Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 6. maj 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om idrætsforeningen Bifos


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om Idrætsforeningen Bifos.

Det foreslås, at Social- og Sundhedsudvalget tager nedenstående orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Bifos er en privat idrætsforening for sindslidende i Brønderslev Kommune. Bifos drives af borgere med sindslidelse i samarbejde med medarbejdere fra Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune. Foreningen er stiftet i oktober 2002. Bifos havde i slutningen af 2014 52 medlemmer. Det daglige arbejde ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 4 er medlemmer af foreningen, 1 er medarbejder i Socialpsykiatrien og 1 er medarbejder på Psykiatrisk Sygehus. Kontingentet udgør 300 kr. halvårligt. Der er mulighed for at tegne et støttemedlemskab for 150 kr. halvårligt.

Bifos tilbyder fysisk aktivitet og socialt samvær med ligestillede og har blandt andet til formål at øge medlemmernes fysiske og psykiske velvære. Fysisk aktivitet bidrager til forbedret humør, øget energiniveau og en bedre fysisk form, herunder forebyggelse af for tidlig død og en række livsstilssygdomme. Derudover giver deltagelse i foreningslivet mulighed for socialt samvær, hvor ensomhed byttes ud med sammenhold og fællesskab. Formålet med Bifos er ydermere at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv.

Aktiviteterne i Bifos tilrettelægges således, at de tilgodeser det enkelte medlems særlige behov for bl.a. tryghed, stabilitet og overskuelige rammer. Af aktiviteter tilbydes volleyball, fodbold, badminton, aerobics/step, styrke- og konditionstræning, spinning samt vandgymnastik og svømning.

Bifos har tradition for, i samarbejde med andre idrætsforeninger, at deltage i 8-10 idrætsstævner i løbet af året.

Bifos modtager støtte fra bl.a. private virksomheder, Idrætssamvirket og § 18-midler fra Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og 2 medlemmer af Bifos deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Udmøntning af Masterplan - at bo


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Ihenhold til Masterplanen igangsættes det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med udvikling af bo-området på Det Specialiserede Voksenområde i Brønderslev Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at tage orientering om kommissorium til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge Masterplanen skal der på bo-området være et rehabiliterende sigte i arbejdet med borgerne. Det betyder, at der fremover vil være større fokus på at sætte og følge op på mål for borgerens udvikling. Nogle borgere har behov for lidt støtte og kan klare sig selv det meste af tiden i egen bolig. Andre borgere har behov for massiv støtte og skal derfor have støtte i alle døgnets 24 timer. Samtidig ønsker flere og flere borgere at kunne klare sig i eget hjem. Dette stiller krav om, at Brønderslev Kommune har de rigtige tilbud, der matcher borgerens behov, ligesom det stiller krav om, at Brønderslev Kommune kan give borgeren et nyt tilbud i de tilfælde, hvor behovene udvikler sig over tid.

Med afsæt i, at bo-området er ét af de fire udvalgte fokusområder i 2015, ses der et behov for at arbejde med opgaven ud fra et strategisk perspektiv. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har derfor valgt at arbejde ud fra en projektorganisering med udarbejdelse af kommissorium samt tids- og milepælsplan til igangsættelse af arbejdet svarende til indholdet i Masterplanen.

Projektet er forankret på udførersiden. Der er særlig fokus på at sikre bred inddragelse og forankring, hvilket betyder, at relevante parter inviteres ind i arbejdet som deltagere i projekt- eller arbejdsgrupper.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Udvalget ønsker trinvis iværksættelse af initiativer i takt med, at de er færdige.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Projekt Fremtidens idræt


Resume

Sagsforløb: SS

I sommeren 2014 blev der, i et samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i Brønderslev Kommune, udarbejdet en satspuljeansøgning til Sundhedsstyrelsen til et 3-årigt projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og sundhed for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune”. Brønderslev Kommune blev ikke tildelt midler til projektet. Socialpsykiatrien og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering har derfor udarbejdet forslag til et mindre projekt, der kan håndteres inden for de eksisterende rammer. Projektet er forankret i Socialpsykiatrien.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende projektet.

Sagsfremstilling

Siden 2012 har der i Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune været stort fokus på implementering af sundhedsfremme og forebyggelse. Samarbejdet har resulteret i, at de forskellige tilbud i Socialpsykiatrien på forskellig vis har sat sundhed på dagsordenen. Erfaringen fra området viser, at der er et stort udviklingspotentiale, som borgere såvel som medarbejdere er engageret i at aktivere.

I sommeren 2014 blev der fremsendt en satspuljeansøgning til Sundhedsstyrelsen til et 3-årigt projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og sundhed for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune”. Brønderslev Kommune blev ikke tildelt midler til projektet. Da Socialpsykiatrien ønsker at støtte op om det udviklingspotentiale, der er på området, er der udarbejdet forslag til et mindre projekt, der kan håndteres inden for de eksisterende rammer. Projektet sigter mod at omorganisere de aktiviteter, der allerede er på området, med det formål, at

 • borgerne bliver (mere) fysisk aktive,
 • borgerne indgår i diverse fællesskaber,
 • borgerne bliver inkluderet i det gængse foreningsliv, og
 • de borgere, der har ressourcer hertil, kan indgå i organiseringen som frivillige instruktører i Bifos.

I løbet af projektperioden (maj-september 2015) skal der arbejdes med, at

 • rekruttere frivillige,
 • styrke de allerede eksisterende tilbud om fysisk aktivitet,
 • omlægge medarbejdernes opgaver i forhold til sundhed, og
 • inddrage borgernes nære netværk.

Projektets vision er ”at fremme sundhed og inklusion med fysisk aktivitet, idræt og bevægelse som omdrejningspunkt”.

Projektet er i tråd med Masterplanen på Det Specialiserede Voksenområde i forhold til, at borgerne skal være aktive i eget liv, at der skal være øget fokus på inklusion, og at der skal være øget fokus på inddragelse af frivillige samarbejdspartnere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender projektbeskrivelsen.

Visitationschef Ellen Lykke og sundhedskoordinator Ditte Hermansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget godkender projektbeskrivelsen med følgende tilføjelser:

 • at udvalget forudsætter, at BIFOS bevares som forening,
 • at målet er, at personalet fremover får en understøttende rolle og ikke et ansvar for at drive BIFOS eller for at være instruktør
 • at udvalget ønsker at følge projektets fremdrift tæt, og ønsker en orientering i efteråret om projektet

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ankestatistik for 2014


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Ankestyrelsen har fremsendt statistik for 2014 vedrørende Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet. Statistikken indeholder tal for antallet af trufne afgørelser i Ankestyrelsen for 2014 og antallet af modtagne klager. Tallene viser, at andelen af sager, som Ankestyrelsen omgør eller sender tilbage til kommunen til genbehandling, er lavere i Brønderslev Kommune end landsgennemsnittet.

Fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har modtaget vedrørende sagsbehandlingen i Brønderslev Kommune.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der har været 21 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 17 sager, 3 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen, og i 1 sag er afgørelsen blevet omstødt.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der har været 50 klager inden for LAS. Heraf er 4 af klagerne blevet afvist af Ankestyrelsen, 3 sager er blevet omgjort af Ankestyrelsen, 5 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for Lov om social pension har der været 14 klager over kommunens afgørelser. 2 af klagerne er blevet afvist af Ankestyrelsen, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Retssikkerhedsloven (RSL): Inden for Retssikkerhedsloven har der været en klage, denne er blevet omstødt af Ankestyrelsen.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet har der været 60 klager til ankestyrelsen. Heraf er 1 af klagerne blevet afvist. I 9 af sagerne har Ankestyrelsen ændret afgørelsen, og i 2 af sagerne er afgørelsen sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagerne igen. I de resterende 48 sager, er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Serviceloven (SL): Inden for Servicelovens område har der været 95 klager over kommunens afgørelser. Heraf er 9 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 6 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 16 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 64 sager er afgørelsen stadfæstet.

Udover ovenstående har der været en klage inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her har kommunen fået medhold i to afgørelser, mens 1 afgørelse er blevet omgjort.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning..

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 15:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015 - Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der forventes en merudgift på serviceudgifterne inden for Social- og Sundhedsudvalgets område på samlet 3,870 mio. kr. Merudgifterne vedrører:

 • Særlig dyr enkeltsag (inden for flerårsaftalen) - 1,020 mio. kr.
 • Øget antal anbringelser på forsorgshjem - 1,0 mio. kr.
 • Ændret kontering vedr. misbrugsbehandling - 1,850 mio. kr.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endeligt klar, men vil sammen med Forretningsledelsens indstilling, foreligge forud for Økonomiudvalget og Byrådets behandling af budgetopfølgningen.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for Social- og Sundhedsudvalgets område fremgår af bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Visitationschef Ellen Lykke og ældre- og sundhedschef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget forudsætter, at merudgift på 1,02 mio.kr. gives som tillægsbevilling i overensstemmelse med flerårsaftalens bestemmelser.

Mulighed for at finde kompenserende besparelser til finansiering af øvrige merudgifter forelægges på næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/ÆO/SS

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi har i løbet af 2014 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år.

KKR Nordjylland har på deres møde den 27. februar 2015 drøftet og godkendt Praksisplan for Fysioterapi, og planen er sendt til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.

Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i Region Nordjylland er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Tidligere har der været en særskilt Praksisplan for ridefysioterapi. Sidste gang denne blev revideret var i 2006. Denne gang er det besluttet at inkludere ridefysioterapien som en del af den samlede Praksisplan. I forhold til ridefysioterapien er der sket en mindre kapacitetsudvidelse siden 2006, blandt andet fordi regionen har overtaget 3 rideskoler fra Region Midt ved kommunalreformen.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særligt fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig praksisplan.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Praksisplan for fysioteriapi.

Ældre- og sundhedschef Henrik Hugo Pedersen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 5. april 2015, pkt. 5:

Til efterretning.'

Jonna Raasted var fraværende.

Handicaprådet, 28. april 2015, pkt. 8:

Til efterretning.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant for Svend Erik Trudslev, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR

Social- og Sundhedsudvalget efterlyste på mødet den 4. februar 2015 en redegørelse over udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Sagsfremstilling

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi var i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen dog udvidet således, at den nu også omfatter personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi til personer med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Have et svært fysisk handicap
 • Tilstanden skal være varig
 • Have en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Have en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Have en diagnose som, på diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen, er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af en sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

Visitationsret og finansiering

Det er de praktiserende læger, der har visitationsretten til vederlagsfri fysioterapi, mens det er kommunerne, der finansierer ydelserne.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette ydelser svarende til, hvad der tilbydes inden for vederlagsfri fysioterapi ved private institutioner. Hvis kommunen vælger at have sådanne tilbud i eget regi, har borgerne frit valg til at vælge, hvilket tilbud de ønsker.

Vederlagsfri fysioterapi opdeles i to paragraffer under Sundhedsloven; dels § 62 vederlagsfri fysioterapi og dels § 65 vederlagsfri ridefysioterapi. Behandlinger under § 62 udgør langt den største post såvel i udgifter som i antal ydelser.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Ældre-og sundhedschef Henrik Hugo Pedersen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 28. april 2015, pkt. 6:

Til efterretning.


Jonna Raasted var fraværende.

Handicaprådet, 28. april 2015, pkt. 9:

Til efterretning.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant for Svend Erik Trudslev, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Beslutning

Udvalget ønsker forelagt en oversigt over, hvordan udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er fordelt efter diagnoselisten.

Udvalget ønsker fordele og ulemper ved at indgå aftale med fysioterapi uden ydernummer belyst. Desuden ønskes fordele og ulemper ved etablering af et kommunalt tilbud til vederlagsfri fysioterapi belyst, herunder om målet om 75% holdtimer generelt er opfyldt.

Udvalget ønsker sammenhængen mellem antal borgere og antal ydelser, der modtager ridefysioterapi belyst.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Taleinstituttet - køb af timer i 2016


Resume

Sagsforløb: BS/SS/BE

Der er godkendt ny finansieringsaftale vedrørende Taleinstituttet. Brønderslev Kommune skal indgive et forventet forbrug for 2016. Administrativt er der indmeldt et forventet forbrug på 1.500 timer under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tilslutte sig køb af 1.500 timer.

Sagsfremstilling

Socialdirektørkredsen har på møde den 8. april 2015 godkendt en ny finansieringsmodel for Taleinstituttet gældende for 2016 og frem. Finansieringsmodellen afløser den nuværende overgangsmodel for finansiering af Taleinstituttet, som er gældende i 2014 og 2015 efter Aalborg Kommune overtog tilbuddet.

Den nye model giver mulighed for valg af forskellige abonnementsmodeller afhængig af, hvor stort et forbrug den enkelte kommune forventer. Jo større forbrug, jo lavere timepris. Aalborg Kommune har oplyst, at der i overgangsperioden arbejdes med en timepris på 923 kr. Abonnement vælges for et år ad gangen, og valget skal foretages senest 1. maj året før, og kommunen er forpligtet til at købe det indmeldte timetal. Den politiske godkendelse af modellen sker i forbindelse med godkendelse af rammeaftalen for 2016.

Brønderslev Kommune er en af de kommuner, der har brugt Taleinstituttet i stort omfang. Der er ikke umiddelbart udsigt til, at dette mønster vil ændre sig afgørende. Ifølge den nuværende overgangsaftale har Brønderslev Kommune haft et forbrug på ca. 1.700 timer årligt. Administrativt foreslås, at der meldes 1.500 timer ind til Aalborg Kommune, svarende til model A med tilkøb af yderligere timer. Bliver der behov for yderligere timer, forventes det muligt at tilkøbe de ekstra timer.

Som følge af tidspresset i år er der administrativt indmeldt et forventet timetal til Aalborg Kommune på 1.500 timer i 2016 under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig, at Brønderslev Kommune forpligter sig til at købe 1.500 timer hos Taleinstituttet i 2016.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at ved køb af 1.500 timer eller flere i 2016 vil model "Abonnement A", som beskrevet i bilaget være den mest hensigtsmæssige. Køb af 1.500 timer vil medføre en udgift i 2016 på 1,412 mio. kr. Køb af 1.700 timer, som hidtidigt niveau, vil medføre en udgift på 1,597 mio. kr. Udgifterne til Taleinstituttet har været stærkt stigende i 2014 og 2015. De økonomiske konsekvenser heraf analyseres i øjeblikket. Men den nye finansieringsaftale vil medføre, at udgifterne - ved uændret forbrug af timer - reduceres med ca. 400.000 kr., sammenlignet med udgiftsniveauet i 2014 og 2015.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Årsrapport fra Værestedet Fristedet 2014


Resume

Sagsforløb: SS

Værestedet Fristedet, v/Kirkens Korshær, fremsender resultatopgørelse for 2014 og budget 2016 til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fristedet er oprettet af Kirkens Korshær på opfordring af Brønderslev Kommune. Fristedet drives efter Lov om Social Service som et aktivitets- og samværstilbud for socialt sårbare mennesker med misbrugsproblemer og også psykiske og sociale problemer.

Fristedet benyttes dagligt af gennemsnitligt 25 borgere, og har kontakt til ca. 80 borgere i alderen 25 til 82 år. Fristedet har åbent minimum 34 timer om ugen. Der serveres 3 måltider om dagen, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe, hvor der til hvert måltid deltager ca. 20 borgere.

I 2014 har Fristedet modtaget 313.000 kr. i tilskud fra Brønderslev Kommune, heraf 30.000 kr. til arrangementer og uddannelse af frivillige hjælpere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Johanens Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Sundhedspolitisk Dialogforum


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Forelæggelse af referat fra Sundhedspolitisk Dialogforums møde den 27. marts 2015til orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 kommunale og 5 regionale medlemmer. Med henblik på at afstemme de kommunale forventninger til Sundhedskoordinationsudvalget og udvalg nedsat herunder er der nedsat et Sundhedspolitisk Dialogforum med følgende sammensætning. Forummet mødes 2 gange årligt:

 • De 5 kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget
 • Formænd og næstformænd for de kommunale Sundhedsudvalg
 • Direktører og chefer med ansvar for sundhedsområdet

Sundhedspolitisk Dialogforum holdt møde den 27. marts 2015 med henblik på at afstemme forventninger til såvel Sundhedskoordinationsudvalget som Praksisplanudvalgets forhandling af aftaler på lægeområdet.

Referat inkl. resume af faglige oplæg forelægges hermed til orientering. På mødet blev der givet en opfordring til, at referat fra mødet sættes på dagsordenen i det/de relevante fagudvalg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, om udvalget fremover ønsker materiale fra Sundhedspolitisk Dialogforum forelagt til orientering.

Beslutning

Ole Jespersgaard og Martin Bech deltager i Sundhedspolitisk Dialogforum, og vurderer efter hvert møde, hvilke emner der er relevant for Social- og Sundhedsudvalget.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Fælles retningslinjer i Brønderslev Sundhedshus - røg


Resume

Sagsforløb: MED-ADM/MED-SV/SS

Pr. 1. april 2015 er Sundhedsplejen, Træningsafdelingen og Forebyggelsesafdelingen flyttet ind i Brønderslev Sundhedshus. I huset vil der være både kommunale og regionale funktioner.

Sagsfremstilling

Ifølge Brønderslev Kommunes rygepolitik må der ikke ryges i bygningen, mens det ifølge Region Nordjyllands rygepolitik ikke er tilladt at ryge på matriklen.

I Brønderslev Sundhedshus er der behov for fælles retningslinjer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om retningslinjerne skal basere sig på røgfri bygning eller røgfri matrikel.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 11. februar 2015, pkt. 7:

Punktet blev drøftet, og udvalget var enige om følgende:

Signalværdien er oplagt - der må ikke ryges på matriklen.

Fag MED for Administrationen, 23. februar 2015, pkt. 11:

Udvalget anbefaler ens regler i Brønderslev Sundhedshus og bakker op om bestyrelsens beslutning.

Fraværende: Ole Holdt og Anne Kirstine Jensen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at Sundhedshuset skal være røgfrit, men at der er mulighed for at ryge på matriklen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Organisationsændring i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ØK/ÆO/SS

Økonomiudvalget har godkendt nyt organisationsforslag for Sundhed og Velfærd.

Fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om en vurdering af den eksisterende organisation forud for besættelse af stillingen som sundheds- og handicapchef.

Det nuværende organisationsprincip med en myndighedschef og to udførerchefer ønskes fastholdt. Dermed er opdelingen som følge af BUM (Bestiller Udfører Modellen) repræsenteret på chefniveau.

Arbejdet med flerårsaftalen og masterplanen på Det Specialiserede Voksenområde ønskes givet en tydelig prioritet, og sundhedsområdet foreslås derfor overført til ældrechefen, således at den nuværende stilling som ældrechef omdøbes til sundheds- og ældrechef. Den nuværende stilling som sundheds- og handicapchef omdøbes til handicap- og psykiatrichef.

Stillingen som handicap- og psykiatrichef ønskes opslået nu, således at den nye chef kan tiltræde 1. august 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • Stillingen som ældrechef ændres til sundheds- og ældrechef med virkning fra 1. maj 2015
 • Stillingen som sundheds- og handicapchef ændres til handicap- og psykiatrichef med virkning fra 1. maj 2015, og at stillingen opslås snarest.
Indstilling

Forretningsledelsen, 17. marts 2015, pkt. 9:

Forretningsledelsen anbefaler omplacering af sundhedsområdet til ældrechefen, at handicap- og psykiatrichefstillingen besættes hurtigst muligt, samt at opdelingen mellem bestiller og udfører på hele S&V-området fastholdes.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 1. april 2015, pkt. 1:

Fag MED for Sundhed og Velfærd bakker op om forslaget til ændret struktur inden for Sundhed og Velfærd. Endvidere pointerer medarbejderne, at den nye chef gerne må have et godt fagligt kendskab til handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet.Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 29:

Godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2015, pkt. 11:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Invitation til indvielse af Sundhedshuset udsendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Personalesag


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 6. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach