Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 14. april 2016
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Orientering om udmøntning af budgetbesparelser på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Orientering om tilrettelæggelse af besparelse på Ældreområdet i forlængelse af budget 2016.

Sagsfremstilling

I budget 2016 er der indarbejdet en besparelse på 6 mio. kr. på plejecenterområdet. I forlængelse af, at Ældreomsorgsudvalget på sit møde den 9. marts 2016 godkendte en ny budgetmodel for fordeling af bevillinger til plejecenterområdet, er udmøntningen af besparelsen nu påbegyndt. I forlængelse af beslutningen om den nye budgetmodel har der på hvert enkelt plejecenter været orienteret om, hvilke konsekvenser der måtte forventes på det enkelte plejecenter. Denne orientering er foregået i dagene op til påske, dvs. 21. marts – 23. marts 2016.

På Ældreområdet er der desuden en besparelse vedrørende IT- og velfærdsteknologi, som er endelig indfaset i budget 2016. Forudsætningen for denne besparelse har været, at ny teknologi skulle medføre besparelser på driften, som kunne modsvare den indarbejdede besparelse i budgettet. Såfremt besparelsen ikke kunne opnås, skulle den indarbejdede besparelse betragtes som en rammereduktion. Den samlede besparelse på Ældreområdet er på godt 3 mio. kr., som er fordelt med 2,5 mio. kr. på plejecentrene og 0,5 mio. kr. på sygeplejen.

Det er ikke lykkedes at indføre ny teknologi på plejecenterområdet, der har kunnet generere den forventede besparelse på 2,5 mio. kr. Tidligere er det lykkedes at finansiere denne besparelse indenfor det samlede budget på ældreområdet, men med underskud på Ældreområdets regnskab 2015 er dette ikke længere en mulighed, hvorfor beløbet nu ønskes udmøntet i form af en besparelse. Tilsammen giver det anledning til en besparelse på 8,5 mio. kr. svarende til 21 fuldtidsstillinger, hvoraf 4 stillinger pt. er ledige. Desuden vil ca. 25 medarbejdere få væsentlige vilkårsændringer. Det bemærkes, at der i en længere periode har været brugt midlertidige ansættelser med henblik på at reducere besparelserne i budget 2016.

En samlet personalereduktion i denne størrelsesorden er omfattet af reglerne om massefyring, som pålægger kommunen at forhandle afbødeforanstaltninger med den faglige organisation samt at orientere Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Ved at slå de to besparelser sammen sikres det, at der ikke bliver tale om omgåelse af reglerne om massefyring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Besparelsen på 8,5 mio. kr. medfører en personalereduktion på 21 fuldtidsstillinger, hvoraf 4 stillinger er ledige. Desuden vil 25 medarbejdere få væsentlige vilkårsændringer.

Den oprindelige plan for udmøntning af personalereduktionen er blevet forlænget i forhold til den første udmelding med henblik på at forhandle afbødeforanstaltninger med FOA. Samtidig er der i en ny tidsplan søgt at tage højde for de indvendinger til processen, som FOA har rejst på møde den 12. april 2016. Den nye tidsplan drøftes med FOA på møde den 19. april 2016, og tidsplanen er ligeledes forelagt til drøftelse på lokaludvalget den 21. april 2016. Det er forventningen, at varslingen af medarbejderne vil ske i den første halvdel af maj måned, således at høringsperioden kan afsluttes og endelig effektuering kan ske inden udgangen af maj måned.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning, idet det forudsættes, at medarbejdere i midlertidige stillinger ikke forlænges, samt at fastansatte medarbejdere reduceres efterfølgende.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen

Opdateret 15. april 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach