Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 9. marts 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Martin Bech var delvis fraværende, til kl. 11.00, og deltog alene i behandlingen af punkterne 5, 6, 10 og 12-16.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Mødestart udsat til kl. 10.00.

Punkt 12 flyttes fra lukket til åbent møde.

Martin Bech deltog i mødet fra kl. 11.00, og deltog alene i behandlingen af punkterne 5, 6, 10 og 12-16.

Tillægsdagsordenen behandles ikke.

Til toppen


3. Vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har lavet beregninger på de økonomiske konsekvenser af fordelingen af ydelser inden for vederlagsfri fysioterapi.

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har gennem en længere periode været stigende. Brønderslev Kommune har ikke direkte mulighed for at påvirke den økonomiske udvikling og har ikke mulighed for at fastsætte et kommunalt serviceniveau på området.

Fagforvaltningen har ud fra eksisterende data foretaget beregninger, som viser de økonomiske konsekvenser, hvis ydelserne fordelte sig på en anden måde.

Alle beregningerne er baseret på den faktiske fordeling af ydelser for 1. halvår 2016. I denne periode blev der leveret 11.279 ydelser, fordelt på 5.519 normalbehandlinger og 5.760 holdydelser, svarende til en fordeling på henholdsvis 49 % og 51 %.

Flytning fra normalbehandling til holdtræning

Hvis de 11.279 ydelser havde været fordelt med 25 % normalbehandling og 75 % holdtræning, ville det betyde, at 2.699 normalbehandlinger skulle have været leveret som holdtræning. Hvis de fordeles ud på forskellige holdstørrelser ud fra det eksisterende mønster, vil det betyde en reduktion i udgiften på 231.104 kr.

Øgende holdstørrelser

Ovenstående bygger på en antagelse om, at flere på hold frem for individuel behandling giver mulighed for at reducere den kommunale udgift. Tabellen viser de økonomiske konsekvenser af at flytte borgerne til et større hold. Der er lavet beregning på økonomiske konsekvenser, hvis henholdsvis 50 %, 75 % og 100 % af deltagerne flytter til et hold med én deltager mere.

Andel, der flytter til et hold med én deltager mere

Økonomiske konsekvenser

50 %

-38.459 kr.

75 %

-57.688 kr.

100 %

-76.917 kr.

I forhold til ovenstående beregning vil Brønderslev Kommune kunne have haft en mindreudgift på mellem 38.000 og 77.000 kr., hvis holdsammensætningen var anderledes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Fremsendes til Samarbejdsudvalg for fysioterapi med henblik at opnå et holdtræningsomfang på 75%.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


4. Ansøgning om flytning af ydernumre - vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af henvendelse fra Benefit Dronninglund om genoptagelse af ansøgning om flytning af ydernummer/kapacitet fra Dronninglund (Brønderslev Kommune) til Hals (Aalborg Kommune).

Sagsfremstilling

På Samarbejdsudvalg for Fysioterapis møde den 7. juni 2016 var der bred opbakning til at give tilsagn til flytningen, primært begrundet i det vedlagte talmateriale over fordelingen af ydernumre i forhold til kommunernes befolkningstal. På mødet blev der lagt stor vægt på, at der har været/er befolkningstilvækst i Aalborg Kommune, samtidig med at området Hals/Hjallerup ikke er dækket så godt ind i forhold til fysioterapeutisk kapacitet.

Baggrunden for ansøgningen er, at Benefit Dronninglund er blevet kontaktet af Hals Lægehus, som ønsker at optimere samarbejdet med fysioterapeuterne i Hals. På baggrund af denne kontakt ansøger Benefit Dronninglund om flytning af kapacitet under 30 timer til det nye lægehus i Hals pr. 1. oktober 2016.

Af den eksisterende Praksisplan for Fysioterapi i Region Nordjylland fremgår følgende vedrørende flytning af klinik/kapacitet:

”Flytning af klinik kræver altid godkendelse fra Regionen samt berørt kommune. Regionen meddeler ifølge overenskomstens § 19 godkendelse til flytning, medmindre det er i strid med praksisplanen. Region Nordjylland følger nedenstående procedure for behandling af ansøgning om flytning af klinik. […]Flytning på tværs af kommuner konstituerer en ændring af praksisplanen og kræver behandling i henholdsvis Regionsrådet samt i de berørte kommuner. […]”

Praksisplanen er godkendt af både samarbejdsudvalg samt Regionsråd og kommunalbestyrelser. Ændring af praksisplanen skal derfor behandles samme steder. Proces for flytning af kapacitet over kommunegrænser er derfor nedenstående:

 1. Samarbejdsudvalget tager stilling til, om det efter praksisplanen findes hensigtsmæssigt at flytte kapacitet som ansøgt.
 2. Såfremt samarbejdsudvalget finder flytning hensigtsmæssig, gennemføres høring af fysioterapeuter i de berørte områder samt af berørte kommuner.
 3. Høringssvar forelægges i så fald samarbejdsudvalget på mødet den 22. september 2016.
 4. Såfremt samarbejdsudvalget fortsat finder flytning hensigtsmæssig, fremlægges forslag til beslutning for Regionsrådet samt berørte kommunalbestyrelser.

Flytningen af kapaciteten vil betyde en mindre stigning i indbyggere pr. kapacitet i Brønderslev Kommune, som efter en eventuel flytning vil ligge tættere på regionsgennemsnittet.

Flytning af kapaciteter fra Brønderslev Kommuner til Aalborg Kommune vil umiddelbart give en statistisk bedre fordeling af kapacitet i forhold til befolkningens størrelse i de pågældende områder. Det er dog ikke umiddelbart muligt at forudsige, om patienterne ”flytter med”, og dermed ikke i hvor stor udstrækning fysioterapeuterne vil behandle patienter udelukkende fra deres eventuelt nye opland.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt man ønsker at godkende en ændring i Praksisplanen for Fysioterapi.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 10:

Belyses nærmere.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet supplerende materiale, dels vedrørende Vederlagsfri fysioterapi og dels vedrørende ydernumre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt udvalget på baggrund af de nye oplysninger ønsker at godkende en ændring i Praksisplan for Fysioterapi.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2016, pkt. 16:

Udvalget kan ikke tiltræde, at ydernummeret flyttes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. marts 2017

Benefit Fysioterapi i Dronninglund har fremsendt anmodning til medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget om genoptagelse af klinikkens ansøgning om flytning af ydernummer.

Klinikken fremhæver fordele ved en flytning og anmoder om lejlighed til at uddybe ansøgningen over for udvalget.

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, Region Nordjylland har i forlængelse af høringssvar fra Brønderslev Kommune givet Benefit Fysioteriapi afslag på flytning af ydernummer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter henvendelsen fra Benefit Fysioterapi, herunder ønsket om et møde mellem Benefit Fysioterapi og udvalget.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget fastholder tidligere beslutning med baggrund i, at det vil være vanskeligt at få nye fysioterapeuter i samme lokalområde.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Lægedækning og mulige samarbejdsflader mellem læger og kommune


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af et ønske fra formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget drøftes den generelle lægedækningssituation og mulige samarbejdsflader mellem læger og kommunen.

Sagsfremstilling

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Ole Jespersgaard, har bedt om et punkt på dagsordenen med henblik på at drøfte den generelle lægedækningssituation i Brønderslev Kommune, ikke mindst i lyset af, at lægerne i Jerslev lukker pr. 1. april 2017.

Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget Martin Bech har bedt om, at følgende punkt optages på dagsordenen: Martin Bech vil gerne have ”… et punkt på næste udvalgsmøde, hvor vi drøfter emner til et møde med lægerne. Jeg tænker, at der er mange ting vi kan have meget stor gavn af at drøfte. Det være sig bl.a. det nære sundhedsvæsen i Brønderslev, hvordan bruger vi hinanden bedst?, vederlagsfri fysioterapi, forebyggende tiltag (har lægerne eksempelvis nogle forslag til, hvilke forebyggende tiltag, der giver størst værdi, bl.a. i forhold til indlæggelser/genindlæggelser).”

Fagforvaltningen vil til mødet indhente aktuel status for de patienter, der i dag er tilknyttet lægerne i Jerslev.

Fagforvaltningen foreslår, at dialog med lægerne med fordel kan tilrettelægges i regi af Kommunalt-Lægeligt Udvalg (KLU). På mødet kan emner til drøftelsen nærmere fastlægges.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget dels drøfter den generelle lægedækningssituation, dels vurderer mulige emner til en drøftelse med lægerne på et kommende KLU-møde.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget er via pressen orienteret om, at læge Kaj Bernth overtager lægebetjening af borgerne i Jerslev. Udvalget er meget tilfredse med denne løsning.

Udvalget deltager i et kommende KLU-møde ved formand og næstformand med henblik på at opnå en tættere dialog med lægerne.

Til toppen


6. Evaluering af styringsmodel for træning og genoptræning


Resume

Sagsforløb: SS

Udvalgsformanden ønsker sagen om styringsmodel for træning og ggenoptræning genoptaget med henvisning til de erfaringer, der er gjort, siden udvalget traf beslutning den 14. september 2016 om at reducere serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2016 implementerede Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd en ny styringsmodel for:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140)
 • Genoptræning efter sygdom uden sygehusindlæggelse eller som følge af svækkelse (servicelovens § 86 stk. 1)
 • Træning på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer (servicelovens § 86 stk. 2)

Forinden var der gennemført en proces med henblik på godkendelse af private leverandører af genoptræning af ryg- og skulderrelaterede problematikker efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140). Alle Brønderslev Kommunes 4 tidligere leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse er godkendt efter den nye model. Træningsafdelingen i Brønderslev Kommune er leverandør af den øvrige træning og genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86, stk. 1-2.

I forbindelse med evalueringen har der været afholdt evalueringsmøder med både de private leverandører og Træningsafdelingen, og der har været arbejdet med kvalificering af datamaterialet. Tilbagemeldingen fra leverandørerne har bl.a. været, at den større fleksibilitet i kraft af opgaveløsningens pakkestruktur giver mulighed for større faglig kvalitet i træningen. Samtidig har det været muligt at sænke timeprisen bl.a. som følge af den nye snitflade mellem Træningsafdelingen og de private leverandører, der har givet Træningsafdelingen et større brugergrundlag. I vedlagte bilag er timeprisen beregnet i 2016-niveau og skal for at være gældende fremskrives efter KL's gennemsnitlige løn- og prisfremskrivningsfaktor på 2,1 %, hvorved timeprisen for 2017 kan beregnes til 431,83 kr. På baggrund af evalueringen opstilles to forslag til det fremtidige indhold i pakkerne for genoptræning efter sundhedslovens § 140. Pakkerne for træning og genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1-2, er ens i de to forslag.

Beskrivelsen af indholdet i pakkerne i forslag A og B er vedlagt som bilag.

Antallet af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse har været stigende i de seneste år, og tendensen ser ud til at fortsætte bl.a. som følge af kortere sygehusindlæggelser. Nedenfor vises udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i Brønderslev Kommune og i Region Nordjylland som helhed i perioden 2011-2015.

2011

2012

2013

2014

2015

Brønderslev Kommune

Almen

632

691

677

823

959

Specialiseret

218

215

174

145

156

Region Nordjylland

Almen

10.223

11.021

11.825

13.536

16.127

Specialiseret

3.521

3.620

3.263

3.103

3.220

Kilde: Esundhed 6. maj 2016.

På baggrund af udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i de seneste år foreslås det, at der laves en evaluering af hele opgavetilrettelæggelsen og forbruget omkring servicelovens § 86, stk. 1-2, og sundhedslovens § 140 igen i juni 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at

 • Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om indholdet i pakkerne skal være som beskrevet i forslag A, hvorved det nuværende budget for genoptræning efter sygehusindlæggelse kan overholdes, eller om det nuværende ressourceindhold i pakkerne skal fastholdes, som beskrevet i forslag B, og budgettet for genoptræning efter sygehusindlæggelse skal forhøjes med 311.000 kr. (2016-niveau) årligt fra Sundhedspuljen,
 • der laves en opfølgning på forbruget af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse igen i juni 2017,
 • borgere med en genoptræningsplan som følge af brystkræft visiteres til genoptræning hos privatpraktiserende fysioterapeuter med virkning fra 1. oktober 2016,
 • brugen af ”Tillægspakke psykisk overbygning” ændres i både forslag A og B, således at pakken både kan bruges til at give flere træningsgange og til at gøre de enkelte træningsgange længere med virkning fra 1. oktober 2016,
 • timeprisen ændres med virkning fra 1. januar 2017 til 431,83 kr., og
 • pakkerne ”Børnetræning basal”, ”Børnetræning avanceret” og ”Kort instruktion i forflytning til pårørende” slettes med virkning fra 1. oktober 2016.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2016, pkt. 13:

Fagenhedens forslag godkendt, herunder godkender udvalget model A.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. marts 2017

Udvalgsformanden ønsker sagen genoptaget med henvisning til de erfaringer, der er gjort siden udvalget traf beslutning den 14. september 2016 om at reducere serviceniveauet med henblik på at overholde budgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vil til mødet fremlægge opdaterede økonomioplysninger vedrørende model A og B.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev indstiller model B, idet der fortsat er vækst i kundegrundlaget på træningsområdet.

Lasse Risgaard, Knud L. Pedersen og Martin Bech ønsker – i lyset af, at der er en rimelig overensstemmelse mellem serviceniveau og afsat budget – først at tage stilling til udmøntning af midler fra sundhedspuljen, når det endelige regnskab for 2016 og betydningen heraf for 2017 foreligger.

Bilag

Til toppen


7. Ændring af interessentskabskontrakt vedr. Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

I bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S er man blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at lave henlæggelser til fremtidig indvendig og udvendig vedligeholdelse med de nuværende interessentskabskontrakter.

Bestyrelsen har derfor vedtaget ændring af interessentskabskontrakten, således det bliver muligt at lave en bunden reserve til fremtidig vedligeholdelse. Ændring af interessentskabskontrakten skal godkendes af de to interessenter: Region Nordjylland og Brønderslev Kommune. Ændringen skal efterfølgende godkendes i Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Ifølge lejekontrakten i Brønderslev Sundhedshus opkræves et beløb til forskellige vedligeholdelsesarbejder. Disse midler er øremærkede til f.eks. vedligeholdelse af facade, tagkonstruktion og tekniske installationer. Da udgifterne varierer over tid, er det nødvendigt, at de opkrævede midler kan gemmes, til når behovet for vedligeholdelse opstår. Rent regnskabsteknisk har der dog vist sig et problem i forhold til de nuværende interessentskabskontrakter.

Interessentskabet er regnskabsført efter Årsregnskabsloven. Efter Årsregnskabsloven er det kun faktiske udgifter og omkostninger, som kan afholdes i resultatopgørelsen. Midler opkrævet til vedligeholdelsesarbejder vil således blive betragtet som et overskud. Det fremgår af interessentskabskontrakten, at overskud ud over 5 % skal fordeles til ejerne, idet interessentskabet ikke har til formål at opnå fortjeneste. Det betyder, at hensættelse til fremtidig vedligeholdelsesarbejde ikke er muligt.

Den fælles intention interessenterne imellem er at henlægge midler til fremtidige vedligeholdelsesarbejder i interessentskaberne, således der er midler i selskaberne til eksempelvis renovering af taget, når behovet opstår. Rent regnskabsteknisk kan midlerne gemmes som en bunden reserve fremfor som en hensættelse.

Med den nuværende interessentskabskontrakt kan der ikke laves bundne reserver til fremtidig vedligeholdelse i interessentskaberne. For at muliggøre dette, har bestyrelsen vedtaget følgende tilføjelse til interessentskabskontrakten, som skal godkendes af interessenterne:

Interessenterne fastlægger i forbindelse med budgettet niveauet for årets hensættelse til vedligeholdelse. Beløbet afsættes som en bunden reserve på egenkapitalen i forbindelse med resultatdisponeringen for året. Beløbet reduceres med årets afholdte udgifter til vedligeholdelse. Reserven opløses i forbindelse med interessentskabets opløsning og fordeles på samme måde som den øvrige egenkapital (punkt 7.2.3 i bilag 1 og 2).

Da ændringer i interessentskabskontrakten er en tung administrativ proces, har bestyrelserne overvejet behovet for yderligere ændringer af interessentskabskontrakten. Bestyrelsen i Brønderslev Sundhedshus I/S har ikke fundet andre ændringer relevante.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender, at bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S bemyndiges til at foretage ændringer af interessentskabskontrakten, der sikrer, at der kan laves bundne reserver til vedligeholdelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


8. Årsrapport fra Værestedet Fristedet 2016


Resume

Sagsforløb: SS

Værestedet Fristedet, v/Kirkens Korshær, fremsender resultatopgørelse for 2016 og budget 2018 til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fristedet er oprettet af Kirkens Korshær på opfordring af Brønderslev Kommune. Fristedet drives efter § 104 i Lov om Social Service som et aktivitets- og samværstilbud for socialt sårbare mennesker med misbrugsproblemer samt psykiske og sociale problemer.

Fristedet benyttes dagligt af gennemsnitligt 25 borgere, og har kontakt til ca. 80 borgere i alderen 25 til 82 år. Fristedet har åbent minimum 34 timer om ugen. Der serveres 3 måltider om dagen: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe - hvor der til hvert måltid deltager 15-20 borgere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/SS/ÆO

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2016.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2016 er der rapporteret 1.090 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2015 var 1.195 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundhed- og Ældreområdet

352

377

74

21

10

834

Handicap- og Psykiatriområdet

159

8

24

0

5

196

Visitationen

0

0

0

2

4

6

Private udbydere: Kornumgaard

9

41

4

0

0

54

I alt

520

426

102

23

19

1.090

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andet” i udbredt grad er kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været to ”Alvorlig skade” og en af alvorlighedsgraden ”Dødelig”, hvor der er lavet dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 46 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 23 tværsektorielle UTH, hvor de 18 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 5 UTH er fra eksterne sektorer.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses et fald fra 268 hændelsesanalyser i år 2015 til 187 i 2015. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Et fokusområde har været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 72 i år 2015 til 102 i 2016, med større bredde i infektionstyper.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH samt tiltag som følge af hændelsesanalyser. I år 2016 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH og i antallet af hændelsesanalyser. Det kan skyldes mindre fokus på patientsikkerhedsarbejdet, hvorfor der må iværksættes handlinger for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up-møder omkring UTH for afdelingsledere og personale, introduktion til UTH for nyansatte og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, som kan lede til handlinger, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd. De færre indrapporteringer kan også være udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. 90 % selvforsyning


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af drøftelser af sagen om revisitering af borgere på Det Specialiserede Voksenområde i aktivitets- og samværstilbud fremlægger Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forslag til drøftelse af, hvordan arbejdet med 90 % selvforsyning skal foregå fremadrettet.

Sagsfremstilling

I oktober 2012 blev Serviceniveau for voksne på social- og sundhedsområdet godkendt i Social- og Sundhedsudvalget. I serviceniveauet lagde Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd op til, at ”Brønderslev Kommune ønsker en nuanceret vifte af tilbud til målgruppen inden for Handicap, Psykiatri og udsatte. Brønderslev Kommune forventer selv at kunne etablere tilbud til 90 % af målgruppen” (bilag 1, øverst side 11). Under behandling af sagen i Social- og Sundhedsudvalget blev det besluttet, at formuleringen skulle erstattes af ”Brønderslev Kommune skal have de faglige tilbud, der giver mulighed for at rumme 90 % af egne borgere” (bilag 2, under punkt "beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10. oktober 2012").

I 2013 blev Masterplanen for Det Specialiserede Voksenområde godkendt. I denne stod det beskrevet, at ”vi arbejder på at blive 90 % selvforsynende” (bilag 3, nederst side 4).

I august 2016 blev taksterne på Springbrættet besluttet ændret, med henblik på at sikre konkurrencedygtige takster. I sagen blev det beskrevet, at ”Brønderslev Kommune arbejder på at opnå den besluttede strategi om 90 % selvforsyning” (bilag 4).

Hensigten med at arbejde i retning af 90 % selvforsyning udspringer af lovgivningen om handle- og betalingskommuner. Efter vedtagelsen af denne lov er udviklingen gået i retning af, at kommunerne i vidt omfang visiterer til egne tilbud med henblik på langsigtet at kunne styre indsatser og tilhørende økonomi. Endvidere understøtter strategien om 90 % selvforsyning muligheder for stordrift, som kan sikre såvel det faglige niveau og en alt-andet-lige lavere pris for det enkelte tilbud.

I pressen er det for nylig blevet debatteret, hvordan man skal opfatte de 90 % selvforsyning. Siden 2012, hvor begrebet dukkede op første gang, har forståelsen været, at der var tale om egenkommunale tilbud. I pressen har der været fremført det synspunkt, at de 90 % selvforsyning skulle opfattes sådan, at de pågældende tilbud blot skulle være i Brønderslev Kommune. Hermed vil borgere i private tilbud placeret i Brønderslev Kommune tælle med i selvforsyningsgraden.

Såfremt definitionen af 90 % selvforsyning fremover også skal omfatte private tilbud i Brønderslev Kommune, er der behov for en samtidig drøftelse af visitationspraksis, idet udgangspunktet i dag er visitation til det relevante tilbud med den billigste pris. Vil en ændring af definitionen af selvforsyningsgraden samtidig betyde en ændring af visitationspraksis?

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om de 90 % selvforsyning skal defineres som:

A. omfattende kommunale leverandører i Brønderslev Kommune

B. omfattende såvel kommunale som private leverandører i Brønderslev Kommune,

samt om en eventuel ændring af selvforsyningsgraden skal give anledning til en ændring af den nuværende visitationspraksis.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget godkender model B, og dette valg giver ikke anledning til ændring af nuværende visitationspraksis.

Såfremt visitationspraksis skaber ledige pladser på kommunale institutioner, så må normeringen tilpasses på det pågældende sted.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag 2017

Fredag den 29. september 2017 er det Frivillig Fredag. "Vis værdien" er temaet for dette års Frivillig Fredag. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet til, at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Beslutning

Orientering om forventet regnskabsresultat 2016 for handicap- og psykiatriområdet.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Henvendelser vedr. serviceniveauet på Træningsområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af henvendelser fra privatpraktiserende fysioterapeuter og Træningsafdelingen vedrørende serviceniveauet på Træningsområdet.

Sagsfremstilling

De private fysioterapiklinikker og medarbejderne i Træningsafdelingen har henvendt sig til udvalget i forlængelse af beslutningen i efteråret 2016 om reduktion af serviceniveauet på træningsområdet.

De private fysioterapiklinikker i Brønderslev Kommune fremsender bemærkninger til den indgåede kontrakt med Brønderslev Kommune om genoptræning. De private fysioterapiklinikker bemærker, at der siden kontraktens indgåelse på kommunens foranledning er sket flere ændringer i kontrakten, der med de seneste ændringer har gjort det vanskeligt for De private fysioterapiklinikker at leve op til forpligtelserne i kontrakten.

Tidligere er honorar og timepris blev sat ned, og senest er der sket en yderligere honorarnedsættelse (med 30 %) .

De private fysioterapiklinikker anmoder om et møde med Social- og Sundhedsudvalget om den nuværende kontrakt og kvalitetsstandard.

TR'erne i Træningsafdelingen har den 1. marts 2017 tilsvarende skrevet til udvalget på vegne af personalet i Træningsafdelingen og gjort opmærksom på, at det er vanskeligt at levere den fornødne træning til borgerne. Henvendelsen er sendt til udvalget og til MED-udvalget for Sundhed og Velfærd, som fik henvendelsen forelagt på møde den 1. marts 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter henvendelserne fra de private fysioterapiklinikker og medarbejderne i Træningsafdelingen, herunder ønsket om et møde mellem de private fysioterapeuter og udvalget.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

De private og de kommunale fysioterapeuter inviteres til et møde.

Bilag

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 9. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer