Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 4. september 2014
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Behandling af tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget orienteres om de sagsbehandlingsfrister som er enten juridisk eller administrativt fastsat for de to områder.

I forhold til Social- og Sundhedsudvalgets område er datagrundlaget for fastsættelse af retvisende sagsbehandlingsfrister spinkelt, og udvalget anmodes derfor om godkendelse af, at der kvartalsvis frem til 1. kvartal af 2016 fremsendes en opfølgning på sagsbehandlingstiderne for de ansøgninger, som i uge 31 i 2014 afventede en afgørelse. Dette med henblik på at der fortsat kan arbejdes med at kvalificere data.

I forhold til Ældreomsorgsudvalgets område er de juridiske og administrative sagsbehandlingsfrister retvisende og følges. Sagsbehandlingsfristerne overholdes ligeledes. Udvalget anmodes derfor om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Hvad er en sagsbehandlingstid?

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen fx Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Vedlagt som bilag 1 til denne sag findes en opgørelse over de politisk eller administrativt fastsatte sagsbehandlingsfrister, som der hidtil er blevet arbejdet efter i kommunen. De administrativt fastsatte sagsbehandlingstider er vejledende, det vil sige, at mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingsfristerne, dog kan det i nogle sager vedrørende ansøgning om hjælpemidler være nødvendigt at forlænge sagsbehandlingstiden med 1-2 uger.

Sagsbehandlingsfristerne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgninger, der i uge 31 (28. juli til 4. august 2014) stod registrerede som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling. Datagrundlaget betyder, at kun de sager, hvor der har været en sagsbehandlingstid på højst 4 uger vil optræde i opgørelsen, hvorimod de sager, hvor der er en længere sagsbehandlingstid ikke vil figurere i opgørelsen. Dermed bliver opgørelsen over sagsbehandlingstider kunstigt lav.

Endvidere forventes den opnormering af Visitationen på det specialiserede område, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2014 samt de igangværende processer med henblik på effektivitet og medarbejdertrivsel i Visitationen også at påvirke sagsbehandlingstiderne.

Det foreslås derfor, at de i uge 31 indkomne ansøgninger følges som en stikprøve, og at der kvartalsvis frem til og med 1. kvartal 2016 fremsendes en opfølgning på sagsbehandlingstiderne i de ansøgninger, som er indkommet i uge 31. Endvidere forventes det, at der i 2015 bliver indkøbt og implementeret et nyt socialfagligt IT-system, som vil kunne generere data til brug for beregning af sagsbehandlingstider på baggrund af alle indkomne og behandlede ansøgninger på Sundheds- og Velfærdsområdet i den periode, systemet har været i drift i kommunen. 6 måneder efter dette system er succesfuldt implementeret, vil data herfra også indgå i de opfølgende sager til Social- og Sundhedsudvalget, under forudsætning af at udvalget tiltræder nedenstående indstilling.

I forhold til sagsbehandlingsfristerne på Ældreområdet er de fremsendte sagsbehandlingsfrister retvisende, hvorfor Ældreomsorgsudvalget blot anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at:

 • Social- og Sundhedsudvalget for at få et retvisende billede af sagsbehandlingstiderne på områderne handicap, socialpsykiatri, misbrug og hjælpemidler modtager en orienteringssag om den aktuelle sagsbehandlingstid hvert kvartal frem til og med 1. kvartal af 2016.

 • Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Behandles fremover hvert kvartal.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2015, afdækningsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvilke besparelsesforslag, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 21. maj 2014 om en orientering om budgetforudsætningerne. Der vil på mødet blive givet en gennemgang af budgetforudsætningerne.

På mødet gives endvidere en status for arbejdet med afdækningskataloget for 2015. Der er i bilaget vedlagt en oversigt over beløbene i afdækningskataloget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Marie Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. juni 2014, pkt. 4:

Gennemgang af udvalgets budgetgrundlag samt af lovgrundlag. Plancher vedhæftes referat.

Orientering om at omlægning af tilbud på Valdemarsgade ikke har den oprindeligt forventede effekt i afdækningskataloget for 2015.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015 skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Ældrechef Bodil Christiansen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 4:

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2014, pkt. 5:

Udvalget prioriterer afdækningsforslagene i følgende rækkefølge:

 1. Fælles hjælpemiddeldepot

 2. Rengøring hver 3. uge. Besparelse på 1,89 mio. kr.

 3. Reduktion af nattevagter på plejecentre.

Uden for prioritering

Lukning af Elmehøj som plejecenter.

Ole Bruun tager forbehold for prioriteringen med undtagelse af forslaget om det fælles hjælpemiddeldepot.

Udvalget beder fagenheden om forslag til yderligere besparelsesmuligheder.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. september 2014:

Ældreomsorgsudvalget har i møde den 21. august 2014 bedt fagenheden om udarbejdelse af yderligere besparelsesmuligheder. Fagenheden har nu udarbejdet yderligere afdækningsforslag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget prioriterer afdækningskataloget.

Ældrechef Bodil Christiansen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Marie Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering om, at Ældrerådet afholder ekstraordinært møde den 11. september 2014 om budget 2015.

Udvalget prioriterer forslagene således:

 1. Fælles hjælpemiddeldepot

 2. Fjernelse af betalt superkost samt energiberigende kosttilskud

 3. Reduktion i kørsel, delforslag 1 og 2, men ikke delforslag 3

 4. Reduktion af nattevagter på plejecentrene

 5. Nedlæggelse af souschefstillinger i distrikterne omformuleres til: Rammebesparelse som udmøntes ved en reduktion af ledelse

 6. Reduktion af FRI-grupper

 7. Reduktion af normering på demensafdelinger

 8. Reduktion af rengøring hver 3. uge

 9. Reduktion af hjælp til tøjvask

 10. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet (1/2 besparelse indregnes).

Udvalget ønsker fremsendt forslag til budgetforhandlingerne for 2015 om tilbygning på Valdemarsgade i tilknytning til det særlige område. Den forventede pris er ca. 350.000 kr.

Udvalget ønsker, at der i løbet af 2015 arbejdes med reduktion af sygefravær og en omstrukturering indenfor ældreområdet.

Ole Bruun tager forbehold for prioriteringen vedr. følgende forslag:

 • reduktion af rengøring hver 3. uge

 • reduktion af nattevagter på plejecentrene

 • reduktion af normering på demensafdelingerne

 • reduktion af hjælp til tøjvask.

Bilag

Til toppen


5. Finanslovspulje til løft af Ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I Finansloven for 2015 er der afsat 1 mia. kr. ekstra til løft af ældreområdet. Puljen fordeles efter ansøgning, idet puljen på forhånd er fordelt mellem kommunerne. Brønderslev Kommune kan søge om 7.363.000 kr.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende Fagenheden for Sundhed og Velfærds forslag til ansøgning og budget for 2015.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2014.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet den 1. september 2014.

Derudover sendes sagen også til orientering i Økonomiudvalget, Byrådet og Fag-MED Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune kan søge om penge indenfor følgende områder:

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

 • Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem

Der er blevet fremsendt et ansøgningsskema til kommunen den 2. juli 2014, og ansøgningsfristen er den 26. september 2014. Det bemærkes, at der skal aflægges særskilt regnskab for de 7.363.000 kr., og at dette skal revisionspåtegnes. Det forventes således, at de 7.363.000 kr. lægges oven i budgettet for 2015.

Pengene søges for 2015, hvorefter ministeriet vil vurdere, om løftet på 1 mia. kr. fremover skal overføres til bloktilskudsrammen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til ansøgning (bilag nr.1) og budget (bilag nr.2) for 2015. Fagenheden foreslår, at der afsættes penge til demensområdet, styrket kontinensindsats, virtuel genoptræning og til ensomhedsforebyggelse.

Der vil blive igangsat en videns opsamling på samme måde som i 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget til ansøgning og budget for 2015.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Der foreligger venteliste pr. 27. august 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Tilbagemelding fra Region Nordjylland om forslag til samarbejdsprojekter


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Tilbagemelding fra Region Nordjylland om forslag til samarbejdsprojekter på sundhedsområdet.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiaftalen for 2014 rettede Region Nordjylland i foråret henvendelse til de nordjyske kommuner med henblik på indsamling af ønsker til samarbejdsaftaler, der kan understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Region Nordjyllands henvendelse var et led i deres udmøntningsplaner for Økonomiaftalens regionale midler.

På baggrund af henvendelsen fremsendte fagenheden ønsker til samarbejdsprojekter den 10. april 2014 med Region Nordjylland med fokus på følgende emner:

 • Ønsker til konkrete samarbejdsprojekter om kompetenceudvikling.

 • Interessetilkendegivelse for eventuelt indgåelse af sundhedsaftale på osteoporoseområdet.

 • Ønsker til konkrete samarbejdsprojekter, der understøtter det sammenhængende patientforløb.

Ældreomsorgsudvalget tog efterfølgende orienteringen til efterretning den 30. april 2014.

Region Nordjylland har den 24. juni 2014 fremsendt svarskrivelse til Brønderslev Kommune på de fremsendte samarbejdsønsker. Af svarskrivelsen fremgår, at Region Nordjylland er imødekommende overfor at:

 • Indgå sundhedsaftale med Brønderslev Kommune på osteoporoseområdet.

 • Indgå samarbejdsaftale om forældrekurser.

 • Indgå nærmere drøftelser af ønsker til kompetenceudvikling i relevante faglige fora som kontaktudvalg og faglige følgegrupper.

 • Indgå i indledende drøftelser på administrativt plan vedrørende temaerne: Den ældre medicinske patient, kronikerområdet, det psykiatriske område samt almen lægeområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender at fagenheden arbejder videre med konkretisering af aftaler på ovenstående områder med henblik på at indgå supplerende sundhedsaftale med Region Nordjylland.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Orientering vedr. Lejerbos budgetudkast for 2015


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om møde mellem Lejerbo og Brønderslev Kommune

den 20. juni 2014 vedrørende gennemgang og drøftelse af budgetudkast for 2015 for Elmehøj, Rosengården samt Plejecenter Valdemarsgade.

Sagsfremstilling

Den 20. juni 2014 blev der afholdt møde mellem Lejerbo og Brønderslev Kommune, hvor budgetudkast for 2015 for Elmehøj, Rosengården samt Plejecenter Valdemarsgade blev gennemgået og drøftet.

Af budgetudkastene fremgår det, at der vil være tale om følgende procentvise huslejestigninger:

Afdeling Huslejestigning i %
Elmehøj 9,99
Rosengården 16,91
Plejecenter Valdemarsgade 5,25

De procentvise huslejestigninger skyldes overvejende en stigning i de variable udgifter. Der er indskrevet mange nye poster herunder i budgetterne. Specifikt drejer det sig om udgifter til rengøring, trappevask, vinduespolering mv. samt snerydning. Tilføjelsen af posterne – og til dels også huslejestigningerne – skyldes, at Brønderslev Kommune i en længere periode har været meget large i forhold til at betale udgifter til beboerarealer, som skulle have været afholdt af beboerne. Udspecificeringen af posterne er en synliggørelse af udgifterne, der fremadrettet skal afholdes af beboerne.

Herudover skyldes de relativt høje huslejestigninger også manglende henlæggelser og store udgiftsposter indenfor få år i forbindelse med vedligeholdelsesplanerne. Henlæggelserne er ikke tidligere påført, hvilket også er medvirkende til, at den procentvise stigning i huslejen er steget yderligere. Specifikt for Elmehøj drejer det sig om maling af døre og vinduer samt et utidssvarende alarmsystem.

Den markant høje huslejestigning på Rosengården tilskrives desuden, at der tidligere har været indtægtsført 170.000 kr. årligt de sidste par år, hvor der i budget 2015 kun indtægtsføres 18.000 kr. Redegørelsen herfor er, at der i Fredensbos regnskab for Rosengården pr. 31. december 2013 var der et opsamlet overskud på 224.000 kr. Heraf blev de 170.000 kr. afskrevet i budgettet for 2014, hvorfor der er et restoverskud på 54.000, som over 3 år bliver 18.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lejerbo indkaldes til næste møde.

Bilag

Til toppen


9. Fælles hjælpemiddeldepot - udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer


Resume

Sagsforløb: ÆO/BY

Ældreomsorgsudvalget skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 18. juni 2014 oprettelsen af interessentskabet Center for Hjælpemidler og Velfærdteknologi. Interessentskabet er et samarbejde mellem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg kommuner. Byrådet besluttede desuden, at udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker på samme måde som øvrige kommuner.

Der nedsættes en bestyrelse for interessentskabet bestående af 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til henholdsvis Brønderslev og Jammerbugt Kommune + 1 medarbejderrepræsentant.

Der er endnu ikke klarhed over, hvordan de to andre kommuner udpeger, men af hensyn til muligheden for at indkalde bestyrelsen snarest muligt efter selskabsdannelsen er godkendt foreslås, at der nu træffes beslutning om Brønderslev Kommunes repræsentation.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

KL's Ældrekonference 2014

Konferencen afholdes den 30. september 2014, kl. 09.30 - 16.00 på Hotel Comwell Kolding.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Personsag


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach