Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 11. november 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Henning Jørgensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Forretningsledelsen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Forretningsledelsen, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Forretningsledelsens medlemmer vil deltage under punktet.

Beslutning

Gennemført.

Det understreges, at orienteringspunkter i fagudvalg skal beskrives således, udenforstående kan forstå indhold.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - 2015


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015.

Budgetopfølgningen viser forventede mindre udgift på i alt -1,1 mio. kr. for hele 2015 eksklusiv flerårsaftalen.

Byrådet anmodes om behandling af bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 3:

I hele 1.000

Status

Serviceudgifter

6.892

Overførselsudgifter

20.137

Finansiering

-9.997

Total

Tidligere tillægsbevilling - pl regulering

Kompenserende besparelser besluttet i Byrådet den 2. september 2015

Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse - fastfryses

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

17.032

-7.771

-5.467

-4.900

-1.106

Inkluderes effekten af fleraftalen viser Budgetopfølgning 3 følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status inklusiv effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

24.712

Overførselsudgifter

20.137

Finansiering

-9.997

Total

Tidligere tillægsbevilling - pl regulering

Kompenserende besparelser besluttet i Byrådet den 2. september 2015

Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse - fastfryses

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

34.852

-7.771

-5.467

-4.900

16.714

Budgetopfølgning 3 viser således i lighed med 2. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå de forventede mål med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Forretningsledelsen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 27. oktober 2015, pkt. 5:

Forretningsledelsen bemærker, at den samlede budgetopfølgning overordnet set ligger på niveau med halvårsregnskabet. Forretningsledelsen er bekymret over, at udgifterne på flerårsaftalens område udvikler sig i den forkerte retning. Udgifterne på dette område ligger således yderligere 2,9 mio. kr. over niveauet fra sidste budgetopfølgning.

Forretningsledelsen vil derfor hurtigst muligt tage skridt til at få iværksat arbejdet med at revurdere flerårsaftalen, som det er aftalt i budgetforliget for budget 2016.

Budgetopfølgningen tages i øvrigt til efterretning og det anbefales at der gives bevillinger i forhold til budgetopfølgningen.

Fritids- og Kulturudvalget , 29. oktober 2015, pkt. 4:

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 29. oktober 2015, pkt. 6:

Til efterretning

Ole Bruun var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2015, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Flerårsaftalen - der laves aftale med PWC om gennemgang af alle § 107 sagerne + de 25 dyreste § 85 sager.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2015, pkt. 3:

Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til kompenserende besparelser godkendt. Notat vedr. indtægter på byggesagsgebyrer medsendes sagen.

Ole Bruun deltog var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2015, pkt. 4:

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. november 2015, pkt. 3:

Til efterretning.

Udvalget ønsker fremover forelagt et notat om den kvartalsmæssige status for flerårsaftalen.

Beslutning

Forretningsledelsens anbefaling indstilles godkendt.

Der rettes henvendelse til centralt hold vedr. uhensigtsmæssighederne i fastsættelseskriterierne for gebyropkrævning for byggesagsbehandling.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udmøntning af Budget 2016 på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: FL/BS/ØK

Fagenheden for Børn og Kultur præsenterer forslag til udmøntning af Budget 2016 på skoleområdet i forhold til den vedtagne rammebesparelse på dagtilbuds- og SFO-området.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetforliget i Budget 2016 skal der udmøntes en besparelse på dagtilbud og SFO-området svarende til 2 mio. kr. årligt. Besparelsen skal udmøntes ved ferielukning og omstrukturering af SFO-ledelsesområdet i forbindelse med etableringen den nye skolestruktur.

Den samlede besparelse på ferielukning er rammesat til 0,5 mio. kr. pr. år. fordelt mellem dagtilbuds- og SFO-området, hvilket betyder, at der skal findes et rationale på 1,5 mio. kr. på SFO-ledelsesstrukturen.

Forslag til udmøntning af besparelse

I vedhæftede bilag fremføres forslag til, hvordan besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen kan effektueres.

Som det fremgår, vil der i den nye SFO-ledelsesstruktur være én overordnet SFO-leder i hvert af de 4 nye skoledistrikter, jf. bilaget der lå til grund for Byrådets beslutning om ny skolestruktur.

I forbindelse med udmøntning af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen foreslås det, at nogle af midlerne, der frigives ved at reducere antallet af SFO-ledere, anvendes til ansættelse af hhv. koordinatorer og afdelingsledere, alt afhængig af SFO afdelingens størrelse og kompleksitet.

Forslaget giver mulighed for, at der i skoleåret 2016/17 planlægges efter følgende struktur:

Brønderslev Nord

Hjallerup

Hedegårdsskolens SFO

SFO-leder + koordinator

Hjallerup SFO

SFO-leder + koordinator

Thise LBO

Afdelingsleder

Flauenskjold LBO

Afdelingsleder

Toftegårdsskolens SFO

Koordinator

Klokkerholm SFO

Koordinator

Brønderslev Syd

Dronninglund

Skolegade SFO

SFO-leder + koordinator

Dronninglund SFO

SFO-leder + koordinator

Søndergade SFO

Afdelingsleder

Asaa SFO

Koordinator

Ø. Brønderslev SFO

Koordinator

Økonomisk oversigt over udmøntningen af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen:

Nuværende udgift til SFO-ledelsesstrukturen

5.329 mio. kr.

Rationale gennem omstrukturering

1.500 mio. kr.

Ressourcer til en ny ledelsesstruktur

3.829 mio. kr.

Udgift til den nye ledelsesstruktur på SFO-området:

Lederoverenskomst 4 x SFO-ledere

2.128 mio. kr.

Medarbejder med status af afdelingsleder (ex. Løn til pædagoglønnen)

- LBO i Thise, Søndergade SFO, LBO i Flauenskjold

0.220 mio. kr.

Medarbejder med status som afdelingskoordinator (ex. Løn til pædagoglønnen)

- De øvrige SFO-tilbud (8 steder)

0.336 mio. kr.

Tid til børnerettede aktiviteter

1.145 mio. kr.

Lønudgiften til afdelingslederstillingerne og koordinatorerne vil afhænge af de udpegede pædagogers anciennitet. De opstillede tal ovenfor beror på en gennemsnitsberegninger og efter godkendelse vil der blive et forhandlingsforløb med den faglige organisation.

Direktøren for Børn og Kultur foreslår, at forslaget til udmøntning af Budget 2016 på dagtilbuds- og SFO-området godkendes.

Fag-Med for Børn og Kultur drøfter i møde den 16. november 2015 processen vedrørende udmøntningen af strukturen og orienteres om Økonomiudvalgets beslutning om udmøntning af budgetbesparelsen på 2 mio. kr. årligt.

Efter drøftelse med BUPL er der udarbejdet et notat med proces og principper for SFO-lederne i forbindelse med udmøntningen af besparelsen. Der vil på mødet i Fag-Med for Børn og Kultur blive orienteret om indholdet af notatet.

Personale

Udmøntningen af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen vil betyde, at 4 af de nuværende SFO-ledere vil blive omplaceret som SFO-ledere i de 4 nye skoledistrikter. På baggrund af forhandlinger med BUPL, vil udmøntningen af besparelsen sandsynligvis betyde både afskedigelser og omplaceringer af de øvrige nuværende SFO-ledere.

Indstilling

Forretningsledelsen, 27. oktober 2015, pkt. 6:

Anbefales.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2015, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Tilbagesendes til fagudvalg.

Økonomiudvalget har ikke taget stilling til SFO’s ledelsesstruktur.

Lene Hansen, Arne M. Jensen og Karsten Frederiksen mener, at strukturforslaget skulle have været forelagt MED-udvalget, inden politisk behandling.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger til projekt "Dorf Møllegårds stuehus" på 838.000 kr.

Sagsfremstilling

Museerne i Brønderslev Kommune sender ansøgning om kommunal lånegaranti på 838.000 kr. til energibesparende foranstaltninger til stuehuset ved Dorf Møllegård.

Stuehuset anvendes til museumsformål og er en fredet bygning. Ved gennemførelse af projektet er der en forventning om en årlig besparelse på den nuværende energiudgift på mellem 65.000 kr. og 77.000 kr.

JPH-Rådgivning har på baggrund af energimærkningsrapport udarbejdet overslag på projektet, gyldig fra den 3. februar 2014 til den 5. februar 2021.

Der ønskes optaget et 10-årigt lån i KommuneKredit, med en fast rente på 1,26%.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgning om kommunal lånegaranti til projektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at en eventuel kommunegaranti vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.m.

Dog vil en evt. kommunegaranti formentlig forudsætte Statsforvaltningens godkendelse. Statsforvaltningen vil skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Musserne i Brønderslev kan sidestilles med forening eller selvejende institution med tæt tilknytning til kommunen.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 29. oktober 2015, pkt. 7:

Udvalget anbefaler ansøgningen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Revisionen forespørges efterfølgende.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Anlægsregnskab for Skolegades Skole, om- og tilbygning


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet godkendte i 2010 en om- og tilbygning på Skolegades Skole. Byggeriet er afsluttet, og Økonomiafdelingen har udarbejdet endeligt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet foreslås godkendt, selv om en voldgiftssag i forbindelse med byggeriet endnu ikke er afsluttet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i mødet den 24. juni 2010 at meddele en anlægsbevilling på 27.846.900. kr. til om- og tilbygning på Skolegades Skole. Der er tidligere frigivet 6.153.100 kr., til indkøb af pavilloner 3.069.100 kr., rådgiverhonorer 1.084.000 kr. og lærerværelse 2.000.000 kr. I alt 34.000.000 kr.

Udgifterne til byggeriet har undervejs vist sig ikke at kunne holdes inden for det afsatte budget. Den 22. januar 2014 fik Økonomiudvalget følgende orientering om status på byggesagen:

”Den 15. januar 2014 har totalrådgiver udarbejdet et byggeregnskab, der indeholder allerede indtil nu afholdte udgifter til byggesagen. Alle sædvanlige udgifter på sagen er afsluttet, men der er enkelte poster, der stadig er uafklarede, så byggeregnskabet kan endnu ikke endeligt afsluttes.

Det er den sidste ratebetaling til rådgiver, nogle penge afsat til ekstra behandling af trapper samt primært advokatsalærer, der endnu ikke er fastlagte.

En opstilling på byggeregnskabet svarende til opstillingen i sidste orientering til Økonomiudvalget (lukket punkt på dagsordenen 4. september 2013) ser således ud:

04. september.2013

15. januar.2014

Underskud inkl. vinterforanstaltninger og UF

5.077.000

4.839.000

Voldgift med ventilationsentreprenør - videregives til rådgiver

?

274.000 + ?

Ventilation og tag Krogensgadebygningen

Er udført

Er udført

Forlig med rådgiver

-350.000

-350.000 + 85.000

Salg af pavilloner ikke opnået

1.800.000

1.800.000

Inventar

610.000

589.000

I alt

7.137.000 + ?

7.237.000 + ?

Der blev 16. december 2013 afsagt kendelse i voldgiftssagen rejst af ventilationsentreprenøren.

Voldgiftsretten gav ventilationsentreprenøren ret, da rettes fastslog, at totalrådgiveren bar skylden for tvisten, og Brønderslev Kommune (som sagen jo blev anlagt mod i første omgang) blev pålagt at betale ventilationsentreprenøren 1,7 mio. kr. + sagsomkostninger. (Den udgift der er medregnet i ovenstående post til voldgiftssagen er alene allerede afholdte udgifter til egen advokat i sagen.)

I juli 2013 blev der indgået et forlig med totalrådgiveren. Forliget indebar at totalrådgiveren gav afkald på et budgetteret tillægshonorar på 350.000 kr. mod at Brønderslev Kommune undlod at føre erstatningssag. I forliget med rådgiveren er der taget høje for den verserende voldgiftssag, og der blev indgået en suspensionsaftale, således at forliget ikke forhindrer Brønderslev Kommune i evt. at forfølge totalrådgiverens ansvar i voldgiftssagen.

I oktober 2013 gik totalrådgiveren konkurs, men alle selskabets sager er overført til et datterselskab, der dermed har overtaget den oprindelige totalrådgivers forpligtelser.

Der pågår således på nuværende tidspunkt en korrespondance mellem Brønderslev kommunes advokat på sagen og den ”nye” totalrådgivers forsikringsselskab om sagen."

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Anlægsarbejdes er nu afsluttet, og Økonomiafdelingen fremsender anlægsregnskab med anmodning om godkendelse.

fordelt således:

Merudgifterne er opgjort oktober 2015 til 8.808.702 kr. og skyldes:

 • Merudgift opgjort pr. 31. december 2013 er 6.984.816 kr.
 • Merudgift 2014 - 2015 Hovedstol voldgiftsag, advokat, renter 1.823.886 kr.

Voldgiftssagen er endnu ikke afsluttet.

Kommunaldirektøren foreslår,

 • at anlægsregnskabet godkendes og
 • at der oprettes en ny sag, når udfaldet af voldgiftssagen er kendt
Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2015, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Brandsikring og godkendelse af Fredensgadecenteret


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til evt. finansiering af brandsikring af Fredensgadecenteret.

Sagsfremstilling

Fredensgadecenteret (tidligere apostolsk kirke) er en kommunal ejendom, beliggende i Dronninglund. Huset blev overtaget i 2010 og der har efter overtagelse ikke været en formel godkendelse af huset som foreningshus. Huset består af:

Sal - 140 m2

Lejlighed 1. sal - 45 m2

Lejlighed 2. sal - ikke opgjort

Kælder - 37 m2

Fredensgadecenteret startede som foreningshus hvor de primære brugere var dagpleje og pensionistforeningen i Dronninglund. Både dagpleje og pensionistforening har undersøgt muligheden for at anvende lejligheden på 1. sal, men grundet manglende brandsikring har det ikke været godkendt som opholdsrum for børn og brugere.

I forbindelse med etablering af mødestedet som psykisk værested for borgere i og omkring Dronninglund, har der været en stigende efterspørgsel på, at huset optimeres så lejligheden fremadrettet vil kunne indrettes til denne målgruppe. Desuden er der ønske om indretning af kælder til billardrum.

Brugerne i huset er:

 • Dagpleje
 • Mødestedet, organiseret i Dansk Røde Kors
 • Familieiværksætterne, organiseret i Dansk Røde Kors
 • Pensionistforeningen i Dronninglund
 • 3F´s pensionister

Fagenheden for Børn og Kultur har gennem det sidste år, arbejdet for at få sammensat et husråd, som kan drøfte og aftale husregler, oprydning og samarbejde i Fredensgadecenteret. Husrådet er sammensat af repræsentanter fra ovenstående grupper og dagplejen varetager tovholderfunktionen. Det meget positive samarbejde har medvirket til, at der opleves et behov for at få huset godkendt som foreningshus - se vedhæftede brev fra brugerne i huset.

Foranlediget af det positive samarbejde med husets interessenter, har Fagenheden for Børn og Kultur undersøgt muligheden for en formel brandsikring og godkendelse af huset. Der er modtaget overslag på 173.080 kr. fra Ejendomme og Service på godkendelse af stue og lejlighed på 1. sal. Lejligheden på 2. sal kan ikke godkendes og anvendes udelukkende som opmagasinering.

Brugerne af Fredensgadecenteret har ikke været opkrævet gebyr for anvendelse af huset. Dog er de nuværende brugere varslet, at dette kan blive aktuel. Opkrævning af gebyr anbefales at følge godkendte takster for anvendelse af kommunale lokaler.

De fast brugere, der anvender huset kontinuerligt og hele året:

Stuen/salen: 7.283 kr. årligt

Lejligheden: 2.340 kr. årligt

Der er taget udgangspunkt i en takst svarende til 52,02 kr. pr. m2 (2015)

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter:

 • Brandsikring og formel godkendelse af Fredensgadecenteret som foreningshus, herunder stillingtagen til finansieringen af istandsættelse på 173.080 kr.
 • Opkrævning af gebyr for anvendelse af huset
Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 29. oktober 2015, pkt. 15:

Udvalget anbefaler, at ejendommen brandsikres og oversender sagen til Økonomiudvalget.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Finansieres af tidligere frigivelse til mindre vedligeholdelsesprojekter.

Der er ikke taget stilling til gebyropkrævning, da indstilling fra fagudvalg afventes.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Kommissorium for arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommissorium arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S.

Byrådet skal tage stilling til, om kommissorium kan godkendes.

Sagsfremstilling

I sommeren 2015 blev der på møde mellem borgmestrene for Hjørring og Brønderslev Kommune fremsat ønske om, at der udarbejdes en ejerstrategi for Affaldsselskab Vendsyssel Vest (AVV). Hjørring Kommunes administration udarbejdede i september 2015 et udkast til kommissorium for arbejdet med ejerstrategien. På et møde i starten af oktober mellem AVV's direktør og repræsentanter for de to ejerkommuners administration blev indholdet i kommissoriet drøftet.

Efterfølgende er der udarbejdet et forslag til kommissorium. Kommissoriet er udformet så bredt, at ingen scenarier på forhånd er udelukket. Som et led i processen frem mod en endelig ejerstrategi, er det i kommissoriet foreslået, at der på et tidspunkt afholdes et seminar med deltagelse af de tekniske udvalg fra begge kommuner og bestyrelsen fra AVV.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender kommissoriet for arbejdet med ejerstrategi for AVV I/S.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2015, pkt. 9:

Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Planstrategi 2015


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Forslag til planstrategi 2015 forelægger til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Inden udgangen af 2015 skal Byrådet have offentliggjort en planstrategi.

Planstrategien skal indeholde en status på planlægningen siden sidste kommuneplanrevision samt Byrådets strategi for den kommende revision af kommuneplanen. Den nye kommuneplan 2017-2029 skal være vedtaget inden udgangen af 2017.

Af planstrategien skal endvidere fremgå, om den kommende revision vil ske som en total revision af kommuneplanen, eller om der foretages revision af udvalgte temaer/geografiske områder eller om kommuneplanen vedtages uændret i forhold til den gældende kommuneplan 2013-2025.

På baggrund af drøftelserne på byrådets temamøde besluttede Økonomiudvalget på mødet d. 22. april at der skulle fokuseres på 3 områder i det videre planstrategiarbejde:

 • Byroller
 • Energiplanlægning - mål og handling
 • Grønt Danmarkskort for Brønderslev Kommune

I afsnittet "Prioriterede indsatser i den fysiske planlægning" (side 31) er angivet opgaver under hvert af de tre temaer, som foreslås igangsat i medfør af Planstrategi 2015. Opgaverne er følgende:

Byer og Bymønster

 • Flytte- og segmentanalyse
 • Fastlæggelse af nyt bymønster på baggrund af indikatorer for bypotentialer
 • Revision af detailhandelsplanen
 • Revision og arealudlæg til bolig- og erhvervsformål
 • Lokale udviklingsplaner for mindre byer
 • Strategi og handlingsplan – opfølgning på landdistriktspolitikken

Strategisk Energiplanlægning

 • Udarbejdelse af kommuneplantillæg for placering af 1 eller flere biogasanlæg
 • Vedtagelse af målsætninger på energiområdet, herunder på vindenergiområdet og biogasområdet
 • Handlingsplan for initiativer på energiområdet med baggrund i kortlægningsrapporten og nye målsætninger på energiområdet
 • Demonstrationsprojekt – Landsbyenergi i landsbyen Try
 • Projekt for omstilling og besparelser i detailhandelen
 • Projekt for omstilling og energibesparelser i industrivirksomheder

Grønt Danmarkskort

 • Screening af kommunens naturområder
 • Plan for udvalgte indsatsområder med ajourføring af relevante retningslinjer i kommuneplanen

Efter vedtagelse af Planstrategi 2015 skal strategien offentliggøres. Der er ingen krav om egentlig behandling af eventuelle indsendte bemærkninger/kommentarer, men det anbefales at økonomiudvalget behandler disse efter offentlighedsfasens udløb.

Planstrategi 2015 er oprettet som en digital plan og kan ses på følgende link :

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/login/NirasLogin.aspx?ReturnUrl=%2fDKplan%2fDKplanFilter.aspx%3fr%3dt%26k%3dt%26f%3dt%26v%3dt%26a%3dt%26PlanId%3d45&r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&PlanId=45

Brugernavn: lokalplaner

Adgangskode: lPlan13 (starter med lille L)

Som bilag er vedhæftet råudskrift af den digitale plan

Forretningsledelsen anbefaler de forslag, der er til opgaver på de 3 indsatsområder, og anbefaler Byrådet at det godkendes.

Der er følgende forslag til genovervejelser/ændringer inden strategien besluttes til endelig godkendelse

 • Der er mange prioritet 1
 • Indsatsen omkring det grønne danmarkskort kan jo blive påvirket af, hvorvidt den nuværende regering beslutter denne opgave omprioriteret. Derfor er det vigtigt, at opgaven bliver beskrevet/præciseret med den vinkel, at det også handler om at få ”ryddet op i” og forenklet de naturtype udpegninger der findes i dag, således det bliver lettere at administrere bl.a. i planlægningssammenhæng.
 • Den fælles indledning (de 11 kommuner og REVUS) skal integreres, således det fremstår mere naturligt, som indledning til planstrategien.
 • En mere ”spids pen” kunne overvejes flere steder.

Efter behandling i Økonomiudvalget vil forslaget blive revideret og fremsendt til Byrådets endelige godkendelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig Forretningsledelsens anbefalinger og kommentarer.

Der gennemføres fællesmøder med planlæggerne efter gennemskrivning af forslag.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Vedtægter for Nordjyllands Beredskab


Resume

Sagsforløb: BEKO/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til vedtægter og økonomi for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som Byrådet skal tage stilling til, herunder også kommunens ejerandel, kommunens repræsentant i bestyrelsen m.v.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 27. maj 2015 (punkt 8) principbeslutning om deltagelse i et fælles § 60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne.

Det juridiske grundlag for arbejdet med etablering af et nyt fælles beredskab fremgår af beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse. Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etablering af § 60-selskabet, mens lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelse af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Med baggrund i principbeslutningen om etablering af § 60-selskabet er der udarbejdet vedtægter for det kommende interessentskab Nordjyllands Beredskab I/S, som kommunalbestyrelserne i de 11 kommuner skal tage stilling til. Borgmesterkredsen behandler endvidere sagen på et møde den 30. oktober 2015. Bemærkninger fra Borgmesterkredsen vil dermed foreligge til kommunalbestyrelsernes endelige behandling. Endvidere forelægges sagen på KKR-møde den 20. november 2015.

Interessenter og ejerforhold

Interessenterne i § 60-selskabet pr. 1. januar 2016 er de 11 kommuner.

De enkelte interessentkommuners ejerandele fastsættes forholdsmæssigt på baggrund af de enkelte interessentkommuners befolkningstal pr. 1. januar 2015. Ejerandelene vil alene blive revideret i forbindelse med interessenters udtræden eller ved selskabets opløsning.

Organisering

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er interessentskabets øverste myndighed. Bestyrelsen/den fælles beredskabskommission sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom. Der udpeges én politisk repræsentant for hver af de 11 interessentkommuner til bestyrelsen/beredskabskommissionen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år af gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode, idet første valgperiode dog løber fra vedtægternes ikrafttræden til den 31. december 2017.

Sager, der behandles af bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Herudover er der dog en række sager, der kun kan afgøres med alle interessenters godkendelse. Det drejer sig om vedtægtsændringer, opløsning af interessentskabet, fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikke tidligere har været udliciteret samt ændring af den fastsatte omkostningsfordelingsnøgle.

Der anbefales nedsat en dialoggruppe til at sikre beredskabets dialog med forskellige eksterne interessenter herunder frivillige, politiet og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016, svarende til et besparelseskrav på 7,5 mio. kr. for det nye nordjyske beredskab.

Modellen for finansiering i det nye beredskab er opdelt i følgende faser:

Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)

Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018, vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.

Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, som er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kommune.

Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra.

Fase 2 (1. januar 2018- )

Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.

De 11 interessentkommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter mv., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger, som bliver i kommunerne. I det omfang beredskabets operative del skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper.

Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i toårs-perioden med mindre andet aftales.

Der udarbejdes en åbningsbalance for de 11 interessentkommuners aktiver og passiver.

Ved udtræden af interessentskabet har den pågældende interessent krav på en forholdsmæssig andel af interessentskabets nettoformue, svarende til interessentens ejerandel, med tillæg eller fradrag af interessentens positive eller negative udligningskonto. Hvis nettoformuen er negativ er den udtrædende interessent forpligtet til kontant at indbetale et beløb til interessentskabet svarende til interessentens andel af den negative nettoformue med tillæg eller fradrag af interessentens negative eller positive udligningskonto.

Det videre forløb

Vedtægterne for det nye § 60-selskab Nordjyllands Beredskab I/S skal efter godkendelse i interessentkommunerne fremsendes til godkendelse hos Statsforvaltningen.

Vedtægterne skal træde i kraft pr. 1. januar 2016.

Borgmestergruppen indstiller,

 • atder per 1. januar 2016 stiftes et § 60-selskab, der omfatter de 11 deltagende kommuner, til varetagelse af beredskabsopgaverne,
 • atejerandele er i forhold til indbyggerantal i interessentkommunerne pr. 1. januar 2015,
 • atvedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S godkendes,
 • at der ikke nedsættes et forretningsudvalg i denne valgperiode,
 • atkommunens repræsentant udpeges til bestyrelsen/beredskabskommission,
 • atåbningsbalancens værdiansættelse og ejerandeleopgørelse godkendes, og
 • atøvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget.
Indstilling

Beredskabskommissionen, 2. november 2015, pkt. 3:

Beredskabskommissionen anbefaler, at vedtægterne godkendes.

Daniel Urbaniak var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Borgmesteren indstilles som bestyrelsesrepræsentant.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Strategi- og handlingsplan for Business Region North Denmark


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelsen for Business Region North fremsender til Byrådets orientering Strategi- og Handlingsplan 2015-2016 for BRN – Business Region North Denmark.

Sagsfremstilling

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland etablerede pr. 1. januar 2015 et nyt samarbejde: Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling. Formålet med samarbejdet er ved fælles indsats at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Business Region North Denmark – BRN – er kommet godt fra start med stor synlighed både lokalt/regionalt og nationalt og højt aktivitetsniveau. Bestyrelsen for BRN har i juni 2015 godkendt Strategi- og handlingsplan 2015-2016 som ramme for aktiviteterne de kommende år. Planen findes her.

Planen er opbygget med et indledende og afsluttende opslag med generel information samt ét opslag for hvert af de fem indsatsområder i BRN:

- Erhvervsudvikling og jobskabelse

- Turisme

- Kvalificeret arbejdskraft

- Infrastruktur

- Internationalt samarbejde

For hvert indsatsområde beskrives potentialer, udfordringer og mål for indsatsen på venstre side og konkrete temaer på højre side. Strategi- og handlingsplanen bliver således en kommunikationsplatform for de indsatsområder og temaer, som har været i fokus fra start ved etablering af BRN.

Den konkrete indsats i form af projekter mv. beskrives løbende i et projektkatalog. Kataloget findes her. Udvikling af initiativer til projektkataloget sker i tæt samarbejde mellem kommuner/Region og Erhvervsforum med inddragelse af relevante partnere.

BRN kan følges på hjemmesiden og på LinkedIn/BRN

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Projektansøgninger til A. P. Møller Fonden


Resume

Sagsforløb: ØK

Orientering om projektansøgninger til A. P. Møller Fonden.

Sagsfremstilling

Skolechefen har involveret Fagenheden for Børn og Kultur i projektforløb med henblik på, at der udarbejdes en ansøgninger til A. P. Møller Fonden indenfor folkeskolen.

Der udarbejdes ansøgninger til projekter dels til højnelse af liniefagskompetencerne og dels til etablering af professionelle læringsfælleskaber.

Projekterne er nærmere beskrevet i bilag.

Fremsendes til Økonomiudvalget orientering

Beslutning

Udvalget ser positivt på ansøgningen, og der ønskes oplysninger omkring økonomien i ansøgningen, inden den afsendes.

Henning Jørgensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Forslag om krav om bankgaranti ved udlicitering


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forslag fra byrådsmedlem Claus Kongsgaard om krav om bankgaranti i forbindelse med udlicitering af opgaver.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Claus Kongsgaard har på baggrund af en konkurs blandt kommunens leverandører anmodet om en drøftelse i Økonomiudvalget om vilkårene i kommunens udbudsmateriale (specielt i forbindelse med udlicitering af opgaver).

Claus Kongsgaard oplyser, at der ofte i forbindelse med indgåelse af kontrakter på det private marked stilles krav om en arbejds-/leveringsgaranti - typisk 10%.

Claus Kongsgaard foreslår, at kommunen i fremtidigt udbudsmateriale ved udlicitering stiller krav om en bankgaranti på 10% af budsummen. Dette løser nok ikke problemet med konkurser, men det afbøder virkningen på kommunens økonomi ved konkurs.

Det kan oplyses, at Ældreomsorgsudvalget i møde den 29. oktober 2015, pkt. 3, har vedtaget nogle principper for den igangværende udbudsrunde på frit valg.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter forslag fra Claus Kongsgaard.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat, udbudspolitik ønskes belyst nærmere, herunder godkendelsesprincipper for leverandør på plejeområdet.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Evt. anvendelse af Dronninglund Sygehus til asylansøgere.

Henning Jørgensen var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Udmøntning af rammebesparelse


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer