Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 4. december 2014
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Fælles hjælpemiddeldepot


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet godkendte på møde den 18. juni 2014 oprettelse af interessentskabet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, som med virkning fra 2015 skal stå for håndtering af hjælpemidler for Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

Tilsynet har nu godkendt kontrakten, dog med ændring af bestyrelsens sammensætning.

Fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådene i Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner godkendte henholdsvis 16., 18. og 19. juni 2014, at der oprettes et fælles hjælpemiddeldepot, der etableres som et interessentskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Det fælles hjælpemiddeldepot navngives - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og vil få fysisk placering på Fåborgvej 15 A, 9220 Aalborg Øst.

Efter byrådenes godkendelse blev der indsendt ansøgning om godkendelse af det fælles hjælpemiddeldepots interessentskabskontrakt til Tilsynet ved Statsforvaltningen, idet oprettelse af et kommunalt § 60 fællesskab forudsætter tilsynsmyndighedens godkendelse.

Tilsynsmyndigheden har 18. november 2014 givet deres godkendelse af interessentskabskontrakten og det fælleskommunale selskab. De har dog ønsket rettelser i kontrakten vedrørende bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen skulle jf. den oprindeligt indsendte kontrakt bestå af 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1 medarbejderrepræsentant. Aalborg Kommune udpeger formanden og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Tilsynet har gjort opmærksom på, at medarbejderrepræsentanten ikke kan have stemmeret jf. lov om kommunernes styrelse, og med bortfald af en stemme ville Aalborg Kommune have både flertal i medlemmer og formandskab med udslagsgivende stemme ved stemmelighed. Dette er nu tilrettet i interessentskabskontrakten, således at Aalborg Kommune bevarer 5 medlemmer, men i tilfælde af stemmelighed gælder princippet om, at en beslutning ikke er truffet, dersom der ikke er flere stemmer for et forslag end imod det. Tilsynet har godkendt ændringerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender den tilrettede § 60 interessentskabskontrakt omhandlende fælles hjælpemiddeldepot mellem Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg Kommuner godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af de Fælles Rehabiliterende Indsatser


Resume

Sagsforløb: MED-Sund/SS/ÆO

I juli 2013 blev de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI) udrullet i hele ældreområdet i Brønderslev Kommune efter at have kørt som et pilotprojekt siden 2011. Med udrulningen blev der truffet beslutning om, at effekterne af FRI – både økonomiske og organisatoriske – skulle evalueres efter ca. et år. Evalueringen er foretaget i efteråret 2014.

Ældreomsorgssudvalget foreslås at tage evalueringsrapporten til efterretning og godkende, at der arbejdes videre med anbefalingerne.

Sagsfremstilling

Byrådet traf med vedtagelsen af budget 2013 beslutning om fuld udrulning af FRI og en tilhørende besparelse på 5,6 mio. kr. i 2013 og 6,5 mio. kr. 2014. Denne beslutning er konkret udmøntet på byrådsmødet den 27. februar 2013.

FRI udsprang dels af et ønske om at arbejde rehabiliterende og dels et behov for at realisere en besparelse på hjemmehjælpsområdet, og blev rullet ud i juli 2013. Dette betød en ændret tilgang til borgeren, hvor fokus blev flyttet fra styring på adgang til ydelser til effekten af indsatser. Det vil sige, man ønskede at sikre, at hjælpen blev koordineret, sammenhængende og forudsigelig, så det var den enkelte borgers behov, der var omdrejningspunktet for indsatsen – og ikke systemet.

I den forbindelse blev der truffet beslutning om, at effekterne af FRI, den ændrede tilgang til borgeren og ressourcetænkningen skulle evalueres ca. et år efter implementeringen. Evalueringsrapporten er udarbejdet i efteråret 2014.

På baggrund af evalueringen har FRI haft en positiv effekt. Den økonomiske effekt kommer til udtryk ved, at der – ved at bevilge træning før varig hjælp – kan realiseres en besparelse, idet borgerne oftest bliver helt eller delvist selvhjulpne.

Tværfagligheden i FRI været med til at øge arbejdsglæde, faglighed og videndeling for medarbejderne. Samtidig har tværfagligheden gjort det lettere at komme hele vejen rundt om borgeren ud fra en helhedstænkning. Dette har medført positive resultater for de fleste borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der på baggrund af rapporten arbejdes videre med følgende anbefalinger:

  1. FRI fortsætter som en del af driften på ældreområdet.
  2. De private leverandører skal også kunne varetage FRI primo 2015.
  3. FRI omdøbes, så titlen bliver lettere at anvende i medarbejdernes daglige virke og lettere for borgerne at forstå.
  4. Fastlæggelse af entydig ramme, som afspejler FRI, som det er i dag, herunder beskrivelse af serviceniveau, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, beskrivelse af målgruppe, beskrivelse af snitflader og arbejdsgange, ændring af lovgrundlag som muliggør at de private leverandører kan blive udfører på opgaven. m.m.
  5. Bestemmelse af succeskriterier for effektmåling, herunder metodeudvikling.
  6. Arbejde med livskvalitet som et mål for FRI-indsatsen i et borgerperspektiv.
  7. Arbejde med effektivisering i et økonomiperspektiv.
  8. Indsatsen skal medvirke til at imødegå den stigning i antallet af ældre og det økonomiske pres, som den demografiske udvikling medfører.
  9. FRI tænkes sammen med de øvrige tilbud på ældreområdet.
  10. Overordnet model for projektimplementering i fagenheden.

Derudover bliver der i disse dage behandlet et lovforslag i Folketinget, som handler om, at alle kommuner i landet skal tilbyde borgere, der søger kommunen om hjemmehjælp efter SEL § 83, et rehabiliterende forløb, inden der ydes varig hjælp. Med en rehabiliterende indsats effektueres princippet om hjælp til selvhjælp, så man kan forblive længst muligt i eget hjem.

De primære rationaler for lovforslaget er, at sikre de ældres tilfredshed og øge disses livskvalitet i forhold til selvstændighed og selvbestemmelse samtidig med, at der kommer en besparelse i kommunerne.

Landets kommuner forpligtes således til at arbejde systematisk med rehabilitering ud fra et fælles udgangspunkt og et fælles lovgrundlag, og loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2015.

Hvis loven vedtages, skal der arbejdes videre med anbefalingerne med henblik på at imødegå kravene, som forudsættes i loven. Samtidig skal der sikres en kobling til Brønderslev Kommunes hidtidige rehabiliterende indsatser, FRI, så læringen, der er opnået i processen, bruges i det videre udviklingsarbejde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager evalueringsrapporten til efterretning og godkender, at der arbejdes videre med anbefalingerne.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd 3. december 2014, pkt. 3:

Det er vigtigt at høringssvarene indgår i overvejelserne om den fremadrettede organisering.

Af de 10 punkter fremhæves punkterne 4 og 5 som særligt væsentlige.

Beslutning

Udvalget er orienteret om MED Sundhed og Velfærds udtalelse.

Udvalget ser frem til at drøfte fastlæggelse af serviceniveauet, som skal udmønte den nye lovgivning, der forventes at gælde fra 1. januar 2015.

Udvalget lægger vægt på, at rapportens anbefalinger inklusiv udtalelserne fra MED indgår, når den fremadrettede tilrettelæggelse af den rehabiliterende indsats skal fastlægges i overensstemmelse af den nye lovgivning.

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at det udsendte materiale vedr. revisitering af rengøring, er svært tilgængeligt.

Der ønskes på næste møde en orientering om Arbejdstilsynets besøg på Hellevadlund.

Til toppen


6. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach