Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 9. september 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 Erhvervsområde, Østre Ringgade


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde, Østre Ringgade" har været i offentlig høring. Planforslagene giver mulighed for at etablere et Jem & Fix byggemarked i Dronninglund. Der er indkommet 3 indsigelser til planforslagene.Indsigelserne omhandler primært områdets placering i byen samt potentielle gener for de omkringliggende boligområder.

Byrådet skal tage stilling til, om planerne kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 02-E-05.01 "Erhvervsområde, Østre Ringgade" har været i 8 ugers offentlig høring. I planforslagene udlægges et nyt erhvervsområde på hjørnet af Asaavej og Østre Ringgade i Dronninglund. Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Jem & Fix om at etablere et nyt byggemarked i byen.

De udsendte planforslag kan ses digitalt her:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=12579

I høringsperioden er der indkommet 3 indsigelser fra beboere i de nærmeste boligområder. Indsigelserne er uddybet og kommenteret i vedlagte indsigelsesnotat. Ansøger har desuden fremsendt vedlagte partshøringssvar. Indsigelserne omhandler primært områdets placering i byen samt potentielle gener for de omkringliggende boligområder.

Placering

Der har gennem planprocessen været diskuteret forskellige placeringsmuligheder for området i byen. Ansøger har ikke fundet andre placeringer markedsmæssigt interessante eller haft mulighed for at erhverve arealet. Økonomiudvalget besluttede på baggrund af fordebatten, at der skulle arbejdes videre med lokalplanlægning for området ved Østre Ringgade/Asaavej.

Nabogener

I indsigelserne beskrives en række konkrete bekymringer i forhold til virksomhedens potentielle påvirkning af nabobeboelser. Indsigelserne omhandler støjpåvirkning, lysgener samt visuelle gener.

I forhold til støjpåvirkning viser de udarbejdede støjberegninger, at støjgrænserne kan overholdes. Der er derfor ikke på det nuværende grundlag basis for at fastsætte krav til støjafskærmning og lignende via lokalplanen. Hvis det efterfølgende viser sig, at støjgrænserne alligevel ikke overholdes kan det reguleres ved hjælp af påbud via miljøbeskyttelsesloven.

Indsiger fra Klydevej har gjort indsigelse i forhold til lysgener fra erhvervsområdets udkørsel, der er beliggende overfor boligerne på Klydevej. Ansøger har kontaktet andelsboligforeningen for Klydevej med et tilbud om at etablere en hæk på den pågældende strækning på andelsboligforenings areal. Fagenheden vurderer, at en hæk på andelsboligforeningens areal vil være den mest hensigtsmæssige måde at afhjælpe problemstillingen på. Hækken kan dog ikke indgå i lokalplanen og afhænger derfor af om der kan opnås en aftale mellem parterne.

Indsiger ønsker, at skiltningen til erhvervsområdet begrænses yderligere, da indsigere mener, at skiltningen vil virke dominerende i området. Lokalplanen indeholder bestemmelser om skiltes placering, antal og størrelse for at begrænse den visuelle påvirkning af området. Fagenheden vurderer, at de fastsatte grænser for skiltning er rimelige i forhold til, at der må forventes et vist behov for skiltning fra virksomheder.

Indsiger ønsker desuden uddybet hvordan lokalplanens § 9.4 skal tolkes. § 9.4 fastsætter at: Udendørs udstilling af varer må kun finde sted, når udstillingen er forenelig med et ordentlig og ryddeligt udseende. Denne bestemmelse er generelt vanskelig at håndhæve og fagenheden foreslår derfor, at den slettes. I stedet skal udstilling og oplag reguleres via lokalplanens øvrige bestemmelser om bl.a. en udstillingszone samt krav om afskærmning. Hermed vurderer fagenheden, at det vil være mere gennemskueligt hvilke regler, der gælder for udstilling og oplag, for både naboer og virksomheder.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 02-E-05.01 "Erhvervsområde, Østre Ringgade" endeligt med ovenstående ændringer.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun er imod.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


2. Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2015


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Forslag til Vandhandleplan 2015 har været i offentlig høring i 8 uger. Vandhandleplanen, der relaterer sig til statens vandplaner for 1. planperiode (2009-2015), indeholder en beskrivelse af planen for realisering af de statslige vandplaners indsatsprogrammer. Der er kun indkommet bemærkninger fra Naturstyrelsen (NST). NST fastslår, at Brønderslev Kommunes Vandhandleplan overordnet set opfylder miljømålslovens krav. Der er dog en række mindre rettelser og præciseringer, som NST ønsker indarbejdet i planen, hvilket er sket.

Byrådet skal tage stilling til, om Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune kan vedtages.

Sagsfremstilling

Staten vedtog den 30. oktober 2014 vandplanerne for 1. planperiode (2009-2015). Formålet med vandplanerne er at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer, fjorde og kystvande, således at miljømålene for disse kan opfyldes. Brønderslev Kommune er omfattet af vandplanerne for Limfjorden og for Nordlige Kattegat/Skagerrak. Vedtagelsen af Vandplanerne for 1. planperiode er blevet stærkt forsinkede, ikke mindst fordi Natur- og Miljøklagenævnet ophævede de oprindeligt vedtagne planer i december 2012. Til trods for forsinkelsen af vandplanerne skal kommunerne ifølge Miljømålsloven udarbejde en vandhandleplan, der nærmere fastlægger rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af vandplanens indsatsprogram. Vandhandleplanen skal være endeligt vedtaget senest 1 år efter offentliggørelse af vandplanen (senest den 30. oktober 2015). Kommunerne er også forpligtet til at gennemføre vandplanernes indsatsprogram i 1. planperiode, der udløber med udgangen af 2015.

Da indsatserne er detaljeret fastlagt i statens vandplaner, og da kommunerne er forpligtet til at sikre indsatserne gennemført, så har vandhandleplanen reelt kun til formål at fastlægge rækkefølge og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte indsatser. Vedtagelsen af vandhandleplanen giver ikke i sig selv lovhjemmel til at gå i gang med indsatserne. Disse skal gennemføres i henhold til gældende lovgivning (vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven mm.). Ifølge denne lovgivning skal lodsejere, borgere og interesseorganisationer involveres i processen i forbindelse med gennemførelse af de enkelte indsatser, ligesom der vil blive truffet afgørelser efter denne lovgivning med mulighed for klageadgang. Lodsejere, der måtte lide tab ved gennemførelse af en indsats kan søge om erstatning efter gældende lovgivning. Hele indsatsen på vandløbsområdet er finansieret via tilskudsordning fra staten/EU, og gennemførelsen af de enkelte indsatser er derfor også betinget af, at der opnås tilskud. Hvis staten vurderer, at en indsats ikke er tilstrækkelig omkostningseffektiv, vil den således ikke blive gennemført.

Forslag til Vandhandleplan 2015 har været i offentlig høring i 8 uger. Offentlighedsfasen sluttede 27. juli 2015. Der er kun indkommet bemærkninger fra Naturstyrelsen (NST).

NST fastslår, at Brønderslev Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte implementering af de statslige vandplaner. Dog har NST en række rettelser og præciseringer, der kort refereres i det følgende (NST's høringssvar er vedlagt som bilag). Rettelserne og præciseringerne er indarbejdet i vandhandleplanen.

  1. NST præciserer, at det skal fremgå af planen, at restaureringsindsatsen i Klokkerholm Møllesø (biomanipulation) skal iværksættes inden den 22. december 2015.
  2. Der er i planen refereret et reduktionstal for kvælstof på landsplan til 9.000 tons. Det korrekte reduktionstal i statens vandplan er 6.600 tons.
  3. For blødbundsvandløb er det angivet, at miljømålet er "god økologisk tilstand" med et detaljeret mål i form af faunaklasse DVFI 4. NST gør opmærksom på, at målet for faunaklasse for blødbundsvandløb er bortfaldet.
  4. Der er anført, at vandløbsregulering og -restaurering forudsætter tilladelse efter vandløbslovens § 17. NST tilføjer, at vandløbsrestaurering gennemføres med hjemmel i vandløbslovens § 37.
  5. Der er i en tabel angivet, at kommunen ikke har nogen indsats i forhold til virkemidlet "Ændret vandløbsvedligeholdelse". NST gør opmærksom på, at virkemidlet ikke længere indgår i vandplanerne.
  6. NST foreslår ændring af en enkelt sætning vedr. grundvandets kvantitative tilstand, således at sætningen får den rette mening.
  7. NST bemærker at følgende afsnit bør slettes, da formuleringen ikke længere er gældende: I områder, der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås.
  8. NST gør opmærksom på, at der under afsnittet om vandindvinding er henvist til en forkert retningslinje i statens vandplan. I stedet for retningslinje 37 skal der henvises til retningslinje 38.
  9. Det er angivet, at alle påbud om forbedret spildevandsrensning til de udpegede ejendomme i det åbne land vil være meddelt i 2016. NST præciserer, at påbudene skal være meddelt inden den 30. oktober 2016.

Vandhandleplanen er vedlagt i en pdf-udgave. Da planen er udarbejdet som en digital plan vil der dog være nogle af figurerne (aktive kort), der kun kan ses i den digitale udgave. Denne kan ses via dette link: http://bronderslev.dkplan.niras.dk/vandhandleplan2015.htm.

Vedtagelsen af Vandhandleplanen kan påklages inden for 4 uger efter vedtagelsen.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender Vandhandleplan 2015 for Brønderslev Kommune endeligt.

Personale

Kommunen er blevet kompenseret af staten for det ekstra arbejde som vandplanerne medfører.

Økonomi

Indsatserne på vandløbsområdet finansieres af staten via tilskudsordning. Indsatsen overfor overløb fra fælleskloakerede områder er finansieret af spildevandsforsyningsselskabet. Indsatsen overfor spredt bebyggelse finansieres af de enkelte grundejere.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2015, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Hans Christian Holst er imod pga. usikkerhed omkring økonomisk kompensation.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mikael Klitgaard og Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 9. september 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer