Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 7. december 2016
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Arne M. Jensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetproces for budget 2018


Resume

Sagsforløb: ØK

I forbindelse med budgetforliget for budget 2017 blev det aftalt, at en ny budgetprocedure skal aftales senest ved udgangen af november 2016 med henblik på fremrykning af budgetarbejdet for budget 2018.

Der er derfor udarbejdet en overordnet ramme til en ny budgetprocedure, som forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetforliget for budget 2017 fremlægges hermed forslag til overordnet ramme for budgetprocessen for budget 2018 med henblik på en fremrykning af budgetarbejdet.

Forslaget indeholder bl.a.:

 • Fforslag til de økonomiske rammer for budgetprocessen
 • Forslag om fremrykning af dele af budgetprocessen således der lægges op til beslutninger om reduktioner allerede i første halvdel af 2017
 • fFrslag til skitse til tidsplan.

Der ønskes en drøftelse af forslaget til ramme for budgetprocessen, og forvaltningen vil på baggrund af drøftelsen udarbejde et mere uddybet forslag til budgetproces.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at rammen danner udgangspunkt for et mere uddybet forslag til budgetproces for budget 2018, som forelægges på Økonomiudvalgets møde i december.

Indstilling

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 6:

Direktionen anmodes om at udarbejde et nærmere forslag til næste møde byggende på de gennemførte drøftelser.

Direktionen, 22. november 2016, pkt. 5:

Direktionen udarbejder et forslag, der mere lægger op til proces end til beslutninger omkring opnåelse af balance i budgetoverslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 7. december 2016:

Direktionen har udarbejdet revideret forslag, der bygger på drøftelserne i Økonomiudvalgets møde den 16. november 2016.

Beslutning

Budgetproces godkendt, idet det understreges, at fagudvalgene skal søge at finde besparelser på 0,8 % frem til aprilmødet .

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frigivelse af rådighedsbeløb til udbedring af personaleforhold på Børnehaven Kornumgård


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling på 639.000 kr. fra anlægspuljen til Bygningsvedligeholdelse i 2016 til efterkommelse af handleplan for afhjælpning af personaleforhold i arbejdspladsvurderingen (APV) for Børnehaven Kornumgård.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har fra Brønderslev Kommunes arbejdsmiljøkonsulent modtaget handleplan fra arbejdspladsvurderingen for Børnehaven Kornumgård om manglende personaleforhold i børnehaven. Bygningsafdelingen har for at undgå AT– påbud i samarbejde med Ledelsen for Børnehaven Kornumgård udarbejdet et skitseprojekt med tilhørende budget på i alt 639.000 kr. for afhjælpning af de beskrevne personaleforhold. Handleplan over personaleforhold fra arbejdspladsvurderingen samt skitseplan med påførte ændringer er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.

Ombygningsudgiften fordeler sig over tilbud fra udlejer på 395.000 kr. samt udgift til inventar, garderobeskabe, pusleborde og diverse udgifter på 244.000 kr.

Efter om-/tilbygning vil der være en samlet øget drift på rengøring og varmeforbrug på ialt 33.000 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet frigiver 639.000 kr. til efterkommelse af handleplanen i arbejdspladsvurderingen (APV) for Børnehaven Kornumgård fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2016. Der søges om tillægsbevilling i 2017 og frem til driftudgifter til rengøring og varme på 33.000 kr. årligt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. AT-påbud er i 2016 på 7,2 mio. kr. Frigives beløbet på 639.000 kr., er der 79.000 kr. tilbage af puljen.

Der søges om en tillægsbevilling til driftsudgifter til rengøring og varme på 33.000 kr. årligt fra 2017.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Skema B - Opførelse af Vivaldi friplejehjem i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

KPK Arkitekter AS fremsender på vegne af S/I Brønderslev Friplejehjem skema B til godkendelse.

Skema B viser en anslået udgift på 81.453.000 kr. for boligdelen og 11.807.000 kr. for servicearealer.

Der er ingen økonomiske forpligtelser for kommunen forbundet med godkendelse af skema B.

Økonomiudvalget anmodes om godkendelse af skema B med den anslåede udgift.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 44 plejeboliger og servicearealer til boligerne på 720 m2.

Finansieringen er:

10% friplejeboligleverandør grundkapitallån

2% beboerindskud

88% lån (realkreditlån mod pant i ejendommen)

Der ydes en statslig garanti for den del af realkreditlånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi (markedsværdien). Den statslige garanti ydes i forbindelse med, at

kommunen godkender skema C.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender skema B med en anslået udgift på i alt 81.453.000 kr. for boligdelen og 11.807.000 kr. for servicearealer.

Personale

Ingen.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Godkendt.

Lene Hansen undlader at stemme.

Lene Hansen, Henning Jørgensen og Bendt Danielsen er principielt imod flere friplejehjem i Brønderslev Kommune.

Økonomiudvalget bemærker, at denne beslutning aktualiserer budgetbeslutningen vedr. tilpasning af plejehjemskapaciteten i kommunen yderligere.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning fra Boligforeningen PM om fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab samt tab på debitorer for 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Boligforeningen PM ansøger kommunen om fritagelse af brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab samt tab på debitorer for 2016.

Sagsfremstilling

Boligforeningen PM ansøger om fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab samt tab på debitorer for 2016.

Ansøgningen bunder i det beskedne disponible beløb i boligforeningens dispositionsfond pr. ultimo 2015. Dette beløb er oplyst til 866 kr. pr. bolig. Så for at styrke dispositionsfonden ser boligforeningen sig nødsaget til at søge om fritagelse.

Boligforeningen har pr. november 2016 skønnet, at dispositionsfondens disponible del vil være 531.000 kr.

Boligforeningen har for 2016 afsat 530.000 kr. til lejetab. Boligforeningen har oplyst, at det faktiske lejetab pr. november 2016 andrager 737.000 kr. Hertil kommer et konstateret tab på debitorer på 376.000 kr. samt et yderligere forventet tab på 216.000 kr. Disse er sendt til advokat.

Boligforeningen har ligeledes oplyst, at der for 2017 er huslejestigning i afdelingerne 11, 12, 13 og 20. Huslejetabet for 2015 udgjorde 807.000 kr. og tab på debitorer på 749.000 kr.

Økonomiudvalget har tidligere imødekommet boligforeningens ansøgninger om fritagelse. Der har tidligere været ansøgt for 2014 og 2015.

Generelt om dispositionsfonden

En afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed dækkes som udgangspunkt af midler fra dispositionsfonden. Byrådet kan dog godkende, at dispositionsfondens midler ikke anvendes til dækning af lejetab jf. Almenboliglovens §20. I så fald må en afdeling med udgifter til tab selv dække udgifterne.

Såfremt kommunen imødekommer en ansøgning og dermed accepterer, at fondens midler fritages for dækning af lejetab i afdelingerne, skal dette ses om en fordel for boligforeningen. Dette fordi boligforeningen så kan bruge dispositionsfondens midler til andre formål såsom modernisering i afdelingerne.

Modsat er det en ulempe for de enkelte afdelinger, såfremt de selv skal dække underskuddet. Afdelingerne vil derfor hurtigere mangle den fornødne likviditet til løbende drift og i værste fald blive erklæret konkurs, Dette indebærer, at kommunen skal indfri afdelingens lån via kommunegarantien.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om fritagelse for brug af dispositionsfondens midler til dækning af lejetab samt tab på debitorer for 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ud fra Boligforeningens budgetopfølgning pr. 30. september 2016 og Økonomiafdelingens gennemgang heraf er det Økonomiafdelingens opfattelse, at der er det fornødne økonomiske råderum i afdelingernes driftsresultat til dækning af det lejetab, som skal afholdes af de respektive afdelinger.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om rammereservation til områdefornyelse i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 28. september 2016 er der udarbejdet ansøgning om områdefornyelse i Dronninglund. Ansøgningen skal godkendes, inden den kan afsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Der er med denne ansøgning tale om en rammereservation over en 5-årig periode på samlet 9,3 mio. kr., der ikke er bindende i forhold til beløbsstørrelse m.v.

Sagsfremstilling

I forlængelse af de seneste års indsatser for at udvikle Dronninglund by (midtbyplan og kulturarvskommuneprojekt) er der udarbejdet ansøgning om rammereservation til områdefornyelse i Dronninglund til Transport, Bygnings og Boligministeriet. Det er under dette ministerium, det forventes, at "Områdefornyelse" kommer til at henhøre i den nye regering. Områdefornyelse er en del af Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Ansøgningen fremsendes med henblik på at kunne opnå et statsligt tilskud til gennemførsel af byfornyelse i den centrale del af Dronninglund i perioden 2018-2023. Byfornyelsesindsatsen skal styrke handel, kulturarv og byliv i den centrale bydel, og skal styrke Dronninglunds image som en god bosætningsby.

I ansøgningen betones det, at områdefornyelsesindsatsen er en videreførelse af de allerede igangsatte strategiske og planlægningsmæssige initiativer, som midtbyplan og kulturarvskommuneprojekt. Den samlede ansøgte ramme for det kommende byfornyelsesprojekt er anslået til 9,3 mio. kr. Heraf udgør kommunens andel 2/3. Der anmodes derfor om, at der reserveres 3,1 mio. kr. af den statslige ramme for områdefornyelse til projektet i Dronninglund.

Denne ansøgning ligger i direkte forlængelse af de seneste års indsatser for at udvikle Dronninglund by gennem midtbyplan og kulturarvskommuneprojekt. Ansøgningen er første skridt i en todelt ansøgningsprocedure, og er en ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse. For at komme i betragtning, skal det udvalgte område indeholde problemer inden for en bred vifte af indikatorer, der er udfoldet i ansøgningen. Indikatorerne dækker bl.a. over omfang og karakter af de områdemæssige problemer (f.eks. fysisk nedslidning af bygninger, veje og offentlige arealer, trafikale problemer, manglende offentlige og private servicetilbud, herunder kultur- og fritidstilbud, omfang og karakter af boliger med behov for bygningsfornyelse samt regionale og lokale forudsætninger vedrørende udviklingen i indbyggerantal, investeringer og beskæftigelse m.v.)

Godkendes ansøgningen af ministeriet, har kommunen ca. et år til at udarbejde et egentligt byfornyelsesprogram for det ansøgte område. I byfornyelsesprogrammet beskrives de påtænkte indsatser indgående. Det endelige byfornyelsesprogram skal godkendes af Byrådet, inden det fremsendes til ministeriet, der sidenhen giver endeligt tilsagn om, at områdefornyelsen kan gå i gang. Herefter er der fem år til at gennemføre de planlagte aktiviteter efter tidsplanen i byfornyelsesprogrammet. Budgettet for indsatserne kan derfor også fordeles over en femårig periode.

Der ansøges om reservation af et samlet rammebeløb til områdefornyelse over en 5-årig periode på samlet 9,3 mio. kr. Af dette beløb skal kommunen selv finansiere 2/3 svarende til 6,2 mio. kr. Kommunens økonomiske andel søges holdt inden for eksisterende budget fra henholdsvis "puljen til områdefornyelse", "midtbypuljen" og Teknik- og MiIljøudvalgets anlægskonto. Ved at kanalisere udgifter ind i områdefornyelsesprocessen genereres et stort statsligt tilskud på 3,1 mio. kr.

En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen. Ved at inddrage de private kompetencer og midler tidligt i processen kan der opnås ejerskab for projektet af de berørte borgere, virksomheder og organisationer, så de på sigt bidrager til den fortsatte udvikling i området – også efter, at de offentlige investeringer ophører. Meget af dette er allerede i gang og i proces ved kulturarvskommuneprojektet og i forbindelse med midtbyplanen. Ministeriets egne referencer viser, at for hver statslig/kommunal krone anvendt i områdefornyelse, bliver der tilsvarende investeret 3 kroner hos private i området.

Ansøgningsfristen er mandag den 9. januar 2017.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget afsender ansøgning om rammereservation til områdefornyelse i Dronninglund.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er tale om frigivelse af rådighedsbeløb eller disponering af anlægsmidler.

Der er følgende rådighedsbeløb i anlægsbudgettet til områdefornyelser i år 2016, 2017 og overslagsår:

Restbudget 2016

Budget 2017

BO2018

BO2019

BO2020

I alt

P101: Pulje til områdefornyelse

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

3,5 mio.

P802: Pulje til midtbyplaner

900.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4,9 mio.

Herudover er der på anlægsbudgettet til vejvedligeholdelse årligt afsat 9,8 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø fremsender oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder med vurdering af forskellige løsningsmodeller og beskrivelse af principperne for godkendelse af dem.

Byrådet skal tage stilling til, om oplægget til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder kan godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af de seneste lokalplaner for parcelhusudstykninger har der været fokus på, om det er samfundsøkonomisk forsvarligt at fjernvarmeforsyne et nyt boligområde set i lyset af, at individuelle opvarmningsformer bliver mere energieffektive og boligerne mindre varmekrævende.

Rammerne for opvarmning af et nyt boligområde fastlægges under lokalplanlægningen, men en eventuel beslutning om varmeforsyning fra et konkret kollektivt forsyningsanlæg skal fastlægges via projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven.

I oplægget til politik for fremtidig varmeforsyning foreslås, at kommunen tidligt i lokalplanprocessen går i dialog med fjernvarmeselskaberne, om der er basis for at udarbejde et projektforslag. Efter en eventuel projektgodkendelse af udbygning af kollektiv varmeforsyningsområde i et nyt boligområde er det vigtigt, at varmeværket og udstykkeren samarbejder omkring information om forbrugerøkonomien i varmeforsyningen af den enkelte ejendom for at opnå optimal tilslutning til den kollektive opvarmning og sikre, at forudsætningerne om tilslutningsgrad i projektansøgningen overholdes.

Fagforvaltningen formoder, at det kun bliver nye boligområder i byer med lave fjernvarmepriser, hvor fjernvarmen vil kunne konkurrere med individuelle opvarmningsløsninger. Konkurrencen vil afhænge af anlægsudgifterne til udbygning af fjernvarmenettet og tilslutningsgraden.

Set ud i fremtiden vil fjernvarmeværkernes konkurrencedygtighed afhænge af, hvor gode varmeværkerne er til at fokusere på lavere produktionsomkostninger og optimering af ledningstabet i deres ledningsnet. I takt med, at bygningsreglementet strammer boligernes energirammekrav med deraf reduceret varmebehov, skal fjernvarmeværkerne tænke i alternative forsyningsløsningsmodeller, eksempelvis lavtemperatur fjernvarme kombineret med fælles varmepumpeløsninger. Udviklingen i optimering af individuelle vedvarende energiløsninger forventes fortsat at stige. Det er derfor vigtigt, at kommende projektansøgninger om fjernvarmeudbygning vurderes i forhold til de til enhver tid nyeste optimale individuelle forsyningsløsningsmodeller.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2016, pkt. 18:

Udsættes.

Der holdes møde med fjernvarmeselskaberne og øvrige interessenter i kommunen.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016:

På et fællesmøde med varmeværkerne den 22. september 2016 blev Fagforvaltningen for Teknik og Miljøs oplæg til ”Politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder" gennemgået og drøftet med opfordring til, at varmeværkerne skulle fremsendte eventuelle bemærkninger til kommunen. Tre varmeværker har efterfølgende fremsendt forslag til rettelser, som i videst muligt omfang er forsøgt indbygget i det revidere forslag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning af nye boligområder, og der snarest genoptages forhandlinger med Region Nordjylland om konvertering af blokvarmecentralen "Dronninglund Sygehus" fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.

Teknik- og Miljøudvalget, 28. november 2016, pkt. 3:

Det udarbejdede oplæg til politik for fremtidig varmeforsyning indstilles til godkendelse.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard tager forbehold.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Behandling af fordebat om nyt boligområde i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

I perioden fra den 16. august 2016 til den 13. september 2016 har der været afholdt fordebat om et nyt boligområde i Ø. Brønderslev. I offentlighedsperioden blev der afholdt borgermøde den 30. august 2016. I fordebatsmaterialet var der tre forskellige forslag til udstykningsplan for området. På baggrund af de indkomne bemærkninger er fastlagt ét forslag til udstykningsplan, som skal danne grundlag for lokalplanen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes plangrundlag for et nyt boligområde i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt fordebat og et borgermøde om planlægning for et nyt boligområde syd for Ø. Brønderslev. Der er kommet 8 bemærkninger. Opsummering af bemærkningerne og forvaltningens kommentarer til dem er vedhæftet i en bemærkningsoversigt.

Der har forud for placeringen af et nyt boligområde i Ø. Brønderslev været en længere debat, som også blev rejst på borgermødet. Borgerforeningen i Ø. Brønderslev og et flertal af borgerne i Ø. Brønderslev går ind for den placering til boligområdet, som var i fordebat. Placeringen følger principielt det perspektivområde for boliger, som er udlagt i kommuneplanen og overholder afstandskrav til eksisterende virksomheder. Derfor fastholdes placeringen af boligområdet.

I fordebatsmaterialet var der tre forskellige forslag til udstykningsplan for området. På baggrund af de indkomne bemærkninger er der arbejdet videre med ét af forslagene (idéskitse 3). Der er arbejdet mere med overgang og kig til naturen, og der er lavet mindre justeringer af vejforløbet og grundstørrelserne i forhold til skitsen fra fordebatten. Fremfor et stort område med mulighed for tæt lav bebyggelse er der lavet to mindre områder, som er integreret i planen og giver større fleksibilitet i planlægningen. Skitsen skal danne grundlag for lokalplanen.

Udstykningsplanen dækker et område på 8,7 ha, hvor der kan udstykkes 60 parcelhusgrunde i størrelse 900 til 1.400 m2 eller 54 parcelhusgrunde og 12 tæt lave boliger. Derudover indeholder planen et stort fællesareal og et område med eksisterende bebyggelse. Der er lagt op til at lave 4 forskellige delområder i lokalplanen. Et delområde til parcelhuse (åben lav bebyggelse), et delområde til fælles areal, et delområde med mulighed for rækkehuse (tæt lav bebyggelse) og et delområde for den eksisterende landejendom med mulighed for udstykning af storparceller. Lokalplanen vil endvidere indeholde en etapedeling (som ikke er vist på bilaget), således at området kan udstykkes efter behov.

Forslaget til den nye kommuneplanramme følger i overordnede træk det nuværende perspektivområde 12-P-01 i kommuneplanen. Der er lavet justeringer for at få en mere afrundet overgang til naturen. Arealmæssigt er forslaget til kommunerammen lidt mindre end perspektivområdet.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, der er udarbejdes plangrundlag for et nyt boligområde i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 5:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 15:

Udsat.

Supplerende sagstekst til Økonomiudvalgets møde den 7. december 2016:

På baggrund af drøftelserne på sidste møde er der udarbejdet et notat, der beskriver forholdene omkring nødvendigt omfang af ekspropriation samt beskatningsforhold ved overgang til byzone.

Beslutning

Planlægningen opdeles i 2, således der lokalplanlægges for 1. etape (tættest ved byen) + fællesområde, og det øvrige udlægges som perspektivområde.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Beskæftigelsesplan 2017


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver den strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder Jobcentrets overordnede planlægning og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesudvalget drøftede 1. udkast af beskæftigelsesplanen ved fællesmødet den 7. november 2016 med det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) samt Integrationsrådet. LO-repræsentanterne i LAF har sidenhen fremsendt skriftlige bemærkninger til beskæftigelsesplanen.

Med udgangspunkt i fællesmødet samt de fremsendte bemærkninger, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen. De ændringer, der er foretaget i planen i forhold til 1. udkast er markeret med gult.

De skriftlige bemærkninger fra LO repræsentanterne i LAF er medsendt som bilag.

Omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017 er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. De 4 mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2016 var et år med faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2017 forventes der at blive mangel på kvalificerede medarbejdere inden for flere brancher. I Nordjylland gælder dette særligt følgende brancher: Fødevarer og støtteerhverv, byggeri og støtteerhverv, handel og forretningsservice.

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængige af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og arbejdsløse bliver derfor central i 2017. I beskæftigelsesplanen er der opstillet følgende målsætninger for 2017 under målet vedr. virksomhedsindsatsen:

 • Rekrutteringer til ordinære stillinger i virksomhederne: 175 rekrutteringer
 • Formidling af småjob/fleksjob: 150 småjobs/fleksjobs
 • Temaarrangementer for virksomheder og ledige: 4 arrangementer
 • Besøg hos nye virksomheder/iværksættere: 100 besøg

2. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at de unge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet både nu og fremtiden. På samme måde er uddannelse en forudsætning for, at virksomhederne fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Flere unge skal derfor i gang med og gennemføre en uddannelse. Det gælder også de unge, som har særlige behov. UngeCentret vil i 2017 fortsat skærpe helhedssynet på tværs af fagområder, så de unge med behov herfor oplever mening og sammenhæng i indsatsen. Under målet vedr. unge og uddannelse er der opstillet følgende mål:

 • Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, skal i gennemsnit maksimalt være 241 fuldtidspersoner i 2017

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Fokus for ISS-målgruppen skal derfor være på, at de udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af jobs med få timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Dette sker ved hjælp af en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang og et tættere samspil mellem jobcentrets rådgivere og virksomhedskonsulenter. Jobcentret vil i 2017 særligt have fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettede indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov herfor. Under mål 2 er der opstillet følgende målsætninger for 2017:

 • Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal i gennemsnit maksimalt være 407 fuldtidspersoner i 2017
 • Antallet af personer i ressourceforløb må i gennemsnit maksimalt være 169 fuldtidspersoner i 2017

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Undersøgelser viser, at flygtningenes egen motivation og forventninger om selvforsørgelse falder allerede efter tre måneder, fra de er kommet til en kommune. Dette kan jobcentret genkende. For at sikre den tidlige indsats, har en virksomhedskonsulent siden september 2016 deltaget i den første modtagelsessamtale. Dette tiltag videreføres i 2017. Jobcentret vil derudover have fokus på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og understøtte, at der etableres flere IGU-forløb i 2017. Under mål 4 er der opstillet følgende målsætning for 2017:

 • 15 % af borgerne på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet bliver selvforsørgende (via job eller uddannelse) i 2017

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 22. november 2016, pkt. 6:

Beskæftigelseschef Vibeke Holler deltog under punktet.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler gav på mødet en kort orientering om rammerne for udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Beskæftigelsesudvalget, den 5. december 2016, pkt 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI, Tech College og EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal forlænges frem til den 1. oktober 2018, og om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til den oktober 2016.

Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe, hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen.

Den nuværende partnerskabsaftale løber frem til den 1. oktober 2016. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale, som løber frem til den 1. oktober 2018.

Forslag til ny aftale

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en ny partnerskabsaftale. Aftaleparterne har godkendt aftalen. I aftalen er der formuleret følgende målsætninger:

 • Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg inden for bygge og anlæg eller industrifagene skal i et praktikforløb hos en virksomhed
 • Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal i aftaleperioden være på minimum 28 %
 • Skolerne i Brønderslev Kommune skal hvert år have et forpligtende samarbejdsforløb med en konkret virksomhed.
 • Andelen af unge på offentlig forsørgelse, der modtager uddannelseshjælp, skal i aftaleperioden ligge under det regionale niveau.

Aftalen har været sendt i høring hos parterne samt LO Brønderslev. LO Brønderslev har i den forbindelse ønsket at indgå i som part i aftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der indgås partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord gældende frem til den 1. oktober 2018, og tager stilling til om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at LO indgår som part i aftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 16. november 2016, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgård ønsker foraet så åbent som muligt.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 23. november 2016:

I forhold til det aftaleudkast, der har været behandlet i fagudvalgene, er der foretaget følgende korrektion på side 6 i aftaleudkastet.

Nedenstående formulering:

"Der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg eller industrifagene”

er ændret til:

”Det er målet, at der oprettes praktikpladser til alle unge, der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg eller industrifagene".

Ovenstående ændring er sket efter ønske fra DI. DI kan ikke love, at der oprettes praktikpladser til alle unge, men det er det, der arbejdes henimod.

Byrådet, 23. november 2016, pkt. 11:

Sagen tilbagesendes til fagudvalget.

Margit Chemnitz og Claus Kongsgård var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. december 2016:

Der har i aftaleperioden været afholdt 7 arbejdsgruppemøder. Her har aftaleparterne løbende fulgt op på udviklingen herunder praktikpladssituationen. Langt de fleste unge er i praktik på en virksomhed, men det har dog ikke i aftaleperioden været muligt at sikre, at alle unge er kommet i praktik på en virksomhed, hvorfor nogle har været i skolepraktik. Såfremt partnerskabsaftalen videreføres, vil arbejdsgruppen følge situationen tæt.

Det har været arbejdsgruppens vurdering, at den altoverskyggende udfordring er at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor har drøftelserne i gruppen i høj grad været på, hvordan flere unge kommer i gang med en erhvervsuddannelse, herunder at styrke samarbejdet mellem UngeCenter og erhvervsskoler samt sikre, at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Tal fra Undervisningsministerietviser, at udviklingen er positiv, og at flere unge fra Brønderslev Kommune har søgt direkte ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2016 sammenlignet med 2015.Tallene viser her, at 26,6 % af de unge i 2016 har søgt ind på en erhvervsuddannelse mod 23,2 % i 2015. Brønderslev Kommune ligger samtidig over regionsgennemsnittet, hvor tallet ligger på 21,9 %.

Samtidig har der i aftaleperioden været et markant fald i antallet af unge, som modtager offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælp. Fra oktober 2014 til oktober 2015 er der sket et fald i antallet af unge, som modtager uddannelseshjælp på105 fuldtidspersoner.

Beskæftigelsesudvalget, 5. december 2016, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt med henvisning til den gældende udbudspolitik.

Claus Kongsgård ønsker, at alle faglige organisationer skal have mulighed for at tilslutte sig aftalen.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune i foråret 2016 anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune arbejder med at indføre differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i første omgang valgt at arbejde med Cassiopeia og Nordstjernen, da taksterne herfor skal indmeldes til Rammesekretariatet inden udgangen af 2016.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Sagsfremstilling

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune indfører differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Differentierede takster benyttes i stigende grad generelt set på det sociale område. Brønderslev Kommune har gennem nogle år erfaring med at arbejde med differentierede takster på det socialpsykiatriske botilbud Hedebo.

At Brønderslev Kommune pt. ikke har differentierede takster betyder, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes samme takst som for borgere med et højere støttebehov. Dette kan blandt andet betyde, at andre kommuner får et incitament til at placere særligt støttekrævende borgere på et af Brønderslev Kommunes tilbud, da pladserne er forholdsvis billigere, end i kommuner der allerede har indført differentierede takster.

Ifølge PWC er det almindeligt, at et mindre antal særligt støttekrævende borgere driver en uforholdsmæssigt høj andel af omkostningerne i eksempelvis et botilbud. Ved indførelse af differentierede takster vil taksten for denne gruppe kunne hæves, samtidig med at taksterne vil kunne sænkes for de borgere, der er mindre støttekrævende. Det vil betyde, at den takst der er knyttet til den enkelte borger, i højere grad vil være afstemt med de ressourcer, der benyttes til den enkelte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor, i samarbejde med økonomi, udarbejdet 3 takstniveauer på Cassiopeia og Nordstjernen. Takstniveauerne er knyttet op på de 7 temaer fra Voksenudredningsmetoden, som Visitationen benytter i visiteringen af den enkelte borger. Takstniveauerne og de 7 temaer beskrives i en ydelsesbeskrivelse for hvert botilbud.

De vedhæftede ydelsesbeskrivelser gør det tydeligt, hvilke ydelser Visitationen visiterer borgerne til på de forskellige takstniveauer. Samtidig er ydelsesbeskrivelserne et redskab til medarbejderne, som gør det mere overskueligt, hvad den enkelte borger har behov for samt hvilken ydelse, der skal leveres til den enkelte. Ydelsesbeskrivelserne skal forstås som et dynamisk redskab, der er knyttet op på nogle fastlagte principper for arbejdet med differentierede takster.

I arbejdet med at indføre differentierede takster har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arbejdet på at harmonisere taksterne og de faglige ydelser på Cassiopeia og Nordstjernen, da målgruppen og serviceniveauet i de to tilbud er ens. Det betyder, at taksterne er sænket forholdsmæssigt mere på Cassiopeia end på Nordstjernen. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at Cassiopeia stadig vil kunne levere den ydelse, myndighed bestiller, da besparelsen er fundet på omorganisering og omlægning af vagtplanen.

PWC estimerer et besparelsespotentiale ved indførelse af differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen på samlet set mellem 1,0 og 1,7 mio. kr. Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau, som er angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udtaler sig om indførelsen af differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Personale

Ændringen af takststrukturen vil betyde, at der skal ske en tilretning af de personalemæssige ressourcer.

Økonomi

Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau som angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 5:

Principperne om differentierede takster indstilles godkendt. Sagen drøftes i MED forud for behandling i Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Vurdering af effekt af indkøbsaftalerne


Resume

Sagsforløb: ØK

Som en opfølgning på budgetaftalen for budget 2017 gives en kort redegørelse for mulighederne for at vurdere effekterne af indkøbsaftalerne i Brønderslev Kommune

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017 i Brønderslev Kommune blev det aftalt, at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at vurdere effekten af indkøbsaftalerne i Brønderslev Kommune.

Kommunen har i de seneste år bl.a. indgået følgende aftaler med følgende skønnede besparelser:

 • Kopi- og print : 10 mio. kr. i besparelse over 4 år.
 • Headset aftale : 42-44 % rabat.
 • Telefoniaftale: 52% rabat
 • Computer/tablet udbud – ca. 22 % rabat.
 • Aftale på rengøringsmidler/artikler, aftørringspapir, fødevareemballage m.v. – ca. 25%
 • Kontormøbler – ca. 25 %
 • Håndværkerydelser – 400.000 kr. årligt.
 • Backupløsning – 200.000 kr. over årligt.

Med de IT-værktøjer, kommunen har i dag, kan vi imidlertid ikke analysere på, hvor gode vi rent faktisk er til at udnytte de indkøbsaftaler, der er indgået. Netop anvendelsesgraden af systemerne er noget, der vil komme stor fokus på i de kommende år. Det er således også en væsentlig del af Regeringens og KL's aftale for udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, hvor kommunerne jf. aftalen vedrørende budget 2017 skulle kunne spare 0,5 mia. kr.

KL har undersøgt anvendelsesgraden af en aftalerne i en række kommuner. Den viser, at anvendelsesgraden for kommunerne under ét på fx kontorartikler ligger på ca. 56 % i gennemsnit og rengøringsrekvisitter på ca. 43 % i gennemsnit. Der er derfor ingen tvivl om, at der bør være stort fokus på anvendelsesgraden fremadrettet i Brønderslev Kommune.

Stabsforvaltningen planlægger derfor gradvist at indføre et indkøbsanalysesystem, som skal sikre, at kommunen får bedre værdi af indkøbsaftalerne. Systemet vil således kunne bruges til at analysere, hvordan vi handler ind på aftalerne, og giver både oplysninger om, hvordan kommunens ansatte bruger systemet, men mest afgørende, hvordan de firmaer, som der er indgået aftale med, bruger aftalen. Nogle firmaer forsøger således at få handlet varer uden for aftalerne i stedet for de varer, som er på aftalen. De kommuner, som pt. anvender indkøbssystemet, oplyser alle, at der er store besparelser ved at holde firmaerne op på at anvende de aftaler, de har indgået.

Indkøb af et indkøbsanalysesystem beløber sig til ca. 100.000 kr. i engangsudgift og efterfølgende ca. 100.000 kr. årligt. Men i forhold til de store besparelser, der er ved at hæve anvendelsesgraden af indkøbsaftalerne, skønnes det, at investeringen hurtigt kan tjene sig hjem.

Stabsforvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, som giver en bredere vurdering af effekterne af indkøbsaftalerne.

Stabsforvaltningen fremsender sagen til orientering og drøftelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri 2016


Resume

Sagsforløb: ØK

Borgerservice fremsender status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden den 1. december 2015 – 30. november 2016.

Økonomiudvalget anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden den 1. december 2015 - 30. november 2016 været anmeldt 98 sager vedrørende socialt bedrageri.

 • 25 sager er anmeldt fra borgere (både navngivne og anonyme)
 • 4 sager er anmeldt fra Politiet
 • 45 sager er fra egenkontrol i forvaltningen
 • 6 sager er anmeldt fra Udbetaling Danmark (primært HOK)
 • 9 sager er sammenkørt fra Den Fælles Dataenhed (DFD)
 • 5 sager er anmeldt fra Told eller SKAT
 • 4 sager er anmeldt fra anden kommune

82 af disse sager er afsluttet. 35 af de afsluttede sager har medført ophør og/eller tilbagebetaling af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge og kontanthjælp). Omregnet til offentlig besparelse udgør de samlede offentlige ydelser 4.447.129 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 1.913.449 kr. og den kommunale andel udgør derfor 2.533.680 kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af børneydelser, børnetilskud, boligsikring, boligydelse, før- og folkepension. Den årlige besparelse til disse ydelser udgør 1.012.204 kr. Kontrolenheden har givet besked til Udbetaling Danmark om disse sager.

Kommunen varetager udbetalingen af økonomisk friplads, kontanthjælp samt sygedagpenge. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 3.434.925 kr.

Samlet er der krævet 428.393 kr. tilbagebetalt. Disse krav er fordelt over kontanthjælp, pension og enligydelser.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


15. Godkendelse af ny kontrakt vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/ÆR

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 1. december 2016 kontrakten med Danske Diakonhjem vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 29. oktober 2015, at kontrakten med Danske Diakonhjem vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard genforhandles. Formålet er at sikre lige vilkår for kommunens egne plejehjem og –centre og Plejehjemmet Kornumgaard. Den eksisterende kontrakt er derfor opsagt med virkning fra den 1. januar 2017. På baggrund heraf fremsendes forslag til ny kontrakt for Plejehjemmet Kornumgaard samt leverandørkrav for Plejehjemmet Kornumgaard og kommunens egne plejehjem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • Udkast til ny kontrakt med Danske Diakonhjem vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard gældende for perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020.
 • Udkast til leverandørkrav for Plejehjemmet Kornumgaard og kommunens egne plejehjem og –centre med virkning fra den 1. januar 2017.
Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 1. december 2016, pkt. 5:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering om henvendelse fra Varmeværkerne i Brønderslev Kommune vedrørende garantiprovision.

Beslutning
 • Afslag på sponsorat til Floorballklub
 • Afslag på ændring af garantiprovision til fjernvarmeværker

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Kommunal ejendom


Til toppen


18. Lukket punkt: Kommunalt areal


Til toppen


19. Lukket punkt: Kommunal ejendom


Til toppen


20. Lukket punkt: Planmæssige overvejelser vedrørrende kommunale boliggrunde


Til toppen


21. Lukket punkt: Ekspropriation af ejendom


Til toppen


22. Lukket punkt: Overvejelser vedr. brug af ejendom


Til toppen


23. Lukket punkt: Afskrivning af tilgodehavender i 2016


Til toppen


24. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering om personalesager


Til toppen


26. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 8. december 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach