Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 4. oktober 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærninger.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: IR/HAR/ÆR/SS/ÆO/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i forbindelse med det fortsatte arbejde omkring hygiejne udarbejdet en Hygiejnepolitik. Politikken sendes til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget, inden den sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om høringssvar.

Sagsfremstilling

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsaftalen for Region Nordjylland samt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke og fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den forbindelse er der udarbejdet en Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune, som skal være med til at sikre koordinering på tværs af fagforvaltninger samt en struktureret kontakt til regionens hygiejneindsats, Infektionshygiejnen Region Nordjylland.

Brønderslev Kommune ønsker således fortsat at arbejde målrettet med hygiejne.

Formålet med Brønderslev Kommunes hygiejnepolitik er:

  • At arbejde sundshedsfremmende og forebyggende for derigennem at reducere infektions- og smitterisikoen for børn, unge og voksne i kommunen, kommunens medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.
  • At fastholde det høje infektionshygiejniske niveau i Brønderslev Kommune.

Politikken er udarbejdet med hensyn til borgerne og deres velbefindende og gælder for Brønderslev Kommunes personale samt leverandører.

For at sikre det målrettede arbejde med hygiejne i Brønderslev Kommune er der samtidig oprettet en Hygiejneorganisation. Organisationen består af en overordnet leder, et hygiejnekoordinationsudvalg og en række hygiejnekontaktpersoner.

Hygiejneorganisationen har blandt andet haft til formål at udarbejde og godkende Hygiejnepolitikken.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Sundheds- og Ældrechef Lone Iversen deltager under punktet.

Indstilling

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 14:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Handicaprådet, 26. september 2017, pkt. 5:

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet godkender hygiejnepolitikken.

Dog bør det præciseres, at politikken ikke kun dækker institutioner, men også borgerens eget hjem.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 8:

Ældrerådet videresender hygiejnepolitikken med anbefaling.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om ændret praksis for borgeres betaling for buskørsel i botilbud


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Orietering om udtalelse fra Ankestyrelsen om borgeres betaling for private ture i busser tilhørende botilbud samt ophør af Brønderslev Kommunes nuværende praksis herfor.

Handicaprådet orienteres om sagen på førstkommende møde.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 3. juli 2017 udsendt brev på baggrund af en række henvendelser fra kommuner og borgere vedrørende kommuners og en regions opkrævning af betaling for privat befordring for beboere i botilbud (bilag 1).

Heri skriver Ankestyrelsen:

  • at et botilbud vederlagsfrit kan stille transport til rådighed til beboernes private aktiviteter,
  • at det ikke er lovligt at opkræve særskilt betaling for en sådan transport, og
  • at Transportministeriet finder, at der er tale om ikke-erhvervsmæssig personbefordring, som ikke kræver tilladelse.

På baggrund heraf er det Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner og regioner ikke lovligt kan opkræve særskilt betaling af beboere i botilbud for private ture i busser tilhørende botilbuddet. Det vil sige, at eventuelle omkostninger til denne transport skal afholdes sammen med botilbuddets øvrige omkostninger, således at de indgår i beregning af taksten.

Dog vurderes der ikke at være tale om en klar ulovlighed fra kommunernes side, da retstilstanden på området har været uklar på grund af tidligere udtalelser fra Socialministeriet. Ankestyrelsen vurderer heller ikke, at der er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende tilbagebetaling af ulovligt opkrævede beløb.

Praksis i Brønderslev Kommune er administreret med udgangspunkt i tidligere udmeldinger fra Socialministeriet, der præciserede, at kommunernes botilbud kan afregne for udgifter til benzin, olie, sprinklervæske o.l. i forbindelse med beboernes private ture i botilbuddenes busser.

På baggrund af ovenstående udtalelse fra Ankestyrelsen har fagforvaltningen bragt denne praksis til ophør pr. 1. august 2017.

Praksis på Psykiatriområdet

Praksis på Psykiatriområdet har indtil nu været, at der som udgangspunkt ikke køres i botilbuddets bus til private formål som fritidsaktiviteter eller familiebesøg. Såfremt den pågældende aktivitet har et pædagogisk formål, der understøttes af indsatsområder i den enkeltes handleplan, kan beboeren benytte botilbuddets bus mod betaling, som i 2016 blev fastsat til 1,50 kr. pr. km. Hvis bussen anvendes til fælles pædagogiske aktiviteter for beboerne, skal kørslen udføres vederlagsfrit, bortset fra dækning af variable udgifter, som f.eks. udgifter til diesel. Der må ikke medregnes udgifter til afskrivning, forsikring, afgifter og vedligeholdelse/reparationer.

Der er 3 busser på tilbuddet Springbrættet som alle borgere benytter. Bussen anvendes ikke til private formål, og borgerne opkræves således ikke betaling herfor. Al kørsel er indeholdt i taksten, og er en del af borgernes visiterede dagtilbud.

Botilbuddet Hedebo har 1 bus. Borgerne køres til eksempelvis lægebesøg, tandlæge blodprøvetagning, psykologsamtaler, udflugter og andre pædagogiske formål, indkøb privat og indkøb af mad til gruppen. Der er cirka 30 borgere, der benytter bussen. Borgerne betaler 1,50 kr. pr. km. for de ture, de deltager i.

Det samlede beløb for opkrævning af kørsel med Hedebos bus i 2016 er 11.232 kr.

Praksis på Handicapområdet

Praksis på Handicapområdet har indtil nu været, at kørsel til fritidsaktiviteter, læge, tandlæge, sygehus og speciallæge ikke faktureres til borgeren. Kørsel til feriekoloni, private aktiviteter som familiebesøg og køreture ud i det blå faktureres til borgeren.

I 2016 var der 6 busser på handicapområdet, og det samlede beløb, der blev opkrævet for kørsel med disse busser, var 12.169 kr.

I 2017 er der dog blevet skrottet en bus, så tilbuddet nu har 5 busser.

Det samlede beløb for opkrævning af kørsel på handicapområdet forventes i 2017 at være cirka 15.000 kr.

Handicap- og Psykiatriområdet vil således sammenlagt mangle omkring 27.000 kr. i indtægt for kørsel med tilbuddenes busser fremadrettet. Denne udgift dækkes fremover af institutionernes budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Omstilling på ældreområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal forholde sig til lukning af Cassiopeia og samtidig åbning af et nyt tilbud på Stenumgård samt koordinering heraf med ombygning af Margrethelund.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 28. juni 2017 sag om fremtidig plejecenterstruktur. Udvalget protokollerede følgende: ”Udvalget er positive overfor at lukke Cassiopeia og åbne et nyt tilbud på Stenumgård, men udvalget kan ikke alene overtage Stenumgård. Der er behov for at få beskrevet, hvilke andre funktioner, der med fordel kan være i huset for at sikre en fornuftig økonomi på stedet. ….”

Baggrunden for Social- og Sundhedsudvalgets udtalelse er, at der gennem længere tid har været en udfordring i at udnytte stedets pladser. Der har derfor gennem de sidste par år været konstant tomgang. Aktuelt er der 10 beboere og 8 tomme pladser på Cassiopeia.

I forbindelse med den aktuelle proces med PwC, hvor der foretages analyse af hele botilbudsområdet, er der arbejdet videre med forslaget om at lukke Cassiopeia, så bygningen kan benyttes i sammenhæng med Margrethelund. Ved en eventuel lukning af Cassiopeia foreslås et nyttilbud åbnet på Stenumgård. I dette arbejde er der endvidere set på mulighederne for at flytte andre funktioner til Stenumgård, således at alle pladser på stedet bliver anvendt. Der forelægges senere en konkret sag herom for Social- og Sundhedsudvalget, som sigter på, at Social- og Sundhedsudvalget kan overtage hele Stenumgård fra Ældreomsorgsudvalget.

Ved en eventuel lukning af Cassiopeia skal det times i forhold til den samlede plan for fremtidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet, ligesom lukningen så vidt muligt skal matche et eventuelt behov for genhusning af beboere på Magrethelund ved en eventuel ombygning af stedet.

Drøftelser om øvrige målgrupper på Stenumgård bør afvente videre sagsbehandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

  • godkender lukning af tilbuddet Cassiopeia og etablering af nyt tilbud for målgruppen på Stenumgård.
  • godkender, at en eventuel lukning koordineres i forhold til den samlede plan for fremtidig botilbud på det specialiserede voksenområde samt ombygning af Margrethelund.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget godkender, at Ældreomsorgsudvalget kan arbejde videre med en evt. lukning af Cassiopeia og etablering af nyt tilbud på Stenumgård, samt at denne rokade ikke må betyde merudgifter for Social- og Sundhedsudvalget.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Lægevagtsituationen i Brønderslev blev drøftet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 4. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach