Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 3. februar 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Knud L. Pedersen havde meldt afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, tilbydes fra den 1. februar 2016 mulighed for at vælge et kommunalt tilbud.

Til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med det vederlagsfri tilbud er at yde fysioterapeutisk træning og behandling til borgere inden for målgruppen. Målgruppen vil i en opstartsfase være borgere, som bor i plejebolig, og borgere med diagnoserne apopleksi, leddegigt, parkinson ellersklerose. Træningen kan forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Træningen tilrettelægges efter målgruppen og gives efter gældende retningslinjer for vederlagsfri fysioterapi af fysioterapeuter i træningsafdelingen.

I en opstartsfase kan træningsafdelingen tilbyde holdtræning til borgere med diagnoserne apopleksi, leddegigt, parkinson eller sklerose, samt borgere bosiddende på et kommunalt plejecenter. Træningen foregår enten på hold i et af kommunes Sundhedscentre eller på det enkelte ældrecenter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forventer at udvide det kommunale tilbud til alle borgere der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi i løbet af 2016.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter Sundhedslovens § 140a.

Forslaget om etablering af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi skal ses i sammenhæng med Byrådets beslutning om at se nærmere på dette område, jf. budgetaftalen for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der til budget 2016 er indarbejdet en reduktion på 220.000 kr., og at der i 2017 og frem er indarbejdet en reduktion på 500.000 kr. på området vedrørende vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Beslutning

Udsat.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


4. Status på KMD Nexus


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Orientering om implementering af nyt omsorgssystem - KMD Nexus.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 2. september 2015 frigivet midler til anskaffelse af nyt omsorgssystem - KMD Nexus.

Det nye omsorgssystem understøtter opgaveløsning på tværs af organisationen og skal implementeres i Visitationen, Sundheds- og Ældreområdet, Handicap- og Psykiatriområdet og i UngeCentret. Alle oplysninger om den enkelte borger bliver tilgængelige i systemet, hvilket bl.a. betyder, at der kun skal søges oplysninger i ét system/ét sted. Systemet kan afvikles på forskellige platforme, og dermed er der adgang til informationerne, der hvor man er, f.eks. hos borgeren, på plejecentret osv.

Omsorgssystemet viser bl.a., hvilke indsatser der virker, og hvordan ressourcerne anvendes bedst, og giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for politikerne. Når data samles i ét system, tilvejebringes et tværsektorielt datagrundlag, der giver bedre mulighed for planlægning og udvikling af indsats m.v.

Systemet vil omfatte ca. 3.750 borgere, og vil blive anvendt af ca. 900 medarbejdere. Uddannelse og implementering starter i foråret 2016, og systemet er færdigimplementeret ved årets udgang. Implementeringen vil i perioder være ressourcekrævende. Der må derfor forventes en midlertidig produktionsnedgang, indtil det nye system er i drift. I processen lægges stor vægt på at udnytte de forandringer, som det ny system giver mulighed for. Denne proces betyder omlægning af arbejdsgange, som medarbejderne skal have mulighed for at blive fortrolige med.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager udmeldingen fra Økonomiudvalget til efterretning og imødeser forslag til mulige afdækninger.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: SS

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2016.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

  • Voksenhandicappede mv.
  • Sundhed

Nøgletallene kan evt. bruges som inspirationskilde til drøftelse i udvalget og giver overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Hele rapporten "Brug nøgletal i styringen" er tidligere udleveret.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri og Handicapområdet


Resume

Sagsforløb: FL/BE/SS/ØK

Der er udarbejdet status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri- og Handicapområdet.

Fremsendes til Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

På Handicap- og Psykiatriområdet har Byrådet vedtaget en Flerårsaftale for perioden 2014-2017 med henblik på at tilpasse udgifterne mod landsgennemsnittet over en 4 årig periode.

Budgetopfølgning 3 2015 viser et forventet merforbrug i UngeCentret på 3,8 mio. kr., og i Sundhed og Velfærd vurderes en merudgift på 13,3 mio. kr. = i alt merforbrug på 17,1 mio. kr.

Der er lavet beregninger på budget 2016.

Udgangspunktet for beregningerne er:

- De kendte borgere

- Samme tilgang i 2016 som i 2015

- Samme afgang i 2016 som i 2015

Beregningerne viser herefter et merforbrug i UngeCentret i 2016 på 3,6 mio. kr. og i Sundhed og Velfærd et merforbrug på 18,4 mio. kr.

Begge steder er der lavet en vurdering af, hvordan dette merforbrug kan reduceres.

UngeCentret:

PWC har lavet en sagsgennemgang af alle § 107 sagerne og de 25 dyreste § 85 sager - med udgangspunkt heri forventer UngeCentret via revurdering af enkeltsager at finde en besparelse på 2 mio. kr. i 2016.

Der er behov for, at der i samarbejde med PWC iværksættes et læringsforløb på området, hvor der bliver en gennemgang og kvalitetssikring af sagerne. Udgifterne til læringsforløbet forventes at tjene sig selv ind via de sagsforbedringer og revurderinger, der foretages undervejs. Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 11. januar 2016 godkendt tilbud fra PWC om iværksættelse af læringsforløbet.

I 2016 forventes et merforbrug på budgettet på 1,6 mio. kr.

I 2017 forventer UngeCentret at overholde budgettet.

Sundhed og Velfærd:

I vedhæftede notat er der givet en nærmere beskrivelse af det foretagne udgiftsskøn. Desuden fremgår det af notatet, at revisitering af sager må forventes at strække sig over en længere periode end antaget i starten af 2015. Nu forventes revisitering af sagerne tilendebragt i 2018.

Fagenheden for Beskæftigelse og Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget drøfter status på flerårsaftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. januar 2016, pkt. 5:

Forretningsleden anbefaler

  • at anvendelse af konsulentfirma på UngeCentret til gennemgang af sager og sagspraksis også iværksættes på voksenområdet
  • at indsatsen vedrørende revisitering af sager fastholdes på nuværende øgede indsatsniveau
  • at konteringspraksis mellem ældreområdet og psykiatri og handicapområdet vurderes
  • at serviceniveauet tilpasses i nedadgående retning
  • at praksis med parkering af oparbejdet underskud tidligere år fastholdes

Thomas Jepsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. januar 2016, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 10:

Udvalget bad på mødet den 2. december 2015 om at få forelagt forslag til, hvordan der via øget administrativ indsats kan skabes en positiv økonomisk udvikling på sigt. I forlængelse heraf udtrykker udvalget utilfredshed med, at disse forslag ikke er forelagt udvalget på dette møde.

Udvalget fastholder, at det fortsat er relevant at drøfte en positiv økonomisk udvikling via øget administrativ indsats, herunder at der bør ske en opnormering med henblik på at revurdere kvalitetsstandarder på §§ 95-96.

Udvalget tilslutter sig indstillingen fra Forretningsledelsen om bl.a. at få et konsulentfirma til at se på praksis. Udvalget er opmærksomt på, at det er sandsynligt, at et konsulentfirma vil pege på nogle af de samme elementer, som udvalget efterlyste i sin indstilling på mødet den 2. december 2015.

Udvalget ønsker at drøfte sagen igen på næste udvalgsmøde.

Handicaprådet, 20. januar 2016, pkt. 6:

Ole Jespersgaard gav på mødet en orientering omkring status på flerårsaftalen.

Karsten Frederiksen gav en orientering om Økonomiudvalgets drøftelser vedrørende flerårsaftalen.

Sagen blev efterfølgende drøftet i Handicaprådet, og rådet ser frem til en videre behandling i Handicaprådet, som det bliver aktuelt.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 3:


Økonomiudvalget godkender, at der tilknyttes konsulentfirma som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forretningsledelsen.

Det forventes, at indsatser beskrevet i oplæg fra Sundhed & Velfærd, afstemt med anbefalinger fra PWC, iværksættes hurtigst muligt efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

Der afholdes fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget omkring koordinering af finanslovsaftale og budgetaftale.

Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2016

Genoptagelse af drøftelse om den økonomiske situation på flerårsaftalens område i lyset af behandling af sagen i Håbdicaprådet og Økonomiudvalget samt på grundlag af notat indeholdende forslag til øget administrativ indsats med henblik på at opnå en positiv økonomisk udvikling.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev foreslår,

  • at der afskrives 10 mio.kr. i 2016 og frem. Begrundelsen er, at der ikke gives teknisk korrektion ved tilgang af nye borgere på 18, 19 og 20 år,
  • at der efter drøftelse mellem udvalgene overføres et beløb fra Social- og Sundhedsområdet til Ældreområdet vedr. indsatsen for +65 årige,
  • at restbeløbet forventes opnået af den af konsulentfirmaet netop igangsatte analyse, og
  • at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016.

Martin Bech og Lasse Riisgaard foreslår,

  • at der iværksættes de initiativer og netto opnormeringer, som fagenheden foreslår, svarende til en forventet udgiftsreduktion på 6,4 mio.kr. i 2016, jf. notatet, og
  • at der foretages en afskrivning af flerårsaftalens underskud, men at de videre overvejelser vedrørende afskrivningens størrelse afventer drøftelser med Ældreomsorgsudvalget samt afrapportering fra konsulentfirmaet og fagenhedens skøn på baggrund heraf.

Udvalget ønsker på næste møde at få forelagt et oplæg, hvor +65-årige borgere overgår fra udviklende hjælp til hjemmehjælp.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Styringsdialogmøder med almennyttige boligforeninger


Resume

Sagsforløb: SS

Der er i december 2015 afholdt styringsdialogmøder med de almennyttige boligforeninger, der ifølge vedtægterne er hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om nogle af opmærksomhedspunkterne fra styringsdialogmøderne og anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Af almenboligloven § 164 fremgår det, at: ”Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Kommunalbestyrelsen offentliggør en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen. De årlige rapporter lægges til grund for dialogmøderne.”

Der er i december 2015 afholdt styringsdialogmøder med de 5 almennyttige boligselskaber, der er hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Styringsdialogmøderne har alle taget udgangspunkt i rapporterne fra boligorganisationerne. I det følgende gennemgås nogle af opmærksomhedspunkterne fra møderne. Uddybende referater af møderne kan ses på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Dronninglund Boligforening – den 7. december 2015

Rapporten fra Dronninglund Boligforening er gennemgået i administrationen, som ikke har fundet noget at bemærke. Der er derfor blot holdt et kort opfølgende dialogmøde med boligforeningen.

Andelsboligforeningen P.M. - den 14. december 2015

På mødet med Andelsboligforeningen P.M. blev følgende emner behandlet:

Boligforeningens økonomi

Det blev besluttet, at boligforeningen fremsender oversigt over aktiver og passiver i boligforeningen i perioden 2012-2014. Økonomiafdelingen gennemgår sammen med BDO boligforeningens regnskaber og træffer på baggrund heraf beslutning om det fremtidige samarbejde mellem boligforeningen og kommunen.

Udsætningstruede lejere

Det blev besluttet, at Socialcentret fremadrettet inddrages i forbindelse med udsættelsestruede lejere, inden der løber sagsomkostninger på til advokater mm.

Støberiet

Der arbejdes frem mod en ændret registrering af ejerforholdene på Støberiet, således at den afspejler den praktiske anvendelse af arealerne. Ændringen forventes ikke at få betydning for beboerne på Støberiet.

Boligselskabet Østvendsyssel – den 14. december 2015

Boligselskabet Østvendsyssel indledte mødet med at tilkendegive, at de ønsker at etablere flere boliger i Hjallerup og Dronninglund.

Boligselskabet havde 1. oktober 2015 5 ledige boliger på Cassiopeia. Endvidere har Aalborg Kommune pr. 1. juli 2016 opsagt lejemålet af ejendommen Smedegade 2, Dronninglund (Pilebo). Der var på mødet endnu ikke truffet afgørelse om den fremtidige anvendelse af ejendommen, som rummer 10 mindre boliger.

Boligselskabet oplever stor fraflytning fra familieboligerne i de mindre byer og tilskriver dette befolkningssammensætningen i netop de mindre byer.

Boligforeningen Fredensbo - den 16. december 2015

Fredensbo oplever en udfordring med forholdsmæssigt dyre boliger i nogle afdelinger, fordi der er optaget indekslån til renovering i 1992, hvor indeksering af restgæld og hovedstol medfører, at der stadig er en stor restgæld på lånene. Lejlighederne trænger nu til nye køkkener og bad igen. Der arbejdes med gennemførelse af helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden for disse afdelinger. Hvis helhedsplanerne gennemføres, forventes det at afhjælpe en del af problematikken med de dyre indekslån.

Indestående i dispositionsfonden pr. lejemål ligger over benchmark. Fredensbo oplyser, at indestående i dispositionsfonden vil blive nedbragt, hvis helhedsplanerne gennemføres, da dispositionsfonden skal dække en del af renoveringsudgifterne.

Brønderslev Ældreboligselskab – den 17. december 2015

Der arbejdes med en deling af Brønderslev Ældreboligselskab i 2, således at boligerne i Voldgade i Jerslev søges solgt snarest og boligerne i Brønderslev fremover administreres af Danske Diakonhjem.

Brønderslev Kommune tilkendegav at være interesseret i at købe boligerne i Jerslev, og der planlægges på denne baggrund hurtigst muligt et møde mellem Domea, som i dag administrerer Brønderslev Ældreboligselskab, og Brønderslev Kommune med henblik på planlægning af den videre proces omkring køb/salg af boligerne.

Boligselskabet har relativt store henlæggelser, hvilket skyldes, at der arbejdes frem mod renovering og nyt tag på boligerne i Brønderslev.

Via den kommunale anvisningsret er der i nyere tid blevet anvist boliger i Brønderslev Ældreboligselskab til beboere med udfordringer, som har påvirket de øvrige beboere i boligselskabet. Brønderslev Kommune anerkendte dette problem på mødet og vil fremadrettet så vidt muligt have for øje, at de borgere, der tildeles en bolig i Brønderslev Ældreboligselskab i højere grad matcher de øvrige beboere i boligselskabet.

Krydstilsyn

Ud over de 5 almennyttige boligselskaber, der er hjemmehørende i Brønderslev Kommune, findes Boligselskabet Nordjylland, som er hjemmehørende i Hjørring Kommune, og Boligselskabet Nordbo, der er hjemmehørende i Aalborg Kommune, men som begge har afdelinger beliggende i Brønderslev Kommune. Her er hovedreglen, at det offentlige tilsyn føres af den kommune, hvor boligorganisationen er hjemmehørende ifølge vedtægterne, men at tilsynet med boligorganisationens afdelinger føres af den kommune, hvor afdelingerne er beliggende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Louise Meyer Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 3. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer