Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 21. maj 2014
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen på Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådet anmodes om at beslutte fremtidig placering af kommunens rehabiliteringsafdeling og demensafdeling i den vestlige del af kommunen.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget blev på møde den 28. november 2013 forelagt evaluering af placeringen af rehabiliteringsafdelingen på Stenumgård.

Udvalget ønskede denne evaluering suppleret med evaluering af den fysiske placering af demensafsnittet. Evalueringen forelægges Ældreomsorgsudvalget i marts 2014.

Evalueringen er vedlagt som bilag, og på denne baggrund opstiller fagenheden 3 alternativer for placering af tilbud:

 1. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingerne i Valdemarsgade Centret, og flytte demensafdelingen til Stenumgård.

 2. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade Centret.

 3. At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

Alternativ 1

At samle rehabiliterings- og aflastningspladserne på Valdemarsgade Centret med følgende begrundelse:

En stor og essentiel del af rehabilitering handler om at træne i at kunne gebærde sig i byen, eksempelvis at kunne handle dagligvarer og gå på apoteket. Dette kan trænes i Brønderslev by. Borgerne kan benytte svømmehallen, hvor der er store muligheder for at træne. Endvidere er der mulighed for at benytte Grønningen.

Demensafsnittet flyttes til Stenumgård med begrundelse i, at der på Stenumgård er mulighed for at kunne skærme 4-6 lejligheder, således kommunen vil have mulighed for at kunne give nogle af de borgere med udadreagerende adfærd et tilbud. Disse borgere har i dag tilbudt plads i andre kommuner. Der er ikke mulighed for skærmning i Valdemarsgade Centret.

Det opleves nu, at når der er beboere, der har behov for skærmning, hvilket der, som beskrevet, ikke er mulighed for i Valdemarsgades Centret, så falder de andre beboeres livskvalitet kraftigt; de trækker sig fra fællesskabet og søger egen stue. Dermed bliver de isolerede fra de andre beboere.

Alternativ 2

At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade.

Valdemarsgade Centret benyttes udelukkende til demensafdeling, og rehabiliterings- og aflastningsafdelingen flyttes til Stenumgård. Dette giver 32 demenspladser, hvoraf de 10 pladser kunne bruges som feriepladser og akutpladser for demente borgere på Valdemarsgade Centret, og 22 rehabiliterings- og aflastningspladser på Stenumgård.

Alternativ 1 og 2

Både alternativ 1 og 2 har både personale- og bygningsmæssige fordele, hvor ressourcerne kan udnyttes optimalt.

Alternativ 3

At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

I forhold til de borgere, der benytter rehabiliteringstilbuddet, vil der være konsekvenser; udbyttet af rehabiliteringen falder; jf. alternativ 1.

I forholdt til de demente beboere, vil der ikke være mulighed for skærmning, som beskrevet under alternativ 1. Hermed vil komplekse borgere ikke kunne tilbydes en plads i Brønderslev Kommune, men må henvises til et tilbud i en anden kommune.

En optimal udnyttelse af personale- og bygningsmæssige ressourcer kan ikke realiseres i alternativ 3.

Endelig bemærkes, at den nuværende kombination af demente og borgere på aflastning ikke er optimal. De 2 grupper af borgere har ikke fordel af at være i samme tilbud og der opleves med mellemrum uhensigtsmæssige episoder når f.eks. demente kommer i kontakt med alvorligt syge borgere på en aflastningsplads.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender alternativ 1, således at rehabiliterings- og aflastningspladserne samles på Valdemarsgade Centret, og demensafsnittet flyttes til Stenumgård.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Alternativ 1 og 2 har personalemæssige konsekvenser ved, at der skal flyttes personale fra et center til et andet. Alternativ 3 har ingen personalemæssige konsekvenser.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 9:

Borgerhenvendelser forelagt for udvalget.

Udvalget ønsker ikke at flytte demente fra Brønderslev by.

Udvalget ønsker alternativ 2 undersøgt nærmere, herunder omkostninger til bygningsmæssige ændringer og mulighed for hjemtagelse af udadreagerende borgere. Desuden ønskes de driftsmæssige konsekvenser belyst.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. maj 2014:

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har på baggrund af Ældreomsorgsudvalgets beslutning i møde den 27. marts 2014 udarbejdet beregning vedrørende alternativ 2.

Det fremgår af beregningerne, at udgifter til de bygningsmæssige ændringer beløber sig til 50.000 kr. samt at der kan opnås en årlig besparelse på driften på 2,88 mio. kr. Besparelsen på driften forudsætter dels, at indholdet af finanslovpuljen til løft af ældreområdet ændres i 2015 i forhold til det oprindeligt forudsatte, dels er der kalkuleret med en besparelse ved hjemtagning af borger. Herudover er det forudsat, at såvel aflastningsbeboere som borgere med træningsbehov betaler samme pris på Stenumgård. Konkret betyder det, at borgere på aflastningspladser fremover skal betale for kost, således at alle beboere på Stenumgård kommer til at betale for kost.

Beslutning

Indstilles godkendt med følgende bemærkninger:

 • At Stenumgård fremover anvendes til genoptrænings- og rehabiliteringspladser samt aflastningspladser

 • At Valdemarsgade anvendes til demenspladser

 • At der etableres et skærmet demensafsnit på Valdemarsgade

 • At takstbilag vedr. døgnkost kommer også til at omfatte genoptrænings- og rehabiliteringspladserne

 • At ændringerne effektueres snarest muligt efter godkendelse af Byrådet, idet udvalget er opmærksom på, at der først er bevillingsmæssig dækning for opnormering af de ekstra demenspladser fra 2015, samt at takst for døgnkost træder i kraft når der kommer nye beboer på genoptrænings- og rehabiliteringspladser på Stenumgård.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


2. Forslag til struktur- og ændringskonference


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Efter anmodning fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget fremlægges forslag til organisering af Struktur- og ændringskonference med temaet ”Afdækning 2015”.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget bedes beslutte, om konferencen skal afholdes under den foreslåede form.

Sagsfremstilling

Som et led i afdækningen af budget 2015 skal politikere, ledere og udvalgte medarbejdere fra Sundhed og Velfærd inddrages i en proces, hvor der skal arbejdes på at finde mulighed for at spare henholdsvis 10,8 mio. kr. og 2,8 mio. kr. på områderne. Hensigten med konferencen er, at bringe medarbejderes og lederes viden i spil med et mål om at finde løsninger, der kan forny arbejdsgange, arbejdsformer og ydelser til borgerne og samtidig imødekomme kravet i budget 2015.

Model til proces

Fagheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at arrangementet bygges op efter nedenstående model:

1. Intro

Velkomst ved udvalgsformand, hvor der samtidig introduceres til målet med konferencen. Fokus bør her være på formidling af, at udvikling på områderne og anvendelsen af færre ressourcer skal gå hånd i hånd.

2. Proces

Processen tilrettelægges som cafémøder og faciliteres med inspiration fra Open Space-metoden.

Der arrangeres et antal ”stande” med hver sit - på forhånd defineret - debatemne. Deltagerne fordeler sig på standene, hvor der vil være en oplægsholder, der introducerer til det givne emne, hvorefter der debatteres og findes konkrete forslag.

Der skal til hver stand udover en oplægsholder være to sekretærer, som tager notater undervejs.

For hver workshop udpeges en tovholder, der skal sikre, at der foregår en relevant debat, som munder ud i et konkret materiale, der kan anvendes i afdækningen for 2015.

Mulige debattemaer

 • Dokumentation. Kan vi dokumentere på en anden måde? Dokumenterer vi mere, end vi har behov for?

 • Kan velfærdsteknologiske løsninger implementeres i højere grad?

 • Er en flerårsaftale en god ide? Fordele og ulemper

 • Strukturændringer – har vi enheder der er for små? Fordele og ulemper?

 • Den ældre medicinske patient

 • Kan vi med fordel ændre nogle af vores arbejdsgange?

 • Inddragelse af frivillige

 • Kan vi investere os til besparelser?

 • Rehabilitering

 • Arbejdsgange/daglig praksis

 • Stordrift

3. Afslutning/opsamling

Efter konferencen skal tovholderne sikre overlevering af debatmateriale til chef- og direktørniveau.

Konferencen rundes af med formel afslutning ved udvalgsformand.

Sted: Brønderslev Hallen

Tid: En eftermiddag i uge 23 kl. 14-16

Ressourceforbrug

Ressourceforbruget estimeres at beløbe sig til ca. 150.000 kr. Dette er inkl. timeforbrug for medarbejdere og ledere til konferencen, samt timeforbrug til forberedelse og opsamling af konferencen, leje af lokaler, forplejning samt materialeforbrug (se bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • godkender at konferencen afholdes som et fælles arrangement for de to udvalgsområder,

 • tager stilling til, hvilke emner der skal debatteres til konferencen, jfr. afsnit 2, proces, og

 • tager stilling til om konferencen ønskes afholdt i den beskrevne form.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 10:


Udvalget stiller spørgsmål ved, om 2 timer er tilstrækkeligt til konferencen. Der skal arbejdes mere med formen.

Gitte Krogh drøfter det videre forløb med Ole Jespersgaard.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2014, pkt. 8:

Den endelige form fastlægges mellem formændene for Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget beslutter, om flerårsaftalen ønskes opretholdt i den nuværende form, eller om man ønsker at fastholde det udmeldte afdækningskrav og dermed opsige flerårsaftalen, idet udvalget er uforstående overfor det øgede sparekrav.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. maj 2014:

Status for planlægning af arrangementet.

Beslutning

Henrik Aarup-Kristensen orienterede om planlægningen, og der arbejdes videre med at lave en budgetkonference medio/ultimo juni 2014.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Ældreomsorgsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts 2014 budgetproceduren for Budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på område.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27 marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Mars - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag, og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes med henblik på at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni. Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles, og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på fagudvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde, og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der foretages en drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer m.v. der ønskes udarbejdet på Ældreomsorgsudvalgets område.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 16:

Strukturforslag, der kan overvejes:

- Valdemarsgade, fremtidig anvendelse

- Madproduktion til hjemmeboende pensionister

- Anvendelse af tomme boliger

- Hjælpemiddelområdet

Udvalget ønsker et oplæg til konference vedr. idegenerering i maj/juni med inddragelse af udvalg, ledelse og medarbejdere forelagt til næste møde.

Udvalget ønsker drøftelsen genoptaget på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. maj 2014:

Genoptagelse af drøftelse af forslag til strukturændringer i forlængelse af Ældreomsorgsudvalgets møde den 27. marts 2014. I vedhæftede notat er de enkelte punkter, som udvalget pegede på, behandlet.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Fraflytning af Tygelsgade


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om procedurer i forbindelse med fraflytning af Tygelsgade og indflytning på Støberiet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse i Økonomiudvalget den 14. maj 2014 af forløbet vedrørende etablering af Støberiet og overflytning af beboere fra Tygelsgade blev der givet udtryk for, at der i forlængelse af den mundtlige orientering på det seneste Ældreomsorgsudvalgsmøde var behov for en skriftlig orientering af udvalget om forløbet.

Ved fraflytningen fra Tygelsgadecentret blev der ikke indgået aftale mellem Brønderslev Kommune og PM om, at beboerne eller deres pårørende ikke skulle deltage i syn af lejlighederne. Ved fraflytningen blev lejlighederne istandsat og beboerne fik resterende indskud udbetalt.

Brønderslev Kommune besluttede administrativt, at de fraflyttede borgere skulle betale for istandsættelse af boligerne på Tygelsgade, men at samme borgere ikke skulle betale ved fraflytning af Støberiet. Denne fremgangsmåde sikrer, at borgeren kun kommer til at betale for istandsættelse en gang. Alternativt kan Brønderslev Kommune betale for istandsættelsen på Tygelsgade mod at borgerne betaler for istandsættelse ved fraflytning af Støberiet. I praksis vil den sidste fremgangsmåde betyde, at en række borgere skal have returneret betaling for istandsættelse på Tygelsgade.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning, samt at udvalget beslutter, hvorvidt den trufne beslutning om betaling ved fraflytning af Tygelsgade skal fastholdes.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen

Opdateret 19. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer