Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 7. september 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om implementering af Fælles Sprog III


Resume

Sagsforløb: ÆR/MED Sund/MED Adm/ÆO/SS

Kommunernes Landsforening har i deres årlige økonomiforhandlinger med Regeringen forpligtet sig til at implementere Fælles Sprog III (FSIII) inden udgangen af 2017 i alle landets kommuner. Den organisatoriske implementering kommer dog til at foregå i første halvår af 2018.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om implementeringen af FSIII i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund og forløb

Som et led i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet har Kommunernes Landsforening i deres årlige økonomiforhandlinger med Regeringen forpligtet sig til at implementere FSIII inden udgangen af 2017.

Implementeringen foregår i 3 etaper, og Brønderslev Kommune er med i KL’s 3. implementeringsbølge.

Det er målsætningen, at FSIII er teknisk integreret i alle kommunale omsorgssystemer inden udgangen af 2017. Den organisatoriske implementering foretages i første halvår af 2018.

Hvad er FSIII?

FSIII er en ny fælleskommunal metode til dokumentation og kommunikation på alle fagområder inden for sundhedsområdet i kommunerne.

I første omgang omfatter metoden alle borgere over 18 år, der modtager hjælp, omsorg, pleje og behandling i henhold til Servicelovens § 83 (personlig og praktisk hjælp), § 83a (rehabilitering), § 84 (aflastning og afløsning) og § 86 (træning) samt Sundhedslovens § 138 (hjemmesygepleje).

FSIII erstatter den tidligere Fælles Sprog II metode. Det nye er blandt andet:

 • At der dokumenteres efter samme metode i Visitationen, Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, på plejecentre og træningsområdet.
 • At dokumentationen opdateres og genanvendes af både myndighed og leverandør.
 • At der bliver mulighed for at genbruge data på tværs af afdelinger.
 • At der dokumenteres med mindre fritekst og flere afkrydsningsfelter.

Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren, blandt andet ved:

 • At understøtte tværfaglighed i indsatsen omkring og med borgeren
 • At lette dokumentation og overblik over borgerens situation

FSIII er ikke et nyt omsorgssystem. Omsorgssystemet - KMD Nexus - bliver tilpasset, så det understøtter FSIII-metoden.

Opgavens omfang

Opgaven kommer til at omfatte ca. 2.800 borgere fordelt på hhv. Visitationen, fritvalgsområdet, Hjemmesygeplejen, træningsområdet samt plejecentrene.

Opgaven indebærer blandt andet en revurdering af borgerne fra myndighed - Visitationen samt Hjemmesygeplejen - som er i overensstemmelse med den nye metode. Udførersiden skal efterfølgende replanlægge alle visiteringer i planlægningskalenderne. Ud over replanlægning skal en stor del af dokumentationen manuelt indtastes efter den nye metode.

Derudover skal samtlige medarbejdere i Visitationen - Ældre og Hjælpemidler, Hjemmeplejen, Træningsafdelingen, Hjemmesygeplejen samt plejecentrenes medarbejdere undervises i metoden og systembrug.

Opgaverne løses i første halvår af 2018.

Der er etableret en projektorganisation, som er i gang med at planlægge implementeringsarbejdet. Der fremsendes ny orientering, når der foreligger en samlet implementeringsplan.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning fra Fag MED for Sundhed og Velfærd vil foreligge til mødet.

Personale

Implementering af FSIII vil få konsekvenser for Frit Valg, Hjemmesygeplejen, plejecentrene samt Visitationen, blandt andet i form af aflysning af mødeaktiviteter, øget arbejdspres samt overskridelse af sagsbehandlingsfrister.

Indstilling

Ældrerådet, 30. august 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Fag MED Sundhed og Velfærd, 4. september 2017, pkt. 6:

Fælles Sprog III er en aftale som KL har indgået. Det er en opgave, som skal indføres.

Umiddelbart kan det give længere sagsbehandlingstider, men på længere sigt er det en fordel for borgerne.

Fraværende: Ellen Lykke, Pia Kornø, Maria Andreasen og Jytte Graven mødte for Lene Svenningsen.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af det fælleskommunale sundhedspolitiske rammepapir


Resume

Sagsforløb: DIR/SS/ÆO

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir. Ideen med rammepapiret er, at det skal fungere som en ”overlevering” til nye kommunalpolitikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017. Derudover skal rammepapiret være en del af det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal politisk godkendes i 2019.

På Sundhedspolitisk Dialogforum 17. august 2017 blev det godkendt, at det fælleskommunale rammepapir sendes til godkendelse i de enkelte kommuner.

Fremsendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitisk Dialogforum besluttede den 14. oktober 2016 at udarbejde et fælleskommunalt sundhedspolitisk rammepapir.

Sundhedspolitisk Dialogforum har deltagelse af udvalgsformænd og næstformænd fra sundhedsområdet i alle 11 nordjyske kommuner samt de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg. Herudover deltager alle øvrige KKR-udpegede politikere på sundhedsområdet i møderne. Fra administrationen deltager sundhedsdirektører og sundhedschefer fra de nordjyske kommuner. Formålet med møderne i Sundhedspolitisk Dialogforum er at skabe tættere kontakt mellem KKR, Sundhedskoordinationsudvalget og byrådene, at etablere en sparringsgruppe for medlemmerne af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget samt at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen.

Ideen med det fælleskommunale rammepapir er, at det skal fungere som en ”overlevering” til nye kommunale politikere på sundhedsområdet efter valget i november 2017, men også at rammepapiret skal være en del af det kommunale politiske input til arbejdet med udvikling af ny sundhedsaftale, som skal politisk godkendes i 2019. Rammepapiret skal herudover medvirke til en drøftelse af sundhedspolitiske visioner på forkant med den nationale sundhedspolitiske dagsorden.

På møde i Sundhedspolitisk Dialogforum den 9. marts 2017 blev der fremlagt det første forslag til fælleskommunale fokusområder og efterfølgende er der arbejdet videre på baggrund af input fra medlemmerne af Sundhedspolitisk Dialogforum. Den endelige udgave af rammepapiret blev godkendt af Sundhedspolitisk Dialogforum den 17. august 2017.

Rammepapiret indledes med en overordnet vision for sundhedsarbejdet i de nordjyske kommuner. Den overordnede vision er kraftigt inspireret af visionen fra den nuværende politiske sundhedsaftale 2015-2018, men ordlyden er tilpasset en smule for at lægge vægt på borgerens aktive deltagelse og medansvar for at bidrage til egen sundhed.

I rammepapiret er ulighed i sundhed fremhævet som et særligt pejlemærke for det kommunale arbejde på sundhedsområdet. Rammepapiret lægger desuden vægt på rehabilitering som en kommunal kerneværdi og som en grundlæggende tilgang for de kommunale indsatser på sundhedsområdet. Opgaveoverdragelse og fokus på opgaveflytning fra f.eks. region til kommuner bliver i rammepapiret derudover beskrevet som en væsentlig forudsætning for at kommunerne, også i fremtiden, kan løfte deres opgaver på sundhedsområdet på en fornuftig måde.

Afslutningsvist præsenteres der i rammepapiret fire overordnede kommunale fokusområder:

 • Fokusområde 1: Vi skal styrke børn og unges fysiske og mentale sundhed
 • Fokusområde 2: Vi skal sammen styrke sundheden hos mennesker med psykisk sygdom
 • Fokusområde 3: Vi skal bidrage til at sikre borgerens arbejdsmarkeds tilknytning
 • Fokusområde 4: Vi skal styrke fokus på tilgængelighed til sundhedsydelser

Der er forståelse for, at selvom vi kommunalt har samme mål, kan der være forskellige veje til målet og udviklingen tilpasses naturligt efter den enkelte kommunes udgangspunkt og muligheder.

Efter behandling i de enkelte kommuner vil rammepapiret blive forelagt KKR til orientering den 13. oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender rammepapiret ”Sundhed i Nordjylland – Fælleskommunale fokusområder” med henblik på overlevering til de nye medlemmer af Sundhedspolitisk Dialogforum i 2018 og som det indledende kommunale input til drøftelserne vedrørende Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 29. august 2017, pkt. 6:

Direktionen drøftede rammepapiret og sammenhængen over til eksisterende indsatser i fagforvaltningerne. Der bør sikres mulighed for at få fokus på denne sammenhæng, og rammepapiret sendes derfor til behandling i fagudvalgene.

Beslutning

Udvalget er åbne over for opgaveoverdragelse til kommunen, men understreger behovet for at få tilført den nødvendige økonomi til at løse opgaven.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. 1. høring, Fremtidens plejeboliger


Resume

Sagsforløb: DIR/Fag-MED sundhed og velfærd/HAR/ÆR/SS/ÆO

I Budgetaftale 2017 besluttede partierne, at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år, herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivninger fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem.

Fornyet drøftelse af plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser, jf. Ældreomsorgsudvalgets møde den 29. juni 2017. Der er udarbejdet notat med svar på de stillede spørgsmål.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 9. marts 2017 kommissorium for "Plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser". Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har sammen med konsulentfirmaet 4Improve udarbejdet en række scenarier for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre.

Arbejdet har været centreret omkring en række workshops med bred repræsentation af interessenter. Deltagerkredsen tæller blandt andet medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra ældreområdet, FOA og DSR. Derudover har medarbejdere fra bygningsafdelingen og økonomiafdelingen samt ledere fra Visitationen, Handicap og Psykiatri og Sundhedsområdet deltaget. Der har i alt været afholdt 4 tværfaglige workshops, hvor FOA og DSR har været indbudt til at deltage på lige fod med de kommunale deltagere.

Indholdet på workshopdagene har blandt andet været:

 • Workshop 1: Beskrivelse af den nuværende struktur med fakta og nøgletal og sunde principper
 • Workshop 2: Mulige scenarier for den fremtidige organisering
 • Workshop 3: Yderligere kvalificering af scenarier og positive fremtidsbilleder på fremtidens plejecentre
 • Workshop 4: Kritiske succeskriterier, milepælsplan og interessentanalyse.

Ud fra en baseline-betragtning er der, med den nuværende befolkningssammensætning i kommunen, ikke tilstrækkelig efterspørgsel til den øgede plejeboligmasse, og der vil kunne opstå en situation med flere tomme boliger. Der er udarbejdet 6 forskellige scenarier for, hvordan Brønderslev Kommune kan tilpasse det samlede antal plejeboliger i kommunen. Scenarierne repræsenterer en reduktion i antallet af kommunale pladser på mellem 23 og 74 pladser. Samlet set vil der være en stigning i antallet af plejeboliger i Brønderslev Kommune på op til 17 % efter etablering af de nye friplejehjem i Asaa og Brønderslev by.

Der er på workshopdagene udarbejdet 4 sunde principper, som danner udgangspunkt for udarbejdelse og kvalificering af de forskellige scenarier. Principperne er et bud på pejlemærker, der kan tillægges særlig vægt, når den fremtidige struktur på området skal tilrettelægges. De 4 principper er:

1. Økonomisk bæredygtighed

 • Sikre at centre har en vis størrelse og således er økonomisk bæredygtige. Der stræbes således efter at opnå stordriftsfordele. Eksempel: udnyttelse af personalenormeringen fordelt på dag/aften/nat.

2. Faglighed med fokus på borgernes behov

 • Sammensætningen af pladstyper sker under hensyn til at målrette og styrke medarbejdernes kompetencer, således de afspejler beboernes behov.
 • Plejecentrenes størrelse understøtter høj faglighed og med maksimalt to specialer pr. enhed.

3. Nærhed

 • Centrenes placering skal i størst muligt omfang afspejle den befolkningsmæssige udvikling og dermed efterspørgsel efter plejehjemspladser i kommunen.

4. Boligernes anvendelighed

 • Sikre plejecentre som tilgodeser trivsel og livskvalitet, og som indrettes med mindst mulig institutionelt præg, og som tilgodeser plejeboligen og plejecentrene som en arbejdsplads.

Der er i projektet udarbejdet i alt 6 scenarier for, hvordan tilpasning kan ske. Scenarierne er kort beskrevet i nedenstående.

 • Scenarie 1: Videreførelse af gældende byrådsbeslutning

Fastholdelse af de store plejecentre, mens de mindre plejecentre Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund reduceres ned til 17 pladser pr. center.

Samlet tilpasning på 23 pladser.

 • Scenarie 2: Alle centre bibeholdes, derfor reduktion på de tre største centre

Ud fra princippet om nærhed bibeholdes alle centre, og der reduceres pladser på Margrethelund, Støberiet og Kornumgaard.

Samlet tilpasning på 74 pladser.

 • Scenarie 3: Kornumgaard lukkes

Kontrakten med Kornumgaard opsiges, og alle kommunale plejeboliger bibeholdes.

Samlet tilpasning på 70 pladser.

 • Scenarie 4: Stordrift med maksimalt 2 specialer pr. enhed

Demenspladserne fra Margrethelund flyttes til Rosengården. Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Stengården føres tilbage til ældreboliger. Lukning af enten Hellevadlund eller Elmehøj.

Samlet tilpasning på 68 pladser.

 • Scenarie 5: Mellemløsning

Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Stengården føres tilbage til ældreboliger. Lukning af enten Hellevadlund eller Elmehøj.

Samlet tilpasning på 49 pladser.

 • Scenarie 6: Koncentration om centerbyerne med flere almindelige pladser i Brønderslev by

Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Valdemarsgade anvendes til almindelige pladser, hvilket betyder at de almindelige pladser centreres i centerbyerne. Demenspladser flyttes til Rosengården. Lukning af Hellevadlund og Elmehøj.

Samlet tilpasning på 39 pladser.

Afrapporteringen og anbefalingerne fra konsulentfirmaet 4Improve sendes i 1. høring. På baggrund af den efterfølgende politiske behandling forudsættes det, at der gennemføres en 2. høringsrunde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der afgives høringssvar til 1. høringsrunde med særlig fokus på:

 • Med udgangspunkt i de 4 sunde principper, hvilke scenarier er at foretrække frem for andre, f.eks. med angivelse af de væsentligste fordele og ulemper.
 • Fordelingen af pladstyper med hensyn til antal og placering i kommunen.
 • De arbejds- og personalemæssige konsekvenser.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 15. juni 2017, pkt. 5:

Rapporten blev præsenteret.

Ældrerådet, 21. juni 2017, pkt. 6:

Ældrerådet foreslår, at der reduceres til 17 pladser ved Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund. De resterende boliger bruges til beskyttede ældreboliger.

Stengården foreslås ændret fra plejehjem til beskyttede ældreboliger.

De 48 pladser på Margrethelund inddrages til rehabilitering og aflastningspladser, her ønskes også indtænkt, de borgere kommunen fremover hurtigere modtager fra sygehusene.

Cassiopeia inddrages ligeledes til plejeboliger.

Rehabiliteringspladserne på Stenumgård flyttes til Margrethelund.

Ældrerådet anbefaler Byrådet at være opmærksom på, at tomme huse kan bruges til specialiserede afdelinger, evt. senhjerneskadede borgere.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 21. juni 2017, pkt. 2:

Lone Iversen gav en kort præsentation af materialet. Der er udarbejdet 6 forskellige scenarier for, hvordan Brønderslev Kommune kan anvende de kommunale plejecentre.

Medarbejdersiden har følgende kommentarer/opmærksomhedspunkter i forhold til de 6 scenarier:

 • Der omtales kun aflastningspladser. Det bør være tydeligt, at der er tale om både aflastningspladser og rehabiliteringspladser
 • Det bør overvejes, om det er en god ide at omdanne Stengården til ældreboliger. Der bør være opmærksomhed på, om en omdannelse kan medføre et pres for på kort sigt at lave et plejecenter i andet regi i byen, hvorved tilpasningsopgaven for de kommunale plejecentre bliver større.
 • Der bør afsættes midler til at sikre tilpasning af bygningerne til de nye løsninger
 • LokalMED på Handicapområdet er positiv overfor at flytte Cassiopeia til Stenumgård, men fremhæver behovet for at vurdere, hvad der skal være i den del af bygningen, som Cassiopeia ikke kan udfylde

Udvalget anbefaler en løsning med udgangspunkt i scenarie 4 og 5 samtidig med, at Stengården ikke tænkes ind, men hvor Kornumgård og de 2 små plejecentre kommer i spil.

Generelt er udvalget positiv i forhold til, at der nu udarbejdes en "Plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser", og udvalget henstiller til, at der vælges en langtidsholdbar løsning.

Udvalget ønsker en hurtig beslutning, hvor ikke processen trækkes i langdrag af hensyn til personalet. Kan dette ikke efterkommes, så ønskes et signal om, hvornår der kan forventes truffet en beslutning.

Fraværende: Susanne Holmgaard Jørgensen, Ellen Lykke, Pia Kornø og Jeanette Andersen.

Handicaprådet, 22. juni 2017, pkt. 3:

Handicaprådet ønsker ikke at vurdere på specifikke lokaliteter, idet der alene bør sættes fokus på kvalitet og efterspørgsel samt bedst mulig udnyttelse af de afsatte ressourcer.

Mange af de pladser, der nedlægges, kan evt. omlægges til aflastningspladser.

Der bør rettes fokus på de ældre borgere med handicap og at der sikres relevante tilbud til denne målgruppe.

Fraværende:

 • Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud
 • Svend Erik Trudslev
 • Betinna Nielsen
 • Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet
 • Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Social- og Sundhedsudvalget, 28. juni 2017, pkt. 3:

Udvalget er positive overfor for at lukke Cassiopeia og åbne et nyt tilbud på Stenumgård, men udvalget kan ikke alene overtage Stenumgård. Der er behov for at få beskrevet, hvilke andre funktioner, der med fordel kan være i huset for at sikre en fornuftig økonomi på stedet.

Udvalget fremhæver behovet for fortsat at have rehabiliteringspladser svarende til det nuværende niveau.

Udvalget vil anbefale, at Ældreomsorgsudvalget primært interesserer sig for scenarie 4 og 5.

Martin Bech ønsker ikke at pege på konkrete scenarier.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 29. juni 2017, pkt. 3:

Med baggrund i de 4 sunde principper og de indkomne høringssvar anmoder udvalget forvaltningen om at undersøge mulighederne for med beskrivelse og økonomi at belyse følgende scenarier:

 1. Det ønskes belyst, hvordan det påvirker frit valg-området, hvis et par plejeboliger i hhv. øst og vest anvendes til ”rullende” aflastning? I forlængelse heraf ønskes behovet for en sådan ordning afdækket.
 2. Hvordan påvirker det antal af plejehjemspladser/frit valgs områder – hvis der intensiveres i indsatsen i at fastholde borgene i eget hjem – herunder intensivt rehabiliteringstilbud med udgangspunkt i borgernes behov som enten ophold eller ambulant træning?
 3. Med hvilken tidshorisont vil det være muligt at flytte beboerne fra Cassiopeia til Stenumgård, jf. Social- og Sundhedsudvalgets udtalelse af 28. juni 2017, samt mulighederne for at kombinere med andre målgrupper, således at Stenumgård bliver fyldt op?
 4. I forlængelse af overvejelserne om evt. flytning mellem Stenumgård og Cassiopeia ønskes mulighederne for fortsat at have aflastningspladser i såvel vest som øst belyst.
 5. Kan vi i den nuværende struktur tilgodese de 4 sunde principper på alle plejecentre, når der ses bort fra beboerne på Valdemarscentret og Margrethelund (demensafsnit)?
 6. Hvis Margrethelund skal ombygges, hvordan kan dette så lægges til rette inden for en 2-3 årig periode?

Udvalget ønsker en foreløbig tilbagemelding med henblik på emner relevant for budgettet til mødet den 7. september 2017 og et samlet svar på ovenstående spørgsmål til mødet den 5. oktober 2017.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 7. september 2017:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på anmodning af Ældreomsorgsudvalget udarbejdet svar på nogle af de spørgsmål, der blev stillet på mødet den 29. juni 2017.

Der er udarbejdet et notat, som belyser mulighederne for etablering af flere aflastningspladser og en foreløbig vurdering af betydning for budget 2018. Økonomien tager udgangspunkt i en omlægning af almindelige pladser til aflastningspladser og er derfor et udtryk for merudgiften forbundet med aflastningspladser. Hvis aflastningspladserne etableres som nye pladser, vil de økonomiske forudsætninger ændres og økonomien se anderledes ud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har ud fra de 4 sunde principper scoret den nuværende struktur på plejecentre området. Der er anvendt samme scoringsprincip, som konsulentvirksomheden 4Improve har anvendt i afrapporteringen for fremtidens plejecentre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter tilbagemeldingen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag om aflastningspladser drøftet, og aftalte rettelser indføjes inden budgetseminar.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Færdigbehandlende patienter


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Kommunerne skal medfinansiere egne borgeres forbrug af sundhedsydelser på det regionale område. Dette indbefatter blandt andet betaling af en obligatorisk færdigbehandlingstakst for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter, der venter på at blive udskrevet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har dannet et overblik over antal færdigbehandlede patienter i Brønderslev Kommune for 1. halvår af 2017.

Sagsfremstilling

Færdigbehandlede patienter er patienter, som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling. Færdigbehandlingstaksten til Region Nordjylland er på 2.012 kr. pr. døgn.

For at øge kommunernes incitament til at nedbringe antallet af somatiske færdigbehandlingsdage har regeringen ved en lovændring pr. 1. januar 2017 indført en supplerende færdigbehandlingstakst til staten. Den statslige færdigbehandlingstakst er udformet som en trappemodel, hvor taksten for første og andet døgn fastsættes til 2.012 kr. Fra tredje døgn og frem fordobles taksten til 4.024 kr. pr. døgn. Den samlede færdigbehandlingstakst for Brønderslev Kommune bliver med betaling til både stat og kommune på samlet 4.024 kr. for første og andet døgn og på 6.036 kr. fra tredje døgn.

I udgangspunktet tilbageføres den statslige færdigbehandlingstakst til kommunerne i den enkelte region og fordeles på kommunerne i regionen i forhold til indbyggertallet. Det betyder, at taksten til staten, som er indbetalt af de nordjyske kommuner, ikke omfordeles til kommuner i andre regioner, men kun mellem kommunerne i Region Nordjylland.

Færdigbehandlede somatiske patienter

Antal patienter

Antal færdigbehandlingsdage

Betaling til region

Betaling til stat

Tilbagebetalt fra stat

2017 (jan - juni)

12

119

239.428 kr.

436.604 kr.

103.275 kr.

2016

15

93

183.768 kr.

I første halvår af 2017 har der i alt været 12 færdigbehandlede patienter, som tilsammen har brugt 119 færdigbehandlingsdage, dog har 2 patienter været færdigbehandlet i henholdsvis 35 og 50 døgn. Samlet set har udgiften til færdigbehandlede somatiske patienter været på ca. 573.000 kr., når der korrigeres for tilbagebetaling fra staten.

Udviklingen i antal færdigbehandlingsdage skal ses i sammenhæng med, at alle pladser på Stenumgård pt. anvendes som aflastningspladser. Den oprindelige forudsætning var, at ca. 10 pladser ud af de 22 pladser på Stenumgård skulle anvendes som genoptrænings- og rehabiliteringspladser.

Nedenstående graf viser udviklingen i udgifterne til færdigbehandlede i perioden januar til juli 2017. I samme periode har der været ventetid på aflastningspladserne, og det er ikke muligt at hjemtage borgere i den takt, de bliver færdigmeldt på sygehusene.

Færdigbehandlede psykiatriske patienter

Betalingen til færdigbehandlede psykiatriske patienter har i perioden januar til juni 2017 været på 42.252 kr. Der er i alt afregnet for 21 færdigbehandlingsdage fordelt på 3 borgere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


7. Udlejning af lukkede plejecenterpladser som ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/MED Sund/ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om lukkede plejecenterpladser skal lejes ud som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har besluttet ved ledighed at lukke plejecenterpladser på plejecentrene Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund, således at der fortsat vil være minimum 17 beboere på hver sted.

Gitte Krogh har i forlængelse heraf bedt om at få behandlet en sag om mulighederne for at udleje lukkede plejecenterboliger som ældreboliger. I det følgende beskrives en række opmærksomhedspunkter, som bør overvejes, såfremt der foretages udlejning af de lukkede plejecenterboliger som ældreboliger.

Udgangspunktet er, at borgere i ældreboligerne serviceres af Frit-valgsområdet, når de er visiteret til hjælp herfra. Plejecentrenes bevilling reduceres i takt med lukning af pladser, og på plejecentrene vil personalet ikke have tid til at hjælpe borgerne i ældreboligerne.

Opmærksomhedspunkter:

 • Der vil være behov for en meget tydelig forklaring til borgere og deres pårørende ved indflytning. De skal som udgangspunkt ikke henvende sig til personalet i bygningen, men i stedet henvende sig til Frit-valgsområdet. Dette vil give anledning til løbende forventningsafstemninger i dagligdagen mellem beboere og personale.
 • Deltagelse i fællesaktiviteter, der alene er målrettet beboere på plejecentret, vil ikke være for beboere, der bor på stedet i en ældrebolig.
 • Nogle plejecentre er mere velegnede til formålet end andre. Enkelte af kommunens plejecentre er oprindeligt opført som ældreboliger, og disse vil være mest velegnede til formålet.
 • Nogle plejecentre er mindre egnede til at indgå i denne ordning. Det gælder fx, hvor man går direkte fra egen bolig ud i et fællesareal, hvor plejecenterbeboere opholder sig. Her vil det være vanskeligt at skelne mellem to de boligtyper, og der må forventes udfordringer med at forstå spillereglerne om, at borgere i ældreboliger skal serviceres af Frit-valgsområdet.
 • Hvis en borger flytter i ældrebolig, og på et tidspunkt bliver visiteret til en plejebolig, bør vedkommende have ret til at blive i sin nuværende bolig (som dermed ændrer status fra ældrebolig til plejecenterbolig). Dette betyder, at en lukket plejecenterbolig i princippet bliver åbnet igen.
 • Det skal afklares, om en borger i ældrebolig skal have mulighed for at få mad fra Nordjysk Mad, eller om leverance fra de private leverandører på Frit-valgsområdet skal fastholdes.
 • Såfremt der skal etableres en prøveordning, vil det være relevant at starte på Stengården i Hjallerup. Boligerne her er mest velegnede til formålet. På denne måde kan der høstes nogle erfaringer med at have to forskellige ordninger under samme tag inden det bredes ud til plejecentre, hvor udfordringerne må forventes at være større.

Fagforvaltningen forventer ikke økonomiske konsekvenser af ordningen ud over, at der vil kunne opnås en huslejebetaling ved udlejning, og dermed undgås tomgangshusleje, som skal betales af kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, om der skal ske udlejning af lukkede plejecenterboliger på Stengården i Hjallerup som ældreboliger, og i bekræftende fald om borgerne i ældreboligerne skal tilbydes mad fra Nordjysk Mad, såfremt dette kan lade sig gøre.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning fra Fag MED for Sundhed og Velfærds møde den 4. september 2017 vil foreligge til mødet.

Personale

Medarbejderne på plejecentre med begge typer pladser vil skulle vejlede borgere i ældreboliger i at kontakte Frit-valgsområdet, såfremt den enkelte borger er visiteret til og har behov for hjælp.

Indstilling

Ældrerådet, 9. august 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Frank Busk var fraværende.


Ældreomsorgsudvalget, 16. august 2017, pkt. 8:

Udvalget ser velvilligt på forslaget og foreslår følgende:

 • at op til 4 tomme plejecenterboliger på Stengården udlejes, samt at ordningen evalueres efter et halvt år.
 • mulighed for leverance af mad fra Nordjysk Mad.
 • mulighed for at der kan laves en aftale mellem Frit Valg og Plejecenterområdet, således at det er muligt for personalet på plejecentret at service borgere i en ældrebolig på Stengården.

Sagen fremsendes til udtalelse i MED Sundhed og Velfærd forud for udvalgets endelig stillingtagen.

Ole Bruun var fraværende.

Fag MED Sundhed og Velfærd, 4. september 2017, pkt. 5:

Fag MED Sundhed og Velfærd har følgende kommentarer i forhold til udlejning af de lukkede plejecenterpladser som ældreboliger:

Ulemper:

 • Kan være svært for personalet
 • Tungt rent administrativt
 • Ved fra Ringkøbing -Skjern Kommune, at de mistede penge ved ordningen

Fordele:

 • Borgerne skal ikke flytte, hvis de visiteres fra ældrebolig til plejebolig
 • Får mad fra Nordjysk Mad
 • Ægtefæller kan blive sammen
 • Er man psykisk utryg kan det give tryghed

Såfremt ordningen udvides til at gælde for Hellevadlund, er udvalget også positiv overfor dette.

Fraværende: Ellen Lykke, Pia Kornø, Maria Andreasen og Jytte Graven mødte for Lene Svenningsen.

Beslutning

Udtalelse fra personalemøde på Stengården forelå til mødet.

Udvalget godkender det forslag fra mødet den 16. august 2017, som var sendt til høring i MED.

Udvalget ønsker undersøgt, om en ledig bolig på Hellevadlund kan indgå i ordningen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2017 berammet til henholdsvis den 6. april og den 5. oktober.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til dagsordenen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 30. august 2017, pkt. 9:

Ældrerådet foreslår følgende punkter til fællesmødet:

 • Status på forventet besparelse på kr. 100.000 på lejeindtægter/medlemsbetaling i aktivitetsområdet.
 • Budgetbehandlingen til Budget 2018.
 • Ledersituationen på plejecentrene. Er den på plads?
 • Ledersituationen på aktivitetsområdet, status?
 • Status på PwC rapporten vedrørende Plejecenter Margrethelund.
 • Problematikken mellem nedlæggelse af plejecenterpladser og den lange venteliste.
 • Flextaxa i Brønderslev by – prisforskel kontra resten af kommunen.
Beslutning

Udvalget tilslutter sig de punkter, som Ældrerådet har foreslået. Derudover ønskes følgende punkt på dagsordenen:

 • Evaluering af samarbejdet mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 18. august 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 30. august 2017, pkt. 4:

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning, men undrer sig over at pladser lukkes, når Ældrerådet oplyses om venteliste på mere en 30 borgere til plejehjemspladser.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Der er søgt om låneramme til renovering af Margrethelund og nøglebokse/nødkald på 17 mio. kr. Der er ikke tildelt låneramme til opgaverne.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 11. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach