblik og mulighed for at opnå besparelser i større eller mindre omfang på alle områder, idet der genereres nye kontrolmuligheder med det nye system.

Arbejdsgangsanalysen kan på sigt bidrage til mere driftsmæssig, rationel og enkel arbejdsgang. Se endvidere beskrivelse af de personalemæssige konsekvenser.

Ved indførelse af ABP – Automatisk Besøgsplanlægning regnes der med en årlig besparelse på 700.000 kr. Der er i budgettet indarbejdet et besparelseskrav vedrørende IT og velfærdsteknologi, som er fuldt indfaset i 2016. Beløbet bør medgå til finansiering af denne besparelse. De 700.000 kr. indgår allerede i afdækningskataloget på Ældreområdet for 2016, og bør derfor udgå af afdækningskataloget.

Hvad får borgerne ud af det?

Systemet kan afvikles på IPads, og medarbejderen kan herved få tingene færdig ude hos borgeren og kan inddrage borgeren mere i egen behandling. Medarbejderen har adgang til korrespondance fra egen læge, dvs. at alle oplysninger vedrørende borgeren er hos borgeren. Dette giver mulighed for mere kvalificeret pleje.

Hvad får medarbejderne ud af det?

Én borger, én plan. Løsningen gør det enkelt for medarbejderne at tage udgangspunkt i borgerens samlede situation og styrker både det faglige og den daglige planlægning. Ligeledes giver løsningen adgang til alle de oplysninger, der er nødvendig for at kunne passe borgeren.

Hvad får ledelsen ud af det?

Se hvilke indsatser der virker, og hvor bruger vi ressourcerne bedst? Når vi samler data i KMD Nexus, får vi også et tværsektorielt datagrundlag, og det giver mulighed for at styre udviklingen løbende. Samtidig giver det os et afsæt for at udvikle vores indsatser baseret på mål, effekt og resultat.

Hvad får politikerne ud af det:

Mere valide data, da der ikke skal trækkes ud fra flere systemer og dermed bedre et beslutningsgrundlag.

Tilfredse borgere

Det hører med til billedet, at det nuværende system er forældet, og at Brønderslev Kommune efterhånden er den eneste kommune, som fortsat har den nuværende løsning. At den nuværende løsning er forældet gælder såvel i forhold til funktionalitet som i forhold til den løbende drift, som IT og Digitalisering står for. IT og Digitalisering oplyser, at driften af det nuværende system vil kræve investeringer indenfor kort tid, såfremt det fortsat skal være muligt at drifte systemet sikkert.

Det nuværende system består af 3 delsystemer, som ikke taler sammen. Der er ved valg af funktionaliteter taget udgangspunkt i helt nødvendige system-funktionaliteter. Blandt de to mulige leverandører er der foretaget en nøje vurdering af, hvem der bedst lever op til de krav, der lå til grund for udbuddet. Valget er faldet på den leverandør, som bedst lever op til kravene. Samme leverandør var ved modtagelse af de oprindelige tilbud også den billigste.

Der henvises i øvrigt til businesscasen.

Økonomi:

Engangsudgift til analyse af arbejdsgange: 190.000 kr.

Engangsudgifter til omsorgssystem: 797.640 kr.

I alt ansøges der om: 987.640 kr.

Driftsudgifterne til det nye system er lidt højere end de eksisterende driftsudgifter. Der er derfor ikke mulighed for at dække engangsudgifterne helt eller delvist via den løbende drift. De øgede driftsudgifter forventes afholdt indenfor de eksisterende budgetter.

Underskrift af kontrakt kan foretages efter Byrådets behandling af sagen, og efterfølgende kan implementering sættes i værk. Der forventes en implementeringshorisont på 7-8 måneder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

 • frigivelse af 987.640 kr. af den afsatte digitaliseringspulje med henblik på at kunne anskaffe et nyt omsorgssystem til Sundhed og Velfærd samt UngeCentret.
 • forslag om årlig besparelse ved indførelse af Automatisk Besøgsplanlægning på 700.000 kr. medgår til udmøntning af besparelse på IT og velfærdsteknologi, som er indarbejdet i budgettet for 2013-2016, samt at forslaget udgår af afdækningskataloget for 2016.
Personale

Implementering af et nyt system kræver en længere implementeringsperiode, som vil påvirke medarbejdernes dagligdag. Ved indførelse af et nyt system skal nye arbejdsgange kortlægges og beskrives, ligesom der skal indtastes data før det nye system kan tages i brug.

Dernæst kommer en periode med produktionsnedgang, idet medarbejderne skal uddannes i/vænne sig til det nye system. På udførersiden vil det betyde, at opgaverne tager længere tid at udføre og på myndighedssiden vil det betyde, at der vil ske en opbygning af en sagspukkel i en periode.

Efter indkøringsperioden vil effekten af det nye system efterhånden slå igennem og sagspuklen vil blive nedbragt. Herefter kommer den fase, hvor der kan opnås en effekt af indførelse af et nyt system.

Økonomi

Der resterer pt. 4.768.000 kr. i digitaliseringspuljen. Såfremt Byrådet godkender indstillingen, vil forslaget om Automatisk Besøgsplanlægning blive taget ud af afdækningskataloget for Ældreomsorgsudvalgets område og hermed ikke indgå i budgetbehandlingen af budget 2016.

Indstilling

Forretningsledelsen, 4. august 2015, pkt. 5

Midler til etape 1 (arbejdsgangsanalyse og systemanskaffelse i 2015) anbefales frigivet.

De forventede rationalegevinster anvendes til delvis indfrielse af områdernes pålagte digitaliseringsbesparelser.

Beslutning

Indstilles frigivet.

Bilag

Til toppen


9. Timepriser gældende fra den 1. april 2015 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til lovgivning skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere ydelserne.

Byrådet anmodes om at godkende de foreslåede timepriser gældende fra 1. april 2015 til 31. december 2015 samt godkende, at taksten fremadrettet beregnes sammen med kommunens øvrige takster.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivning skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere ydelserne.

For at sikre lige konkurrencevilkår skal den kommunale og den private leverandør, der leverer samme ydelser af samme kvalitet, afregnes til samme timepris.

Herudover fremgår det af lovgivningen, at Byrådet skal sikre, at afregningsprisen justeres løbende, når omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. Ligeledes at der med passende mellemrum foretages en efterberegning heraf ved en omkostningskalkulation.

Med afsæt i dette foreslås det, at den vedtagne timepris for 2014 fremskrives med Kommunernes Landsforenings aktuelle pris- og lønskøn til 2015-priser således:

Timepris 2014

Timepris 2015

Praktisk hjælp

307

309

Personlig pleje, hverdagstimer

331

333

Personlig pleje, øvrig tid

416

419

Prisstigningen er korrigeret i forhold til KL´s nye løn- og prisskøn for 2015, jfr. sag godkendt i Byrådet den 17. juni 2015.

Det foreslås desuden, at 2015 taksten er gældende for perioden 1. april 2015 til 31. december 2015. Taksten for 2016 beregnes i forbindelse med de øvrige takster for 2016 og godkendes sammen med det øvrige budget for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de foreslåede timepriser gældende fra 1. april 2015 til 31. december 2015, samt godkender at taksten fremadrettet beregnes sammen med kommunens øvrige takster.

Personale

Ingen.

Økonomi

Merudgiften forventes afholdt indenfor Visitationens budgetramme til praktisk hjælp og personlig pleje, da prisstigningen (0,68 %) ligger indenfor den generelle prisfremskrivning af kommunens samlede budgetter fra 2014 til 2015.

Indstilling

Ældrerådet, 22. juni 2015, pkt. 8

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 20. august 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


10. Ansøgning om kommunegaranti for lån til renovering af tag


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Boligforeningen ansøger om kommunegaranti for et lån på ca. 1.883.000 kr. som foreningens afdeling 15 bliver nødt til at optage i forbindelse med en tagrenovering på ejendommen beliggende Søparken 1 – 27 i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune kan stille garanti for lånet.

Sagsfremstilling

Boligforeningen ansøger om kommunegaranti for et lån på ca. 1.883.000 kr. som foreningens afdeling 15 bliver nødt til at optage i forbindelse med en tagrenovering på ejendommen beliggende Søparken 1 – 27 i Brønderslev.

Der er blevet konstateret indtrængning af vand i ejendommen fra taget. Selv om taget kun er 20 år gammelt er det i en meget dårlig stand.

Der har ikke i afdelingen været budgetteret med at taget skulle renoveres allerede nu, idet taget burde have haft en levetid på ca. 60 år.

Derfor er det nødvendigt at finansiere renoveringen via låneoptagelse, men kreditforeningerne stiller krav om en kommunegaranti i den forbindelse.

Der er indhentet fire tilbud på arbejdet, og det er blevet godkendt på et afdelingsmøde.

Iflg. Almenboligloven § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder med en maksimal løbetid på 30 år.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet drøfter, om Brønderslev Kommune kan stille garanti for lånet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt der stilles kommunegaranti, vil det ikke belaste kommunens egen låneramme

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller, som nyt administrativt grundlag for kommunalt tilskud.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde, den 15. januar 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe der gennem samarbejde med Fagenheden for Børn og Kultur kunne udvikle et fremtidig administrationsgrundlag for de selvejende haller.

Arbejdsgruppen har bestået af en repræsentant fra hver halbestyrelse og repræsentanter fra fagenheden for Børn og Kultur.

For arbejdsgruppen har det været afgørende, at hver hal oplever at modtage et sammenligneligt tilskud med niveauet fra 2014. Der har desuden i arbejdet været lagt vægt på, at mindske administrationen for såvel haller som Fagenheden for Børn og Kultur.

Desuden er arbejdsgruppen enige i, at:

 • hvis en hal er 100% momsregistreret, så nedskrives tilskuddet for hallen svarende til den manglende udligning jf. positivlisten. Dette har konkret betydning for Østsidehallen, som er 100% momsregistreret.
 • grundtilskuddet størrelse må procentvis ikke overstige de variable tilskud
 • der fremadrettet afregnes for timer i perioden 1. juli - 30. juni
 • de variable tilskud baseres på historiske data med et gennemsnit på forbrug de seneste 3 år (tilskud for 2016 - beregnes for 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015)
 • beregning af skoletimer skal udvikles så det tilpasses skolereform og nye skoledistrikter - til ikrafttræden fra januar 2017
 • fremtidige besparelser på halområdet, sker solidarisk
 • at der afsættes 50.000 kr. til fællesmøder og inspiration for hallerne

Det fremtidige tilskud består af følgende elementer:

 • Grundtilskud
 • Variable tilskud fordelt på skoletimer og fritidstimer

Samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller omfatter alle eksisterende haller på minimum 800 m2.

Grundtilskud

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at det fremtidige grundtilskud er et fast tilskud. Det betyder, at grundtilskuddet ses som individuelle tilskud og baseres på historisk definition.

Brønderslev Hallerne

558.209 kr.

Hjallerup Idrætscenter

510.000 kr.

Dronninglund Hallerne

510.000 kr.

Asaa Hallen

375.000 kr.

Vendelbo Hallen

325.000 kr.

Stenum Hallen

325.000 kr.

Flauenskjold Hallen

375.000 kr.

Østsidehallen

375.000 kr.

Klokkerholm Hallen

375.000 kr.

Manna-Thise Multihus

325.000 kr.

Variabel tilskud - skoletimer

For 2016 tages der udgangspunkt i et gennemsnitlig forbrug for de seneste 3 år.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at udvikle på den fremtidige beregning af skoletimer. Dette arbejde sker i løbet af efteråret 2015 til ikrafttræden fra 2017.

Det foreslås, at der tages udgangspunkt i følgende:

 • 0. - 3. klasse (Indskoling)
 • 4. - 6. klasse (mellemtrin)
 • 7. - 9. klasse (udskoling)
 • 10. klasse

Desuden ønskes der en vægtning af antal spor på de enkelte årgange.

Fagenheden for Børn og Kultur udarbejder udkast der tilgodeser en tydelighed omkring den fremtidige håndtering af skoletimer, jf. ovenstående parametre.

Variabel tilskud - Fritidstimer

Variabel tilskud baseres på historiske data, med et gennemsnit på 3 år. Det betyder konkret, at fritidstimer de kommende år blive beregnet på baggrund af følgende:

2016

2017

2018

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2013/2014

2014/2015

2015/2016 (Conventus)

2014/2015

2015/2016 (Conventus)

2016/2017 (Conventus

Det har været afgørende for arbejdsgruppen at minimere udsving ved faldende og stigende aktivitet. Arbejdsgruppen ønsker med modellen at animere hallerne til at følge udviklingen, så de løbende har fokus på at skabe øget aktivitet i hallerne.

Det er aftalt mellem Brønderslev Hallerne og Hjallerup Idrætscenter at der i august måned igangsættes en drøftelse af administrationsgrundlaget for svømmehaller. Dette forventes klar til politiske behandling den 24. september 2015.

Fagenheden Børn og Kultur foreslår, at forslag til samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller drøftes og godkendes.

Fritids- og Kulturudvalget, 25. juni 2015, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Fagenheden for Børn og Kultur har efter møde i Fritids- og Kulturudvalget indarbejdet administrative procedure i samarbejdsaftale - tilskud til selvejende haller. Ændringerne er foranlediget af udtalelse fra Revisionen og er indarbejdet i vedlagte bilag.

Fritids- og Kulturudvalget er orienteret om rettelserne på møde den 20. august 2015.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Efterspørgsel på børnehavepladser i Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget har besluttet

 • afdeling Myretuen nedlægges den 31. juli 2016,
 • tilbygning ved Grøftekanten udskydes til evt. stigning i børnetallet i Øster Brønderslev.
 • der etableres førskolegruppe for kommende skolebørn på skolen i den udstrækning der er behov herfor.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er et fald af børnehavebørn i Øster Brønderslev hvilket betyder, at alle børnene kan rummes i afdeling Grøftekanten kombineret med etablering af en førskolegruppe på Øster Brønderslev Skole.

I september 2011 blev det med baggrund i masterplan for dagtilbudsområdet politisk besluttet, at sammenlægge daginstitutioner i Hjallerup, Jerslev, Brønderslev by og Øster Brønderslev:

 • I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt i Børnehaven Møllegården.
 • I Jerslev er børnehaverne Baunehøj og Smørhullet ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt ved Børnehaven Smørhullet og tidligere SFO Regnbuen.
 • I Brønderslev by er børnehaverne Hedelundsgade, Jyllandsgade og Midgaard ledelsesmæssig og fysisk sammenlagt i Børnehaven Galaksen.
 • I Øster Brønderslev er børnehaverne Myretuen og Grøftekanten ledelsesmæssigt sammenlagt.

I forbindelse med budget 2015 vedtog Byrådet at afsætte et anlægsbeløb til projektering af tilbygningen på 1.000.000 kr.

Efterspørgsel på børnehavepladser:

Efterspørgsel skoleåret 15-16:104 børn

Efterspørgsel skoleåret 16-17: 79 børn

Efterspørgsel skoleåret 17-18: 63 børn

Fald i efterspørgsel på børnehavepladser betyder, at børnehavebørnene vil kunne rummes i afdeling Grøftekanten kombineret med etablering af en førskolegruppe i en afgrænset del af SFO-området på Øster Brønderslev skole. Dette betyder, at kommende skolebørn overflyttes i grupper til fysiske rammer på skolen i den udstrækning og på det tidspunkt, der er behov herfor.

Ændringerne i de fysiske rammer på skolen til børnehavebørn er beregnet til 50.000 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til om:

 • afdeling Myretuen nedlægges den 31. juli 2016.
 • tilbygning ved Grøftekanten udskydes til evt. stigning i børnetallet i Øster Brønderslev.
 • der etableres førskolegruppe for kommende skolebørn på skolen i den udstrækning der er behov herfor.
Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2015, pkt. 8:

Fagenhedens forslag godkendt. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Henvendelse fra børnehavens bestyrelse udleveret på mødet. Henvendelsen medsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt af Byrådet, da det er et budgetaftalepunkt.

Henning Jørgensen kan ikke gå ind for beslutningen.

Bilag

Til toppen


13. Anmodning om godkendelse af salg af almene boliger


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligselskabet NordBo afd. 50 ønsker at sælge 3 familieboliger beliggende Jyllandsgade 53, Dannebrogsgade 55 og Bredgade 197, i Brønderslev, da de har svært ved at få økonomien til at hænge sammen med så spredt en boligplacering, samt svært at udleje boligerne på de beliggende adresser.

Landsbyggefonden kender boligerne og vil udtale sig positivt omkring salget.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan gives tilladelse til, at boligerne afhændes.

Sagsfremstilling

Boligselskabet NordBo afd. 50 ønsker at sælge 3 familieboliger beliggende Jyllandsgade 53, Dannebrogsgade 55 og Bredgade 197, i Brønderslev, da de har svært ved at få økonomien til at hænge sammen med så spredt en boligplacering, samt svært at udleje boligerne på de beliggende adresser.

Der er tale om tre parcelhuse, der er selvstændigt matrikuleret og selvstændigt vurderet til en ejendomsværdi mellem 490.000 kr. og 780.000 kr.

Husene er i sådanne forfald, at NordBo ikke har økonomi til at gøre husene i en sådan stand, at man med god samvittighed kan genleje dem.

Lejere, der ikke ønsker at flytte eller købe husene, bliver boende til de selv ønsker at flytte, og husene vil i denne periode blive vedligeholdt på fornuftig vis.

Landsbyggefonden kender allerede de 3 boliger, som boligselskabet nu søger solgt i Brønderslev, og skal derfor ikke besigtige disse boliger. På baggrund heraf er fonden sindet at udtale sig positivt omkring et salg, når boligselskabet retter henvendelse til fonden omkring dette.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, om der kan gives tilladelse til, at de tre boliger afhændes.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II"


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7, lokalplan 32-T-21.01 og miljørapport for "Vindmøller ved Nejst II" har været udsendt i offentlig høring i perioden 1. juni 2015 - 27. juli 2015.

I perioden blev der afholdt et borgermøde. Der er indkommet 6 bemærkninger i høringsfasen.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene skal vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Planforslagene giver mulighed for at udvide den eksisterende vindmøllepark ved Nejst, der består af 4 møller på 140 m, med yderligere 3 møller med samme udseende. Udvidelsen placeres som en ny række nord for den eksisterende. Vindmølleparken er placeret i et område mellem Brønderslev og Tylstrup, der afgrænses af motorvejen og Ålborgvej. De 3 nye møller forventes at kunne producere ca. 27 GWh, hvilket svarer til ca. 6.750 husstandes årlige elforbrug. Hvis projektet gennemføres, forventes kommunens samlede elforbrug at kunne dækkes af vindmøllestrøm produceret i kommunen.


I høringsperioden er der indkommet 6 bemærkninger til planforslagene. Heraf er 5 bemærkninger positive, der opfordrer til at planerne vedtages endeligt. Der er modtaget en indsigelse, der primært omhandler landskab og natur samt støj. Indsigelsespunkterne beskrives nærmere i nedenstående. Alle bemærkninger er vedlagt som bilag. Der er desuden afholdt et borgermøde om planforslagene. Referat herfra er ligeledes vedlagt som bilag.

Planforslag og miljørapport kan ses her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=9665Støj
Indsiger er bekymret for de potentielle helbredseffekter af støjpåvirkning fra vindmøller. Indsiger henviser til, at der på borgermødet blev peget på støjgener ved en nabo og at der andre steder i kommunen er klager over støj fra vindmøller. Indsiger opfordrer til, at beslutningen sættes i bero indtil statens undersøgelse af helbredseffekterne afsluttes.

Staten igangsatte i 2013 en undersøgelse af sammenhængen mellem støjpåvirkning fra vindmøller og sygdomme som hjerte-karlidelser, depression, søvnforstyrrelser mv. Undersøgelsen gennemføres af Kræftens Bekæmpelse som en registerundersøgelse. Første del af undersøgelsen forventes afsluttet i 2016 og andel del i 2017. Miljøministeren og Klima- og Energiministeren opfordrede i 2013 kommunerne til at fortsætte vindmølleplanlægningen, mens undersøgelsen pågår.

Landskab
Der gøres indsigelse mod den øgede landskabspåvirkning ved opstilling af yderligere 3 møller. Indsiger mener, at slettelandskabets grænse er nået med de eksisterende tekniske anlæg i området.

I forbindelse med miljørapporten er der udarbejdet en række visualiseringer af vindmølleprojektet. Området, hvor møllerne opstilles, er i forvejen præget af tekniske anlæg i form af eksisterende vindmølleparker, motorvej, jernbane mv. Fagenheden vurderer, at den øgede landskabspåvirkning fra Nejst II vindmøllerne er begrænset idet møllerne opstilles som en del af en allerede eksisterende vindmøllepark.

§ 3 natur

Indsiger stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af at placere den ene mølle på et areal, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Gennemførelse af projektet kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Dette skyldes, at den vestligste mølle er placeret på et areal omfattet af § 3 beskyttelsen. Fagenheden har vurderet, at det er muligt at dispensere fra § 3 beskyttelsen i den nærværende sag. Dispensations praksis fra naturbeskyttelseslovens § 3 er generelt meget restriktiv, og kan normalt kun gives i særlige tilfælde med en større samfundsmæssig interesse eller ved tilstandsændringer, som har en naturforbedrende effekt.

Baggrunden for dispensationen er, at den omfattede § 3 beskyttede eng på nuværende tidspunkt er intensivt opdyrket i strid med naturbeskyttelsens § 3. Området skal derfor lovligøres, hvilket sker i forbindelse med opførelsen af Nejst II møllerne. Det vurderes, at der er mulighed for dispensation til etablering af en vindmølle på et begrænset område af den ulovligt opdyrkede eng, såfremt der stilles vilkår om etablering af erstatningsnatur indeholdende eng og vandhuller på de opadliggende arealer. Der stilles krav om, at erstatningsarealet skal være væsentligt større end det areal, hvorpå vindmøllen opstilles. Desuden skal vindmøllen kunne klare en forholdsvis høj vandstand, som er en betingelse for reetableringen af den opdyrkede eng. I VVM’en ligges der op til placering af erstatningsnatur umiddelbart vest for det omfattede areal. Udlæg af erstatningsnatur kan kun ske i særlige tilfælde og ikke generelt ved lovliggørelse af ulovlig opdyrkning.

Flagermus
I både indsigelsen samt bemærkningerne fra Vendsyssel Energi og Miljøforening bemærkes det, at det er problematisk, at der ikke foreligger grundige flagermusundersøgelser inden VVM-redegørelsens udsendelse.

VVM-redegørelsen er baseret på de flagermusundersøgelser, der blev gennemført ved planlægning for Nejst I. Ved Nejst I projektet blev det vurderet, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af flagermus. På baggrund af data fra Nejst I vil fagenheden dog ikke udelukke, at der potentielt kan ske en væsentlig påvirkning af flagermus ved Nejst II, da Nejst II placeres nærmere Ryå og vindmøller potentielt selv kan tiltrække flagermus pga. insekter. For at sikre, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af flagermus har fagenheden i VVM-redegørelsen forudsat, at der skal iværksættes et driftstop af vindmøllerne på de tidspunkter af året og døgnet hvor driften kan være kritisk for flagermus. Herigennem sikres, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af flagermus selvom der ikke er foretaget nye flagermusundersøgelser. Driftstoppet kan ophæves hvis der iværksættes nye undersøgelser, der viser, at vindmølleprojektet er uproblematisk i forhold til flagermus.

VVM-tilladelse
Hvis Byrådet vedtager planforslagene endeligt, skal der meddeles en VVM-tilladelse til opførelse af vindmøllerne. I VVM-tilladelsen kan der fastsættes vilkår for bl.a. møllernes drift. I en VVM-tilladelse forventer fagenheden at fastsætte vilkår om:

 • at der skal foretages en støjmåling efter møllernes idriftsætning,
 • at møllerne skal monteres med skyggestopprogram, der indstilles til 0 timers årlig skyggepåvirkning af nabobeboelser beliggende inden for 1 km fra den samlede vindmøllepark,
 • at der iværksættes driftsstop af vindmøllerne i de perioder af året og døgnet hvor driften kan være kritisk og dødelig for flagermus. Såfremt overvågning af flagermusaktivitet kan sandsynliggøre, at vindmøllerne ikke udgør en væsentlig risiko for flagermus bortfalder kravet om driftstop.

Fagenheden for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 32-T-21.01 "Vindmøller ved Nejst II" endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 4:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Karsten Frederiksen tager forbehold.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen tager forbehold.

Bilag

Til toppen


15. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-T-01.01 og kommuneplantillæg nr. 21


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Forslag til lokalplan 01-T-01.01 for flisværk, solenergianlæg og affaldsdepot samt kommuneplantillæg nr. 21 har været i offentlig høring i 8 uger. Fristen for indsigelser udløber 13. august 2015. Der er ikke kommet indsigelser den 30. juli 2015.

Byrådet skal tage stilling til eventuelle indsigelser og om 2 planforslag kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan for flisværk, solenergianlæg og affaldsdepot samt kommuneplantillæg nr. 21 har været i offentlig høring i 8 uger. Fristen for indsigelser udløber 13. august 2015. Notat om eventuelle indsigelser vil blive forelagt på mødet. Der er ikke kommet indsigelser den 30. juli 2015.

Planforslagene blev behandlet i Byrådet den 17. juni 2015. Lokalplanen giver mulighed for etablering af tekniske anlæg, herunder kraftvarmeværk med flisfyring og solenergianlæg.

Lokalplanen indeholder delområderne I, II, III og IV. Delområde I kan anvendes til tekniske anlæg, herunder flisværk og offentligt tilgængeligt område. Delområde II indeholder det eksisterende kraftvarmeværk. Delområde III indeholder det allerede etablerede jorddepot. Området kan desuden anvendes til solenergianlæg og offentligt tilgængeligt område, når jorddepotet flyttes. Delområde IV er et naturområde, hvor naturtilstanden skal opretholdes.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses i bilag eller på dette link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=620

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager henvendelsen fra Banedanmark til efterretning, og
 • godkender tilføjelser til planbestemmelserne jf. notatet og
 • godkender lokalplan og kommuneplantillæg endeligt.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 7:

Notat til politisk behandling af kommuneplantillæg blev udleveret.

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, jf. udleveret bilags indstilling.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af forslag til lokalplan 03-B-02.02 for tæt-lave boliger ved Skolegade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: MT/ØK/BY

Der er udarbejdet et udkast til lokalplan for 8 tæt-lave boliger ved Skolegade 23, Hjallerup. Eksisterende bygning nedrives og halvdelen af nabogrunden Skolegade 21 er inddraget i byggeprojektet. Ansøger har ønsket nogle ændringer af lokalplanens krav til tagmateriale og højde.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 03-B-02.02 for tæt-lave boliger, Skolegade, Hjallerup kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har sammen med ansøgers konsulent udarbejdet et udkast til lokalplan for 8 tæt-lave boliger ved Skolegade 23 Hjallerup

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 8 sokkelgrunde. Boligerne kan også udlejes. Ved udstykning bliver grundene og andel af fælles areal i gennemsnit 217 m², hvilket er mindre end den mindste grundstørrelse i kommuneplanens generelle retningslinjer på 400 m². Hjallerup Samvirke har undersøgt behovet og konstateret, at behovet for enetages ældreegnede boliger er stort i Hjallerup fremover. Set i det lys vurderes disponeringen af grunden på denne aktuelle placering at være acceptabel.

Området nord for Skolegade består inden byggeriet af 5 fritliggende huse i 1½ etage i en højde på ca. 7 m, der tilsammen danner et fint, regelmæssigt forløb. Se notat. Ansøger har ønsket at opføre boligen nærmest Skolegade i 1½ etage, hvilket giver en god tilpasning til naboboligerne. Ansøger ønsker mulighed for at opføre den nye bygning i 8,5 m ved boligen nærmest Skolegade, hvor lokalplanen siger maksimum 7,5 m.

Alle husene på samme side er opført med tagmateriale i tagstensformat og med 45 graders taghældning. Husene fra Skolegade 17 til Skolegade 23 ligger med samme afstand til Skolegade. For at opnå plads til en terrasse foran boligen nærmest Skolegade ønskes den nye bygning opført på linje med nr. 25.

Med bestemmelserne i lokalplanen ønskes det, at den eksisterende bevaringsværdige bygningsstruktur respekteres, og at den nye bebyggelse fremstår som en harmonisk del af den eksisterende husrække mod Skolegade. Hertil anvender lokalplanen byggefelter, men der fastlægges også i udkastet til lokalplan, at bygningshøjden ikke væsentligt afviger fra de øvrige bygninger. Det fastlægges, at der skal anvendes tagmateriale i tagstensformat, f.eks. betontagsten.

Ansøger ønsker at opføre hele byggeriet med eternittag. Den foreløbige byggeansøgning viser byggeri i en etage med en taghældning på 25 grader og i 1½ etage med en taghældning på ca. 35 grader. Det er muligt at lægge typer af betontagsten i tagstensformat helt ned til 15 graders taghældning. Fagenheden for Teknik og Miljø har vurderet, at tagmaterialer i tagstensformat vil give den bedste tilpasning til området.

Udkast til lokalplanen kan ses i bilag og på følgende link:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=620

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter,

 • at tagmaterialet skal udformes i tagstensformat,
 • at bygningens højde til tagryg ved Skolegade maksimum må være 7,5 m,
 • at bygningen placeres på grunden som ønsket af ansøger,
 • at lokalplanen tilrettes beslutningerne og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015, pkt. 8:

Fagenheden forslag indstilles godkendt som foreslået, dog således

 • at valg af tagmateriale er frit, P-plads krav på 1½ pr. bolig fastholdes ligesom bygningshøjde fastholdes,
 • at lejlighed nærmest Skolegade kan indrettes i en etage eller en etage med udnyttet tagetage, men at tagformen skal opretholdes som udnyttelig tagetage med ca. 45 graders taghældning

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Godkendelse af dispositionsplan og igangsætning af planlægning for Hjallerup Øst


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget behandlede i april et forslag til en overordnet dispositionsplan for udvikling af boligområdet Hjallerup Øst.

Efterfølgende er der afholdt et møde med områdets lodsejere. På baggrund af mødet med lodsejerne har fagenheden lavet forslag til ændringer og forskellige alternativer til disponering af området.

Udvalgene skal beslutte, om der skal igangsættes planlægning for området.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget behandlede i april et forslag til en overordnet dispositionsplan for udvikling af boligområdet Hjallerup Øst. Efterfølgende er der afholdt et møde med områdets lodsejere. På mødet blev der udtrykt ønske om, at der blev belyst andre vejføringer for områdets stamvej samt muligheder for at etapeopdele stamvejen. På baggrund af mødet har fagenheden udarbejdet et alternativ til disponering af området. Hjallerup Samvirke har fremsendt en udtalelse om forslag til dispositionsplan, der er vedlagt som bilag.

I forhold til forslaget til dispositionsplan har fagenheden udvidet området "Hjallerup Øst", så det udgør det maksimalt tilgængelige område i forhold til afstandskrav til motorvejen og Hjallerupvej. Området udgør et areal på ca. 46 ha og forventes på sigt at kunne rumme ca. 350 nye boliger, hvis området udbygges med parcelhusbyggeri. Med det gennemsnitlige parcelhusbyggeri i Hjallerup de seneste 10 år forventes området at kunne rumme 30-35 års boligbyggeri.

Skitseforslag (se kort i bilag)

Der foreslås afholdt en fordebat om principperne vist på vedlagte kortbilag. Fordebatten skal danne baggrund for et efterfølgende kommuneplantillæg og lokalplan. I skitseforslaget foreslås ca. 17,5 ha rammeudlagt i kommuneplanen til boligformål. Rammeområdet forventes at kunne rumme ca. 12 års boligudvikling i Hjallerup og kan rumme ca. 130 parcelhuse. Et yderligere areal på ca. 28,7 ha foreslås udlagt som perspektivområde til boligformål. Ialt kan området rumme ca. 350 nye boliger og kan dække boligbehovet for Hjallerup i 30-35 år.

I forhold til områdets vejstruktur foreslås der afholdt en fordebat med de forslag, der er skitseret på kortet. Der gives mulighed for etablering af en tilslutning til Hjallerupvej både vest og øst for kirken. Den østlige tilslutning forventes først at kunne gennemføres på langt sigt bl.a. af hensyn til landbrugsdriften af eksisterende landbrug i området.

En udbygning med boliger i området inden en tilslutning til Hjallerupvej vil medføre en øget belastning af hhv. Skelbakken og Østermarken. Fagenheden vurderer, at den øgede belastning vil fordele sig mellem hhv. Østermarken og Skelbakken og at begge veje kan bære belastningen fra det område, der foreslås rammeplanlagt.

Fordebat

Hjallerup Øst er i kommuneplanen kun udlagt som perspektivområde pga. uafklarede grundvandsforhold ved kommuneplanens udarbejdelse. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, hvori der udlægges et rammeområde for det fremtidige boligområde. Rammeområdet må omfatte et område svarende til det areal, der forventes at kunne udnyttes inden for en 12 årig periode. Fagenheden foreslår, at der rammeplanlægges for arealet på ca. 17,5 ha, mens den resterende del af Hjallerup Øst udlægges til perspektivområde. Da der er tale om et større område, der ikke er planlagt for tidligere, skal der afholdes en fordebat, jf. planlovens § 23c. Fagenheden foreslår, at der afholdes en fordebat i perioden 31. august 2015 til 21. september 2015, hvor der udsendes materiale om planlægningen til lodsejere og naboer mv. I fordebatten foreslås desuden afholdt et offentligt møde.

Lokalplan for privat udstykning

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om udstykning af ca. 6 ha af det område, der foreslås rammeplanlagt, til boligformål. Udstykningen kræver ud over ovennævnte kommuneplantillæg, at der udarbejdes en lokalplan, der overfører området til byzone, fastsætter vejudlæg, udstykning, bebyggelsesforhold mv. Ansøgers forslag til udstykningsplan er vedlagt. Den ansøgte disponering af området forudsætter, at det eksisterende friareal ved Skelbakken også udgør friareal for den nye udstykning mod, at ansøger forestå forbedringer af arealet. Fagenheden foreslås, at der forhandles med ansøger om bl.a. friarealer og vejudlæg.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget

 • igangsætter en fordebat forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Hjallerup Øst. Fordebatten foreslås afholdt i perioden 31. august 2015 til 21. september 2015 med et offentligt møde.
 • indleder en forhandling med ansøger om privat udstykning i området.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 6:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


18. Godkendelse af forslag til midtbyplan for Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Stabsenheden for Udvikling & Planlægning og Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til midtbyplan for Dronninglund.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om forslaget kan godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Miljø udarbejdet forslag til midtbyplan for Dronninglund. Midtbyplanen er udarbejdet som en digital plan. Klik her for at åbne planen.

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?cmsid=13563


Midtbyplanen er udpeget som et initiativ i planstrategi 2011. Baggrunden for at udarbejde midtbyplanen for Dronninglund er et behov for en ny samlet strategi og plangrundlag for byen, idet det eksisterende i flere tilfælde har vist sig forældet.

Midtbyplanen er opdelt i to hoveddele - en analysedel, der præsenterer den viden, der er opnået gennem analyserne samt en udviklingsdel, der beskriver nye initiativer, der foreslås gennemført.

Analyser
I forbindelse med udarbejdelse af planen er der gennemført en række analyser af midtbyen. En af hovedkonklusionerne i analysen er, at det område i midtbyen, hvor der kan placeres butikker, er for stort. Der er fysisk stor afstand mellem butiksområderne i forhold til byens størrelse samtidigt med, at der er ca. 20 % butiksledighed. Desuden viser forskellige fremtidsscenarier, at der ikke skal forventes flere udvalgsvarebutikker i fremtiden, men snarere færre.

Udviklingsplan

I bilag findes en samlet oversigt over de forskellige tiltag, der foreslås igangsat med midtbyplanen. Nedenfor er de primære tiltag beskrevet.

Ny bymidteafgrænsning

Hovedgrebet i udviklingsplanen er koncentration af aktivitet i området omkring Slotsgade. Derfor foreslås en reduktion af bymidteafgrænsningen, så der på sigt opnås en større koncentration af byens butiksliv og en mere robust detailhandelsstruktur. Slotsgade udspændes af en klassisk "kødbensstruktur" med et stærkt dagligvareanker i hver ende, hvilket giver grobund for en god mulighed for synergieffekter mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Slotsgade er desuden byens historiske centrum og den del af bymidten, der rummer de største kulturhistoriske og identitetsmæssige værdier.

Reduktion af bymidteafgrænsningen betyder, at bl.a. den nordlige del af Stationsvej udtages fra bymidteafgrænsningen. Ændringen har ikke betydning for den fortsatte drift af de eksisterende butikker i området ligesom der kan flytte nye butikker ind i de tomme lokaler. Ændringen har derimod betydning, hvis eksisterende bygninger f.eks. ønskes nedrevet og erstattet med en dagligvarebutik. I det tilfælde vil de i stedet blive henvist til en placering inden for den nye bymidteafgrænsning.


Samtidigt med reduktion af bymidteafgrænsningen justeres også den "strøgzone" hvor der er krav om butikker i stueetagen, til at omfatte Slotsgade og sydligste del af Stationsvej.

By- og trafikrumsprojekt for Slotsgade

For at understøtte Slotsgade som det handelsmæssige centrum for Dronninglund foreslås der udarbejdet et by- og trafikrumsprojekt for den centrale del af Slotsgade, der skal danne baggrund for en efterfølgende renovering og nyindretning. Slotsgade fremstår i dag nedslidt og trænger til et "løft". For at gøre Slotsgade attraktiv både for midtbyens besøgende og de erhvervsdrivende bør der arbejdes med at sænke hastigheden og med at skabe bedre synlige parkeringsforhold i gaden. Gennemførelse af et trafik- og gaderumsprojekt kræver, at der afsættes økonomiske midler til konsulentbistand samt efterfølgende realisering.

Nye muligheder

Afsnittet "Nye muligheder" i udviklingsplanen indeholder skitser til, hvordan forskellige dele/elementer af/i midtbyen kan omdannes til nye formål. Eksempelvis er der forslag til hvordan den nordlige del af Stationsvej kunne omdannes til boligformål, hvor der kan findes pladser til nye dagligvarebutikker og hvor der kan laves nye butiksnære p-pladser.

Høring og ændring af kommuneplanen

Midtbyplanen medfører en række ændringer i kommuneplanen, der skal gennemføres via et kommuneplantillæg. Høring om midtbyplanen udgør derfor samtidigt den lovpligtige fordebat for det efterfølgende kommuneplantillæg. Midtbyplanen foreslås sendt i høring i perioden fra den 31. august 2015 til den 12. oktober 2015 (6 uger). Der foreslås desuden afholdt et borgermøde i uge 40.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning og Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag til midtbyplan for Dronninglund og udsender forslaget i høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2015, pkt. 5:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


19. Ændring af snitflade mellem UngeCentret og Visitationen


Resume

Sagsforløb: BE/SS/ØK

Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Beskæftigelse har indgået ny aftale om samarbejdet mellem Visitationen og UngeCentret. I den forbindelse er der indgået aftale om overdragelse af 6 konkrete sager med forbrug og budget fra UngeCentret til Visitationen. Sagerne vedrører unge på førtidspension. Det foreslås at overflytte økonomien i sagerne samlet for hele 2015. Sagsbehandlingen på sagerne blev overdraget den 6. august 2015.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende overflytningen af økonomi i alt 4.382.100 kr. i de 6 sager fra politikområde 502 til 702.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Beskæftigelse har evalueret på den oprindelige aftale om fordeling af sager mv. mellem Visitationen og UngeCentret. Dette er mundet ud i et nyt snitfladepapir/samarbejdsaftale.

I den forbindelse er gennemgået sager, hvor der har været tvivl om, hvorvidt de hørte til i UngeCentret eller Visitationen, og det er besluttet at overflytte 6 sager med forbrug og budget fra UngeCentret til Visitationen. Sagerne vedrører unge på førtidspension. UngeCentrets målgruppe er unge, der har udsigt til at påbegynde en uddannelse/job under ordinære eller særlige vilkår.

Det foreslås, at de 6 sager overflyttes sagsbehandlingsmæssigt fra 6. august 2015, men at økonomien i sagerne for nemheds skyld overflyttes samlet for hele året.

Foruden overflytningen af disse sager er det aftalt mellem UngeCentret og Visitationen, at UngeCentret fremover varetager opgaven med unge på forsorgshjem efter servicelovens § 110. Økonomien i disse sager forbliver dog i Visitationen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender overflytning af økonomi fra politikområde 502 til 702 i de 6 konkrete sager.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der flyttes forbrug og budget vedrørende de 6 konkrete sager - i alt 4.382.100 kr. fra politikområde 502 til politikområde 702. Dette sker med virkning fra 2015 og fremad.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2015, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


20. Beredskabsplan


Resume

Sagsforløb: FL/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til Beredskabsplan for håndtering af større eller uventede hændelser indenfor Brønderslev Kommunes virksomhed.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal blandt andet måles på kommunens evne til at opretholde kritiske funktioner for borgere og virksomheder – også når større og uventede hændelser indtræffer.

Denne generelle Beredskabsplan for Brønderslev Kommune sikrer en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser.

Ansvaret for den generelle plan påhviler Forretningsledelsen med Fagenheden for Teknik og Miljø som den udførende forvaltning

Beredskabschefen foreslår, at Byrådet godkender planen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, den 4. august 2015, pkt. 7:

Anbefales godkendt .

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


21. Brønderslev Kommune - i samspil med borgerne


Resume

Sagsforløb:

Byrådet anmodes om at godkende ”Brønderslev Kommune – I samspil med borgerne” som ramme for tilgangen til opgaveløsningen i den kommunale organisation i samarbejde med borgerne.

Sagsfremstilling

I slutningen af 2014 startede Lederforum, bl.a. i samarbejde med udvalgsformændene et arbejde, hvis formål er:

 • Opbygning af fælles kultur i tilgangen til mødet og samarbejdet med borgerne, hvor der stilles skarpt på, hvordan vi bedst møder borgerne på tværs af organisationen og på tværs af faglige sektorer, således vi sammen med borgerne, virksomhederne o.a. gennemfører den gode opgaveløsning.

I løbet af foråret blev der arbejdet videre med opbygningen af denne fælles tilgang, hvor der især er fokus på

 • Samarbejdet med borgerne
 • Samarbejdet på tværs i den kommunale organisation.

Titlen på konceptet blev - efter indkaldelse af navneforslag - fastlagt til

 • Brønderslev Kommune – I samspil med borgerne

I dette forandringsarbejde har der været fokus på, at konceptet skal være enkelt, og konceptet skal kunne udvikle ejerskab i hele organisationen (efter råd fra byrådet efter strategiseminar i april)

Konceptet består af:

 • Beskrivelse af de forskellige aktørers roller før og nu, og i hvilken retning de ønskes udviklet i opgaveløsningen sammen med borgerne
 • 6 ”start fortællinger” på de gode historier, som skal udbygges med flere historier og eksempler som afsæt for ejerskabet til forandringen

Begge er vedlagt som bilag.

På fællesmøde mellem Lederforum, Økonomiudvalg og udvalgsformænd i juni blev forslag til koncept drøftet. Det blev her besluttet at anbefale byrådet, at der skal arbejdes videre med implementering af konceptet i hele organisationen.

Konkret implementeringsplan udvikles/forankres i Lederforum efter godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forretningsledelsen, 11. august 2015, pkt. 7:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


22. Orientering: Kulturarvskommuneprojekt III


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Kommune er udpeget som 1 af 9 kommuner (af i alt 29) der skal indsende en egentlig ansøgning om at blive udpeget til Kulturarvskommune 2015-18.

Der er frist for indsendelse af ansøgning den 24. september 2015.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af Midtbyplanen i Dronninglund indsendte planlæggerne i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning samt Fagenheden for Teknik og Miljø en interessetilkendegivelse til Kulturstyrelsen vedr. dennes invitation til landets kommuner om at at deltage i Kulturarvskommuneprojekt III: Fortidens fremtid. "Kulturarven som potentiale i omstillingsprocessen".

Brønderslev Kommune har modtaget positivt svar på det fremsendte materiale og er således udpeget som en af ni kommuner (af i alt 29) der skal indsende en egentlig ansøgning om at blive udpeget til Kulturarvskommune 2015-18.

De fire til fem kommuner (ud af de ni), der udvælges som kulturarvskommuner, skal forpligte sig til et snævert samarbejde hinanden imellem. Et samarbejde der dels går på erfaringsudveksling og dels på afholdelse af fællesmøder. Kommunerne skal endvidere stille deres resultater til rådighed, således at landets øvrige kommune får adgang til erfaringer og anbefalinger. Fonden Realdania og Kulturstyrelsen vil i samarbejde med kommunerne forestå den samlede formidling.

De kommuner der bliver udvalgt til at være egentlige kulturarvskommuner, modtager hver et beløb på op til 625.000 kr. Midler anvendes til at købe konsulentydelser for, og kan ikke anvendes til aflønning af kommunale medarbejdere samt ansatte på museerne. Det skal anføres, at der skal betales 17,5 % i fondsafgift af det modtagne beløb.

I ansøgningen til Kulturstyrelsen stod skrevet, at Kommunen og Museerne ønsker at binde udvikling og kulturarv sammen ved aktivt at inddrage kulturmiljøerne og de bevaringsværdige bygninger i planlægningen, for at gøre Slotsgade attraktiv for butiksejere, kunder og besøgende. Det var oplægget, at projektet skal munde ud i et forslag til en konkret fysisk omdannelse af Slotsgade fra trafikrum og til byrum, der forholder sig til kulturmiljøets arkitektur og funktion. Der skal dertil udforme et konkret forslag til facaderenoveringer af de kulturhistoriske betydende ejendomme i Slotsgade, med henblik på en ny fremtid og slutteligt skal projektet udforme retningslinier, der kan optages i kommuneplanen/bevarende lokalplan for inspiration og ramme ved etablering af nye ejendomme på den omfattede del af Slotsgade.

Der er indgået ”aftale” om rådgivning med COWI på omdannelsesprojektet for gaderummet Slotsgade og med arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard om den arkitektfaglige bistand til forslag om renovering af facader og udvikling af retningslinier for den arkitektoniske kulturarv. Rådgiverne har tidligere arbejdet sammen om lignende opgaver.

Der er frist for indsendelse af ansøgning den 24. september 2015.

Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Hvis kommunen bliver udvalgt til Kulturarvskommune, vil der skulle anvendes ressourcer på at deltage i netværksmøder, afholde processer mv.

Økonomi

Det må forventes, at der skal anvendes midler til forplejning ved afholdelse af møder i forbindelse med processen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


23. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Besøg hos Social- og Indenrigsministeren
 • Anvendelse af Dataproces

Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 27. august 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer