Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 29. marts 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Statistik for behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter 2016


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter i 2016.

Fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder fire forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug:

 • Individuel behandling
 • Dagbehandling (gruppe)
 • Intensiv behandling (gruppe)
 • Socialpædagogisk tilbud (gruppe)

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at borgergruppen i Brønderslev Rusmiddelcenter hovedsageligt dækker over tre målgruppetyper:

 • Borgere med et rent misbrug
 • Borgere med en diagnose og et misbrug
 • Borgere med flere diagnoser og misbrug

Behandlingen foregår i lokaler i Jyllandsgade i Brønderslev og på rådhuset i Dronninglund.

Statistik for misbrugsbehandling 2016

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2016. Statistikken viser følgende tre tendenser:

Færre i behandling i 2016

Samlet set har der været 50 færre borgere i behandling i 2016 end i 2015. Det svarer til et fald på 34 %.

Flere mænd end kvinder er i behandling

Statistikken viser, at 68 % af de borgere der er i behandling for enten stof- eller alkoholmisbrug er mænd. Der er sket et fald i den andel af mænd, der er i behandling fra 79,2 % i 2015.

Statistikken tegner ydermere et billede af, at det i særdeleshed er unge mænd under 30 år, der er i behandling for stofmisbrug.

De fleste borgere i behandling kommer fra Brønderslev

Ud af de 96 borgere, der har været i behandling i 2016, kommer 54 fra Brønderslev, hvilket svarer til 56 % af det samlede antal i behandling. Der er dog sket et fald fra 74 % i 2015. Samtidig er der sket en lille stigning i antallet af borgere fra Dronninglund og Hjallerup i behandling i Rusmiddelcentret fra 14 % i 2015 til 28 % i 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og afdelingsleder Rikke Jæger deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Udvalget ønsker belyst, hvorfor der er en nedgang i antal borgere i misbrugsbehandling.

Bilag

Til toppen


4. Projekt "Bevæg dig for livet - senior"


Resume

Sagsforløb: FK/SS/ÆO

Drøftelse af henvendelse fra DGI/DIF (DAI-senior) om Brønderslev Kommunes deltagelse i projekt "Bevæg dig for livet - senior".

Sagsfremstilling

DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idrætsforbund) repræsenteret ved DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) for seniorer sender projektforslag vedrørende projekt "Bevæg dig for livet - senior".

Der gives gennem projektet mulighed for, at Brønderslev Kommune

 • får flere aktive seniorer
 • får let adgang til kvalificerede senioraktiviteter
 • kan rekruttere og visitere seniorer til aktiviteter i foreningslivet
 • kan brande sig med at være med i senioraktiviteternes superliga

Brønderslev Kommune er fra DGI Nordjylland peget på som del-projekt i det landsdækkende projekt med fokus på at få 15% flere aktive seniorer. Målsætningen er, at

 • inaktive seniorer - bliver aktive
 • aktive seniorer - fastholdes
 • selvorganiserede aktive seniorer - bliver aktive i forening

Formålet med projektet er at opbygge en model med et bredt samarbejde mellem alle aktører i Brønderslev Kommune og understøtter således kommunens målsætning om at være i samspil med borgerne. Projektet skal støtte op om eksisterende aktiviteter, etablering af nye aktiviteter og målrette kommunikation med målgruppen i et samspil mellem Træningsafdelingen, Aktivitetsområdet, Hallerne, Idrætsforeningerne og de mange frivillige ildsjæle i kommunen.

Da DGI og DIF præsenterede projektet deltog Sundhed- og Ældrechef Lone Iversen, afdelingsleder for Forebyggelse og Rehabilitering og konstitueret på Aktivitetsområdet Helle Rasmussen samt Fritids- og Kulturchef Lotte Worup. Der er enighed om, at projektets formål og indhold vil kunne støtte op om samarbejdet i de faglige områder sammen med de mange frivillige foreninger og ildsjæle.

Økonomi:

Projektet løber over 2½ år med forventet start sommeren 2017.

For at projektet kan realiseres og de mange aktører kan få igangsat aktiviteterne er der i projektet forventning om ansættelse af konsulent på deltid, der finansieres med følgende beløb pr. år:

Brønderslev Kommune - Foreslås finansieret af Sundhedspuljen

125.000 kr.

DGI/DIF - projektmidler

125.000 kr.

250.000 kr.

Den samlede finansiering fra Sundhedspuljen er 312.500 kr. fordelt over 3 budgetår.

Dertil skal der beregnes midler til markedsføring og projektudvikling på 75.000 kr. pr. år, som foreslås finansieret indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område gennem en prioritering i projekter og initiativer i projektperioden.

Den samlede finansiering fra Fritids- og Kulturudvalgets område er 187.500 kr. fordelt over 3 budgetår.

Idrætssamvirke er positive overfor projektet og indgår gerne i dialog om udviklingen af projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter projektet, inden det fremsendes til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Personale

Ansættelse af konsulent på deltid.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 9. marts 2017, pkt. 5:

Fritids- og Kulturudvalget kan anbefale gennemførelse af projektet med den anførte økonomi.

Beslutning

Beslutning afventer budgetopfølgning 1/2017.

Bilag

Til toppen


5. Frivilligrådets årsberetning 2016


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådets formand Knud Jørensen har udarbejdet Frivilligrådets årsberetning for 2016.

Årsberetningen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet har udarbejdet en beretning for aktiviteterne i 2016.

I 2016 har Frivilligrådet haft fokus på følgende områder/aktiviteter:

 • • Frivilligmesse - Frivillig Fredag
 • • Uddeling af Den sociale Frivilligpris
 • • Indstilling vedrørende tildeling af §18 midler
 • • Samarbejde mellem det kommunale system og de frivillige foreninger

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter beretningen og tager den til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 1. marts 2017, pkt. 7:

Godkendt.

Frivilligrådet ønsker beretningen fremsendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport over magtanvendelser på Handicap- og Psykiatriområdet samt Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ÆR/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service §136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Årsrapporten over magtanvendelser 2016 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2016 indberettet 36 magtanvendelser. I 2014 og 2015 var der indberettet hhv. 186 og 73 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2016 indberettet 147 magtanvendelser. I 2014 og 2015 var der indberettet hhv. 247 og 144 magtanvendelser.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2016

Det Specialiserede Voksenområde

Ledelsen på de enkelte tilbud har også i 2016 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang.

For de tilbud der oplever et behov for at arbejde målrettet på at nedbringe magtanvendelse, er der mulighed for at indhente specialbistand fra VISO.

Ældreområdet

På Ældreområdet er en medarbejder fra hvert plejecenter i løbet af året blevet uddannet i forebyggelse af vold og trusler. Medarbejderne skal forestå undervisning og rådgivning af kollegaerne på de enkelte plejecentre.

Alle magtanvendelser drøftes løbende på ledermøder med henblik på minimering og udvikling af disse. Hvis der opleves et behov, indhenter Ældreområdet specialbistand fra VISO.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Henvendelser vedr. serviceniveauet på Træningsområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Afholdelse af møde med de privatpraktiserende fysioterapeuter og Træningsafdelingen vedrørende serviceniveauet på Træningsområdet.

Sagsfremstilling

De private fysioterapiklinikker og medarbejderne i Træningsafdelingen har henvendt sig til udvalget i forlængelse af beslutningen i efteråret 2016 om reduktion af serviceniveauet på træningsområdet.

De private fysioterapiklinikker i Brønderslev Kommune fremsender bemærkninger til den indgåede kontrakt med Brønderslev Kommune om genoptræning. De private fysioterapiklinikker bemærker, at der siden kontraktens indgåelse på kommunens foranledning er sket flere ændringer i kontrakten, der med de seneste ændringer har gjort det vanskeligt for De private fysioterapiklinikker at leve op til forpligtelserne i kontrakten.

Tidligere er honorar og timepris blev sat ned, og senest er der sket en yderligere honorarnedsættelse (med 30 %) .

De private fysioterapiklinikker anmoder om et møde med Social- og Sundhedsudvalget om den nuværende kontrakt og kvalitetsstandard.

TR'erne i Træningsafdelingen har den 1. marts 2017 tilsvarende skrevet til udvalget på vegne af personalet i Træningsafdelingen og gjort opmærksom på, at det er vanskeligt at levere den fornødne træning til borgerne. Henvendelsen er sendt til udvalget og til MED-udvalget for Sundhed og Velfærd, som fik henvendelsen forelagt på møde den 1. marts 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter henvendelserne fra de private fysioterapiklinikker og medarbejderne i Træningsafdelingen, herunder ønsket om et møde mellem de private fysioterapeuter og udvalget.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 12:

De private og de kommunale fysioterapeuter inviteres til et møde.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 29. marts 2017

De private og kommunale fysioterapeuter er indbudt til Social- og Sundhedsudvalgets møde kl. 09.00.

Følgende deltager:

Lasse Olsen, Ergoterapeut og TR, Træningsafdelingen

Line Lillelund, Fysioterapeut, Træningsafdelingen

Thomas Borup, medejer af Benefit, Dronninglund

Beslutning

Følgende deltog:

Lasse Olsen, Ergoterapeut og TR, Træningsafdelingen

Line Lillelund, Fysioterapeut, Træningsafdelingen

Thomas Borup, Benefit, Dronninglund

Lasse Lindgren, Benefit, Dronninglund

Besøg gennemført.

Bilag

Til toppen


8. Vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en analyse over forbruget af vederlagsfri fysioterapi i 2016.

Resultaterne fremlægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har mulighed for, at følge forbruget af vederlagsfri fysioterapi hos borgerne i Brønderslev Kommune. De tilgængelige tal giver mulighed for at se på fordelingen af ydelser mellem f.eks. holdtræning og individuel behandling, men kan også bruges til at sammenligne de største klinikkers ydelsesmønstre.

Hovedresultaterne vil bliver fremlagt på mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social-og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


9. Omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/HAR/MED-Adm./MED-Sundhed og Velfærd/SS/ØK

På baggrund af Byrådets beslutning den 30. marts 2016 om at afvikle Flerårsaftalen for 2014-2017 på Det Specialiserede Voksenområde blev PricewaterhouseCooper (PwC) anmodet om at udarbejde en rapport med anbefalinger i forhold til besparelsesmulighederne på området med henblik på at sikre et provenu.

PwC har i løbet af 2016 foretaget en analyse af området, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. er blevet gennemgået. PwC har udarbejdet anbefalinger, som skal sikre, at der opnås en forventet udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017. Med afsæt i rapporten er der udarbejdet et kommissorium for, hvordan PwC’s anbefalinger realiseres.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende PwC-rapporten.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2013 vedtog Byrådet en Flerårsaftale for 2014-2017 på Det Specialiserede Voksenområde, herunder UngeCentret i Brønderslev Kommune. Flerårsaftalens formål var at reducere udgiftsniveauet på området over en 4-årig periode, så det svarede til landsgennemsnittet – en reduktion svarende til 17,6 mio. kr. Flerårsaftalen blev godkendt som en del af budgetaftalen for 2014.

Byrådet besluttede imidlertid at afvikle Flerårsaftalen den 30. marts 2016, da der primo 2016 ikke var fundet de tilstrækkelige besparelser. I forlængelse af lukningen af Flerårsaftalen bestilte Økonomiudvalget PwC til at udarbejde en rapport i forhold til besparelsesmulighederne på området baseret på en gennemgang af en række sager med henblik på at udarbejde skarpere sagsafgørelser, som kunne sikre et provenu, sideløbende med at der blev lavet en gennemgribende sagsbehandling efter Voksenudredningsmetoden.

PwC har således i løbet af 2016 foretaget en analyse af området, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. er blevet gennemgået, og der er udarbejdet en rapport med anbefalinger til indsatsområder på baggrund heraf. Analysens aktører har inkluderet myndighed og udfører på Det Specialiserede Område samt Økonomiafdelingen (jf. bilag).

Den færdige rapport sandsynliggør, at der fremadrettet kan findes de besparelser, som blev forventet i forbindelse med lukning af Flerårsaftalen, svarende til ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

Analysen har afdækket besparelsespotentialer på følgende indsatsområder:

 1. Borgerstyret personlig assistance (BPA) – serviceloven (SEL) §§ 95 og 96
 2. Merudgifter – SEL § 100
 3. Bostøtte – SEL § 85 samt tilhørende §§ 103 og 104
 4. Midlertidige botilbud – SEL § 107
 5. Længerevarende botilbud – SEL § 108 – tillægsydelser
 6. Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104/Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 7. Differentierede takster
 8. Omorganisering af Visitationen, Det Specialiserede Område

For at sikre, at PwC-rapportens anbefalinger realiseres, er der udarbejdet et kommissorium, som foreskriver, hvordan det videre arbejde med indsatsområderne skal forløbe, således at de påpegede økonomiske potentialer realiseres (jf. bilag).

De foreslåede indsatser vil imidlertid betyde revurdering af de sager, som er omfattet af indsatsområderne, hvilket vil medføre at en lang række borgere vil få ændret i det tilbud, som Brønderslev Kommune stiller til rådighed for dem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter rapporten samt godkender kommissoriet for realisering af PwC-rapportens anbefalinger.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Arbejdet med revurdering af sager vil foregå sideløbende med medarbejdernes daglige arbejdsopgaver i Visitationen, Det Specialiserede Område, hvorfor der i revurderingsperioden vil være et øget og betydeligt arbejdspres. Dette kan medføre, at sagsbehandlingstiden overskrides i perioden.

Samtidig vil Visitationen, Det Specialiserede Område, blive omorganiseret for at sikre udmøntning af ensartet serviceniveau. Hvor medarbejderne i dag sidder med hver deres specialer, vil afdelingen fremadrettet blive opdelt i 2 teams, hhv. Team Døgnforanstaltninger og Team Dagforanstaltninger, hver med en faglig teamkoordinator. Denne omorganisering medfører blandt andet, at medarbejderne skal omstille sig til at arbejde mere tværgående for derved at sikre ens serviceniveau.

Derudover vil indførelse af differentierede takster på Det Specialiserede Voksenområde og den medfølgende besparelse betyde, at der skal ske en reduktion af de personalemæssige ressourcer på området.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en realisering af de beskrevne besparelsespotentialer er en forudsætning for, at den resterende besparelse på 6,3 mio. kr. fra flerårsaftalen kan udmøntes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 8:

Udvalget drøftede rapporten og understreger, at provenuet på 6,3 mio.kr. skal opnås i 2017. Inden for denne ramme giver udvalget en udstrakt frihed til forvaltningen til at vurdere, hvordan man bedst muligt opnår dette provenu.

Udvalget nikker anerkendende til kommissoriet, og sender det videre til høring med anbefaling.

Martin Bech var fraværende.

Handicaprådet, 26. januar 2017, pkt. 4:

Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Ellen Lykke gav en kort orientering om baggrund for og indholdet af rapporten fra PwC, samt status for det allerede påbegyndte arbejde.

Handicaprådet udtaler:

 • at det er beklageligt at Handicaprådet først orienteres om rapporten og indholdet af rapporten så sent i forløbet.
 • at der bør være et større fokus på at sikre gode forhold for de borgere med handicap i aldersgruppen 65+ end det rapporten umiddelbart ligger op til.
 • at man imødeser en kommende drøftelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi samt forholdt mellem handicapområdet og ældreområdet.

Fraværende:

Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet

Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt

Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Fag MED Sundhed og Velfærd, 1. marts 2017, pkt. 7:

Henrik orienterede om omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev kommune.

Der blev taget udgangspunkt i PwC's rapport, hvor der er udarbejdet anbefalinger i forhold til besparelsesmulighederne på området.

Fag MED Administration og Ejendomsservice, 6. marts 2017, pkt. 9:

Fag MED Administrationen og Ejendomsservicer ser positivt på kommissoriet.

Medarbejdersiden udtrykker bekymring for den ekstra arbejdsbelastning i perioden, hvor projekt og opkvalificeringen gennemføres

Medarbejdersiden støtter i øvrigt op om Visitationens høringssvar.

Fraværende: Jens Davidsen og Annette Lerche

Supplerende sagsfremstilling til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2017:

PwC-rapporten har nu været i høring i lokal-MED/personalemøder med MED-status og har efterfølgende være til drøftelse i fag-MED.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender PwC-rapporten og kommissoriet for rapportens udmøntning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 1:

Punktet blev ikke behandlet, da tillægsdagsordenen ikke blev godkendt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender PwC-rapporten og kommissoriet for rapportens udmøntning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget noterer sig de indkomne høringssvar og godkender rapporten og kommissoriet til rapportens udmøntning.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning fra Hjerteforeningen vedrørende projekt Hjertemotion


Resume

Sagsforløb: SS

I samarbejde med Hjerteforeningen har der de seneste år været afviklet et projekt med hjertevenlig motion.

Hjerteforeningen ønsker at videreføre dette i 2017, og ansøger derfor om 27.700 kr. hertil.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen og Brønderslev Kommunes Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdeling har de seneste år haft etableret et samarbejde om hjertemotion. Projektet har været en videreudvikling af Brønderslev Kommunes tidligere faste tilbud i Brønderslev til borgere med iskæmisk hjertesygdom, som opfølgning på 10 ugers rehabiliteringsforløb. Med dette samarbejde kan der tilbydes opfølgning i 4 måneder til alle borgere, der har deltaget i de kommunale rehabiliteringstilbud. Der er tilbud gennem Hjerteforeningen to steder i kommunen, i Dronninglund og i Brønderslev, og der er på hvert hold plads til 10-14 deltagere.

Efter deltagelse i Hjerteforeningens hjertemotionshold skal borgerne efterfølgende finde permanente træningsmuligheder ude i foreningslivet, aktivitetscentre, motionscentre m.v. alt afhængig af, hvad der passer til dem.

Hjerteforeningens lokalafdeling i Brønderslev ansøger om et tilskud på 27.700 kr. i 2017 primært til instruktørløn til 2 hold i projekt hjertemotion. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. december 2015 en lignende ansøgning på 29.700 kr. fra Hjerteforeningen til projektet i 2016.

Som det fremgår af Hjerteforeningens budget til indsatsen, er det samlede underskud for de to hold opgjort til 27.700 kr.

Af ansøgningen fremgår, at Lokalforeningen håber, at Social- og Sundhedsudvalget vil støtte hjertemotionsholdene med det manglende beløb til glæde og gavn for patienter, deres pårørende og det danske sundhedssystem, der forventeligt kan nedbringe antal genindlæggelser og andre omkostninger baseret på en dårlig livskvalitet.

Lokalforeningen fremhæver, at tilmeldte deltagere/kursister både i Dronninglund og Brønderslev har udtrykt stor tilfredshed med motionsholdenes afvikling.

Budget

Instruktørløn 18.600 kr. x 2

-37.200 kr.

Hjertecafeer

0 kr.

Hjertestartkursus 2 stk.

-4.000 kr.

Lokale

0 kr.

Kaffe, frugt og afslutning

-6.500 kr.

Deltagerbetaling 25 x 800 kr.

20.000 kr.

Resultat

-27.700 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget imødekommer ansøgningen med det ansøgte beløb på 27.700 kr.

Beløbet finansieres af afsat pulje på sundhedsområdet i budget 2017 til imødekommelse af opgaver på sundhedsområdet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at restbeløbet på puljen pr. 20. marts 2017 for 2017 er 1.473.957 kr.

Gives bevillingen, vil saldoen for 2017 være 1.446.257 kr.

Beslutning

Udvalget mener principielt, at der først bør tages stilling til udmøntning af sundhedspuljen efter budgetopfølgning 1/2017.

Godkendt idet beløbet er af mindre størrelse.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Udvalget bakker op om at være fælles afsender på arrangement med Frivilligrådet inden sommerferien.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 29. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach