Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 15. april 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Afbud fra Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om bevilling af støtte til køb af bil


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Social- og Sundhedsudvalget bad på møde den 3. december 2014, punkt 4 om en orientering vedrørende bilsager.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage nedenstående orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 kan der ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

 • forringer evnen til at færdes, og
 • vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse udenbrug af bil.

Bevilling af støtte til køb af bil

Tilskuddet ydes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes.

Sagsbehandlingstiden kan variere alt efter sagens omfang, men dog kan sagsbehandlingstiden maksimalt strække sig til 15 måneder (jf. bilag 1).

Der indhentes oplysninger om ansøgers daglige kørselsbehov, og der foretages en vurdering af, om støtte til køb af bil i væsentlig grad gør ansøger selvhjulpen.

Der gives altid tilskud til den billigst egnede bil, og tilskuddet består af en rente- og afdragspligtig del samt en rente- og afdragsfri del.

Når bilteamet har besluttet, at ansøger er berettiget til støtte til køb af bil, laves der afprøvning af biler, hvorefter der udarbejdes en bevilling.

Når slutsedlen modtages, sender sagsbehandleren klausuleringsblanketter til forhandler samt meddelelse om tilskuddets størrelse.

Herefter foretages økonomisk beregning, og der udarbejdes gælds- eller pantebrev, som underskrives af ansøger. Pantebrevet tinglyses elektronisk.

Der kan tidligst ydes tilskud til udskiftning af bil 6 år efter registreringen af en bil, der tidligere er ydet tilskud til. Dog kan der ydes støtte inden 6-års periodens udløb, når

 • det ved erklæring fra synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig,
 • bilen er totalskadet, og
 • bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne.

Ansøgningstyper

En sag kan bestå af forskellige ansøgningstyper eller kombinationer heraf (jf. bilag 2). Det drejer sig om følgende:

 • Støtte til køb/udskiftning af bil
 • Støtte til særlig indretning af bilen
 • Reparation af særlig indretning
 • Ansøgning om fritagelse/nedsættelse af afgift efter brændstofforbrug
 • Ansøgning om tilskud til kørekort
 • Ansøgning om ændring af bevillingsgrundlaget

Pr. 7. januar 2015 foreligger der 37 ansøgninger, hvoraf 6 er under behandling (jf. bilag 2). Det skønnes, at der i løbet af 2015 modtages 16 ansøgninger på bevilling af støtte til køb af bil.

Det skønnes, at udgifterne på de 31 ventende ansøgninger samt de forventede 16 ansøgninger i løbet af 2015 beløber sig til ca. 5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til reparationer af særlige indretninger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og visitator Jane Dahl deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. marts 2015, pkt. 4:

Udsat.

Lasse Riisgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Orientering givet ved visitator Jane Dahl.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 samt Psykiatriplan 2015-2020 i høring hos de nordjyske kommuner. Plan for sygehuse og speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland, mens Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig de kommende år.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til høringssvar til sygehusplanerne, som sendes til drøftelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen indgår som delplaner i regionens samlede sundhedsplan. Regionen har udsendt høringsversioner af de to planer til bl.a. de nordjyske kommuner, og administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar til de to planer. Høringsperioden er på 8 uger og løber frem til den 24. april 2015.

Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 omfatter planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Planen indeholder forslag til strukturelle ændringer og aktivitetstilpasninger på sygehuse og i speciallægepraksis, herunder vurdering af aktivitet på Brønderslev og Dronninglund sygehuse og justeringer i ydernumre på speciallægepraksisområdet. Derudover berører planen anbefalinger vedrørende forskellige typer af patientforløb i form af akutte og planlagte forløb, udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.

Psykiatriplanen 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig i de kommende år. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, vilkår og udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de emner, som planen berører, er psykiatriens struktur/kapacitet og sammenhæng i patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem region og kommuner).

Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med input til planerne via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til høringssvar i forhold til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 – 2020 og Psykiatriplanen 2015 -2020. Høringssvaret er udarbejdet inden borgermødet den 14. april 2015 i Hjallerup. Hvis der kommer relevante input denne aften, vil de blive indarbejdet i høringssvaret og sendt i kort mailhøring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udkast til høringssvar godkendes.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Udvalget ønsker i høringssvaret fokus på, hvad der gøres for at få flere læger og speciallæger til Brønderslev Sundhedshus. Desuden ønskes fokus på den generelle lægedækning i kommunen.

Udvalget prioriterer, at de eksisterende funktioner på Dronninglund Sygehus bevares. Såfremt de eksisterende funktioner besluttes flyttet, indstiller Brønderslev Kommune, at de neurorehabiliteringspladser, der ikke kan være i Brønderslev, bør samles på Dronninglund Sygehus, idet der her er tale om en mere central placering i regionen end Frederikshavn. Endvidere gøres der opmærksom på, at Brønderslev Kommune fraflytter Brønderslev Sygehus i forbindelse med etablering af Brønderslev Sundhedshus. Hermed frigives plads, der med fordel kan anvendes til neurorehabiliteringspladser.

Brønderslev Kommune anbefaler, at Region Nordjylland påbegynder at afsætte anlægsmidler til en fremtidig etablering af et samlet neurorehabiliteringstilbud i Brønderslev.

Psykiatriplanen omtales i høringssvaret, hvor det præciseres, at det fortsat er væsentligt, at der er et Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

Udtalelser fra Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget sammenskrives med det eksisterende høringssvar til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker i høringssvaret fokus på, hvad der gøres for at få flere læger og speciallæger til Brønderslev Sundhedshus. Desuden ønskes fokus på den generelle lægedækning i kommunen.

Udvalget prioriterer, at de eksisterende funktioner på Dronninglund Sygehus bevares. Såfremt de eksisterende funktioner besluttes flyttet, indstiller Brønderslev Kommune, at de neurorehabiliteringspladser, der ikke kan være i Brønderslev, bør samles på Dronninglund Sygehus, idet der her er tale om en mere central placering i regionen end Frederikshavn. Endvidere gøres der opmærksom på, at Brønderslev Kommune fraflytter Brønderslev Sygehus i forbindelse med etablering af Brønderslev Sundhedshus. Hermed frigives plads, der med fordel kan anvendes til neurorehabiliteringspladser.

Brønderslev Kommune anbefaler, at Region Nordjylland påbegynder at afsætte anlægsmidler til en fremtidig etablering af et samlet neurorehabiliteringstilbud i Brønderslev.

Psykiatriplanen omtales i høringssvaret, hvor det præciseres, at det fortsat er væsentligt, at der er et Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

Udtalelser fra Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget sammenskrives med det eksisterende høringssvar til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Magtanvendelser på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/ MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering til orientering. Denne forelægges hermed for 2014 for Det Specialiserede Voksenområde samt for Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse overfor personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2014 indberettet 186 magtanvendelser fordelt på 4 af kommunens tilbud. I 2013 er der indberettet 141 tilfælde.

På Ældreområdet er der i 2014 indberettet 247 magtanvendelser fordelt på 9 plejecentre samt hjemmeplejen. I 2013 er der indberettet 41 tilfælde.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2014

Ledelsen på de enkelte botilbud, på plejecentrene samt i hjemmeplejen, har i 2014 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Dette er blandt andet gjort ved at have fokus på at arbejde forebyggende i det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

På det specialiserede voksenområde er indberetninger enkeltvis blevet drøftet på personalemøder på institutionsniveau, med henblik på at finde handlemuligheder til så vidt muligt at undgå at stå i samme eller lignende situation igen. Derudover er sagerne blevet drøftet på handlemøder med sagsbehandler.

På ældreområdet er kommunens social- og sundhedsassistentelever blevet undervist i, hvordan det undgås at anvende magt, ligesom personalegrupper på ældreområdet har haft mulighed for at blive undervist i og/eller indhente rådgivning og bistand fra en af kommunens medarbejdere i situationer, hvor der har været behov for dette. Derudover drøftes sagerne med den medarbejder, der er ansvarlig for indberetninger på Ældreområdet i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt.

I 2015 vil der være fokus på at skærpe opmærksomheden på brugen af magtanvendelser generelt. Samtidig er håndtering af magtanvendelser et af Socialtilsyn Nords fokusområder i 2015, og der vil derfor ved socialtilsyn på Det Specialiserede Voksenområde være fokus på håndteringen af dette.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udmøntning af Masterplan - fire indsatsområder


Resume

Sagsforløb: SS

Den vedtagne Masterplan på Det Specialiserede Voksenområde skal ses som en overordnet strategisk tilgang til området. For at sikre en bæredygtig implementering af indholdet i Masterplanen er der udvalgt 4 indsatsområder til implementering i 2015.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den politisk godkendte Masterplan for Det Specialiserede Voksenområde er gældende for perioden 2013 – 2017. Masterplanen skal ses som en overordnet strategisk tilgang til området. For at sikre en bæredygtig implementering af indholdet i planen, har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udvalgt 4 indsatsområder til implementering i 2015.

De fire indsatsområder er:

 • Frivilligsamarbejde
 • At bo
 • Borgerinddragelse/medborgerskab
 • Kompetenceudvikling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd finder det afgørende at arbejde målrettet og dybdegående med de fire indsatsområder, hvorfor der er valgt en strategi med udarbejdelse af kommissorium samt tids- og milepælsplan. Kommissoriet, der ses som en fælles ramme for implementering af et udvalgt emne, beskriver projektarbejdets målsætning, styring, planlægning og organisering. Der udarbejdes løbende kommissorier for hvert enkelt indsatsområde, som sendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Indsatsområdet kompetenceudvikling ses dog som et indsatsområde, der er en del af de tre andre områder. Det er derfor endnu ikke fastsat, hvordan Fagenheden for Sundhed og Velfærd vil arbejde med dette område.

Tidsplanen for færdiggørelse af kommissorierne på de 3 indsatsområder er:

 • Frivilligsamarbejde: april 2015
 • At bo: maj 2015
 • Borgerinddragelse/medborgerskab: juni 2015

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


7. Udmøntning af Masterplan - frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I henhold til Masterplanen igangsættes det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med inddragelse af frivillige i Brønderslev Kommunes tilbud på Det Specialiserede Voksenområde.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage orientering om kommissorium samt tids- og milepælsplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Frivilligsamarbejde bliver mere og mere udbredt i den offentlige sektor. Frivillige kan tilføre nye dimensioner i opgaveløsningen og øge livskvaliteten for borgere, der har brug for hjælp. Dermed bliver de frivillige et værdifuldt supplement til de opgaver, kommunerne ellers løser. I disse år, hvor diskussionerne om fremtidens velfærd er på sit højeste, er spørgsmålet om frivillige i kommunale institutioner blevet endnu mere relevant.

Det er forskelligt, hvordan frivilligsamarbejdet organiseres. Nogle steder er de frivillige organiseret i en forening, der samarbejder med den kommunale institution. Andre steder er det kommunen selv, der organiserer de frivillige.

Med afsæt i de fire udvalgte indsatsområder for 2015 og med et ønske om at udnytte denne mulighed i de kommunale tilbud, ses der behov for at arbejde med opgaven i forhold til inddragelse af frivillige, så mulighederne kortlægges, ligesom der skal laves aftaler for håndtering af opgaven. På den baggrund har Fagenheden for Sundhed og Velfærd valgt at arbejde ud fra en projektorganisering med udarbejdelse af kommissorium samt tids- og milepælsplan til igangsættelse af det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med frivilligsamarbejde svarende til indholdet i Masterplanen.

I projektet er der særlig fokus på at sikre bred inddragelse og forankring. På den baggrund inviteres borgere, pårørende, frivillige, medarbejdere, ledere og andre interessenter ind i arbejdet som deltagere i projekt- eller arbejdsgrupper.

Kommissoriet samt tids- og milepælsplan for projektet fremsendes til udvalget til orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Organisering af rehabiliteringsindsatsen efter servicelovens § 83A


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

I forbindelse med det godkendte kommissorium og tidsplan for arbejdet med rehabiliteringsindsatsen i henhold til servicelovens § 83a, orienteres Social- og Sundhedsudvalget om de udarbejdede organisationsmodeller, der skal udgøre den overordnede ramme for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af evalueringen af de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI), som blev foretaget i efteråret 2014 samt servicelovens (SEL) § 83a, der trådte i kraft pr. 1. januar 2015, godkendte Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015 og Social- og Sundhedsudvalget den 4. marts 2015 kommissorium og tidsplan for arbejdet med rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune, og hermed udrulles tredje og sidste implementeringsfase af rehabiliteringsindsatsen (bilag 1).

Ifølge nuværende praksis har borger i Brønderslev Kommune ikke frit leverandørvalg i forhold til rehabiliteringsindsatsen, hvilket kan medføre flere medarbejderskift hos borgeren ved overgangen fra rehabiliteringsforløb til kompenserende hjælp.

Med udgangspunkt i ovenstående har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejdet to modeller til organiseringen af den fremtidige rehabiliteringsindsats for derigennem at sikre en mere sammenhængende indsats og overgang mellem ydelser.

Forslag til organisering af rehabiliteringsindsatsen efter SEL § 83a

I begge forslag inddrages de private leverandører af hjemmehjælp, således at de også er i stand til at varetage rehabilitering, hvilket er i overensstemmelse med tredje fase af implementeringsplanen for rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune.

I og med at SEL § 83a lægger op til inddragelse af private leverandører i den rehabiliterende indsats, kan den nuværende organisering af FRI ikke fastholdes. FRI er organiseret hos den kommunale leverandør, og en ligebehandling af private leverandører og den kommunale leverandør medfører behov for en ændret organisering. Fremover vil det betyde at:

 • Koordinerende sagsbehandlere (myndighed) bliver organiseret i Visitationen
 • Ergoterapeuter og fysioterapeuter bliver organiseret i Træningsafdelingen
 • Den kommunale sygepleje forbliver organiseret i ældreområdet

Ved stillingtagen til en rehabiliterende indsats overfor en borger vil følgende fagpersoner være involveret:

 • Visitator/koordinerende sagsbehandler
 • Den kommunale sygepleje
 • Ad hoc fagpersoner, eksempelvis misbrugskonsulent eller kostkonsulent
 • Samarbejdspartnere, eksempelvis Aflastningsafdelingen eller praktiserende læger
 • Træning efter model A eller model B

Forskellen mellem forslagene vil bestå i, hvorvidt de private leverandører benytter kommunale terapeuter (model A) eller de private leverandører ansætter egne terapeuter (model B)

Model A

I model A leverer de private leverandører en rehabiliterende indsats som en del af praktisk hjælp og personlig pleje. Opgaven løses af Social- og Sundhedshjælpere eller –assistenter.

Det vil sige, at den private leverandørs social- og sundhedshjælpere eller –assistenter skal indgå i et rehabiliteringssamarbejde med de kommunale terapeuter for at gøre borgeren mest muligt selvhjulpen. Det er således de kommunale terapeuter og de private leverandørers social- og sundhedsmedarbejdere, der – i samarbejde med visitatoren og eventuelt den kommunale sygepleje – skal tilse implementering af og opfølgning på handleplaner i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes serviceniveau.

Konsekvenser:

 • Stor tværfaglig samarbejdsflade mellem kommunale og private medarbejdere
 • Visitatoren skal "kun" samarbejde med én terapeutgruppe, hvilket vil gøre det lettere at sikre en ensartethed i ydelserne
 • Sikring af det kommunale serviceniveau på rehabiliteringsområdet sker ved kommunens egne terapeuter
 • Færre overleveringer mellem forskellige terapeutgrupper, eksempelvis hvis borgeren også modtager genoptræning efter indlæggelse ifølge sundhedslovens § 140, som varetages af Træningsafdelingens terapeuter

Model B

I forslag B ansætter den private leverandør af hjemmepleje selv terapeuter, som – i samarbejde med visitator og eventuelt den kommunale sygepleje – skal tilse implementering af og opfølgning på handleplaner i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes serviceniveau.

Ved at forpligte sig til at ansætte egne terapeuter, vil den private leverandør ikke kunne benytte underleverandører, eksempelvis i form af at købe terapeutydelser hos private terapeuter.

Konsekvenser:

 • Skarp opdeling mellem private og kommunale medarbejdere
 • Visitator skal samarbejde med forskellige terapeutgrupper, hvilket kan vanskeliggøre sikring af ensartethed i ydelserne fra leverandør til leverandør
 • Jævnligt kommunalt tilsyn hos den private leverandør i forhold til sikring af det kommunale serviceniveau og hvorvidt den private leverandør faciliterer faglig sparring og udvikling i forhold til egne medarbejdere
 • Hvis de private leverandører af hjemmepleje skal ansætte egne terapeuter, kan det medføre, at meget få byder på opgaven, da det for manges vedkommende vil betyde en investering

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

De koordinerende sagsbehandlere samt ergo- og fysioterapeuter i de nuværende FRI-grupper, skal overføres til henholdsvis Visitationen og Træningsafdelingen.

Beslutning

Udvalget tager beslutning i Ældreomsorgsudvalget om anvendelse af model A til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Forslag til reduktion af merforbrug og afdækning på Rusmiddelområdet


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

På Rusmiddelområdet i Brønderslev Kommune er der i 2014 et merforbrug på i alt 2.317.415 kr. Merforbruget fordeler sig på 2.273.835 kr. på botilbudspladser og på 43.580 kr. ved brug af forsorgshjemspladser.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsætter forslag til drøftelse af, hvordan et forventet underskud i 2015 på 2,3 mio. kr. kan imødekommes, samt hvordan Rusmiddelområdet kan indgå i budgetafdækningen for 2016.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage stilling til, hvilke forslag der skal prioriteres.

Sagsfremstilling

I 2014 er der et samlet merforbrug på Rusmiddelområdet på i alt 2.317.415 kr. Merforbruget fordeler sig på 3.096.332 kr. på botilbudspladser og på 43.580 kr. ved brug af forsorgshjemspladser. Der er et mindreforbrug på alkohol- og stofbehandling. Resultatet ser således ud:

Rusmiddelområdet

2014

Budget

3.404.395 kr.

Forbrug

-5.678.230 kr.

Resultat

-2.273.835 kr.

Forsorgshjem

2014

Budget

1.805.219 kr.

Forbrug

-3.697.598 kr.

50 % refusion

1.848.799 kr.

Resultat

-43.580 kr.

Overforbruget er primært en konsekvens af, at der konteringsmæssigt er flyttet udgifter fra psykiatriområdet til Rusmiddelområdet vedrørende botilbudspladser, dvs. fra at være omfattet af flerårsaftalen til at være uden for flerårsaftalen. Udgifterne er ikke genereret i 2014, men har været konteret på et andet område. De bør rettelig være på Rusmiddelområdet, så det samlede forbrug på området kan ses under et. Området er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, og derfor overføres der ikke et underskud fra 2014 til 2015.

Der må dog alt andet lige forventes et budgetproblem i minimum samme størrelsesorden i 2015 som i 2014. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger derfor – ud over generel tilbageholdenhed – følgende forslag til at imødekomme merforbruget i 2015 samt afdækning 2016.

Familieorienteret behandling - i budgetaftalen for 2014 er der afsat 400.000 kr. til en målrettet indsats overfor børn og unge fra misbrugsfamilier. Denne indsats er endnu ikke iværksat. Det afsatte beløb kan enten anvendes til iværksættelse af indsats overfor børn og unge i misbrugsfamilier eller til at dække merforbrug.

Forsorgshjem – etablere praksis omkring at opsøge kommunens borgere på forsorgshjem rundt om i landet, for at motivere til at bo i egen bolig i Brønderslev Kommune – evt. med støtte eller aflastningsophold på kommunens egne tilbud. Der vil være en udgift til eksempelvis bostøtte, men en forventelig besparelse på 10 % på brug af forsorgshjem. Boformen kan både være egen bolig med støtte eller etablering af et mindre botilbud, hvor der tilbydes pleje og omsorg.

Aflastningspladser – oprette aflastningspladser så borgerne har mulighed for at blive stabiliseret efter afrusning, fremfor at komme på forsorgshjem eller blive indlagt. Der vil være en udgift til etablering og drift af pladserne, men en forventelig besparelse på brug af forsorgshjem samt indlæggelse/aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ved indlæggelse af en borger betaler Brønderslev Kommune 34 % af DRG-taksten, dog max. 14.377 kr. pr. indlæggelse. På baggrund af konkrete personoplysninger for en persongruppe skulle det være muligt at opgøre udgifter til såvel somatisk som psykiatrisk sygehus i tidligere år. Hvis dette er muligt, kan der opstilles et mål for, hvor mange indlæggelser en lokal indsats bør forebygge, og dermed et netto finansieringsbidrag.

Hjælp i eget hjem – bevilge bostøtte og/eller støtte til personlig eller praktisk hjælp samt hjælp til medicin for at reducere behov for afrusning, aflastning samt indlæggelse. Der vil være en udgift til støtte i eget hjem, men en forventelig besparelse på afrusning, aflastning og indlæggelse.

Det synes ikke umiddelbart muligt både at forebygge et merforbrug i 2015 samt finde bidrag til et afdækningskatalog for 2016.

Social- og Sundhedsudvalget bedes på den baggrund drøfte, hvordan der kan opnås en balance i budgettet for 2015 samt hvilke konsekvenser den økonomiske situation har for udarbejdelsen af afdækningskataloget for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • drøfter og tager stilling til, hvilke forslag der skal prioriteres vedrørende 2015,
 • drøfter, hvilke konsekvenser den økonomiske situation bør have for udarbejdelsen af afdækningskataloget for 2016.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker en yderligere beskrivelse af, hvordan der kan etableres et tilbud for den udsatte målgruppe, og hvilke økonomiske konsekvenser kan opstilles.

Udvalget ønsker muligheder for en alternativ placering af misbrugstilbud i Tovegade belyst.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Budget 2016 - indledende overvejelser


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget gav på møde den 3. december 2014 i forbindelse med evaluering af budgetprocessen for 2015 udtryk for, at man ønskede en tidlig start på budgetprocessen for 2016.

Fortsættelse af budgetdrøftelser med baggrund i forslag fra budgetseminar den 24. juni 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har endnu ikke foretaget en udmelding vedr. rammerne for arbejdet med budget 2016, men baseret på forløbet de seneste år må der – ud over indholdet af flerårsaftalen – forventes,

 • At der vil være et afdækningsbeløb i størrelsesordenen 3 mio.kr. årligt, dvs. 3 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. i 2019. Afdækningen vedrører områderne sundhed og misbrug.
 • At forslag til strukturelle ændringer skal behandles i Byrådet inden udgangen af juni 2015.
 • At det endelige afdækningskatalog inkl. udvalgsprioritering skal være færdigt ultimo august/primo september.

Social- og Sundhedsudvalget kan på denne baggrund foretage en indledende drøftelse af, hvilke områder der kan indgå i et afdækningskatalog, og hvilke der ikke kan indgå.

Inspirationsspørgsmål til denne drøftelse kunne være følgende:

 • Er der områder, som udvalget finder bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der områder, som særligt ønskes belyst, herunder evt. sammenlignet med nabokommuner? Drøftelse af evt. tidsplan for politisk behandling heraf.
 • Er der andre kommuner, som har lavet interessante løsninger, som udvalget ønsker at besøge med henblik på at få inspiration? Drøftelse af evt. tidsplan herfor.
 • Er der områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der et ønske om at arbejde med et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, dvs. vurdere på effekten af besparelser i budgetår og overslagsår samt evt. beslutte besparelser, som først effektueres i et af overslagsårene?
 • Er der – i lyset af de områder, som udvalget finder ikke bør indgå i afdækningskataloget – en realistisk mulighed for at afdække ca. 3 mio. kr.?

I ovenstående drøftelse kan indgå de prioriterede forslag til budget 2015, som ikke blev bragt i spil i det vedtagne budget 2015. Det drejer sig om følgende forslag, der ved Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september 2014 fik prioritet 2:

1.000 kr.

2015

Helårsvirkning

Reduktion af Tandplejen

460

460

Forebyggelse og rehabilitering, rammebesparelse

57

90

Træning på aflastningen

370

370

I alt

887

920

Med henblik på planlægning af den videre budgetproces kan det oplyses, at der er planlagt følgende udvalgsmøder i Social- og Sundhedsudvalget frem mod budgetvedtagelsen:

14/1: Indledende budgetdrøftelser

4/2:

4/3:

15/4:

6/5: Godkendelse af strukturforslag, som skal på Byrådet 17. juni 2015.

3/6: Godkendelse af afdækningskatalog

19/8: Behandling af evt. ændringer til afdækningskatalog som følge af KL-aftalen.

Social- og Sundhedsudvalget skal desuden være opmærksom på, at der i budget 2015 er indarbejdet en række besparelser, som har øget effekt i årene 2016-2019. Disse besparelser fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Høreomsorg

89

134

134

134

134

Nedlæggelse af stilling, opsøgende medarbejder § 99

375

500

500

500

500

I alt

I alt indarbejdet stigende besparelse i overslagsårene

464

0

634

170

634

170

634

170

634

170

I lyset af ovenstående er det relevant at drøfte, om de indarbejdede besparelser for årene 2016-2019 i budget 2015 kan indgå som en delvis udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets afdækningsbeløb i 2016 og frem.

Endvidere er det relevant at drøfte, om der skal fremføres et ønske om tildeling af midler fra sundhedspuljen i forlængelse af KL-aftalen for 2015. Brønderslev Kommunes andel var 2,2 mio. kr., og disse blev ikke tilført i budget 2015, men det er relevant at drøfte, om beløbet skal indarbejdes i budgettet med virkning fra 2016. Afsættes beløbet, vil der være midler i budgettet til dels at sikre finansiering af de øgede udgifter, der kommer som følge af sundhedsaftalen, dels at disse indsatser kan medvirke til at sikre et fortsat lavt niveau i den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager en indledende drøftelse om budget 2016 med udgangspunkt i de inspirationsspørgsmål, som fremgår af sagsfremstillingen.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 3:

Udvalget tilkendegiver, at alle områder er i spil, og at der ikke ønskes indgået flerårsaftaler på andre områder inden for udvalgets område.

Udvalget finder det ikke relevant, at der udarbejdes afdækningsforslag på området omfattet af flerårsaftalen.

Udvalget indstiller, at 200.000 kr. af opsparing fra 2014 til 2015 i Tandplejen og 55.000 kr. på Sundhedsområdet indgår i budgetopfølgning 1/2015.

På mødet drøftede udvalget ideer til afdækninger samt nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum 2015.

Udvalget ønsker ikke på forhånd at friholde besparelsesforslag, som ikke blev bragt i spil ved budget 2015.

Udvalget indstiller, at indarbejdede budgetkorrektioner i budget 2015 med øget konsekvens i 2016 godskrives udvalgets budget.

Udvalget indstiller, at de afsatte sundhedspuljemidler på 2,2 mio.kr. i budget 2015 ønskes afsat i budget 2016. Udvalget ønsker et notat, der beskriver, hvilke opgaver der ønskes finansieret af sundhedspuljen.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. april 2015:

Forslagene fra det budgetseminar, som blev afholdt i Sundhed og Velfærd 24. juni 2014, vedlægges som en del af forarbejdet til budget 2015. Formålet med seminaret var at bringe medarbejdernes og ledernes viden i spil for at finde nye løsninger, der kan bidrage til at nå de vedtagne budgetreduktioner.

Forslagene fra budgetseminaret er i vedhæftede bilag opdelt således, at forslag, der allerede er indarbejdet i Budget 2015 eller tidligere budgetter er i et ark for sig selv, mens forslag til overvejelse er samlet i andet ark. Forslagene er markeret med grøn, gul og rød. De grønne forslag forventes at have en budgetmæssig effekt, de gule forslags budgeteffekt er vanskelig at opgøre, og de røde forslag forventes ikke at have en budgetmæssig effekt. Forslagene kan bruges som afdækningsforslag til Budget 2016, og det er på denne baggrund, forslagene er vurderet og sorteret.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslagene fra budgetmødet samt beslutter, om der er forslag, der ønskes belyst i afdækningskataloget for 2016.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning
 • Ønsker at der er opmærksomhed på omfanget af dokumentation (forslag 12)
 • Ønsker en beskrivelse af, hvordan depot med starthjælp kan udfoldes (forslag 86)
 • Ønsker fokus på teleløsninger
 • Ønsker fokus på tværs mellem sektorerne inden for Sundhed og Velfærd (forslag 21)
 • Ønsker i princippet, at administrationen interesserer sig for alle forslag, hvor der kan forventes et provenu

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Frivilligt socialt arbejde § 18


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune har modtaget 69 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskud kan søges og bevilges målrettet aktiviteter til det frivillige område, forudsat at aktiviteterne målretter sig socialt sårbare grupper, og at det er den frivillige indsats, der er det bærende element.

Frivilligrådet har på sit møde den 23. marts 2015 behandlet de indkomne ansøgninger og fremsender rådets indstilling til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlagt for tildeling af midler efter § 18 og her står konkret beskrevet:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2015 afsat 379.131 kr. til uddeling.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2015 er der indkommet 69 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 670.494 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægtning af det frivillige element.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede sidste år, at udvalget fremover ønsker, at frivilligrådet behandler ansøgningerne og laver en indstilling til udvalget.

Frivilligrådet indstiller, at der reserveres 10.000 kr. til Frivilligmesse 2015, som er under planlægning af Frivilligrådet i samarbejde med repræsentanter fra en række frivillige foreninger. Frivilligmessen planlægges afholdt lørdag den 26. september 2015 som dettes års markering af Frivillig Fredag.

Endvidere er det tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter

Frivilligrådet

10.000

Annoncering

8.000

Frivilligmesse

10.000

Til uddeling

351.131

I alt

379.131

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgninger, som beløber sig til 350.250 kr., samt godkender, at der reserveres en pulje på 10.000 kr. til Frivilligmessen 2015.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagenhedens og Frivilligrådets forslag godkendt.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger


Resume

Sagsforløb: SS

I Budget 2014 blev der afsat 200.000 kr. til udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere. Der er udarbejdet i alt 42 samarbejdsaftaler.

Sagsfremstilling

I perioden maj til december 2014 er et projekt blevet gennemført for Frivilligrådet med reference til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen og med baggrund i en byrådsbeslutning i forbindelse med budgetforlig for 2014.

Formålet har været at udarbejde samarbejdsaftaler med de frivillige sociale foreninger i Brønderslev Kommune. Der er blevet taget udgangspunkt i de foreninger, som i 2014 har ansøgt § 18-puljen om midler til gennemførelse af aktiviteter.

Der er udarbejdet i alt 42 samarbejdsaftaler, 10 aftaler er indgået med patientforeninger, 10 aftaler med besøgstjenester, 4 aftaler med centerråd på relevante, kommunale plejecentre, 15 aftaler med seniorklubber/pensionistforeninger og 3 aftaler med øvrige, frivillige sociale foreninger. Alle er frivillige sociale foreninger funderet i Brønderslev Kommune.

Frivilligrådet foreslår, at Byrådet godkender, at restbeløbet på 32.841 kr. overføres til 2015 og anvendes til opfølgning/evaluering af samarbejdsaftalerne i 4. kvartal 2015.

Frivilligrådet er meget tilfreds med det arbejde, der er blevet udført, som er mundet ud i de mange samarbejdsaftaler.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Frivilligrådet - årsberetning 2014


Resume

Sagsforløb: SS

Frivilligrådet fremsender årsberetning for rådets arbejde i 2014 til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. april 2010 vedtaget at nedsætte et Frivilligråd i Brønderslev Kommune for bl.a. at styrke samarbejdet ved at være bindeled mellem kommune og det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet fremsender årsberetning for 2014 til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Den ældre medicinske patient


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en oversigt over, hvilke indsatser der har været arbejdet med omkring Den ældre medicinske patient.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Samarbejdet omkring Den ældre medicinske patient er forankret i Sundhedsaftalen 2011-2014 og videreført i grundaftalen i Sundhedsaftalen for 2015 - 2018. Formålet med sundhedsaftalen var blandt andet at konkretisere initiativet vedrørende særligt svækkede ældre patienter og skabe et fælles billede af, hvordan der arbejdes med forløbskoordinatorfunktioner i forhold til den ældre medicinske patient i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Neden for følger en kort gennemgang af hvilke initiativer, der har været igangsat i Ældreområdet siden maj 2014. Fælles for indsatserne er, at de har et forebyggende sigte. Det kan være for at forebygge indlæggelser eller genindlæggelser. Det er naturligvis til gavn og glæde for den enkelte borger, men har også betydning for den kommunale medfinansiering. Ved flere af indsatserne er kommunen afhængig af almen praktiserende læges deltagelse og velvilje i forbindelse med indsatserne.

Opfølgende hjemmebesøg

Opfølgende hjemmebesøg har til formål at sikre et godt og sammenhængende udskrivningsforløb for særligt sårbare patienter, der udskrives fra sygehusindlæggelse. Opfølgende hjemmebesøg tilbydes til borgere over 65 år, som opfylder kriterierne herfor. Mødet foregår i borgerens eget hjem med deltagelse af egen almen praktiserende læge og en kommunal hjemmesygeplejerske. Der er afsat 1 time til besøg inkl. transport, og under selve besøget tages der hånd om de problemstillinger, borgeren har. Ligeledes følges der op på den plan, der er lagt fra sygehusets side. Medicinen gennemgås og der tales om det, der ellers forekommer naturligt. Pårørende har også mulighed for at deltage. Besøget skal ligge max en uge efter udskrivelse eller hurtigst muligt derefter. Den største udfordring omkring de opfølgende hjemmebesøg er den manglende kapacitet hos almen praksis.

Audit

Som led i arbejdet med implementeringen af Sundhedsaftalen har der været fokus på sektorovergange og samarbejdet om borgerforløb mellem almen praktiserende læge og kommunerne. Et audit er en systematisk metode til at arbejde med kvalitet i egne tilbud og praksis. Det grundlæggende i metoden er at fastholde en undersøgende og lærende tilgang med fokus på at komme frem til anbefalinger til den fremtidige praksis. Et audit gennemføres én gang om året ved at der udvælges 15 tilfældige borgerforløb, hvor hjemmesygeplejersken og borgerens egen læge har talt sammen angående en akut/subakut problemstilling hos borgeren. Akutte problemstillinger er problemer, der skal handles på umiddelbart og subakutte er problemer, der skal handles på hurtigt. Forløbskoordinatoren kontakter almen praksis og relevant personale i kommunen og stiller dem en række spørgsmål om forløbet. Herefter behandles forløbene i anonymiseret form i den nedsatte auditgruppe. I auditgruppen analyseres, fortolkes og vurderes spørgeskemaerne både enkeltvis og samlet. Resultaterne blev behandlet i arbejdsgruppen og forelagt Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) den 4. februar 2015.

Triagering

Triagering er en metode, der øger fokus på de ændringer, der er hos borgerne samt overlevering af de observationer, der er omkring den enkelte borger. Metoden anvendes i mange kommuner. Triagering anvendes til systematisk at gennemgå borgerne, således at de borgere, der er svagest/sygest får mest opmærksomhed. Triagering tager udgangspunkt i:

 • Et ændringsskema, der viser borgerens normaltilstand ud fra nogle bestemte områder og ord. På den måde kan personalet altid danne sig et hurtigt overblik over borgeren og dermed registrere, hvis der er ændringer i borgerens tilstand.
 • En triagetavle, der er inddelt i et grønt, gult og rødt felt. I det grønne felt er de borgere, der er i deres normaltilstand. I det gule felt er de borgere, der har få og mindre ændringer i normaltilstanden. I det røde felt er de borgere, der har mange eller markante ændringer eller som er indlæggelsestruede.
 • Daglig triagemøder, hvor borgerne i hhv. rødt og gult felt gennemgås. Her drøfter personalet på afsnittet kort og præcist, hvorfor borgeren ikke er i sin normaltilstand, hvad planen er, om planen skal revideres samt en ansvarsfordeling omkring, hvem der gør hvad ud fra den plan, der er lagt.

Triagering kører som projekt på aflastningsafdelingen på Margrethelund i Dronninglund og på en plejehjemsafdeling på Støberiet i Brønderslev. Projektet forløber til og med uge 17 2015, og derefter skal der tages stilling til den videre drift.

Sundhed.dk

På sundhed.dk er der lagt information ud om kommunes akut tiltag. Her findes der beskrivelser af kommunes aflastningspladser og akutsygeplejernes funktion. Akutsygeplejerne varetager akut opståede problemstillinger hos borgere i eget hjem eller på plejecentre. Formålet er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Tilbuddet kræver henvisning.

Forløbskoordination – særligt sårbare ældre

Kvalitetesenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland (Nord-KAP) har søsat et initiativ, hvor almen praksis og de kommunale hjemmesygeplejersker skal samarbejde omkring identificeringen af særligt sårbare ældre borgere i lægeklinikken. Formålet er, at der igangsættes en indsats overfor disse borgere, således at deres nuværende tilstand ikke forværres og måske endda forbedres. Initiativet er på et tidligt stadie, men der er afholdt undervisning for 5 hjemmesygeplejersker og forløbskoordinatoren i brugen af den database, hvor data om den enkelte borger skal indtastes. Det forventes, at denne samlede indsats overfor borgere har en positiv indvirkning på borgerne, således at deres kroniske sygdom ikke forværre og at små skavanker/problemer ikke vokser sig store og til sidst kan medføre en indlæggelse.

Erfa-grupper

Der er blevet dannet erfa-grupper, hvor repræsentanter fra de nordjyske kommuner mødes og udveksler erfaringer, idéer og giver sparring på de udfordringer, det enkelte initiativ medfører. Erfa-grupperne opleves som både relevante og givtige for medlemmerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2015, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling
 • Samarbejdsaftale vedrørende samarbejde om patienter i P.D. - hjemmedialyse, indgået mellem Region Nordjylland og De nordjyske kommuner i Region Nordjylland
 • Orientering om politisk temamøde om styringsudfordringerne på det specialiserede social- og specialundervisningsområde den 23. april 2015
 • Orientering om møde i Sundhedspolitisk Dialogforum den 27. marts 2015
Beslutning

Aftale om P.D.-hjemmedialyse taget til efterretning.

Mødestedet er rømmet, og udvalget får forelagt en statussag herom på et kommende møde.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 15. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer