Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 15. juni 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Claus Kongsgaard.

Beslutning

Claus Kongsgaard.

Lene Hansen deltog ikke i pkt. 33 og frem.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


3. Forbrugsrapport pr. 31. maj 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af forbrugsrapport pr. 31. maj 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2015, at der ønskes månedlige forbrugsrapporter fremsendt til udvalgets orientering. På den baggrund fremsendes to rapportudtræk fra kommunens økonomisystem:

 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på udvalgsniveau og de enkelte politikområder under hvert udvalg.
 • Rapportudtræk, hvor forbrug og budget er opgjort på funktionsniveau, hvilket, som udgangspunkt, matcher oversigten fra "budgethæftet".

Rapportudtrækkene tager udgangspunkt i standardrapporter fra kommunens økonomisystem.

Rapporterne matcher som udgangspunkt den oversigt over budgettets fordeling, der fremgår af budgethæftet under de forskellige politikområder. Dette er dog ikke teknisk muligt at gøre på politikområdet "Forsikringer, beredskab og bygninger", under Økonomiudvalget, hvorfor udtrækket på dette område ser anderledes ud.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiafdelingen skal kommentere, såfremt der er markante afvigelser.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Afdækningskatalog


Resume

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2017 er der administrativt udarbejdet forslag til afdækningskatalog på Økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalget anmodes om at prioritere blandt forslagene i afdækningskataloget.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for Budget 2017, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Økonomiudvalget godkendte d. 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

Det samlede sparemål for 2017 er fastsat til 30,2 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Det samlede afdækningsmål for 2017 på Økonomiudvalgets område er fastsat til 11,5 mio. kr. i 2017 og helårlig effekt i efterfølgende år er 15,0 mio. kr.

Indstilling

Fag MED Administrationen, 24. maj 2016, pkt. 6:

Afdækningskataloget på Økonomiudvalgets området blev drøftet.

Medarbejdersiden har følgende udtalelse til forslagene om afdækning på Økonomiudvalgets område:

 • Er oprigtigt bekymret for at arbejdsmiljøet – både det fysiske og psykiske - bliver forringet og dermed øget sygefravær
 • Tvivler på om sagsbehandlingen fremadrettet vil kunne overholde lovgivningens krav
 • Kan være meget i tvivl om, hvorvidt den administrative organisation kan blive ved med at leve op til politikernes krav og forventninger
 • Er oprigtigt bekymret i forhold til, hvorvidt de tilbageværende medarbejdere får mulighed for at fastholde det nødvendige faglige niveau i sagsbehandlingen
 • Har en stor forventning om, at politikerne vil stå til ansvar for de konsekvenser som besparelserne giver. Herunder klart og tydeligt at udmelde til kommunens borgere, at det betyder længere sagsbehandlingstider, forringet serviceniveau i sagsbehandlingen og servicen generelt. Udmeldingen bør også ske officielt, så de enkelte medarbejdere undgår unødig belastning ift. at skulle retfærdiggøre de konkrete sagsbehandlingstider eller serviceniveau. F.eks. ved at annoncere i lokale aviser
 • Er oprigtigt bekymret i forhold til den generelle rengøringsstandard i forhold til indeklima/velfærd for medarbejderne og øget risiko for sygefravær

Medarbejdersiden ønsker at de forslag, som indeholder konkrete personalereduktioner skal prioriteres til sidst.

Fraværende: Søren Steensen, Ole Holdt og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Hoved MED, 8. juni 2016, pkt. 7:

I afdækningskataloget på Økonomiudvalgets området er det forslag 1-4 samt forslag 14, som er tværgående og dermed de forslag som Hoved MED kan drøfte.

Intet er besluttet endnu og selve høringsprocessen foregår først efter sommerferien.

Medarbejdersiden har følgende udtalelse til forslagene om afdækning;

 • Vi er oprigtigt bekymret for vores kollegaers arbejdsmiljø – både det fysiske og det psykiske - i hele organisationen, når der igen skal ske store besparelser overalt.
 • Vi frygter at arbejdsglæden bliver forringet og vi er alvorlig bekymrede for risiko for øget sygefravær for vores kollegaer.
 • Vi har længe oplevet, at der er en trykket stemning hos vores kollegaer, at der er kollegaer der er oprigtig bekymrede for at miste deres arbejde og vi er flere, der har set kollegaer gå ned med længerevarende stress.
 • Ved yderligere personalereduktion frygter vi, hvorvidt de tilbageværende medarbejdere får mulighed for at fastholde det nødvendige faglige niveau i arbejdsopgaverne og vi frygter, at der ikke er mulighed for, at der sker en faglig videreudvikling.
 • Vi har en stor bekymring for, hvorvidt organisationen kan blive ved med at leve op til politikernes krav og forventninger og vi har derfor en klar forventning om, at politikerne vil melde de kommende serviceforringelser direkte og officielt ud til borgerne.
 • Vi har desuden en klar forventning om, at vores ledelse tilpasser de daglige arbejdsopgaver med de ressourcer, der reelt er til rådighed.

Medarbejdersiden ønsker at de kommende besparelser får mindst mulig personalemæssig konsekvens.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Beslutning

Følgende forslag er 1. prioritet: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11

Følgende forslag er 2. prioritet: 8, 10, 12, 13, 14

Følgende forslag er ikke prioriteret: 5, 6

Prioritet 2 er til nærmere belysning/nøje vurdering

Økonomiudvalget ønsker vurdering af ledelsesniveauerne i forhold til anbefalingerne i ekstern vurderingsrapport.

Økonomiudvalget ønsker specifikation af forbrug/budget på politisk virksomhed.

Henning Jørgensen, Arne M. Jensen og Lene Hansen ønsker afdækket muligheder for stigning i skatteprocent..

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om kommunegaranti til udskiftning af bro i Asaa lystbådehavn


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Den Selvejende Institution Asaa Havn om kommunegaranti for lån på 400.000 kr. til udskiftning af bro i lystbådehavn.

Sagsfremstilling

Den Selvejende Institution Asaa Havn ansøger om kommunegaranti for lån på 400.000 kr. til udskiftning af bro i lystbådehavnen i Asaa.

Havnen ønsker at anskaffe 60 m flydebro til erstatning for den nuværende trækonstruktion, der er nedslidt og trænger til udskiftning.

Anskaffelsessummen udgør 606.207 kr. Havnens eget kapitalindskud er 206.207 kr. Restbeløbet på 400.000 kr. lånefinansieres.

Forrentning og afdrag på lånefinansieringen tilvejebringes ved en generel forhøjelse af bådpladslejen med virkning fra 2017.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti vil belaste kommunens låneramme, idet der ikke er automatisk låneadgang til formålet.

Dette betyder, at der skal ske en deponering eller modregning i kommunens låneramme svarende til garantibeløbet.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Beslutning

Kommunegaranti afvist pga. behov for at anvende rammen til kommunale projekter.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udbud af kommunens forsikringsportefølje


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorvidt det samlede udbudsmateriale kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes forsikringsaftaler udløber med udgangen af 2016.

Der er derfor behov for nyt udbud med henblik på indgåelse af forsikringsaftaler med ikrafttræden pr. 1. januar 2017. Forsikringsaftalerne udbydes i henhold til udbudsloven, som et offentligt udbud jf. udbudslovens § 56. Der kan bydes på enkelte eller flere delaftaler efter tilbudsgivers eget valg. Kontrakten vil blive tildelt til den/de tilbudsgivere, som har afgivet det tilbud, der vurderes som det bedste forhold mellem pris og kvalitet i henhold til underkriterierne.

Contea er jf. kommunens kontrakt med firmaet tovholder på udbuddet.

Den nuværende forsikringsportefølje er gennemgået, og Contea har rådgivet om relevante tilretninger i forhold til forsikringsaftaler, dækninger og selvrisikosummer.

Udbuddet omfatter følgende delaftaler og forsikringsbrancher:

 • Delaftale 1: Bygnings- og løsøreforsikring samt entreprise
 • Delaftale 2: All risks forsikringer
 • Delaftale 3: Ansvarsforsikring
 • Delaftale 4: Kommunalt ledelsesansvar
 • Delaftale 5: Professionelt ansvar
 • Delaftale 6: Autoforsikring
 • Delaftale 7: Katastrofedækning/arbejdsskader
 • Delaftale 8: OPTION - Arbejdsskadedækning på arbejdsulykker – lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats
 • Delaftale 9: Kollektive ulykkesforsikringer
 • Delaftale 10: Kriminalitetsforsikring
 • Delaftale 11: Skovbrandsforsikring
 • Delaftale 12: Årsrejseforsikring
 • Delaftale 13: Passageransvarsforsikring

Ændringer i udbudsmaterialet i forhold til nuværende dækninger fremgår af bilaget: "Forskel på nuværende dækning og udbudsmaterialet".

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget godkender det samlede udbudsmateriale på forsikringer.

Personale

Ingen personalemæssige konsekvenser

Beslutning

Godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af beløb fra Digitaliseringspuljen


Resume

Sagsforløb: DF/FL/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 95.000 kr. fra digitaliseringspuljen til at indkøbe og implementere én Melvin – en bukse af- og påtagningsrobot.

Endvidere anmodes om stillingtagen til frigivelse af rammebeløb på 0,5 mio. kr. til finansiering af mindre projekter.

Sagsfremstilling

Ældreområdet har øget sit fokus på velfærdsteknologi og har bl.a. nedsat en gruppe, hvis formål er konstant at holde fokus på området, afsøge borgernes og medarbejdernes behov for velfærdsteknologi, holde sig opdaterede på markedet og implementere tiltag, der kan forbedre hverdagen enten for borgeren, medarbejderne eller som medfører en økonomisk gevinst, men ikke går på kompromis med den ydelse, der leveres. Dette er bl.a. årsagen til, der er implementeret skylle-tørre toiletter på plejecentret Støberiet samt i flere borgeres eget hjem. Borgerne har hermed selv kunne klare den personlige og intime situation, der er forbundet med at gå på toilettet. Der findes dog borgere, der også ønsker at blive selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøget, men som stadig har brug for hjælp til at få bukserne ned og op og det er hos disse borgere, at Melvin kan gøre en forskel. Det var bl.a. med dette udgangspunkt, at Aalborg Kommune indledte et samarbejde med LT Automation og efter adskillige snakke, afprøvninger og tilbagemeldinger sammen fik udviklet Melvin.

Formålet er at øge borgerens selvstændighedsfølelse/livskvalitet, reducere forbruget af SOSU-medarbejdere i forbindelse med toiletbesøg samt reducere forbruget af bleer.

Der er estimeret, hvor lang tid et toiletbesøg i gennemsnit tager (tiden er sat til 7,5 min.). Den gevinst, der opnås ved at implementere Melvin, er vanskelig at høste, da det visiterede toiletbesøg ikke blot kan fjernes fra borgeren– netop fordi det er en del af en pakke. Der ligger i forvejen en besparelse på Ældreområdet indenfor velfærdsteknologien og den gevinst, der opnås via Melvin, skal dermed medregnes om en del af den samlede besparelse på Ældreområdet og dermed ikke høstes igen. Det er muligt, at Brønderslev Kommune på sigt skal lave en ny pakke til borgere i denne kategori, men dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt og heller ikke i forbindelse med indkøb af én robot. Men det er bestemt en mulighed, Brønderslev Kommune kan overveje.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af 95.000 kr. fra digitaliseringspuljen til en bukse af- og påtagningsrobot.

Personale

Alt andet lige vil indførsel af velfærdsteknologi betyde et mindre personalebehov. Der er dog behov for at høste konkrete erfaringer, inden det reducerede personalebehov kan opgøres endeligt.

Økonomi

Der er afsat 4 mio. kr. til Velfærdsteknologi og digitalisering i budget 2016 på anlægsbudgettet.

Herudover er der en restbevilling fra 2015 på 561.352 kr. Det vil sige, at puljen i 2016 i alt er på 4.561.352 kr.

Der er tidligere bevilget 488.000 kr. af puljen i 2016.

Bevilges beløbene på 95.000 kr. og 500.000 kr. er der 3.478.352 kr. tilbage af puljen.

Indstilling

Beslutning i Digitaliseringsforum den 4. maj 2016:

Digitaliseringsforum anbefaler, at der frigives 95.000 kr. til indkøb af Melvin (Hardware)

Lisbeth Jensen, Mads Hurley og Henrik Hugo Pedersen var fraværende.

Forretningsledelsen, 24. maj 2016, pkt. 7:

Anbefales.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2016:

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet frigiver 0,5 mio. kr. fra Digitaliseringspuljen til finansiering af mindre projekter og anskaffelser indenfor digitaliserings- og velfærdsteknologi (max. 150.000 kr. pr. projekt)/anskaffelse).

Forretningsledelsen er ansvarlige for forbruget af denne pulje.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Der fremsendes periodevis oversigter til Økonomiudvalget.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Anlægspuljen 2016 - Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget har bevilget tilskud fra Anlægspuljen 2016 og anmoder om frigivelse af anlægsbevilling på 870.000 kr. hertil.

Sagsfremstilling

Der var ved ansøgningsfristen den 1. april 2016 indkommet 4 ansøgninger.

Det samlede beløb der ansøges om til Anlægspuljen 2016 er på i alt 1.238.750 kr.

Fagenheden for Børn- og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger og ansøger om frigivelse af anlægsbevilling hertil.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægspuljen for Fritid- og Kulturudvalget er i 2016 på 1,00 mio. kr.. I regnskab 2015 er der dog et underskud på anlægspuljen på 74.164 kr., dette må forventes overført til 2016, således at puljen herefter kun er på 925.836 kr..

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2016, pkt. 7:

Udvalget besluttede i henhold til de fremsendte ansøgninger at bevilge:

Den Runde Pavillon 50.000 kr.

Brønderslev Idrætsforening 750.000 kr.

Brønderslev Golfklub 70.000 kr.

Udvalget anbefaler Fonden Hjallerup Ridecenter at søge om kommunal lånegaranti til de ønskede energiforbedringer.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Indstilles frigivet under forudsætning af, at der fremsendes specifikationer inden byrådsmødet.

Arne M. Jensen og Lene Hansen indstiller frigivelse uden forudsætninger.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Bevilling af midler til finansiering af kompetenceudvikling på tosprogsområdet som følge af ny tosprogsmodel


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

På baggrund af beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 2016 vedr. ny reorganiseringsmodel på tosprogsområdet, anmoder skoleområdet om midler til finansiering af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på skoleområdet. Det foreslås, at midlerne findes inden for det samlede kommunale budget til flygtningeområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 10. maj 2016 en ny model for organisering af tosprogsområdet; i første omgang i Brønderslev by.

Forslaget indebærer bl.a., at der på hhv. Hedegårdsskolen, Søndergades Skole og Skolegades Skole etableres "DSA-centre" (Dansk Som Andetsprog). I dag er modtageklasseforløbet for alle flygtninge i Brønderslev by placeret på Skolegades Skole.

Jf. reorganiseringsmodellen og det bilag, der var vedlagt Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 10. maj 2016 (også vedlagt denne dagsorden til orientering), så er der brug for et kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere i relation til undervisning af tosprogede.

Fagenheden for Børn og Kultur har igennem foråret 2016 søgt viden om området og anbefaler på den baggrund et kompetenceløft, der bl.a. tager udgangspunkt i nyeste rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Rapporten findes på følgende link:

https://www.eva.dk/projekter/2015/basisundervisning-for-tosprogede-elever-i-modtagelsesklasser

Fagenheden er i dialog med UCN Nordjylland vedr. den konkrete tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsindsatsen for skoleåret 2016-17. Den færdige plan forventes at være på plads inden sommerferien.

Samlet set vurderes det, at der er brug for i alt 0,5 mio. kr. til at finansiere kompetenceudviklingsindsatsen i skoleåret 2016-17 som led i implementering af den nye struktur på området. Fra skoleåret 2017-18 og frem forventer fagenheden på skoleområdet, at allerede eksisterende uddannelsesmidler kan anvendes til at vedligeholde kompetencerne på området.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at midlerne findes inden for det samlede kommunale budget til flygtningeområdet.

Personale

Der ansættes ikke yderligere personale.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at forslaget samlet set medfører en merudgifter på 500.000 kr. i 2016. Merudgiften skønnes ikke at kunne holdes indenfor Børne- og Skoleudvalgets budget.

Merudgiften skal i givet fald finansieres i 2016 ved en budgetomplacering fra overførselsudgifterne på flygtningeområdet.

Indstilling

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 7:

Indsats anbefales igangsat, men stillingtagen til finansieringsmodel afventer regeringsaftale

Beslutning

Forretningsledelsens indstilling godkendt.

Henning Jørgensen ønsker sagen om omorganisering på tosprogsområdet i Byrådet.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Etablering af landsbypedel-ordning


Resume

Sagsforløb: FL/BE/TM/FK/ØK/BY

Under forudsætning af at Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget godkender finansieringsmodel for landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune anmodes Byrådet om at godkende budgetomplaceringerne mellem politikområderne.

Sagsfremstilling

Fagenheden har Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til etablering af en landsbypedel-ordning i Brønderslev Kommune.

Landsbypedellen foreslås at blive ansat på ordinære vilkår og forankret organisatorisk i Vej og Park.

De arbejdsopgaver og aftaler, som i dag eksisterer med De Grønne Områder under Fagenheden for Beskæftigelse, foreslås at flytte med landsbypedellen, herunder også de nuværende aftaler om nytteindsatspladser.

Derudover foreslås landsbypedel-ordningen at varetage praktiske og grønne opgaver, som i dag ikke varetages af frivillige eller kommunen. Det kan fx være:

 • Vedligeholdelse af foreningers materialer (flagstænger, klubhuse, borde/bænke mv.)
 • Pasning og vedligeholdelse af arealer, som kommunen ikke har ansvaret for - fx ved klubhuse
 • Rengøring af foreningers materiale/områder, som kommunen ikke har ansvaret for - klublokaler, toiletter mv.
 • "Handyman" for foreninger

Derudover kan varetagelse af praktisk-administrative opgaver for foreninger overvejes - fx indkøb, hjælp til klubblade, hjemmeside, arrangementer mv.

Det foreslås, at kommunens landsbyer derudover kan søge ind på opgaver via landsbypedel-ordningen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at landsbypedel-ordningen også fungerer som praktiksted for ledige i Brønderslev Kommune. Målgruppen kan være kontanthjælpsmodtagere, integrationsborgere eller unge på uddannelseshjælp.

Det foreslås, at kommende seniorjobbere i kommunen øremærkes til landsbypedelordningen.

Finansiering af landsbypedel-ordningen foreslås fordelt mellem de tre involverede fagenheder. Den årlige udgift udgør ca. 450.000 kr. til løn til en medarbejder (landsbypedel):

Fagenheden for Beskæftigelse

250.000

Fagenheden for Teknik og Miljø

150.000

Fagenheden for Børn og Kultur

50.000

I alt

450.000

Det foreslås at evaluere landsbypedel-ordningen efter 1 år.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender landsbypedel-ordningen, herunder finansiering af ordningen.

Personale

Forslaget indebærer opnormering af en 1 fuldtidsmedarbejder i Vej og Park, som finansieres inden for de 3 udvalgs budgetter..

Økonomi

Udgiften finansieres inden for de 3 udvalgs budgetrammer.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 8:

Det er vigtigt, at ordningen har fokus på det beskæftigelsesmæssige sigte.

Oversendes til politisk behandling.

Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2016, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2016, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget behandler sagen i møde den 14. juni 2016. Udvalgets indstilling foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning

Omplacering indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Tilslutningsaftale til FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem)


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Brønderslev Kommune skal træffe beslutning om tilslutning til aftalen med KOMBIT vedrørende til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS).

Sagsfremstilling

FLIS er et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem, som udvikles i et samarbejde mellem kommunerne, KL og KOMBIT med henblik på at samle kommunale nøgletal og data i et system, der gør det lettere for kommunerne at sammenligne sig med hinanden.

FLIS er i drift, men udvikles fortsat med nye områder og nøgletal. En række af de nøgletal, som KL hvert år offentliggør i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum (KØF), stammer fra FLIS.

Brønderslev Kommune har hidtil ikke været tilsluttet FLIS, men KL har i november 2015 og marts 2016 udsendt et brev til landets borgmestre med en opfordring til, at alle landets kommuner tilslutter sig FLIS.

FLIS-systemet skal i genudbud. Derfor skal kommunerne give besked om, hvorvidt de ønsker at deltage i FLIS. KLs bestyrelse vurderer, at FLIS er en strategisk vigtig investering for kommunerne, som både kan styrke den enkelte kommune og kommunerne som samlet sektor. I de senere års økonomiaftaler mellem regeringen og KL er FLIS nævnt som et element i udviklingen af flere og bedre data og nøgletal på de kommunale serviceområder. Pt. deltager 78 af 98 kommuner i FLIS, men KL forventer, at antallet af kommuner, der deltager i FLIS, vil stige betydeligt. I Nordjylland er det udover Brønderslev kun Vesthimmerland og Jammerbugt som ikke er med. Jammerbugt Kommune forventer at tilmelde sig, mens Vesthimmerland er uafklaret.

For at udnytte det fulde potentiale af FLIS bl.a. som et benchmarkingsystem er det nødvendigt, at anvendelsen af FLIS styrkes. Det indebærer dels en omfattende tilslutning fra kommunerne til FLIS, og dels større tillid til data og videreudvikling af FLIS, hvilket er centrale indsatsområder i de fremadrettede strategiske målsætninger for FLIS.

FLIS består primo 2016 af følgende dataområder:

Borger, Økonomi, Personale/fravær, Skole, Ældre/Omsorg, Voksenhandicappede og Udsatte Børn & Unge. Dataene er primært kommunens egne data, der er udtrukket fra forskellige fagsystemer. Dog er der også data, der kommer fra andre samarbejdspartnere fx kriminalitet, Danmarks Statistik m.fl.

Forretningsledelsen vurderer, at FLIS har et potentiale, der på sigt kan skabe værdi i form af lettere og hurtigere adgang til valide nøgletal og data, der kan bruges i den løbende styring af kommunen. Herudover giver FLIS god mulighed for at foretage sammenligninger med andre kommuner. Benchmarking kan være med til at identificere bedre og billigere løsninger. Samtidig vil Brønderslev Kommune blive udfordret ved at stå uden for FLIS, da nøgletal og sammenligninger der vil blive udarbejdet af KL og andre ikke kan verificeres eller undersøges.

Prisen for tilslutning til FLIS afhænger af antallet af dataområder i FLIS. Prisen er 1,24 kr. pr. borger pr. dataområde. Med det forventede antal dataområder i FLIS vil udgiften udgøre ca. 260.000 kr. i 2016 og 312.000 i 2017 og ca. 400.000 kr. fra 2018 og fremad. Stigningen fra 2018 skyldes, at flere dataområder tages i brug. KOMBIT har i deres tilslutningsmateriale bedt kommunerne om at forpligte sig i 8 år for at sikre en fremtidig videreudvikling af løsningen. Aftalen er uopsigelig for begge parter indtil udgangen af 2023.

Til finansiering foreslås ECO nøgletal opsagt, og den årlige udgift hertil udgør 33.000 kr. Den resterende del af tilslutningen foreslås finansieret via overskud på salg af KMD bygningerne, og når disse falder væk via modregning i besparelsen på monopolbrudssystemerne.

Indtægterne på KMD-bygningerne er opstået ved, at KL solgte bygningerne for knap 1,2 mia. kr.. 50% af provenuet udbetales til kommunerne. Provenuet fordeles i henhold til det indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved oprettelsen af selskabet. For Brønderslev Kommune er provenuet i alt på 4,5 mio. kr. Provenuet udbetales årligt i perioden 2015 – 2019.

Udover FLIS skal indtægten dække kommunens udgifter til implementering af de store monopolbudssystemer, dvs. Ydelsessystemet (KMD Aktiv), Sygedagpengesystemet (KMD Dagpenge/eDagpenge) og Sags- og Partskontakt (KMD Sag - sagsoverblik). Det er netop derfor, at provenuet udbetales over en 4 årig periode. Endelig optræder en del af provenuet i afdækningskataloget.

Indstilling

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 5:

Forretningsledelsen finder der problematisk at holde sig ude af FLIS i forhold til at kunne dokumentere og undersøge centrale nøgletal og benchmarkinger fremover.

Nytteværdien af FLIS vurderes dog at være størst for KL, og kun i mindre grad for den enkelte kommune. FLIS kan nemlig ikke afløse den enkelte kommunes Ledelsesinformationsværktøj.

I forlængelse heraf finder Forretningsledelsen, at prisen for FLIS er meget høj for Brønderslev Kommune. Såfremt tilslutning til FLIS besluttes, da anbefales den foreslåede finansieringsmodel

Beslutning

Afventer budgetlægning, hvorfor der ikke tilsluttes p.t.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Byroller - analyseparametre


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte, hvorvidt de foreslåede parametre til analyse af bymønsteret i kommunen findes dækkende.

Sagsfremstilling

Som en del af kommuneplanrevision 2017 ønskes gennemført en proces, der skal resultere i et nyt bymønster for Brønderslev Kommune. Et bymønster der, hvad angår udvikling, i højere grad har forandring end vækst for øje, men som samtidig har fokus på den enkelte bys potentiale. Det nye bymønster skal give borgere og virksomheder et reelt billede af den fremtid, der kan forventes netop hos dem.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en række analysetyper (se bilag), der skal ligge til grund for den kommende byrollediskussion. Med de forskellige analyser vurderes det, at der vil blive frembragt et tilstrækkeligt vidensgrundlag at føre debatten ud fra. Analyserne ser både på byernes fysik, de planlægningsmæssige forhold, men også på byernes lokale engagement mv..

Analyseresultatet samt første udkast til et nyt bymønster præsenteres for Økonomiudvalget og på Byrådets temamøde i oktober 2016. Herefter præsenteres det for offentligheden, Samarbejdsforum for midtbyråd, landdistriktsråd, landsbyråd og øvrige interessenter.

Med afsæt i kommentarer og bemærkninger til forslaget udarbejdes et endeligt forslag til nyt bymønster. Dette fremlægges som del af Kommuneplanens offentlighedsfase i foråret 2017.

Fagenheden for Teknik og Miljø beder Økonomiudvalget diskutere, om analyseparametrene forventes at give mulighed for tilstrækkelig baggrundsviden til at kunne gennemføre byrollediskussionen og foretage evt. prioriteringer/ændringer i bymønsteret i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Planlægger Martin Heide vil deltage under behandling af punktet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Parametrene findes dækkende.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune, 2016


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Styregruppen bag udarbejdelse af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender forslag til kollektiv trafikplan til politisk godkendelse.

Planen er retningsgivende for, hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i fremtiden.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af den kollektive trafikplan med ikrafttrædelse ved køreplanskiftet august 2016.

Sagsfremstilling

Styregruppen bag udarbejdelse af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender forslag til kollektiv trafikplan til politisk godkendelse. Planen har til formål at understøtte kommunens ønsker om at optimere det kollektive trafiktilbud og behandle de udfordringer, der findes på området, herunder at det økonomiske råderum udnyttes bedst muligt. Planen er retningsgivende for, hvordan den kollektive trafik planlægges og prioriteres i fremtiden. Trafikplanen er udarbejdet i perioden september 2015 til maj 2016, som et tværgående projekt mellem Fagenheden for Teknik og Miljø og Fagenheden for Børn og Kultur med Nordjyllands Trafikselskab som konsulent på opgaven.

Den nye kollektive trafikplan indeholder følgende konklusioner:

 • Det kollektive trafiknet i Brønderslev Kommune omlægges, så betjeningen styrkes i korridorer med høj efterspørgsel, mens kørselsomfanget på ruter i korridorer med lav efterspørgsel og lav benyttelse reduceres. Dette sikrer et effektivt og behovstilpasset trafiknet i kommunen, der tilgodeser de største brugergrupper.
 • Kørslen på kommunens største ruter harmoniseres ved at tilpasse betjeningen til det reelle behov. Skolekørslen harmoniseres ud fra det besluttede serviceniveau, bl.a. i forhold til tilladt køretid og antal hjemkørsler fra den enkelte skole. Harmoniseringen resulterer i, at alle folkeskoler og alle kørselsberettigede elever vil få et sammenligneligt serviceniveau. Flere lokalruter omlægges med kortere ruteforløb ved indførelse af opsamlingssteder på ruten, som skolebørnene skal søge til og fra for at kunne komme med bussen.To lokalruter nedlægges ved sammenlægning med andre ruter.
 • Gennem projektet er der, i tæt dialog med kommunens folkeskoler og uddannelsessteder, fundet de løsninger, der på bedst mulig vis understøtter skolerne og gymnasiernes transportbehov. Dette sker ved at koordinere ringetider skolerne imellem og ved at tilpasse ruterne hertil.
 • Brønderslev bybus nedlægges fra køreplanskiftet sommeren 2016. Regionale, fælleskommunale og lokale ruter tilpasses, så disse fremadrettet kan indfri kørselsbehovet i byen.
 • Den fælleskommunale rute 203 nedlægges fra køreplanskiftet 2016. Kørslen i den pågældende korridor erstattes i stedet af et øget kørselsomfang på rute 77 og 212 samt den nye lokalrute 646.
 • Ruter med lav benyttelse effektiviseres, hvilket samlet set giver en bedre ressourceudnyttelse og medvirker til at begrænse energiforbrug og forurening.
 • Trafikplanens omlægninger sikres en årlig besparelse på ca. 2.004.000kr. på det samlede budget til kollektiv trafik i Brønderslev Kommune (årsbasis 2017). I den udmeldte årlige besparelse er indregnet et beløb på 500.000 kr., primært til justeringer af huller i den kollektive trafikdækning af Brønderslev by. I besparelsen skal modregnes et engangs kompensationsbeløb til entreprenørerne på 1.177.000 kr. Planen indeholder forslag til en finansieringsmodel for afdrag af dette kompensationsbeløb.
 • Styregruppens forslag til kollektiv trafikplan blev præsenteret på et borgermøde den 1. juni 2016, hvor der blev udtrykt utilfredshed med nedlæggelsen af bybussen i Brønderslev by. Der efterlyses fortsat busbetjening til ældre borgere med ærinde til og fra centrum i formiddag/middags perioden. Mødedeltagerne anbefalede kommunen at inddrage den lokale vognmand til denne eventuelle planlægning. Flere borgere gav udtryk for, at planen primært er tilpasset uddannelsessøgende og ikke tilgodeser kørselsbehovet for ældre borgere. Beboere fra Sterup området udtrykte bekymring for forringelse af den kollektive trafikbetjening mod Hjørring og Brønderslev, når rute 203 nedlægges og erstattes af alternative busløsninger. Mødedeltagerne rådede kommunen til, at ændringerne også sker ved annoncering i lokalaviser og gennem foldere i busserne. Mødet sluttede med, at kommunens repræsentanter lovede at afholde et nyt borgermøde, når planen er vedtaget, og køreplanerne er færdige.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslaget således, at der indarbejdes en behovsreguleret kørselsbetjening i Brønderslev by indenfor det udmeldte rammebeløb til dækning af de ældre borgeres kørselsbehov til og fra bymidten i Brønderslev, og den udmeldte årlige besparelse reduceres med et yderligere puljebeløb på 300.000 kr. til dækning af akutte køreplanjusteringer i indkøringsperioden på de lokalruter, som i planen er blevet omlagt drastisk.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2016, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Den behovsregulerede kørselsbetjening drøftes på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien.

Emma Lyng Svensson er imod de generelle besparelser på den kollektive trafik.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Henning Jørgensen tager forbehold.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet en ophørsaftale for tidsbegrænset samarbejde i I/S Reno-Nord. Ophørsaftalen skal godkendes af Reno-Nords interessentkommuner for at kunne effektueres. Der er tale om en legalitetsgodkendelse, som ikke har økonomisk eller anden væsentlig betydning for Brønderslev Kommunes tilhørsforhold til Reno-Nord.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af ophørsaftalen.

Sagsfremstilling

Som en del af fusionen mellem I/S Reno-Nord, I/S Fælles Forbrænding og I/S Mokana, blev der indgået en tidsbegrænset samarbejdsaftale – den såkaldte tillægsaftale (Bilag 4 til Sammenlægningsaftalen), som havde til formål at regulere samarbejdet med Randers og Rebild kommune i perioden 2014-2015.

Ophørsaftalen regulerer alene ophøret af det tidsbegrænsede samarbejde omkring forbrændingsanlægget i Hobro i henhold til tillægsaftalen, og har ikke indflydelse på de øvrige interessentkommuners økonomiske eller forvaltningsmæssige deltagelse i I/S Reno-Nord, herunder sammensætningen af bestyrelsen.

Ifølge tillægsaftalens pkt. 5.4. skal der i forbindelse med samarbejdets ophør udarbejdes en formel ophørsaftale, som efter godkendelse hos parterne (kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne), skal fremsendes til kommunetilsynets godkendelse. I henhold til tillægsaftalen har Mariagerfjord Kommune ret til at overtage forbrændingsanlægget i Hobro i forbindelse med samarbejdets ophør.

I/S Reno-Nords advokat Bech Bruun (BB) har udarbejdet udkast til Ophørsaftale for det tidsbegrænsede samarbejde mellem de tidligere interessenter i I/S Fælles Forbrænding, Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommune.

Ophørsaftalen fastlægger vilkårene for den økonomiske opgørelse i forbindelse med ophøret af det tidsbegrænsede samarbejde samt vilkårene for Mariagerfjord Kommunes overtagelse af forbrændingsanlægget i Hobro. Det fremgår endvidere af Ophørsaftalen, at parterne er enige om, at forbrændingsanlægget lukkes ned, når varmeaftalen med Hobro Varme ophører. Varmeaftalen forventes underskrevet inden for kort tid. Godkendelse af Ophørsaftalen i I/S Reno-Nords bestyrelse og parternes kommunalbestyrelser udgør således vedtagelse og godkendelse af lukning af Forbrændingsanlægget i Hobro i henhold til vedtægternes paragraf 9.7.

Ophørsaftalen træder i kraft, når den er godkendt og underskrevet af alle interessentkommuner og tiltrådt af I/S Reno-Nord. Ophørsaftalen og udtrædelsesopgørelsen skal efterfølgende godkendes af Statsforvaltningen.

I/S Reno-Nord skal i henhold til ophørsaftalen udarbejde en udtrædelsesopgørelse senest 45 dage efter at delopgørelsen for 2015 foreligger. Da delopgørelsen er udarbejdet i forbindelse med I/S Reno-Nords årsrapport for 2015, har udtrædelsesopgørelsen kunnet udarbejdes umiddelbart herefter. Opgørelsen viser, at der er en egenkapital i det tidligere I/S Fælles Forbrænding på 3,14 mio. kr. Det følger af tillægsaftalen til sammenlægningsaftalen, at overgangskommunerne Randers og Rebild får udbetalt deres andel af egenkapitalen. Mariagerfjord Kommunes andel forbliver i I/S Reno-Nord, og tilskrives Mariagerfjord kommunes kapitalkonto.

Udtrædelsesopgørelsen vil blive fremsendt til interessentkommunerne med en frist på to måneder fra modtagelsen til at fremsætte eventuelle skriftlige indsigelser. Hvis der ikke fremsættes indsigelser imod udtrædelsesopgørelsen inden for den aftalt frist anses denne for godkendt.

Mariagerfjord Kommune har ønsket at få udbetalt det hensatte beløb til nedlukning af forbrændingsanlægget på et tidligere tidspunkt end der oprindeligt var lagt op til i tillægsaftalen, jf. ovenfor. Dette er indarbejdet i ophørsaftalen på følgende vis:

 • Mariagerfjord Kommune overtager forpligtelserne allerede pr. 31. december 2015 i stedet for på tidspunktet for overdragelsen af selve forbrændingsanlægget (senest ved udgangen af 2017)
 • Mariagerfjord Kommune modtager en forlods a conto udbetaling af det hensatte beløb på ca. 6,5 mio. kr. med fradrag af den bogførte værdi af forbrændingsanlægget pr. 31. december 2015 på ca. 1,37 mio. kr.
 • Den endelige afregning mellem I/S Reno-Nord og Mariagerfjord Kommune vil blive foretaget i forbindelse med overdragelsen af forbrændingsanlægget (senest ved udgangen af 2017).

Udbetalingen af en del af det hensatte beløb vil dermed ikke stille I/S Reno-Nord væsentligt anderledes i forhold til, hvis Mariagerfjord Kommune havde valgt at udtage forbrændingsanlægget pr. 31. december 2015 og derved havde fået ubetalt den samlede hensættelse på nuværende tidspunkt.

Bech Bruun har udarbejdet et baggrundsnotat, hvori der redegøres for indholdet i ophørsaftalen. Dette er vedlagt som bilag.

I/S Reno-Nords bestyrelse har godkendt ophørsaftalen og udtrædelsesopgørelsen på møde den 21. maj 2016.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ophørsaftalen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 10. juni 2016, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Politik for værdig ældrepleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/Fag-MED/ÆO/HAR/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til værdighedspolitik.

Byrådet anmodes om at godkende "Politik for værdig ældrepleje".

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 og frem er der afsat 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I Brønderslev Kommune har der været igangsat en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Centerråd, Bruger- og pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere samt MED-repræsentanter har været inviteret ind til et cafémøde, hvor de har haft mulighed for at komme med input til indhold i værdighedspolitikken. Efterfølgende har der været afholdt styregruppemøde med repræsentation fra Ældrerådet, hvor første udkast til værdighedspolitikken har været behandlet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har efter cafémødet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik, der sendes i høring i Ældrerådet, i Fag-MED og offentligt. Værdighedspolitikken bygger på holdninger til værdig ældrepleje. Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne høringssvar danne grundlag for det videre arbejde med Værdighedspolitikken.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Aktivitet

Dato

Høring i Ældrerådet

20. maj 2016

Offentlig høring

20. - 27. maj 2016

Godkendelse i Ældrerådet

1. juni 2016

Høring i Fag MED for Sundhed og Velfærd

6. juni 2016

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

8. juni 2016

Godkendelse i Økonomiudvalget

15. juni 2016

Høring i Handicaprådet

16. juni 2016

Godkendelse i Byrådet

22. juni 2016

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender forslag til "Politik for værdig ældrepleje".

Indstilling

Ældrerådet, 20. maj 2016, pkt. 4:

Foreløbigt høringssvar:

 • Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”
 • Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer at der, med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 10:

Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”.

Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer, at der med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 6. juni 2016, pkt. 7:

Personalegruppen udtaler, at værdighedspolitikken bærer mere præg af at være en målsætning end en politik. Selve udformningen roses, og indholdet er godt, hvis det kan efterleves. Værdighedspolitikken indeholder en grundlæggende holdning til, hvordan vi ønsker at behandle borgerne, og det er en god intention at arbejde hen imod.

Handicap- og psykiatriområdet bør være en del af politikken. I udkastet er der henvisninger til ældreområdet i teksten. Det ønskes, at der skrives mere bredt, således at det er en værdighedspolitik for alle ældre i Brønderslev Kommune.

Fraværende:

Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 6:

Politikken godkendt med redaktionelle ændringer.

Udvalget ønsker orientering om livstestamenter.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/FL/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntning af de 7,2 mio. kr., som Brønderslev Kommune er tildelt af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” udgør årligt 7,2 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de 7,2 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2016". Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af ældremilliarden på i alt 7,2 mio. kr.

Personale

Udmøntningen vil samlet set betyde ansættelse af flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 4:

Ældrerådet kan ikke tilslutte sig punkterne 2, 4, 5, da det efter Ældrerådets bedste overbevisning ikke giver et løft til værdig ældrepleje, men blot er en fortsættelse af igangværende projekter. Ældrerådet havde gerne set et løft på området.

Bemærkning til punkt 6: Tilskud til ansættelse af jurist har intet med værdighed at gøre. Ældrerådet tilslutter sig derfor forslaget fra Ældreomsorgsudvalgets formand, Gitte Krogh om, at dette ændres til følgeskab af personale til læge/speciallæge.

Ældrerådet kunne ønske, at dele af de beskrevne midler under punkt 2, 4, 5, om muligt havde kunnet tilgå Frit Valg området, til højnelse af værdigheden af ældre i eget hjem.

Punkt 13: Taxakørsel til aktivitetscentre anbefaler Ældrerådet, at ældreområdets tilskud hæves til min. 100.000 kr.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 6:

Anbefales.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt med følgende ændring:

 • at forslag nr. 6 Tilskud til jurist overføres til forslag nr. 7 til gradvis omstilling af flere SSA'er og færre SSH'er,
 • at forslag nr. 14 administreres således, at ferieaflastningspladsen kan indgå i den løbende drift, når den ikke er disponeret til ferieaflastning. Ferieaflastning kan max være en uge, og der er alene tale om ferieaflastning for en borger ad gangen.
Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering om økonomi 2016 på plejecenterområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Orientering om den økonomiske og personalemæssige situation på plejecenterområdet.

Sagsfremstilling

Plejecenterområdets økonomi har i en periode været analyseret med henblik på at afklare, hvordan de indarbejdede besparelser i budget 2016 skulle udmøntes. Budget 2016 indeholder en besparelse på 6,0 mio. kr. Desuden er der i perioden 2013-2016 gradvist indarbejdet en reduktion som følge af indførelse af IT- og velfærdsteknologi. Plejecenterområdets andel heraf er på 2,5 mio. kr., som udmøntes sammen med besparelsen i budget 2016.

Økonomien og dermed også lønbudgettet er nu gennemgået. På plejecenterområdet er der pt. 12 medarbejdere, hvis ansættelsesforhold udløber i den kommende periode. Derudover er der behov for at omplacere 4 medarbejdere fra plejecenterområdet, hvorefter økonomien på området er tilpasset. De 4 medarbejdere kan tilbydes ansættelse i Frit-valgområdet, som pt. har en del vakancer i forlængelse af ansættelsesstoppet.

En gennemregning af den samlede økonomi på plejecenterområdet viser, at økonomien hænger sammen i 2017, og at der vil være en mindre merudgift i 2016 på den løbende drift. Dog er der nogle engangsudgifter i 2016, som der skal findes en løsning på.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

4 medarbejdere forventes omplaceret fra plejecenterområdet til Frit-valg området. Dette forhandles med den faglige organisation.

De 12 medarbejdere, hvis ansættelsesforhold udløber, kan søge nogle af de ledige stillinger på Frit-valg området.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere at bemærke.

Indstilling

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 5:

Ældrerådet ser med stor bekymring på, at personalegruppen på plejecentrene reduceres med 16 medarbejdere.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


18. Personalepolitisk redegørelse 2015


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved-MED/ØK

Personalepolitisk redegørelse er en beskrivelse af Brønderslev Kommune som arbejdsplads.

Fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Personalepolitisk redegørelse er er en beskrivelse af Brønderslev Kommune som arbejdsplads. Redegørelsen omhandler primært perioden 2013-2015.

Personalepolitisk redegørelse er vedhæftet som bilag.

Personalepolitisk redegørelse 2015 sendes til orientering i Forretningsledelsen den 24. maj 2016, til orientering i Hoved MED den 8. juni 2016 og efterfølgende til Økonomiudvalget.

Jens Davidsen vil deltage under behandlingen af dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 24. maj 2016, pkt. 6:

Fint arbejde.

Forretningsledelsen opfordrer til, at der gøres mere ud af forordet. Tal i indledningen tilrettes. Tal på egne i diplomuddannelse og studiejobs ønskes medtaget. Tekst om Nærvær fravær tilrettes.

Hoved MED, 8. juni 2016, pkt. 12:

Redegørelsen tages til efterretning.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Værdigrundlag for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/ Hoved MED/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende et nyt værdisæt for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 2. september 2015 ”Brønderslev Kommune – i samspil med borgerne” som ramme for tilgangen til opgaveløsningen i den kommunale organisation i samarbejde med borgerne. Hensigten med ”…i samspil med borgerne” er at ændre tilgangen til borgerbetjeningen, således at den kommunale medarbejder går fra at ”gøre for” borgeren til fremover at ”gøre med” borgeren.

Lederforum har i forlængelse heraf drøftet behovet for at udarbejde et nyt værdigrundlag, som understøtter tankesættet i ”…i samspil med borgerne”. Værdisættet bør afspejle den dialog og åbenhed overfor input udefra, der ligger i ”…i samspil med borgerne”. Det eksisterende værdigrundlag er udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen, og afspejler den daværende opgave med sammenlægning af de to tidligere kommuner, hvor der var et stærkt fokus på organisationens indre liv.

På baggrund af den gennemførte proces i Lederforum fremlægges hermed forslag til nyt værdisæt, som indeholder følgende værdier:

 • Nysgerrig
 • Fællesskabende
 • Modig

Begreberne er foldet ud i vedhæfte notat, som dels indeholder en beskrivelse af de foreslåede værdier samt en oversigt på en side, som kan anvendes bredt i organisationen til at forklare værdierne.

Det egentlige implementeringsarbejde med udbredelse af værdierne i organisationen påbegyndes efter den politiske behandling.

Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender værdisættet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 6:

Der er allerede gode erfaringer med at tage udgangspunkt i værdierne i igangsatte projekter og indsatser.

Forretningsledelsen indstiller Værdisættet godkendt.

Hoved MED, 8. juni 2016, pkt. 4:

Hoved MED anbefaler, at værdisættet godkendes.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Arbejdsgrundlag for Direktionen


Resume

Sagsforløb: FL/ØK

Der er udarbejdet forslag til fremtidigt arbejdsgrundlag for Direktionen.

Fremsendes til Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af forslag til ny organisering og tidsplan blev det også besluttet, at Forretningsledelsen sideløbende skulle tage fat i behandlingen af de forhold, hvor vurderingsnotatet anbefaler behov for afklaring, herunder bl.a.

 • Revurdering af arbejdsgrundlag, og evt. betegnelser for topledelsen
 • Håndtering og bemanding af tværgående udviklingsprojekter

Der er nu udarbejdet forslag til revideret arbejdsgrundlag, reviderede betegnelser for topledelsen og hvorledes tværgående projekter skal behandles og bemandes. Forslagene er nærmere beskrevet i bilag ”Arbejdsgrundlag direktion incl. Projekter”

Disse forslag indstilles til godkendelse.

Indstilling

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Status - implementering af ny organisering


Resume

Sagsforløb: ØK

Jf. tidsplan fremlægges status på implementering af ny organisering.

Sagsfremstilling

På baggrund af lokalt implementeringsarbejde, hvor lokale ledelse og medarbejdere har været inddraget i implementeringsarbejdet, er der udarbejdet et statusnotat, som beskriver hvorledes afdelings- og opgavestruktur er tilpasset pr. 1. juni 2016 i de 2 berørte forvaltninger.

Status fremsendes til Økonomiudvalget orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved MED/ØK

Hoved MED har godkendt 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' som ramme for samarbejdet på arbejdspladserne mellem ansatte og frivillige.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hoved MED nedsatte ved september mødet 2015 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en fælles tværgående ramme for samarbejdet mellem ansatte og frivillige i Brønderslev Kommune.

Arbejdsgruppen bestod af:

 • Dorthea (Medarbejder, Teknik og Miljø)
 • Kirsten (Medarbejder, Børn og Kultur)
 • Lene, (Medarbejder, Sundhed og Velfærd)
 • Susanne, (Medarbejder, Sundhed og Velfærd)
 • Henrik, (Direktør, Sundhed og Velfærd)
 • Søren, (Kommunaldirektør)

Ditte fra HR blev tilknyttet som tovholder for arbejdsgruppen.

Gennem arbejdsmøderne har gruppen blandt andet fået inspiration fra 'Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle', oplæg fra leder af Aktivitetsområdet Benthe Kilt, skabelon for samarbejdsaftale m.fl.

Drøftelserne i arbejdsgruppen omhandlede eksempelvis: Grænserne mellem de fagprofessionelle og de frivillige, mål og rammer for frivilligt arbejde, hvor har vi frivillige i resten af organisationen? hvordan kan vi tænke de frivillige mere ind i organisationen?

Ud fra inspirationen og drøftelserne har arbejdsgruppen udarbejdet 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' - se vedhæftet bilag. Grundholdninger sætter fokus på:

 • Hvordan vi forstår det frivillige arbejde
 • Hvad målet for samarbejde med frivillige er
 • Hvad vi ønsker et frivilligmiljø skal afspejle

Skabelon til samarbejdsaftale indeholder underskrift fra den/de frivillige, Leder og TR, se den i bilag.

Det understreges, at 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' ikke træder i stedet for kommunens frivillighedspolitik, men blot er anvisninger til håndtering af samarbejdet i dagligdagen.

Arbejdsgruppen foreslår, at de vedhæftede 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' drøftes og godkendes af Hoved MED.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 10:

Forslag til grundholdninger kan anbefales.

Hoved MED, 8. juni 2016, pkt. 3:

Hoved MED godkender "Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune" med små redaktionelle rettelser.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Orientering om satspuljeansøgning til puljen "Aflastning af pårørende til demente i egen bolig"


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Sundheds- og Ældreområdet har den 26. maj 2016 indsendt en puljeansøgning til en satspulje omhandlende aflastning af pårørende til demente i egen bolig.

Ansøgningen fremlægges til orientering for Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Tidligere på året var sundheds- og ældreminister Sophie Løhde på besøg i Brønderslev Kommune, hvor hun bl.a. spurgte ind til kommunens indsats overfor borgere med demens samt deres pårørende. Ligeledes foretog Brønderslev Kommune i slutningen af 2015 nogle interviews med pårørende til borgere med demens, hvor de pårørende gav udtryk for, hvilke behov de selv havde i forhold til at være pårørende til en borger med en demenssygdom.

På baggrund af ministerens besøg, de ovennævnte interviews og erfaringen fra demensområdet generelt har Brønderslev Kommune sendt en ansøgning til Sundhedsministeriet, der imødekommer disse behov. Kommunen ønsker at oprette et uvisiteret tilbud til de hjemmeboende borgere med demens, hvor de pårørende har brug for enten akut eller planlagt aflastning i en midlertidig periode. Tilbuddet skal hedde ”Pusterummet” og være placeret i henholdsvis Brønderslev og på Rosendalscentret.

Pusterummet skal bemandes med hver sin aktivitetsmedarbejder og skal som udgangspunkt have åbent 4-5 hverdage om ugen, én eftermiddag/aften om ugen og to weekenddage om måneden. Formålet med Pusterummet er at skabe et fleksibelt tilbud, der har åbent, når behovet for aflastning er der. Derfor skal de to aktivitetsmedarbejdere, der skal ansættes til projektet, være indstillet på at arbejde fleksibelt, afvekslende og tilpasse sig borgerens behov. Pusterummets placeringer bliver tæt på de eksisterende aktivitetstilbud og aktivitetsmedarbejderne vil få tæt samarbejde med de eksisterende aktivitetsmedarbejdere.

Pusterummet tilrettelægger den enkelte dag efter de borgere, der deltager den aktuelle dag og tilbyder aktiviteter alt efter borgerens interesse, formåen og behov. Projektet igangsættes pr. 1. oktober 2016 og skal afsluttes senest 30. november 2017. Ambitionen er, at Pusterummet ved projektets afslutning har givet så gode resultater, at det kan videreføres eventuelt via Den Nationale Handleplan for demens, som lanceres i løbet af 2016, og hvor det ikke kan udelukkes, der medfølger midler fra.

Ansøgningens samlede budget er på 1.213.880 kr., hvoraf der ansøges om 1.086.377 kr. gennem Sundhedsministeriet. Den resterende del er kommunens egenfinansiering i form af at oprette IT-arbejdspladser samt at stille en projektleder og ledige kommunale lokaler til rådighed.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om ansøgningen til satspuljen ”aflastning af pårørende til demente i egen bolig” til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 15:

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


24. Lovforslag om integrationsgrunduddannelse (IGU)


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved MED/BE/IR/ØK

Integrationsministeriet har den 4. maj 2016 fremsat forslag til en lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem praktik og skole, for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år. Praktikken er lønnet og følger gældende EGU-lønsatser.

Fremsendes til Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Integrationsministeriet har den 4. maj 2016 fremsat forslag til en lov om integrationsgrunduddannelse (IGU).

Lovforslaget udmønter den del af trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, som omhandler effektive veje til det ordinære arbejdsmarked og bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge.

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem lønnet praktik på en offentlig eller privat virksomhed og skoleundervisning. Beskæftigelsen under et IGU-forløb anses for ordinær og ustøttet beskæftigelse og giver ret til optjening af dagpenge på dimittendniveau.

IGU-ordningen foreslås at være et supplement til integrationslovens eksisterende virksomhedsrettede redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering).

IGU indføres i en 3-årig forsøgsperiode, og loven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2016. Et IGU-forløb vil dermed kunne påbegyndes i perioden fra 1. juli 2016 til og med 30. juni 2019.

Formål

Formålet med IGU er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. Hensigten er, at målgruppen opnår faglige kvalifikationer, alment samfundskendskab og sproglige kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller opnå ordinær beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, og som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Aftale om IGU

En aftale om IGU kan indgås med både en privat og en offentlig virksomhed. Det er den enkelte borger og den enkelte virksomhed, der direkte indgår aftalen. Virksomheden står for i samarbejde med borgeren at udarbejde en plan for, hvad det samlede IGU-forløb forventes at indeholde, og hvilke arbejdsområder og funktioner borgeren skal beskæftige sig med.

Aftalen om et IGU-forløb indgås således uden offentlige myndigheders mellemkomst, hvorved IGU adskiller sig fra fx løntilskud, virksomhedspraktik og EGU-forløb. Dog bemærkes i lovforslaget, at det vil være et naturligt led i jobcentrets samtaler med borgere i målgruppen at henvise til de muligheder, som den nye IGU-lov åbner. Derudover vil de oplysninger om borgeren, som kommunen er i besiddelse af om et igangværende eller afsluttet integrationsprogram, være nyttige for en virksomhed, som indgår aftale om et IGU-forløb. Disse kan stilles til rådighed for virksomheden af borgeren. Meningen hermed er, at virksomheden i samarbejde med borgeren tilrettelægger et IGU-forløb, der bygger videre på allerede opnåede færdigheder.

Skoledelen i et IGU-forløb udgør 20 ugers fuldtidsundervisning, svarende til ca. 7 timer om ugen i gennemsnit over hele forløbet. Tilrettelæggelsen af praktikdelen og skoledelen udformes på en sådan måde, at såvel virksomhedens behov for borgerens tilstedeværelse som borgerens behov for uddannelse tilgodeses. Vekselvirkning mellem praktik og undervisning tilstræbes.

Efter fuldførelse af et IGU-forløb udsteder virksomheden et bevis for gennemførelsen af både praktikdelen og skoledelen. Borgeren afgiver i denne sammenhæng dokumentation for de gennemførte uddannelsesdele til virksomheden. Arbejdsmarkedets parter og integrationsministeriet udarbejder en skabelon for et standardbevis.

Praktikdel

Praktikdelen i et IGU-forløb foregår på almindelige arbejdsmarkedsvilkår og aflønnes med de EGU-lønsatser, der følger af den kollektive overenskomst, som er gældende på det faglige område for virksomheden.

Den kommunale overenskomst er pr. januar 2016 på 7908,34 kr. pr. måned for EGU-elever.

På det private arbejdsmarked varierer en EGU-løn betydeligt. Fx får en serviceassistent/rengøringstekniker ca. 11.200 kr. pr. måned (70,54 kr/time). I bygge- og anlægsbranchen får en EGU-elev over 25 år ca. 19.200 kr. pr. måned (119,90 kr/time). Yderligere eksempler på lønsatser for EGU-elever på 3F's område ses i bilag.

Praktikdelen i et IGU-forløb skal udgøre mindst 25 timer om ugen i gennemsnit og skal bibringe:

 • Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
 • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

Skoledel

I de perioder af et IGU-forløb, hvor borgeren deltager i aftalt skoleundervisning, modtager borgeren uddannelsesgodtgørelse.

Godtgørelsens størrelse svarer til den sats, borgeren ville have modtaget i integrationsydelse. Godtgørelsen tager således højde for, om borgeren er forsørger, men er i øvrigt uafhængig af egne indtægter eller ægtefælleindtægter og formue.

Skoleundervisningen i et IGU-forløb har til formål at bibringe borgeren:

 • Sproglige færdigheder i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
 • Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer
 • Forudsætninger for en bredere forståelse af den erhvervede erfaringsbaggrund samt forudsætninger for fortsat uddannelse

Bonus til private virksomheder

Private virksomheder, som har en borger ansat i et IGU-forløb, foreslås at modtage en bonus, som udbetales af staten.

Når borgeren har været ansat i 6 måneder ydes efter ansøgning en bonus på 20.000 kr. Når forløbet er fuldført efter 2 års ansættelse, ydes yderligere 20.000 kr.

Der findes i dag ikke en ordning, hvor staten udbetaler bonus til virksomheder, der ansætter elever i et EGU-forløb. For at sikre balance i indsatsen for EGU-elever foreslås indførelse af en tilsvarende bonusordning for private arbejdsgivere, der indgår i EGU-forløb i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Lovforslaget om integrationsgrunduddannelsen (IGU) kan læses i sin helhed via følgende link: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L188/20151_L188_som_fremsat.pdf

Kommunens rolle

Som myndighed er kommunens rolle i forhold til IGU-ordningen begrænset, idet der i lovforslaget lægges op til, at virksomhed og borger selv indgår aftale om et IGU-forløb. Udover at rådgive borgere i målgruppen om muligheden ser Jobcenter Brønderslev dog en opgave i også at sikre information til virksomhederne om ordningen. Derudover er det kommunens opgave at udbetale uddannelsesgodtgørelse til IGU-elever. Staten afholder kommunens udgifter til godtgørelsen.

Som virksomhed kan kommunen indgå IGU-aftaler med borgere i målgruppen for ordningen. Lønudgiften er 7900 kr. pr måned henover 2 år med undtagelse af de samlet set 20 fultidsuger, hvor borgeren er på skole.

Fagenheden for Beskæftigelse anslår, at der aktuelt er ca. 250 borgere i Brønderslev Kommune mellem 18 og 40 år, som har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år.

Til orientering har Brønderslev Kommune etableret EGU-pladser på følgende områder siden 2013:

 • Børnehaver og SFO: Sct. Georgs Gården, Den Grønne Giraf, Lærkereden og Klokkerholm SFO
 • Administration: Skolegades Skole
 • Køkken/kantine: Rådhusets kantine
 • Rengøring: Hjallerup Skole

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Forretningsledelsen tager sagen til orientering samt drøfter, hvorvidt kommunen som virksomhed vil stille pladser til rådighed for ordningen og i givet fald hvordan og hvor mange.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 31. maj 2016, pkt. 7:

Kommunen skal som kommunens største arbejdsplads sikre, at der ved genbesættelser af ledige stillinger indtænkes IGU som en mulighed.

Indtil vider peges på følgende områder

 • Handicap- og psykiatriområdet
 • Rengøring og Service
 • Ældreområdet (senere)

Der er behov for afklaring omkring børneattester inden skole- og dagtilbudsområdet kan komme i spil (tages op i forbindelse med møde med politidirektøren i næste uge).

Sagen tages også til drøftelse i Hoved-Med.

Forretningsledelsen er bevidste om, at der er behov for ledelsesmæssig opbakning og understøttelse af integrationsarbejdet, men gør også opmærksom på, at der er tale om nye borgere, der blot har nogle sprogmæssige udfordringer.

Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2016, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Hoved MED, 8. juni 2016, pkt. 14:

Punktet blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende: Lena Skjødsholm, Susanne Aabenhus, Henrik Aarup-Kristensen og Rita Nielsen mødte for Louise Malinovski.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Borgerservice fremsender status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden 1. december 2015 til 31. maj 2016.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 1. december 2015 – 31. maj 2016 været anmeldt 60 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 22 sager er anmeldt fra borgere (både med navn og anonyme) (2 sager også anmeldt fra SKAT)
 • 4 sager er anmeldt fra Politiet
 • 25 sager er fra egenkontrol i Forvaltningen
 • 5 sager er anmeldt fra UDK (primært HOK)
 • 5 sager er anmeldt fra Told eller SKAT (2 sager også anmeldt fra borgere)
 • 1 sag er anmeldt fra anden kommune

50 af disse sager er afsluttet. 21 af de afsluttede sager har medført ophør og/eller tilbagebetaling af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge og kontanthjælp). Omregnet til offentlig besparelse udgør de samlede offentlige ydelser 2.338.554 kr.

Refusionen på disse ydelser udgør 1.042.806 kr. og den kommunale andel udgør derfor 1.298.749 kr.

UDK varetager udbetalingen af børneydelser, børnetilskud, boligsikring, boligydelse, før–og folkepension. Den årlige besparelse til disse ydelser udgør 649.672 kr. Kontrolenheden har givet besked til UDK om disse sager.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, kontanthjælp samt sygedagpenge. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 1.688.882 kr.

Samlet er der krævet 307.428 kr. tilbagebetalt, 2/3 af disse krav er i kontanthjælpssager.

Borgerservice foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


26. Beslutning om udlån af areal i plantagen Margretelund til etablering af mountainbikebane


Resume

Sagsforløb: ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan laves en låneaftale om lån af del af det kommunale skovareal matr.nr. 29c, Dronninglund Hgd., Dronninglund beliggende Lunderbjerg 4, 9330 Dronninglund, til brug for etablering af Mountainbike teknikbane.

Sagsfremstilling

En bred kreds af uddannelsesinstitutioner, med en formelt ansvarlig styregruppe i spidsen, anmoder om lån af del af det kommunale skovareal matr.nr. 29c, Dronninglund Hgd., Dronninglund beliggende Lunderbjerg 4, 9330 Dronninglund, til brug for etablering af mountainbike teknikbane. Teknikbanen ønskes etableret som en sammenkobling af land og by, og en forløber til Jyske Aas placeret i cykelafstand for institutioner og beboere i Dronninglund og samtidig i umiddelbar nærhed af Golfbane og Kunstcenter og det aktivitetsbælte disse udgør. Brugerne er motionister, turister og en bred kreds af uddannelsesinstitutioner i Dronninglund som vil benytte banen i undervisningen. Der findes ikke nogen anden mountainbike teknikbane i Brønderslev Kommune ud over i Brønderslev by, og sporten er i hastig udvikling. Der har tidligere været henvendelser til kommunen om mulighed for brug af andre kommunale skovarealer til brug for mountainbikebaner, men der har ikke kunnet anvises egnede arealer hertil tidligere. Fagenheden for Teknik & Miljø har holdt møde med ansøger og ved gennemgang af arealerne vurderet, at der kan være gode muligheder for etablering af teknikbane på stedet ved Margretelund. Fagenheden vurderer, at ansøgningen om en bane på arealet bidrager som delaktivitet til opfyldelse af Brønderslev Kommunes planstrategi og Visionsraketten om at gøre kommunen til det bedste sted at leve nord for Limfjorden gennem styrkepositionen ”Aktive oplevelser i natur og fritid”. Placeringen vurderes endvidere at være hensigtsmæssig i aktivitetsbæltet mellem motionsbane og motocrossklub.

Arealet ligger i landzone, og der er ikke kommunale planer for arealet i øvrigt ud over eksisterende motionsbane, som banen skal tilpasses i forhold til. Dette er meddelt ansøger som er indforstået hermed. Arealet anvendes i dag til skovareal og motionsbane, som administreres af Vej og Park. Det er et mindre areal på ca. 1,9 ha som grænser op til omfartsvej, motocrossbane, solfangeranlæg og skov. Kommuneplanen har udpeget arealet til Særligt værdifulde naturområder, Særligt værdifuldt landskab, Økologisk forbindelse og Værdifuldt kulturmiljø. Etablering af en teknikbane i området, som er dækket af skov, vurderes ikke at have nogen landskabelige konsekvenser, som modarbejder kommuneplanens udpegninger hertil. Udpegning til Særligt værdifuldt naturområde og økologisk forbindelse vurderes at blive påvirket i et mindre omfang, som dog ikke vurderes at være væsentligt set i lyset af de øvrige tekniske installationer med solfangeranlæg, motocrossbane mv. i området.

Ved evt. indgåelse af en låneaftale til brug af arealet for mountainbike teknikbane er der ikke samtidig givet tilladelse til indretning af de faciliteter, der ønskes etableret på arealet. Disse tilladelser må søges særskilt f.eks. ved de respektive afdelinger ved kommunen med ansvar herfor, herunder f.eks. Plan & Miljø i forhold til fredninger, fortidsmindebeskyttelseslinje mv. Forinden ibrugtagning af arealet med etablering af bane foreslår Fagenheden for Teknik og Miljø, at banedesign desuden skal godkendes af Vej og Park.

I dag vedligeholdes arealet af Brønderslev Kommunes Vej og Park afdeling som skov og som Motionsbanen Lunderbjerg der netop er renoveret i foråret 2016. I udlånstiden fortsætter Vej og Park med at vedligeholde Motionsbanen Lunderbjerg som hidtil og med samme niveau som i dag. I udlånstiden fortsætter Vej og Park også med at vedligeholde skovarealet som teknikbanen placeres på. Ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse af selve teknikbanen, udover ovennævnte vedligehold foretaget af kommunen, overgår samtidig hermed til lånerne

Med låneaftalen tillades samtidig at der til brug for banens opbygning og drift i mindre omfang kan fældes enkelte træer i skoven men kun efter forudgående aftale med Vej og Park.

Ansøgerne påtænker at teknikbanen etableres ved hjælp af deres egen arbejdskraft og en mindre kommunal delfinansiering på 20.000 kr. i tilskud til f.eks. at hyre en professionel banedesigner.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan laves en låneaftale.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at der laves en låneaftale i stil med udkast som bilag og med de betingelser, som fremgår i forhold til forudgående godkendelse af banedesign af Vej og Park, ansvar for fremtidigt vedligehold og indhentning af nødvendige tilladelser mv.

Personale

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Beslutning

Låneaftale godkendt, ”så vidt muligt” udgår af 2. bullet (forudsætninger).

Claus Kongsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


27. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Midtbyplan /-gruppe i Dronninglund, status
 • Status politiskole
 • AVV ejerstrategi overvejelser i forhold til liberalisering af affaldshåndtering

Claus Kongsgaard var fraværende.

Til toppen


28. Lukket punkt: Personaleovervejelser


Til toppen


29. Lukket punkt: Lånegaranti


Til toppen


30. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


31. Lukket punkt: Salg af ejendom


Til toppen


32. Lukket punkt: Erhvervelse af areal


Til toppen


33. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


34. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling


Til toppen


35. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


36. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 16. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer