Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 9. marts 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Konsekvenser af nedsatte takster på demenspladser og særligt skærmede pladser


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Af budget 2017 fremgår det, at taksterne på demenspladser samt særligt skærmede pladser reduceres. Konsekvenserne af disse takstreduktioner er primært en reduktion i antallet af plejepersonale i aften- og nattetimerne.

Fremsendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Af budget 2017 for Brønderslev Kommune fremgår det, at det er besluttet at reducere i taksterne på 53 demenspladser samt 3 særligt skærmede pladser. Reduktionen af taksten for demenspladser vedrører plejecentrene Valdemarsgade og Margrethelund, mens reduktionen vedrørende taksten for 3 særligt skærmede pladser sker på plejecentret Valdemarsgade. Besparelsen er på henholdsvis 265.000 kr. for taksten på demenspladserne og 75.000 kr. for taksten på 3 særligt skærmede pladser.

Demenspladserne dækker borgere med en demensdiagnose og har til formål at hjælpe, guide og pleje borgere, som ikke selv er i stand til at varetage deres daglige behov. Yderligere er formålet, at der skal være synligt personale, således at beboerne med demens kan spejle sig i personalet og herigennem selvstændigt løse flere opgaver.

Særligt skærmede pladser anvendes primært til udad reagerende beboere, der har behov for ro. Formålet er at klarlægge borgerens fysiske, mentale og sociale tilstand samt at afklare borgerens fremtid og fremtidsmuligheder.

Takstreduktion vil have følgende konsekvens for plejecentrene Valdemarsgade og Margrethelund:

 • På Valdemarsgade vil en takstreduktion vedrørende de 29 demenspladser og 3 skærmede pladser medføre, at antal personale i weekendaftenvagten reduceres fra 7 medarbejdere til 6. Således vil de ældre og de pårørende i weekenden opleve mindre kontakt til plejepersonalet i tidsrummet 15.00 til 22.30. Dette vil ligeledes betyde, at muligheden for separat afskærmning af ældre med behov vil blive nedsat i førnævnte tidsrum i weekenderne.
 • På Margretelund vil en takstreduktion på demenspladserne medføre et lavere antal medarbejdere i nattevagten. Således vil det ikke længere være muligt at have en medarbejder, der udelukkende dækker hvert af de 2 demensafsnit. Det samlede antal medarbejdere i nattevagten reduceres fra 4 til 3, hvor 3 medarbejdere i fælleskab skal dække Margrethelunds 37 almindelige plejepladser, 24 demenspladser og 12 aflastningspladser.

Nærværende takstreduktion skal ses i sammenhæng med de tidligere besparelser på plejecenterområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 7:

Ældrerådet tager sagen til efterretning, men stiller sig undrende overfor, at der vurderes mindre brug for personale i aften/natte- og weekendvagter, da Ældrerådet formoder, at behovet hos borgerne er ens uanset tid på døgnet på netop demensafsnittene, samt at et brud på den daglige rytme skaber uro i en demensafdeling,

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Udmøntning af klippekortsordningen 2017 og 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I Finanslov 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Brønderslev Kommune kan, på baggrund af bloktilskudsnøglen, få tildelt 2.391.000 kr. til denne ordning. Disse midler er øremærkede til klippekortsordningen.

Fremsendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Finanslov 2017, at klippekortsordningens formål er, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal opleve, at de fortsat er herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver dem livskvalitet. Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Derudover fremgår det, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Kommunen vil på baggrund af ordningens retningslinjer udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver, hvem der visiteres til ydelsen, samt eksempler på aktivitetens indhold. Indholdet kan eksempelvis være hjælp til at være vært for familie og venner, gåtur, lægebesøg, tandlægebesøg, indkøb, besøg på kirkegård, aktivitetsområdets arrangementer m.m. I den sammenhæng kan det undersøges, om der er mulighed for, at aktiviteter evt. kan åbnes for borgere, som var omfattet af den tidligere klippekortsordning evt. mod betaling, så de kan være med til at berige samvær og aktiviteter for plejehjemsbeboere med in-put udefra.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Det gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

Klippekortsordningen er udmøntet som en ansøgningspulje, hvor Brønderslev Kommune på baggrund af bloktilskudsnøglen er berettiget til 2.391.000 kr. i både 2017 og 2018. Yderligere fremgår det, at midler, der ikke anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales. Midlerne søges hjem af fagforvaltningen.

I forbindelse med drøftelsen om den kommende ordning, vil Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd gøre opmærksom på, at Økonomiudvalget i rammerne for budgetprocessen 2018 har besluttet, at "elementer fra Finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018".

Vejledning til ansøgningen samt ansøgningsskema er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager sagen til efterretning, men med den bemærkning, at det er beklageligt, at ældreområdet efterhånden er puljestyret.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Kommissorium for plan for fremtidig anvendelse af de kommunale plejehjempladser


Resume

Sagsforløb: ÆO

I henhold til Budget 2017 skal der udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et kommissorium for processen, som sendes til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2017 har partierne besluttet, at "Der udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år, herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivning fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem".

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et kommissorium for arbejdet, og processen bliver faciliteret af konsulentvirksomheden 4Improve.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter kommissorium for plan for fremtidig anvendelse af de kommunale plejehjempladser.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning med bemærkning om, at der bør være selvstændigt fokus på behov for investeringer. Udvalget orienteres løbende om fremdrift i processen.

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/SS/ÆO

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2016.

Fremsendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

I år 2016 er der rapporteret 1.090 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2015 var 1.195 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundhed- og Ældreområdet

352

377

74

21

10

834

Handicap- og Psykiatriområdet

159

8

24

0

5

196

Visitationen

0

0

0

2

4

6

Private udbydere: Kornumgaard

9

41

4

0

0

54

I alt

520

426

102

23

19

1.090

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andet” i udbredt grad er kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været to ”Alvorlig skade” og en af alvorlighedsgraden ”Dødelig”, hvor der er lavet dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 46 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 23 tværsektorielle UTH, hvor de 18 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 5 UTH er fra eksterne sektorer.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses et fald fra 268 hændelsesanalyser i år 2015 til 187 i 2016. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Et fokusområde har været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 72 i år 2015 til 102 i 2016, med større bredde i infektionstyper.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH samt tiltag som følge af hændelsesanalyser. I år 2016 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH og i antallet af hændelsesanalyser. Det kan skyldes mindre fokus på patientsikkerhedsarbejdet, hvorfor der iværksættes handlinger for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush-up møder omkring UTH for afdelingsledere og personale, introduktion til UTH for nyansatte og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, som kan lede til handlinger, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd. De færre indrapporteringer kan også være udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 8:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Handlingsplan for overholdelse af budget 2017 på ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget drøftede handlingsplan for overholdelse af Budget 2017 for Ældreområdet 1. december 2016. I handlingsplanen var der 6 punkter, som endnu ikke var adresseret. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender på denne baggrund forslag til en konkret handlingsplan for overholdelse af Budget 2017 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte den 23. november 2016 indstilling fra Økonomiudvalget om, at der - i forlængelse af budgetopfølgning 3/2016 - skal udarbejdes en handlingsplan på Ældreområdet. Formålet med handlingsplanen er at sikre, at ældreområdets budget overholdes i 2016.

I budget 2017 er der vedtaget en række ændringer, som har budgetmæssig konsekvens i 2017. En lang række af disse ændringer er der handlet på eller fastlagt planer for udmøntning af. Dette fremgår af vedlagte bilag om aftalepunkter vedr. budget 2017.

De punkter, som endnu ikke er adresseret, er følgende:

 • Tilpasningspulje på Ældreområdet, -3,0 mio. kr.
 • Revisitering af sager – uden ekstra ansættelse af visitator, -0,9 mio. kr.
 • Plan for fremtidig anvendelse og styring af plejecentre (inden sommeren 2017), -0,2 mio. kr.
 • I forlængelse af ovenstående overvejelser om en reguleringsmekanisme, når der sker en stigning i antal borgere, som søger plejehjemsplads udenfor Brønderslev Kommunes regi
 • Styrkelse af akutfunktionen, 0,7 mio. kr.
 • Klippekort ældreområdet, 0,3 mio. kr.

Der ønskes en drøftelse af de enkelte punkter, herunder ønsker til, hvordan disse punkter skal indgå i en handlingsplan for ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter aftalepunkterne i budget 2017, og hvordan disse skal indgå i en handlingsplan for ældreområdet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 1. december 2016, pkt. 6:

Udvalget ønsker forelagt en konkret handlingsplan for overholdelse af budgettet for 2017 byggende for følgende elementer:

 • Udvalget er opmærksom på, at der kan være et provenu ved revisitering af sager overflyttet fra det specialiserede område indenfor beløbsrammen på maksimalt 3 mio.kr.
 • Udvalget ønsker forelagt en vurdering af, om en evt. forlængelse af sagsbehandlingstiderne kan medvirke til at udmønte besparelseskravet i Visitationen
 • I forlængelse af Finansloven for 2017, hvor der på landsplan afsættes 380 mio.kr. til klippekortordningen, fortsættes det eksisterende niveau på klippekortordningen, og modtagerkredsen vurderes på ny, når udmøntning af Finansloven foreligger
 • Det afsatte beløb til klippekortordningen på ca. 0,3 mio.kr. i budget 2017 anvendes til nedskrivning af besparelsen på Visitationen, idet der i Finansloven for 2017 afsættes ekstra penge til klippekortordningen
 • Udvalget ønsker, at den indlagte besparelse på 0,2 mio.kr. i forlængelse af plan for fremtidig anvendelse og styring af plejecentrene udmøntes, når analysen foreligger til sommer
 • Udvalget konstaterer, at der med budget 2016 er indført et system, hvor der ikke afregnes for plejehjemspladser, hvis der er tomgang. Udvalget ønsker belyst, hvordan denne model påvirkes af en regulering af antal pladser på plejecentrene. Der lægges ikke bindinger på, hvor pladserne kan lukkes
 • Udvalget ønsker forelagt forslag til udmøntning af de afsatte midler til akutfunktionen. Udvalget ønsker, at der tænkes bredt, når udmøntningen vurderes.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. februar 2017:

Ældreomsorgsudvalget modtog 10. november 2016 budgetopfølgning 3 for udvalgets område. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder. Budgetopfølgningen skitserede et forventet merforbrug i 2016 på 6.452.000 kr.

Økonomiudvalget udbad sig i forlængelse heraf en handlingsplan for overholdelse af Budget 2017. På baggrund heraf har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd opstillet den i bilaget beskrevne handlingsplan. Handlingsplanen er opstillet således, at de punkter, som kan udledes af Ældreomsorgsudvalgets beslutning 10. november 2016 optræder først efterfulgt af de opmærksomhedspunkter, som kan udledes af opfølgning 3 for Budget 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at:

 • Ældreomsorgsudvalget afventer effekten af PWC-rapporten vedrørende den økonomiske konsekvens af overflytning af borgere fra det specialiserede socialområde til ældreområdet.
 • Ældreomsorgsudvalget afventer beskrivelse af den endelige udmøntning af klippekortsordningen fra Ældreministeriet, før serviceniveauet for klippekortsordningen fastsættes i Brønderslev Kommune.
 • sagsbehandlingstiden på fx bilsager forlænges eller stoppes, således at der opnås et provenu på 635.000 kr. eller alternativt, at der vælges blandt de afdækningsforslag, der blev fremsendt på Ældreområdet, og som ikke blev valgt til Budget 2017, således at der herigennem opnås et provenu på 635.000 kr. De ikke valgte afdækningsforslag er vedlagt som bilag.
 • Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan provenuet ved flytning af 22 aflastnings- og rehabiliteringspladser fra Stenumgaard til Margrethelund og anvendelse af de eksisterende boliger på Stenumgaard til permanente plejeboliger ønskes opnået.
 • Ældreomsorgsudvalget godkender, at der indføres en reguleringsmekanisme, således at antallet af ordinære plejehjems- og -centerpladser reguleres i takt med at friplejehjem og andre kommuner modtager borgere fra Brønderslev Kommune.
 • Ældreomsorgsudvalget godkender oplægget om styrkelse af akutfunktionen, når dette forelægges udvalget ultimo 1. kvartal 2017.
 • der påbegyndes overvejelser om en revideret afregningsmodel for Frit Valg.
 • forbruget på udgifter til SSH- og SSA-elever følges tæt.
 • forbruget af hjælpemidler følges tæt.
 • at puljerne under Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget nulstilles.

Personalemæssige konsekvenser

En række af de fremlagte forslag vil have personalemæssige konsekvenser. Den nærmere effekt vil dog afhænge af, hvordan det samlede forslag til budgetoverholdelse sættes sammen.

Økonomi

Ældreomsorgsudvalget er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at hvis udgifterne skrider, har udvalget en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for udvalgets område. Budgetopfølgning 3 skitserede et forventet merforbrug i 2016 på 6.452.000 kr.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev bevilget 2 mio. kr. til Frit valg (personlig og praktisk hjælp) samt 2,5 mio. kr. til betaling af plejehjemspladser i andre kommuner.

Ældrerådet, 25. januar 2017, pkt. 5:

Sagen tages til efterretning.

Ældrerådet finder det svært at overskue konsekvensen af de skitserede punkter til overholdelse af Budget 2017.

Den foreslåede regulering af plejehjemspladser i det kommunale system svarende til borgere på eksterne plejecentre, finder Ældrerådet besværligt at realisere.

Ældrerådet ønsker svar på, hvor stor en venteliste man ved Brønderslev Kommune vil acceptere i den forbindelse.

Jonna Raasted var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 2. februar 2017, pkt. 3:

Udvalget tilslutter sig fagforvaltningens forslag med følgende tilføjelser:

 • At de afsatte 265.000 kr. til klippekortordning for borgere i eget hjem fastholdes.
 • At udvalget ikke kan tilslutte sig mulighederne for at skabe et provenu ved at øge sagsbehandlingstiden.
 • At lukning af pladser sker på Hellevadlund, Elmehøj, Rosengården og Kornumgaard, dog således at den fortsatte drift af de pågældende centre kan opretholdes. Lukning sker så vidt muligt således, at for hver lukning af 7 kommunale pladser lukkes 3 pladser på Kornumgaard. Såfremt der bliver behov for at lukke yderligere pladser eller at søgningen ud af kommunen øges væsentligt, forelægges sagen på ny for udvalget.
 • At besparelsen på 900.000 kr. ved øget sagsbehandling søges opnået ved at lukke plejehjemspladser, jf. ovenfor
 • At puljen på -3 mio.kr. på Ældreomsorgsudvalgets budget nulstilles ved en tilsvarende nulstilling af puljen på 3 mio.kr. på Økonomiudvalgets område.

Peter H. S. Kristensen og Knud Erik Sørensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. marts 2017:

Sagen tilbagesendes til Ældreomsorgsudvalget til fornyet behandling efter anmodning fra formanden.

Udvalgsformanden ønsker, at udmøntningen af de 900.000 kr. i budget 2017 samt reguleringsmekanismen i forhold til ordinære plejehjems- og centerpladser sker i takt med, at friplejehjem og andre kommuner modtager borgere fra Brønderslev Kommune.

Ydermere var der 2 fraværende til mødet den 2. februar 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget genoptager drøftelsen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget fastholder tidligere beslutning med tilføjelse af, at der skal lukkes plejecenterpladser de steder, hvor der er mindst søgning. Forvaltningen fastlægger nærmere principper herfor.

Peter H. S. Kristensen kan ikke tilslutte sig udvalgets indstilling, og ønsker at afvente rapport til sommer jf. budgetaftale 2017, hvor principper for den fremtidige kapacitet m.v. fastlægges. Samtidig præciseres, at der ikke er taget stilling til, om der skal flyttes pladser mellem Stenumgård og Margrethelund, jf. fagforvaltningens forslag i bullit nr. 4.

Bilag

Til toppen


8. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2017 berammet til henholdsvis den 6. april og den 5. oktober.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 11:

 • Brønderslev Kommunes plan for de nye tilsynsregler
 • Tilsynspolitik
 • Oversigt over økonomi
 • Ældrepolitik
 • Betaling for ophold på hospice
 • Tandpleje og fysioterapi, hvordan fungerer det på kommunens plejecentre.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig de punkter, som Ældrerådet har fremsendt.

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. februar 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 4:

Ventelisten er taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Spørgsmål om mulighederne for at få en midlertidig aflastningsplads.

Budget-temamøde for udvalget afholdes den 6. april 2017 kl. 11.30 - 13.00.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 10. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach