Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 3. december 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Afbud fra Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, ØK

Kommunerne i Region Nordjylland overtager med virkning fra 1. januar 2015 visitationsopgaven i relation til individuel handicapkørsel. Samtidig overdrages budgetansvaret for opgaven fra Fagenheden for Teknik og Miljø til Fagenheden for Sundhed og Velfærd. På baggrund heraf fremsendes en kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende den fremsendte kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

1. januar 2015 ændres ansvarsfordelingen mellem NT og kommunerne på handicapkørselsområdet. Ændringen betyder, at kommunerne fremover selv skal visitere, fastlægge serviceniveau, indberette nye kunder til NT’s administrationssystem og behandle eventuelle klagesager. NT fortsætter med opgaverne omkring bestilling og udførelsen af kørslerne samt opkrævning af abonnementerne.

På et møde i NT 20. juni 2014 blev kommunerne orienteret om de nye tiltag, og hvilke værktøjer NT kunne tilbyde i omstillingsfasen. På mødet blev det bl.a. oplyst at Brønderslev Kommune i 2013 havde 50 nyoptagne kunder, som NT indberettede. Det er i denne størrelsesorden kommunen årligt kan forvente øget administration til indberetning.

NT opfordrede kommunerne til at få afklaret den fremadrettede organisation herunder fastlæggelse af budgetansvaret. Blandt de fremmødte repræsentanter fra kommunerne blev der udtrykt et bredt ønske om at lade handicapkørselsbudgettet ude i kommunerne overgå til det udvalg, som fremover vil få det daglige ansvar her for. Forretningsledelsen besluttede derfor den 4. november 2014 at flytte budgettet til Visitationen.

På baggrund heraf fremsendes kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel til godkendelse. Kvalitetsstandarden afspejler det serviceniveau, NT tidligere har lagt for handicapkørsel dog med den stramning, at målgruppen fremover indsnævres således, at man først kan visiteres til NT-flextrafik fra det fyldte 18. år under forudsætning af, at man opfylder de øvrige kriterier her for, hvilket afspejler kriterierne i loven. Med det eksisterende serviceniveau kan borgere helt ned til det fyldte 16. år visiteres til ydelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Økonomiudvalget godkender de foreslåede bevillingsoverførsler.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Økonomi

Det fremgår af notat fra NT, at forventet flexhandicapudgift i 2015 er beregnet til 1.545.000 kr. heraf administrationsudgifter 136.000 kr.

Fra 2015 og fremover overføres beløbet fra politikområde 802 Teknik og Miljø til politikområde 601 Ældreområdet med 1.409.000 kr. og til politikområde 102 Administration - Visitationen med 136.000 kr.

Indstilling

Taget til efterretning.

Beslutning

1. punkt i Fagenhedens forslag godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget konstaterer, at der alene er tale om en opgaveflytning og en udefrakommende ændring af aldersgruppen, der kan modtage handicapkørsel.

2. punkt i Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er henholdsvis politisk og administrativ vedtaget for området.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og udenfor kommunen for eksempel fra samarbejdspartnere, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. november 2014 stod registrerede som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 32 sager, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. Dette skyldes blandt andet, at der pågår en proces med nedbringelse og kortlægning af den ophobning af sager, der gennem en længere periode har været genereret. Denne proces kører parallel med, at der arbejdes på opnåelse af besparelser til Flerårsaftalen. I sager, hvor der er søgt om dækning af Merudgifter, § 100, har sagsbehandlerne afventet godkendelse af ny kvalitetsstandard, inden sagsbehandlingen kunne påbegyndes. Af de 32 sager er der 18 sager, der er under sagsbehandling, med henblik på afgørelse. De er ikke afgjort inden for svarfristen på grund af det sene tidspunkt for påbegyndelsen, samt at selve sagsbehandlingen tager tid. Det kan for eksempel være når der ventes på lægeakter, statusskrivelser eller lignende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker en orientering om bilsager.

Udvalget ønsker forelagt et forslag til opdeling af sagsbehandlingstider for bilsager i nye sager og genbevillingssager.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Ifølge retssikkerhedslovens § 3 er kommunen forpligtet til at fastsætte en frist for, hvor lang tid, der må gå, fra der modtages en ansøgning om en ydelse eller service, og til der træffes en afgørelse. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om det bagvedliggende sagsbehandlingsarbejde med at træffe afgørelse på disse ansøgninger og anmodes om på baggrund heraf at vedtage de foreslåede sagsbehandlingstider.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service. Der er i forhold til størstedelen af de typer ansøgninger Visitationen modtager allerede politisk eller juridisk fastsatte sagsbehandlingsfrister.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelsen af en ansøgning.

Generelt gælder det, at sagsbehandleren ved behandling af alle typer ansøgninger vil vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Hvad er sagsbehandlingstid?

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om at indhente informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen fx statusskrivelser, funktionsvurderinger, løse akter mv. Omfanget af det administrative arbejde, der ligger forud for en afgørelse varierer i de enkelte sager afhængigt af, hvad der søges om. Vedlagt som bilag gives en kort beskrivelse af sagsbehandlerens arbejde ved de enkelte typer ansøgninger. Samlet set er det det, der er udslagsgivende for sagsbehandlingstiden.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at der fastsættes sagsbehandlingsfrister på:

 • 4 uger for ansøgninger om socialpædagogisk hjælp (servicelovens § 85),
 • 8 uger for ansøgninger om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §§ 103 og 104),
 • 12 uger for ansøgning om fleksibel hjemmehjælp, borgerstyret personlig assistance og dækning af merudgifter (servicelovens §§ 94a, 95-96 og 100),
 • 16 uger for ansøgninger om midlertidige og varige botilbud samt tilbud om bolig efter almenboliglovens § 105 suppleret med socialpædagogisk hjælp (servicelovens §§ 107-108).

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt, idet sagsbehandlingstiden fastsættes til 6 uger for ansøgninger om socialpædagogisk hjælp (Servicelovens § 85).

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Rehabiliteringsteam - status


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Siden januar 2013 har Brønderslev Kommune haft et tværfagligt rehabiliteringsteam, som skal sikre en koordineret indsats i kommunen og give anbefalinger i alle sager, inden der træffes afgørelse om fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Endvidere har rehabiliteringsteamet fået til opgave at give anbefalinger i de nye jobafklaringsforløb og i kommende kategori 3 sygedagpengesager.

I 2014 har rehabiliteringsteamet til og med november behandlet 204 sager.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt organ, som skal have et beskæftigelses- og uddannelsesrettet fokus.

Rehabiliteringsteamet består af:

Område:

Medarbejdere:

Beskæftigelse

1 socialfaglig koordinator (referent, koordinator mm)

1 fagkonsulent, sygedagpenge (deltager på skift)

1 fagkonsulent, kontanthjælp (deltager på skift)

1 sagsbehandler, servicelov (UngeCentret) (deltager på skift)

Sundhed & Velfærd

1 visitator, fysioterapeut (deltager på skift)

1 mentor, socialpsykiatri (deltager på skift)

1 misbrug (ad hoc)

Region Nordjylland

1 regional sundhedskoordinator

UU-Center

1 UU-vejleder (ad hoc)

Endvidere indkaldes andre områder ad hoc – det kan fx være børne- og familieområdet, ydelseskontoret eller andre.

Ressourceanvendelse

En del af medarbejderne i rehabiliteringsteamet deltager på skift. Dette er en ressourcemæssig prioritering, og betyder desværre, at der til møderne altid er skiftende fagligheder til stede i stedet for den optimale brede faglige repræsentation, som vil give borgerne de bedste tværfaglige vurderinger. På nuværende tidspunkt anvender rehabiliteringsteamet en hel dag hver uge til at afholde møde med borgere. Der behandles ca. 6 sager i teamet hver uge.

Ved udgangen af december vil der være blevet afholdt i alt 38 møder i rehabilieringsteamet i 2014. Der anvendes én arbejdsdag pr. møde, for de medarbejdere, som deltager i møderne. Hertil kommer forberedelse før hvert møde og evt. arbejde efter mødet.

Jobcentret har deltaget med 2 medarbejdere til alle 38 møder, dvs. anvendt 76 arbejdsdage på mødedeltagelse i 2014.

Sundhed og Velfærd har deltaget med 1 medarbejder på 35 møder, dvs. anvendt 35 arbejdsdage på mødedeltagelse i 2014.

Social og sundhed (under 30 år) fra UngeCentret har deltaget med 1 medarbejder på 3 møder i 2014, dvs. anvendt 3 arbejdsdage på mødedeltagelse i 2014.

Det er ikke opgjort, hvor mange arbejdsdage UU og Misbrug har anvendt på mødedeltagelse i 2014.

I 2014 er der endvidere afholdt 5 arbejdsmøder á 2 timer for alle rehabiliteringsteamets medarbejdere.

I 2014 er der planlagt 50 møder, hvor 2 medarbejdere fra Jobcentret deltager i alle møderne, 1 medarbejder fra UngeCentret deltager i 8 møder og 1 medarbejder fra Sundhed og Velfærd deltager i 42 møder.

Hvilke anbefalinger har rehabiliteringsteamet givet i 2014?

Antallet af sager, som rehabiliteringsteamet skal behandle, er steget støt siden etableringen af teamet i januar 2013. Med den nye sygedagpengelovgivning stilles der krav til en udvidelse af rehabiliteringsteamets opgaveområder, og antallet af sager, der skal behandles i teamet, kan derfor forventes fortsat at stige.

I 2014 har Rehabiliteringsteamet (pr. 19. nov. 2014) behandlet 204 sager. I alt 25 af disse sager har været sager til Jobafklaringsforløb, som trådte i kraft fra juli 2014.

Rehabiliteringsteamet har givet anbefalinger til følgende indstillinger i 2014 (pr. 19. november):

Indstillet til:

Under 40 år

Over 40 år

I alt

Fleksjob

13

31

44

Fleksjob (selvstændige)

0

2

2

Ressourceforløb

34

29

63

§18 Førtidspension

12

46

58

§17 Førtidspension (ansøgning om pension på foreliggende grundlag)

1

1

2

Tilbage til normalindsats

2

8

10

I alt

179

Udvidet opgaveområde

Rehabiliteringsteamets opgaver er siden juli 2014 udvidet til også at skulle give anbefaling om indsats i alle de nye jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb tilbydes sygedagpengemodtagere, der fortsat er uarbejdsdygtige, men ikke længere er berettiget til sygedagpenge.

Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalg og Social- og Sundhedsudvalget

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at der afholdes et fælles temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med fokus på det fælles samarbejde imellem de to områder.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til orientering og godkender, at der afholdes fælles temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 1. december 2014, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der holdes fælles temamøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Orientering taget til efterretning og godkendt, at der afholdes fælles temamøde mellem udvalgene.

Som grundlag for mødet ønskes Brønderslev Kommunes organisering af opgaven sammenlignet med nabokommunernes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


7. Orientering om implementering af masterplan på Det Specialiserede Voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Der vil løbende blive givet en mundtlig status for implementeringen.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en mundtlig status på mødet bl.a. vedrørende:

 • Orientering fra Udførersiden
 • Orientering fra Myndighedssiden
 • Status på Flerårsaftalen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering fra udførersiden:

 • Faglig kompetenceudvikling, herunder påbegyndt arbejdet med en pædagogisk referenceramme for, hvordan der skal arbejdes med ”fra beskyttet til støttet”. Desuden er der arbejdet med etablering af Fællesråd på handicapområdet.
 • Sundhedsfremmeprojekt implementeret og afsluttet på det specialiserede voksenområde.
 • §103 pladser etableret på Springbrættet og Det blå Hus (Bageriet)
 • Udviklingsperspektiv i ”at bo”, hvor der arbejdes med fleksible tilbud, flow og inklusion
 • Lukning af Mødestedet besluttet og etablering af uvisiteret tilbud i Dronninglund i gang
 • På frivilligområdet etableres samarbejde om fælles opgaveløsning med Fristedet og inddragelse af frivillige på vores væresteder

Orientering fra myndighedssiden/flerårsaftalen:

 • Arbejdet med omvisitering af en række sager, hvor borgere har fået nye afgørelser
 • Arbejdet med respiratorsager
 • Sag på vej til Økonomiudvalget om besparelser under flerårsaftalen – fremsendes også til Social- og Sundhedsudvalget

Generelt ønskes orienteringen fremover givet på skrift.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Støttecentrets fremtid


Resume

Sagsforløb: SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at støttecentret i Det Blå Hus nedlægges. Baggrunden er, at det vurderes, at formålet med og behovet for støttecentret - et visiteret tilbud efter servicelovens § 104 – kan rummes i de to nye tilbud på dagtilbudsområdet i socialpsykiatrien. Disse tilbud er det nye tilbud om beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus og det kommende værested i Jyllandsgade.

Social- og Sundhedsudvalget bedes træffe beslutning om støttecentrets fremtid.

Sagsfremstilling

På baggrund af de ændringer på dagtilbudsområdet i socialpsykiatrien, som pt. pågår – med etablering af et nyt tilbud om beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus og beslutningen om udflytning af værestedet fra Det Blå Hus til lokaler i Jyllandsgade - foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om nedlæggelse af støttecentret i Det Blå Hus.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer, at formålet med og behovet for et støttecenter efter etablering af et nyt tilbud om beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus - og med værestedet som en del af tilbudsviften - ikke er stort.

På udvalgsmøde den 10. september 2014 blev det besluttet, at det nye tilbud om beskyttet beskæftigelse i forbindelse med sin opstart 1. oktober 2014 overtager de produktionsaktiviteter (pakkeri og skilteværksted), som i dag varetages af støttecentret i Det Blå Hus

Det anslås, at ca. 2/3 af de nuværende brugere af støttecentret vil eller kan profitere af det nye tilbud om beskyttet beskæftigelse, og Visitationen er pt. i gang med revisitering. Om kort tid vil der således ikke være mange brugere tilbage i støttecentret, og medarbejdere og brugere efterspørger en afklaring på, om begge tilbud – altså både beskyttet beskæftigelse efter § 103 og støttecentret efter § 104 – skal bestå.

Den målgruppe, som ikke vil kunne benytte tilbuddet om beskyttet beskæftigelse, har mulighed for at benytte værestedet, der er et uvisiteret tilbud efter § 104. Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer, at denne målgruppes behov kan rummes i et værestedstilbud. Gode erfaringer fra Mødestedet i Dronninglund, som også er et uvisiteret værestedstilbud, har vist, at forskellen på et visiteret og uvisiteret tilbud ikke nødvendigvis er stor. Her har det været muligt i samarbejde og dialog med brugerne at etablere:

- Strukturerede og målrettede aktiviteter

- Professionel støtte og vejledning

- Træning af og opfølgning på mødestabilitet ved hjælp af individuelle aftaler om at kunne kontakte den enkelte bruger. Der er også erfaringer med at etablere netværk brugerne imellem med henblik på at følges ad til gavn for mødestabiliteten.

- Der er ikke dokumentationspligt i et uvisiteret værested, men med borgerens samtykke kan tilbuddet indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Det skal dog understreges, at personalenormering og åbningstid i det nye værested i Jyllandsgade endnu ikke er besluttet, og at omfanget heraf vil spille ind på mulighederne for professionel støtte og aktivitet.

En fordel ved at nedlægge støttecentret vil desuden være, at det giver plads til et ”rent” fagligt miljø omkring beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus, som Fagenheden for Sundhed og Velfærd anbefaler.

Økonomi:

Som beskrevet på udvalgsmøde 10. september 2014 bliver de faste omkostninger til Det Blå Hus (rengøring, vedligehold, energiforbrug og lignende) i dag primært dækket af støttecentret og værestedet. Ved nedlæggelse af støttecentret - og med beslutningen om udflytning af værestedet - skal disse udgifter fremadrettet afholdes af tilbuddene om beskyttet beskæftigelse. For at sikre en fuld besparelse foreslår fagenheden, at rengøring mv. indgår som en del af tilbuddenes vifte. Det betyder, at nedlæggelse af støttecentret vil give en årlig besparelse på 452.000 kr., idet pladserne i tilbuddet om beskyttet beskæftigelse er billigere end pladserne i støttecentret (jf. tabel nedenfor).

Tilbud og takster i Det Blå Hus

Pladser

Personalenormering

Dagstakst

Årstakst

Værested

(§ 104)

Uvisiteret

2,418

(Fast budget: 1.232.930 pr. år)

Støttecenter

(§ 104)

20

3,079

274

100.118

Bageriet

(§ 103)

10

1,216

234

85.466

Nyt tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103)

20

2,410

212

77.409

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om nedlæggelse af støttecentret i Det Blå Hus.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Nedlæggelse af støttecentret vil betyde en personalemæssig reduktion på 0,669 stilling, da normeringen i det nye tilbud om beskyttet beskæftigelse er lavere end i støttecentret (jf. tabel ovenfor).

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, idet besparelsen indgår i flerårsaftalen, som er indregnet i budgettet.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt. Den opnåede besparelse ved lukning af Støttecenteret reserveres til budget til drift af aktivitets- og samværstilbud i Jyllandsgade.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


9. Godkendelse af Den Administrative Sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/ØK/BY

Sundhedskoordinationsudvalgt under Region Nordjylland fremsender udkast til Sundhedsaftale for 2015-2018.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte og godkende udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen består af tre aftaler: Den Politiske Sundhedsaftale, som beskriver de politiske mål og visioner. Den Administrative Sundhedsaftale, der beskriver nye tiltag og arbejdsdelingen i forhold til hvert indsatsområde samt tværgående temaer og administrativ organisering i henhold til vejledningen for sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler. Hertil kommer Den Tværsektorielle Grundaftale, som er en samling af eksisterende aftaler fra de tidligere sundhedsaftaler, der videreføres i sundhedsområdets driftsorganisationer.

Den Administrative Sundhedsaftale konkretiserer de politiske mål gennem konkrete indsatser i forhold til de tværgående temaer: Arbejdsdeling og samarbejde - Koordinering af kapacitet - Inddragelse af patienter og pårørende - Lighed i sundhed samt Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt obligatoriske indsatsområder, der fremgår af Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler:

 • Forebyggelse
 • Behandling og Pleje
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Sundheds IT og digitale arbejdsgange.

Som noget nyt indeholder Den Administrative Sundhedsaftale indsatser fra Forebyggelsespakkerne, som kommunerne forpligter sig til at opfylde. I aftalen er det beskrevet, at de nordjyske kommuner ultimo 2015 lever op til grundniveauet, hvad angår anbefalingerne om individuelle tilbud i forebyggelsespakkerne om tobak og alkohol. De resterende anbefalinger på grundniveau i disse to pakker vil kommunerne leve op til i løbet af aftaleperioden. Samtidigt vil kommunerne sikre tilbud om ”kort rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stoffer” (16-24 år) jf. forebyggelsespakken om stoffer.

Almen praksis skal i aftaleperioden øge antallet af henvisninger til forebyggelsestilbud i forhold til rygstopstilbud og alkoholbehandling eller samtale. Kommunerne skal være klar til at matche det øgede volumen.

Arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. Formålet med Sundhedskoordinationsudvalget er at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommuner og almen praksis, herunder at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen og den effektive ressourceudnyttelse.

Der har været nedsat arbejdsgrupper og referencegrupper i forhold til alle temaerne. Brønderslev Kommune har været repræsenteret i enten arbejdsgruppen eller referencegruppen inden for hvert tema.

Sundhedsaftalen skal ifølge § 6 i bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler nr. 1569 af 16. december 2013 sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Sagen behandles på Ældrerådets møde den 24. november 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af aftalen.

Ældreomsorgsudvalget, 27. november 2014, pkt. 4:

Ældrerådets anbefaling taget til efterretning.

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt under forudsætning af, at den fornødne økonomi er til stede.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/Fagudvalg

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om drøftelse af styrker og svagheder ved budgetprocessen for budget 2015, samt om tilbagemelding på en række spørgsmål vedrørende næste år proces.

Endvidere ønskes beslutning omkring den videre evalueringsproces.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af styrker og svagheder ved årets budgetproces kunne følgende emner behandles: (men selvfølgelig også andre)

Tidligere i gang end normalt:

 • Oplevelsen af strategiseminar i marts
 • Erfaringerne med den 2 delte budgetfase, hvor principielle ændringer kunne besluttes før budgetvedtagelse

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvilke erfaringer er der med, at udarbejdelsen af afdækningerne blev igangsat, således ”1. behandlingen” kunne ske før sommerferien
 • Hvordan oplevedes arbejdet med prioritering af afdækningsforslagene i udvalget
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Hvorledes oplevedes høringsprocessen omkring de strukturelle ændringsforslag før sommer ferien
 • Hvorledes var hørings- og inddragelsesprocessen omkring det øvrige budget materiale
 • Oplevelse af effekten og indholdet af bruger-/borgermøde i Brønderslevhallen

Budgetmateriale

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Afdækningskatalog”
 • Vurdering af indhold og kvalitet ”Budgetmateriale med bemærkninger”, som udgjorde det tekniske basisbudget
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer

 • Hvorledes vurderes det, at ”Økonomiudvalget + 2” starter forhandling på baggrund af forslag fra borgmester om formiddagen inden resten af byråd møder ind om eftermiddagen
 • Vurdering af fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Spørgsmål til næste års proces

Fordele og ulemper ved en tidligere udarbejdelse og behandling af Afdækningskatalog, f.eks. udarbejdelse i vinter/forår og udvalgsbehandling i forbindelse med 1. budgetopfølgning?

 • Strategiseminar i april 2015
  • Forslag til temaer/emner på seminaret?
  • Hvilke principielle ”beslutninger”/sigtepunkter kunne med fordel afklares på strategiseminar?
 • Kunne det være en fordel med flere løbende temamøder om budget?
 • Er der erfaringer fra dette års proces, som er meget vigtige at indarbejde i fremtidig proces?

Den videre evalueringsproces

Kommunaldirektør og Stabschef foreslår,

 • at fagudvalgene anmodes om behandling af evalueringen på møderne i december, og
 • at Økonomiudvalget præsenteres for et forslag til proces, der indarbejder signalerne fra evalueringen af dette års proces på januar mødet i 2015.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Økonomi

Intet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 4:

Drøftet.

Procesforslag godkendt.

Beslutning

Udvalget havde følgende bemærkninger til budgetprocessen:

 • Afdækningskatalogerne ønskes mere kreative, og at arbejdet starter tidligere
 • Ønsker skal frem i god tid
 • Der ønskes en budgetproces og et afsluttende forhandlingsforløb, hvor det også bliver muligt at drøfte ønsker, herunder fx midler til sundhedsområdet

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


11. Budget 2015, opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: SS

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2015 forelægges til udvalgets prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2015 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2015. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte punkter, som er relevante for Social- og Sundhedsudvalget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter en prioritering af opgaverne.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Evaluering af de Fælles Rehabiliterende Indsatser


Resume

Sagsforløb: MED-Sund/SS/ÆO

I juli 2013 blev de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI) udrullet i hele ældreområdet i Brønderslev Kommune efter at have kørt som et pilotprojekt siden 2011. Med udrulningen blev der truffet beslutning om, at effekterne af FRI – både økonomiske og organisatoriske – skulle evalueres efter ca. et år. Evalueringen er foretaget i efteråret 2014.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage evalueringsrapportens anbefalinger til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet traf med vedtagelsen af budget 2013 beslutning om fuld udrulning af FRI og en tilhørende besparelse på 5,6 mio. kr. i 2013 og 6,5 mio. kr. 2014. Denne beslutning er konkret udmøntet på byrådsmødet den 27. februar 2013.

FRI udsprang dels af et ønske om at arbejde rehabiliterende og dels et behov for at realisere en besparelse på hjemmehjælpsområdet, og blev rullet ud i juli 2013. Dette betød en ændret tilgang til borgeren, hvor fokus blev flyttet fra styring på adgang til ydelser til effekten af indsatser. Det vil sige, man ønskede at sikre, at hjælpen blev koordineret, sammenhængende og forudsigelig, så det var den enkelte borgers behov, der var omdrejningspunktet for indsatsen – og ikke systemet.

I den forbindelse blev der truffet beslutning om, at effekterne af FRI, den ændrede tilgang til borgeren og ressourcetænkningen skulle evalueres ca. et år efter implementeringen. Evalueringsrapporten er udarbejdet i efteråret 2014.

På baggrund af evalueringen har FRI haft en positiv effekt. Den økonomiske effekt kommer til udtryk ved, at der – ved at bevilge træning før varig hjælp – kan realiseres en besparelse, idet borgerne oftest bliver helt eller delvist selvhjulpne.

Tværfagligheden i FRI været med til at øge arbejdsglæde, faglighed og videndeling for medarbejderne. Samtidig har tværfagligheden gjort det lettere at komme hele vejen rundt om borgeren ud fra en helhedstænkning. Dette har medført positive resultater for de fleste borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der på baggrund af rapporten arbejdes videre med følgende anbefalinger:

 1. FRI fortsætter som en del af driften på ældreområdet.
 2. De private leverandører skal også kunne varetage FRI primo 2015.
 3. FRI omdøbes, så titlen bliver lettere at anvende i medarbejdernes daglige virke og lettere for borgerne at forstå.
 4. Fastlæggelse af entydig ramme, som afspejler FRI, som det er i dag, herunder beskrivelse af serviceniveau, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, beskrivelse af målgruppe, beskrivelse af snitflader og arbejdsgange, ændring af lovgrundlag som muliggør at de private leverandører kan blive udfører på opgaven. m.m.
 5. Bestemmelse af succeskriterier for effektmåling, herunder metodeudvikling.
 6. Arbejde med livskvalitet som et mål for FRI-indsatsen i et borgerperspektiv.
 7. Arbejde med effektivisering i et økonomiperspektiv.
 8. Indsatsen skal medvirke til at imødegå den stigning i antallet af ældre og det økonomiske pres, som den demografiske udvikling medfører.
 9. FRI tænkes sammen med de øvrige tilbud på ældreområdet.
 10. Overordnet model for projektimplementering i fagenheden.

Derudover bliver der i disse dage behandlet et lovforslag i Folketinget, som handler om, at alle kommuner i landet skal tilbyde borgere, der søger kommunen om hjemmehjælp efter SEL § 83, et rehabiliterende forløb, inden der ydes varig hjælp. Med en rehabiliterende indsats effektueres princippet om hjælp til selvhjælp, så man kan forblive længst muligt i eget hjem.

De primære rationaler for lovforslaget er, at sikre de ældres tilfredshed og øge disses livskvalitet i forhold til selvstændighed og selvbestemmelse samtidig med, at der kommer en besparelse i kommunerne.

Landets kommuner forpligtes således til at arbejde systematisk med rehabilitering ud fra et fælles udgangspunkt og et fælles lovgrundlag, og loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2015.

Hvis loven vedtages, skal der arbejdes videre med anbefalingerne med henblik på at imødegå kravene, som forudsættes i loven. Samtidig skal der sikres en kobling til Brønderslev Kommunes hidtidige rehabiliterende indsatser, FRI, så læringen, der er opnået i processen, bruges i det videre udviklingsarbejde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringsrapportens anbefalinger til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Sygdomsspecifik sundhedsaftale om osteoporose


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Sundhedsaftalen om osteoporose (knogleskørhed) er udarbejdet tilbage i 2010 og opdateret i august 2014. Aftalen har afventet, at Region Nordjylland har kunnet tilbyde tilstrækkelig scannerkapacitet.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt man ønsker at tilslutte sig sundhedsaftalen.

Sagsfremstilling

Knogleskørhed (osteoporose) betyder skrøbelige eller porøse knogler og skyldes nedsat knoglestyrke og knoglemængde. Sygdommen bevirker, at der kan opstå knoglebrud ved almindelige dagligdags belastninger eller ved fald på gulvet eller jorden. Disse brud kaldes 'lav-energibrud' i modsætning til ’høj-energi’, der kan opstå i forbindelse med trafikulykker, fald fra stige eller fald på trapper.

Diagnosen knogleskørhed kan stilles på to måder. Borgere, der pådrager sig et lav-energibrud af en ryghvirvel eller lårbenshals har knogleskørhed. Borgere, der endnu ikke har haft brud, men har fået påvist lavt knoglemineralindhold ved en knoglescanning (DXA-scanning) har også knogleskørhed.

I Region Nordjylland skønnes det, at ca. 50.000 borgere har osteoporose, men kun ca. 13.000 personer er i 2013 i medicinsk behandling. Det antages, at der er en stor gruppe af borgere, der ikke er diagnosticeret, og dermed ikke får hverken medicinsk forebyggende behandling, eller ikke-medicinsk forebyggende vejledning.

Knoglemængden falder med alderen, og falder hurtigere for kvinder end mænd. Derfor rammer knoglebruddene særligt den ældre del af befolkningen, og kan have alvorlige konsekvenser. Udover øget risiko for yderligere brud og sygdom kan fx kompressionsbrud i ryggen føre til svære akutte smerter, som efterfølges af kroniske smerter. Endvidere er hoftebrud og håndledsbrud typiske følger, hvor især knoglebrud har store konsekvenser for borgernes førlighed og selvhjulpenhed efterfølgende.

Tidlig overgangsalder (før 45 år), tobaksrygning, undervægt, manglende motion og mangel på D-vitamin og kalcium i kosten kan desuden øge knogletabet med alderen.

Selv om osteoporose i høj grad er en aldersbetinget sygdom, kan der gøres meget for at forebygge brud. Sundhedsaftalens mål er at sikre en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats og dermed forebygge brud.

Sundhedsaftalen opstiller 3 målgrupper:

1. Borgere/patienter uden tidligere lavenergifraktur – de mange.

2. Patienter med enkelt lavenergibrud – mindretallet

3. Patienter med gentagne lavenergibrud – de få

Sundhedsaftalen beskriver, at den praktiserende læge ved alle målgrupper, ud fra en konkret vurdering, kan henvise en borger til et kommunalt tilbud jf. KRAM faktorerne. For ældre borgere med særlig risiko for fald kan den praktiserende læge henvise til kommunalt faldforebyggelsestilbud.

Sundhedsaftalen anbefaler, at de kommunale tilbud målrettes til de borgere, som har størst behov for og gavn af tilbuddet. Målet med tilbuddet er at øge patienternes viden om en generel ”knoglevenlig livsstil” gennem f.eks. fysisk aktivitet, varieret kost med tilstrækkelig kalk og D-vitamin, rygestop og særligt fokus på at undgå undervægt.

Udviklingen og implementeringen af det specifikke indhold i det kommunale tilbud aftales nærmere i Referencegruppen for osteoporose. Her vil kravene til uddannelse af det sundhedsfaglige personale blive beskrevet og en tværsektoriel implementeringsplan koordineret. De konkrete krav til uddannelse kendes ikke for nuværende, men Brønderslev Kommune er repræsenteret i Referencegruppen.

Træningsafdelingen tilbyder i dag visiteret træning efter serviceloven og træning efter sundhedsloven efter indlæggelse:

 • SEL § 86 Genoptræning. Tilbuddet gives i forbindelse med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det gives for at undgå vedvarende eller yderligere svækkelse og for at forebygge behov for øget hjælp
 • SEL § 86.2 Vedligeholdende træning. Tilbuddet gives for at bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer eller for at bidrage til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.
 • SUL § 140 Genoptræning efter udskrivelse eller ambulant kontakt til sygehus. Tilbuddet gives til borgere, der efter udskrivelse eller ambulant kontakt til sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. SUL § 84 om genoptræningsplaner.

Tilbuddene rummer ikke specifik træning i forhold til diagnosen osteoporose, da det meget sjældent er denne diagnose, borgerne bliver henvist på baggrund af. Har en borger osteoporose, vil den fysiske træning tage højde for dette, og de restriktioner, der skal overholdes, er i fokus under planlægningen af træningen og under udførelse af træningsøvelserne. Der er ikke knyttet specifik undervisning til de vedligeholdende forløb eller til genoptræningsforløb.

Forebyggelse og Rehabiliteringsafdelingen har flere tilbud, som er relevante i forhold til borgere med knogleskørhed.

Motion på recept. Tilbuddet er et træningstilbud til borgere meden diagnose, hvor der er viden om, at motion har en positiv effekt. Tilbuddet strækker sig over 4 måneder og inkluderer træning samt samtaler med en fysioterapeut og kost rådgivning. Deltagelse kræver henvisning fra praktiserende læge

Derudover er der tilbud om rygestop og åben kostvejledning uden henvisning.

På ældreområdet tilbyder ældrekonsulenterne forebyggende hjemmebesøg til de ældste borgere. I samtalen med borgeren kommer medarbejderne blandt andet ind på.

 • Osteoporose og faldforebyggelse
 • Kost indeholdende D-vitamin og kalk
 • KRAM faktorer
 • Ernæring

For medarbejderne i ældreområdet indgår faldforebyggelse som en naturlig del af den rehabiliterende tankegang. Ligeledes er kost, herunder behov for et D-vitamin tilskud, et vedvarende fokuspunkt i hele ældreområdet, og underernærede borgere henvises til kostvejledning i Forebyggelsesafdelingen.

Det forventes, at de ny-diagnosticerende borgere kan rummes indenfor de nuværende aktiviteter. Dog vil man både på ældreområdet og på sundhedsområdet nøje følge hvor mange borgere, der løbende bliver henvist med diagnosen knogleskørhed løbende og efterfølgende vurdere hvorvidt en opnormering bliver påkrævet.

Fagenheden for sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender,

 • at Brønderslev Kommune tilslutter sig Sundhedsaftalen om osteoporose,
 • at borgerne, i første omgang, rummes inden for de eksisterende tilbud, og
 • at antallet af henvisninger af borgere med knogleskørhed følges løbende.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, den 24. november 2014 pkt. 11:

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af aftalen.

Rådet er meget tilfreds med, at man er mere opmærksom på forebyggelse.

Ældreomsorgsudvalget, 27. november 2014, pkt. 6:

Ældrerådets indstilling taget til efterretning.

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Kommissorium for datagrundlag på rusmiddelområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har efterspurgt et kommissorium for etablering af et lokalt datagrundlag på misbrugsområdet. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger dette kommissorium.

Social- og Sundhedsudvalget bedes tage stilling til kommissoriet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøde den 10. september 2014 bedt om at få forelagt et kommissorium, som viser, hvordan der kan etableres et lokalt datagrundlag på rusmiddelområdet, som også kan bruges til sammenligning på nationalt og regionalt niveau.

Som det fremgår af vedlagte kommissorium (se bilag) pågår både på national og lokal plan et arbejde med at udvikle datagenereringen på rusmiddelområdet med henblik på at forbedre mulighederne for målregistrering og monitorering af misbrugsbehandlingen. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som danner overblik over, hvorledes et lokalt datagrundlag etableres.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender kommissoriet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Budget 2015 for dagtilbuddet Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2015 for dagtilbuddet Møllegården.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2015.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender budgetforslag 2015 for Møllegården, som indebærer en månedstakst på 14.401 kr. Månedstaksten for 2014 er 14.109 kr. Taksten er for 30 pladser beregnet på baggrund af et samlet budget på 4.925.300 kr. (2014 samlet budget på 4.825.170 kr.).

Det vurderes, at budgetforslaget afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppen.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Møllegården ansøger om at anvende henlagte midler på i alt 350.000 kr. til investering i udskiftning af 2 busser samt inventarfornyelser. Fagenheden vurderer, at de påtænkte investeringer er relevante.

Et uddybende notat er vedlagt som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2015 og dermed taksten på 14.401 kr.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har den 29. oktober 2014 godkendt mødekalender for 2015.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Social- og Sundhedsudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 08.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødeplan for 2015 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Dog starter mødet den 2. september 2015, kl. 13,00.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om afslag på ansøgning fra satspuljen vedr. ”Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser”.

Orientering om, at der er søgt om deltagelse i et fælleskommunalt online-bostøtte. Der forelægges sag herom på næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt: Udgifter på Det Specialiserede Voksenområde, Visitationen


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 11. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer