Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 30. april 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Opfølgning på reduktion af rengøring


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Byrådet vedtog som en del af Budget 2015 at reducere hjælpen til rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge. Dette forventedes at give en helårsbesparelse på 1,86 mio. kr. Revisitationerne er nu gennemført, og Fagenheden for Sundhed og Velfærd forventer at nå den planlagte besparelse i 2015. Den forventede helårsbesparelse forventes fremadrettet at være på 2,0 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog som en del af Budget 2015 at reducere hjælpen til rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge, for derved at opnå en budgetreduktion på 1,86 mio. kr. pr. år.

I dag bevilges rengøring i differentierede pakker alt efter målgruppen. Vurderingen af behovet sker ud fra borgerens samlede funktionsevne. Ofte vil der forud for en bevilling have været iværksat en rehabiliterende indsats med henblik på at opøve funktioner, således at borgeren bliver i stand til at varetage flest mulige opgaver selv.

Rengøringen leveres både af kommunale og private leverandører, og de borgere, der har valgt en privat leverandør, har mulighed for selv at tilkøbe supplerende rengøring således, at der fortsat leveres rengøring hver 2. uge.

Revisiteringerne er foretaget i perioden 1. december 2014 – 1. marts 2015. Det betyder, at der ikke i 2015 ses helårsvirkning heraf. Der er dog en forventning om, at den vedtagne budgetreduktion på 1,86 mio. kr. nås i 2015, og at effekten fra år 2016 er på 2,0 mio. kr. pr. år. Revisiteringerne har betydet, at der ikke længere er borgere, der modtager den mindste rengøringspakke: Pakke A (45 min. hver 2. uge). Endvidere er der aktuelt 32 færre borgere, som i dag modtager hjælp til rengøring end i 2014 dels som følge af revurdering af deres behov dels som følge af naturlig udskiftning. Der er i alt sket en reduktion af rengøring på 128,56 timer pr. uge.

I nedenstående tabel beskrives fordelingen af reduktionen på baggrund af de bevillinger, der var givet i uge 47 i 2014 og i uge 13 i 2015.

Ydelsespakke rengøring

Uge 47 2014

Uge 13 2015

Reduktion i alt

Timer:min

Timer:min

Timer:min

A: 45 min. hver 2. uge

53:41

3:12

50:29

AO: 55 min. hver 3. uge

185:18

149:26

35:52

A1: 80 min. hver 3. uge

127:23

81:30

45:53

A1 – plus: 60 min. hver 2. uge

0:00

3:18

3:18

Timer i alt:

366:22

237:26

128:56

Nedenstående tabel viser, hvordan reduktionen i rengøringen og budgettet er fordelt mellem de kommunale og private leverandører af rengøring:

Andel af den samlede besparelse:

Pris pr. time:

Besparelse i alt:

Kommunal leverandør

55 %

293 kr.

1.077.000 kr.

Privat leverandør

45 %

307 kr.

924.000 kr.

Besparelse i alt pr. år

2.000.000 kr.

I forbindelse med revisitationen er der i perioden 1. december 2014 til 16. april 2015 modtaget i alt 26 klager. Ved en af disse klager har kommunen fået medhold. 2 borgere har trukket deres klage tilbage, efter den er blevet behandlet af Visitationen. 1 klage har ført til genbehandling af sagen. De øvrige klager afventer behandling af Ankestyrelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker en orientering om status for de 26 klager på et kommende møde.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 10. april 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/ÆO/SS

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi har i løbet af 2014 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år.

KKR Nordjylland har på deres møde den 27. februar 2015 drøftet og godkendt Praksisplan for Fysioterapi, og planen er sendt til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.

Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i Region Nordjylland er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Tidligere har der været en særskilt Praksisplan for ridefysioterapi. Sidste gang denne blev revideret var i 2006. Denne gang er det besluttet at inkludere ridefysioterapien som en del af den samlede Praksisplan. I forhold til ridefysioterapien er der sket en mindre kapacitetsudvidelse siden 2006, blandt andet fordi regionen har overtaget 3 rideskoler fra Region Midt ved kommunalreformen.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særligt fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager sagen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR

Social- og Sundhedsudvalget efterlyste på mødet den 4. februar 2015 en redegørelse over udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi var i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen dog udvidet således, at den nu også omfatter personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi til personer med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Have et svært fysisk handicap
 • Tilstanden skal være varig
 • Have en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Have en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Have en diagnose som, på diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen, er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af en sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

Visitationsret og finansiering

Det er de praktiserende læger, der har visitationsretten til vederlagsfri fysioterapi, mens det er kommunerne, der finansierer ydelserne.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos privat praktiserende fysioterapeuter. Kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette ydelser svarende til, hvad der tilbydes inden for vederlagsfri fysioterapi ved private institutioner. Hvis kommuner vælger at have et sådanne tilbud i eget regi, har borgerne frit valg til at vælge, hvilket tilbud de ønsker.

Vederlagsfri fysioterapi opdeles i to paragraffer under Sundhedsloven; dels § 62 vederlagsfri fysioterapi og dels § 65 vederlagsfri ridefysioterapi. Behandlinger under § 62 udgør langt den største post såvel i udgifter som i antal ydelser.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager sagen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015 - Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der forventes en merudgift på serviceudgifterne indenfor Ældreomsorgsudvalgets område på samlet 2,5 mio. kr.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endelig klar, men vil sammen med Forretningsledelsens indstilling foreligge forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af budgetopfølgningen.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for Ældreomsorgsudvalgets område fremgår af bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ny opgørelse udleveret på mødet.

Mulighed for at finde besparelser drøftes på næste møde.

Bilag

Til toppen


8. Afdækning af mulighed for flere boliger og aflastningspladser på plejecentre i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På grund af udviklingen i venteliste til boliger til plejecentre i Brønderslev Kommune er Fagenheden for Sundhed og Velfærd ved at afdække muligheder for at etablere flere boliger samt aflastningspladser på kommunale plejecentre.

Sagsfremstilling

Pr. 1. april 2015 er der ca. 40 borgere på venteliste til plejecentre i Brønderslev Kommune. Fagenheden for Sundhed og Velfærd er derfor i gang med at afdække mulighederne for øget anvendelse af boliger og pladser på kommunale plejecentre.

Afdækningen har vist følgende muligheder:

Hellevadlund

På Hellevadlund er der 2 boliger, som ikke har været anvendt siden ultimo 2009. Boligerne blev lukket, fordi der dengang var et mindre behov for boliger på kommunale plejecentre. Kommunen har igennem årene afholdt udgiften til husleje til Østvendsyssel Boligselskab. Disse 2 mindre boliger er hver på ca. 50 m² inkl. fællesarealer og med et lille te-køkken. Boligerne kan udlejes omgående.

2 ekstra boliger vil betyde en nettomeudgift på ca. 300.000 kr.

Stengårdscentret

På Stengårdscentret er Ejendomme og Service i Brønderslev Kommune i samarbejde med Østvendsyssel Boligselskab ved at undersøge, om der kan etableres 1 eller 2 ekstra boliger. Hvis det er muligt at etablere 1 eller 2 ekstra boliger vil afdækningen indeholde et estimat over udgifterne til genetablering af disse boliger. Der har tidligere været 2 boliger med fælles bad. Boligerne blev lukket af Arbejdstilsynet ultimo 2009. Boligerne anvendes i dag af personalet. Afdækningen er pt. ikke afsluttet.

Økonomien kan først afklares, når mulighederne for etablering af 1 eller 2 boliger er afklaret.

Margrethelund

På Margrethelund er der 1 selvindskrivnings-/ferieaflastningsplads. Selvindskrivnings-/ferieaflastningspladsen visiteres fra Margrethelund.

Selvindskrivnings-/ferieaflastningspladsen kan pt. benyttes:

 • af borgere/ægtefælle der selv ringer ind på Margrethelund og bestiller et ophold fra en bestemt dato til en bestemt dato, f.eks. hvis ægtefælle skal på ferie.
 • af borgere der synes han/hun selv trænger til en kort periode til at komme til hægterne igen og er for ”god” til indlæggelse eller aflastning. Altid med en slut dato på.

Et ophold på selvindskrivnings-/ferieaflastningsplads er ikke akut.

Belægningsprocenten for pladsen i 2014 var på 56%. Pladsen er beliggende i aflastningen.

På grund af pres på aflastningspladser og for at øge belægningsprocenten foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at selvindskrivnings-/ferieaflastningspladsen for fremtiden visiteres fra Visitationen som en almindelig aflastningsplads.

Ændringen vil alt andet lige give en besparelse på ca. 100.000 kr. på frit valgsområdet, idet Margrethelund pt. får fuld normering til denne plads.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • tager stilling til hvorvidt der skal genetableres 2 boliger på Hellevadlund,
 • tager stilling til hvorvidt Fagenheden for Sundhed og Velfærd i samarbejde med Ejendomme og Service skal arbejde videre med genetablering af 1-2 boliger på Stengårdscentret.
 • godkender at selvindskrivnings-/ferieaflastningspladsen på Margrethelund skal visiteres fra Visitationen som en almindelig aflastningsplads.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Antallet af medarbejdere vil blive udvidet svarende til normen pr. plads.

Økonomi

Budgetopfølgning nr. 1 viser en høj forbrugsprocent 24,3 %, hvilket er i overkanten på nuværende tidspunkt, da der er afsat budget til vikardækning i sommerferieperioden.

På baggrund heraf vurderes, at der ikke er plads til merudgifter på Ældreområdet.

Beslutning

Fagenhedens forslag vedr. Margrethelund godkendt.

Forslag om genåbning af pladser i Hellevadlund og om genetablering af 1-2 boliger på Stengårdscentret oversendes som ønske til budgetforhandlingerne for 2016.

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til udbygning af Valdemarsgade


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 427.800 kr. til udbygning af Plejecenter Valdemarsgade.

Sagsfremstilling

På det skærmede afsnit i Valdemarsgade er der pt. 1 beboer, og der er en forventning om, at der snart flytter en beboer mere ind. Derfor er det nu nodvendigt at få opført tilbygning til det skærmede afsnit på Plejecenter Valdemarsgade. Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2015 en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr., hvori tilbygningen til Plejecentret er indeholdt.

Ejendomme og Service har udarbejdet et prisoverslag på tilbygningen (se bilag). Overslaget er på 427.800 kr. for tilbygning, indhegning af gårdmiljø og terrænregulering i gård.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget frigiver anlægsbevillingen.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Beløbet 427.800 kr. finansieres af pulje til bygningsedligeholdelse på anlægbudgettet på politik område 103 Forsikringer, beredskab og bygninger.

Beslutning

Udvalget lægger til grund at det er besluttet at etablere et eget tilbud til udadreagerende demente borgere indenkommunalt. Baggrunden for denne beslutning var et ønske om at kunne løse opgaven billigere i eget regi. Det forelagte forslag skal ses som færdiggørelse af tilbuddet til udadreagerende demente borgere. På den baggrund indstilles fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. april 2015 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. april 2015. Hovedpunktet på mødet var regnskab 2014. Bestyrelsen for Nordjysk Mad godkendte regnskabet for 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Organisationsændring i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ØK/ÆO/SS

Økonomiudvalget har godkendt nyt organisationsforslag for Sundhed og Velfærd.

Fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om en vurdering af den eksisterende organisation forud for besættelse af stillingen som sundheds- og handicapchef.

Det nuværende organisationsprincip med en myndighedschef og to udførerchefer ønskes fastholdt. Dermed er opdelingen som følge af BUM (Bestiller Udfører Modellen) repræsenteret på chefniveau.

Arbejdet med flerårsaftalen og masterplanen på Det Specialiserede Voksenområde ønskes givet en tydelig prioritet, og sundhedsområdet foreslås derfor overført til ældrechefen, således at den nuværende stilling som ældrechef omdøbes til sundheds- og ældrechef. Den nuværende stilling som sundheds- og handicapchef omdøbes til handicap- og psykiatrichef.

Stillingen som handicap- og psykiatrichef ønskes opslået nu, således at den nye chef kan tiltræde 1. august 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • Stillingen som ældrechef ændres til sundheds- og ældrechef med virkning fra 1. maj 2015
 • Stillingen som sundheds- og handicapchef ændres til handicap- og psykiatrichef med virkning fra 1. maj 2015, og at stillingen opslås snarest.
Indstilling

Forretningsledelsen, 17. marts 2015, pkt. 9:

Forretningsledelsen anbefaler omplacering af sundhedsområdet til ældrechefen, at handicap- og psykiatrichefstillingen besættes hurtigst muligt, samt at opdelingen mellem bestiller og udfører på hele S&V-området fastholdes.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 1. april 2015, pkt. 1:

Fag MED for Sundhed og Velfærd bakker op om forslaget til ændret struktur inden for Sundhed og Velfærd. Endvidere pointerer medarbejderne, at den nye chef gerne må have et godt fagligt kendskab til handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet.Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 29:

Godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 1. Orientering om udskrivning af borgere fra sygehus sent om aftenen og om natten. Denne type sager indberettes som en utilsigtet hændelse. Udvalget ønsker, at regionen kontaktes med henblik på at drøfte, om denne praksis er i overensstemmelse med de indgåede aftaler mellem region og kommuner, og om udskrivning sent om aftenen og om natten er udtryk for en regionalt ønsket ny praksis.

Udvalget tilkendegiver, at udskrivning om natten alene bør forekomme efter borgerens eget ønske.

 1. Drøftelse af avisartikel den 26/4-2015 om høreomsorg.
 1. Orientering om ny lovgivning om friplejehjem.
 1. Henvendelse fra Ældrerådet med ønske om at der udarbejdes en ældrepolitik i kommunen. Udvalget er positivt stemt overfor forslaget, og fagenheden er bedt om at igangsætte en proces.
 1. Udvalget drøftede status for opfølgning på huslejestigninger i de kommunalt ejede plejecentre.
 1. Næste møde afholdes den 28. maj 2015 kl. 7.00.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 4. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach