Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 28. oktober 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 20:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Fraværende

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Ledelsesstruktur på skoleområdet pr. skoleåret 2016-17


Resume

Sagsforløb: ØK/BS

Økonomiudvalget præsenteres for forslag til ny ledelsesstruktur på skoleområdet som følge af beslutningen om etablering af 4 skoledistrikter i kommunen pr. skoleåret 2016-17

Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af den nye skolestruktur, der blev vedtaget af Byrådet den 16. september 2015, skal der etableres nye ledelsesteams på skoleområdet.

Fagenheden har i dialog med de nuværende ledelser og de faglige organisationer igennem en periode drøftet, hvordan den overordnede ledelses- og samarbejdsstruktur kunne etableres med udgangspunkt i beslutningen om nedlæggelse af alle skoler og etablering af 4 nye skoledistrikter.

I bilag 1 præsenteres de overordnede ledelsesprincipper samt forslag til ny ledelsesstruktur på skoleområdet.

Forslaget tager udgangspunkt i det bilag, der lå til grund for beslutningen om ny skolestruktur. I dette fremgik, at der i hvert af distrikterne vil være:

- Én skole med et overordnet navn samt tilknyttede undervisningssteder

- Én ledelse med 1 skoleleder og afdelingsledere/mellemledere

- Ét budget

- Én bestyrelse

- Én SFO med afdelinger på undervisningsstederne

Desuden er forslaget udarbejdet med udgangspunkt i de lovgivnings- og overenskomstmæssige rammer, herunder bl.a. krav om en skoleleder samt mellemleder med souschef funktioner.

Endvidere har fagenheden i forslaget til principper og ny ledelsesstruktur indarbejdet et ønske fra politisk side om tilgængelig ledelse på hvert undervisningssted; et ønske der også er givet udtryk for fra lærernes fagforening i deres høringssvar forud for beslutningen om ny skolestruktur.

Principperne for skoleledelse tager bl.a. udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende publikation til drøftelse i den enkelte kommune. Disse ledelsesprincipper henter således sin primære reference i Brønderslev Kommunes forståelse af Leadership Pipeline, Undervisningsministeriets publikation og nyere forskning omkring ledelse af læringsprocesser i folkeskoler.

Principper for skoleledelse

De beskrevne principper for skoleledelse er nærmere beskrevet i Bilag 1, men her følger i overskriftsform de forskellige principper:

  • Skoleledelsesprincip (Distriktslederen tillægges den formelle betegnelse ”skolelederen”, jf. folkeskoleloven)
  • Nærhedsprincip (Alle undervisningssteder har tilknyttet en fast leder)
  • Decentraliseringsprincip (De decentrale enheder tillægges beslutningskompetence )
  • Videndelingsprincip (Ansvarsområder defineres via tilknytning til ledernetværk)
  • Vilkårsprincip (Der arbejdes hen imod, at lederne arbejder fuld tid med ledelse)
  • Organiseringsprincip(Ledelsen er organiseret i teams)

Ny ledelsesstruktur på skoleområdet

I bilag 1 fremgår den nuværende ressourceanvendelse og -fordeling i relation til ledelsestid på skoleområdet. Endvidere er der skitseret et eksempel på, hvordan den nye ledelsesstruktur kunne se ud i et af de kommende distrikter.

Tildeling af ledelsestid i den nye ledelsesstruktur, sker inden for den nuværende ramme/beregning for ledelsestid.

Økonomiudvalget tager stilling til forslaget til ny ledelsesstruktur på skoleområdet

Børne- og Skoleudvalget orienteres om sagen på mødet den 3. november 2015.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Økonomiudvalget godkender den foreslåede ledelsesstruktur på skoleområdet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


3. Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ØK

På baggrund af brev fra Kulturministeren skal Økonomiudvalget drøfte det økonomiske tilskud til museerne i 2015 og årene fremover. I brevet stilles krav om yderligere kommunalt tilskud i 2015 på 400.000 kr. og et tilsagn om et varigt kommunalt tilskud på 2,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

I foråret 2012 godkendte Brønderslev Byråd og efterfølgende Kulturstyrelsen et udvidet ansvarsområde for det statsanerkendte Try Museum, hvilket betød, at en fusion med Vildmosemuseet var en realitet. Det nye museum kunne altså bevare statsanerkendelsen.

Brønderslev Byråd havde allerede i 2010 besluttet at reducere det kommunale tilskud til muserne med 200.000 kr. i 2011 og overslagsårene. Reduktionen var begrundet i et forventet større statstilskud ved en fusion mellem museerne.

Imidlertid blev statstilskuddet efter de dengang gældende regler baseret på det sidst aflagte regnskab for et helt regnskabsår, hvilket betød, at statstilskuddet ikke fulgte samme kadence, som Byrådet beslutning om at reducere det kommunale tilskud til museerne. Størrelsen af statstilskuddet til museerne efter fusionen levede ikke op til forventningen. Kulturstyrelsen gjorde indsigelse mod, at de lokalhistoriske arkiver tidligere havde været taget med i grundlaget for beregning af statstilskuddet til Try Museum.

Fritids- og Kulturudvalget har siden 2011 ydet et ekstra tilskud til museerne via kulturpuljen. Det samlede kommunale tilskud har fra 2011 været:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ordinært tilskud

1.131.000

1.169.000

1.135.000

1.263.000

1.329.000

1.395.000

Tilskud FK

200.000

200.000

200.000

175.000

205.000

205.000

Tilskud i alt

1.331.000

1.369.000

1.335.000

1.438.000

1.534.000

1.600.000

Stigningen i tilskuddet fra 2013 til 2014 er en konsekvens af Byrådets beslutning om at overflytte projektet ”Skoven er din” til museerne.

I 2012 blev der gennemført en ændring af museumsloven. Det ikke statslige tilskud skulle fremover udgøre 2,0 mio. kr. Til gengæld ville statstilskuddet blive på 1 mio. kr.

Der blev indført en overgangsordning omfattende årene 2013, 2014 og 2015 således, at alle museer fik mulighed for at opfylde kravet om det ikke-statslige tilskud. Det er Kulturstyrelsens praksis, at såfremt et museum opfylder kravet enten for så vidt angår gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, hvor der foreligger et afsluttet regnskab, eller for så vidt angår det seneste regnskabsår, hvor der forligger et afsluttet regnskab, så lever museet op til lovens krav.

For museerne i Brønderslev Kommune vil det seneste afsluttede regnskabsår være 2014. Selv efter møder med Kulturstyrelsen har museerne og Brønderslev Kommune haft den opfattelse, at det var acceptabelt for styrelsen, at museernes budget for 2016 levede op til kravet.

Den 9. oktober 2015 modtog Brønderslev Kommune brev fra Kulturministeren. I brevet er kravene til det kommunale tilskud skærpet. Kommunen kan få dispensation til opfyldelse af kravene, hvis kommunen yder et ekstra tilskud til museerne på 400.000 kr. i 2015 og giver tilsagn til et varigt kommunalt tilskud på 2,0 mio. kr. Det vil reelt betyde, at det kommunale tilskud fremover skal forhøjes med 400.000 kr.

I brevet henvises til en evt. fusion med et andet museum, hvis det økonomiske krav ikke kan opfyldes af kommunen. En sådan fusion skal søges skabt inden årsskiftet.

Fagenheden for Børn og Kultur har efterfølgende haft telefonisk kontakt til Kulturstyrelsen. Styrelsen tilkendegiver, at brevets indhold er fyldestgørende og påpeger, at der skal findes en løsning senest ved udgangen af november 2015.

Forholdene vedr. statstilskud og ikke-statsligt tilskud er beskrevet i museumlovens

§ 13 a. Kulturministeren yder årligt tilskud til driften af statsanerkendte museer.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes på grundlag af bevillingen, der er afsat på finansloven til formålet.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 forudsætter, at ikkestatslige tilskud til museet udgør mindst det samme som det minimumsbeløb, der årligt fastsættes på finansloven.

Stk. 4. Huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag fradrages i de ikkestatslige tilskud, som indgår i grundlaget for fastsættelse af det statslige tilskud efter stk. 1.

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fastlæggelse og udbetaling af tilskud til statsanerkendte museer.

Stk. 6. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-4, jf. lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.

Stk. 7. Kulturministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 3, for så vidt angår museer med forhøjet statsligt tilskud.

Vedr. budget 2016 anfægter Kulturministeren i brevet, at det kommunale tilskud på 1.6 mio. kr. til museerne er for lidt og skal hæves til 2,0 mio. kr. Kulturstyrelsen henviser til, at det vil give en mere sikker drift af museet.

Ved en evt. fusion med et andet museum kan det forventes, at der skal ske en forhandling, som bl.a. skal afgøre, hvor mange ressourcer, der skal lægges i fusionen.

Det kan oplyses, at to andre kommuner i Nordjylland har indgået en fusion med Nordjyllands Historiske Museum, og bidrager i 2015 hver med henholdsvis 4,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at der ydes tilskud på op til 400.000 kr. i 2015, således der er sikret ikke statsligt tilskud på 2.000.000 i 2015. Tilskuddet udbetales, når der er positiv tilbagemelding fra Kulturstyrelsen med hensyn til statsanerkendelse.

Økonomiudvalget fastslår, at budgetbeslutningen for 2016 og overslagsårene betyder, at der gives et ikke statsligt tilskud på 2.000.000 kr. pr. år.

Fagudvalg og fagenhed anmodes om at udarbejde et aftalegrundlag med museet omkring forventninger og tidsplan for etablering af skoletjeneste, bygningsdriftsoptimering, driftsoptimering m.v.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 29. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer