Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 26. februar 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun var fraværende med afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 9. februar 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om bevilling af tilskud til køb af bil


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Social- og Sundhedsudvalget bad på møde den 3. december 2014, punkt 4 om en orientering vedrørende bilsager.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at tage nedenstående orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, kan der ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

 • forringer evnen til at færdes.
 • vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse udenbrug af bil.

Bevilling af tilskud til køb af bil

Tilskuddet ydes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes.

Sagsbehandlingstiden kan variere alt efter sagens omfang, men dog kan sagsbehandlingstiden maksimalt strække sig til 15 måneder (jf. bilag 1).

Der indhentes oplysninger om ansøgers daglige kørselsbehov, og der foretages en vurdering af, om tilskud til køb af bil i væsentlig grad gør ansøger selvhjulpen.

Der gives altid tilskud til den billigst egnede bil, og tilskuddet består af en rente- og afdragspligtig del samt en rente- og afdragsfri del.

Når bilteamet har besluttet, at ansøger er berettiget til tilskud til køb af bil, laves der afprøvning af biler, hvorefter der udarbejdes en bevilling.

Når slutsedlen modtages, sender sagsbehandleren klausuleringsblanketter til forhandler samt meddelelse om tilskuddets størrelse.

Herefter foretages økonomisk beregning, og der udarbejdes gælds- eller pantebrev, som underskrives af ansøger. Pantebrevet tinglyses elektronisk.

Der kan tidligst ydes tilskud til udskiftning af bil 6 år efter registreringen af en bil, der tidligere er ydet tilskud til. Dog kan der ydes tilskud inden 6-års periodens udløb, når:

 • det ved erklæring fra synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig.
 • bilen er totalskadet.
 • bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne.

Ansøgningstyper

En sag kan bestå af forskellige ansøgningstyper eller kombinationer heraf (jf. bilag 2). Det drejer sig om følgende:

 • støtte til køb/udskiftning af bil,
 • støtte til særlig indretning af bilen,
 • reparation af særlig indretning,
 • ansøgning om fritagelse/nedsættelse af afgift efter brændstofforbrug,
 • ansøgning om tilskud til kørekort,
 • ansøgning om ændring af bevillingsgrundlaget.

Pr. 7. januar 2015 foreligger der 37 ansøgninger, hvoraf 6 af disse er under behandling (jf. bilag 2). Det skønnes, at der i løbet af 2015 modtages 16 ansøgninger om tilskud til køb af bil.

Det skønnes, at udgifterne på de 31 ventende ansøgninger samt de forventede 16 ansøgninger i løbet af 2015 beløber sig til ca. 5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til reparationer af særlige indretninger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering givet ved sagsbehandler i Visitationen, Jane Dahl.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Procedure i forbindelse med magtanvendelsesmidler på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

I forlængelse af en sag i Aalborg Kommune fra oktober 2014, hvor brugen af en stofsele til fastholdelse af en borger muligvis kan kædes sammen med borgerens dødsfald, ønsker Fagenheden for Sundhed og Velfærd at orientere Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget om proceduren i forhold til dette på Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Med afsæt i den omtalte sag har Revas givet en række anbefalinger heriblandt:

 1. På en række områder skal der udarbejdes lokale retningslinjer, som er kortfattede, tydelige og let læselige. De bør desuden være samlede ét sted, som er let tilgængelig for alle medarbejdere. Her tænkes eksempelvis på retningslinjer for brug af ”springer” (personale, der deles mellem 2 eller flere afdelinger), tilkald af vagtlæge, kontakt til alarm central (112), tilsyn ved brug af sengehest og stofsele og så videre.
 1. Der kan med fordel udarbejdes enkle og tydelige instrukser, som er fælles for alle, på en række områder. Det kan for eksempel være kontakt til alarm centralen (112), kontakt til hjemmesygeplejen, tilkald af læge og meget andet
 1. Det bør sikres, at der altid ved ibrugtagning af et hjælpemiddel foreligger en instruktion.

Brønderslev Kommune har procedurer for det beskrevne, og er pt. ved at udarbejde instruks for rekvirering af magtanvendelsesmidler.

 1. Stofseler kan med fordel kræves rekvireret i hvert enkelt tilfælde og være forbundet med en samtidig ansøgning om godkendelse og brug. Det vil kræve et særligt beredskab, som kan reagere meget hurtigt og ideelt set på alle tider af døgnet og året. Det kan samtidig være med til at sikre, at de anvendte seler lever op til godkendelseskrav (CE-mærkning m.v.).

Som direktør Henrik Aarup-Kristensen orienterede om pr. mail den 4. november 2014, benytter Ældreområdet ikke på nuværende tidspunkt fikseringsseler til sengen, og der er ingen plejecentre, der har disse liggende. Skulle det blive aktuelt, vil fikseringsselen blive rekvireret via visitationen, hvilket sikrer, at magtanvendelsesmidlet lever op til godkendelseskrav. Samtidig vil magtanvendelsesmidlet blive leveret sammen med en instruktion for bruget af det.


Den enkelte leder vurderer altid behovet og har ansvaret for at kalde ekstra personale ind, når der er brug for det.

 1. Det kan med fordel, gennem uddannelse, sikres, at ledelserne på alle kommunens plejehjem har ensartet og korrekt forståelse af reglerne om fysisk magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Det gælder ikke mindst dels på områder, hvor reglerne kan være vanskelige at fortolke, dels vedrørende sjældent forekommende situationer, hvor indgreb kan komme på tale.

I Brønderslev Kommune har Visitationen ansvaret for at godkende magtanvendelse og visitation af magtanvendelsesmidler.


En af Ældreområdets ledere er nøgleperson vedrørende magtanvendelse. Hun sørger for at holde området orienteret vedrørende nyt indenfor området, og tilbyder også undervisning både til ledere og personale.


Personalet på demensafdelingerne har været på demenskursus ultimo 2014, hvor den ene dag omhandlede magtanvendelse. Personalets viden er derfor ført ajour.

 1. Det bør sikres, at der i Demenshuset altid er mindst én medarbejder til stede i alle døgnets timer, og at de rette kvalifikationer er til stede. Det bør løbende vurderes, om den samlede faglighed modsvarer beboernes individuelle og samlede behov.

I Brønderslev Kommune er udgangspunktet, at der altid er personale til stede på demensafdelingerne. Der kan dog opstå situationer, hvor en medarbejder er nødt til at forlade afdelingen. Det kan være i de tilfælde, hvor en beboer forlader afdelingen, eller at det er nødvendigt, at der er 2 medarbejdere til at hjælpe en beboer. Skulle en sådan situation opstå, vil personalet hjælpe hinanden på tværs af grupperne.

 1. Der bør være enkel, hurtig og almindelig kendt adgang til at få besvaret tvivlsspørgsmål på området, også udenfor forvaltningens åbningstider.

I Brønderslev Kommune er der procedurer for, hvordan medarbejdere får svar på eventuelle spørgsmål udenfor forvaltningens åbningstid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne 2014-2017


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, HAR

I økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne fra 2014-2017 effektiviserer for til sammen 500 mio. kr. ved implementering af fire konkrete velfærdsteknologiske løsninger.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

KL og Regeringen har i økonomiaftalen for 2014, indgået aftale om, at der iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af moderne velfærdsteknologier i kommunerne.

Formålet er, at der i fælleskommunalt regi samles og40 spredes viden om brug af velfærdsteknologi, og at der afstedkommes en national effektivisering på til sammen 500 mio. kr. ved implementering af fire konkrete velfærdsteknologiske løsninger.

Det betyder, at kommunerne I perioden 2014-2017 skal fokusere på fire velfærdsteknologiske initiativer, henholdsvis forflytningsteknologi – fra 2-1, vasketoiletter, spiserobotter samt bedre brug af hjælpemidler. Initiativerne skal medvirke til at øge borgerens selvhjulpenhed og effektivisere arbejdsgange.

DE 4 INITIATIVER


Forflytningsteknologi – fra 2-1

Med moderne liftsystemer – forflytningsteknologier – kan man mere hensigtsmæssigt flytte borgere med fysiske funktionsnedsættelser, og dermed gøre det muligt at gå fra to til en medarbejder. Dette initiativ retter sig således mod en ændring af arbejdsgangene i kommunen i forhold til forflytning. Samtidig frigøres medarbejderressourcer, og det fysiske arbejdsmiljø forbedres, da medarbejderne undgår tunge løft. Borgeren vil opleve den samme tryghed i forflytningen og en bedre kontakt med medarbejderen, da der bliver et naturligt samarbejde omkring hele opgaveløsningen.

Vasketoiletter
Vasketoiletter kan i nogle tilfælde gøre borgere helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøg. Derved kommer borgeren til at opleve mere værdighed – og derigennem en bedre livskvalitet – i hverdagen, samtidig med at arbejdsmiljøet forbedres for medarbejderne.

Spiserobotter
Borgere med funktionsnedsættelser i arme og hænder er ofte ud af stand til at indtage måltider uden hjælp, og hjælp til spisning er en meget ressourcetung opgave, da det indebærer, at medarbejderen skal forstå, hvor hurtigt, hvor meget og i hvilken rækkefølge, borgeren ønsker at indtage sit måltid. Brug af spiserobot vil derfor ikke kun frigøre medarbejderressourcer, men vil også kunne gøre borgerne mere selvhjulpne i forbindelse med indtagelse af måltider og herigennem opnå en bedre livskvalitet.

Bedre brug af hjælpemidler

Dette initiativ retter sig ikke kun mod at introducere konkrete hjælpemidler hos borgerne. Det handler især om at anvende hjælpemidlerne i et rehabiliterende øjemed. Fokus for dette initiativ er derfor sammenhængende i et borger- og medarbejderperspektiv, da en borger med funktionsnedsættelse kan genvinde, udvikle eller vedligeholde sin funktionsevne og dermed blive mere selvhjulpen samtidig med, at der – fra medarbejdernes side – tænkes i brugen af hjælpemidler kombineret med en rehabiliterende tilgang.

Metode
KLs Center for Velfærdsteknologi har udarbejdet vejledninger og værktøjer til implementeringsarbejdet og anbefaler, at kommunerne arbejder med en ”gevinsttræ-metode” til implementeringsarbejdet. Det er en metode, der strukturerer og styrer de processer, som en succesfuld implementering af velfærdsteknologiske løsninger kræver.

Samtidig giver metoden mulighed for at skabe overblik og sammenhæng mellem kommunens mål for ibrugtagning af velfærdsteknologiske løsninger, forandringerne som teknologierne skal afstedkomme, parametrene forandringen skal måles på samt hvilke af kommunens egne visioner og mål, der sætter retningen på forandringen.

Den videre proces

Medarbejdere i fagenheden, som skal forestå arbejdet med implementering af velfærdsteknologi, er tilmeldt KLs gevinsttræ-kursus den 11. marts 2015.

I første kvartal af 2015 – konkret i uge 3 til 5 - igangsættes en statusmåling på det velfærdsteknologiske arbejde. Der er modtaget materiale til dataindsamling. Der var deadline for svar den 30. januar 2015.

Herudover skal der udarbejdes handlingsplaner for henholdsvis Ældreområdet samt Det Specialiserede Voksenområde i forhold til implementeringsarbejdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Endnu ikke kendte.

Økonomi

Regeringen og KL er tidligere blevet enige om, at der i kommunerne i perioden 2011-2015 skulle gennemføres digitaliseringsprojekter med henblik på at realisere et potentiale i kommunerne på 2 mia. kr. i 2015. For Brønderslev Kommune svarende til ca. 13 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev det besluttet, over en 4-årig periode, at indarbejde en årlig besparelse på 0,25% af serviceudgifterne indenfor en række områder som forventede gevinster ved digitalisering, effektivisering og velfærdsteknologi.

Konkret betyder det, at der er indarbejdet følgende sparekrav for henholdsvis Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2013-2016:

Besparelse pr. Udvalg (1.000 kr.)

2013

0,25%

2014

0,50%

2015

0,75%

2016

1%

Ældreomsorgsudvalget

740

1.480

2.220

2.960

Social- og Sundhedsudvalget

564

1.129

1.693

2.258

Med henblik på at opnå besparelsen indenfor tidsperioden blev det samtidig besluttet at afsætte en anlægspulje på 4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, da der ofte kræves en vis investering for at opnå forventede effekter.

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014 blev det aftalt at sætte særlig fokus på de fire nævnte initiativer i perioden 2015-2017. Dette med henblik på at kommunerne kan frigøre 500 mio. kr. i 2017. For Brønderslev Kommune svarende til ca. 3,1 mio. kr.

Den forventede besparelse ved de fire initiativer er ikke indarbejdet i budgettet for hverken 2015 eller overslagsårene.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status pr. januar 2015 vedr. velfærdsteknologi på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Besparelser i forbindelse med indførelse af velfærdsteknologi.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældreområdet skulle i 2014 spare 1,5 mio. kr. og 2,2 mio. kr. i 2015 via velfærdsteknologi.

Ved udgangen af året har Ældreområdet 62 loftslifte, 20 elektriske bade- og toiletstole samt 2 vasketoiletter. Desuden er der 28 vasketoiletter, der er klar til brug til Støberiet.

6 % af borgerne, der er tilknyttet centrene eller hjemmeplejen forflyttes via 2=>1.

Distrikterne har i 2014 sparet 230.400 kr. på baggrund af mindre visiteret tid via forflytning 2=>1.

Det kan konstateres, at der ikke har været en økonomisk besparelse via dette på centrene, da der før kun var 2 personer til selve forflytningen, ikke til selve plejen. Det betyder, at det er ganske få minutter, der spares hos den enkelte borger.

Det skal dog påpeges, at det opleves, at kvaliteten i plejen hos den enkelte borger er steget de steder, hvor borgeren kan forflyttes ved hjælp af en person, da der er mere ro i forflytningssituationen.

Det er forflytningsvejlederen, der tager beslutningen om, hvilke borgere, der kan forflyttes ved hjælp af 1 person, og er de i tvivl, rådfører de sig med Ældreområdets forflytningskonsulent.

For at opnå 2,2 mio. kr. besparelse i området i 2015 er det nødvendigt at vurdere genbesættelse af ledige stillinger. Området følges meget tæt med henblik på at estimere, om undladelse af at genbesætte stillinger er nok til at opnå besparelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


8. Rehabilitering - servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, HAR

Den 1. januar 2015 trådte servicelovens § 83a i kraft. Den nye paragraf omhandler rehabilitering og skal hjælpe kommunerne til at arbejde mere systematisk med rehabilitering ud fra en entydig lovmæssig ramme. Samtidig skal borgere tilbydes et rehabiliterende forløb, inden de modtager hjemmehjælp efter SEL § 83.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at godkende kommissorium og tidsplan for arbejdet med SEL § 83a samt beslutte, hvorvidt de private leverandører af hjemmehjælp fremadrettet skal levere rehabilitering i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I de fleste danske kommuner arbejdes der i dag med rehabilitering, men på meget forskellige måder og med afsæt i forskellige lovparagraffer. På baggrund heraf trådte en ny lov i kraft den 1. januar 2015, som forpligter kommunerne til at tilbyde rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a. Det betyder, at kommunerne skal arbejde systematisk med rehabilitering ud fra et fælles lovgrundlag, som gør det muligt nationalt at sammenligne rehabiliteringsindsatserne.

Rehabilitering efter servicelovens § 83a

Når en borger søger om hjemmehjælp efter SEL § 83, skal kommunen først foretage en individuel og konkret vurdering af, om borgeren vil kunne forbedre sin funktionsevne – fysisk, psykisk eller socialt. Er der rehabiliteringspotentiale, tilbydes borgeren et rehabiliteringsforløb efter SEL 83a.

Rehabiliteringsforløbet er et korterevarende og tidsafgrænset forløb, som skal tilrettelægges ud fra en helhedstænkning og tage udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og behov. Forløbet udføres i et tværfagligt samarbejde og dialog mellem borgeren og relevante faggrupper.

Der skal fastsættes individuelle mål i samarbejde med borgeren som løbende justeres, hvis dette er nødvendigt. Målene og tidsrammen for rehabiliteringen skal indgå i en samlet beskrivelse.

Under rehabiliteringsforløbet skal borgeren have den nødvendige hjælp og støtte i forhold til at nå de fastsatte mål. Hjælpen og støtten tilpasses løbende udviklingen i borgerens funktionsevne – uanset om udviklingen er positiv eller negativ.

Når forløbet er afsluttet, skal borgeren – hvis denne stadig har et behov – tilbydes hjemmehjælp efter SEL 83.

Den nye lovændring understøtter således princippet om hjælp til selvhjælp og muliggør en mere smidig hjælpeindsats i et motiverende og dialogisk samarbejde mellem borgeren og kommunen, som sætter fokus på en bedre livskvalitet.

Rehabilitering efter servicelovens § 83a i Brønderslev Kommune

Lovændringen lægger rehabilitering ind under Serviceloven, som i Brønderslev Kommune hidtil er blevet bevilget efter sundhedslovens § 119. Dette har blandt andet udelukket de private leverandører af hjemmehjælp fra at varetage rehabiliteringsopgaver. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt de private leverandører skal have mulighed for at varetage rehabiliteringsopgaver.

Samtidig vil lovændringen medføre en forandring af organiseringen, rammesætningen og opgaverne i forhold til de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI). Forandringsprocessen skal således også sigte mod at imødegå opmærksomhedspunkterne, der blev afdækket ved evalueringen af FRI i efteråret 2014, herunder:

 • FRI fortsætter som en del af driften på ældreområdet.
 • De private leverandører skal også kunne varetage FRI primo 2015.
 • FRI omdøbes, så titlen bliver lettere at anvende i medarbejdernes daglige virke og lettere for borgerne at forstå.
 • Fastlæggelse af entydig ramme, som afspejler FRI, som det er i dag, herunder beskrivelse af serviceniveau, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, beskrivelse af målgruppe, beskrivelse af snitflader og arbejdsgange, ændring af lovgrundlag som muliggør, at de private leverandører kan blive udfører på opgaven. m.m.
 • Bestemmelse af succeskriterier for effektmåling, herunder metodeudvikling.
 • Arbejde med livskvalitet som et mål for FRI-indsatsen i et borgerperspektiv.
 • Arbejde med effektivisering i et økonomiperspektiv.
 • Indsatsen skal medvirke til at imødegå den stigning i antallet af ældre og det økonomiske pres, som den demografiske udvikling medfører. FRI tænkes sammen med de øvrige tilbud på ældreområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender det udarbejdede kommissorium og tidsplan samt beslutter, hvorvidt de private leverandører skal varetage rehabiliteringsopgaver i Brønderslev Kommune.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Endnu ikke kendte, men vil blive nærmere beskrevet, når form og indhold i forhold til rehabiliteringsforløbenes udformning er udarbejdet.

Beslutning

Kommissorium og tidsplan godkendt.

Stillingtagen til spørgsmålet om de private leverandørers rolle udsættes.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb:ÆO

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Budget 2016 – indledende overvejelser


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget gav på møde den 27. november 2014 i forbindelse med evaluering af budgetprocessen for 2015 udtryk for, at man ønskede en tidlig start på budgetprocessen for 2016.

Der lægges hermed op til at påbegynde budgetprocessen for 2016 uanset der ikke er kommet en udmelding herom fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har endnu ikke foretaget en udmelding vedr. rammerne for arbejdet med budget 2016, men baseret på forløbet de seneste år må det forventes:

 • At der vil være et afdækningsbeløb i størrelsesordnen 10 mio. kr. årligt, dvs. 10 mio. kr. i 2016, 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. i 2019.
 • At forslag til strukturelle ændringer skal behandles i Byrådet inden udgangen af juni 2015.
 • At det endelige afdækningskatalog incl. udvalgsprioritering skal være færdigt ultimo august/primo september.

Ældreomsorgsudvalget kan på denne baggrund foretage en indledende drøftelse af, hvilke områder der kan indgå i et afdækningskatalog, og hvilke der ikke kan indgå.

Inspirationsspørgsmål til denne drøftelse kunne være følgende:

 • Er der områder, som udvalget finder, bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der områder, som særligt ønskes belyst, herunder evt. sammenlignet med nabokommuner? Drøftelse af evt. tidsplan for politisk behandling heraf.
 • Er der andre kommuner, som har lavet interessante løsninger, som udvalget ønsker at besøge med henblik på at få inspiration? Drøftelse af evt. tidsplan herfor.
 • Er der områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der et ønske om at arbejde med et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, dvs. vurdere på effekten af besparelser i budgetår og overslagsår samt evt. beslutte besparelser, som først effektueres i et af overslagsårene?
 • Er der – i lyset af de områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget – en realistisk mulighed for at afdække ca. 10 mio. kr.?

I ovenstående drøftelse kan indgå de prioriterede forslag til budget 2015, som ikke blev bragt i spil i det vedtagne budget 2015. Det drejer sig om følgende forslag, jf. prioriteringen på Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. september 2014:

1.000 kr.

2015

Helårsvirkning

Reduktion af nattevagter på plejecentre

1.216

2.972

Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet (½ besparelse, jf. ÆO’s prioritering

296

395

Reduktion af hjælp til tøjvask

373

747

I alt

1.885

4.114

Med henblik på planlægning af den videre budgetproces kan det oplyses, at der er planlagt følgende udvalgsmøder i Ældreomsorgsudvalget frem mod budgetvedtagelsen:

15.01.2015: Indledende budgetdrøftelser

29.01.2015:

26.02.2015:

09.04.2015:

30.04.2015:

28.05.2015: Godkendelse af strukturforslag, som skal på Byrådet 17. juni 2015.

25.06.2015: Godkendelse af afdækningskatalog

20.08.2015: Behandling af evt. ændringer til afdækningskatalog som følge af KL-aftalen

Ældreomsorgsudvalget skal desuden være opmærksom på, at der i budget 2015 er indarbejdet en række besparelser, som har øget effekt i årene 2016-2019. Disse besparelser fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Fælles hjælpemiddeldepot

1.760

2.480

2.610

2.730

2.850

Reduktion af FRI-grupper

381

762

762

762

762

Rammereduktion, ledelse

520

1.040

1.040

1.040

1.040

I alt

I alt indarbejdet stigende besparelse i overslagsårene

2.903

0

4.282

1.379

4.412

1.509

4.532

1.629

4.652

1.749

I lyset af ovenstående er det relevant at drøfte, om de indarbejdede besparelser for årene 2016-2019 i budget 2015 kan indgå som en delvis udmøntning af Ældreomsorgsudvalgets afdækningsbeløb i 2016 og frem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager en indledende drøftelse om budget 2016 med udgangspunkt i de inspirationsspørgsmål, som fremgår af sagsfremstillingen.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 15. januar 2015, pkt. 5:

Udvalget ønsker vurderet:

 • Om der kan opnås en besparelse ved reduktion af sygefravær, herunder om der er andre kommuner vi kan lære noget af?
 • Hvorfor Brønderslev Kommune har et højere niveau af visiterede hjemmehjælpstimer end andre kommuner, vedr. især modtagere under 65 år og for 65-79 årige?
 • Det fremtidige behov for plejecenterpladser i kommunen
 • Hvordan arbejdet i FRI-grupperne fremover skal organiseres.

Udvalget tilkendegiver:

 • At man ikke på forhånd ønsker at friholde besparelsesforslag, som ikke blev bragt i spil ved budget 2015
 • At besparelser indarbejdet i 2015 med øget provenu i budgetoverslagsårene godskrives udvalget

Udvalget ønsker på mødet den 26. februar 2015 at fortsætte budgetdrøftelsen, herunder gennemgang af budgetbemærkningerne i budget 2015 og mulighed for at stille spørgsmål i relation til nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum 2015.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 26. februar 2015:

Genoptagelse af budgetdrøftelserne. Der er udarbejdet notat vedrørende udviklingen i hjemmehjælp til aldersgruppen 65-79 årige.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Følgende ønskes belyst:

 • Gennemgang af budgetbemærkninger i budget 2015.
 • Planlægning i distrikter. Kan den forudsigelige planlægning uddelegeres?
 • Gennemgang af forslag fra stormøde med personale.
 • Optimering af vejtid/transporttid.
 • Har vi aflastningspladser nok?
 • Tomgangshusleje.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Overvågning af vagtcentral


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Visitationen, Ældre og Hjælpemidler har det overordnede ansvar for service og drift af vagtcentralen, som håndterer kommunens nødkald til udeboende borgere.

Det er i løbet af 2014 oplevet, at vagtcentralen har været ude af drift 3-4 gange – oftest på grund af tordenvejr – i op til flere timer, før bagvagts-personalet har opdaget fejlen og fået iværksat løsning af problemet.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Driftsnedbrud af vagtcentralen betyder, at kommunens ca. 400 aktuelle brugere af nødkald ikke har mulighed for at komme igennem til personale ved aktivering af nødkaldet. Dette skaber stor utryghed blandt borgere og pårørende.

Visitationen, Ældre og Hjælpemidler har nu indkøbt automatisk overvågning af kommunens vagtcentral for nødkald ved firmaet, som leverer vagtcentralen og nødkaldene. Det pågældende firma overvåger nu fremadrettet Brønderslev Kommunes nødkald løbende 24 timer i døgnet alle dage om året og reagerer ved at kontakte servicetekniker med det samme, når der opleves nedbrud eller fejl på linjerne. Denne ordning har kostet ca. 18.000 kr. i etablering. Hertil kommer løbende abonnement på 199 kr./måned. Ordningen finansieres af hjælpemiddelbudgettet.

Der har i løbet af 2014 været iværksat arbejde med henblik på at oprette samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Aalborg Kommunes bemandede vagtcentral for nødkald. Dette har vist sig at være en meget omkostningstung løsning, idet Aalborg Kommune p.t. anvender speciel software, som kræver udskiftning af alle Brønderslev Kommunes 450 analoge nødkald samt en fysisk omkodning af alle nødkald i kommunen. Der arbejdes derfor ikke videre med denne løsning, før Aalborg Kommune eventuelt får udskiftet deres software, som let kan håndtere Brønderslev Kommunes nødkald.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


12. Planlægning af fællesmøde med Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Det er tidligere besluttet, at Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. september 2013 blev det besluttet at holde 2 årlige møder mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet. I indeværende år er møderne den 9. april og 29. oktober.

Formanden for Ældreomsorgsudvalget har foreslået et punkt om "kørselsordninger" evt. med deltagelse fra NT.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til en dagsorden.

Visitationschef Ellen Lykke og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Følgende punkter overvejes:

 • Virkningen af beslutning i budget 2015.
 • Forslag til afdækninger til budget 2016.
 • Opfølgning på sidste møde om huslejestigning.
 • Fremtidig madleverance – resultat af blindsmagning .
 • Klippekort-ordning.
 • Spise-sammen ordningen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


13. Status for Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Statusnotat fremsendes til behandling ved Ældreomsorgsudvalget. Ældrepuljen har til formål at sikre, at de ældre kan fortsætte med det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet indsats kan klare sig selv. Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene. Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende det udarbejdede statusnotat.

Sagsfremstilling

Ældrepuljens projekter har kørt siden foråret 2014. Det er nu blevet tid til at gøre status, og få vist hvordan projekterne udvikler sig, og hvilke opmærksomhedspunkter, der vil være i den kommende tid.

Der er igangsat fire projekter:

 • Projekt Samvær
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit
 • Velfærdsteknologi på Stenumgård.

Statusnotatet indeholder en kort gennemgang af hvert enkelt projekt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender statusnotatet.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Statusnotat godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Status for Projekt Spise-Sammen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Projekt Spise-Sammen har nu kørt i 1 år. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et statusnotat vedrørende Spise-Sammen.

Notatet sendes hermed til behandling i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Projekt Spise-Sammen har nu været igennem sit første år. Projektet er blevet godt modtaget af både de frivillige Centerråd og de medvirkende borgere.

Der bliver på nuværende tidspunkt afholdt Spise-Sammen arrangementer i følgende byer:

 • Agersted (Rosendalcentret)
 • Hjallerup (Stengårdscentret)
 • Asaa (Kulturhuset)
 • Jerslev ("Graverhuset" v/kirken)
 • Brønderslev (Grønningen).

Der er koblet en lokal aktivitetsmedarbejder på til hvert sted, da dennes viden og kendskab til lokalområdet er til stor gavn for projektet.

Der vil i 2015 være fokus på følgende:

 • Overvejelser omkring 1:1 spiseven, hvor man kan tage en borger med ind og spise et måltid mad i Grønningens Cafe
 • Hvor der ellers kunne være mulighed for afholdelse af Spise-Sammen arrangementer
 • Hvordan projektet kan bestå og udvikle sig - til gavn for de deltagende borgere og de frivillige Centerråd.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender statusnotatet på projektet.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Statusnotat godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Kommunale økonomiske konsekvenser af Asaa Friplejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Nye beregninger viser, at Brønderslev Kommune ved etablering af Asaa Friplejehjem får en årlig merudgift på mellem 1,2 og 1,8 mio. kr. under forudsætning af, at plejecenteret får alle pladser besat hele året. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nye beregninger viser, at det bliver dyrere for Brønderslev Kommune end først beregnet, når Danske Diakonhjem åbner et nyt plejehjem med plads til 30 beboere i Asaa. Det skyldes at der ved den første beregning var taget udgangspunkt i de borgere, der i dag bor på et plejecenter i kommunen, men som er visiteret hertil af andre kommuner. Denne gruppe borgere har i gennemsnit et større behov for hjælp og pleje end de borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads af Brønderslev Kommune og vælger en plads beliggende i Brønderslev Kommune. Den gennemsnitlige årlige pris for en kommunal plejebolig i Brønderslev Kommune er 398.000 kr. Taksterne for personlig og praktisk hjælp på Asaa Friplejehjem er følgende:

Ydelse

Pris pr. døgn

Pris pr. år

Personlig og praktisk hjælp ved færre end 24 timer pr. 4 uger

292 kr.

106.580 kr.

Personlig og praktisk hjælp ved 35-106 timer pr. 4 uger

891 kr.

325.215 kr.

Personlig og praktisk hjælp ved mere end 106 timer pr. 4 uger

1.800 kr.

657.000 kr.

Hertil kommer indirekte udgifter på 178 kr. pr. døgn svarende til 64.970 kr. pr. år.

Under forudsætning af, at plejehjemsbeboerne fordeler sig med 20 %, der modtager færre end 24 timers hjælp pr. 4 uger, 60 %, der modtager 35-106 timers hjælp pr. 4 uger og 20 %, der modtager mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger, får Brønderslev Kommune en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. inklusiv øvrige omkostninger, hvis alle pladser på Asaa Plejehjem bebos af borgere, der er visiteret af kommunen selv. Kommunernes Landsforening har dog tidligere rejst kritik af denne vægtning og vurderer, at det gennemsnitlige behov for hjælp og pleje dermed bliver kunstigt lavt, hvorfor den beregnede gennemsnitlige takst på Asaa Friplejehjem skal betragtes som en minimumstakst.

Hvis plejecenterbeboerne i stedet fordeler sig med 15 %, der modtager færre end 24 timers hjælp pr. 4 uger, 65 %, der modtager 35-106 timers hjælp pr. 4 uger og 25 %, der modtager mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger medfører det en forøgelse af de samlede udgifter for 30 borgere på Asaa Plejehjem, visiteret af Brønderslev Kommune på ca. 600.000 kr. således, at merudgiften for Brønderslev Kommune bliver 1,8 mio. kr.

Taksten for personlig og praktisk hjælp betales af den visiterende kommune, men skal plejehjemsbeboere visiteret til Asaa Friplejehjem have supplerende lægehjælp eller sygeplejefaglig hjælp, betales denne af Brønderslev Kommune uafhængigt af hvilken kommune, der har visiteret borgeren.

30 beboere på Asaa Plejehjem forventes derfor samlet set at betyde en merudgift for Brønderslev Kommune på mellem 1,2 og 1,8 mio. kr. pr. år. Ovenstående udregninger uddybes i notat, som er vedlagt sagen som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Status vedr. strukturændring på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Udkast til kommissorium samt procesplan vedrørende omstrukturering af Ældreområdet indstilles til behandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i aftalepunkterne i budget 2015 skal der foretages en omstrukturering af Ældreområdet og en optimering af ledelsesstrukturen i ældreafdelingen. Den erfarede viden fra de tidligere strukturændringer vil blive medtaget i arbejdet med den nye omstrukturering - både omkring ændringen af strukturen samt optimeringen af ledelsen.

Formål

Formålet med omstruktureringen og optimeringen af ledelsesstrukturen er at sikre en organisering af Ældreområdet, der effektivt fagligt og økonomisk optimalt vil være i stand til at håndtere fremtidens opgaver og udfordringer til borgernes og brugernes tilfredshed.

Der gennemføres derfor en proces, hvor der skal skabes et kvalificeret grundlag og anbefaling til den kommende struktur indenfor Ældreområdet. Det nye struktur forslag vil blive behandlet af Ældreomsorgsudvalget på møde den 28. maj 2015.

Processen gennemføres som en åben og gennemsigtig proces med inddragelse af medarbejdere og ledere fra Ældreområdet.

Kommissorium samt procesplan har endnu ikke været sendt til høring i de medarbejdergrupper, der kan blive påvirkede af omlægningen. Ældrechefen orienterede mundtligt om udkast til kommissorium og procesplan på møde den 11. februar 2015 i MED-udvalget for Sundhed og Velfærd. MED-udvalget gav udtryk for, at de ønskede en hurtig proces og udkast til kommissorium og procesplan skulle behandles på møde i Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015.

Fællestillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt Lokal-MED fra Ældreområdet vil blive inddraget, som det fremgår af udkast til kommissorium og procesplan.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kommissorium og procesplan.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

P.t ingen bemærkninger

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Utilsigtede hændelser 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, HAR, SS

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2014.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2014 er der rapporteret 947 UTH i Brønderslev Kommune, hvor der i 2013 var 825, i 2012 611 og i 2011 314 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Ældreområdet

396

298

42

7

11

754

Sundhed og Handicap

108

68

0

2

7

185

Visitationen

0

0

0

4

4

8

Private udbydere

0

0

0

0

0

0

I alt

504

366

42

13

22

947

Af de rapporterede UTH omhandler patientuheld overvejende fald, hvor kategorien ”andre” i udbredt grad er kommunikationsbrist. Medicin er i stor udstrækning glemt medicin. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere / pårørende.

Fokusområdet i 2014 har været at skærpe arbejdet med rapporteringspraksis. Stigningen i rapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis. Tilsvarende har et fokusområde været rapportering af urinvejsinfektion, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 16 i 2013 til 42 i 2014.

Fagenheden foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til de utilsigtede hændelser undersøges, sådan at der kan opnås læring og derpå ændre og forebygge fremtidige utilsigtede hændelser. Her ses en udvikling fra 57 hændelsesanalyser i 2013 til 144 i 2014.

Fokus for 2015 vil være fortsat implementering af arbejdet efter hændelsesanalysemetoden. Sygeplejersker og hygiejnekontaktpersoner vil blive undervist i alle infektionsdefinitioner i forhold til UTH.

Nyansatte, private udbydere samt sygeplejestuderende, SSH – og SSA-elever vil modtage undervisning i UTH, ligesom Misbrugsområdet vil få en generel undervisning. Der vil i flere områder ske opfølgende undervisning i UTH.

Kampagnemateriale fra Sundhedsstyrelsen til oplysning til borgere / pårørende om UTH samt omhandlende UTH i forhold til medicinsk udstyr / hjælpemidler vil blive udbredt..

Arbejdet med UTH er godt etableret i Brønderslev Kommune, og der ses stadig vækst i rapportering af UTH samt hændelsesanalyser. For at vedholde fokus på UTH, så der sker så stor læring og forebyggelse som muligt, er det vigtigt, at der fortsat gives input til afdelingsledere og personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Nye budgetudkast for 2015 fra Lejerbo


Resume

Sagsforløb: ÆO

I forbindelse med Lejerbos driftsbudget for 2015, som blev fremlagt på Ældreomsorgsudvalgsmødet den 2. oktober 2014, blev huslejestigningerne for Elmehøj, Rosengården samt Plejecenter Valdemarsgade drøftet. Huslejestigningerne blev af udvalget vurderet som meget høje, hvorfor en ny model er udarbejdet, som introducerer huslejestigningerne mere skånsomt for beboerne.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at godkende de nye budgetudkast for 2015 samt godkende indstillingerne til de særskilte problematikker.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgets opfordring er der udarbejdet nye budgetudkast for 2015 gældende for hhv. Elmehøj, Rosengården samt Plejecenter Valdemarsgade.

INDFASNING AF HUSLEJESTIGNINGER

I samarbejde med fagenheden er der udarbejdet en model for indfasning af huslejestigning over 2 etaper.

Der tages udgangspunkt i, at huslejestigningerne skal holdes under 10 pct.

Rosengården

For at de procentvise huslejestigninger kan holdes under 10 pct. tages der 105.925 kr. ud af Rosengårdens budget (jf. bilag).

Elmehøj

For at de procentvise huslejestigninger kan holdes under 10 pct. tages der 22.900 kr. ud af budgettet for Elmehøj (jf. bilag).

Plejecenter Valdemarsgade

Der tages ikke noget ud af budgettet for plejecentret i Valdemarsgade, da den procentvise huslejestigning allerede er foreslået under de 10 pct.

Der blev i 2013 udført kloakseparering i afdelingen, og denne udgift er indskrevet som en ufinansieret post i regnskabet. Dette vil generere et underskud, som afvikles over 10 år og vil have gennemslag fra januar 2016.

Dette betyder, at de procentvise huslejestigninger fra medio 2015 herefter vil være:

Afdeling

Navn

Huslejestigning

%

935

Elmehøj

7,6

936

Rosengården

8,49

937

Plejecenter Valdemarsgade

5,25

Det forudsættes, at huslejerne stiger igen pr. 1. januar 2016, således at de oprindeligt foreslåede huslejestigninger får fuldt gennemslag herfra. Det betyder, at beløbene, der tages ud af budgetterne, er engangsnedsættelser, og de procentvise huslejestigninger vil derfor kun gælde indtil udgangen af 2015.

Budgetterne træder i kraft med virkning fra 1. juni 2015, og der vil således kun kunne genereres en halvårseffekt på huslejestigningerne, da beboerne har en varslingsperiode på 3 måneder.

De sene huslejestigninger afstedkommer, at der i 2015 vil være underskud på driften. Underskuddet afvikles i årene 2017-2019.

SÆRSKILTE PROBLEMATIKKER

I budgetdrøftelserne for 2016 drøftes og tages der stilling til problematikkerne vedrørende vaskeri og vaskemaskiner samt istandsættelser ved fraflytning.

Elmehøj

Da det nuværende ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmanlæg) på Elmehøj er forældet, vil der være behov for anskaffelse af et nyt anlæg, idet det ikke er muligt at skaffe reservedele, såfremt der sker skader.

Det medfører, at der – når det nuværende anlæg går i stykker – sandsynligvis skal anskaffes et nyt, hvilket vil generere et underskud på driftsregnskabet i størrelsesordenen 300.000 kr.

Dette underskud afvikles over de følgende 10 år. Lejerbo vil i den kommende tid undersøge, hvori den præcise problematik består med det nuværende anlæg samt priser på nyanskaffelse.

Plejecenter Valdemarsgade

Udfordringerne i forhold til ventilationsanlægget på Plejecenter Valdemarsgade kan ikke udbedres på anden måde end ved nyanskaffelse.

Dette sættes derfor til afstemning på et selvstændigt beboermøde, hvor beboerne selv tager stilling til, om de vil bekoste et nyt anlæg med deraf følgende huslejestigninger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • godkender de nye udkast til driftsbudgetter for 2015 for Plejecenter Valdemarsgade, Elmehøj og Rosengården.
 • godkender, at de særskilte problematikker vedr. ABA-anlæg på Elmehøj og ventilationssystemet på Valdemarsgade søges løst som beskrevet i sagsfremstillingen.

Repræsentanter fra Lejerbo deltager under dette punkt - kl. 15.00.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt med den tilføjelse, at det undersøges, om det eksisterende ventilationsanlæg i Valdemarsgade kan anvendes uden udskiftning.

Udvalget ønsker mulighederne for udpegning af pårørende el.lign. udpeget til deltagelse på beboermøderne.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Udpegning til politisk forankringsgrupper i relation til Sundhedsaftalen 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO/BE/BS/SS

I forbindelse med vedtagelsen af Sundhedsaftalen 2015-2018 blev der truffet beslutning om en ny politisk organisering. De eksisterende politiske styregrupper i alle 11 nordjyske kommuner erstattes af 4 politiske forankringsgrupper opdelt efter geografi. Hver kommune bliver repræsenteret i forankringsgrupperne med 2-4 repræsentanter.

Der skal udpeges repræsentanter til de politiske forankringsgrupper i alle regionens kommuner.

Sagsfremstilling

I den tidligere sundhedsaftale var der politiske styregrupper i hver kommune bestående af to kommunale politikere og to regionale politikere. De tidligere politiske styregrupper har haft som primær opgave, at følge op på de bilaterale sundhedsaftaler, dvs. aftaler indgået mellem den enkelte kommune og regionen.

I den nye sundhedsaftale er det besluttet, at der i stedet for politiske styregrupper i hver kommune, skal være 4 politiske forankringsgrupper i regionen.

Der skal således udpeges til politiske styregrupper i henholdsvis Klynge Nord, Klynge Vest, Klynge Syd og Klynge Midt.

De politiske forankringsgrupper kommer til at bestå af 2 til 4 politikere fra hver kommune. De kommunale repræsentanter kan f.eks. være udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (SKU).

De kommunale medlemmer fra SKU deltager i forankringsgruppen som KKR-udpegede medlemmer og ikke kun som repræsentant for egen kommune. I de klynger, som ikke er direkte repræsenteret i Sundhedskoordinationsudvalget, vil der i forankringsgruppen deltage et KKR udpeget medlem af SKU fra en af de andre klynger; dette for at sikre sammenhæng til arbejdet i Sundhedskoordinationsudvalget.

Udover de kommunale repræsentanter består forankringsgruppen af repræsentanter fra PLO Nordjylland (Kommunalt Lægelige Udvalg/PLO Regional) og fra Region Nordjylland (4-5 politiske repræsentanter fra Sundhedskoordinationsudvalget, Forretningsudvalget og øvrige relevante udvalg).

Forankringsgrupperne forventes at holde 1-2 møder om året efter behov.

Det primære fokus på møderne i de politiske forankringsgrupper er opfølgning på Sundhedsaftalen 2015-2018 i et lokalt perspektiv. Der vil være fokus på samspillet mellem de lokale politikker/strategier og Sundhedsaftalen 2015-2018.

Møderne afholdes efter en fælles struktur, og der anvendes en dagsordensskabelon, der sikrer kontekst til de temaer, der behandles i Sundhedskoordinationsudvalget. Dagsordenen bygges som udgangspunkt op efter følgende princip:

 • Statusrunde v/parterne. Hver part forbereder en status med afsæt i det seneste Sundhedskoordinationsudvalgsmøde, hvor det er blevet rammesat, hvad det overordnede tema på de kommende møder i forankringsgrupperne skal være
 • Lokale ønsker fra klyngen
 • Opfølgning på supplerende sundhedsaftaler i den pågældende klynge

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgsformand/næstformand fra Ældreomsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget udpeges til den politiske forankringsgruppe.

Forretningsledelsen anbefaler, at der udpeges udvalgsrepræsentanter fra de 4 udvalg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gitte Krogh udpeges.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. TeleCare Nord


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

Ældreomsorgsudvalget vises det klip vedrørende TeleCare Nord, som blev vist på Ældrerådets møde den 12. januar 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 7:

Til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


23. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 27. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer