Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 9. marts 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budget 2016 for dagtilbuddet Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2016 for dagtilbuddet Møllegården.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2016.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender budgetforslag 2016 for Møllegården, som indebærer en månedstakst på 14.476 kr. Månedstaksten for 2015 var 14.401 kr. Taksten er for 30 pladser beregnet på baggrund af et samlet budget på 5.019.700 kr. (2015 samlet budget på 4.925.300 kr.).

Det vurderes, at budgetforslaget afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppen.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2016 og dermed taksten på 14.476 kr.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2016 for dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2016 for dagtilbuddet Mølledag.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2016.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender budgetforslag 2016 for Mølledag, som indebærer en takst på 13.398 kr. Månedstaksten for 2015 var 13.420 kr. Taksten er for 24 pladser beregnet på baggrund af et samlet budget på 3.704.405 kr. (2015 samlet budget på 2.447.804 kr.).

Det vurderes, at budgetforslag afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppen.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2016 og dermed taksten på 13.398 kr.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2016 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2016 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2016.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender samlet budgetforslag på 2.478.025 kr., som er fordelt på henholdsvis § 104 Jobteam og § 104 Klub.

§ 104 Jobteam

Samlet budget på 2.216.122 kr. og en takst på 11.400 kr. Taksten for 2015 var 11.651 kr.

§ 104 Klub

Samlet budget på 261.903 kr. og en takst på1.260 kr. Taksten for 2015 var 1.229 kr.

Det vurderes, at budgetforslag afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppernes behov.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de samlede budgetrammer for 2016 med tilhørende takstfastsættelser.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


6. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Orientering om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er henholdsvis politisk og administrativt vedtaget for området.

Udvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen fx Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. februar 2016 stod registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 16 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist, men i 6 af disse sager er sagsbehandlingen påbegyndt. I Visitationen arbejdes der fortsat med nedbringelse af ophobede sager, revisiteringer samt procedureændringer. Denne proces kører parallelt med, at der arbejdes på opnåelse af besparelser til Flerårsaftalen. Lige nu arbejdes der fortsat på at få truffet afgørelser i BPA sagerne. Der er fortsat fokus på botilbud SEL §§ 107 og 108 uden for kommunen. Der kommer stadig en del nye ansøgninger ind, primært på § 85 og § 100.

I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. februar 2016 stod registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 21 sager, som er overskredet tidsfristen, hvoraf de 2 sager er under behandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 12:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Status på ny styringsmodel for træning og genoptræning


Resume

Sagsforløb: SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd implementerede den 1. januar 2016 en ny styringsmodel for træning og genoptræning efter sygdom eller som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet med implementering her af.

Sagsfremstilling

Den 19. august 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at

 • der skal arbejdes frem mod indgåelse af nye kontrakter for træning visiteret efter sundhedslovens § 140 via godkendelsesmodellen,
 • træning visiteret efter sundhedslovens § 140 af skulder- og rygrelaterede problematikker varetages af privatpraktiserende fysio- og ergoterapeuter. Øvrig træning visiteret efter sundhedslovens § 140 varetages af Træningsafdelingen, og
 • der opstilles i alt 9 forskellige pakker inden for træning visiteret efter sundhedslovens § 140.

Den 4. november 2015 godkendte Social- og Sundhedsudvalget,

 • at der blev opstillet yderligere 4 pakker
 • kvalitetsstandard for sundhedslovens § 140 med virkning fra 1. januar 2016, og
 • godkendelsesmaterialet for leverandører af træning visiteret efter sundhedslovens § 140.

Den 2. december 2015 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om beregningen af taksten på 477,50 kr. pr. time. Udvalget ønskede derudover:

 • at taksterne reguleres årligt
 • en status for opfølgningen på mødet i marts 2016.

Den nye styringsmodel blev implementeret 1. januar 2016. Forinden var der gennemført en proces med henblik på godkendelse af private leverandører af genoptræning af ryg- og skulderrelaterede problematikker efter sygehusindlæggelse. Alle Brønderslev Kommunes 4 tidligere private leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse har søgt om og er blevet godkendt som leverandører heraf. Der er ikke modtaget ansøgning om godkendelse fra andre privatpraktiserende fysio- eller ergoterapeuter.

Endvidere er der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter for Brønderslev Kommunes Træningsafdeling og Visitationen. Følgegruppen følger løbende op på forbrug af budgetterne til genoptræning og træning visiteret efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 og evaluerer løbende på modellen.

De private leverandører af genoptræning af ryg- og skulderrelaterede problematikker efter sygehusindlæggelse er inviteret til et samarbejds- og evalueringsmøde den 29. april 2016.

Når styringsmodellen har været implementeret i 6 måneder gennemføres en samlet evaluering, som vil danne grundlag for Fagenheden for Sundhed og Velfærds anbefalinger om tilretning af modellen. Både de private og den kommunale leverandør er opfordret til løbende at notere konkrete opmærksomhedspunkter til brug for evalueringen.

I nedenstående tabel vises antallet af personer, der har modtaget træning eller genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1-2, og sundhedslovens § 140 i januar 2016 (igangværende sager).

Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, servicelovens § 86 stk. 1

4

Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor, servicelovens § 86 stk. 2

65

Genoptræning efter sygehusindlæggelse, sundhedslovens § 140

525

Antal borgere, der har modtaget træning eller genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1-2, eller sundhedslovens § 140

594

Hvor træning og genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1-2, udelukkende leveres af Brønderslev Kommunes Træningsafdeling, leveres genoptræning efter sygehusindlæggelse både af privatpraktiserende fysioterapeuter, Træningsafdelingen, andre kommuners træningsafdelinger og Region Nordjylland. Derfor vises nedenfor fordelingen af borgere, der modtager genoptræning efter sygehusindlæggelse, mellem de forskellige leverandører i januar 2016.

Brønderslev Kommunes Træningsafdeling

334

Privatpraktiserende fysioterapeuter

181

Andre kommuner

8

Region Nordjylland (specialiseret genoptræning)

2

Antal borgere, der har modtaget genoptræning visiteret efter sundhedslovens § 140

525

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


8. Status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri og Handicapområdet


Resume

Sagsforløb: BE/SS/ÆO/ØK

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til forslag fra Forretningsledelsen til indsatser og finansiering af flerårsaftalen.

Sagsfremstilling

På Handicap- og Psykiatriområdet har Byrådet vedtaget en Flerårsaftale for perioden 2014-2017 med henblik på at tilpasse udgifterne mod landsgennemsnittet over en 4 årig periode.

Budgetopfølgning 3 2015 viser et forventet merforbrug i UngeCentret på 3,8 mio. kr., og i Sundhed og Velfærd vurderes en merudgift på 13,3 mio. kr. = i alt merforbrug på 17,1 mio. kr.

Der er lavet beregninger på budget 2016.

Udgangspunktet for beregningerne er:

- De kendte borgere

- Samme tilgang i 2016 som i 2015

- Samme afgang i 2016 som i 2015

Beregningerne viser herefter et merforbrug i UngeCentret i 2016 på 3,6 mio. kr. og i Sundhed og Velfærd et merforbrug på 18,4 mio. kr.

Begge steder er der lavet en vurdering af, hvordan dette merforbrug kan reduceres.

UngeCentret:

PWC har lavet en sagsgennemgang af alle § 107 sagerne og de 25 dyreste § 85 sager - med udgangspunkt heri forventer UngeCentret via revurdering af enkeltsager at finde en besparelse på 2 mio. kr. i 2016.

Der er behov for, at der i samarbejde med PWC iværksættes et læringsforløb på området, hvor der bliver en gennemgang og kvalitetssikring af sagerne. Udgifterne til læringsforløbet forventes at tjene sig selv ind via de sagsforbedringer og revurderinger, der foretages undervejs. Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 11. januar 2016 godkendt tilbud fra PWC om iværksættelse af læringsforløbet.

I 2016 forventes et merforbrug på budgettet på 1,6 mio. kr.

I 2017 forventer UngeCentret at overholde budgettet.

Sundhed og Velfærd:

I vedhæftede notat er der givet en nærmere beskrivelse af det foretagne udgiftsskøn. Desuden fremgår det af notatet, at revisitering af sager må forventes at strække sig over en længere periode end antaget i starten af 2015. Nu forventes revisitering af sagerne tilendebragt i 2018.

Fagenheden for Beskæftigelse og Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget drøfter status på flerårsaftalen.

Personale

Ingen

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. januar 2016, pkt. 5:

Forretningsleden anbefaler

 • at anvendelse af konsulentfirma på UngeCentret til gennemgang af sager og sagspraksis også iværksættes på voksenområdet
 • at indsatsen vedrørende revisitering af sager fastholdes på nuværende øgede indsatsniveau
 • at konteringspraksis mellem ældreområdet og psykiatri og handicapområdet vurderes
 • at serviceniveauet tilpasses i nedadgående retning
 • at praksis med parkering af oparbejdet underskud tidligere år fastholdes

Thomas Jepsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. januar 2016, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 10:

Udvalget bad på mødet den 2. december 2015 om at få forelagt forslag til, hvordan der via øget administrativ indsats kan skabes en positiv økonomisk udvikling på sigt. I forlængelse heraf udtrykker udvalget utilfredshed med, at disse forslag ikke er forelagt udvalget på dette møde.

Udvalget fastholder, at det fortsat er relevant at drøfte en positiv økonomisk udvikling via øget administrativ indsats, herunder at der bør ske en opnormering med henblik på at revurdere kvalitetsstandarder på §§ 95-96.

Udvalget tilslutter sig indstillingen fra Forretningsledelsen om bl.a. at få et konsulentfirma til at se på praksis. Udvalget er opmærksomt på, at det er sandsynligt, at et konsulentfirma vil pege på nogle af de samme elementer, som udvalget efterlyste i sin indstilling på mødet den 2. december 2015.

Udvalget ønsker at drøfte sagen igen på næste udvalgsmøde.

Handicaprådet, 20. januar 2016, pkt. 6:

Ole Jespersgaard gav på mødet en orientering omkring status på flerårsaftalen.

Karsten Frederiksen gav en orientering om Økonomiudvalgets drøftelser vedrørende flerårsaftalen.

Sagen blev efterfølgende drøftet i Handicaprådet, og rådet ser frem til en videre behandling i Handicaprådet, som det bliver aktuelt.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Økonomiudvalget, 20. januar 2016, pkt. 3:


Økonomiudvalget godkender, at der tilknyttes konsulentfirma som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forretningsledelsen.

Det forventes, at indsatser beskrevet i oplæg fra Sundhed & Velfærd, afstemt med anbefalinger fra PWC, iværksættes hurtigst muligt efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget.

Der afholdes fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget omkring koordinering af finanslovsaftale og budgetaftale.

Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar 2016

Genoptagelse af drøftelse om den økonomiske situation på flerårsaftalens område i lyset af behandling af sagen i Handicaprådet og Økonomiudvalget samt på grundlag af notat indeholdende forslag til øget administrativ indsats med henblik på at opnå en positiv økonomisk udvikling.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 7:

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev foreslår,

 • at der afskrives 10 mio. kr. i 2016 og frem. Begrundelsen er, at der ikke gives teknisk korrektion ved tilgang af nye borgere på 18, 19 og 20 år,
 • at der efter drøftelse mellem udvalgene overføres et beløb fra Social- og Sundhedsområdet til Ældreområdet vedr. indsatsen for +65 årige,
 • at restbeløbet forventes opnået af den af konsulentfirmaet netop igangsatte analyse, og
 • at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016.

Martin Bech og Lasse Riisgaard foreslår,

 • at der iværksættes de initiativer og netto opnormeringer, som fagenheden foreslår, svarende til en forventet udgiftsreduktion på 6,4 mio.kr. i 2016, jf. notatet, og
 • at der foretages en afskrivning af flerårsaftalens underskud, men at de videre overvejelser vedrørende afskrivningens størrelse afventer drøftelser med Ældreomsorgsudvalget samt afrapportering fra konsulentfirmaet og fagenhedens skøn på baggrund heraf.

Udvalget ønsker på næste møde at få forelagt et oplæg, hvor +65-årige borgere overgår fra udviklende hjælp til hjemmehjælp.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. marts 2016

På Økonomiudvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der forelagt en status for flerårsaftalen for 2016 og fremad, og udvalget besluttede, at der afholdes fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget omkring koordinering af finanslovsaftale og budgetaftale.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet notat, der beskriver, hvilke tiltag der iværksættes konkret for at nedbringe udgifterne, og hvilken effekt der forventes heraf.

Notatet peger på følgende indsatser

 • Nedsættelse af takster på egne tilbud inden for området. Der forventes et årligt provenu herved på ca. 0,9 mio. kr. I 2016 forventes et provenu på ca. 0,6 mio. kr.
 • Samarbejdet med konsulentfirma om revurdering af enkelt sager forventer UngeCentret yderligere kan give 2 mio. kr. i besparelser i 2016 og 3,6 mio. kr. i løbet af 2017, som følge af de ændringer og forbedringer i sagsarbejdet, som vil ske i løbet 2017.
 • Sundhed og Velfærd forventer en udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. som følge af samarbejde med konsulentfirma.

Notatet peger på følgende finansieringsmuligheder inden for Social- og Sundhedsudvalget område:

 • 2 mio. kr. af puljen til sundhed og almengenoptræning foreslås anvendt til at takle udfordringerne på flerårsaftalens område. Puljen fra 2014 på 1,9 mio. kr. anvendes fortsat til sundhedsområdet.
 • Efterreguleringen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at blive på ca. 4 mio. kr. i 2016. Denne efterregulering er der ikke budgetteret med, og den foreslås derfor anvendt til at finansiere udfordringerne på flerårsaftalen i 2016.
 • Ligeledes foreslås forventede mindre driftsudgifter på godt 0,4 mio. kr. for den kommunale andel af sundhedshuset anvendt til at medfinansiere merforbruget på flerårsaftalen.

Notatet peger på følgende finansieringsmuligheder fra andre områder:

 • Andre kommuner har tradition for, at udgifter til 65+ årige fra handicap/psykiatriområdet i muligt omfang bliver overført til ældreområdet. Indføres dette princip i Brønderslev Kommune, forventes det muligt at flytte indsatser og udgifter ca. 3 mio. kr. fra handicap-/psykiatriområdet.
 • Set i lyset af tilførslen af værdighedsmidlerne til kommunerne på 1 mia. kr., sammenholdt med budgetaftalen foreslås det, at der overflyttes bevilling på 1,0 mio. kr. fra ældreområdet til flerårsaftaleområdet.
 • Til finansiering af restbeløbet kunne der peges på forhøjelsen af puljen til overførelse mellem årene, som i 2016 blev sat op til 25 mio. kr.

Oversigtsmæssigt er billedet som følger, ved gennemførelse af de foreslåede indsatser og finansieringsmuligheder:

2016

2017

Underskud flerårsaftale

Handicap- og psykiatri *

18,4

21,6

UngeCentret *

3,6

4,3

Underskud i alt

22,0

25,9

Effekter af indsatser

PWC på UngeCentret

-2,0

-4,3

Nedsættelse af takster

-0,6

-0,9

PWC på handicap og psykiatri

-5,5

-6,3

Underskud herefter

13,9

14,4

Mulig finansiering

Pulje til håndtering af diverse udfordringer på ældreområdet

-1,0

-1,0

Flytning af indsatser til ældreområdet

-3,0

-3,0

Reduktion af sundhedspuljen

-2,0

-2,0

Aktivitetsbestemt medfinansiering, efterregulering

-4,0

0,0

Husleje sundhedshus

-0,4

-0,4

Underskud herefter

3,6

8,1

Restfinansiering fra pulje

-3,6

-8,1

* underskud i 2017 er fundet som underskud 2016 tillagt flerårsaftalens effekt i 2017

Bilagene fra behandlingen af status på sagen i januar er tillige tilknyttet sagen.

Med baggrund heri foreslår Forretningsledelsen, at følgende elementer behandles:

 • Hvilke tiltag iværksættes konkret for at nedbringe udgifterne?
 • Hvad er de konkrete skøn for effekterne af indsatsen?
 • Hvordan kan den økonomiske udfordring håndteres?

Forretningsledelsen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget vurderer, hvorvidt ovenstående giver anledning til ændring af tidligere indstillinger/beslutninger.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Nedsættelse af takster vil bevirke lavere normering på kommunens tilbud inden for området.

Økonomi og finansiering

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Udvalget er enige om at indstille følgende besparelsesmuligheder godkendt:

 • Aktivitetsbestemt medfinansiering, 4,0 mio.kr.
 • Nedsættelse af takster, 0,6 mio.kr.
 • Husleje i Sundhedshus, 0,4 mio.kr.
 • Sundhedspuljen, 2,0 mio.kr.

Ole Jespersgaard og Johannes Truslev indstiller videre, at

 • indsatser sammen med PWC, 5,5 mio.kr.,
 • det resterende underskud på flerårsaftalen finansieres af puljen i budget 2016, og
 • flerårsaftalen lukkes med udgangen af 2016.

Lasse Risgaard, Martin Bech og Knud L. Pedersen indstiller videre, at

 • der overføres indsatser til Ældreområdet, idet det forudsættes, at indsatser på Social- og Sundhedsområdet på 3 mio.kr. forventes at generere en udgift på Ældreområdet, som er mindre end 3 mio.kr. Ældreomsorgsudvalget indstilles kompenseret for den merudgift, som overførslen af de pågældende indsatser vil betyde, og
 • der foretages en afskrivning af flerårsaftalens underskud, men de videre overvejelser vedrørende afskrivningens størrelse afventer afrapportering fra PWC og fagenhedens skøn på baggrund heraf.

Til toppen


9. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

Videreførelse af drøftelserne om afdækningskataloget for 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet til 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvis får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 5:

Udvalget tager udmeldingen fra Økonomiudvalget til efterretning og imødeser forslag til mulige afdækninger.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. marts 2016

Social- og Sundhedsudvalget tog på møde den 3. februar 2016 rammeudmelding vedrørende budget 2017 til efterretning, og bad fagenheden fremlægge forslag til afdækningskatalog.

Med henblik på at påbegynde drøftelsen af afdækningsforslag for i alt 1,2 mio. kr. på sundhedsområdet har fagenheden gennemgået afdækningskatalogerne for 2015 og 2016 og fundet følgende forslag, som ikke blev indarbejdet i budgettet, og som derfor kan indgå i afdækningskataloget for 2017:

Afdækningskataloget fra 2015:

 • Reduktion af personale i Tandplejen
 • Socialpsykiatrien – opsøgende arbejde

Afdækningskataloget fra 2016:

 • Rammebesparelse på rehabilitering på kronikerområdet
 • Reduktion i § 18 puljen, som uddeles til frivilligt socialt arbejde
 • Nedlæggelse af funktioner vedr. fysioterapi på forebyggelsesområdet

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter, om forslag fra afdækningskatalogerne for 2015 og 2016, som ikke er indarbejdet i budgettet, skal indgå i afdækningskataloget for 2017, samt at udvalget drøfter evt. yderligere forslag til afdækningskataloget for 2017.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Alle forslag kan som udgangspunkt bringes i spil, herunder afdækningsforslag fra tidligere år og sundhedskoordinator-funktionen. Udvalget præciserer, at der alene skal forelægges afdækningsforslag på politikområde 701. Sundhed.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af indmeldinger til udviklingsstrategi 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslag om:

 • Indberetningsskema til udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017
 • Indmeldingsskema til det forstærkede samarbejde 2017
Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale. Dette er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til – på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter:

 • Udviklingsstrategien
  • Tendenser og udvikling
  • Det forstærkede samarbejde
  • Den centrale udmelding om børn, unge og voksne med svær spiseforstyrrelse fortsætter fra Rammeaftale 2016.
 • Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdelen)

Det forstærkede samarbejde har til formål at sikre nogle af de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud i Nordjylland. Samarbejdets formål er at sikre, at regionens borgere altid har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer i Nordjylland.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede socialområde skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser. Samtidig gives der et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Brønderslev Kommune har tidligere vedtaget en målsætning om at blive 90 % selvforsynende på det specialiserede socialområde.

Input til Udviklingsstrategi 2017

Tendenser og udvikling – bilag 1:

I de vedhæftede bilag ses forvaltningens input til udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2017. Dominerende tendenser i 2016/2017 synes på børneområdet ligesom i 2015/2016 at være et større behov for rummelige regionale tilbud til børn med komplekse problemstillinger, fx ved kombination af flere forskellige alvorlige, psykiatriske diagnoser samt social belastning. På voksenområdet ses også i år

1) En væsentlig stigning af voksne med personlighedsforstyrrelse og borgere med svære sociale problemstillinger. Disse borgere har ofte moderat til svær funktionsnedsættelse og komplekse problemer/behov.

2) En stigning af voksne, der får diagnosen ADHD og andre psykiatriske diagnoser. Mange af disse har vanskeligheder med at klare sig i dagligdagen og mange har tendens til selvmedicinering af stoffer og alkohol. Der opleves en stigende tendens af borgere med hjerneskade som følge af misbrug,

3) En stigning inden for autismeområdet.

4) Borgere med multihandicaps får oftere diagnosticeret flere følgelidelser/diagnoser, som bevirker, at behovene for hjælp/støtte øges.

Det særligt forstærkede samarbejde, forventet efterspørgsel og ønsker til tilbud i det forstærkede samarbejde – bilag 2:

Herudover er vedlagt bilag 2 med input til Udviklingsstrategi 2017. Et skema med indberetning i forhold til det forstærkede samarbejde på både børne- og voksenområdet. Et samarbejde, hvor det forventes, at alle nordjyske kommuner med mellemrum vil have behov for at benytte tilbuddene, da der er tale om de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Skemaet angiver forvaltningens forventede efterspørgsel og ønsker i forhold til de mest specialiserede tilbud.

Det særligt forstærkede samarbejde, indstilling til at tilbud fortsættes i det forstærkede samarbejde – bilag 3:

Der er ingen tilbud i det særligt forstærkede samarbejde, der drives af Brønderslev Kommune.

Det særligt forstærkede samarbejde, indstilling af tilbud til det forstærkede samarbejde – bilag 4:

Forvaltningen har ikke nye tilbud, der skal indmeldes i forhold til det særligt forstærkede samarbejde.

Det videre forløb

Det samlede materiale vil efter endt behandling i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tilgå Sekretariat for Rammeaftaler senest 10. marts 2016. (Deadline for indmeldinger er tilrettet efter mødeplanen for Brønderslev Kommunes politiske udvalg). Sekretariat for Rammeaftaler udarbejder selve udviklingsstrategien og styringsaftalen, der tilsammen udgør rammeaftalen. Rammeaftalen 1. behandles på DAS-møde 19. maj 2016. Rammeaftalen 2. behandles på DAS-møde 25. august 2016. Rammeaftalen behandles i KKR 16. september 2016, hvorefter den udsendes til behandling i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets behandlinger skal være afsluttet senest 15. oktober 2016, der forventes dog at blive behov for at søge dispensation frem til 15. november 2016 for at give tid til de politiske behandlinger.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender følgende forslag om indberetninger til Udviklingsstrategi 2017:

 • Indberetningsskema til udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017
 • Indmeldingsskema til det forstærkede samarbejde 2017
 • Driftsherres indstilling til at tilbud fortsættes i det forstærkede samarbejde
 • Driftsherres indstilling af tilbud til det forstærkede samarbejde (indmelding af nye tilbud)
Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Revurdering af ledelsesstruktur på niveau 5 på Handicap- og psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: SS/MED Sundhed og Velfærd

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har igangsat en proces med revurdering af ledelsesstrukturen på niveau 5 på Handicap- og Psykiatriområdet.

Fagenheden anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at tage orientering om processen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af ny chef på Handicap- og Psykiatriområdet har der i efteråret 2015 været kørt en proces med revurdering af ledelsesstrukturen på niveau 4 på Handicap- og Psykiatriområdet (områdeledere). I forlængelse af dette er der i januar igangsat en proces med revurdering af ledelsesstrukturen på niveau 5 (afdelingsledere).

Formålet med revurderingen er at sikre, at ledelsesressourcerne er fordelt mest hensigtsmæssigt, i forhold til at sikre borgernes trivsel og udviklingsmuligheder såvel som at sikre en høj faglighed på alle områdets tilbud.

Ledergruppen har den 1. februar 2016 fremlagt en model for den fremtidige struktur, som i marts 2016 sendes til behandling i MED-systemet.

Afdelingslederne har bidraget med overvejelser til den fremtidige struktur, som efterfølgende er udarbejdet i et samarbejde mellem områdeledere og handicap- og psykiatrichef.

Den nye organisering forventes at træde i kraft den 1. maj 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Der ønskes en evaluering af den nye organisation pr. 1. maj 2017, når den nye organisation har fungeret et år.

Bilag

Til toppen


12. Statistik for behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter 2015


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af ønske fra Social- og Sundhedsudvalget har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejdet en statistik for behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter i 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer om statistikken og anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at tage denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder fire forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug:

 • Individuel behandling
 • Dagbehandling (gruppe)
 • Intensiv behandling (gruppe)
 • Socialpædagogisk tilbud (gruppe)

Fagenheden for Sundhed og Velfærd vurderer, at borgergruppen i Brønderslev Rusmiddelcenter hovedsageligt dækker over tre målgruppetyper:

 • Borgere med et rent misbrug
 • Borgere med en diagnose og et misbrug
 • Borgere med flere diagnoser og misbrug

Behandlingen foregår i lokaler i Torvegade og Mejerigade i Brønderslev. Brønderslev Rusmiddelcenter samles i løbet af april 2016 i lokaler i Jyllandsgade.

Udover den behandling, der foregår i Brønderslev Rusmiddelcenter, er der pr. 8. januar 2016, 22 borgere fra Brønderslev Kommune, der modtager medicinsk behandling (substitutionsbehandling - fx. Metadon).

Statistik for misbrugsbehandling 2015

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2015. Statistikken viser tre tendenser:

Flere mænd end kvinder er i behandling

Statistikken viser, at 79,2 % af de borgere, der er i behandling for enten stof- eller alkoholmisbrug er mænd. Statistikken tegner et billede af, at det i særdeleshed drejer sig om unge mænd under 30 år, der har et stofmisbrug. Således er 89 % af de mænd, der i 2015 har været i behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter for stofmisbrug, under 30 år.

Høj grad af udeblivelse

I 2015 har der samlet set været 146 borgere i et behandlingsforløb i Brønderslev Rusmiddelcenter. Ud af dem er 37 (25 %) udeblevet fra behandling. 23 borgere er udeblevet fra alkoholbehandling, og 14 er udeblevet fra stofmisbrugsbehandling.

De fleste borgere i behandling kommer fra Brønderslev

Ud af de 146 borgere, der har været i et behandlingsforløb i Brønderslev Rusmiddelcenter i 2015, kommer 107 fra Brønderslev, 33 kommer fra Dronninglund, Hjallerup og Asaa, 5 kommer fra Jerslev og 1 kommer fra en anden kommune.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, konsulent Gitte Westeraa og afdelingsleder Rikke Jæger deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Finansiering af de kommunale udgifter til Sundhedshuset i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Efter ibrugtagningen af Sundhedshuset har Økonomiafdelingen udarbejdet nedenstående oversigt, som redegør for, hvordan anlægsudgiften forventes finansieret i forhold til de bevillinger, som er blevet afsat.

Herudover er der udarbejdet en oversigt over de kommunale driftsudgifter sammenholdt med det driftsbudget, som er afsat i budgettet.

Byrådet anmodes om at godkende forslaget.

Sagsfremstilling

De samlede udgifter til etablering af Brønderslev Sundhedshus udgør 86,9 mio. kr. Staten yder et tilskud på 43.458.000 kr. og restfinansieringen er dermed 43.417.000 kr.

Restfinansieringen deles mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune i forholdet 71 %/29 %. Beløbet udgør for Brønderslev Kommune 12,6 mio. kr. Det skal understreges, at den endelige anlægsudgift endnu ikke er opgjort af regionen, men regionen forventer en anlægsudgift tæt på ovenstående skøn.

Brønderslev Kommune har samlet set afsat en anlægsudgift til Sundhedshuset på 13.491.000 kr. Heraf anvendes 1 mio. kr. til inventar og det betyder der resterer en anlægsbevilling på 12.491.000 kr.

I forbindelse med et møde med Regionen er Brønderslev Kommune blevet opmærksom på, at det ikke er Brønderslev Kommune, som skal afholde anlægsudgiften. Regionen har således planlagt ud fra, at anlægsudgiften skal afholdes af I/S-selskabet. Kommunen og Regionens rolle er således at stille garanti for lånoptagelsen samt afholde en årlig husleje. Der er ikke automatisk låneadgang til formålet for Brønderslev Kommune til dette formål. Brønderslev Kommune har derfor i stedet søgt låneramme i ministeriet, og der skønnes pt. at være følgende mulige lånerammer til Sundhedshuset:

 • Oprindelig ansøgt 2,2 mio. kr.
 • Senere ansøgte 5,8 mio. kr.

Det betyder, at Brønderslev Kommune pt. mangler at få finansieret ca. 4,6 mio. kr. for at kunne stille den fulde lånegaranti. Omvendt bliver der ikke behov for at anvende det afsatte rådighedsbeløb til Sundhedshuset, og det betyder, at den resterende anlægsbevilling på 12.491.000 kr. kan tilbageføres til kassen.

De resterende 7 mio. kr. kan enten finansieres ved, at Brønderslev Kommune deponerer midlerne, og herefter får dem frigivet med 1/25 del om året. Alternativt kan det modregnes i den lånemulighed, som kommunen regner med at udnytte vedr. budget 2016. Likviditetsvirkningen i 2016 bliver den samme, uanset om der vælges den ene eller anden løsning.

Af hensyn til en mere enkel administration anbefales det, at de 4,6 mio. kr. modregnes i låneoptagelsen.

Driftsudgift

På baggrund af den igangsatte drift på Sundhedshuset kan der opstilles følgende udgiftsbudget for 2016 for Sundhedshuset:

2016

Sundhedshuset

Husleje til Sundhedshus/ IS

1.387.900*

Brønderslev Kommune

Rengøring og vedligehold

256.788

Yderligere rengøring af maskiner mm. iflg. anbefaling fra Hygiejnesygeplejersken

Rengøring og vedligehold

105.912

Budget i alt til Sundhedshuset

1.750.600

*fremskrevet med 1,37 % i forhold til udgiftsniveauet for 2015

Den samlede udgift skal finansieres af de midler, der er afsat til husleje, rengøring etc. på området

2016

Træningsafdelingen

Husleje til Region

128.415

Forebyggelse og Rehabilitering

Husleje

463.336

Kornumgårdsvej

Husleje

519.923

Renovation

35.248

Rengøring og vedligehold

190.675

Forbrugsafgifter

128.893

Sundhedscentret

Rengøring og vedligehold

66.113

Skønnet merudgift til husleje indarbejdet i budget 2013

667.000

Budget i alt til Sundhedshuset

2.199.603

Samlet set er der således budgetteret med i alt 449.000 kr. mere end det aktuelle skøn for udgifterne til Sundhedshuset. Det skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev indarbejdet en merudgift på 667.000 kr. i overslagsår 2016 til skønnede merudgifter til husleje som følge af ibrugtagning af Sundhedshuset. Da denne merudgift således er blevet mindre end oprindeligt skønnet, foreslås det, at mindreudgiften tilbageføres til kassen.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Byrådet godkender,

 • at der stilles en kommunegaranti for Brønderslev Sundhedshus I/S på i alt 12,6 mio. kr.,
 • at kommunegarantien finansieres ved 8,0 mio. kr. fra de ansøgte lånerammer,
 • at den resterende del af kommunegarantien på 4,6 mio. kr. findes ved at modregne i kommunens samlede låneramme for 2015,
 • at den resterende anlægsbevilling på 12.491.000 kr. tilbageføres til kassebeholdningen, og
 • at der gives en negativ tillægsbevilling på driftsbudgettet til sundhedshuset på 449.000 kr. i 2016 og de kommende år.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


14. Årsrapport fra Værestedet Fristedet 2015


Resume

Sagsforløb: SS

Værestedet Fristedet, v/Kirkens Korshær, fremsender resultatopgørelse for 2015 og budget 2017 til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fristedet er oprettet af Kirkens Korshær på opfordring af Brønderslev Kommune. Fristedet drives efter Lov om Social Service som et aktivitets- og samværstilbud for socialt sårbare mennesker med misbrugsproblemer og også psykiske og sociale problemer.

Fristedet benyttes dagligt af gennemsnitligt 25 borgere, og har kontakt til ca. 80 borgere i alderen 25 til 82 år. Fristedet har åbent minimum 34 timer om ugen. Der serveres 3 måltider om dagen, morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe, hvor der til hvert måltid deltager ca. 20 borgere.

I 2015 har Fristedet ikke modtaget tilskud fra Brønderslev Kommune (i 2014 modtog de et tilskud på 287.000 kr.).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om Favrskov-sagen.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 9. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer