Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 27. marts 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Det er tidligere besluttet, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet holder 2 årlige fællesmøder.

Afvikling af fælledmøe i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling

Dagsorden for mødet:

 1. Velkomst

 2. Gensidig forventningsafstemning

 3. Det løbende samarbejde

 4. Aktuelle sager, som ønskes drøftet

 5. Budget 2015

 6. Eventuelt

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

1. Velkomst

Præsentationsrunde.

Fraværende: Anette Thomsen, Bent Heiselberg, Jørn Bertelsen og John Heilemann.

2. Gensidig forventningsafstemning og 3. Det løbende samarbejde

Der er aftalt 2 årlige møder. Når budgettet skal vedtages, sættes der ekstra tid af til drøftelsen.

Såvel Ældreomsorgsudvalget som Ældrerådet ser frem til et godt samarbejde med et gensidigt højt informationsniveau, hvor Ældrerådet høres inden Ældreomsorgsudvalget træffer sine beslutninger.

4. Aktuelle sager, som ønskes drøftet

Pulje til løft af ældreområdet. Rådet ønsker status i forbindelse med den løbende udmøntning.

Drøftelse af udviklingen i antal ældre i de kommende år. Antallet stiger, men de ældre bliver også mere selvhjulpne fremadrettet. FRI projektet hjælper med at sikre, at de ældre så vidt muligt kan klare sig selv længere.

Digital postkasse. Godt at der er mulighed for at blive fritaget for brug af digital postkasse, idet nogle pensionister ikke er vant til at bruge PC og andre har ikke råd til at anskaffe en PC. Der er opmærksomhed på at tilbyde de ældre mulighed for brug af PC via bibliotek, andre lokale løsninger mv.

Ældrerådet ønsker en drøftelse af de langsigtede udfordringer på ældreområdet.

Tomme ældreboliger er en udfordring, og det er vanskeligt at slippe ud af betalingsforpligtigelsen til at betale tomgangshusleje.

5. Budget 2015

Redegørelse for en to-deling af processen i 2015. Frem til sommer drøftes strukturændringer, og efter sommerferien drøftes øvrige besparelser. Der skal samlet beskrives afdækninger på 10,6 mio.kr.

Vigtigt at være opmærksom på, at de 7,2 mio.kr. til løft på ældreområdet ikke kan anvendes i afdækning i 2015.

6. Evt.

Ældrerådet ønsker en drøftelse af ældrepolitikken.

Fællesmøde med Ældrerådet afsluttet kl. 13.45.

Til toppen


4. Udbud på hjemmepleje på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: MED-SV/ÆO/ØK/BY

Sagen belyser konsekvenser og omkostninger ved et udbud indenfor et afgrænset område på Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen ønsker at gennemføre et udbud indenfor Ældreområdet.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 27. februar 2014 ønskede udvalget et overslag over konsekvenserne ved at udbyde et plejecenter inkl. plejen i et afgrænset distrikt.

I forbindelse med ovenstående har Udbudsportalen i KL lavet et overslag – det vil sige et supplerende scenarium til ”Potentialeafklaringen for Brønderslev Kommune” – hvor der er taget udgangspunkt i Jerslev-området og Plejecenter Rosengården.

Hjemmeplejeopgaven vil have begrænset interesse for de private leverandører, men når hjemmeplejen udbydes sammen med et plejecenter, betyder det, at leverandøren sikres et kunde- og indtjeningsgrundlag, i det plejecenterbeboerne ikke har frit valg.

”Worst-case”-scenariet i forhold til hjemmeplejeydelserne vil være en effektiviseringsgevinst på 0 kr., hvis timepriserne forbliver på samme niveau som inden udbuddet.

”Best-case” forudsætter at timeprisen på praktisk hjælp reduceres med 25 kr. og timeprisen på personlig pleje reduceres med 18,75 kr. Dette ville betyde en effektiviseringsgevinst på de samlede hjemmeplejeydelser på 23.550 kr.

Estimatet på hjemmeplejen forudsætter, at de nuværende opgaver som leveres af private leverandører samles hos den leverandør (den vindende part), således at borgerne fortsat har frit valg, nemlig mellem den private og den kommunale leverandør.

Opnås samme procentvise besparelse på Plejecenter Rosengården, som gælder for hjemmeplejeydelserne, vil dette betyde en effektiviseringsgevinst på 386.700 kr.

Det samlede ”best-case”-scenarie vurderes således til at realisere en effektiviseringsgevinst på 410.250 kr., dog med visse forbehold.

Det største forbehold i denne sammenhæng omhandler Brønderslev Kommunes timepriser på personlig og praktisk hjælp, som i forvejen ligger blandt den tredjedel af kommunerne med den laveste timepris under gennemsnittet, og et udbud vil ikke sikre en lavere timepris.

Samtidig vil konsulentomkostninger og interne omkostninger ved udbud forblive de samme. Det vil sige, at det vil tage ca. 1 år fra rammerne omkring et udbud er fastlagt og til de nye leverandører er i fuld drift. Samtidig vil omkostningerne til ekstern konsulentbistand ligge på 300.000-500.000 kr. sideløbende med de interne omkostninger/medarbejdertimer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, om der skal gennemføres et udbudog, såfremt der ønskes et udbud, drøfter vilkår for personaleoverdragelse.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ved et udbud vil en del af kommunens medarbejdere i Ældreområdet skulle virksomhedsoverdrages, herunder særligt SOSU-personale og evt. sygeplejersker. Vilkår herfor vurderes at have en væsentlig betydning for det opnåelige provenu.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 9:

B-siden udtrykker bekymring for:

 • Sikring af medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel ved et udbud, herunder det sociale kapitel, faglig udvikling, kompetenceudvikling, usikkerhed i jobbet samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

 • FRI, herunder hvordan arbejdet med rehabilitering kan fortsætte under en privat leverandør.

 • Ulige konkurrencevilkår, idet der fortsat ikke vil være mulighed for tilkøb af ydelser ved en offentlig leverandør modsat ved en privat leverandør.

I forhold til virksomhedsoverdragelse ønsker B-siden, at medarbejderne skal bevare de nuværende overenskomstmæssige rammer i hele aftaleperioden.

B-siden gør desuden opmærksom på, at det er vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i hele processen omkring et eventuelt udbud.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Ældrerådet 24. marts 2014, pkt. 5:

Ældrerådet indstiller, at der oprettes en afdeling, hvor aflastningen og rehabiliteringen er placeret sammen.

Alternativ 1 anbefales af: Jonna Raasted.

Alternativ 2 anbefales af: Aase Meinert Nielsen, Anette Thomsen, Bent Heiselberg, John Heilemann, Inger Bøgh Pedersen, Gudrun Tinne Andersen.

Jørn Bertelsen og Vera Nielsen var fraværende.

Beslutning

Provenuet ved projektet er meget begrænset og usikkert. Kan ikke anbefales pt.

Bilag

Til toppen


5. Tilretning af praksis ved tildeling af plejebolig


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende tilretning af praksis ved tildeling af plejebolig, så det sikres, at alle borgere har råd til at bo i en tildelt plejebolig.

Sagsfremstilling

Borgerservice oplever, at flere førtidspensionister efter nye regler (fra 2003) får sværere ved at få økonomien til at hænge sammen, når de flytter i plejebolig.

Brønderslev Kommune har en række plejecentre, der alle er omfattet af Lov om Almene Boliger § 5, stk. 2. Det drejer sig om følgende steder: Elmehøj i Øster Brønderslev, Hellevadlund i Klokkerholm, Stengårdscentret i Hjallerup, Rosengården i Jerslev, Plejecenter Støberiet og Plejecenter Valdemarsgade i Brønderslev.

Priserne for at bo på et plejecenter i Brønderslev Kommune er varierende. På plejecentrene, som ejes af boligforeningerne, ligger huslejen mellem 3.401 kr. til 6.539 kr. pr. måned og indskuddene mellem 10.400 kr. til 31.700 kr.

Brønderslev Kommune har ét plejehjem - omfattet af Servicelovens § 192. Det er Margrethelund i Dronninglund. Ved indflytning på Margrethelund betales intet indskud, og huslejen beregnes ud fra den enkelte borgers indtægt.

Foruden husleje og forbrug (el, antenne) betaler beboeren – med mulighed for tilvalg – for:

En servicepakke (mad) 3.345 kr.
Toiletartikler 50 kr.
Rengøringsartikler 50 kr.
Tøjvask 200 (300)kr.
Arrangementer 50 kr.
I alt pr. måned 3.695 (3.795) kr.

Pensionister, der alene har deres pension og som eventuelt også har gæld, kan i varierende grad have svært ved at klare sig. Hele deres indtægt bruges måske på husleje og forbrug, hvorfor der ikke er råd til f.eks. tøj, frisør, ugeblade mv.

FREMTIDIG TILDELING

Visitationen

I sædvanlige tilfælde hvor borgeren er vurderet berettiget til plejebolig, præsenterer Visitationen borgeren for husleje, indskud, madpriser (hertil kommer tilvalg af servicepakker) og spørger efterfølgende, om vedkommende har råd til at bo i plejeboligen.

Borgerservice

Opstår der tvivl om, hvorvidt borgeren har råd til at bo i en plejebolig eller det direkte tilkendegives, at borgeren ikke har råd til den eller de plejeboliger, der overvejes, skal der laves en konkret beregning af borgerens økonomiske råderum, hvori der tages afsæt i følgeudgifter, huslejen, beregnet boligstøtte og rådighedsbeløb. Denne beregning skal danne grundlag for, om borgeren har råd til boligen.

Boligadministratoren

Er organisatorisk placeret i Ældreadministrationen og vil i de tilfælde, hvor borgeren ikke har råd til at sidde i den plejebolig der overvejes, tildele borgeren plads på Margrethelund, da der ikke skal betales indskud der, lige som huslejen er indtægtsbestemt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender tilretning af praksis ved tildeling af plejebolig, så det sikres, at alle borgere har råd til at bo i den tildelte plejebolig.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker at følge praksis nøje.

Bilag

Til toppen


6. Magtanvendelser på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: MED-SV, ÆO, SS

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering til orientering. Denne forelægges hermed for 2013 på Det Specialiserede Voksenområde samt for Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse overfor personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

I 2013 er der indberettet 141 magtanvendelser på det specialiserede voksenområde, fordelt på 8 af kommunens tilbud. I 2011 og 2012 var der indberettet hhv. 177 og 160.

På ældreområdet er der i 2013 behandlet 50 indberetninger, fordelt på 9 plejecentre samt hjemmeplejen (private og kommunale leverandører) og institutioner udenfor kommunen.

Til de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2013 og 2014

Ledelsen på de enkelte tilbud, på plejecentrene samt i hjemmeplejen arbejder på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Dette gøres bl.a. ved at have fokus på at arbejde forebyggende i det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

På det specialiserede voksenområde drøftes de enkelte magtanvendelser på personalemøder på institutionsnivea, med henblik på at finde handlemuligheder til så vidt muligt at undgå at stå i samme eller lignende situation igen. Derudover drøftes sagerne på handlemøder med sagsbehandler, og skønnes det nødvendigt, indhentes der rådgivningsbistand fra VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation på det sociale område).

På ældreområdet undervises kommunens social- og sundhedsassistentelever i, hvordan det undgås at anvende magt, ligesom personalegrupper på ældreområdet kan modtage undervisning og/eller indhente rådgivning og bistand fra en af kommunens medarbejdere i situationer, hvor der er behov for dette.

I 2014 vil fokus være at skærpe opmærksomheden på brugen af magtanvendelser ved fortsat at drøfte brugen af magtanvendelser på det stedlige niveau, ligesom der fortsat vil blive arbejdet målrettet med undervisning af medarbejdere, hvor det skønnes nødvendigt.

Da rapporterne fra 2011 og 2012 ikke har været forelagt udvalget, vedlægges de til orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Ingen

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 4:

Fag MED Sundhed og Velfærd giver udtryk for, at det er positivt og nyttigt med synlighed omkring brugen af magtanvendelse via en fast tilbagevendende årlig beretning. Den giver blandt andet mulighed for at anlægge et læringsperspektiv i forhold til fremadrettede situationer.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Beslutning

Til efterretning.

Der er enkelte fejl i årsberetningen. En tilrettet årsberetning hæftes på referatet.

Bilag

Til toppen


7. Utilsigtede hændelser 2013


Sagsfremstilling

I 2013 er der rapporteret 825 UTH i Brønderslev Kommune, hvor der i 2012 var 611.

Fokusområdet i 2013 var at skærpe arbejdet med registreringspraksis generelt og i forhold til UTH omhandlende medicin. Stigningen i indrapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis.

Fokus for 2014 vil fortsat være implementeringen af arbejdet efter hændelsesanalysemetoden samt UTH i forhold til medicin. Nøglepersoner vil fortsat samarbejde omkring synliggørelse af hvilke infektioner der er UTH. Nyansatte, private udbydere samt SSH- og SSA-elever vil modtage undervisning i UTH, ligesom Visitationen vil få en generel undervisning i UTH.

Den forbedrede registreringspraksis og arbejdet efter hændelsesanalysemetoden danner baggrund for en positiv udvikling, da det muliggør bedre forebyggelse baseret på de erfaringer, som registrering og metode faciliterer. Der er derfor på Ældreområdet oprettet patientsikkerhedsgrupper, som gennemgår alle UTH’er med fokus på, hvordan gentagelser fremadrettet kan forebygges og undgås.

UTH fordeler sig således:

Område: 2012 2013
Ældreområdet 502 694
Sundhed og Handicap 105 125
Visitationen 4 4
Private udbydere - 2
I alt 611 825

Af de indrapporterede UTH omhandler 436 medicin, 318 patient-uheld, 16 infektion og 46 andet, eksempelvis kommunikationsbrist og selvskade. Kommunen har i alt modtaget 7 tværsektorielle UTH samt 1 UTH af borgere/pårørende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2013.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om serviceniveau, kvalitetsstandarder og servicedeklarationer


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

Orientering om hvordan der arbejdes med serviceniveauer, kvalitetsstandarder og servicedeklarationer i Sundhed og Velfærd på det specialiserede område.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune arbejdes der med en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-modellen). Det betyder, at organisationen er opdelt i en bestiller-enhed og en eller flere udfører-enheder.

BUM-modellen er et forsøg på at skabe en mere effektiv og hensigtsmæssig organisering, hvor der er gennemsigtighed for leverandøren og større retssikkerhed for borgeren. Hensigten med denne organisering er også at få en klar adskillelse mellem, hvem der bestiller opgaverne, og hvem der udfører opgaverne.

Denne model støttes af et politisk vedtaget serviceniveau.

Et serviceniveau er grundlaget for at kunne tilbyde service af ensartet høj kvalitet med fokus på borgerens behov. En klar og præcis beskrivelse af serviceniveauet i kvalitetsstandarder er vigtig. Serviceniveauet kan bruges til at skabe gennemsigtighed og service, der er målrettet den enkelte borger. Serviceniveauet besluttes af politikerne.

I kvalitetsstandarderne opstilles der klare rammer for tildeling af ydelser. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som Byrådet har fastsat.

Kvalitetsstandarderne giver sagsbehandleren et godt grundlag at træffe afgørelser på, ligesom kvalitetsstandarderne sammen med kontrakten og de konkrete afgørelser giver leverandøren præcise rammer for levering af ydelser til den enkelte borger.

Det er myndigheden/Visitationen, der udarbejder kvalitetsstandarderne.

Udførersiden beskriver i servicedeklarationen de enkelte tilbud. Her fremgår det enkelte tilbuds særlige kendetegn. Der skal sikres sammenhæng mellem serviceniveau og kvalitetsstandard.

Med afsæt i en klar rollefordeling mellem kommunalpolitikere, forvaltning og leverandørerne af hjælpen, opereres der med en opgavefordeling med afsæt i serviceniveau, kvalitetsstandard og servicedeklaration.

Med den beskrevne rollefordeling bliver det tydeligt, at det er kommunalpolitikerne, der fastlægger serviceniveauet, og at forvaltningen omsætter dette til en kvalitetsstandard, der er grundlaget for, at der kan træffes individuelle afgørelser. Det giver samtidig kommunalpolitikerne et godt grundlag for opfølgning på serviceniveauet, mens leverandørerne har ansvar for at levere servicen til borgeren. Leverandøren beskriver opgaverne, der leveres i Servicedeklarationen. Dette giver tilsammen klarhed over, hvad borgeren har krav på.

Ved at gøre arbejdet med serviceniveauet til det centrale omdrejningspunkt på området skaber kommunalpolitikerne klare rammer for indsatsen. Borgerne modtager klar information om, hvad de kan forvente, hvis de får brug for hjælp.

I de medsendte bilag kan der ses et eksempel på ovennævnte. Det er med afsæt i etableringen af Bageriet Det Blå Hus – et tilbud efter Servicelovens § 103.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 5:

Orientering taget til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Til toppen


9. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen på Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, ØK, BY

Byrådet anmodes om at beslutte fremtidig placering af kommunens rehabiliteringsafdeling og demensafdeling i den vestlige del af kommunen.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget blev på møde den 28. november 2013 forelagt evaluering af placeringen af rehabiliteringsafdelingen på Stenumgård.

Udvalget ønskede denne evaluering suppleret med evaluering af den fysiske placering af demensafsnittet. Evalueringen forelægges Ældreomsorgsudvalget i marts 2014.

Evalueringen er vedlagt som bilag, og på denne baggrund opstiller fagenheden 3 alternativer for placering af tilbud:

 1. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingerne i Valdemarsgade Centret, og flytte demensafdelingen til Stenumgård.

 2. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade Centret.

 3. At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

Alternativ 1

At samle rehabiliterings- og aflastningspladserne på Valdemarsgade Centret med følgende begrundelse:

En stor og essentiel del af rehabilitering handler om at træne i at kunne gebærde sig i byen, eksempelvis at kunne handle dagligvarer og gå på apoteket. Dette kan trænes i Brønderslev by. Borgerne kan benytte svømmehallen, hvor der er store muligheder for at træne. Endvidere er der mulighed for at benytte Grønningen.

Demensafsnittet flyttes til Stenumgård med begrundelse i, at der på Stenumgård er mulighed for at kunne skærme 4-6 lejligheder, således kommunen vil have mulighed for at kunne give nogle af de borgere med udadreagerende adfærd et tilbud. Disse borgere har i dag tilbudt plads i andre kommuner. Der er ikke mulighed for skærmning i Valdemarsgade Centret.

Det opleves nu, at når der er beboere, der har behov for skærmning, hvilket der, som beskrevet, ikke er mulighed for i Valdemarsgades Centret, så falder de andre beboeres livskvalitet kraftigt; de trækker sig fra fællesskabet og søger egen stue. Dermed bliver de isolerede fra de andre beboere.

Alternativ 2

At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade.

Valdemarsgade Centret benyttes udelukkende til demensafdeling, og rehabiliterings- og aflastningsafdelingen flyttes til Stenumgård. Dette giver 32 demenspladser, hvoraf de 10 pladser kunne bruges som feriepladser og akutpladser for demente borgere på Valdemarsgade Centret, og 22 rehabiliterings- og aflastningspladser på Stenumgård.

Alternativ 1 og 2

Både alternativ 1 og 2 har både personale- og bygningsmæssige fordele, hvor ressourcerne kan udnyttes optimalt.

Alternativ 3

At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

I forhold til de borgere, der benytter rehabiliteringstilbuddet, vil der være konsekvenser; udbyttet af rehabiliteringen falder; jf. alternativ 1.

I forholdt til de demente beboere, vil der ikke være mulighed for skærmning, som beskrevet under alternativ 1. Hermed vil komplekse borgere ikke kunne tilbydes en plads i Brønderslev Kommune, men må henvises til et tilbud i en anden kommune.

En optimal udnyttelse af personale- og bygningsmæssige ressourcer kan ikke realiseres i alternativ 3.

Endelig bemærkes, at den nuværende kombination af demente og borgere på aflastning ikke er optimal. De 2 grupper af borgere har ikke fordel af at være i samme tilbud og der opleves med mellemrum uhensigtsmæssige episoder når f.eks. demente kommer i kontakt med alvorligt syge borgere på en aflastningsplads.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender alternativ 1, således at rehabiliterings- og aflastningspladserne samles på Valdemarsgade Centret, og demensafsnittet flyttes til Stenumgård.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Alternativ 1 og 2 har personalemæssige konsekvenser ved, at der skal flyttes personale fra et center til et andet. Alternativ 3 har ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Borgerhenvendelser forelagt for udvalget.

Udvalget ønsker ikke at flytte demente fra Brønderslev by.

Udvalget ønsker alternativ 2 undersøgt nærmere, herunder omkostninger til bygningsmæssige ændringer og mulighed for hjemtagelse af udadreagerende borgere. Desuden ønskes de driftsmæssige konsekvenser belyst.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om FRI


Resume

Sagsforløb: ÆO

Formand Gitte Krogh ønsker at udvalget får en orientering om FRI-projektet.

Sagsfremstilling

Formand Gitte Krogh ønsker orientering om FRI-projektet, herunder baggrund for projektet, hvor udbredt er projektet, hvordan forventningsafstemmes med borgerne, økonomi m.v.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen og medarbejder fra en FRI-gruppe deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Nyttejobs indenfor Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Formand Gitte Krogh ønsker en drøftelse af mulighederne for etablering af nyttejobs indenfor Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Formand Gitte Krogh ønsker en drøftelse af mulighederne for etablering af nyttejobs indenfor Ældreområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter muligheder for etablering af nyttejobs indenfor Ældreområdet.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagenheden opfordres til at etablere ca. 10 nyttejobs på plejecentrene og aktivitetsområdet.

Bilag

Til toppen


12. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 17. marts 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Information om praksis i forbindelse med fritagelse for tilslutning til digital postkasse


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om praksis i forbindelse med fritagelse for tilslutning til digital postkasse samt ansøgning herom.

Sagsfremstilling

Fra 1. november 2014 skal alle, der kan, modtage deres post digitalt. Derfor vil alle automatisk få en digital postkasse, med mindre man allerede her én eller er blevet fritaget fra at modtage posten digitalt.

Læseadgang for andre eller fritagelse fra digital post fra det offentlige

Hvis borgeren trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale postkasse, kan man give andre (fx et familiemedlem) læseadgang, eller man kan søge fritagelse for at modtage posten digitalt og fortsat modtage brevpost på normal vis.

Fra 1. marts 2014 kan man søge om fritagelse fra Digital Post ved personligt fremmøde i Borgerservice i bopælskommunen. Hvis man ikke selv kan møde op i borgerservice, kan en anden person, fx en pårørende eller plejepersonale, med fuldmagt afgive erklæringen. En fritagelse varer som udgangspunkt i to år.

For at blive fritaget skal man opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:

 • Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post.

 • Du har en fysisk funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post.

 • Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem.

 • Du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.

 • Du har ikke længere fast ophold i Danmark.

 • Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.

 • Du har vanskeligt ved at få NemID, fx fordi du opholder dig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, som kan udlevere NemID. Eller hvis du ikke har pas eller kørekort og derfor skal møde personligt op for at få NemID, men du samtidig på grund af sygdom er bundet til hjemmet.

 • Du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.

Der køres landsdækkende og lokale kampagner. Kommunikationsindsatsen koordineres på tværs af stat, regioner og kommuner og skal primært understøtte, at borgerne tilmelder sig Digital Post. Derudover skal den bevirke, at borgernes kendskab til Digital Post højnes, at de kender deres ansvar for at tjekke deres digitale postkasse, samt at borgerne er trygge ved Digital Post.

Der sendes et fysisk brev i perioden august/september 2014 til alle borgere, der ikke har tilsluttet sig Digital Post eller er blevet fritaget herfor.

Kommunens støtte/tilbud om hjælp til tilslutning og anvendelse af digital postkasse:

Borgerservice og Biblioteket afholder i løbende kurser for borgerne i brug af de digitale løsninger, samt oprettelse af NemID og Digital Postkasse.

Herudover er det muligt i både Borgerservice og på Biblioteket at benytte de opstillede Borger-pc’ere.

Biblioteket tilbyder IT-spørgetid, hvor det er muligt at få hjælp til at få lavet en digital postkasse m.m. IT-spørgetiden er: Brønderslev Bibliotek: Hver onsdag kl. 15 – 17, Dronninglund Bibliotek: Anden torsdag i hver måned kl. 13 – 16, Hjallerup Bibliotek: Første torsdag i hver måned kl. 14 – 16.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Borgerservicechef Sanne Riger deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget opfordrer til løbende opmærksomhed på at hjælpe borgere i gang med at bruge de digitale løsninger.

Udvalget ønsker at følge antallet af borgere, der fritages for tilslutning til den digitale postkasse.

Til toppen


14. Gennemgang af elektronisk journalsystem


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

Gennemgang af Visitationens sagshåndtering i det elektroniske journalsystem Avaleo.

Sagsfremstilling

Myndighedsområdet i Brønderslev Kommune på voksenområdet anvender et elektronisk journalsystem til sagshåndtering.

På mødet gennemgås dette med henblik på, at Ældreomsorgsudvalget får indsigt i, hvordan arbejdet med dette foregår.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke, afdelingsleder for ældre og hjælpemidler i Visitationen Line Hessellund og visitator Birthe Ø. Jensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 2:

Orientering taget til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


15. Samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – udmøntning af 200.000 kr. i budgetaftalen


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

I Budgetaftalen for 2014 er der afsat 200.000 kr. til samarbejdet mellem kommunen og de frivillige.

Brønderslev Kommunes Frivilligråd foreslår, at de 200.000 kr., der er afsat i budgetaftalen, bruges til at ansætte 1-2 medarbejdere evt. studentermedhjælpere, som skal gennemføre processen med de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere.

Sagen blev drøftet på MED udvalget for Sundhed og Velfærd. Efterfølgenede bør lokaludvalgene drøfte sagen, hvor det er relevant.

Sagsfremstilling

I aftaleteksten står: ”Det tilførte beløb på 200.000 kr. skal bl.a. anvendes til beskrivelse og afklaring af, hvorledes der kan etableres et øget samarbejde med de frivillige foreninger og deres respektive kommunale samarbejdspartnere.

Som godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på møde den 11. september 2013 har Frivilligrådet gennemført et pilotforløb i efteråret 2013. Der er nu udarbejdet en skabelon til en samarbejdsaftale, og med afsæt i denne skabelon er der udarbejdet 2 konkrete samarbejdsaftaler.

Frivilligrådet har afholdt et stormøde for relevante foreninger den 15. januar 2014, hvor skabelonen og erfaringerne fra pilotforløbet blev fremlagt.

Der er et stort potentiale i en styrkelse af den frivillige indsats som et supplement til de kommunale velfærdsydelser. Brønderslev Kommunes Frivilligråd har gennem længere tid drøftet samspillet mellem de frivillige organisationer og den offentlige sektor.

Frivilligrådet arrangerede den 22. april 2013 et debatmøde for de frivillige foreninger. Temaet for mødet var “Dilemmaer mellem den frivillige indsats og de offentlige professionelle opgaver.” Ca. 70 repræsentanter fra en lang række foreninger deltog i debatten. Det var et gennemgående indtryk fra debatten på mødet, at de frivillige organisationer har behov for og et ønske om at skabe klarere rammer for samspillet mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – for derigennem at styrke samarbejdet.

Et vigtigt formål med sådan en samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet præges af anerkendelse af og respekt for den forskel, der er på den ansatte/institutionen og de frivillige. De kommunale institutioner/ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og hvor der er krav om dokumentation m.v. De frivillige er kendetegnet ved, at deres motivation netop kommer af, at de er frivillige – og at de dermed selv organiserer og tilrettelægger deres frivillige indsats. Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik beskriver de overordnede principper for samarbejdet. Disse overordnede principper vil kunne konkretiseres ved hjælp af konkrete samarbejdsaftaler mellem de enkelte frivillige foreninger og den kommunale institution/område, som de samarbejder med.

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse på møde den 11. september 2013 har Frivilligrådet nu gennemført et pilotforløb i efteråret 2013. Der er udarbejdet en skabelon til en samarbejdsaftale, og med afsæt i denne skabelon er der udarbejdet 2 konkrete samarbejdsaftaler:

 • Én vedr. samarbejdet mellem Centerrådet og Plejecenteret Rosengården i Jerslev.

 • Én vedr. samarbejdet om Hjertemotion mellem Hjerteforeningen og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Frivilligrådet afholdt dernæst et møde for relevante foreninger den 15. januar 2014, hvor skabelonen og erfaringerne fra pilotforløbet blev fremlagt. Der deltog 32 repræsentanter fra 17 foreninger på mødet. Den opgave, der ligger foran nu, er at få udarbejdet samarbejdsaftaler for alle de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere. Brønderslev Kommunes Frivilligråd foreslår, at de 200.000 kr., der er afsat i budgetaftalen, bruges til at ansætte 1-2 medarbejdere evt. studentermedhjælpere, som skal gennemføre processen med de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere. Dette vurderes at kunne rummes inden for de afsatte ressourcer. Dermed kan aftalerne kvalitetssikres, og der opsamles erfaring med samarbejdet mellem det frivillige og det kommunale område.

Det vil blive en fordel for de ansatte i de kommunale, institutioner/områder, at rammerne for samarbejdet med de frivillige bliver konkretiseret i form af samarbejdsaftaler. Indgåelse af samarbejdsaftaler forudsætter, at de kommunale institutioner/områder er indstillet på at indgå i en anerkendende dialog med de frivillige, først med henblik på at få udarbejdet en konkret samarbejdsaftale og dernæst at få samarbejdet til at fungere herefter.

De frivillige efterspørger eksempelvis faste kontaktpersoner/livliner hos det faste personale på de pågældende institutioner eller eksempelvis i Visitationen. Hvis det på sigt er et ønske at udvide og udvikle samarbejdet mellem de frivillige foreninger og de kommunale velfærdsområder både på eksisterende og på nye områder, så vil sådan en proces kunne understøttes med ansættelse af en Frivilligkoordinator på deltid/fuld tid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes en medarbejder midlertidigt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 8:

Godkendt at beløbet anvendes til ansættelse af midlertidig arbejdskraft til implementering af samarbejdsaftalerne på frivilligområdet.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 8:

Godkendt med bemærkning om, at det er vigtigt, at der i samarbejdsaftalerne er klarhed om hvilke opgaver, de frivillige kan udføre, og hvad der er medarbejdernes ansvar. Samarbejdsaftalerne bør evalueres løbende.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


16. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Ældreomsorgsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts 2014 budgetproceduren for Budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på område.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27 marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Mars - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag, og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6-9. juni Økonomiudvalget mødes mhp. at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni. Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles, og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på fagudvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde, og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der foretages en drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer m.v. der ønskes udarbejdet på Ældreomsorgsudvalgets område.

Beslutning

Strukturforslag, der kan overvejes:

- Valdemarsgade, fremtidig anvendelse

- Madproduktion til hjemmeboende pensionister

- Anvendelse af tomme boliger

- Hjælpemiddelområdet

Udvalget ønsker et oplæg til konference vedr. idegenerering i maj/juni med inddragelse af udvalg, ledelse og medarbejdere forelagt til næste møde.

Udvalget ønsker drøftelsen genoptaget på næste møde.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Udleveret statistik om brug af sygeplejeklinikker.

Der er lavet aftale om flytning af sygeplejeklinik og Centerråd til Sæbyvej 1 i Aså.

Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 21. marts 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach