Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 5. marts 2014
Lokale: Mødelokale 2 (1. sal), Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt. Martin Bech forlod mødet kl. 12.30.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Gennemgang af elektronisk journalsystem


Resume

Sagsforløb: SS

Gennemgang af Visitationens sagshåndtering i det elektroniske journalsystem Avaleo.

Sagsfremstilling

Myndighedsområdet i Brønderslev Kommune på voksenområdet anvender et elektronisk journalsystem til sagshåndtering.

På mødet gennemgås dette med henblik på, at Social og Sundhedsudvalget får indsigt i, hvordan arbejdet med dette foregår.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke, afdelingsleder på det specialiserede område i Visitationen Karen Vraa Jensen og rådgiver Tami Madsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Til toppen


4. Tillæg til flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: FL, SS, ØK

Der er indgået en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet. I forlængelse heraf foreslås, at visitationschefen får tilladelse til at ansætte yderligere medarbejdere i Visitationen, når en øget ansættelse netto vil medvirke til at udmønte flerårsaftalen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 4. september 2013 flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet. Hovedindholdet i flerårsaftalen var en gradvis reduktion af udgiftsniveauet med 6,6 mio. kr. i 2014, stigende gradvist til 17,6 mio. kr. i 2017. Masterplanen for Handicap- og Psykiatriområdet, som Byrådet godkendte 18. december 2013, skal medvirke til udmøntning af flerårsaftalen.

I drøftelserne, der førtes op til godkendelsen af flerårsaftalen, blev det flere gange fremført, at en væsentlig del af besparelsen skal findes på myndighedssiden. Dette skal ses i sammenhæng med, at det er myndigheden (dvs. Visitationen), der via en tydelig visitation kan medvirke til, at borgerne får den ydelse, som er fastlagt i Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder.

På udførersiden var der ikke en forventning om, at man kunne spare beløb, der i væsentlig grad kunne bidrage til at udmønte flerårsaftalen. Dette hænger sammen med, at de eksisterende tilbud er tilpasset i flere omgange, og at der derfor ikke var en forventning om, at disse kunne reduceres væsentligt.

Opgaven for Visitationen bliver derfor at være ajour med sagerne, samt at arbejde med at flytte fokus i retning af at gøre borgerne mere selvhjulpne, samt at have øget arbejdsmarkedsfokus for de pågældende borgere.

Økonomiudvalget blev den 13. marts 2013 orienteret om personalesituationen, opgaver og organisering i Visitationen, og udtrykte ved den lejlighed forståelse for, at det var vigtigt at have de tilstrækkelige personaleressourcer i Visitationen – ikke mindst fordi det i en række sager er afgørende for at kunne styre udgifterne i nogle af de tunge sager. Udvalget godkendte ved den lejlighed, at der kunne ansættes yderligere personale i Visitationen til nedbringelse af den oparbejdede sagspukkel.

Der er indført ny organisation i Visitationen 1. januar 2014, og Økonomiudvalget udtrykte i forbindelse med godkendelse af den nye organisation den 23. oktober 2013, at der ønskes kortere sagsbehandlingstid.

Visitationen er – som en del af Administrationen – rammestyret. På det specialiserede område er der for nuværende et arbejde i gang med sagsgenopretning, håndtering af nogle meget tunge enkeltsager, ligesom der er flere sygemeldte medarbejdere og flere medarbejdere på barsel. Dette betyder, at det er vanskeligt at komme på omgangshøjde samt at levere de indsatser, der skal medvirke til at skabe de besparelser, som er forudsat i flerårsaftalen. Samtidig er det i øjeblikket vanskeligt at få kvalificerede medarbejdere til midlertidige stillinger.

Med henblik på at kunne leve op til flerårsaftalen foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at Visitationschefen får tilladelse til at ansætte medarbejdere i det omfang, dette kan medvirke til at sikre opfyldelse af flerårsaftalen, samt at lønudgiften finansieres ved overførsel fra Handicap- og Psykiatriområdets anbringelseskonti. Hensigten er at have den nødvendige bemanding i Visitationen til at sikre gennemførelse af den omstilling, som flerårsaftalen nødvendiggør, og Visitationen frigøres hermed fra rammestyringen. Omfanget af ansættelser kan afrapporteres i forbindelse med budgetopfølgningsrapporterne. Varigheden af opnormeringen skal ses som en fleksibel opnormering, der skal reguleres ned i takt med, at opgaverne er løst.

Fagenheden for Sundhed for Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at visitationschefen får tilladelse til at ansætte yderligere medarbejdere i Visitationen med henblik på at kunne leve op til flerårsaftalen, samt at der i budgetopfølgningsrapporterne redegøres for omfanget af ekstra ansættelser.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Forretningsledelsens indstilling foreligger til mødet.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


5. Orientering om serviceniveau, kvalitetsstandarder og servicedeklarationer


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om hvordan der arbejdes med serviceniveauer, kvalitetsstandarder og servicedeklarationer i Sundhed og Velfærd på det specialiserede område.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune arbejdes der med en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-modellen). Det betyder, at organisationen er opdelt i en bestiller-enhed og en eller flere udfører-enheder.

BUM-modellen er et forsøg på at skabe en mere effektiv og hensigtsmæssig organisering, hvor der er gennemsigtighed for leverandøren og større retssikkerhed for borgeren. Hensigten med denne organisering er også at få en klar adskillelse mellem, hvem der bestiller opgaverne, og hvem der udfører opgaverne.

Denne model støttes af et politisk vedtaget serviceniveau.

Et serviceniveau er grundlaget for at kunne tilbyde service af ensartet høj kvalitet med fokus på borgerens behov. En klar og præcis beskrivelse af serviceniveauet i kvalitetsstandarder er vigtig. Serviceniveauet kan bruges til at skabe gennemsigtighed og service, der er målrettet den enkelte borger. Serviceniveauet besluttes af politikerne.

I kvalitetsstandarderne opstilles der klare rammer for tildeling af ydelser. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som Byrådet har fastsat.

Kvalitetsstandarderne giver sagsbehandleren et godt grundlag at træffe afgørelser på, ligesom kvalitetsstandarderne sammen med kontrakten og de konkrete afgørelser giver leverandøren præcise rammer for levering af ydelser til den enkelte borger.

Det er myndigheden/Visitationen, der udarbejder kvalitetsstandarderne.

Udførersiden beskriver i servicedeklarationen de enkelte tilbud. Her fremgår det enkelte tilbuds særlige kendetegn. Der skal sikres sammenhæng mellem serviceniveau og kvalitetsstandard.

Med afsæt i en klar rollefordeling mellem kommunalpolitikere, forvaltning og leverandørerne af hjælpen, opereres der med en opgavefordeling med afsæt i serviceniveau, kvalitetsstandard og servicedeklaration.

Med den beskrevne rollefordeling bliver det tydeligt, at det er kommunalpolitikerne, der fastlægger serviceniveauet, og at forvaltningen omsætter dette til en kvalitetsstandard, der er grundlaget for, at der kan træffes individuelle afgørelser. Det giver samtidig kommunalpolitikerne et godt grundlag for opfølgning på serviceniveauet, mens leverandørerne har ansvar for at levere servicen til borgeren. Leverandøren beskriver opgaverne, der leveres i Servicedeklarationen. Dette giver tilsammen klarhed over, hvad borgeren har krav på.

Ved at gøre arbejdet med serviceniveauet til det centrale omdrejningspunkt på området skaber kommunalpolitikerne klare rammer for indsatsen. Borgerne modtager klar information om, hvad de kan forvente, hvis de får brug for hjælp.

I de medsendte bilag kan der ses et eksempel på ovennævnte. Det er med afsæt i etableringen af Bageriet Det Blå Hus – et tilbud efter Servicelovens § 103.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Tilslutning til Sygdomsspecifik Sundhedsaftale om skizofreni


Resume

Sagsforløb: SS, BS

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt en sygdomsspecifik sundhedsaftale for psykisk syge med skizofreni.

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal tilslutte sig aftalen.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte 5. marts 2012 en sygdomsspecifik sundhedsaftale for psykisk syge med skizofreni.

Faglig Følgegruppe for Kronisk Sygdom har i oktober 2013 anbefalet, at der etableres en Sundhedsfaglig Referencegruppe for Skizofreni.

På denne baggrund har Region Nordjylland fremsendt en underskrevet tilslutningsaftale til politisk godkendelse i Brønderslev Kommune.

Aftalen fokuserer på arbejdsdelingen mellem de tre aktører på området - almen praksis, region og kommune. Formålet er at sikre sammenhæng og kvalitet i det tværsektorielle patientforløb ved, at der er klare aftaler om opgave- og ansvarsfordelingen i indsatserne over for borgere med skizofreni. Aftalen omfatter følgende indsatser:

Opsporing, udredning, medicinering, pårørende (inkl. børn af psykisk syge), psykoedukation, KRAM, opfølgning, forebyggelse og rehabilitering.

Aftalen vedrører alle voksne patienter med skizofreni, idet 99 pct. af alle patienter i Region Nordjylland med en diagnose inden for skizofreni er over 18 år. Børn og unge med en skizofrenidiagnose (1 pct. af patientgruppen) defineres desuden ikke som kronikere. Børn og unge er således kun et fokuspunkt i aftalen i de indsatser, som omhandler opsporing og pårørende.

De opgaver, som Brønderslev Kommune forpligter sig til ved at tilslutte sig aftalen, ligger inden for rammerne af det eksisterende serviceniveau. Det vil sige, at kommunen allerede i dag lever op til kravene i aftalen om at give relevante tilbud til målgruppen, observere afvigende adfærd, tilbyde sundhedsfremmende initiativer, kompetenceudvikling af medarbejdere mv.

Videre arbejde og implementering af delelementerne i aftalen vil ske i regi af Kronikerenheden Nordjylland.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune tilslutter sig aftalen.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Eftersom det vurderes, at Brønderslev Kommune allerede i dag lever op til kravene i aftalen, er der ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Tilslutning til Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 15. februar 2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Brønderslev Kommune tilslutter sig den sygdomsspecifikke sundhedsaftale. Tilslutning til aftalen vil kræve, at der fremadrettet tilføres ressourcer svarende til 650.000 kr. dog ca. 450.000 kr. i 2014 til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen, for at varetage opgaven.

Sagsfremstilling

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en af udfyldningsaftalerne i tilknytning til den generelle sundhedsaftale, med fokus på sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske sygdomme mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner - og ligger i forlængelse af regeringens Kræftplan III.

Målgruppen for rehabilitering er borgere, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af kræftsygdom eller behandlingen heraf. Det forventes, at 25 % af den samlede målgruppe har et behov for en fagprofessionel ledet indsats og yderligere 5 % har et behov for særlig tværfaglig indsats.

Erfaringer viser, jf. oplægget fra Regionen om Sygdomsspecifik Sundhedsaftale, at ikke alle patienter trods behov ønsker at modtage et tilbud om rehabilitering.

I Brønderslev Kommune skønnes der at være 232 nye kræfttilfælde om året – og heraf skønnes 58 borgere (25 %) at have et generelt rehabiliteringsbehov og 12 borgere (5 %) at have et specialiseret rehabiliteringsbehov.

Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale indeholder beskrivelse af såvel indsatser om rehabilitering og palliativ indsats for borgere med en kræftsygdom.

Rehabilitering

Rammen for et rehabiliteringstilbud til voksne kræftramte i Brønderslev Kommune bør indeholde forskellige elementer, herunder fysioterapi, sygeplejefaglig ydelse, psykologbistand, diætistvejledning og socialrådgiverbistand. Et stærkt tværfagligt samarbejde vil være med til at sikre, at tilbuddet når hele vejen rundt om den enkelte borgers problemfelt - lige fra træningsbehov til livsstilsændringer og samtale med arbejdsgiver.

Palliation

På palliationsområdet har ældreområdet sygeplejersker med nøglefunktioner som palliationssygeplejersker i tæt samarbejde med regionens palliationsteam. Derudover er der mulighed for at blive på aflastningspladserne i den terminale fase af kræftsygdommen.

Økonomi

I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2011 blev der afsat midler til implementeringen af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft.

Brønderslev Kommune fik i 2013 tilført 207.000 kr. i statsmidler til varetagelse af rehabilitering på kræftområdet.

Det forudsættes i dette oplæg, at den palliative indsats ikke udvides, men afholdes inden for den ramme, der er afsat på ældreområdet.

2014 2015 2016
Tilbud i alt 850.000 kr. 850.000 kr. 850.000 kr.
DUT budget 2014 -207.000 kr. -207.000 kr. -207.000 kr.
DUT budget 2013 -207.000 kr.
Tilføres fremadrettet 436.000 kr. 643.000 kr. 643.000 kr.

På baggrund heraf fremlægges tre forslag til implementering af kræftrehabilitering:

Forslag l

Et kræftrehabiliteringstilbud, som udover den palliative del indeholder sygeplejefaglig vejledning, træning, kostvejledning samt samtaler med psykolog og en koordineret indsats med jobcenteret.

Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen har mulighed for at trække på de fysioterapiressourcer, som allerede findes i afdelingen. Derudover vil der være behov for en opnormering med 1,0 sygeplejerske til blandt andet at varetage individuelle samtaler, forløbskoordination og undervisning, og 0,5 diætist til blandt andet individuel kostvejledning og undervisning omkring kost og motion. Derudover vil der skulle afsættes ressourcer til ekstern psykologbistand svarende til minimum 190.000 kr.

Udgifterne til de to medarbejdere samt ressourcer til ekstern psykologbistand beløber sig til 850.000 kr. Heraf dækkes de 207.000 kr. af statstilskuddet. For at kunne levere et tilbud, der lever op til serviceniveauet på de andre kronikerområder, søges der derfor om en yderligere finansiering på 650.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at finansieringen tages fra den pulje på 1.9 mio. kr., der er afsat i økonomiaftale 2014 og ved budget 2013 til indsatser bredt på sundhedsområdet.

Forslag 2

Alternativt, at der ansættes en sygeplejerske på deltid, svarende til beløbet på statstilskuddet kr. 207.000 kr. Konsekvenser heraf: Et tilbud som ikke omfatter kostvejledning og psykologbistand samt begrænser muligheden for koordinering med øvrige instanser.

Forslag 3

Alternativt, at kronikerområdet i Brønderslev Kommunes forebyggelsesafdeling tilføres 207.000 kr., og serviceniveauet generelt udlignes på alle indsatser (Hjerte-Kar, Diabetes samt KOL), hvilket medfører, at der bliver længere ventetid samt kortere forløb på disse hold.

Brønderslev Kommune har gennem nogle år haft et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om Motion og Samvær for Kræftramte, hvor Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering aflønner en motionsinstruktør, mens frivillige fra Kræftens Bekæmpelse står for Café og samværsdelen.

Det skal afklares, hvordan samspillet mellem et kommunalt fagligt rehabiliteringstilbud og Motion og Samværs-tilbuddet fremover skal være.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender,

 • at Brønderslev Kommune tilslutter sig Den Sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, og

 • at model 1 lægges til grund, og at der på baggrund heraf afsættes yderligere midler til rehabiliteringsindsatsen svarende til 650.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes nye medarbejdere til at løfte opgaven. Indsatsen organiseres i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan supplerende oplyse, at der i budget 2013 under politikområde 701 Sundhed er afsat 207.000 kr. til implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for Kræft (Kræftplan III).

Indstilling

År 2010-2013 Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2013, pkt. 8:

Udvalget anbefaler model 1 med den tilføjelse, at fokus er på den kræftramte og dennes familie.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

År 2010-2013 Økonomiudvalget, 11. december 2013, pkt. 29:

Tilbagesendes til udvalg med henblik på nærmere afklaring af serviceniveau i forhold til andre kommuner og konsekvensbeskrivelse for andre planlagte tilbud finansieret af 1,9 mio. kr., afsat i budget 2014 og frem.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. marts 2014:

Økonomiudvalget har ved sin behandling ønsket en større præcisering af tilbuddets indhold særligt med fokus på den kræftramte og dennes familie, ligesom man har ønsket en uddybning af, hvordan overgang fra sygehus til et kommunalt tilbud sikres.

Hovedformålet med denne sygdomsspecifikke sundhedsaftale er at sikre sammenhængende og smidige forløb, hvor der er klarhed over arbejdsdelingen mellem aktørerne i forhold til en rehabiliterende og palliativ indsats.

Målgruppen for et kommunalt rehabiliteringstilbud inden for kræftområdet er borgere, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af en kræftsygdom eller behandling heraf. Målgruppen er endvidere pårørende og efterladte, her særligt med fokus på børn og unge.

Rehabilitering er et bredt begreb og indeholder efterbehandling, genoptræning, forebyggelse samt forskellige former for støtte. I forhold til den kommunale rehabilitering bør det sikres, at den afspejler borgerens og dennes families behov. Rehabiliteringstilbuddet bør indeholde mulighed for at koordinere samarbejde mellem jobcenter og arbejdsplads, ligesom støtte til pårørende bør være i fokus.

Hvilke tilbud, den enkelte borger har brug for, kræver af en individuel vurdering. Denne vurdering foretages i udgangspunktet af sygehus eller almen praksis, men der bør også være mulighed for, at borger selv kan ”visitere” sig til et rehabiliteringstilbud. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der oftest er tale om individuelle forløb.

Der pågår i øjeblikket et arbejde i regionalt regi med at sikre overgang fra sygehus til et kommunalt tilbud. Konkret skal der fra sygehus udarbejdes en behovsvurdering – altså et redskab, der skal beskrive borgerens behov for rehabilitering. Dette forventes pilotafprøvet i nærmeste fremtid.

På baggrund af dette har fagenheden udarbejdet tre modeller for, hvordan et rehabiliteringstilbud i Brønderslev Kommune kan se ud. Der fremlægges 3 modeller:

Model 1 tilgodeser det brede rehabiliteringsbegreb og sikrer, at der er fokus på såvel den enkelte borger med en kronisk sygdom, dennes evt. fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet samt de pårørendes behov for støtte. Her er der behov for enkelte omprioriteringer inden for området.

Model 2 beskriver et tilbud, hvor der bliver et større behov for at omprioritere i forhold til de tilbud, kommunen i øvrigt har på området til borgere med en kronisk sygdom. Det vurderes vanskeligt at rekruttere medarbejdere hertil, grundet det lave timetal på stillingerne.

Model 3 tager afsæt i den DUT-tildeling, som Brønderslev Kommune har fået til opgaven. Det vil medføre en væsentlig omprioritering af kronikerområdet og vil tillige medføre, at der ikke kan ansættes en psykolog i tilbuddet.

Området er under udvikling, og det foreslås, at organiseringen - uanset valg af model - evalueres om 2 år.

Beslutning

Model 1 indstilles godkendt. Udvalget opfordrer til at afsøge muligheden for at samarbejde med andre kommuner om ansættelse af personale. Udvalget vægter individuelle forløb frem for holdforløb. Udvalget er vidende om, at tilrettelæggelsen af opgaven i nabokommunerne er meget forskelligartet. Udvalget ser frem til dels at kunne tilbyde et robust forløb til kræftpatienter, dels at se en evaluering om 2 år.

Bilag

Til toppen


8. Samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – udmøntning af 200.000 kr. i budgetaftalen


Resume

Sagsforløb: SS

I Budgetaftalen for 2014 er der afsat 200.000 kr. til samarbejdet mellem kommunen og de frivillige.

Brønderslev Kommunes Frivilligråd foreslår, at de 200.000 kr., der er afsat i budgetaftalen, bruges til at ansætte 1-2 medarbejdere evt. studentermedhjælpere, som skal gennemføre processen med de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

I aftaleteksten står: ”Det tilførte beløb på 200.000 kr. skal bl.a. anvendes til beskrivelse og afklaring af, hvorledes der kan etableres et øget samarbejde med de frivillige foreninger og deres respektive kommunale samarbejdspartnere.

Som godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på møde den 11. september 2013 har Frivilligrådet gennemført et pilotforløb i efteråret 2013. Der er nu udarbejdet en skabelon til en samarbejdsaftale, og med afsæt i denne skabelon er der udarbejdet 2 konkrete samarbejdsaftaler.

Frivilligrådet har afholdt et stormøde for relevante foreninger den 15. januar 2014, hvor skabelonen og erfaringerne fra pilotforløbet blev fremlagt.

Der er et stort potentiale i en styrkelse af den frivillige indsats som et supplement til de kommunale velfærdsydelser. Brønderslev Kommunes Frivilligråd har gennem længere tid drøftet samspillet mellem de frivillige organisationer og den offentlige sektor.

Frivilligrådet arrangerede den 22. april 2013 et debatmøde for de frivillige foreninger. Temaet for mødet var “Dilemmaer mellem den frivillige indsats og de offentlige professionelle opgaver.” Ca. 70 repræsentanter fra en lang række foreninger deltog i debatten. Det var et gennemgående indtryk fra debatten på mødet, at de frivillige organisationer har behov for og et ønske om at skabe klarere rammer for samspillet mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – for derigennem at styrke samarbejdet.

Et vigtigt formål med sådan en samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet præges af anerkendelse af og respekt for den forskel, der er på den ansatte/institutionen og de frivillige. De kommunale institutioner/ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og hvor der er krav om dokumentation m.v. De frivillige er kendetegnet ved, at deres motivation netop kommer af, at de er frivillige – og at de dermed selv organiserer og tilrettelægger deres frivillige indsats. Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik beskriver de overordnede principper for samarbejdet. Disse overordnede principper vil kunne konkretiseres ved hjælp af konkrete samarbejdsaftaler mellem de enkelte frivillige foreninger og den kommunale institution/område, som de samarbejder med.

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse på møde den 11. september 2013 har Frivilligrådet nu gennemført et pilotforløb i efteråret 2013. Der er udarbejdet en skabelon til en samarbejdsaftale, og med afsæt i denne skabelon er der udarbejdet 2 konkrete samarbejdsaftaler:

 • Én vedr. samarbejdet mellem Centerrådet og Plejecenteret Rosengården i Jerslev.

 • Én vedr. samarbejdet om Hjertemotion mellem Hjerteforeningen og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Frivilligrådet afholdt dernæst et møde for relevante foreninger den 15. januar 2014, hvor skabelonen og erfaringerne fra pilotforløbet blev fremlagt. Der deltog 32 repræsentanter fra 17 foreninger på mødet. Den opgave, der ligger foran nu, er at få udarbejdet samarbejdsaftaler for alle de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere. Brønderslev Kommunes Frivilligråd foreslår, at de 200.000 kr., der er afsat i budgetaftalen, bruges til at ansætte 1-2 medarbejdere evt. studentermedhjælpere, som skal gennemføre processen med de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere. Dette vurderes at kunne rummes inden for de afsatte ressourcer. Dermed kan aftalerne kvalitetssikres, og der opsamles erfaring med samarbejdet mellem det frivillige og det kommunale område.

Det vil blive en fordel for de ansatte i de kommunale, institutioner/områder, at rammerne for samarbejdet med de frivillige bliver konkretiseret i form af samarbejdsaftaler. Indgåelse af samarbejdsaftaler forudsætter, at de kommunale institutioner/områder er indstillet på at indgå i en anerkendende dialog med de frivillige, først med henblik på at få udarbejdet en konkret samarbejdsaftale og dernæst at få samarbejdet til at fungere herefter.

De frivillige efterspørger eksempelvis faste kontaktpersoner/livliner hos det faste personale på de pågældende institutioner eller eksempelvis i Visitationen. Hvis det på sigt er et ønske at udvide og udvikle samarbejdet mellem de frivillige foreninger og de kommunale velfærdsområder både på eksisterende og på nye områder, så vil sådan en proces kunne understøttes med ansættelse af en Frivilligkoordinator på deltid/fuld tid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter muligheden for at puljen anvendes til ansættelse af en midlertidig medarbejder til at varetage implementering af samarbejdsaftalerne på frivilligområdet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes en medarbejder midlertidigt.

Beslutning

Godkendt at beløbet anvendes til ansættelse af midlertidig arbejdskraft til implementering af samarbejdsaftalerne på frivilligområdet.

Til toppen


9. Orientering om Sundhedsprofil 2013


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Resultaterne fra sundhedsprofilundersøgelse, "Hvordan har du det? - 2013" foreligger nu. Der gives på mødet en kort gennemgang af hovedtendenserne for Brønderslev Kommune og Region Nordjylland.

Materiale udleveres på mødet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning. Udleverede plancher på mødet hæftes på referatet.

Udvalget ønsker:

 • ”Hvordan har du det?”-undersøgelsen fra 2010 forelagt inkl. en status for de indsatser, der har været i den mellemliggende periode.

 • Undersøgt, om den nye undersøgelse kan fordeles på skoledistrikter ligesom sidst.

 • Resultaterne af den nye sundhedsprofil forelagt på temamøde i Byrådet.

 • Udvalget er opmærksomt på, at Social- og Sundhedsudvalget har det overordnede ansvar for at løfte sundhedsopgaven, men at det er en opgave, der skal løftes bredt i alle udvalg.

Bilag

Til toppen


10. Høring Praksisplan 2014-2017


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Inden 1. maj 2014 skal der indgås ny aftale om praksisplan. Praksisplanudvalget har sendt Udkast til Praksisplan 2014-2017 i høring hos alle kommunerne i Region Nordjylland.

Udkast til Praksisplan og Brønderslev Kommunes udkast til høringssvar sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er tæt sammenhæng mellem praksisplanen og den kommende Sundhedsaftale. Praksisplanen er en rammeaftale, der sikre grundlaget for sundhedsaftalernes gennemførelse i forhold til almen praksis. De opgaver, som almen praksis forpligtes til at udføre i henhold til sundhedsaftalen, skal beskrives i Praksisplanen, og følges op af en underliggende aftale i det omfang, området er omfattet eller reguleret i lægernes overenskomst.

Formålet med praksisplanen er:

 • At styrke almen praksis’ samarbejde med kommunen og andre aktører omkring patientforløb, herunder at sikre grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis

 • At styrke almen praksis’ rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder at skabe sammenhæng til øvrige planer på sundhedsområdet

 • At sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens områder, således at alle borgere kan få et almenmedicinsk tilbud.

Brønderslev Kommune har gennem længere tid haft en særlig udfordring i forhold til lægedækning og har en relativ høj andel af ledige ydernumre. Der er i forbindelse med den gældende Praksisudviklingsplan udarbejdet et tillæg som nærmere beskriver de udfordringer, der er internt i kommunen, og hvilke individuelle rekrutteringsredskaber, regionen anvender til at rette op på problemstillingen. Brønderslev Kommune gør i høringssvaret særligt opmærksom på problemstillingen.

Det er aftalt, at kommunerne skal sikre, at udkast til praksisplan drøftes i Kommunalt Lægeligt Udvalgt (KLU). Udkastet til høringssvar et sendt til medlemmerne af KLU og kommentarer herfra forventes at foreligge til mødet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til Praksisplan 2014-2017 og udkast til høringssvar

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssig konsekvenser.

Beslutning

Forslag til høringsbrev anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Udpegning af medlem til politisk styregruppe for Sundhedsaftaler


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Social- og Sundhedsudvalget skal udpege en repræsentant til den politiske styregruppe for Sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland skal sikre, at der er aftalt en tydelig arbejdsdeling inden for sundhedsområdet. Det gælder både det konkrete samarbejde og de aftaler, der knytter sig hertil.

Til at forhandle Sundhedsaftaler, sikre en løbende udvikling af aftalerne og sikre en politisk forankring af samme er der derfor nedsat politiske styregrupper til at sikre denne proces med repræsentation af såvel Region som Kommune. Til styregruppen for Brønderslev Kommune er udpeget to repræsentanter fra Regionen, og der skal derfor ligeledes udpeges en repræsentant fra Brønderslev Kommunes Ældreomsorgsudvalg og en repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget. Den politiske styregruppe mødes ca. 2 gange årligt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger en repræsentant til den politiske styregruppe for Sundhedsaftaler.

Beslutning

Martin Bech blev udpeget.

Til toppen


12. Udpegning af repræsentant til Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: SS

I forlængelse af Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik skal der udpeges et kommunalt medlem som repræsentant til Frivilligrådet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at udvælge en repræsentant hertil.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik fastlægger rammerne for samarbejdet mellem Brønderslev Kommune og det frivillige sociale arbejde, samt udstikker retningslinjer og kriterier for tildeling af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde.

I overensstemmelse med Frivilligpolitikken er der valgt et Frivilligråd for en 4-årig periode. Frivilligrådet følger byrådsperioden. Derfor skal der vælges et nyt Frivilligråd for perioden. Byrådet besluttede i 2010 at Social- og Sundhedsudvalget udvælger repræsentant hertil.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger en repræsentant til Frivilligrådet.

Beslutning

Ole Jespersgaard blev udpeget.

Bilag

Til toppen


13. Institutionsbesøg Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget efter ordinær dagsorden.

Cassiopeia, Dronninglund kl. 11.00
Lundagervej, Dronninglund kl. 12.45
Vibevej, Dronninglund kl. 13.30
Sophielund, Dronninglund kl. 14.30

Der er planlagt institutionsbesøg efter møderne den 7. maj og 4. juni. Derudover skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til yderligere besøg jf. vedlagte liste.

Beslutning

Gennemført.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Formand Ole Jespersgaard vil orientere om møde med Hjerteforeningen den 10. februar 2014.

Beslutning

Formand Ole Jespersgaard orienterde om møde med Hjerteforeningen den 10. februar 2014, hvor adgangen til træning blev drøftet. Udvalget ønsker en sag forelagt på et kommende møde.

Drøftelse af tomgangsregning på Tygelsgade. Udvalget ønsker – henset til det store sparekrav i flerårsaftalen – en politisk drøftelse af, hvorfra regningen for tomgangshusleje skal betales.

Handicaprådet indkaldes til konstituerende møde inden udgangen af marts måned.

Til toppen


15. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen


16. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen


17. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 26. februar 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer