Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 6. april 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Peter H. S. Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

1. fællesmøde i 2017 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Brønderslev Kommunes plan for de nye tilsynsregler
 3. Tilsynspolitik
 4. Oversigt over økonomi
 5. Ældrepolitik
 6. Betaling for ophold på hospice
 7. Tandpleje og fysioterapi, hvordan fungerer det på kommunens plejecentre.
 8. Orientering - herunder "Orientering om proces for udarbejdelse af plan for fremtidig anvendelse af plejehjemspladser"
 9. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

1. fællesmøde i 2017 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Brønderslev Kommunes plan for de nye tilsynsregler
 3. Tilsynspolitik
 4. Oversigt over økonomi
 5. Ældrepolitik
 6. Betaling for ophold på hospice
 7. Tandpleje og fysioterapi, hvordan fungerer det på kommunens plejecentre.
 8. Orientering - herunder "Orientering om proces for udarbejdelse af plan for fremtidig anvendelse af plejehjemspladser"
 9. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning
 1. Velkomst.

Velkomst ved Gitte Krogh.

 1. Tilsynsregler.

Lone Iversen gennemgik principperne om det nye risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed fremover står for.

 1. Tilsynspolitik.

Der skal udarbejdes en generel politik for de kommunale tilsyn, hvor den risikobaserede tilsyn er del af.

 1. Oversigt over økonomi.

Orientering om den generelle økonomiske situation på ældreområdet. Ældrerådet ønsker sig fremover en orientering, når der er nyt om områdets økonomiske situation, fx i forlængelse af den kvartalsmæssige budgetopfølgning.

 1. Ældrepolitik.

Drøftelse af proces og omfang i forhold til udarbejdelse af ældrepolitik. Der fremlægges forslag til proces på et kommende møde i Ældreomsorgsudvalget og i Ældrerådet.

 1. Betaling for ophold på hospice.

Betaling for ophold på hospice ligger hos kommunen via den kommunale medfinansiering.

 1. Tandpleje og fysioterapi, hvordan fungerer det på kommunens plejecentre.

Borgere kan visiteres til omsorgstandpleje, som varetages af den kommunale tandpleje. Ældreomsorgsudvalget skal på møde d.d. behandle kvalitetsstandard for omsorgstandplejen.

De forskellige modeller for fysioterapi/træning afhængig af den enkeltes situation blev kort gennemgået.

 1. Orientering.

Proces for udarbejdelse af plan for fremtidig anvendelse af plejehjemspladser blev kort gennemgået.

Orientering om principper for lukning af plejecenterpladser.

 1. Evt.

Ældrerådsvalg. Gitte Krogh og Peter H. S. Kristensen er udpeget som tilforordnet til valget.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af kvalitetsstandard for klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har besluttet, at klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere fortsætter i 2017, hvor der på budgettet er afsat 265.000 kr. til ordningen.

Fagforvaltningen fremsender på den baggrund forslag til ny kvalitetsstandard til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Med godkendelse af ny kvalitetsstandard stopper ordningen for de borgere, som ikke længere er i målgruppen for ordningen (ca. 90 borgere).

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Finanslov 2017 er puljemidlerne til klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere overgået til bloktilskud til kommunerne. Ældreomsorgsudvalget besluttede på denne baggrund den 2. februar 2017, at den nuværende klippekortsordning skal fortsætte i overensstemmelse med Budget 2017, hvoraf det fremgår, at der er afsat 265.000 kr. til ordningen. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til en ny kvalitetsstandard for klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

I den nuværende kvalitetsstandard bliver klippekortet tilbudt til modtagerne af hjemmehjælp i form af pakkerne B4 og B5 under forudsætning af, at de også opfylder de øvrige målgruppekriterier. For at overholde budgettet til klippekortsordningen afgrænses målgruppen yderligere i forslaget til en ny kvalitetsstandard, således at kun modtagere af hjemmehjælp i pakken B5, som også opfylder de øvrige målgruppekriterier, kan visiteres til klippekortsordningen. Afgrænsningen i det fremsendte forslag til kvalitetsstandard betyder i praksis, at de mest selvhjulpne modtagere af ordningen ikke længere vil være i målgruppen. Målgruppen indsnævres således fra ca. 118 personer til ca. 28 personer.

Borgere, som vil blive berørt, hvis Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til en ny kvalitetsstandard, er ultimo marts 2017 blevet varslet om, at udkast til en ny kvalitetsstandard er sendt til behandling i Ældreomsorgsudvalget 6. april 2017. Den samme gruppe borgere vil efterfølgende blive orienteret om udvalgets beslutning, og såfremt udvalget godkender udkastet, stoppes klippekortsordningen for borgere, som ikke længere er i målgruppen med virkning fra 15. april 2017. Eventuelle opsparede timer, som ikke er anvendt inden 15. april 2017, vil gå tabt.

I 2016 var der afsat 1,1 mio. kr. til klippekortsordningen, og serviceniveauet fra 2016 er fortsat i begyndelsen af 2017. Dermed er bevillingen i 2017 stort set brugt ved udgangen af 1. kvartal, og en indførelse af et fremadrettet niveau for klippekortsordningen, som modsvarer det i Budget 2017 vedtagne niveau, vil alt andet lige betyde en merudgift, som skal dækkes inden for Ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til Kvalitetsstandard, Klippekort – øget livskvalitet hos de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen

Indstilling

Ældrerådet, 29. marts 2017, pkt. 6:

Ældrerådet opfordrer til, at hjemmepleje/hjemmesygepleje med daglig gang i hjemmet også sørger for at informere borgerne om ændringen, således at ingen klippekort går tabt.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. marts 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 29. marts 2017, pkt. 4:

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport over magtanvendelser på Handicap- og Psykiatriområdet samt Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ÆR/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Årsrapporten over magtanvendelser 2016 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for atundgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2016 indberettet 36 magtanvendelser. I 2014 og 2015 var der indberettet hhv. 186 og 73 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2016 indberettet 147 magtanvendelser. I 2014 og 2015 var der indberettet hhv. 247 og 144 magtanvendelser.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2016

Det Specialiserede Voksenområde

Ledelsen på de enkelte tilbud har også i 2016 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang.

For de tilbud der oplever et behov for at arbejde målrettet på at nedbringe magtanvendelse, er der mulighed for at indhente specialbistand fra VISO.

Ældreområdet

På Ældreområdet er en medarbejder fra hvert plejecenter i løbet af året blevet uddannet i forebyggelse af vold og trusler. Medarbejderne skal forestå undervisning og rådgivning af kollegaerne på de enkelte plejecentre.

Alle magtanvendelser drøftes løbende på ledermøder med henblik på minimering og udvikling af disse. Hvis der opleves et behov, indhenter Ældreområdet specialbistand fra VISO.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 29. marts 2017, pkt. 7:

Ældrerådet tager Årsberetningen til efterretning, og ser med tilfredshed på at rapporten er forelagt.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af nye og reviderede kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Kvalitetsstandarderne på ældre- og hjælpemiddelsområdet er blevet revideret.

Der er lavet nye kvalitetsstandarder for fribefordring, omsorgstandpleje, plejeboliger og ældreboliger.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de nye og de reviderede kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Nye kvalitetsstandarder

 • Plejebolig
  Der er foreslået nye tildelingskriterier, da de hidtidige har været meget bredt formuleret, og derfor har været svære at styre efter. Derudover er der beskrevet kriterier for skærmede pladser og særligt skærmede pladser, da disse ikke tidligere har været beskrevet, men har beroet på demenskoordinatorernes individuelle vurderinger fra gang til gang.
 • Ældrebolig
  Hidtil har tildelingskriterierne været de samme som til plejeboliger, men da der er tale om to forskellige målgrupper, er der foreslået nye tildelingskriterier. Kriterierne lægger vægt på, at boligerne skal tildeles de borgere, som kan forblive mest muligt selvhjulpne ved at flytte i anden bolig, som er lettere at overskue samt borgere, som kan få gavn af det sociale netværk.
 • Fribefordring
  Der har ikke tidligere været beskrevet en standard på området. De foreslåede tildelingskriterier er en stramning i forhold til den hidtidige praksis, da det foreslås, at Flextur benyttes, såfremt borger kan gå ud til kantsten.
 • Omsorgs- og specialtandpleje
  Den foreslåede standard er en beskrivelse af nuværende praksis på området.

Reviderede kvalitetsstandarder på baggrund af lokale beslutninger

 • Støtte og vejledning samt tøjvask
  Ældreomsorgsudvalget besluttede den 10. november 2016 at sænke serviceniveauet for støtte og vejledning samt tøjvask.

  Tidligere kunne der bevilges støtte og vejledning hhv. 10 og 25 minutter dagligt. Nu bevilges 1 pakke af 10 minutter dagligt.
  Samtidig kunne man bevilges op til 60 minutter ugentligt til tøjvask, dette er nu ændret til max. 30 minutter.

  Ændringerne skrives ind i visitationsværktøjet og fremgår ikke af kvalitetsstandarderne.
 • Individuel handicapkørsel
  Der er foretaget en præcisering i forhold til, hvilken service NT yder – nemlig at borger kan få hjælp til at låse sin dør eller låse op igen, hvis borger har behov herfor.
 • Paryk, toupé, øjenvipper og bryn
  Det foreslås, at kvalitetsstandarden omdøbes til ”Paryk, toupé og bryn”, da der ikke længere bevilges støtte til øjenvipper, ligesom der heller ikke bevilges støtte til hyppigere udskiftning, hvis en paryk opkrølles (permanentes).
 • Fodtøj – ortopædisk indlæg og forhøjelse
  Det foreslås, at der ikke længere bevilges terapisandaler.
 • Inkontinenshjælpemidler
  Der er foretaget en præcisering, hvor borgere skal lide af inkontinens i væsentlig grad for at være i målgruppen.
 • Diabeteshjælpemidler
  Det er præciseret, at behandlingsredskaber og remedier ikke udløser bevilling.

Reviderede kvalitetsstandarder på baggrund af ændret lovgivning/tilpasning til afgørelser i ankestyrelsen

 • Praktisk hjælp, nødkald, kompressionsstrømper og brystproteser
  Kvalitetsstandarderne er reviderede, således at der er sket en naturlig tilretning af serviceniveauet svarende til gældende praksis på området. Det betyder, at der løbende foretages justeringer i forhold til eventuelle ændringer i lovgivningen samt afgørelser fra Ankestyrelsen.

  I forhold til hjælp til indkøb er der kommet en principafgørelse, som fastslår, at borgere som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som online supermarked eller telefonisk varebestilling, ikke er berettiget til betalt vareudbringning, hvorfor kvalitetsstandarden for praktisk hjælp er tilrettet denne principafgørelse.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne for:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Rehabiliteringsforløb
 • Afløsning og aflastning
 • Kommunal genoptræning
 • Vedligeholdende træning
 • Madservice
 • Personlig pleje
 • Stomihjælpemidler

Kvalitetsstandarder for rehabiliteringspladser og aflastningspladser vil blive fremsendt til godkendelse, når der er udarbejdet nyt serviceniveau herfor, da der afventes plan vedrørende plejecentre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de nye og de reviderede kvalitetsstandarder.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 29. marts 2017, pkt. 5:

Kvalitetsstandarter tages til efterretning.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Leif Gammelgård kan ikke godkende kvalitetsstandarderne, idet det ikke er muligt klart at afgøre, hvilke ændringer der er økonomisk betinget, og hvilke der er fagligt betinget.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Styrkelse af akutfunktionen i Hjemmesygeplejen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Drøftelse af forslag til udmøntning af de afsatte midler til akutfunktionen i Hjemmesygeplejen.

Budget 2017 har prioriteret styrkelse af akutfunktionen med 696.000 kr. i 2017 og de efterfølgende år med 959.000 kr.

Sagsfremstilling

I 2016 indgik regeringen og partierne bag finansloven for 2016 aftale om styrket indsats for den ældre medicinske patient. En del af denne aftale er, at alle kommuner skal have tilbud om en akutfunktion i Hjemmesygeplejen.

I december 2016 udsendte Sundhedsstyrelsen høringsversion af ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”. Kvalitetsstandarden forventes udgivet i marts 2017, og beskriver krav og anbefalinger kommunerne skal leve op til fra 2018.

Sundhedsstyrelsen beskriver krav og anbefalinger indenfor følgende områder i den kommunale akutfunktion:

 1. Tilrettelæggelse
 2. Målgruppe
 3. Indsatser
 4. Kompetencer og uddannelse
 5. Udstyr og medicin
 6. Kvalitetssikring
 7. Ansvar og samarbejde mellem sektorer

Der arbejdes i Brønderslev Kommune med 3 faktorer, som kan/vil påvirke området:

 1. Den endelige form på ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen” – udsendes i marts 2017
 2. Den generelle opgaveglidning fra sekundær til primær sektor.
 3. Hvordan den fremtidige plejehjemsstruktur kommer til at se ud.

Derfor vil det være nødvendigt at følge udviklingen nøje og lægge tætte evalueringer af udviklingen ind i det videre arbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærds anbefalinger omhandler krav 1 og 4 i kvalitetsstandarden:

 • Tilrettelæggelse
 • Kompetencer og uddannelse

Fagforvaltningen foreslår, at der i 2017 prioriteres uddannelse, og at sygeplejersken i nattevagt bliver akutsygeplejerske, samt at der fra 2018 ansættes yderligere en akutsygeplejerske i aftenvagten.

Kompetencer og uddannelse 2017

For at styrke akutfunktionen i Brønderslev Kommune foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at der sikres kompetenceløft til sygeplejerskerne i 2017, og at der fra 2018 planlægges kompetenceløft for social- og sundhedsassistenterne.

Et generelt kompetenceløft vil betyde, at der kan delegeres flere opgaver fra hjemmesygeplejerskerne til social- og sundhedsassistenterne.

Konkret foreslås i 2017:

 • 3 dages kursus for alle hjemme- og centersygeplejersker via UCN omhandlende tidlig opsporing af begyndende sygdom og akutte tilstande.

Økonomi

Pris for kurser: 645.600 kr. inklusiv afløsning.

Prisen indeholder 3 dages kursus for 60 sygeplejersker samt afløsning.

I 2018 ansættes der yderligere 2 akutsygeplejersker, og der vil være 97.000 kr. tilbage af de 959.000 kr., der er afsat ekstra i budgettet til styrkelse af akutfunktionen. Disse penge øremærkes til kompetenceløft hos både social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.

Tilrettelæggelse 2017/2018

Da der er øget pres på akutsygeplejersken i aften- og nattevagten i Ældreområdet, foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd følgende:

 • Hjemmesygeplejersken i nattevagten bliver akut-sygeplejerske.
 • Der ansættes yderligere 2 akutsygeplejersker i aftenvagten i 2018 på 30 timer om ugen hver (der skal ansættes 2, for at der altid er en ekstra i vagt). Der vil ikke være afløsning for ferie for akutsygeplejerskerne.

Økonomi

 • Udvide med 1 sygeplejestilling med akutfunktion alle ugens 7 dage.
  Udgift (2 akutsygeplejersker) 862.000 kr. årligt.
 • Nuværende natsygeplejerske konverteres til at være akutsygeplejerske.
  Udgift (2 akutsygeplejersker) 24.400 kr. årligt.

Den konkrete tilrettelæggelse i 2018 tager afsæt i den kommende rapport om den fremtidige plejecenterstruktur, som forelægges i sommeren 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • at afsatte midler i 2017 bruges til kompetenceløft for hjemme- og centersygeplejerskerne,
 • at hjemmesygeplejersken i nattevagten får tillæg som akutsygeplejerske fra 2017, og der fra 2018 ansættes 2 akutsygeplejersker til aftenvagten.
 • at restbeløb fra 2018 og frem bruges til generelle kompetenceløft for at styrke akutfunktionen og eventuelt indkøb af udstyr.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Projekt "Bevæg dig for livet - senior"


Resume

Sagsforløb: FK/SS/ÆO

Drøftelse af henvendelse fra DGI/DIF (DAI-senior) om Brønderslev Kommunes deltagelse i projekt "Bevæg dig for livet - senior".

Sagsfremstilling

DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idrætsforbund) repræsenteret ved DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) for seniorer sender projektforslag vedrørende projekt "Bevæg dig for livet - senior".

Der gives gennem projektet mulighed for, at Brønderslev Kommune

 • får flere aktive seniorer
 • får let adgang til kvalificerede senioraktiviteter
 • kan rekruttere og visitere seniorer til aktiviteter i foreningslivet
 • kan brande sig med at være med i senioraktiviteternes superliga

Brønderslev Kommune er fra DGI Nordjylland peget på som delprojekt i det landsdækkende projekt med fokus på at få 15 % flere aktive seniorer. Målsætningen er, at

 • inaktive seniorer - bliver aktive
 • aktive seniorer - fastholdes
 • selvorganiserede aktive seniorer - bliver aktive i forening

Formålet med projektet er at opbygge en model med et bredt samarbejde mellem alle aktører i Brønderslev Kommune og understøtter således kommunens målsætning om at være i samspil med borgerne. Projektet skal støtte op om eksisterende aktiviteter, etablering af nye aktiviteter og målrette kommunikation med målgruppen i et samspil mellem Træningsafdelingen, Aktivitetsområdet, Hallerne, Idrætsforeningerne og de mange frivillige ildsjæle i kommunen.

Da DGI og DIF præsenterede projektet deltog Sundhed- og Ældrechef Lone Iversen, afdelingsleder for Forebyggelse og Rehabilitering og konstitueret på Aktivitetsområdet Helle Rasmussen samt Fritids- og Kulturchef Lotte Worup. Der er enighed om, at projektets formål og indhold vil kunne støtte op om samarbejdet i de faglige områder sammen med de mange frivillige foreninger og ildsjæle.

Økonomi:

Projektet løber over 2½ år med forventet start sommeren 2017.

For at projektet kan realiseres og de mange aktører kan få igangsat aktiviteterne er der i projektet forventning om ansættelse af konsulent på deltid, der finansieres med følgende beløb pr. år:

Brønderslev Kommune - Foreslås finansieret af Sundhedspuljen

125.000 kr.

DGI/DIF - projektmidler

125.000 kr.

250.000 kr.

Den samlede finansiering fra Sundhedspuljen er 312.500 kr. fordelt over 3 budgetår.

Dertil skal der beregnes midler til markedsføring og projektudvikling på 75.000 kr. pr. år, som foreslås finansieret indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område gennem en prioritering i projekter og initiativer i projektperioden.

Den samlede finansiering fra Fritids- og Kulturudvalgets område er 187.500 kr. fordelt over 3 budgetår.

Idrætssamvirke er positive overfor projektet og indgår gerne i dialog om udviklingen af projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter projektet, inden det fremsendes til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Personale

Ansættelse af konsulent på deltid.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 9. marts 2017, pkt. 5:

Fritids- og Kulturudvalget kan anbefale gennemførelse af projektet med den anførte økonomi.

Social- og Sundhedsudvalget, 29. marts 2017, pkt. 4:

Beslutning afventer budgetopfølgning 1/2017.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering fra møde i Nordjysk Mad I/S.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S har afholdt møde den 16. februar 2017.

Tidsplan for fremlæggelse af regnskab/årsrapport 2016 blev fremlagt. Det forventes, at årsrapporten kan godkendes på mødet den 19. juni 2017.

Implementeringsplanen vedrørende virksomhedsoverdragelse i forbindelse med nyt Aalborg Universitetshospital blev drøftet. Der skal i den forbindelse udarbejdes ny interessentskabskontrakt, som forventes godkendt i foråret 2018.

Desuden var der en orientering ved daglig leder og bestyrelsens medlemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Evt. ansøgning om midler til køkkener på plejecentrene blev drøftet.

Notat om principper for lukning af plejecenterpladser i forlængelse af Byrådets beslutning den 29. marts 2017 blev udleveret og gennemgået.

Orientering om projekt om optimering af kørselsplanlægning.

Udvalget bakker op om at være fælles afsender på arrangement med Frivilligrådet inden sommerferien.

Orientering om leverandørskifte vedr. stomiprodukter.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. april 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer