Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 17. august 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 14 udgår.

Til toppen


3. Udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Drøftelse af udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver på foranledning af Bendt Danielsen, der har anmodet om udvalgets drøftelse heraf.

Sagsfremstilling

Medlem af Ældreomsorgsudvalget Bendt Danielsen har bedt om at få et punkt på Ældreomsorgsudvalget med følgende begrundelse:

”Det fremgår mange steder, at kommunernes sundhedsopgaver til stadighed forøges, ikke mindst i forbindelse med indlæggelser på sygehus og de hurtige udskrivninger derfra. Samt flere opgaver til det nære sundhedsvæsen.

Undertegnede vil gerne foreslå et punkt på næste ÆO møde, hvor vi får en information om de aktuelle, men endnu mere de fremtidige udfordringer for Brønderslev Kommune på dette område.

Desuden finder jeg det relevant, at udvalget drøfter, hvordan udfordringerne i denne forbindelse bedst muligt kan løses i Brønderslev Kommune, bl.a. vedrørende løsningen af de faglige opgaver, krav til den lokalemæssige kapacitet samt tilhørende økonomi og de fremtidige budgetter.”

På mødet gives en orientering om perspektiverne for den kommende udvikling på sundhedsområdet og de afledte konsekvenser for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter oplægget og vurderer, om det giver anledning til forslag, som ønskes yderligere belyst og/eller forslag, som bør indgå i budgetdrøftelserne for 2017.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2, pr. 30.06.2016


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2016, der udover skøn over udviklingen i budget 2016 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017.

Budgetopfølgningen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker - i lyset af udgiftsstigningen til ambulant psykiatri - belyst, om der er udfordringer med at få diagnosticeret flygtninge indenfor den refusionsdækkede periode.

Udvalget ønsker belyst, hvordan vejledningens forudsætning om holdtræningsomfang for vederlagsfri fysioterapi kan imødekommes. Sagen ønskes løftet i samarbejde med andre nordjyske kommuner, evt. via KKR.

Bilag

Til toppen


5. Nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Byrådet besluttede i marts 2016, at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016 og at der i den forbindelse iværksættes konkrete initiativer til at imødegå de krævede besparelser.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at godkende forslag om takstnedsættelse på botilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2016, efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, at flerårsaftalen for Handicap- og Psykiatriområdet ophæves ved udgangen af 2016. Samtidig fremlagde Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslag til initiativer til at imødekomme de krævede besparelser - se nedenstående:

Botilbud

Forslag

Bofællesskaberne

Målgrupperne på bofællesskaberne på Brandur Allé og Lundagervej er stort set ens, men taksten på Lundagervej er højere end på Brandur Allé. Det foreslås, at taksten på Lundagervej nedsættes til samme niveau som på Brandur Allé. Takstnedsættelsen vil svare til en besparelse på 438.000 kr. årligt. Besparelsen vil være ca. 300.000 kr. årligt for Brønderslev Kommune. Takstnedsættelsen kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Nordstjernen

I forlængelse af Økonomiudvalgets udmelding om tilbageholdenhed er det i 2015 lykkedes at tilrettelægge den daglige drift således, at der er opnået en årlig besparelse på 2 årsværk svarende til ca. 780.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Nordstjernen kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Hedebo

Det vurderes muligt at reducere personalenormeringen på Hedebo med 1 årsværk svarende til ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Hedebo kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår ovenstående takstnedsættelser effektueret som vist herunder:

Botilbud

Takst pr. 1. januar 2016

(i kr.)

Takst pr. 1. maj 2016

(i kr.)

Forventet besparelse

i 2016 (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Forventet besparelse pr. år

fra 2017 og frem (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Nordstjernen

2.094

2.022

260.000

390.000

Lundagervej

1.556

1.451

200.000

300.000

Hedebo takst 1

2.290

2.260

133.000

200.000

Hedebo takst 2

1.841

1.811

Hedebo takst 3

1.570

1.540

593.000

890.000

Den udregnede besparelse er reelt set højere end det angivne beløb, men da en del af besparelsen tilfalder andre kommuner, er det den del af besparelsen, der vedrører Brønderslev Kommune, der her skitseres.

Takstnedsættelse vil blive effektueret som en nednormering af personalet og vil virke med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at takstnedsættelsen effektueres som foreslået.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen er en del af finansieringen af flerårsaftalen ifølge Byrådets beslutning den 30. marts 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 4:

Udsat

.

Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 16. juni 2016, pkt. 4:

Handicaprådet har drøftet sagen.

Handicaprådet udtrykker bekymring om, hvorvidt besparelsen påvirker serviceniveauet.

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard og Peter H.S. Kristensen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


6. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Videreførelse af drøftelserne om afdækningskataloget for 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 5:

Udvalget tager udmeldingen fra Økonomiudvalget til efterretning og imødeser forslag til mulige afdækninger.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2016

I forlængelse af mødet i Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2016 fremsendes et 1. udkast til afdækningsforslag til Budget 2017 for politikområde 701 med henblik på en foreløbig drøftelse.

Det bemærkes, at der kun er tale om et udkast til afdækningskataloget, da der kræves yderligere tid for at kunne kvalificere forslagene inden Social- og Sundhedsudvalgets endelige prioritering.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 6:

Drøftet. Der ønskes forelagt et notat om effekten af ’Motion på recept’.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. august 2016:

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget prioriterer følgende forslag:

Forslag 4. Øget opmærksomhed på brug af forsorgshjem

Forslag 1. Rammebesparelse på rehabiliteringstilbud med kroniske sygdomme

Udvalget kan ikke anbefale:

Forslag 2. Nedlæggelse af Motion på recept

Forslag 3. Reduktion i § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde

Udvalget opfordrer forvaltningen til at belyse, hvilke forebyggelsestilbud kommunen har på sundhedsområdet, herunder om der er mulighed for at reducere i de omfattede målgrupper med henblik på størst mulig effekt over for borgerne.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om Motion på Recept


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 13. april 2016 ved behandling af dagsordenspunkt vedrørende afdækningskatalog ønsket en orientering om Motion på Recept.

Sagsfremstilling

Det lovgivningsmæssige grundlag for forebyggelsesindsatserne er Sundhedslovens § 119.

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er det en politisk målsætning, at der fra 2016 sker en stigning i antallet af borgere, der henvises fra sygehuse og almen praksis til kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. Sundhedsaftalen har tillige et stort fokus på, at borgere med psykisk sygdom også skal have forebyggelses- og rehabiliteringstilbud.

Motion på Recept er det almene forebyggelsestilbud i Brønderslev Kommune, som de praktiserende læger og sygehuset kan henvise til, når borgerne har behov for støtte til at ændre livsstil i forhold til motion og kost og har en diagnose – fysisk og/eller psykisk, hvor der er evidens for, at fysisk aktivitet er gavnlig for sygdommen.

Motion på Recept er et 4 måneders forløb med 3 samtaler (start, midt og slut), træning 2 gange om ugen samt kostvejledning ved behov. Der laves individuelle udslusningsplaner for alle borgere, og deltagerne introduceres til forskellige motionsmuligheder i deres lokalmiljø.

Der er tilbud i Sundhedscentrene i både øst og vest.

I 2015 blev der tildelt 104 Motion på Recept forløb.

De 2 store grupper, der henvises, er borgere med overvægt eller med forskellige muskel-skeletlidelser. Mange af de borgere, der henvises til Motion på Recept har flere lidelser ud over den, de henvises med. En del af deltagerne har ud over de fysiske sygdomme også psykiske vanskeligheder.

Motion på Recept – tilbuddet har fokus på social ulighed i sundhed.

Der er derfor stor fleksibilitet i tilbuddet, så der kan imødekommes flest mulig af de henviste borgere.

Generelt har borgerne stort udbytte af Motion på Recept – og ofte på flere parametre end det, der er årsagen til henvisningen.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Fagudvalgene skal beslutte hvilke forslag til ændringer, der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2017.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2017 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser hvilke ændringer, der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris- og lønfremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2016, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2016 med økonomiske konsekvenser for 2017).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag, udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 24. august 2016, inden budgetforslaget sendes til 1. behandling.

For Social- og Sundhedsudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2017:

701

40

702

0

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basisbudget 2017.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

De forelagte korrektioner ønskes indarbejdet i budgettet.

Bilag

Til toppen


9. Tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling forbundet med ledsagelse ved ferie og udflugter


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Social- og Indenrigsministeriet har truffet afgørelse om, at kommunerne og regionerne ikke kan opkræve egenbetaling for udgifter til ledsagelse ved ferie og udflugter. Derfor skal de uretmæssigt opkrævede beløb nu betales tilbage. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i regi af Den Administrative Styregruppe udarbejdet en proces, hvorpå driftsherrerne kan tilgå opgaven med tilbagebetaling på en ensartet måde.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til sagen.

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionerne har haft en praksis med at opkræve borgere for egenbetaling i forbindelse med udgifter til ledsagelse ved ferie. Der er forskel på, hvor udbredt denne praksis har været i de forskellige kommuner og regioner, samt hvilke udgifter der har været opkrævet egenbetaling for. De fleste har opkrævet for medarbejdernes billetter, kost, ophold og lignende, og enkelte har opkrævet borgerne for løn til medarbejderne. Den 2. oktober 2014 udtalte Statsforvaltningen, at denne praksis var ulovlig, og KL har siden haft sagen i Social- og Indenrigsministeriet, der nu endeligt har slået fast, at kommunerne og regionerne ikke har hjemmel til at opkræve borgerne for egenbetaling i forbindelse med ledsagelse ved ferie og udflugter.

Erfaringerne fra de kommuner, der har været i gang med tilbagebetalingen er, at det er en kompliceret opgave at tilrettelægge tilbagebetalingen. Det skyldes dels, at der ikke er en klar definition på, hvornår der er tale om en udflugt, og dels at der ofte ikke foreligger klar dokumentation for, hvilke borgere der har afholdt udgifter i forbindelse med ledsagelse. Udgifterne kan samtidig være ret omfattende, da det både kan gælde udgifter til løn, billetter, rejser, ophold, forplejning mv. til det personale, som yder støtte og ledsagelse.

Praksis har været, at det er driftsherre, der har opkrævet betaling forbundet med ledsagelse, og dermed er det driftsherre, der har handleforpligtelsen i forhold til at finde frem til borgerne og håndtere tilbagebetalingen. Den Administrative Styregruppe anbefaler, at der så vidt muligt er en fælles linje for tilbagebetaling af ledsagerudgifter i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. En fælleskommunal gruppe bestående af bl.a. tre jurister har undersøgt de juridiske aspekter i forbindelse med tilbagebetaling, og gruppens anbefalinger gennemgås i de følgende afsnit.

Hvilke udgifter skal tilbagebetales?

Statsforvaltningen har fastslået, at kommunerne og regionerne ikke har hjemmel til at opkræve betaling fra beboere i botilbud for socialpædagogisk ledsagelse og støtte under sædvanlige ferier og udflugter. Det gælder både lønudgifter og opholds- og rejseudgifter for personalet, herunder billetter, rejser, ophold, kost mv.

Det anbefales, at der tillægges en bred definition af hvilke udgifter, der skal tilbagebetales, dvs. udgifter forbundet med ferieture og udflugter, herunder endagsture, individuelle ture, gruppeture og deciderede rejseaktiviteter, og at uretmæssigt opkrævede udgifter defineres som værende udgifter til løn, billetter, rejser, ophold, kost mv. til det ledsagende socialpædagogiske personale. Den juridiske anbefaling er, at alle uretmæssigt opkrævede udgifter forbundet med ledsagelse tilbagebetales, såfremt der er dokumentation for borgerens betaling heraf i form af skriftlig dokumentation fra borgeren eller i form af optegnelser om udgiftens afholdelse i driftherres systemer.

Hvordan findes de borgere, der har ret til tilbagebetaling?

Statsforvaltningen har til flere kommuner oplyst, at det er deres opfattelse, at driftsherre er forpligtet til af egen drift at tilbagebetale de uretmæssigt opkrævede beløb. Hvis det opsøgende arbejde vil være forbundet med meget betydelige administrative vanskeligheder, kan driftsherre afstå fra at gennemgå sagerne og udelukkende gøre brug af annoncering. Det er svært at vurdere, hvornår opgaven er for administrativ tung, men som eksempel har ombudsmanden netop udtalt, at det ikke kan kræves, at Ankestyrelsen gennemgår 5.000 sager pr. år manuelt i forbindelse med fejl ved sygedagpengesager. Det giver en indikation om, hvad der menes med administrativ tung byrde. Det er dog op til den enkelte driftsherre at vurdere om det er muligt at gennemgå sagerne manuelt.

Anbefalingen fra gruppen er, at driftsherre af eget initiativ gennemgår sit økonomiske system for at finde borgere, der har krav på tilbagebetaling, hvorefter driftsherre skal tage kontakt til disse borgere, med mindre dette vurderes som værende for administrativt tungt. Det anbefales endvidere, at driftsherre annoncerer i lokale aviser med henblik på at oplyse berørte borgere om, at de har mulighed for at gøre krav på tilbagebetaling, uanset om driftsherre samtidig planlægger at gennemgå relevante sager.

Der er udarbejdet en skabelon for annoncering, som anbefales anvendt af de nordjyske kommuner og regionen.

Periode for tilbagebetaling

Den gældende forældelsesfrist er tre år. Det vurderes, at forældelsesfristen bør regnes fra den 2. oktober 2014, som er den dato, hvor Statsforvaltningen udtalte, at det ikke var lovligt at kommunerne og regionerne opkrævede borgerne for udgifter forbundet med ledsagelse ved ferie og udflugter. Det skyldes følgende forhold:

 • Forældelsesfristen afbrydes, når en afgørelse fastslår kravets berettigelse, hvilket i dette tilfælde kan sidestilles med Statsforvaltningens udtalelse den 2. oktober 2014.
 • Forældelsesfristen afbrydes, når en skyldner erkender sin forpligtelse, hvilket i dette tilfælde skete, da driftsherre ændrede deres praksis fremadrettet på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse den 2. oktober 2014. Det opfattes som en erkendelse af, at det var ulovlig praksis.

Den juridiske anbefaling er, at den 3 årige forældelsesfrist beregnes fra den 2. oktober 2014. Hvis en borger har klaget over den uretmæssige opkrævning inden den 2. oktober 2014, så regnes forældelsesfristen på tre år fra det tidspunkt, hvor borgeren klagede.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at

 • alle uretmæssigt opkrævede udgifter forbundet med ledsagelse tilbagebetales, såfremt der er dokumentation for borgerens betaling heraf,
 • uretmæssigt opkrævede udgifter defineres som værende udgifter til løn, billetter, rejser, ophold, kost mv. til det ledsagende socialpædagogiske personale ved ferieture og udflugter, herunder endagsture, individuelle ture, gruppeture og deciderede rejseaktiviteter,
 • driftsherre af eget initiativ gennemgår sit økonomiske system for at finde borgere, der har krav på tilbagebetaling, hvorefter driftsherre tager kontakt til disse borgere. Dette kan tilsidesættes, hvis driftsherre vurderer, at det er en for tung administrativ byrde,
 • driftsherre annoncerer i lokale aviser med henblik på at oplyse berørte borgere, om at de har mulighed for at gøre krav på tilbagebetaling, og
 • den 3 årige forældelsesfrist beregnes fra den 2. oktober 2014 med mindre en borger har klaget over den uretmæssige opkrævning inden den 2. oktober 2014.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 10. august 2016, pkt. 4:

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav på mødet en kort orientering om sagen.

Det er desværre ikke en nem opgave. For Brønderslev Kommune drejer det sig om ca. 100 borgere. Der har ikke været en praksis i Brønderslev Kommune, hvor der har været opkrævet betaling for personaletimer.

Handicaprådet bakker op om forvaltningens tiltag i forhold til at finde frem til de borgere, der er berettiget til tilbagebetaling.

Handicaprådet opfordrer til, at der også bliver annonceret i de mindre oplandsaviser.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om flytning af ydernumre - Vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har modtaget ansøgninger om flytning af ydernummer, som berører Brønderslev Kommune. Der søges om flytning af kapacitet fra Dronninglund (Brønderslev Kommune) til Hals (Aalborg Kommune).

Sagen sendes til udtalelse i Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

På Samarbejdsudvalg for Fysioterapis møde den 7. juni 2016 var der bred opbakning til at give tilsagn til flytningen, primært begrundet i det vedlagte talmateriale over fordelingen af ydernumre i forhold til kommunernes befolkningstal. På mødet blev der lagt stor vægt på, at der har været/er befolkningstilvækst i Aalborg Kommune, samtidig med at området Hals/Hjallerup ikke er dækket så godt ind i forhold til fysioterapeutisk kapacitet.

Baggrunden for ansøgningen er, at Benefit Dronninglund er blevet kontaktet af Hals Lægehus, som ønsker at optimere samarbejdet med fysioterapeuterne i Hals. På baggrund af denne kontakt ansøger Benefit Dronninglund om flytning af kapacitet under 30 timer til det nye lægehus i Hals pr. 1. oktober 2016.

Af den eksisterende Praksisplan for Fysioterapi i Region Nordjylland fremgår følgende vedrørende flytning af klinik/kapacitet:

”Flytning af klinik kræver altid godkendelse fra Regionen samt berørt kommune. Regionen meddeler ifølge overenskomstens § 19 godkendelse til flytning, medmindre det er i strid med praksisplanen. Region Nordjylland følger nedenstående procedure for behandling af ansøgning om flytning af klinik. […]Flytning på tværs af kommuner konstituerer en ændring af praksisplanen og kræver behandling i henholdsvis Regionsrådet samt i de berørte kommuner. […]”

Praksisplanen er godkendt af både samarbejdsudvalg samt Regionsråd og Kommunalbestyrelser. Ændring af praksisplanen skal derfor behandles samme steder. Proces for flytning af kapacitet over kommunegrænser er derfor nedenstående:

 1. Samarbejdsudvalg tager stilling til, om det efter praksisplanen findes hensigtsmæssigt at flytte kapacitet som ansøgt.
 2. Såfremt samarbejdsudvalget finder flytning hensigtsmæssig, gennemføres høring af fysioterapeuter i de berørte områder samt af berørte kommuner.
 3. Høringssvar forelægges i så fald samarbejdsudvalget på mødet den 22. september 2016.
 4. Såfremt samarbejdsudvalg fortsat finder flytning hensigtsmæssig, fremlægges forslag til beslutning til regionsråd samt berørte kommunalbestyrelser.

Flytningen af kapaciteten vil betyde en mindre stigning i indbyggere pr. kapacitet i Brønderslev Kommune, som efter en eventuel flytning vil ligge tættere på regionsgennemsnittet.

Flytning af kapaciteter fra Brønderslev Kommuner til Aalborg Kommune vil umiddelbart give en statistisk bedre fordeling af kapacitet i forhold til befolkningens størrelse i de pågældende områder. Det er dog ikke umiddelbart muligt at forudsige, om patienterne ”flytter med” og dermed ikke i hvor stor udstrækning, fysioterapeuterne vil behandle patienter udelukkende fra deres eventuelt nye opland.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt man ønsker at godkende en ændring i Praksisplanen for Fysioterapi.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Belyses nærmere.

Bilag

Til toppen


11. Ansøgning flytning af ydernumre - speciallæge


Resume

Sagsforløb: SS

Samarbejdsudvalg for Speciallæger har på mødet den 30. maj 2016 behandlet ansøgning om flytning af ydernummer fra Dronninglund til Aalborg fra Øjenlægen i Dronninglund.

Sagen sendes til udtalelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

En flytning af ydernummer kræver en ændring i gældende praksisplan for området. I forbindelse med en ændring har Samarbejdsudvalg for Speciallæger mulighed for at komme med bemærkninger til sagen inden behandling i regionens Forretningsudvalg samt Regionsrådet. I det konkrete tilfælde er det besluttet, at de berørte kommuner (Brønderslev og Aalborg) ligeledes skal have mulighed for at komme med bemærkninger til sagen.

Samarbejdsudvalget for Speciallæger har på mødet den 30. maj 2016 valgt at anbefale en flytning af ydernummeret.

Ansøgningen begrundes ud fra en observering af tilbagevandring af patienter efter de nye øjenlægeklinikker i Brønderslev og Sæby er åbnet. Det oplyses, at klinikken i Dronninglund tager en større del af patienter bosiddende i Aalborg Kommune end tidligere. Samtidig er det øjenlægens vurdering, at det vil være en stor fordel for regionen, hvis klinikkens tutorfunktion flyttes til Aalborg og dermed vil kunne skabe større tiltrækningskraft for regionen som uddannelsessted. Det anføres endvidere, at Aalborg Kommune ikke er tilstrækkeligt normeret i forhold til indbyggertal, og at øjenlægen varetager undersøgelse og behandling af borgere bosiddende syd for Aalborg. Såfremt tilladelse til flytning gives, er der planer om oprettelse af et klinikfællesskab i Aalborg med særlig opmærksomhed på børn.

Flytningen af øjenlægeklinikken i Dronninglund vil betyde, at de borgere, som i dag benytter klinikken, enten vil skulle følge med til den nye adresse i Aalborg eller finde en anden øjenlæge i nærområdet. Øjenlæger er ikke bundet af særlige regler omkring optageområde og kan frit betjene borgere fra hele regionen.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt man vil anbefale en flytning af ydernummer.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Belyses nærmere.

Bilag

Til toppen


12. Høring af udkast til Praksisplan for fodterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Region Nordjylland har sendt udkast til Praksisplan for Fodterapi 2016 i høring.

Sagen sendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er udarbejdet i henhold til Overenskomst om fodterapi af februar 2014. Heraf fremgår det at, Region Nordjylland skal udarbejde en plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Praksisplan udarbejdes en gang i hver valgperiode.

Praksisplanen udarbejdes på baggrund af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i alle områder af regionen. Planen behandler følgende emner:

 • Fodterapi – herunder tilskudsregler og patienttyper
 • Kvalitet og service
 • Samordning med det øvrige sundhedsvæsen
 • Aktivitet, forbrug og kapacitet

Praksisplanen konkluderer, at den overordnede kapacitet i Region Nordjylland er passende, og der er en relativ kort ventetid på fodterapeutiske ydelser. Det anbefales, at der kan flyttes op til 4 kapaciteter fra Mariagerfjord Kommune. Dette skal ske i samråd med Samarbejdsudvalget og under hensyn til sikring af en fortsat rimelig geografisk spredning af tilbuddene inden for Mariagerfjord Kommune. Kapaciteten foreslås i prioriteret rækkefølge flyttet til Frederikshavn (1), Jammerbugt (2) og Aalborg(3 og 4).

Der er således ikke noget i Praksisplanen, som kan få betydning for dækningen af borgerne i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der skal udarbejdes et høringssvar.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget har ingen bemærkninger til praksisplanen.

Bilag

Til toppen


13. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen efter servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

I forbindelse med omlægningen fra de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI) til rehabilitering efter servicelovens (SEL) § 83a blev det besluttet, at indsatsen skal evalueres efter 6 måneders drift. Der er nu foretaget evaluering af 83a-rehabiliteringsindsatsen, og på baggrund heraf udarbejdet forslag til udvikling af indsatsen.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende de udarbejdede forslag.

Sagsfremstilling

Den 1. december 2015 gik rehabiliteringsindsatsen efter SEL § 83a i drift og erstattede det tidligere FRI. Det blev besluttet, at der skal foretages evaluering af 83a-rehabiliteringsindsatsen efter 6 måneders drift.

Der er nu blevet udarbejdet en evaluering af rehabiliteringsindsatsen (jf. bilag), og med udgangspunkt i evalueringen, er følgende afdækket:

A. Status

Det rapporteres på de månedlige opfølgningsmøder, at det går fint. Opfølgningsmøderne giver også mulighed for løbende tilretning af rehabiliteringsindsatsen.

Det er forsat vigtigt at fastholde og øge fokus på, at den rehabiliterende tilgang skal være en arbejdsmetode, der anvendes i og på tværs af hele organisationen - uanset om der er tale om et 83a-rehabiliteringsforløb eller om der er bevilget praktisk hjælp og/eller personlig pleje efter SEL § 83 (hjemmehjælp).

Det betyder i praksis, at når en borger overgår fra et 83a-rehabiliteringsforløb til hjemmehjælp, skal tilgangen og måden at samarbejde med borgeren på stadig være rehabiliterende. Der skal således være fokus på at gøre borgeren mest muligt selvhjulpen, så der opretholdes så højt et funktionsniveau som muligt, så længe som muligt.

B. Forslag til udvikling og optimering af rehabiliteringsindsatsen:

 • Der videreudvikles lokalt og tværgående i organisationen for at skabe en optimal og helhedsorienteret indsats, herunder:
  • De månedlige opfølgningsmøder fortsætter indtil videre året ud
  • Håndbogen opdateres kvartalsvist, så den svarer til praksis
  • De tværfaglige konferencer udvikles fortsat
  • Fortløbende forventningsafstemning og dialog mellem faggrupperne og på månedlige opfølgningsmøder i forhold til roller, opgavevaretagelse og ansvar
 • Overgang af rehabiliteringsindsatsen fra rammestyring til BUM-styring i Træningsafdelingen forventes realiseret i 3. kvartal af 2016.

C. Forslag til ændring i serviceniveauet (jf. bilag):

 • Der ændres ikke i pakkesammensætningen på Fritvalgsområdet.
 • Der foreslås følgende ændringer i pakkerne på Træningsområdet:
  • Fysioterapeutisk træningspakke:
   Den nuværende store pakke á 75 minutter udgår og erstattes af en mindre pakke á 30 minutter, da borgeren oftest ikke er i stand til at træne så længe.
  • Ergoterapeutisk træningspakke:
   Der oprettes en lille ekstra pakke á 15 minutters varighed, som supplement til de øvrige pakker. Denne lille ekstrapakke kan bevilges i kortvarige perioder, hvor der eksempelvis er behov for en kortvarig intensiv indsats.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de udarbejdede forslag.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Personale

Der er krav til alle medarbejdere om at have kendskab til og arbejde ud fra den rehabiliterende metode.

Indstilling

Ældrerådet, 10. august 2016, pkt. 5:

Sagen er taget til efterretning.

Ældrerådet ser med bekymring på, at hjemmehjælperen bliver mere og mere belastet af skemaføring.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Skema A, opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Boligforeningen Fredensbo anmoder om godkendelse af skema A for opførelse af 2 almene ældreboliger på Nordens Alle 74 i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Boligerne opføres som afsnit 3 i boligforeningens afdeling 22. Der er i forvejen 32 boliger i afdelingen.

Der opføres 2 1-plans boliger á 75 m2 inkl. fælles boligareal på 30 m2, bestående af fælles køkken og opholdsrum forde 2 beboere.

Projektet udbydes i hovedentreprise som begrænset udbud.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 2 boliger er 3.449.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeles med 140.000 kr. i grundudgifter, 2.563.000 kr. i entrepriseudgifter, 671.000 kr. i omkostninger og 75.000 kr. i gebyrer til offentlige myndigheder.

Bygherren oplyser, at byggeriet forventes påbegyndt ca. 1. marts 2017 med forventet aflevering ca. 1. november 2017.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør dermed 344.900 kr.

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver på 3.035.120 kr., svarende til 88 % af anskaffelsessummen.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet efter gældende vurderingsregler, og størrelsen heraf kendes ikke pt.

Der anmodes om godkendelse af en årlig boligudgift ekskl. forbrugsafgifter på 1.113 kr./m2/årligt.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Byrådet godkender en foreløbig anskaffelsessum på 3.449.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

 • At de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler overholdes
 • At den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren
 • At byggeriet påbegyndes senest den 1. maj 2017
 • At den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning heraf foreligger
Personale

Ingen.

Økonomi

Det kommunale grundkapitallån til projektet udgør 344.900 kr.

Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat en samlet pulje på 1.933.000 kr., hvoraf dette projekt var forudsat finansieret. Der resterer pt. 515.900kr. i puljen.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


15. Besøg på Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Besøg på Møllegården den 17. august 2016 kl. 11.00.

Sagsfremstilling

Besøg på Møllegården med følgende program:

Kl. 11.00-11.30: Rundvisning på Møllegården

Kl. 11.30-12.15: Hvert udvalgsmedlem deltager (efter eget ønske) på et af Møllegårdens forskellige aktivitetshold

Kl. 12.15-13.00: Frokost

Kl. 13.00: Opsamling og afslutning

Personale

Ingen.

Beslutning

Besøg gennemført.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Der ønskes en redegørelse for kommunens praksis vedr. kommunikation til borgerne.

Til toppen


17. Lukket punkt: Personsag


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer