Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 13. april 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Lasse Riisgaard forlod mødet kl. 12.00, og deltog ikke i behandlingen af punkt 18-21, 23-26 og 29.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Fremover ønskes der ved omfattende bilag enten et resume vedlagt eller en udvidet sagsfremstilling.

Til toppen


3. Status på forbrug på forsorgshjemsområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 19. august 2015, en indsats med øget brug af bostøtte til de borgere, der tager ophold på forsorgshjem. Indsatsen blev iværksat for at begrænse merforbruget på forsorgshjemsområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger redegørelse for indsats og effekt.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. august 2015 blev det besluttet at iværksætte en indsats med øget bostøtte og tæt opfølgning over for de borgere, der tager ophold på forsorgshjem. Baggrunden for beslutningen var at imødegå et øget forbrug på forsorgshjemsområdet i 2015.

Etablering af en tæt, massiv og fleksibel indsats af bostøtte til borgere på forsorgshjem forventedes at kunne imødegå det stigende udgiftsniveau på området. Vurderingen var, at en kontinuerlig og fleksibel indsats over for borgerne i målgruppen, ville kunne begrænse antallet af nedture, minimere behovet for afrusning og dermed ende i færre ophold på forsorgshjem.

Indenfor en økonomisk ramme, svarende til taksten på forsorgshjem, vil Brønderslev Kommune kunne levere bostøtte svarende til ca. 2 timer om dagen/14 timer om ugen.

Udover en øget bostøtteindsats skal der fra myndighedssiden, på baggrund af ny lovgivning pr. 1. juli 2015, være et øget fokus på tæt opfølgning af de borgere, der indskrives på forsorgshjem, herunder:

 • Opkrævning af egenbetaling
 • Krav til forsorgshjemmets indsats

Derudover skal forsorgshjemmene kontakte kommunen inden for 3 dage efter indskrivning af en borger, for at sikre den tætte opfølgning.

Redegørelse for indsats og effekt

Siden beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2015 har der fra rådgivernes side væres øget fokus på området. En opgørelse viser, at der ikke har været et øget forbrug af bostøtte.

I 2015 har der været 28 indskrivninger på forsorgshjem efter SEL § 110. 16 borgere ud af de 28 er blevet henvist af Visitationen, 6 er selvindskrevet og 6 er fra UngeCentret, hvor det er uoplyst, om borgerne er henviste eller selvindskrevne. Der er ikke sket en øgning i antallet af bostøttetimer ved disse borgere, idet behovet ikke har været der.

En enkelt borger har været planlagt indskrevet i en længere stabiliseringsperiode på grund af stofmisbrug. Denne borger genoptager bostøtte ved hjemkomst. 1-2 personer er indskrevet til afrusning uden aftale, men som selvmøder. Disse har efterfølgende ikke ønsket kontakt med afdelingen, og der er derfor ikke iværksat yderligere.

År

Budget

Forbrug efter refusion

Over-/underskud

2014

1.805.219

1.848.799

- 43.580

2015

1.831.430

1.470.201

+ 361.229

Konklusion på baggrund af de konkrete borgerforløb er dels, at der ikke har været grundlag for en øget indsats med bostøtte, dels er forbruget på området holdt inden for budgetrammen.

Der kan ikke konkluderes noget generelt om, at det faldende forbrug er en tendens, der fortsætter, da det vil være afhængigt af, hvor mange borgere der indskriver sig selv på forsorgshjem. Der har været tæt opfølgning i sagerne, hvilket der også vil være fremover, ligesom der fortsat vil være fokus på brug af bostøtte.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der fortsat skal være fokus på området og at orienteringen tages til efterretning.

Afdelingsleder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Til toppen


4. Tildeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2016


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 83 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der er målrettet socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet har fremsendt indstilling til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlagt for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2016 afsat 394.786 kr. til uddeling.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2016 er der indkommet 83 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om 973.406 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der som de forrige år reserveres 10.000 kr. til Frivilligmesse 2016, som er under planlægning af Frivilligrådet i samarbejde med repræsentanter fra en række frivillige foreninger. Frivilligmessen planlægges afholdt lørdag den 1. oktober 2016 som dette års markering af Frivillig Fredag.

Endvidere er det tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter.

Herudover foreslås anvendt 8.000 kr. til annoncering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger tilskud til organisationer, private m.fl. som foreslået i bilag med i alt 386.784 kr., heraf 10.000 kr. til frivilligmesse og 10.000 kr. til Frivilligrådet. Herudover foreslås 8.000 kr. anvendt til annoncering, hvorefter puljen er anvendt.

Sundheds- ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 4. april 2016, pkt. 4:

Frivilligrådet behandlede de indkomne ansøgninger og fremsender hermed indstilling til Social- og Sundhedsudvalget i vedlagte bilag.

Kirsten Duchweider var fraværende.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


5. § 18 redegørelsen 2014 - det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger


Resume

Sagsforløb: FR/SS

§ 18-redegørelsen er en kvantitativ analyse af kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde.

Social og Sundhedsudvalget bedes tage § 18-redegørelsen for 2014 vedrørende kommunernes fordeling af midler til frivillige sociale foreninger til efterretning.

Sagsfremstilling

§ 18-redegørelsen er Ankestyrelsens årlige status for kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde.

Kommunerne kan støtte det frivillige sociale arbejde på flere måder. Efter servicelovens § 18 kan der ydes direkte økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde, men herudover kan kommunerne også give anden økonomisk støtte eksempelvis til frivilligcentre, frivilligkonsulenter med videre og i form af lokale- eller sekretariatsbistand og annoncering.

Den kvantitative analyse af kommunernes fordeling af midler til frivillige sociale foreninger viser igen i 2014, at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner udbetaler i støtte til det frivillige sociale arbejde.

I årsrapporten sammenlignes § 18 støtte og øvrig økonomisk støtte pr. indbygger og inddeles i 4 hovedgrupper:

 • Under 20 kr. pr. indbygger
 • 20-34,90 kr. pr. indbygger
 • 35-49,90 kr. pr. indbygger
 • 50 kr. og derover pr. indbygger

Brønderslev Kommune har i 2014 brugt 32 kr. pr. indbygger i alt – mod 19 kr. i 2013. Stigning i 2014 skyldes bl.a. indsatsen for at få udarbejdet samarbejdsaftaler med de frivillige foreninger og spis sammen-projektet.

I de foreninger, der modtager § 18 tilskud i Brønderslev Kommune, er målgruppen først og fremmest de ældre (ca. 50 %) og dernæst sygdomsgrupper.

9 ud af 10 kommuner yder desuden andre former for støtte til foreningerne, f.eks. i form af sekretariatsbistand, lokaler, annoncer, konsulentbistand eller lignende.

Brønderslev Kommune modtog i 2014 984.000 kr. i bloktilskud og udbetalte 670.306 kr. til frivilligt socialt arbejde, fordelt på 395.663 kr. til den årlige uddeling til 60 forskellige frivillige foreninger og 274.643 kr. til Fristedet, Kirkens Korshær.

Brønderslev Kommune ydede tillige støtte til udarbejdelse af samarbejdsaftaler, spis sammen-projektet, motionstilbud i patientforeninger og pårørendegrupper i psykiatrien.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget tager § 18-redegørelsen for 2014 vedrørende kommunernes fordeling af midler til frivillige sociale foreninger til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 17. marts 2016, pkt. 3:

Frivilligrådet opfordrer Social- og Sundhedsudvalget til at afsætte en større andel af bloktilskuddet vedrørende § 18 midler til uddeling til de frivillige foreninger.

Beslutning

Til efterretning.

Fremover ønskes alene relevante uddrag af rapporten, som belyser Brønderslev Kommunes tal sammenlignet med øvrige nordjyske kommuner m.v.

Bilag

Til toppen


6. Frivilligråd - årsberetning 2015


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Social- og Sundhedsudvalget bedes tage beretningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. april 2010 vedtaget at nedsætte et Frivilligråd i Brønderslev Kommune for bl.a. at styrke samarbejdet ved at være bindeled mellem kommune og det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådets formand har udarbejdet forslag til årsberetning for 2015.

I 2015 har Frivilligrådet haft fokus på følgende aktiviteter:

 • Stormøde for de frivillige foreninger den 3. marts 2015 om rekruttering og fastholdelse af frivillige.
 • Frivilligmesse på Frivillig Fredag den 25. september 2015.
 • Uddeling af Den sociale Frivilligpris.
 • Samarbejdsaftaler - afrapportering og opfølgning.
 • Indstilling til fordeling af § 18 midlerne.

Frivilligrådet fremsender årsberetning for 2015 til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 4. april 2016, pkt. 5:

Frivilligrådet godkender årsberetningen.

Årsberetningen sendes ud til de frivillige sociale foreninger.

Kirsten Duchweider var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Den frivillige sociale indsats - Frivilligrapporten 2014


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrapporten sætter fokus på danskernes frivillige arbejde: frivillige i det sociale frivillige arbejde, frivillige sociale foreninger og organisationer samt kommunerne.

Social og Sundhedsudvalget bedes tage Frivilligrapporten 2014 til efterretning.

Sagsfremstilling

Frivilligrapporten 2014 er den 3. i rækken fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der systematisk følger det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrapporten 2014 viser bl.a., at 4 ud af 10 danskere inden for det seneste år har været engageret i frivilligt arbejde. Antallet af timer danskerne bruger på frivilligt arbejde er steget på to år fra 350 mio. timer til 365 mio. timer - altså 1 million frivilligtimer om dagen. Rapporten dokumenterer også, at der ikke er blevet flere frivillige, men at de frivillige er blevet mere aktive og engagerer sig på flere områder end tidligere.

Hvorfor deltager danskerne i frivilligt arbejde?

At hjælpe andre står allerøverst på listen over grunde til, at danskerne deltager i frivilligt arbejde. Modsat er muligheden for at forbedre sit CV og jobmuligheder kun vigtig for ganske få frivillige, ofte unge. For 6 ud af 10 frivillige er muligheden for at indgå i et aktivt fællesskab også en betydningsfuld grund til, at de er engageret i frivilligt arbejde.

Markant øget kommunal prioritering

Tal fra Frivilligrapporten viser, at foreningerne har fået flere brugere. Derudover fortæller mere end halvdelen af foreningerne, at kommunerne i stigende grad efterspørger foreningernes engagement i tilbud og projekter.

Frivilligrapporten viser også, at 3 ud af 4 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, systematisk inddrager frivillige i kommunale aktiviteter, hvilket er tæt på en fordobling på 4 år. I 2014 indtænker mere end hver anden kommune foreningerne, når de udvikler kommunale politikker og handleplaner på især velfærdsområdet, mod hver femte kommune i 2012.

De seneste år har kommunerne afsat markant flere ressourcer til deres interne arbejde med det frivillige område. Blandt de kommuner, der har deltaget i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes undersøgelse, er f.eks. antallet af kommunale fuldtidsstillinger steget med knap 40 % fra 2012 til 2014. I gennemsnit betyder det en stigning fra 2,4 fuldtidsstillinger i 2012 til 3,3 fuldtidsstillinger i 2014 pr. kommune.

Udvalgte nye tal om det frivillige engagement

·42 % af danskerne er frivillige i 2014 - i Nordjylland er det 50 %

·De frivillige giver 365 millioner timer om året

·Ældre og unge bruger mere tid på frivilligt arbejde end andre aldersgrupper

·Kun 10 % af unge på kontanthjælp deltager i frivilligt arbejde

·Mænd og kvinder er nu lige frivillige

·6 ud af 10 frivillige lægger vægt på fællesskab i deres frivillige engagement

·Foreningerne har fordoblet antallet af brugere siden 2012

·Mere end halvdelen af foreningerne oplever øget kommunal interesse

·3 ud af 4 kommuner har øget samarbejdet med frivillige sociale foreninger

·72 % af kommunerne inddrager frivillige i egne kommunale aktiviteter mod 41 % i 2012

Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapporten 2014. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2015.

Om Frivilligrapporten

Frivilligrapporten er den tredje undersøgelse af det frivillige arbejde i Danmark med særligt fokus på det sociale område. Resultaterne er baseret på data fra 3 undersøgelser gennemført i perioden oktober 2014 - februar 2015:

 1. Befolkningsundersøgelse, som består af en telefonundersøgelse (1.001 interviews), en panelundersøgelse (5.630 interviews) og en online spørgeskemaundersøgelse (451 besvarelser).
 2. Organisationsundersøgelse – her deltog 494 frivillige sociale organisationer.
 3. Kommuneundersøgelse – her deltog i alt 78 kommuner.

Frivilligrapporterne er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde og finansieret af Social- og Indenrigsministeriet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget tager Frivilligrapporten 2014 til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 17. marts 2016, pkt. 4:

Frivilligrådet tager Frivilligrapporten 2014 til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Fremover ønskes alene forelagt de oplysninger, som er relevante for Brønderslev Kommune.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om midler til opsporing og tidlig indsats i Børne- og Familieafdelingen


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK

Social- og Sundhedsudvalget ansøges om etablerings- og driftsmidler fraq sundhedspuljen til implementering af opsporingsmodel til fremme af tidlig indsats i Børne- og Familieafdelingen.

Børne og Skoleudvalget orienteres om ansøgning sendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende model og driftsomkostninger.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedsstyrelsen er omkring 15 % af de kommende mødre sårbare og kan have brug for ekstra støtte under deres graviditet og den første tid efter fødslen. Det drejer sig ofte om par, der har en kompleks livssituation med f.eks. psykisk sygdom, misbrug, langvarig arbejdsløshed eller en baggrund med svære opvækstvilkår. Gravide med særlige behov kan medføre vanskeligheder i forhold til varetagelse af barnets tarv. Den tidlige mor/barn-relation er ofte påvirket af moderens psykiske belastninger, hvilket kan give risiko for alvorlig forstyrrelse i relationen og i tilknytningen mellem mor/barn.

I Brønderslev Kommune er der årligt ca. 350 fødsler. Det forventes, at screeningen vil finde de ca. 35-40 udsatte gravide pr. år - svarende til ca. 10-15 %.

Genindlæggelse for spædbørn inden for de første 30 dage efter fødslen er steget i Brønderslev. Begrundelsen ligger sandsynligvis i sektorovergangen, idet fødeafdelingerne i Regionen de sidste år har øget omlægning fra stationære til ambulante fødsler. Dette betyder, at flere familier bliver sendt hjem et par timer efter fødslen. Personalet når ikke altid at få en fornemmelse for den enkelte families mestringsevne. De sårbare familiers særlige behov identificeres ikke altid. Dermed øges antallet af genindlæggelser på grund af barnets manglende trivsel. Hvis sundhedsplejerskerne får kontakt med familierne allerede i graviditeten, er der mulighed for at få et tydeligere billede af den enkelte families ressourcer og forældrekompetencer.

Genindlagte børn inden for 30 dage efter fødslen.

Regionen/kommune

Årstal

Antal fødsler

Genindlagte nyfødte pct.

Region Nordjylland samlet

2012

5497

1,9

2013

5069

3,1

2014

5146

3,3

Brønderslev kommune

2012

358

1,4

2013

260

2,7

2014

335

6,3

Opsporingsmodellen tager afsæt i gældende national og international forskning inden for området. Hjørring Kommune har udviklet en opsporingsmodel i forbindelse med satspuljeprojektet med støtte fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Model til opsporing af de udsatte gravide og en målrettet indsats gennem et tværfagligt og tværsektorielt team”. Denne opsporingsmodel vil Brønderslev Kommune tage afsæt i og tilpasse Brønderslev Kommune. Opsporingsmodellen tænkes udarbejdet som en interviewguide, som alle gravide i Brønderslev Kommune vil blive screenet efter i graviditetsbesøg. Målet er, at tilbuddet bliver et generelt tilbud til alle gravide og sikrer, at der ikke sker en stigmatisering af de gravide/familier i den første fase, hvor tillid og relation mellem kommende forældre og sundhedsplejerske bliver opbygget og er af afgørende betydning for det videre forløb.

Det forventes, at opsporingsmodellen kan bidrage til styrket indsats i forhold til ”Varige Spor” og dermed give Børne- og Familieafdelingen en unik mulighed for at støtte den gravide/familien så tidligt som muligt, inden skaden er sket, og indsatsen bliver mere indgribende for barn og familie.

Sundhedsplejerskerne tilknyttes ”Varige Spor” og følger de udsatte gravide i hele indsatsperioden i samarbejde med relevante, tværfaglige aktører fra både ”Varige Spor” samt øvrige indsatstilbud. Dermed sikres den enkelte familie et sammenhængende forløb for barn og familien.

Mål og succeskriterier for implementering af opsporingsmodel samt model for opsporingsmodel er vedlagt som bilag.

For at lykkes med screeningen skal det tværsektorielle samarbejde med jordemoder og praktiserende læge øges. Jordemødrene har afgørende betydning for rekruttering til samtalen hos sundhedsplejersken. På Dronninglund Rådhus er jordemødrene og sundhedsplejerskerne fysisk placeret sammen og pr. 15. januar 2016 flytter jordemødrene ind i sundhedshuset i Brønderslev. Dette vil gøre det lettere at få etableret det tværsektorielle samarbejde. Der skal udarbejdes faste procedure for samarbejdet og rekruttering af de gravide.

Inden opstart vil der være behov for, at Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til at arbejde systematisk med interviewguiden og den tværfaglige indsats. De udsatte gravide og deres partnere har ofte en kompleks livssituation og problematiske opvækstvilkår, som i et eller andet omfang udgør en risiko eller belastning for deres udgangspunkt for det kommende forældreskab.

Beregning af midler til etablering og drift

Engangsudgifter - etablering:

4 temadage m/ faglig viden koblet med træning i at bruge interviewguiden.

Pris pr. dag, ca. 15.000 kr.

60.000 kr.

Forplejning 13 personer af 75 kr. pr. dag i 4 dage

3.900 kr.

I alt

63.900 kr.

Drift:

Ved et estimat på 350 fødsler pr. år. Indeholdende samtalen, kørsel, efterfølgende dokumentation og tværfaglig kontakt ca. 2 timer pr./gravid.

2 timer pr. gravid * 350 fødsler

700 timer/pr. år

Dette svarer til en opnormering på 19 timer pr./uge i sundhedsplejen.

Det er ikke muligt, at øge sundhedsplejerskernes nuværende ansættelsesnorm sammenlagt med 19 timer pr. uge. Derfor er det nødvendigt at ansætte en sundhedsplejerske for at løfte opgaven. Ved ansættelse af en sundhedsplejerske skal overenskomstmæssigt fravær samt deltagelse i personalemøder og kursus indregnes.

Dette giver et timeforbrug ved ansættelse af sundhedsplejerske på i alt 1042 timer: 42 uger svarende til 25 timer/uge.

Årlig udgift til en opnormering af en sundhedsplejerske på 25 timer.

Løn og Personale har beregnet gennemsnitsløn til 222,26 kr. * 25 timer * 52 uger

288.938 kr.

Der ansøges konkret om midler til en projektperiode på 2 år. På baggrund af denne periode vil der foretages en evaluering på de mål, der er nævnt i bilaget – særligt reducering af genindlæggelser og reducering af underretninger.

Der ansøges således om et beløb, der dækker driftsomkostninger i en periode på to år samt engangsudgift til etablering, nemlig:

2016: 63.900 kr. + 144.500 kr. = 208.400 kr.

2017: 289.000 kr.

2018: 144.500 kr.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af opsporingsmodel og tidlig indsats i Sundhedsplejen.

Personale

Ansættelse af sundhedsplejerske i 25 timer pr. uge.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. april 2016, pkt. 6:

Udvalget kan anbefale, at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget forelagt udvalget.

Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 med henblik på den fremadrettede projektøkonomi i projekt varige spor.

Bilag

Til toppen


9. Etablering af et kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der etableres et målrettet og fokuseret rehabiliteringsforløb til borgere med Osteoporose, og at tilbuddet forankres i afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i sammenhæng med de øvrige kronikerindsatser.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen om osteoporose (knogleskørhed) er udarbejdet tilbage i 2010, men har afventet, at Region Nordjylland har kunnet tilbyde tilstrækkelig kapacitet til deres del af aftalen. Fra 2015 har Regionen øget såvel scannerkapacitet som midler til medicinsk behandling.

Sundhedsaftalen for osteoporose er derfor blevet opdateret i løbet af efteråret 2014 med vedtagelse af endelig sundhedsaftale for osteoporose i Den Administrative Styregruppe i marts 2015. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 3. december 2014 at tilslutte sig den reviderede sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for osteoporose, og besluttede samtidig, at borgerne i første omgang rummes inden for andre eksisterende tilbud, og at antallet af henvisninger af borgere med knogleskørhed følges løbende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har registreret, at Brønderslev Kommune ikke får henvisninger til rehabilitering af borgere med osteporose, og vurderer, at det hænger sammen med, at der ikke er et specifikt rehabiliteringstilbud til målgruppen i kommunen. De borgere med osteroporose, som henvises til andre eksisterende tilbud i Sundhed og Ældre, får ikke et fokuseret og målrettet tilbud, som kvalitativt er sammenligneligt med det de andre kronikergrupper tilbydes.

Osteoporose er en folkesygdom karakteriseret ved lav knoglemasse, der medfører øget skørhed i knoglerne og øget risiko for knoglebrud.

I praksis diagnosticeres knogleskørhed, hvis der opstår knoglebrud, uden at der har været tale om særlig belastning (lavenergibrud). Borgere, der endnu ikke har haft brud, men har fået påvist lavt knoglemineralindhold ved en knoglescanning (DXA-scanning) har også knogleskørhed.

I Region Nordjylland skønnes det, at ca. 50.000 borgere har osteoporose, men kun ca. 13.000 personer er i 2013 medicinsk behandling. Der er således et stort antal borgere, der ikke er diagnosticeret, og dermed ikke får hverken medicinsk forebyggende behandling, eller ikke-medicinsk forebyggende vejledning. Der er i Region Nordjylland årligt ca. 800 hoftebrud hos borgere over 65 år, ca. 700 underarmsbrud og ca. 200 kompressionsbrud, der kan tilskrives osteoporose.

Knoglebruddene rammer særligt den ældre del af befolkningen, og kan have alvorlige konsekvenser. Udover øget risiko for yderligere brud og sygelighed kan fx kompressionsbrud i ryggen føre til svære akutte smerter, som efterfølges af kroniske smerter. Endvidere er hoftebrud og håndledsbrud typiske følger, hvor især hoftebrud har store konsekvenser for borgernes førlighed og selvhjulpenhed efterfølgende – og dermed også store udgifter.

Selv om osteoporose i høj grad er en aldersbetinget sygdom, kan der gøres meget for at forebygge brud. Sundhedsaftalens mål er at sikre en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats med henblik på at forebygge brud.

Sundhedsaftalen anbefaler, at følgende målgrupper prioriteres:

1. Alle nye borgere, der har fået lavenergibrud

2. Borgere, der er diagnosticeret, men endnu ikke har fået et brud

Sundhedsaftalen beskriver, at den praktiserende læge ved alle målgrupper ud fra en konkret vurdering kan henvise borgeren til et kommunalt tilbud, der anbefales at omfatte vejledning i forhold til risikofaktorer og muligheder for forebyggelse i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM faktorerne). Målet med tilbuddet er, at øge borgernes viden om en generel ”knoglevenlig livsstil” gennem f.eks. fysisk aktivitet, varieret kost med tilstrækkelig kalk og D-vitamin, rygestop og særligt fokus på at undgå undervægt.

For ældre borgere med særlig risiko for fald kan den praktiserende læge tillige henvise til kommunalt faldforebyggelsestilbud.

I Brønderslev Kommune skønner Sundhedsaftalen, at der er behov for følgende kapacitet til de 2 målgrupper:

Nye borgere med lavenergifraktur

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 100 % deltagelse

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 50 % deltagelse

Brønderslev Kommune

123

61

Region Nordjylland

2.000

1.000

Borgere fundet pr. år via opsporingsindsats fra almen praksis på baggrund af risikofaktorer

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 100 % deltagelse

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 50 % deltagelse

Brønderslev Kommune

490

245

Region Nordjylland

8.000

4.000

Sundhedsaftalen lægger op til, at kommunen etablerer et målrettet tilbud, der indeholder de anbefalede elementer, som er skitseret ovenfor.

Brønderslev Kommune har ikke for indeværende et særskilt målrettet tilbud til borgere med osteoporose. Borgere med osteoporose indgår i eksisterende tilbud, men ingen af dem er specifikt tilrettelagt for borgere med osteoporose.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der etableres et målrettet og fokuseret rehabiliteringsforløb til borgere med osteoporose, og at tilbuddet forankres i afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i sammenhæng med de øvrige kronikerindsatser.

Tilbuddet vil primært fokusere på nye borgere med lavenergifraktur og have en kapacitet på 60-70 borgere på årsbasis. Tilbuddet vil være tilrettelagt som holdforløb med individuel startsamtale, 10 ugers trænings- og undervisningsforløb, rygestoptilbud, udslusning og opfølgning.

Der ønskes et samarbejde med Osteoporoseforeningen om opfølgende aktiviteter. En del andre nordjyske kommuner har igangsat eller er på vej med et lignende tilbud.

Etablering af et sådant tilbud vil forudsætte en tilførsel af ressourcer (sygeplejerske, terapeut og kostvejleder) svarende til400.000 kr. pr. år. Forløbet forudsættes at starte medio 2016

Udgiftsskønnet skal ses i sammenhæng med muligheden for at opnå besparelser ved at forebygge fremtidige hoftebrud. Internationale undersøgelser viser, at en fokuseret indsats vil kunne halvere frakturforekomsten blandt ældre. Tidligere undersøgelser viser tillige, at den samlede gennemsnitlige udgift til en hoftefraktur er ca. 200.000 kr. (indlæggelse, genoptræning, reoperation, hjælpemidler, boligændringer og forøget plejebehov i 5 år efter bruddet). Endvidere fremhæver sundhedsaftalen, at det økonomiske rationale ved at gennemføre indsatsen forventes at kunne anvendes til at modvirke den demografisk betingede stigning i hoftebrud og dermed bremse udgiftsvæksten på området.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at udgiften på 200.000 kr. for 2016 og 400.000 kr. de efterfølgende år finansieres af Sundhedspuljen.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Etablering af tilbuddet vil forudsætte en tilførsel af ressourcer (sygeplejerske, terapeut og kostvejleder) svarende til400.000 kr. pr. år.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Beslutning

Udvalget ser positivt på forslaget. Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 til udmøntning, såfremt økonomien tillader det.

Bilag

Til toppen


10. Implementering af Sundhedsaftalen - fokus på sundhedsfremme og forebyggelse på Psykiatri- og Handicapområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Den nye Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner sætter øget fokus på, at sårbare borgere og borgere med psykiske lidelser også modtager den rette forebyggelse, behandling og rehabilitering i forhold til de somatiske sygdomme og livsstilssygdomme, de lider af.

Som led i implementeringen af sundhedsaftalen vil Brønderslev Kommune fortsat skulle videreudvikle metoder, tilgange og indsatser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse på Det Specialiserede Voksenområde.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har gennem de senere år opbygget et fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for Det Specialiserede Voksenområde. Der er afsat 250.000 kr. til at prioritere dette område ved en ansat sundhedskoordinator, der står i spidsen for dette arbejde.

Sundhedskoordinatoren er organisatorisk placeret i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Udviklingen af kroniske somatiske sygdomme (f.eks. diabetes, hjerte-karlidelser og lungesygdomme) er en væsentlig årsag til, at mennesker med længerevarende alvorlige sindslidelser har en kortere forventet levetid end almen befolkningen. Kvinder og mænd, der er psykisk syge, lever i gennemsnit henholdsvis 15 og 20 år kortere end befolkningen som helhed.

Overdødeligheden kan i nogen grad forklares ved selvmord og ulykker, men forskningen fremhæver desuden tre væsentlige årsager hertil:

 • Sundhedsvaner hos mennesker med psykiske sygdomme
 • Bivirkninger fra behandling med psykofarmaka
 • Barrierer i forhold til kontakten mellem målgruppen og sundhedsvæsenet

Undersøgelser viser samtidig, at borgere med psykiske lidelser er mere motiverede for at ændre deres livsstil end andre, og det er dokumenteret, at de med den rette hjælp kan gennemføre livsstilsændringer.

Med afsæt i ovenstående har Brønderslev Kommune gennem de senere år opbygget et fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for Det Specialiserede Voksenområde.

Formålet med indsatserne har været, at

 • igangsætte processer, der skaber ændringer af hverdagskulturen, således at det brede sundhedsbegreb bliver en integreret del af personalets og borgernes tankegang, handling og arbejde,
 • holde liv i de små forandringer og synliggøre disse, og
 • arbejde strategisk med at der er en overdødelighed samt en højere frekvens af livsstilssygdomme i forhold til den øvrige befolkning (se bilag for kort aktivitetsoversigt).

Den nye Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner sætter yderligere fokus på, at sårbare borgere og borgere med psykiske lidelser også modtager den rette forebyggelse, behandling og rehabilitering i forhold til de somatiske sygdomme og livsstilssygdomme, de lider af.

I den politiske Sundhedsaftale er det et formuleret mål:

 • at vi i fællesskab sikrer en tidlig opsporing af borgere, der er særligt sårbare, og har vanskeligt ved at tage hånd om egen sundhed. Vi skal også sikre, at borgere med særlige behov får den hjælp og støtte, der skal til, for at de kan profitere bedst muligt af den forebyggelse, behandling og rehabilitering, de tilbydes
 • at mennesker med psykisk sygdom, der samtidigt har somatisk sygdom, skal modtage den rette forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering.

I forlængelse heraf har Den Administrative Styregruppe nedsat en projektgruppe med titlen”KRAM Forebyggelsestilbud til borgere med psykiske lidelser”, som bl.a. skal

 • udarbejde en stratificeringsmodel, der beskriver, hvor de forskellige målgrupper mest hensigtsmæssigt kan modtage forebyggende tilbud,
 • udarbejde forslag til konkrete forebyggelsesmodeller for borgere med behov for en særlig tilrettelagt forebyggelsesindsats, herunder beskrive sektorernes roller, og
 • beskrive og gennemføre et pilotprojekt, hvor mindst én af modellerne afprøves i praksis og evaluere på denne.

Sundhedskoordinatoren fra Brønderslev Kommune er Nordklyngens repræsentant i dette projektarbejde.

Som led i implementeringen af sundhedsaftalen, vil Brønderslev Kommune fortsat skulle videreudvikle metoder, tilgange og indsatser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse på Det Specialiserede Voksenområde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at dette indsatsområde tilføres 200.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen til opnormering af sundhedskoordinatorens indsats.

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Beslutning

Ny sag ønskes forelagt.

Bilag

Til toppen


11. Implementering af behovsvurderingskoncept til kræftrehabilitering


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Fagenheden for Sundhed og Velfærd skønner, at antallet af henvisninger til kommunal kræftrehabilitering vil stige som følge af implementering af en systematisk behovsvurdering og henvisning på sygehuse, almen praksis og kommuner.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der tilføres 75.000 kr. pr. årfra Sundhedspuljen til kræftrehabilitering, så kapaciteten kan tilpasses behovet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Det er et centralt element i Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger i Forløbsprogram for rehabilitering og palliation, at alle kræftpatienter skal have tilbud om en behovsvurdering i forhold til kræftrehabilitering og palliation.

Samarbejdet omkring dette eri Nordjylland forankret i Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. En tværsektoriel og tværfaglig projektgruppe har udarbejdet et behovsvurderingskoncept, som består af patientfolderen "Støtte til dig der har kræft", ogsom beskriver opgaven, placerer ansvaret og definerer samarbejdet og kommunikation i overgangene. Projektgruppen har desuden udarbejdet udkast til implementeringsplan. Den administrative styregruppe godkendtebehovsvurdringskonceptet og implementeringsplanen på sit møde den 8. september 2015. Implementeringsprocessen blev skudt i gang med et Kick-off møde for alle 3 sektorer den 19. januar 2016.

Behovsvurderingen er den vurdering, der foretages for at danne et samlet overblik over patientens eventuelle behov for rehabilitering eller palliation. Behovsvurderingen skal altid tage udgangspunkt i den enkelte patients ressourcer, egenomsorgsevne, helbredstilstand og motivation. Tankegangen er at sikre, at de, der har behov for tilbud om rehabilitering og palliation, også får det, og at der med en systematisk behovsvurdering er et særligt fokus på at sikre de sårbare patienter. Behovsvurderingen skal ske på sygehuset, hos egen læge og i kommunerne.

Brønderslev Kommunes rehabiliteringstilbud til borgere med kræft startede i september 2014 og er berammet til at rumme ca. 70 borgere på årsbasis.

I 2015 fik Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering henvist 72 borgere til kræftrehabilitering, og de kom fra

Egen læge (21 %)

Sygehuset (15 %)

Jobcenter (7 %)

Henvist fra andre kommunale fagpersoner (18 %)

Borger henvender sig selv (39 %) – ofte efter opfordring fra egen læge.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd skønner, at antallet af henvisninger vil stige med ca. 25 % som følge af implementering af en systematisk behovsvurdering og henvisning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der tilføres 75.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen til kræftrehabilitering, så kapaciteten kan tilpasses behovet.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Opnormering af sygeplejerske på kræftrehabilitering svarende til 75.000 kr. pr. år

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Beslutning

Udvalget er positiv overfor forslaget. Endelig stillingtagen til forslaget afventer en vurdering af behovet efter 1. halvår 2016.

Bilag

Til toppen


12. Implementering af Sundhedsaftalen – fokus på rygestoptilbud


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Det er et fokuspunkt i den nye Sundhedsaftale at øge antallet af henvisninger fra sygehuse og almen praksis til de kommunale forebyggelsestilbud. Der er et særligt fokus på henvisninger til tilbud om rygestop.

For at kunne leve op til både hyppigheden af rygestopkurserne og kapaciteten i forhold til antal henviste borgere planlægger Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering at implementere rygestopkonceptet ”Kom og Kvit”, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

I den politiske Sundhedsaftale er det visionen:

”At andelen af nordjyder med gode sundhedsvaner skal stige – særligt blandt kortuddannede borgere og borgere uden erhvervsuddannelse. I forhold til rygning, som er én indikator på gode sundhedsvaner, er det målet, at andelen af rygere falder fra 17 % i 2013 til 14 % i 2017 i regionen som helhed".

I Brønderslev Kommune er 16,8 % af borgerne rygere (Sundhedsprofilen 2013).

I den administrative sundhedsaftale er det politiske mål omsat i konkrete aftaler med måltal. De nordjyske kommuner forpligter sig til ultimo 2015at leve op til grundniveauet, hvad angår anbefalingerne om individuelle tilbud i forebyggelsespakkerne om tobak, som siger, at:

”Kommunen tilbyder løbende reaktive rygestoptilbud, der er åbne for alle borgere, som vil holde op med at ryge. Tilbuddene bør have en hyppighed, der sikrer, at borgerne kan få et tilbud, når de er motiverede.”

Endelig er der opsat måltal for antallet af henvisninger fra almen praksis og sygehuse til de kommunale rygestoptilbud. Brønderslev Kommune skal kunne modtage følgende antal henvisninger til rygestoptilbud:

48 henvisninger i 2016

72 henvisninger i 2017

96 henvisninger i 2018

I 2015 havde Forebyggelse og Rehabilitering 30 borgere på rygestopkurser på hold. Dertil kommer 20 rygestopforløb, som led i kronikerrehabiliteringsforløbene, som vi vil blive ved at skulle løfte uafhængigt af et øget antal henvisninger til rygestop.

For at kunne leve op til både hyppigheden af rygestopkurserne og kapaciteten i forhold til antal henviste borgere planlægger Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering at implementere rygestopkonceptet ”Kom og Kvit”, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse

”Kom og Kvit” består af individuel startsamtale, 8 forskellige temamøder samt sms, mails eller rådgivning pr. telefon.

Tilbuddet lægger op til, at borgerne følger forløbet men med individuelle tilpasninger. Temamøderne vil køre fortløbende, så borgerne kan starte på et forløb, præcis når de er motiveret for det. Tilbuddet vil blive udbudt i Sundhedscenter Øst og Sundhedscenter Vest.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget afsætter 50.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen til implementering af ”Kom og Kvit” – rygestopkonceptet.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Beslutning

Udvalget ser positivt på forslaget. Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 til udmøntning, såfremt økonomien tillader det.

Til toppen


13. Ansøgning til sundhedspuljen til behandling af borgere med intravenøs (IV) medicin


Resume

Sagsforløb: SS, ØK

Kommunen overtager løbende fra regionen en større del af opgaven med behandling af borgere med intravenøs (IV) medicini eget hjem.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Behandling med IV-medicin, som er medicin direkte i venen, kan ofte udføres i eget hjem fremfor på sygehuse. Dette er typisk til glæde for patienterne. Hjemmesygeplejerskerne kan ved hjælp af kompetenceudvikling udføre opgaven.

Hjemmesygeplejen har fået visiteret IV-medicin over 11 gange mere fra 2013 til 2016 (forventet). Antallet af timer er fordoblet fra 2014 til 2015. Alt tyder på at denne udvikling fortsætter. Hjemmesygeplejen har i forvejen et stort pres på ydelserne. Der er derfor et behov for at få tilført flere sygeplejetimer.

Udvikling i visiterede timer til IV-medicin leveret af hjemmesygeplejen i Brønderslev Kommune

År

2013

2014

2015

2016 -forventet

Visiterede timer hos borgerne

106

404

853

1.206

Sygeplejetimer i kr.

faste 2016 priser (afrundet)

54.000 kr.

206.000 kr.

434.000 kr.

613.000 kr.

Personale

Hjemmesygeplejerskerne kompetenceudvikles gennem tæt samarbejde med regionen. Regionen tilbyder IV-kursus. Regionen tilbyder endvidere oplæring hos den enkelte patient på sygehuset. Derudover sidemandsoplærer sygeplejerskerne hinanden. Hjemmesygeplejerskerne udvikler hurtigt kompetencerne og kan varetage disse komplekse opgaver. Udgifterne til oplæring er ikke talt med i ovenstående opgørelse.

Økonomi

Visiterede sygeplejetimer i 2015 kostede 433.000 kr. og forventes at stige i 2016. Dertil kommer sygeplejetimerne, der bruges på kompetenceudvikling. Kommunerne kompenseres ikke pt. for tidsforbruget til kompetenceudviklingen. Når oplæring finder sted i regionen er det nødvendigt at flere sygeplejersker tager afsted til oplæring. Sidemandsoplæring kræver sygeplejetimer. Medicinsk udstyr hertil er også en udgift, som ikke er indeholdt i ovenstående eller kompenseres fra Region Nordjylland pt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgning til sundhedspuljen på 613.000 kr. i 2016 og årene fremover.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Beslutning

Udvalget er positiv overfor at kompensere stigningen på 179.000 kr. fra 2015 til 2016. Endelig stillingtagen til forslaget afventer en vurdering af behovet efter 1. halvår 2016.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015


Resume

Sagsforløb: SS

Det korrigerede budget for den aktivitetsbestemte medfinansiering – borgernes benyttelse af de regionale sundhedssystemer - udgør 111,6 mio. kr. I regnskabet er der udgifter for 114,6 mio. kr. Der er således et merforbrug i 2015 på 3,0 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Merforbruget skyldes en stigning i andet halvår af 2015 på ambulante sygehusydelser samt en stigning november og december 2015 på stationære ydelser. Dette skyldes, at borgerne har flere men kortere kontakter med sygehusene end tidligere.

Kontakterne til sygehusene er siden 2013 hovedsageligt forøget til følgende ambulante ydelser:

 • Kontrolundersøgelser
 • Andre særlige undersøgelser f.eks. radiologiske
 • Lægelig observation for og vurdering af personer mistænkt for sygdomme

Ovenstående stigning i ydelser og dertil hørende stigning i udgifter vurderes at være ydelser, som Brønderslev Kommune ikke eller i meget begrænset omfang har mulighed for at påvirke.

Udviklingen i udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering

Mio. kr.

Stationær somatik

Stationær genoptræning

Ambulant somatik

Psykiatri

Sygesikring

I alt

2013

48,9

2,4

43,1

3,4

8,9

106,7

2014

50,0

2,6

45,0

4,3

10,0

111,9

2015

48,1

2,9

48,7

4,7

10,7

115,1

Differencen mellem beløbene i tabellen og regnskabsresultaterne skyldes forskydning mellem årene.

De ambulante ydelser er fra 2013-2015 steget med ca. 12 % til Sygehus Vendsyssel og med ca. 17 % til Aalborg Universitetshospital. I 2015 var der ca. 29.000 ambulante besøg på Sygehus Vendsyssel og ca. 38.000 ambulante besøg til Aalborg Universitetshospital.

Antallet af genindlæggelser er desuden steget de senere år. Baseret på data fra 1. halvår 2015 fra BI-enheden Sundhedsøkonomi bliver ca. 25,2 % af sygehus indlagte borgere over 65 år fra Brønderslev Kommune genindlagt på sygehus inden for 30 dage. 1. halvår 2014 var det tilsvarende tal 20,7 %.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


15. Årsrapport 2015 fra Forebyggelse og Rehabilitering


Resume

Sagsforløb: SS

Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering fremsender årsrapport 2015 til orientering

Sagsfremstilling

Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering fremsender som et nyt tiltag en årsrapport for 2015.

Forebyggelse og Rehabilitering løfter følgende opgaver:

 • Rehabiliteringsforløb til borgere med kroniske sygdomme
 • Forebyggelsestilbud
 • Ergo- og fysioterapi til børn
 • Høreomsorg
 • § 18 frivilligt socialt arbejde

Årsrapporten beskriver de tilbud, der er til borgere inden for de forskellige områder, og viser hvor mange borgere, der har deltaget i tilbuddene i 2015. Den beskriver tillige de opgaver afdelingen løser, som ikke retter sig direkte mod borgerne.

Årsrapporten fremhæver en række fokuspunkter, som enten har været udviklingspunkter i 2015 eller bliver det i 2016, som f. eks. kræftrehabilitering, TeleCare Nord Hjertesvigt og et øget fokus på forebyggelsestilbud til borgere med psykiske lidelser. Afslutningsvis peger rapporten på nogle af de opgaver og udfordringer, der venter i 2016-17.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget roser årsrapportens form og indhold

Bilag

Til toppen


16. Lægedækning i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS

Den årlige lægedækningsberegning har været fremlagt Praksisplanudvalget på mødet den 20. november 2015. Lægedækningsberegningen viser, at der stadig er betydelig lægemangel i Brønderslev Kommune.

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på vurdering af, om der skal sendes et brev til Praksisplanudvalget herom.

Sagsfremstilling

Lægedækningsberegningen foretages af Region Nordjylland ved en høring af alle lægepraksis. I høringen spørges praksis til det antal sikrede, de højst ønsker tilmeldt. Dette gælder også praksis, der har dispensation til færre sikrede end 1.600 pr. kapacitet, samt praksis der har lukket for tilgang.

Praksisplanudvalget kan i udgangspunktet disponere over den indmeldte kapacitet i planlægningen, men idet høringen ikke er bindende, må der tages forbehold for situationer, der kan medføre, at praksis må lukke for tilgang ved et lavere antal end det indmeldte.

Lægedækningsberegningen viser:

 • I gennemsnit dækker hver kapacitet i dag 1.758 sikrede i regionen, hvilket er 150 sikrede mere end antallet af sikrede, der bruges i overenskomstmæssig sammenhæng ved mulighed for lukning for tilgang af sikrede (1.600 sikrede pr. kapacitet). Brønderslev Kommune ligger med 1.788 sikrede pr. kapacitet over regionsgennemsnittet.
 • Der er en positiv vækst i befolkningen, der dog ikke giver behov for at opjustere antallet af disponible kapaciteter (pt. 371) i regionen frem mod 2025, hvad enten der regnes på 1.600 eller 1.700 sikrede pr. kapacitet.
 • Antallet af producerede ydelser i almen praksis i regionen er faldende for fjerde år i træk.
 • Lægedækningsberegningen viser, at der er en samlet ekstrakapacitet på 12.247 sikrede, hvilket er et fald i forhold til de fire foregående år (2014 = 22.000 sikrede).
 • Den kommunale fordeling af ekstrakapaciteten er ringere set i forhold til 2014, når kapaciteten udregnes i forhold til klinikker på ydernummer.Praksis i tre kommuner (Frederikshavn, Morsø og Jammerbugt) ønsker således samlet set færre sikrede. I Frederikshavn og Jammerbugt kommuner er der dog udbudsklinikker, der har åbent for tilgang.
 • Praksis i tre kommuner (Brønderslev, Jammerbugt, og Rebild) er ikke i stand til at dække alle indbyggere i kommunen med de nuværende læger. Det aktuelle antal sikrede i Brønderslev Kommune er pr. 2. november 2015 30.404 sikrede. Indbyggertallet i kommunen er 35.968 borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til et brev til Praksisplanudvalget omkring sidstnævnte problematik.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget drøfter udkast til brev til Region Nordjylland omkring den manglende lægedækning i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 3:

Fagenhedens forslag godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde, 13. april 2016

Brønderslev Kommune har modtaget svar fra Praksisplanudvalget på henvendelse vedrørende manglende lægedækning.

Svaret sendes til orientering i udvalget.

Beslutning

Der afsendes fornyet henvendelse til Praksisplanudvalget.

Bilag

Til toppen


17. Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, tilbydes fra den 1. februar 2016 mulighed for at vælge et kommunalt tilbud.

Til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med det vederlagsfri tilbud er at yde fysioterapeutisk træning og behandling til borgere inden for målgruppen. Målgruppen vil i en opstartsfase være borgere, som bor i plejebolig, og borgere med diagnoserne apopleksi, leddegigt, parkinson eller sklerose. Træningen kan forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Træningen tilrettelægges efter målgruppen og gives efter gældende retningslinjer for vederlagsfri fysioterapi af fysioterapeuter i træningsafdelingen.

I en opstartsfase kan træningsafdelingen tilbyde holdtræning til borgere med diagnoserne apopleksi, leddegigt, parkinson eller sklerose, samt borgere bosiddende på et kommunalt plejecenter. Træningen foregår enten på hold i et af kommunes Sundhedscentre eller på det enkelte ældrecenter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forventer at udvide det kommunale tilbud til alle borgere der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi i løbet af 2016.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter Sundhedslovens § 140 a.

Forslaget om etablering af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi skal ses i sammenhæng med Byrådets beslutning om at se nærmere på dette område, jf. budgetaftalen for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der til budget 2016 er indarbejdet en reduktion på 220.000 kr., og at der i 2017 og frem er indarbejdet en reduktion på 500.000 kr. på området vedrørende vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 3:

Udsat.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde, 13. april 2016

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har afholdt møder med de privat praktiserende fysioterapeuter.

På mødet fremlægger fagenheden de foreløbige resultater af en analyse af aktiviteterne på det vederlagsfrie område.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender etablering af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og konsulent Line Enevoldsendeltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget godkender oprettelse af kommunalt tilbud. Der afsættes en ramme til etablering på max. 50.000 kr. finansieret af sundhedspuljen. Udvalget ønsker en status for projektet umiddelbart efter sommerferien.

Bilag

Til toppen


18. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2015.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2015 er der rapporteret 1195 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i 2014 var 947, i 2013 825, i 2012 611 og i 2011 314 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

493

392

64

13

10

972

Handicap- og psykiatriområdet

118

21

0

0

5

144

Visitationen

0

0

0

7

6

13

Private udbydere: Kornumgaard

9

47

8

0

2

66

I alt

620

460

72

20

23

1.195

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andre” i udbredt grad er kommunikationsbrist. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været fire ”Alvorlig skade”, hvor der er lavet en dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 53 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 20 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 3 UTH er fra eksterne sektorer.

Fokusområdet i 2015 har været at skærpe arbejdet med rapporteringspraksis. Stigningen i rapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis. Tilsvarende har et fokusområde været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 16 i 2013, 42 i 2014 til 72 i 2015, med større bredde i infektionstyper.

Fagenheden foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en udvikling fra 144 hændelsesanalyser i 2014 til 268 i 2015. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist. Der er fokus på at udbrede viden om tiltag på tværs i Sundhed og Velfærd.

Fokuspunkterne vil for år 2016 være at etablere tiltag til at nedbringe glemt medicin, samt at borgere falder. Der arbejdes fortsat for at øge fokus på infektioner og forebyggelse heraf. Ved implementering af it-systemet Nexus skal der tænkes i forebyggelse af kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Til at forebygge tværsektorielle UTH skal der ske fortsat implementering af patientforløbsbeskrivelsen, der er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitetshospital: Det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, og der ses stadig vækst i rapportering af UTH samt hændelsesanalyser. For at vedligeholde fokus på UTH, så der sker så stor læring og forebyggelse som muligt, er det vigtigt, at der fortsat gives viden til afdelingsledere og personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 6. april 2016, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser positivt på, at der er fokus på læringsproces.

Vera Nielsen var fraværende.

Ældrerådet, 6. april 2016, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser positivt på, at der er fokus på læringsproces.

Vera Nielsen var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering om magtanvendelse for 2015 fra Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet.

Årsrapporten for magtanvendelser 2015 fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2015 indberettet 73 magtanvendelser. I 2014 er der indberettet 186 tilfælde.

På Ældreområdet er der i 2015 indberettet 145 magtanvendelser. I 2014 er der indberettet 247 tilfælde.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2015

Det Specialiserede Voksenområde

Ledelsen på de enkelte tilbud har i 2015 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Bl.a. er de enkelte episoder drøftet på personalemøder med henblik på læring og forbedring af indsatsen, ligesom værdier og etik i forhold til magt er blevet drøftet.

Brugen af magtanvendelse har i 2015 været et af Socialtilsynets fokusområder. Det betyder, at Socialtilsynet har haft fokus på de procedurer for håndtering af magtanvendelse, der er på de enkelte tilbud, såvel som selve praksissen for håndtering af magtanvendelse. Samtidig er der for de tilbud, der har oplevet et behov, indhentet specialbistand i forhold til nedbringelse af magtanvendelse fra VISO. På Det Specialiserede Voksenområde vurderer Socialtilsynet, at håndteringen af magtanvendelse på området generelt er meget tilfredsstillende.

I 2016 vil der fortsat være fokus på brugen af magtanvendelse. Der vil blandt andet blive udarbejdet ensrettede retningslinjer for hele området, ligesom de enkelte episoder og værdier i forhold til anvendelsen af magt, vil være faste punkter på personalemøder.

Ældreområdet

Plejecentersøjlen har fået penge fra forebyggelsespakkerne og får dermed i 2016 uddannet 1 medarbejder på hvert af de 8 plejecentre, som har særlig viden og ekspertise inden for forebyggelse og håndtering af vold og trusler. I den forbindelse vil der blive udarbejdet relevant materiale til plejecentrene.

I 2016 vil magtanvendelse og uddannelsen af de 8 medarbejdere være faste punkter på Ældreområdets ledermøder.

Desuden indhentes der specialhjælp fra VISO, når det findes nødvendigt i komplekse tilfælde.

Handicap- og psykiatriområdet samt Ældreområdet tilstræber i 2016, at der arbejdes på tværs med gensidig læring i forhold til brugen af magtanvendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, den 6. april 2016, pkt. 8:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Vera Nielsen var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Status på projekt frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS

I april 2015 blev projekt frivilligsamarbejde på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer om status på projektet.

Sagsfremstilling

I april 2015 igangsatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med igangsættelse af projektet var at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige på Brønderslev Kommunes tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet, jf. kommissorium for frivilligsamarbejde.

Status for arbejdet i 2015

I 2015 har der været arbejdet med frivilligprojektet på et overordnet niveau i forhold til arbejdet i projektgruppen, hvor der blev udarbejdet retningslinjer, ligesom der har været arbejdet med implementering. Eksempelvis afholdes der møder for alle afdelingsledere 1 gang om måneden, hvor arbejdet sættes i gang, og der skabes rammer for implementeringen i praksis.

På områdets forskellige tilbud har der blandt andet været arbejdet med følgende:

 • På nogle af områdets tilbud er der udpeget en kontaktperson for de frivillige
 • Samarbejde med frivillige er blevet drøftet på personalemøder, blandt andet i forhold til skelnen mellem medarbejdernes og de frivilliges opgaver
 • Medarbejderne har arbejdet med at finde nye samarbejdsmuligheder
 • Udarbejdelse af opslag til eksempelvis uddannelsesinstitutioner for at rekruttere frivillige
 • Drøftelse af frivilligsamarbejde med pårørende

Udover ovenstående er der, efter igangsættelsen af projektet, specifikt rekrutteret frivillige til følgende:

 • Frivillig musiker til band med borgere
 • Frivillige der kommer kontinuerligt og laver aktiviteter med borgerne ud fra deres behov. Eksempelvis spiller spil, billard, ture ud af huset
 • Frivillige der afholder onsdagscafé på et botilbud
 • Frivillig på et botilbud, der kommer og tager 3 unge borgere med til svømning
 • Frivillig besøgsven til 2 borgere
 • Samarbejde med frivillig organisation om forskellige former for hjælp til borgerne
 • Aftale med landbrug om mulighed for besøg

Det videre arbejde i 2016

I 2016 vil der blive arbejdet videre med udviklingen af samarbejde med frivillige på området. Konkret vil der være fokus på, at

 • arbejde videre med at skabe en kultur, der støtter op om samarbejde med frivillige,
 • arbejde videre med at finde metoder til at rekruttere frivillige,
 • udpege kontaktpersoner for frivillige på alle områdets tilbud, og
 • etablere netværk for kontaktpersoner på tværs af området

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


21. Status på projekt fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet socialpsykiatrien


Resume

Sagsforløb: SS

Projekt "Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien" blev igangsat i maj 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2015 iværksatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”.

Formål og vision med projektet er at fremme sundhed og inklusion.

I perioden medio oktober 2015 - medio april 2016 er der afholdt fem styregruppemøder og 6 arbejdsgruppemøder. Siden sidste status til Social- og Sundhedsudvalget den 7. oktober 2015 har projektet afsluttet ”Handle- og implementeringsfase 1” og er påbegyndt ”Handle- og Implementeringsfase 2”, som forløber til og med juni 2016.

I fase 1 har fokus især været på rekruttering af frivillige til Idrætsforeningen BIFOS. Dette gør sig også gældende for fase 2, men her er der yderligere fokus på fastholdelse af de frivillige samt rekruttering af en frivillig til arbejdsgruppen. Samtidig vil der i fase 2 også blive arbejdet med muligheden for konsulentbistand til BIFOS, dette i form af Sundhedskoordinatoren, og der vil også forsat være fokus på medarbejdernes rolle i forhold til BIFOS. På de forskellige møder er BIFOS' Efterårsstævne, fondsøgninger samt Idrætssamvirket Brønderslev og tovholdergruppens rolle i forhold til projektet også blevet drøftet.

De opgaver, styre- og især arbejdsgruppen har arbejdet med i perioden, beskrives herunder:

 • Rekruttering af og samarbejdet med de frivillige
 • Fastholdelse af de frivillige
 • Konsulentbistand til BIFOS
 • Medarbejdernes rolle i BIFOS
 • BIFOS' Efterårsstævne
 • Idrætssamvirket Brønderslev og Tovholdergruppens rolle i projektet

Rekruttering af frivillige

For at optimere rekrutteringen af frivillige til BIFOS, herunder især udarbejdelsen af de forskellige stillingsopslag, har arbejdsgruppen i perioden oktober–november 2015 udarbejdet fire konkrete stillingsopslag, som er distribueret følgende steder:

 • BIFOS' hjemmeside
 • Frivilligjob.dk
 • Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)
 • Aalborg Universitet
 • Brønderslev by og nærområde
 • Brønderslev Kommunes Facebookside
 • Diverse senior- og ældregrupper i Brønderslev Kommune
 • Arbejdsgruppens eget netværk

Status på samarbejdet med de frivillige

På nuværende tidspunkt er der rekrutteret tre frivillige til BIFOS. To ud af de tre blev på BIFOS' generalforsamling i februar 2016 valgt ind i bestyrelsen. Den frivillige, som blev valgt som næstformand, sidder også med på kontoret hver 2. onsdag, mens 2. suppleanten også fungerer som instruktør i BIFOS. Denne frivillige har også siden primo marts 2016 været en del af projektets arbejdsgruppe.

Målet for samarbejdet med de frivillig er, at der inden sommer er rekrutteret yderligere 5 frivillige til de fire opslåede stillinger.

Fastholdelse af frivillige

For at sikre fastholdelse af de frivillige i BIFOS, har der været fokus på proceduren for samarbejdet med de frivillige herunder også udarbejdelse af en samarbejdsaftale. Det er i arbejdsgruppen og på BIFOS' bestyrelsesmøder blevet prioriteret, at det afgørende i samarbejdet med de frivillige på nuværende tidspunkt er konkretisering af deres arbejdsopgaver. En eventuel samarbejdsaftale vil blive udarbejdet senere.

Konsulentbistand til BIFOS

Siden februar 2016 har Sundhedskoordinatoren ydet konsulentbistand til BIFOS. Dette i form af deltagelse på kontoret, til generalforsamlingen 2016, på bestyrelsesmøder og i form af diverse sparring. Sundhedskoordinatoren skal yde konsulentbistand, indtil der er fundet en frivillig koordinator til BIFOS. BIFOS vidner om, at de er glade for samarbejdet med Sundhedskoordinatoren.

Forud for tilbuddet om konsulentbistand til BIFOS, har Sundhedskoordinatoren i forbindelse med projektet, på vegne af BIFOS, udarbejdet en ansøgning til Krista og Hans Risagers Fond. Der blev ansøgt om 69.000 kr. BIFOS fik i november 2015 svar på ansøgningen, og foreningen blev tildelt 10.000 kr.

Medarbejdernes rolle i BIFOS

Socialpsykiatriens medarbejdere støtter stadig op om BIFOS som forening, dette sker blandt andet i form af en medarbejder, som deltager i ugentlige aktiviteter i BIFOS. Endvidere har Socialpsykiatrien også prioriteret, at der er en medarbejder, som ledsager BIFOS til Vejle Idrætsfestival 2016. Alle medarbejdere inden for området, opfordres derudover også til at motivere borgerne til at deltage i BIFOS aktiviteter. Siden projektets opstart er tendensen dog, at medarbejderne har trukket sig fra foreningsarbejdet i passende omfang i takt med, at der er rekrutteret frivillige til idrætsforeningen.

BIFOS' efterårsstævne

Arbejdsgruppen har været i kontakt med Nordjyllands Idrætshøjskole med henblik på et eventuelt samarbejde i forhold til BIFOS' Efterårsstævne 2016. Dette var ikke en mulighed. I stedet for vil der blive taget kontakt til fysioterapeutstuderende fra UCN.

Idrætssamvirket Brønderslev og Tovholdergruppens rolle i projektet

Idrætssamvirket Brønderslev har siden projektets start været repræsenteret i projektets arbejdsgruppe. På arbejdsgruppemødet den 2. februar 2016, blev det dog, på baggrund af et ønske fra Idrætssamvirkets side besluttet, at repræsentanten fra Idrætssamvirket Brønderslev indtil videre trækker sig fra arbejdsgruppen. Når det igen bliver aktuelt med Idrætssamvirkets deltagelse i arbejdsgruppen, kontaktes repræsentanten igen.

Tovholdergruppen er i styregruppen repræsenteret via en medarbejder fra Hedebo. Formålet med dette er at sikre, at de tovholdere, som findes inden for Socialpsykiatrien, deltager aktivt i faciliteringen af de kommende forandringer på området. I forbindelse med projektet er der fokus på, at medarbejderne fra det Socialpsykiatriske område deltager aktivt i arbejdet med at gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af hverdagen. To af tovholderne er derfor blevet tilbudt at deltage i kurset ”Sundhedspædagogik”, hvor der blandt andet vil være fokus på livsstilsændringer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundhedskoordinator Ditte Hermansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Der ønskes en fornyet orientering om ½ år.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


22. Takster på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS

Med henblik på at sikre løbende visitation til det kommunale dagtilbud på Springbrættet fremlægges alternative forslag til takstreduktion på Springbrættet, således at taksten matcher det billigste private dagtilbud.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at beslutte hvilket af de opstillede scenarier, der skal være gældende.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har på Det Specialiserede Voksenområde vedtaget en 90 % selvforsyningsstrategi og samtidig en tilgang i visitering om valg af ”bedst og billigst”. Det betyder, at Brønderslev Kommune vil levere 90 % af leverancerne til borgerne fra egne tilbud, men samtidig skal tilbuddene være bedst og billigst.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i samarbejde mellem Visitationen og Handicap- og Psykiatriområdet etableret et visitationsudvalg. Formålet med Visitationsudvalget er at få visiteret borgerne til de rette tilbud i et samarbejde mellem myndighed og udfører. I Visitationsudvalget behandles større sager med særligt fokus på faglighed og økonomi.

I forlængelse af ovenstående er der på et Visitationsudvalgsmøde opstået et spørgsmål om, hvilke parametre der skal vægte højest, når de private dagtilbud og det kommunale dagtilbud sammenlignes i en visitationsproces.

Her under ses en tabel, der sammenligner forskellige parametre på Brønderslev Kommunes eget dagtilbud efter SEL § 104 Springbrættet og de private dagtilbud Mølledag, Ella og Møller Sørigs Fond og Møllegården.

Mølledag

Ella og Møller Sørigs Fond

Møllegården

Springbrættet takst 1 - § 104

Springbrættet takst 2 - § 104

Takst

13.398

11.400

14.676

22.904

14.418

Klub

1.260

Udgifter

3.704.405

2.478.025

5.019.700

1.104.648

6.577.229

Løn

2.955.905

1.953.433

3.551.300

797.334

4.661.031

Ejendom

289.000

97.350

323.000

95.379

485.633

Normering/plads

6,75

7,56

8,33

1,56

7,65

Budget/plads

154.350

165.202

167.323

267.910

173.010

Åbningstimer pr. uge inkl. transporttid

28,5

28

31,75

31,5

31,5

Mandag-torsdag

8.00 - 14.30

7.30 - 13.00

8.15 - 15.00

8.45 - 15.15

8.45 - 15.15

Fredag

8.00 - 10.30

7.30 - 13.00

8.15 - 13.00

8.45 - 14.15

8.45 - 14.15

Lukkedage inkl. ferie

15

36

20

11

11

Scenarie

Åbningstid

timer/uge

Årlige lukkedage

Ekstra pladser

Nedskrivning af budgettet

kr./år

Takst

kr./måned

1

31,5

18 ³)

19

0

11.400

2

27,5 ¹)

11 ²)

8

0

11.400

3

31,5

11

6

200.000

11.400

4

31,5

18

16

200.000

11.400

¹) Åbningstiden ændres til 8.45 - 14.15mandag - fredag.

²) Lukkedage er 2 uger i sommerferien samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

³) Lukkedage er 2 uger i sommerferien, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 3 dage op til påske og 4 dage i julen.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der flere parametre, der adskiller dagtilbuddene

 • Takst
 • Antal åbningstimer pr uge
 • Antal lukkedage om året

Med henblik på at illustrere, hvordan taksten på Springbrættet (takst 2) kan reduceres til 11.400 kr./måned, således at Visitationsudvalget kan henvise til det kommunale tilbud, er der udarbejdet 4 scenarier.

Ændringen vil træde i kraft pr. 1. august 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilket scenarie, der skal lægges til grund med henblik på at reducere taksten på Springbrættet (takst 2).

Leder Susanne Holmgaard Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at man ved en ny takst på 11.400 kr. på Springbrættet vil kunne spare 750.000 kr. på årsbasis. Beløbet bør indgå i afdækningsforslaget for 2017.

Beløbet dækker over de eksisterende 22 personer, som pr. 31. marts 2016 modtager et tilbud på Springbrættet. Desuden vil UngeCentret spare 180.000 kr. på årsbasis på de 5 borgere, som bruger Springbrættet.

Beslutning

Taksterne på Springbrættet reduceres til 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016 ud fra følgende forudsætninger:

 • At åbningstiden er 31,5 timer/uge
 • At der er 15 lukkedage (der lukkes ikke i de tre dage op til påske)
 • At budgettet reduceres med 200.000 kr.
 • At antallet af borgere øges således at taksten bliver 11.400 kr./måned

Til toppen


23. Budget 2016 for dagtilbuddet Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2016 for dagtilbuddet Møllegården.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2016.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender budgetforslag 2016 for Møllegården, som indebærer en månedstakst på 14.476 kr. Månedstaksten for 2015 var 14.401 kr. Taksten er for 30 pladser beregnet på baggrund af et samlet budget på 5.019.700 kr. (2015 samlet budget på 4.925.300 kr.).

Det vurderes, at budgetforslaget afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppen.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2016 og dermed taksten på 14.476 kr.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 3:

Udsat.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


24. Budget 2016 for dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2016 for dagtilbuddet Mølledag.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2016.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender budgetforslag 2016 for Mølledag, som indebærer en takst på 13.398 kr. Månedstaksten for 2015 var 13.420 kr. Taksten er for 24 pladser beregnet på baggrund af et samlet budget på 3.704.405 kr. (2015 samlet budget på 2.447.804 kr.).

Det vurderes, at budgetforslag afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppen.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2016 og dermed taksten på 13.398 kr.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 4:

Udsat.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Risgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Budget 2016 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2016 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2016.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender samlet budgetforslag på 2.478.025 kr., som er fordelt på henholdsvis § 104 Jobteam og § 104 Klub.

§ 104 Jobteam

Samlet budget på 2.216.122 kr. og en takst på 11.400 kr. Taksten for 2015 var 11.651 kr.

§ 104 Klub

Samlet budget på 261.903 kr. og en takst på1.260 kr. Taksten for 2015 var 1.229 kr.

Det vurderes, at budgetforslag afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppernes behov.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de samlede budgetrammer for 2016 med tilhørende takstfastsættelser.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkning til taksten, men har anmodet Socialtilsyn Nord om en yderligere redegørelse vedr. forholdet mellem lønbudgettet og normeringen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 5:

Udsat.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


27. Lukket punkt: Personsag


Til toppen


28. Lukket punkt:


Til toppen


29. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 13. april 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach