Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 7. oktober 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Status på projekt Frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I april blev projekt ”Frivilligsamarbejde” på Handicap- og Psykiatriområdet sat i gang.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger en status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I april 2015 iværksatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med projektet er at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige i kommunens tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet, jf. kommissorium for frivilligsamarbejde.

I projektet er der opstillet seks succesmål, som danner grundlag for projektgruppens arbejde. Nedenstående ses de 6 succesmål og status på disse pr. 15. september 2015:

Succesmål

Status pr. 15. september 2015

Der er udarbejdet og godkendt retningslinjer for samarbejde med frivillige på et overordnet og stedligt niveau.

De overordnede retningslinjer er udarbejdet af projektgruppen og godkendt i styregruppen den 2. juli 2015, jf. bilag "Retningslinjer for frivilligsamarbejde". Til retningslinjerne er tilføjet den skabelon til samarbejdsaftaler, der er udarbejdet af den tidligere frivilligkoordinator. Der har i perioden april-august været afholdt 4 projektgruppemøder. Afdelingsledere og medarbejdere er i gang med at planlægge implementering af frivilligsamarbejde lokalt, jf. bilag "Implementeringsplan" samt nedenstående afsnit om implementering.

Der er udarbejdet en plan for rekruttering.

Er indarbejdet i implementeringsplanen (se nedenstående afsnit om implementering samt bilag).

Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling i forhold til frivilligsamarbejde på de enkelte tilbud.

Behov for dette vil blive afdækket løbende (lokalt), som implementeringsplanen skrider frem.

Der er iværksat samarbejde med frivillige på alle områdets tilbud.

Er iværksat på nogle tilbud. Er en del af implementeringsplanen. Se nedenstående afsnit ”konkret samarbejde”.

Der ligger en plan for, hvordan og hvornår projektet skal evalueres.

Er endnu ikke udarbejdet.

Borgerne har udvidet deres netværk/sociale liv med nye relationer til frivillige.

Vil først kunne vurderes på længere sigt.

Implementeringsplan

I forlængelse af at retningslinjerne er udarbejdet og godkendt, har styregruppen valgt at udarbejde en implementeringsplan for at sikre, at retningslinjerne og arbejdet i den forbindelse bliver forankret i praksis (se bilag). Implementeringsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de opgaver, der er beskrevet i retningslinjerne, ligesom den er udarbejdet ud fra anbefalinger fra projektgruppen.

Første skridt i implementeringen var et kick-off møde, som blev afholdt for alle medarbejdere mandag den 7. september 2015. Til mødet holdt Peter Kristensen, kredsformand for SL, et oplæg om de faglige organisationers syn på samarbejde med frivillige på det sociale område. Derudover holdt Benthe Kilt, aktivitetsleder på Ældreområdet, et oplæg om medarbejdernes rolle i samarbejdet med de frivillige. Mødet sluttede med, at fire medarbejdere fra Handicap- og Psykiatriområdet fortalte om deres erfaringer med samarbejde med frivillige. Afdelingslederne arbejder nu videre med at få udarbejdet lokale aftaler for samarbejde, ligesom de er gået i gang med at afprøve forskellige muligheder for samarbejde og rekruttering.

Konkret samarbejde med frivillige

Siden igangsættelsen af projektet har arbejdet resulteret i følgende nye samarbejder med frivillige:

 • På botilbuddet Lundagervej er der indgået aftale med fem frivillige om at afholde cafe hver anden onsdag, hvor der bliver lavet forskellige aktiviteter, som borgerne kan deltage i efter lyst.
 • På botilbuddet Hedebo er en gruppe på fem frivillige i gang med at etablere forskellige aktiviteter sammen med interesserede borgere. Eksempelvis arrangerede de frivillige en tur til Brønderslev Marked, hvor otte borgere deltog. De afholdt efterfølgende idemøde med interesserede borgere, hvor det blev drøftet, hvilke aktiviteter borgerne kunne se, at de frivillige kunne arrangere.
 • På botilbuddet Hedebo er der ligeledes etableret samarbejde med en ”frivillig hund”, som indtil videre har resulteret i, at en borger der sjældent kommer udenfor egen lejlighed, har mobiliseret overskud til at komme ud og gå sammen med hunden.

Der er generelt stort fokus på, hvordan der rekrutteres frivillige. Pt. afprøves der forskellige måder at rekruttere på, bl.a. ved udarbejdelse af opslag på uddannelsesinstitutioner, biblioteket, ved at indgå aftaler med tidligere studerende og fra medarbejdernes netværk.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker ny status om ca. ½ år.

Bilag

Til toppen


4. Status på projekt Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Projekt "Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien" blev igangsat i maj 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2015 iværksatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt "Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien".

Formål og vision med projektet er at fremme sundhed og inklusion med fysisk aktivitet, idræt og bevægelse som omdrejningspunkt.

I perioden maj-september 2015 har der været afholdt fire styregruppemøder og seks arbejdsgruppemøder. Styregruppen har sikret rammerne for projektet, mens opstartsfasen for arbejdsgruppens vedkommende er blevet brugt på at undersøge, hvilke muligheder der er i samarbejdet med frivillige, samt hvorledes man kan skabe grobund for inklusion i det gængse foreningsliv. Endvidere har BIFOS' sommerstævne været på dagsordenen til flere arbejdsgruppemøder. Hen over sommeren har især inddragelsen af frivillige været i fokus, og efter sommerferien blev der igangsat en konkret søgning efter frivillige til blandt andet rollen som instruktør og til de opgaver og aktiviteter, der er i forbindelse med driften af en forening, herunder også bestyrelsesarbejde.

De opgaver, styre- og arbejdsgruppen har beskæftiget sig med i perioden, beskrives herunder:

Inddragelse af frivillige og borgernes nære netværk i opgaveløsningen

Siden opstarten af projektet er der i arbejdsgruppen arbejdet intenst på at finde frivillige til BIFOS. Bestyrelsen i BIFOS har haft ansvaret for udarbejdelsen af en annonce i forhold til at rekruttere frivillige til foreningen. Annoncen er blevet distribueret bredt i Brønderslev og omegn samt digitalt, blandt andet her:

 • Oplandsavisen den 11. august 2015
 • BIFOS hjemmeside
 • Via det nære netværk
 • Biblioteker, lægehuse, butikker, idrætshaller etc. i Brønderslev og i nærområdet
 • Via mail til diverse Senior- og Ældreklubber i Brønderslev Kommune, Røde Kors' besøgsvenner og Sind Nettet
 • Brønderslev Kommunes Facebook side

Siden 11. august 2015 har der været 3 potentielle henvendelser fra frivillige.

Foruden den omtalte annonce, hvor der søges bredt efter frivillige til BIFOS, skal der i arbejdsgruppen udarbejdes stillingsopslag til frivilligjob.dk. Her søges der konkret efter frivillige til sekretær-/koordinatorfunktionen, instruktørrollen, bestyrelsesarbejde og til omsorgsperson funktionen.

Styrke de tilbud om fysisk aktivitet, som allerede eksisterer, herunder især Idrætsforeningen BIFOS

Medlemmerne fra BIFOS, som sidder i arbejdsgruppen og bestyrelsen for BIFOS, har gjort en ihærdig indsats for at styrke foreningen. Dette især i forhold til hvervningen af frivillige, hvor bestyrelsen har haft ansvaret for udarbejdelsen af annoncen efter frivillige samt for samarbejdet med Oplandsavisen. På BIFOS' hjemmeside bliver man ligeledes orienteret om, at foreningen søger frivillige.

For at styrke BIFOS yderligere er der taget kontakt til Nordjyllands Idrætshøjskole med henblik på et eventuelt samarbejde i forbindelse med afholdelse af BIFOS' sommerstævne. Nordjyllands Idrætshøjskole var umiddelbart positiv over for forslaget og vender tilbage snarest med yderligere information og fastsættelse af dato for et samarbejdsmøde.

Inklusionsperspektivet

Med henblik på at styrke inklusionen i det gængse foreningsliv, har arbejdsgruppen været i dialog med BI-fodbold. Der er blevet lavet en aftale om, at BIFOS må benytte foreningens baner i forbindelse med fodboldholdets sommertræning forud for Vejle Idrætsfestival. I forbindelse med sommertræningen samarbejdede BIFOS også med en fodboldtræner fra det gængse foreningsliv. Medlemmerne var efter træningen meget positive, og synes det vil være en god idé med frivillige gæstetrænere.

Foruden fodbold som indgangsvinkel til det gængse foreningsliv, er der i arbejdsgruppen også åbnet op for muligheden for et samarbejde med BI-bordtennis. Dette skal der eventuelt arbejdes videre på hen over efteråret.

Når der er fundet frivillige til de opgaver, der er i forbindelse med driften af BIFOS, er næste skridt at hverve frivillige til jobbet som fritidsguide med henblik på at styrke inklusionen. Fritidsguidefunktionen er blevet drøftet på arbejdsgruppemøderne, og arbejdsgruppen har også været i dialog med Røde Kors' besøgsvenner herom. Et eventuelt samarbejde er blevet udskudt på grund af manglende interesse fra de frivillige besøgsvenner. Arbejdsgruppen er dog velkommen til at kontakte Røde Kors' besøgsvenner igen på et senere tidspunkt.

Fysisk aktivitet (og sundhed) i hverdagsperspektivet

På det specialiserede voksenområde er der fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, dette i form af sundhedsfremmeindsatsen på området. I forbindelse med pilotprojektet forud for indsatsen blev der nedsat en tovholdergruppe bestående af borgere og medarbejdere tilknyttet Socialpsykiatrien. Tovholdergruppen eksisterer stadig, og trods udskiftning er der i gruppen stadig en lyst til at arbejde med sundhed, herunder også fysisk aktivitet. Derfor har tovholderne også en vigtig rolle i forhold til projektet. De skal motivere deres kollegaer til at implementere fysisk aktivitet i hverdagsperspektivet, og de skal videreformidle viden om netop fysisk aktivitet og sundhed. For at sikre et tilstrækkeligt informationsniveau og samarbejde tovholderne og projektets bemanding imellem er

Kompetenceudvikling er afgørende for, at tovholderne kan gå i spidsen for det sundhedsfremmende og motiverende arbejde, og for at hele medarbejdergruppen kan implementere fysisk aktivitet (og sundhed) i hverdagsperspektivet. Fremadrettet og sideløbende med projektet er der derfor på hele det Socialpsykiatriske område fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne. På den måde bliver hele området klædt på til at kunne understøtte projektets udvikling og til at formidle og implementere projektets indhold. Hvorvidt og i hvilket omfang, tovholderne skal kompetenceudvikles yderligere i forbindelse med projektet, skal drøftes på et af de kommende styregruppemøder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og sundhedskoordinator Ditte Hermansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker ny status om ca. ½ år.

Bilag

Til toppen


5. Rammeaftalen 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde – godkendelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

For at sikre den fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Region Nordjylland fremlægges forslag til rammeaftale for 2016.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Begge dele træder i kraft den 1. januar 2016. KKR har behandlet udkastet til rammeaftalen på sit møde den 25. september 2015 og anbefalede udkastet til godkendelse i de nordjyske kommuner. Dog fastlægges finansieringsmodellen for Taleinstituttet i en særskilt proces med henblik på behandling i KKR på mødet den 20. november 2015.

Byrådet anmodes om at godkende forslag til rammeaftale for 2016.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft den 1. januar 2016.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale blev behandlet i KKR den 25. september 2015, hvor KKR anbefalede de nordjyske byråd at godkende udkastet til rammeaftalen. Dog fastlægges finansieringsmodellen for Taleinstituttet i en særskilt proces, og forventes behandlet i KKR den 20. november 2015.

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland har siden den 15. oktober 2014 været omfattet af rammeaftalens forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud i landsdelen. Der er indgået en særlig finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som udløber ved udgangen af 2015. Der har pågået arbejde med af få denne revideret, men det har vist sig svært at sikre et driftsgrundlag, der kan opretholde tilbuddet i sin nuværende form. Finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland for 2016 er derfor ikke endelig afklaret og behandles på KKR-mødet den 20. november 2015. KKR har på deres møde den 25. september 2015 drøftet finansieringen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. KKR var enige om at iværksætte en proces med fokus på at finde en fælles løsning og en solidarisk finansiering af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Udviklingsstrategiens indhold

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidig et overblik over, hvilke foranstaltninger, kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland.

På baggrund af indmeldingerne fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland til udviklingsstrategien udpeges der årligt et varierende antal fokusområder. I udviklingsstrategien for 2016 er der udpeget følgende tre fokusområder:

 • Misbrugsområdet i Nordjylland

På baggrund af indmeldingerne vurderes det, at der fortsat bør holdes et særligt fokus på misbrugsområdet. Udfordringerne i indmeldingerne koncentrerer sig særligt omkring børne- og ungemålgrupperne, hvor der opleves udfordringer med bl.a. at finde anbringelsesforanstaltninger, der er i stand til at arbejde målrettet med de unges misbrugsproblematikker. I den ambulante misbrugsbehandling opleves der ydermere udfordringer ved at kunne tilbyde dette til målgruppen af børn og unge som følge af lange ventelister og udsigten til en uhensigtsmæssig ambulant behandling i tilbud målrettet ældre. Ydermere viser indmeldingerne udfordringer vedrørende misbrugsproblematikker koblet op på borgere med psykiatriske diagnoser. På baggrund af flerheden af indmeldinger på misbrugsområdet, foreslås nedsat en arbejdsgruppe med det formål at indkredse og afdække såvel, hvilke udfordringer der ligger i forbindelse med de forebyggende indsatser, samt hvilke ambulante og døgnbaserede foranstaltninger, der kræver helt særlig opmærksomhed.

 • Overgange fra sikrede institutioner til kommunale sociale foranstaltninger

Indmeldingerne til udviklingsstrategien har vist, at der umiddelbart er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af pladser på de sikrede institutioner. Samtidigt har Region Nordjylland anbefalet i driftsherreindmeldingerne, at der formuleres fælles strategi(er) med henblik på at sikre sammenhængende og kvalificerede forløb for de børn/unge, der konkret har haft ophold på Den Sikrede Institution Kompasset i Brønderslev.

Børnene/de unge på de sikrede institutioner er som oftest kendt af de kommunale sociale myndigheder, og der vil i de fleste tilfælde efter opholdet på den sikrede institution være behov for en social indsats. Der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal beskrive og vurdere, hvordan disse muligheder bedst understøttes og anvendes i det videre forløb efter udskrivelse fra institutionen.

 • Børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har varslet, at der den 1. november 2015 vil komme en ny central udmelding, der vil rette fokus på målgruppen af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelser – primært i alderen 14-40 år. Idet arbejdet med national koordination, herunder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser, er forankret som fokusområder i forbindelse med udviklingsstrategierne, fødes dette naturligt som et fokusområde.

Udviklingsstrategien består endvidere af følgende afrapporteringer:

 • Afrapportering til Socialstyrelsen på central udmelding omkring børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
 • Socialtilsyn Nords årsrapport
 • Afrapportering på ministertema 2015 vedrørende anbragte børn og unges undervisning og uddannelse

Styringsaftalens indhold

Den økonomiske styringsaftale fastlægger de grundlæggende retningslinjer for kommunernes handel med pladser på specialundervisningstilbud og tilbud på det sociale område i Nordjylland.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som indholdet i styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både for driftsherre og myndighed
 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes, og priser udregnes efter samme principper
 • Budgetsikkerhed for kommunerne og regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind
 • Udviklingstiltag – driftsherre skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen for 2016 er indholdsmæssigt stort set identisk med de forrige års aftaler, dog kan følgende nye forhold fremhæves:

 • At formuleringerne i den nye takstbekendtgørelse er indarbejdet i hoveddokumentet og specifikationen
 • At der er indarbejdet nye formuleringer vedr. overheadberegninger og bufferpladser i såvel hoveddokumentet som specifikationen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender:

 • Udkast til styringsaftale 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde
 • Udkast til udviklingsstrategi 2016 for specialundervisning og det specialiserede socialområde
Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. oktober 2015, pkt 7:

Indstilles til godkendelse.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om plan for sygehuse og ændring i optageområder


Resume

Sagsforløb: SS

Regionsrådet vedtog den 23. juni 2015 Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Planen omfatter en række ændringer på sygehusene i Region Nordjylland og ændringer i optageområder.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Regionsrådets beslutning medfører, at sygehusmatriklen i Dronninglund lukkes, og funktionerne omfordeles til de øvrige sygehusmatrikler i regionen.

Dronninglund Sygehus

Medicinske senge:

De interne medicinske senge omfordeles til Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel. Dette er sket pr. 1. september 2015.

Ambulante funktioner:

 • Ambulante funktioner inden for endokrinologi og medicinsk gastroenterologi flyttes til Aalborg Universitetshospitals øvrige matrikler. Dette sker pr. 1. september 2015.
 • Ekkokardiografifunktionen flyttes til Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Dette er ligeledes sket pr. 1. september 2015.
 • Billeddiagnostik og klinisk biokemi er pr. 1. oktober 2015 flyttet til Aalborg Universitetshospitals øvrige matrikler.
 • Den håndkirurgiske funktion: Funktionen i Dronninglund er flyttet til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn pr. 1. oktober 2015.
 • Fertilitetsklinikken: Klinikken forbliver på Dronninglund-matriklen indtil første halvår 2016. Funktionen flyttes derefter til Aalborg Universitetshospital, Syd. Der sker derfor ingen umiddelbare ændringer i denne funktion.

Neurorehabilitering:

De nuværende neurorehabiliteringssenge i Dronninglund er flyttet til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn pr. 1. september 2015. Neurorehabiliteringsfunktionen i Region Nordjylland omorganiseres.

Fremover vil neurorehabiliteringssengene være samlet på tre matrikler:

 • Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn
 • Sygehus Thy-Mors i Thisted
 • Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Optageområder:

Lukningen af sygehusmatriklen i Dronninglund betyder, at der sker ændringer i optageområderne på det medicinske område. I dag er det således, at postnumrene 9340 Asaa og 9330 Dronninglund hører til optageområdet for Aalborg Universitetshospital. Fremover hører disse områder til Sygehus Vendsyssels optageområde. Dermed vil optageområderne fremover stort set følge kommunegrænserne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget gør opmærksom på, at der er indgået en aftale i Regionsrådet om at øge antallet af neurorehabiliteringspladser i Brønderslev med otte pladser i forbindelse med samling på færre matrikler.

Bilag

Til toppen


7. Mødekalender for 2016


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har den 16. september 2015 godkendt mødekalender for 2016.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse af Social- og Sundhedsudvalgets mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Social- og Sundhedsudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 08,30 på Rådhuset i Brønderslev.

Eventulle ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til mødeplan for Social- og Sundhedsudvalget for 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt. Møderne starter fremover kl. 8.00.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Hedelundsgade 12-14, Brønderslev

Der er varslet huslejestigning pr. 1. januar 2016.

Beslutning

Huslejeforhøjelse i Hedelundsgade: Til efterretning.

Udvalget glæder sig over, at der kommer nye 2 øjenlæger til Brønderslev Sundhedshus.

Orientering om opfølgning på forhandlingsresultat fra juli 2015.

Orientering om at klubtilbud på Springbrættet døbes Trampolinen.

Bilag

Til toppen


9. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer