Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 14. september 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Johannes Truslev forlod mødet kl. 11.00, og deltog alene i punkterne 1-13.

Lasse Riisgaard forlod mødet kl. 11.15, og deltog alene i punkterne 1-18.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Implementering af behovsvurderingskoncept til kræftrehabilitering


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Fagenheden for Sundhed & Velfærd skønner, at antallet af henvisninger til kommunal kræftrehabilitering vil stige som følge af implementering af en systematisk behovsvurdering og henvisning på sygehuse, almen praksis og kommuner.

Fagenheden for Sundhed & Velfærd foreslår, at der tilføres 75.000 kr. pr. årfra Sundhedspuljen til kræftrehabilitering, så kapaciteten kan tilpasses behovet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Det er et centralt element i Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger i Forløbsprogram for rehabilitering og palliation, at alle kræftpatienter skal have tilbud om en behovsvurdering i forhold til kræftrehabilitering og palliation.

Samarbejdet omkring dette eri Nordjylland forankret i Den sygdomsspecifikke sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. En tværsektoriel og tværfaglig projektgruppe har udarbejdet et behovsvurderingskoncept, som består af patientfolderen "Støtte til dig der har kræft", ogsom beskriver opgaven, placerer ansvaret og definerer samarbejdet og kommunikation i overgangene. Projektgruppen har desuden udarbejdet udkast til implementeringsplan. Den administrative styregruppe godkendtebehovsvurdringskonceptet og implementeringsplanen på sit møde den 8. september 2015. Implementeringsprocessen blev skudt i gang med et Kick-off møde for alle 3 sektorer den 19. januar 2016.

Behovsvurderingen er den vurdering, der foretages for at danne et samlet overblik over patientens eventuelle behov for rehabilitering eller palliation. Behovsvurderingen skal altid tage udgangspunkt i den enkelte patients ressourcer, egenomsorgsevne, helbredstilstand og motivation. Tankegangen er at sikre, at de, der har behov for tilbud om rehabilitering og palliation, også får det, og at der med en systematisk behovsvurdering er et særligt fokus på at sikre de sårbare patienter. Behovsvurderingen skal ske på sygehuset, hos egen læge og i kommunerne.

Brønderslev Kommunes rehabiliteringstilbud til borgere med kræft startede i september 2014 og er berammet til at rumme ca. 70 borgere på årsbasis.

I 2015 fik Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering henvist 72 borgere til kræftrehabilitering, og de kom fra

Egen læge (21 %)

Sygehuset (15 %)

Jobcenter (7 %)

Henvist fra andre kommunale fagpersoner (18 %)

Borger henvender sig selv (39 %) – ofte efter opfordring fra egen læge.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd skønner, at antallet af henvisninger vil stige med ca. 25 % som følge af implementering af en systematisk behovsvurdering og henvisning.

Fagenheden for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der tilføres 75.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen til kræftrehabilitering, så kapaciteten kan tilpasses behovet.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Opnormering af sygeplejerske på kræftrehabilitering svarende til 75.000 kr. pr. år.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 11:

Udvalget er positiv overfor forslaget. Endelig stillingtagen til forslaget afventer en vurdering af behovet efter 1. halvår 2016.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en opfølgende vurdering af behovet efter 1. halvår.

En opgørelse pr. 30. juni 2016 viser, at der er en stigning på 20 % i antallet af henvisninger til kræftrehabilitering sammenlignet med 2015, og 22 % over det antal, tilbuddet er normeret til.

I perioden 1. januar til 30. juni 2016 har Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering modtaget 43 henvisninger til kræftrehabilitering. Hvis dette niveau holder gennem hele 2016, svarer det til 86 henviste borgere i hele 2016. Tilbuddet er normeret til 70 borgere.

Herunder ses udviklingen i henvisningsmønsteret fra 2015 til 2016, hvor der nu kommer langt flere henvisninger fra sygehuset som følge af implementeringen af behovsvurderingsredskabet.

Der kommer så til gengæld færre henvisninger fra egen læge, og færre borgere henvender sig selv.

Henvist fra

Sygehus

Egen læge

Jobcenter

Andre fagpersoner i kommunen

Borger selv

Hele 2015

15%

21 %

7 %

18 %

39 %

1. halvår 2016

46 %

5 %

7 %

14 %

28 %

En opnormering af kræftsygeplejersken på 20 % vil svare til, at timetallet øges fra 23 timer til 28 timer pr. uge, svarende til en merudgift på 58.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der tilføres 58.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen, så kapaciteten tilpasses behovet.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Beslutning

Lasse Riisgaard, Knud L. Pedersen og Martin Bech ønsker at udsætte beslutningen, indtil budgetopfølgning 3 foreligger.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev anbefaler fagforvaltningens indstilling under henvisning til den tidligere debat om kræftrehabiliteringstilbud.

Bilag

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Videreførelse af drøftelserne om afdækningskataloget for 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 5:

Udvalget tager udmeldingen fra Økonomiudvalget til efterretning og imødeser forslag til mulige afdækninger.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2016

I forlængelse af mødet i Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2016 fremsendes et 1. udkast til afdækningsforslag til Budget 2017 for politikområde 701 med henblik på en foreløbig drøftelse.

Det bemærkes, at der kun er tale om et udkast til afdækningskataloget, da der kræves yderligere tid for at kunne kvalificere forslagene inden Social- og Sundhedsudvalgets endelige prioritering.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 6:

Drøftet. Der ønskes forelagt et notat om effekten af ’Motion på recept’.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. august 2016:

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 6:

Udvalget prioriterer følgende forslag:

Forslag 4. Øget opmærksomhed på brug af forsorgshjem

Forslag 1. Rammebesparelse på rehabiliteringstilbud med kroniske sygdomme

Udvalget kan ikke anbefale:

Forslag 2. Nedlæggelse af Motion på recept

Forslag 3. Reduktion i § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde

Udvalget opfordrer forvaltningen til at belyse, hvilke forebyggelsestilbud kommunen har på sundhedsområdet, herunder om der er mulighed for at reducere i de omfattede målgrupper med henblik på størst mulig effekt over for borgerne.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om at få belyst, hvilke forebyggelsestilbud kommunen har på sundhedsområdet.

Forebyggelsesindsatser retter sig både mod raske borgere og borgere med livsstilssygdomme. Der laves meget forebyggelsesarbejde mange steder i den kommunale organisation. De forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser, der fremlægges her, er de tilbud til borgerne, der findes i afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Lov- og aftalegrundlag

Det lovgivningsmæssige grundlag for forebyggelsesindsatserne er Sundhedslovens § 119 (sunde rammer og tilbud til borgerne) og for kronikerrehabiliteringen er det Sundhedslovens § 119 og § 140 (genoptræning efter sygehusindlæggelse), der ligger til grund.

Endvidere danner Sundhedsaftalen 2015-2018 grundlag og ramme for indsatserne.

Sundhedsaftalen består af 3 dele:

 • Den politiske sundhedsaftale
 • Den administrative sundhedsaftale
 • Den tværsektorielle grundaftale – som bl.a. omfatter Rammeaftalen for kronikerområdet samt de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler.

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker har en lang række anbefalinger til kommunernes forebyggelsesindsatser, og KL monitorerer løbende kommunernes implementering. Disse anbefalinger omfatter alene indsatser, der retter sig imod raske borgere.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er et beslutningsstøtteværktøj for sundhedsprofessionelle og skal understøtte, at indsatserne er evidensbaserede og af ensartet høj kvalitet på tværs af landet.

Endelig har Sundhedsstyrelsen netop udsendt Anbefalinger for Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Oversigt over forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser i Brønderslev Kommune

Kronikerrehabilitering

KOL-rehab. + TeleCare Nord

Hjerte-rehab. + TeleCare Nord

Diabetes- rehab.

Kræft-rehab.

Rygestop

Individuel rygestopvejledning

Kom og Kvit- rygestopforløb i grupper og med sms, telefon-rådgivning , m.v.

Kostvejledning

Individuel kostvejledning ved overvægt, undervægt, forhøjet kolesterol/blodtryk

m.m.

Overvægt

Motion på recept – på hold og individuelt

Motion, kostvejledning, samtaler og udslusning

Cool Kids

Børn med overvægt i 3.-4. klasse og deres familie

NORDLET-projektet for overvægtige børn og familien

satspuljeprojekt

Motion

Motion på recept – på hold og individuelt

Motion, kostvejledning, samtaler og udslusning

Udslusningstilbud i samarbejde med Patientforeninger

Sundhedsfremme og Forebyggelse på Handicap- og Psykiatriområdet

For yderligere uddybning af de enkelte indsatser henvises til Årsrapport 2015, som tidligere er fremsendt til udvalget.

Sammenholdt med de andre nordjyske kommuner

Forebyggelsestilbuddene i Brønderslev Kommune ligner langt hen ad vejen tilbuddene i de andre nordjyske kommuner. Den vedhæftede oversigt over tilbud i de nordjyske kommuner viser, at mange tilbud går igen. Men man kan også se, at der på nogle områder er forskel på, hvordan de enkelte kommuner prioriterer indsatserne og ressourcerne. Eksempelvis har Hjørring Kommune givet stor prioritet til tobaksforebyggelse.

Sammenholdt med Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen 2015-2018 udgør en del af grundlaget og rammerne for de forebyggelses- og rehabiliteringstilbud, Brønderslev Kommune har og for samarbejdet med sygehusene og de praktiserende læger. I det vedhæftede notat er de relevante dele af sundhedsaftalen listet op – og sammenholdt med de tilbud og indsatser, Brønderslev Kommune har.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd må efter fornyet overvejelse fastholde de fremlagte afdækningsforslag.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Beslutning

Tidligere beslutning fastholdes.

Bilag

Til toppen


5. Implementering af sundhedsaftalen - fastholdelse og fortsat udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner sætter øget fokus på, at sårbare borgere og borgere med psykiske lidelser modtager den rette forebyggelse, behandling og rehabilitering i forhold til de somatiske sygdomme og livsstilssygdomme, de lider af.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende, at der anvendes 200.000 kr. årligt på at styrke denne indsats gennem fastholdelse af den nuværende indsats.

Sagsfremstilling

Det er et politisk mål i Sundhedsaftalen, at sårbare borgere samt borgere med psykiske lidelser modtager den rette forebyggelse, behandling og rehabilitering i forhold til somatiske sygdomme og livsstilssygdomme, og at de får den hjælp og støtte, der skal til for, at de profiterer bedst muligt af dette.

Brønderslev Kommune har gennem de senere år opbygget et fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for Handicap- og Psykiatriområdet, og afsætter årligt 250.000 kr. til at prioritere dette område gennem en ansat sundhedskoordinator. Sundhedskoordinatorens arbejde gennemføres i tæt samarbejde mellem Handicap- og Psykiatriområdet og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Sundhedskoordinatoren er organisatorisk placeret i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering og er ansat i en fuldtidsstilling. Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering kan ikke længere medfinansiere sundhedskoordinatoren med 200.000 kr. som hidtil.

Højere forekomst af livsstilssygdomme i målgruppen

Udviklingen af kroniske somatiske sygdomme (fx diabetes, hjerte-karlidelser og lungesygdomme) er en væsentlig årsag til, at kvinder og mænd, der er psykisk syge, i gennemsnit lever henholdsvis 15 og 20 år kortere end befolkningen som helhed. Forskningen viser, at overdødeligheden bl.a. kan forklares ved:

 • Sundhedsvaner hos mennesker med psykiske sygdomme
 • Barrierer i forhold til kontakten mellem målgruppen og sundhedsvæsenet - herunder også de kommunale sundhedsydelser

Undersøgelser viser samtidig, at borgere med psykiske lidelser er meget motiverede for at ændre deres livsstil, og det er dokumenteret, at de med den rette hjælp kan gennemføre livsstilsændringer.

Borgere med udviklingshæmning eller andre handicaps er ligeledes særligt udsatte i forhold til livsstilssygdomme. Udviklingshæmmede har oftere vægtproblemer og uhensigtsmæssige kost- og motionsvaner end den øvrige befolkning.

Sundhedsfremmende og forebyggende indsats

For at imødegå ovenstående udfordringer har Brønderslev Kommune gennem sundhedskoordinatorens arbejde haft fokus på,

 • at identificere og igangsætte konkrete indsatser og aktiviteter på området, der har til formål at fremme sundhed hos målgruppen,
 • at igangsætte kompetenceudvikling af personalet i forhold til viden og brug af sundhedsfremmende og forebyggende redskaber/metoder i praksis,
 • at medvirke til at facilitere en kulturforandring i hverdagen i kommunens forskellige tilbud. Eksempelvis er der udarbejdet sundhedspolitikker og handleplaner i de fleste personalegrupper,
 • at være inspirator over for brugere og medarbejdere,
 • at opsamle og formidle viden på tværs af området, og
 • at nedbryde de barrierer der kan være mod, at borgerne modtager sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Resultater i målgruppen

Resultatet af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, der gennem sundhedskoordinatorens indsats har været på Handicap- og Psykiatriområdet, har blandt andet resulteret i, at

 • borgerne på værestederne har gennemført livsstilsforløb, som flere af borgerne har profiteret af i form af vægttab og bedre fysisk form,
 • flere borgere med psykiske lidelser eller handicaps tilbydes og gennemfører forebyggelsestilbud i Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering,
 • der er et tættere samarbejde mellem medarbejdere i sundhedscentrene og Handicap- og Psykiatriområdet om den enkelte borgers sundhed, og
 • der er rekrutteret nye frivillige til BIFOS - Idrætsforeningen for Sindslidende.

Sundhedskoordinatorens indsats fremadrettet

 • Projektledelse af projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”, hvor fokus er på at styrke og videreudvikle den idræt og bevægelse, som allerede findes på området, samt at gøre fysisk aktivitet til en naturlig del af hverdagsperspektivet. Sundhedskoordinatoren vil arbejde målrettet på at få etableret fællesskaber med det omkringliggende samfund og at få inddraget endnu flere frivillige i opgaveløsningen
 • At stå i spidsen for at videreudvikle metoder, tilgange og indsatser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse på Handicap- og Psykiatriområdet - blandt andet i forlængelse af det arbejde, der er foregået i en projektgruppe som Den Administrative Styregruppe har nedsat, ”KRAM Forebyggelsestilbud til borgere med psykiske lidelser”. Gruppen har udarbejdet forslag til konkrete forebyggelsesmodeller for borgere med behov for en særlig tilrettelagt forebyggelsesindsats og beskrevet et pilotprojekt, som skal fremlægges for Den Administrative Styregruppe efter sommerferien. Sundhedskoordinatoren har repræsenteret Nordklyngen i arbejdsgruppen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at dette indsatsområde tilføres 200.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen for at fastholde sundhedskoordinatorens indsats på nuværende niveau i en fuldtidsstilling.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 3:

Udsat til nærmere belysning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Social- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet belyst, hvilke muligheder der er for at tilpasse stillingen til det eksisterende budget og/eller kombinere med en anden stilling for at skabe en fuldtidsstilling eventuelt i samarbejde med en nabokommune. Udvalget gav desuden udtryk for, at sagen først ønskes genbehandlet når budgetopfølgning 2 foreligger. I vedhæftede notat er ovenstående muligheder belyst.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at dette indsatsområde tilføres 200.000 kr. pr. år fra Sundhedspuljen for at fastholde sundhedskoordinatorens indsats på nuværende niveau i en fuldtidsstilling.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget kan ikke godkende, at der tilføres funktionen yderligere midler.

Bilag

Til toppen


6. Etablering af et kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der etableres et målrettet og fokuseret rehabiliteringsforløb til borgere med Osteoporose, og at tilbuddet forankres i afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i sammenhæng med de øvrige kronikerindsatser.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen om osteoporose (knogleskørhed) er udarbejdet tilbage i 2010, men har afventet, at Region Nordjylland har kunnet tilbyde tilstrækkelig kapacitet til deres del af aftalen. Fra 2015 har Regionen øget såvel scannerkapacitet som midler til medicinsk behandling.

Sundhedsaftalen for osteoporose er derfor blevet opdateret i løbet af efteråret 2014 med vedtagelse af endelig sundhedsaftale for osteoporose i Den Administrative Styregruppe i marts 2015. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 3. december 2014 at tilslutte sig den reviderede sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for osteoporose, og besluttede samtidig, at borgerne i første omgang rummes inden for andre eksisterende tilbud, og at antallet af henvisninger af borgere med knogleskørhed følges løbende.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har registreret, at Brønderslev Kommune ikke får henvisninger til rehabilitering af borgere med osteporose, og vurderer, at det hænger sammen med, at der ikke er et specifikt rehabiliteringstilbud til målgruppen i kommunen. De borgere med osteoporose, som henvises til andre eksisterende tilbud i Sundhed og Velfærd, får ikke et fokuseret og målrettet tilbud, som kvalitativt er sammenligneligt med det de andre kronikergrupper tilbydes.

Osteoporose er en folkesygdom karakteriseret ved lav knoglemasse, der medfører øget skørhed i knoglerne og øget risiko for knoglebrud.

I praksis diagnosticeres knogleskørhed, hvis der opstår knoglebrud, uden at der har været tale om særlig belastning (lavenergibrud). Borgere, der endnu ikke har haft brud, men har fået påvist lavt knoglemineralindhold ved en knoglescanning (DXA-scanning) har også knogleskørhed.

I Region Nordjylland skønnes det, at ca. 50.000 borgere har osteoporose, men kun ca. 13.000 personer er i 2013 i medicinsk behandling. Der er således et stort antal borgere, der ikke er diagnosticeret, og dermed ikke får hverken medicinsk forebyggende behandling eller ikke-medicinsk forebyggende vejledning. Der er i Region Nordjylland årligt ca. 800 hoftebrud hos borgere over 65 år, ca. 700 underarmsbrud og ca. 200 kompressionsbrud, der kan tilskrives osteoporose.

Knoglebruddene rammer særligt den ældre del af befolkningen, og kan have alvorlige konsekvenser. Udover øget risiko for yderligere brud og sygelighed kan fx kompressionsbrud i ryggen føre til svære akutte smerter, som efterfølges af kroniske smerter. Endvidere er hoftebrud og håndledsbrud typiske følger, hvor især hoftebrud har store konsekvenser for borgernes førlighed og selvhjulpenhed efterfølgende – og dermed også store udgifter.

Selv om osteoporose i høj grad er en aldersbetinget sygdom, kan der gøres meget for at forebygge brud. Sundhedsaftalens mål er at sikre en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats med henblik på at forebygge brud.

Sundhedsaftalen anbefaler, at følgende målgrupper prioriteres:

1. Alle nye borgere, der har fået lavenergibrud

2. Borgere, der er diagnosticeret, men endnu ikke har fået et brud

Sundhedsaftalen beskriver, at den praktiserende læge ved alle målgrupper ud fra en konkret vurdering kan henvise borgeren til et kommunalt tilbud, der anbefales at omfatte vejledning i forhold til risikofaktorer og muligheder for forebyggelse i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM faktorerne). Målet med tilbuddet er, at øge borgernes viden om en generel ”knoglevenlig livsstil” gennem f.eks. fysisk aktivitet, varieret kost med tilstrækkelig kalk og D-vitamin, rygestop og særligt fokus på at undgå undervægt.

For ældre borgere med særlig risiko for fald kan den praktiserende læge tillige henvise til kommunalt faldforebyggelsestilbud.

I Brønderslev Kommune skønner Sundhedsaftalen, at der er behov for følgende kapacitet til de 2 målgrupper:

Nye borgere med lavenergifraktur

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 100 % deltagelse

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 50 % deltagelse

Brønderslev Kommune

123

61

Region Nordjylland

2.000

1.000

Borgere fundet pr. år via opsporingsindsats fra almen praksis på baggrund af risikofaktorer

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 100 % deltagelse

Antal borgere med behov for kommunalt tilbud ved 50 % deltagelse

Brønderslev Kommune

490

245

Region Nordjylland

8.000

4.000

Sundhedsaftalen lægger op til, at kommunen etablerer et målrettet tilbud, der indeholder de anbefalede elementer, som er skitseret ovenfor.

Brønderslev Kommune har ikke for indeværende et særskilt målrettet tilbud til borgere med osteoporose. Borgere med osteoporose indgår i eksisterende tilbud, men ingen af dem er specifikt tilrettelagt for borgere med osteoporose.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der etableres et målrettet og fokuseret rehabiliteringsforløb til borgere med osteoporose, og at tilbuddet forankres i afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i sammenhæng med de øvrige kronikerindsatser.

Tilbuddet vil primært fokusere på nye borgere med lavenergifraktur og have en kapacitet på 60-70 borgere på årsbasis. Tilbuddet vil være tilrettelagt som holdforløb med individuel startsamtale, 10 ugers trænings- og undervisningsforløb, rygestoptilbud, udslusning og opfølgning.

Der ønskes et samarbejde med Osteoporoseforeningen om opfølgende aktiviteter. En del andre nordjyske kommuner har igangsat eller er på vej med et lignende tilbud.

Etablering af et sådant tilbud vil forudsætte en tilførsel af ressourcer (sygeplejerske, terapeut og kostvejleder) svarende til400.000 kr. pr. år. Forløbet forudsættes at starte medio 2016

Udgiftsskønnet skal ses i sammenhæng med muligheden for at opnå besparelser ved at forebygge fremtidige hoftebrud. Internationale undersøgelser viser, at en fokuseret indsats vil kunne halvere frakturforekomsten blandt ældre. Tidligere undersøgelser viser tillige, at den samlede gennemsnitlige udgift til en hoftefraktur er ca. 200.000 kr. (indlæggelse, genoptræning, reoperation, hjælpemidler, boligændringer og forøget plejebehov i 5 år efter bruddet). Endvidere fremhæver sundhedsaftalen, at det økonomiske rationale ved at gennemføre indsatsen forventes at kunne anvendes til at modvirke den demografisk betingede stigning i hoftebrud og dermed bremse udgiftsvæksten på området.

Fagenheden for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at udgiften på 200.000 kr. for 2016 og 400.000 kr. de efterfølgende år finansieres af Sundhedspuljen.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Etablering af tilbuddet vil forudsætte en tilførsel af ressourcer (sygeplejerske, terapeut og kostvejleder) svarende til400.000 kr. pr. år.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 9:

Udvalget ser positivt på forslaget. Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne for 2017 til udmøntning, såfremt økonomien tillader det.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 13. april 2016 bedt om at få forslaget oversendt til budgetforhandlingerne for 2017 til udmøntning og tillige ønsket at få beskrevet 2 forskellige modeller med forskellige udgiftsniveauer.

Forslag 1: Budget 400.000 kr.

Rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose.

Forslag 2: Budget 300.000 kr.

Rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose.

Fagpersoner:

Sygeplejerske, fysioterapeut og kostvejleder.

Fagpersoner:

Sygeplejerske, fysioterapeut og kostvejleder.

Indhold:

Individuel startsamtale

Træning og undervisning på hold i 10 uger

Slutsamtale og udslusningsplan

Rygestoptilbud ved behov

Indhold:

Individuel startsamtale

Træning og undervisning på hold i 10 uger

Slutsamtale og udslusningsplan

Rygestoptilbud ved behov

Kapacitet: ca. 60 borgere pr. år

Målgruppen er nye borgere med lavenergifraktur.

Tilbuddet omfatter ikke borgere, der er diagnosticeret, men endnu ikke har fået brud.

Kapacitet: ca. 40 borgere pr. år

Målgruppen er nye borgere med lavenergifraktur.

Tilbuddet omfatter ikke borgere, der diagnosticeret, men endnu ikke har fået brud.

Tilbuddet har den kapacitet, som sundhedsaftalen skønner er nødvendig til nye borgere med lavenergifrakturer.

Tilbuddet har ikke den kapacitet, som sundhedsaftalen skønner er nødvendig til nye borgere med lavenergifrakturer.

Siden sidste behandling af sagen i Social- og Sundhedsudvalget har Brønderslev Kommune modtaget en henvendelse fra Osteoporoseforeningen, som er i gang med at undersøge kommunernes rehabiliteringsprogrammer for borgere med knogleskørhed med henblik på offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

På nuværende tidspunkt har 6 ud af 11 nordjyske kommuner etableret et tilbud.

Endvidere har Brønderslev Kommunes egne forebyggelseskonsulenter, der kommer ude hos kommunens ældre borgere over 75 år, henvendt sig til afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering med en forespørgsel om et tilbud til borgere med osteoporose, da borgerne netop efterspørger dette.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at forslaget om etablering af rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose fremsendes til budgetforhandlingerne.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Beslutning

Tidligere beslutning fastholdes.

Bilag

Til toppen


7. Brug af kommunale træningsfaciliteter og mødelokaler i Sundhedscentre


Resume

Sagsforløb: SS

Borgere og institutioner/foreninger henvender sig med mellemrum til de kommunale Sundhedscentre både i Øst og Vest med ønske om at gøre brug af/låne primært træningsfaciliteterne.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslag til retningslinjer for brugere og udlån af faciliteterne.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der vedtages retningslinjer for brugere og udlån af de kommunale Sundhedscentre med følgende prioritering (bilag):

1. Kommunale driftsopgaver

De kommunale Sundhedscentre anvendes først og fremmest til de ydelser, som de kommunale afdelinger og funktioner, der har til huse i Sundhedscentrene, er forpligtet til at levere. Det er for indeværende Træningsafdelingen, Forebyggelse- og Rehabiliteringsafdelingen, Sundhedsplejen og Sygeplejeklinikken.

For at sikre en god udnyttelse af Sundhedscentrene, kan træningsfaciliteterne og mødelokalerne også anvendes til andre formål end den kommunale drift i den ledige kapacitet.

2. Udlån til andre aktiviteter

 • Patientforeninger med fokus på livsstilssygdomme/kroniske sygdomme

Deltagere, der har gået til træning på et af Sundhedscentrenes forløb eller tilbud, opfordres til at fortsætte med at være fysisk aktive og dyrke motion rundt om i de mange lokale foreningers tilbud, i motionscentre, m.v. eller på egen hånd. Men for de borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed for at træne i de kommercielle/lokale motionscentre, eller som profiterer særskilt af at træne sammen med andre med samme diagnose, samarbejder kommunen med en række patientforeninger om motionstilbud i sundhedscentrene.

Der indgås samarbejdsaftale med de pågældende foreninger efter kommunal skabelon – bl.a. om lån af træningssale og mødelokaler.

 • Medarbejdermotion for ansatte i sundhedscentrene

Forgår før eller efter arbejdstid 2 gange om ugen med henblik på at være gode rollemodeller i forhold til sundhed og styrke relationerne mellem medarbejdergrupperne i Sundhedscentrene.

 • Frivillige, sociale foreninger, organisationer og grupper, hvor fokus på aktiviteten er forebyggelse og sundhedsfremme.

Der indgås samarbejdsaftale med de pågældende foreninger efter kommunal skabelon – bl.a. om lån af mødelokaler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjerne.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og afdelingsleder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at der med ’Frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper’ kan indgås samarbejdsaftaler med de pågældende foreninger alene om lån af mødelokaler.

Bilag

Til toppen


8. Takstanalyse


Resume

Sagsforløb: HAR, SS

Orientering om takstanalyse forelagt for KKR den 24. juni 2016, der viser prisudviklingen fra 2015 til 2016 på de nordjyske tilbud omfattet af rammeaftalen.

Sagsfremstilling

KKR fik på møde den 24. juni 2016 forelagt en takstanalyse, der viser prisudviklingen fra 2015 til 2016 på de nordjyske tilbud omfattet af rammeaftalen. Samlet set er den vægtede gennemsnitstakst for rammeaftaletilbuddene steget med 0,4 %. De nærmere forklaringer herpå fremgår af vedlagte beslutningsprotokol fra KKR-mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 10. august 2016, pkt. 5:

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav på mødet en kort orientering om sagen.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Udgiftsreduktion på socialområdet


Resume

Sagsforløb: HAR, SS

Orientering om model for opfølgning på beslutning om takstreduktion forelagt for KKR den 24. juni 2016.

Sagsfremstilling

KKR besluttede på møde den 12. februar 2016 at taksterne på rammeaftaleområdet skulle reduceres med 2 % fra 2016 til 2017 og med yderligere 3 % frem mod 2020, således at den samlede reduktion bliver 5 %. KKR fik på møde den 24. juni 2016 forelagt en model for den løbende opfølgning på beslutningen om takstreduktion. Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte beslutningsprotokol fra KKR-mødet.

Udgiftsreduktionen er en del af udmøntningen af den samlede plan på Handicap- og Psykiatriområdet, som PWC fremlægger en samlet afrapportering for.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 10. august 2016, pkt. 6:

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav på mødet en kort orientering om sagen.

Udgiftsreduktionen vil blive udmøntet som en generel besparelse.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Budgetopfølgning 2, pr. 30.06.2016


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2016, der udover skøn over udviklingen i budget 2016 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017.

Budgetopfølgningen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 4:

Udvalget ønsker - i lyset af udgiftsstigningen til ambulant psykiatri - belyst, om der er udfordringer med at få diagnosticeret flygtninge indenfor den refusionsdækkede periode.

Udvalget ønsker belyst, hvordan vejledningens forudsætning om holdtræningsomfang for vederlagsfri fysioterapi kan imødekommes. Sagen ønskes løftet i samarbejde med andre nordjyske kommuner, evt. via KKR.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat, som viser udviklingen og bevægelserne i den kommunale medfinansiering i 2014-2016. Notatet sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Spørgsmålet om diagnosticering af flygtninge er behandlet i Beskæftigelsesudvalget den 5. september 2016. Udskrift af beslutningsprotokol er vedlagt.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker mulighederne for styring af indsatser og udgiftsniveau for den vederlagsfri fysioterapi løftet via KKR over for KL.

Udvalget bakker op om det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Tilbuddet overgår fra opstartsfase til et varigt tilbud, og kommunen kan tilbyde vederlagsfri fysioterapi til den fulde målgruppe.

Bilag

Til toppen


11. Udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Drøftelse af udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver på foranledning af Bendt Danielsen, der har anmodet om udvalgets drøftelse heraf.

Sagsfremstilling

Medlem af Ældreomsorgsudvalget Bendt Danielsen har bedt om at få et punkt på Ældreomsorgsudvalget med følgende begrundelse:

”Det fremgår mange steder, at kommunernes sundhedsopgaver til stadighed forøges, ikke mindst i forbindelse med indlæggelser på sygehus og de hurtige udskrivninger derfra. Samt flere opgaver til det nære sundhedsvæsen.

Undertegnede vil gerne foreslå et punkt på næste ÆO møde, hvor vi får en information om de aktuelle, men endnu mere de fremtidige udfordringer for Brønderslev Kommune på dette område.

Desuden finder jeg det relevant, at udvalget drøfter, hvordan udfordringerne i denne forbindelse bedst muligt kan løses i Brønderslev Kommune, bl.a. vedrørende løsningen af de faglige opgaver, krav til den lokalemæssige kapacitet samt tilhørende økonomi og de fremtidige budgetter.”

På mødet gives en orientering om perspektiverne for den kommende udvikling på sundhedsområdet og de afledte konsekvenser for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter oplægget og vurderer, om det giver anledning til forslag, som ønskes yderligere belyst og/eller forslag, som bør indgå i budgetdrøftelserne for 2017.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 3:

Orientering taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

På møde i august fik både Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et oplæg vedrørende udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020. De spørgsmål, som blev rejst på de to udvalgsmøder, var lidt forskellige, men det er aftalt med formændene for de to udvalg, at der søges givet en fælles tilbagemelding, således at begge udvalg bliver klædt på i forhold til spørgsmål rejst på begge udvalgsmøder.

I forlængelse heraf gives der på mødet i dag en belysning af sygeplejens opgaver og ressourcer, herunder forholdet mellem de planlagte og akutte opgaver.

Desuden er der udarbejdet et notat, som beskriver udviklingen i den kommunale medfinansiering i Brønderslev Kommune i 2014, 2015 og 1. halvår af 2016.

Endelig er der udarbejdet en opstilling, som viser udviklingen i sundhedspuljen, såvel de midler kommunen er tilført, som de midler, der er afsat i budgetterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget fortsætter drøftelsen, herunder overvejer, om der bør holdes et temamøde i Byrådet om sagen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, konsulent Line Enevoldsen og leder af sygeplejen Susanne Erlandsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og bakker op om afholdelse af temamøde i Byrådet om sundhedsområdet.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning til sundhedspuljen til behandling af borgere med intravenøs (IV) medicin


Resume

Sagsforløb: SS, ØK

Kommunen overtager løbende fra regionen en større del af opgaven med behandling af borgere med intravenøs (IV) medicin i eget hjem.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende ansøgning til sundhedspuljen.

Sagsfremstilling

Behandling med IV-medicin, som er medicin direkte i venen, kan ofte udføres i eget hjem fremfor på sygehuse. Dette er typisk til glæde for patienterne. Hjemmesygeplejerskerne kan ved hjælp af kompetenceudvikling udføre opgaven.

Hjemmesygeplejen har fået visiteret IV-medicin over 11 gange mere fra 2013 til 2016 (forventet). Antallet af timer er fordoblet fra 2014 til 2015. Alt tyder på, at denne udvikling fortsætter. Hjemmesygeplejen har i forvejen et stort pres på ydelserne. Der er derfor et behov for at få tilført flere sygeplejetimer.

Udvikling i visiterede timer til IV-medicin leveret af hjemmesygeplejen i Brønderslev Kommune

År

2013

2014

2015

2016 -forventet

Visiterede timer hos borgerne

106

404

853

1.206

Sygeplejetimer i kr.

faste 2016 priser (afrundet)

54.000 kr.

206.000 kr.

434.000 kr.

613.000 kr.

Personale

Hjemmesygeplejerskerne kompetenceudvikles gennem tæt samarbejde med regionen. Regionen tilbyder IV-kursus. Regionen tilbyder endvidere oplæring hos den enkelte patient på sygehuset. Derudover sidemandsoplærer sygeplejerskerne hinanden. Hjemmesygeplejerskerne udvikler hurtigt kompetencerne og kan varetage disse komplekse opgaver. Udgifterne til oplæring er ikke talt med i ovenstående opgørelse.

Økonomi

Visiterede sygeplejetimer i 2015 kostede 433.000 kr. og forventes at stige i 2016. Dertil kommer sygeplejetimerne, der bruges på kompetenceudvikling. Kommunerne kompenseres ikke pt. for tidsforbruget til kompetenceudviklingen. Når oplæring finder sted i regionen er det nødvendigt, at flere sygeplejersker tager afsted til oplæring. Sidemandsoplæring kræver sygeplejetimer. Medicinsk udstyr hertil er også en udgift, som ikke er indeholdt i ovenstående eller kompenseres fra Region Nordjylland pt.

Fagenheden for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgning til sundhedspuljen på 613.000 kr. i 2016 og årene fremover.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at saldoen på sundhedspuljen for 2016 efter godkendelse af alle forslag på mødet den 13. april 2016 vil være 76.239 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 13:

Udvalget er positiv overfor at kompensere stigningen på 179.000 kr. fra 2015 til 2016. Endelig stillingtagen til forslaget afventer en vurdering af behovet efter 1. halvår 2016.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender oversigt over visiterede timer og udgift hertil.

År

2013

2014

2015

2016 -forventet

Visiterede timer hos borgerne

106

404

853

1.063

Sygeplejetimer i kr.

54.000 kr.

206.000 kr.

434.000 kr.

540.000 kr.

Det bemærkes, at prognosen for 2016 bygger på konkret opgørelse for 1. halvår 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgning til sundhedspuljen på 540.000 kr. i 2016 og årene fremover.

Leder af sygeplejen Susanne Erlandsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat indtil budgetopfølgning 3 foreligger.

Bilag

Til toppen


13. Evaluering af styringsmodel for træning og genoptræning


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd implementerede 1. januar 2016 en ny styringsmodel for træning og genoptræning efter sygdom eller som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter sundhedslovens § 140 (SUL § 140) og servicelovens § 86, stk. 1-2 (SEL § 86, stk. 1-2). Efter modellen har været i drift i 6 måneder, er den blevet evalueret. Social- og Sundhedsudvalget anmodes derfor om at vedtage en række ændringer i styringsmodellen samt beslutte det fremtidige indhold i pakkerne, herunder om der fremadrettet skal gives en tillægsbevilling fra Sundhedspuljen på 311.000 kr. for at fastholde det eksisterende serviceniveau.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2016 implementerede Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd en ny styringsmodel for:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140)
 • Genoptræning efter sygdom uden sygehusindlæggelse eller som følge af svækkelse (servicelovens § 86 stk. 1)
 • Træning på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer (servicelovens § 86 stk. 2)

Forinden var der gennemført en proces med henblik på godkendelse af private leverandører af genoptræning af ryg- og skulderrelaterede problematikker efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140). Alle Brønderslev Kommunes 4 tidligere leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse er godkendt efter den nye model. Træningsafdelingen i Brønderslev Kommune er leverandør af den øvrige træning og genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 stk. 1-2.

I forbindelse med evalueringen har der været afholdt evalueringsmøder med både de private leverandører og Træningsafdelingen, og der har været arbejdet med kvalificering af datamaterialet. Tilbagemeldingen fra leverandørerne har bl.a. været, at den større fleksibilitet i kraft af opgaveløsningens pakkestruktur giver mulighed for større faglig kvalitet i træningen. Samtidig har det været muligt at sænke timeprisen bl.a. som følge af den nye snitflade mellem Træningsafdelingen og de private leverandører, der har givet Træningsafdelingen et større brugergrundlag. I vedlagte bilag er timeprisen beregnet i 2016-niveau og skal for at være gældende fremskrives efter KL's gennemsnitlige løn- og prisfremskrivningsfaktor på 2,1 %, hvorved timeprisen for 2017 kan beregnes til 431,83 kr. På baggrund af evalueringen opstilles to forslag til det fremtidige indhold i pakkerne for genoptræning efter sundhedslovens § 140. Pakkerne for træning og genoptræning efter servicelovens § 86, stk. 1-2, er ens i de to forslag.

Beskrivelsen af indholdet i pakkerne i forslag A og B er vedlagt som bilag.

Antallet af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse har været stigende i de seneste år, og tendensen ser ud til at fortsætte bl.a. som følge af kortere sygehusindlæggelser. Nedenfor vises udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i Brønderslev Kommune og i Region Nordjylland som helhed i perioden 2011-2015.

2011

2012

2013

2014

2015

Brønderslev Kommune

Almen

632

691

677

823

959

Specialiseret

218

215

174

145

156

Region Nordjylland

Almen

10.223

11.021

11.825

13.536

16.127

Specialiseret

3.521

3.620

3.263

3.103

3.220

Kilde: Esundhed 6. maj 2016

På baggrund af udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i de seneste år foreslås det, at der laves en evaluering af hele opgavetilrettelæggelsen og forbruget omkring servicelovens § 86, stk. 1-2, og sundhedslovens § 140 igen i juni 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at

 • Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om indholdet i pakkerne skal være som beskrevet i forslag A, hvorved det nuværende budget for genoptræning efter sygehusindlæggelse kan overholdes, eller om det nuværende ressourceindhold i pakkerne skal fastholdes, som beskrevet i forslag B, og budgettet for genoptræning efter sygehusindlæggelse skal forhøjes med 311.000 kr. (2016-niveau) årligt fra Sundhedspuljen,
 • der laves en opfølgning på forbruget af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse igen i juni 2017,
 • borgere med en genoptræningsplan som følge af brystkræft visiteres til genoptræning hos privatpraktiserende fysioterapeuter med virkning fra 1. oktober 2016,
 • brugen af ”Tillægspakke psykisk overbygning” ændres i både forslag A og B, således at pakken både kan bruges til at give flere træningsgange og til at gøre de enkelte træningsgange længere med virkning fra 1. oktober 2016,
 • timeprisen ændres med virkning fra 1. januar 2017 til 431,83 kr., og
 • pakkerne ”Børnetræning basal”, ”Børnetræning avanceret” og ”Kort instruktion i forflytning til pårørende” slettes med virkning fra 1. oktober 2016.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt, herunder godkender udvalget model A.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af kvalitetsstandard for genoptræning efter indlæggelse på sygehus


Resume

Sagsforløb: SS

Der er udarbejdet revideret kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedslovens § 140 (SUL § 140). Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslag til revideret kvalitetsstandard med virkning fra 1. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Nuværende kvalitetsstandard, der er godkendt den 4. november 2015, ønskes ændret på følgende forhold med afsæt i den gældende sundhedsaftale:

 • Sagsbehandlingsfristen fra genoptræningsplanen modtages i kommunen fra sygehuset og til den først tilbudte træningstid må maksimalt være 14 kalenderdage i modsætning til tidligere 10 hverdage.
 • Opdelingen af genoptræningsplaner i kategori 1 og 2 med henblik på differentieret frist for opstart af genoptræningsforløb slettes.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for sundhedslovens § 140 med virkning fra 1. oktober 2016.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Afregning for genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret efter tidligere serviceniveau


Resume

Sagsforløb: SS

Det tidligere serviceniveau og pris for genoptræning efter sygehusindlæggelse ligger over, hvad der kan rummes i budgettet for genoptræning efter sygehusindlæggelse. Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at frigive 343.000 kr. fra Sundhedspuljen til afregning for genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret før 1. januar 2016 og udført efter 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd implementerede 1. januar 2016 en ny styringsmodel for træning og genoptræning efter sygdom eller som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Implementering af styringsmodellen indbefattede vedtagelse af et nyt serviceniveau og en ny timepris og afregningsmodel for genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Træningsafdelingen afgav med implementeringen af den nye styringsmodel sit rammebudget til Visitationen, og der skal derfor finde afregning sted for genoptræning af borgere efter sygehusindlæggelse udført efter 1. januar 2016. Alle borgere visiteret efter det tidligere serviceniveau er nu afsluttede, og der skal afregnes 100.000 kr. herfor mellem Visitationen og Træningsafdelingen.

De private leverandører af genoptræning efter sygehusindlæggelse har nu også afsluttet alle genoptræningsforløb visiteret efter det tidligere serviceniveau, og de er berettiget til en afregning på 243.000 kr.

Det tidligere serviceniveau og priser for genoptræning efter sygehusindlæggelse ligger over, hvad der kan rummes i budgettet.

Udgifter til genoptræning efter sygehusindlæggelse efter tidligere serviceniveau udført i 2016

Træningsafdelingen

100.000 kr.

Private leverandører

243.000 kr.

I alt

343.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der frigives 343.000 kr. fra Sundhedspuljen til afregning for genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret før 1. januar 2016 og udført efter 1. januar 2016.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Ansøgning om flytning af ydernumre - Vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har modtaget ansøgninger om flytning af ydernummer, som berører Brønderslev Kommune. Der søges om flytning af kapacitet fra Dronninglund (Brønderslev Kommune) til Hals (Aalborg Kommune).

Sagen sendes til udtalelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På Samarbejdsudvalg for Fysioterapis møde den 7. juni 2016 var der bred opbakning til at give tilsagn til flytningen, primært begrundet i det vedlagte talmateriale over fordelingen af ydernumre i forhold til kommunernes befolkningstal. På mødet blev der lagt stor vægt på, at der har været/er befolkningstilvækst i Aalborg Kommune, samtidig med at området Hals/Hjallerup ikke er dækket så godt ind i forhold til fysioterapeutisk kapacitet.

Baggrunden for ansøgningen er, at Benefit Dronninglund er blevet kontaktet af Hals Lægehus, som ønsker at optimere samarbejdet med fysioterapeuterne i Hals. På baggrund af denne kontakt ansøger Benefit Dronninglund om flytning af kapacitet under 30 timer til det nye lægehus i Hals pr. 1. oktober 2016.

Af den eksisterende Praksisplan for Fysioterapi i Region Nordjylland fremgår følgende vedrørende flytning af klinik/kapacitet:

”Flytning af klinik kræver altid godkendelse fra Regionen samt berørt kommune. Regionen meddeler ifølge overenskomstens § 19 godkendelse til flytning, medmindre det er i strid med praksisplanen. Region Nordjylland følger nedenstående procedure for behandling af ansøgning om flytning af klinik. […]Flytning på tværs af kommuner konstituerer en ændring af praksisplanen og kræver behandling i henholdsvis Regionsrådet samt i de berørte kommuner. […]”

Praksisplanen er godkendt af både samarbejdsudvalg samt Regionsråd og Kommunalbestyrelser. Ændring af praksisplanen skal derfor behandles samme steder. Proces for flytning af kapacitet over kommunegrænser er derfor nedenstående:

 1. Samarbejdsudvalg tager stilling til, om det efter praksisplanen findes hensigtsmæssigt at flytte kapacitet som ansøgt.
 2. Såfremt samarbejdsudvalget finder flytning hensigtsmæssig, gennemføres høring af fysioterapeuter i de berørte områder samt af berørte kommuner.
 3. Høringssvar forelægges i så fald samarbejdsudvalget på mødet den 22. september 2016.
 4. Såfremt samarbejdsudvalg fortsat finder flytning hensigtsmæssig, fremlægges forslag til beslutning til regionsråd samt berørte kommunalbestyrelser.

Flytningen af kapaciteten vil betyde en mindre stigning i indbyggere pr. kapacitet i Brønderslev Kommune, som efter en eventuel flytning vil ligge tættere på regionsgennemsnittet.

Flytning af kapaciteter fra Brønderslev Kommuner til Aalborg Kommune vil umiddelbart give en statistisk bedre fordeling af kapacitet i forhold til befolkningens størrelse i de pågældende områder. Det er dog ikke umiddelbart muligt at forudsige, om patienterne ”flytter med” og dermed ikke i hvor stor udstrækning, fysioterapeuterne vil behandle patienter udelukkende fra deres eventuelt nye opland.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt man ønsker at godkende en ændring i Praksisplanen for Fysioterapi.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 10:

Belyses nærmere.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet supplerende materiale, dels vedrørende Vederlagsfri fysioterapi og dels vedrørende ydernumre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt udvalget på baggrund af de nye oplysninger ønsker at godkende en ændring i Praksisplan for Fysioterapi.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget kan ikke tiltræde, at ydernummeret flyttes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Ansøgning flytning af ydernumre - speciallæge


Resume

Sagsforløb: SS

Samarbejdsudvalg for Speciallæger har på mødet den 30. maj 2016 behandlet ansøgning om flytning af ydernummer fra Dronninglund til Aalborg fra Øjenlægen i Dronninglund.

Sagen sendes til udtalelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

En flytning af ydernummer kræver en ændring i gældende praksisplan for området. I forbindelse med en ændring har Samarbejdsudvalg for Speciallæger mulighed for at komme med bemærkninger til sagen inden behandling i regionens Forretningsudvalg samt Regionsrådet. I det konkrete tilfælde er det besluttet, at de berørte kommuner (Brønderslev og Aalborg) ligeledes skal have mulighed for at komme med bemærkninger til sagen.

Samarbejdsudvalget for Speciallæger har på mødet den 30. maj 2016 valgt at anbefale en flytning af ydernummeret.

Ansøgningen begrundes ud fra en observering af tilbagevandring af patienter efter de nye øjenlægeklinikker i Brønderslev og Sæby er åbnet. Det oplyses, at klinikken i Dronninglund tager en større del af patienter bosiddende i Aalborg Kommune end tidligere. Samtidig er det øjenlægens vurdering, at det vil være en stor fordel for regionen, hvis klinikkens tutorfunktion flyttes til Aalborg og dermed vil kunne skabe større tiltrækningskraft for regionen som uddannelsessted. Det anføres endvidere, at Aalborg Kommune ikke er tilstrækkeligt normeret i forhold til indbyggertal, og at øjenlægen varetager undersøgelse og behandling af borgere bosiddende syd for Aalborg. Såfremt tilladelse til flytning gives, er der planer om oprettelse af et klinikfællesskab i Aalborg med særlig opmærksomhed på børn.

Flytningen af øjenlægeklinikken i Dronninglund vil betyde, at de borgere, som i dag benytter klinikken, enten vil skulle følge med til den nye adresse i Aalborg eller finde en anden øjenlæge i nærområdet. Øjenlæger er ikke bundet af særlige regler omkring optageområde og kan frit betjene borgere fra hele regionen.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt udvalget vil anbefale en flytning af ydernummer.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 11:

Belyses nærmere.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. september 2016

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet supplerende materiale vedrørende ydernumre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt udvalget på baggrund af de nye oplysninger ønsker at anbefale flytning af ydernummer.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget kan ikke tiltræde, at ydernummeret flyttes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Lægedækning i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS

Den årlige lægedækningsberegning har været fremlagt Praksisplanudvalget på mødet den 20. november 2015. Lægedækningsberegningen viser, at der stadig er betydelig lægemangel i Brønderslev Kommune.

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på vurdering af, om der skal sendes et brev til Praksisplanudvalget herom.

Sagsfremstilling

Lægedækningsberegningen foretages af Region Nordjylland ved en høring af alle lægepraksis. I høringen spørges praksis til det antal sikrede, de højst ønsker tilmeldt. Dette gælder også praksis, der har dispensation til færre sikrede end 1.600 pr. kapacitet, samt praksis der har lukket for tilgang.

Praksisplanudvalget kan i udgangspunktet disponere over den indmeldte kapacitet i planlægningen, men idet høringen ikke er bindende, må der tages forbehold for situationer, der kan medføre, at praksis må lukke for tilgang ved et lavere antal end det indmeldte.

Lægedækningsberegningen viser:

 • I gennemsnit dækker hver kapacitet i dag 1.758 sikrede i regionen, hvilket er 150 sikrede mere end antallet af sikrede, der bruges i overenskomstmæssig sammenhæng ved mulighed for lukning for tilgang af sikrede (1.600 sikrede pr. kapacitet). Brønderslev Kommune ligger med 1.788 sikrede pr. kapacitet over regionsgennemsnittet.
 • Der er en positiv vækst i befolkningen, der dog ikke giver behov for at opjustere antallet af disponible kapaciteter (pt. 371) i regionen frem mod 2025, hvad enten der regnes på 1.600 eller 1.700 sikrede pr. kapacitet.
 • Antallet af producerede ydelser i almen praksis i regionen er faldende for fjerde år i træk.
 • Lægedækningsberegningen viser, at der er en samlet ekstrakapacitet på 12.247 sikrede, hvilket er et fald i forhold til de fire foregående år (2014 = 22.000 sikrede).
 • Den kommunale fordeling af ekstrakapaciteten er ringere set i forhold til 2014, når kapaciteten udregnes i forhold til klinikker på ydernummer.Praksis i tre kommuner (Frederikshavn, Morsø og Jammerbugt) ønsker således samlet set færre sikrede. I Frederikshavn og Jammerbugt kommuner er der dog udbudsklinikker, der har åbent for tilgang.
 • Praksis i tre kommuner (Brønderslev, Jammerbugt, og Rebild) er ikke i stand til at dække alle indbyggere i kommunen med de nuværende læger. Det aktuelle antal sikrede i Brønderslev Kommune er pr. 2. november 2015 30.404 sikrede. Indbyggertallet i kommunen er 35.968 borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til et brev til Praksisplanudvalget omkring sidstnævnte problematik.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget drøfter udkast til brev til Region Nordjylland omkring den manglende lægedækning i Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 3:

Fagenhedens forslag godkendt.

Der afsendes fornyet henvendelse til Praksisplanudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde, 13. april 2016

Brønderslev Kommune har modtaget svar fra Praksisplanudvalget på henvendelse vedrørende manglende lægedækning.

Svaret sendes til orientering i udvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde, 14. september 2016

På mødet den 13. april 2016 i Social- og Sundhedshedsudvalget blev det besluttet, at der skulle sendes endnu en henvendelse til Praksisplanudvalget.

Brønderslev Kommune har modtaget svar fra Praksisplanudvalget på henvendelse vedrørende manglende lægedækning.

Svaret sendes til orientering i udvalget.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Orientering - forhandlinger med PLO


Resume

Sagsforløb: SS

Region Nordjylland og PLO Nordjylland forhandler om indgåelse af decentrale aftaler vedrørende sygebesøg og samtaleterapi. Jævnfør den centrale aftale skal de decentrale aftaler være på plads inden 1. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået en aftale om, at decentralisering kan starte op som en midlertidig ordning i en 2 årig periode.

Aftalen betyder, at Praksisplan udvalget inden udgangen af 3. kvartal har mulighed for at indgå aftaler om decentraliseringen af sygebesøg og samtaleterapi for en periode på to år. Såfremt det efter de to år ikke er muligt at indgå nye varige aftaler om samme områder, vil midler og bestemmelserne falde tilbage til den centrale overenskomst.

Aftaler om anvendelse af de årligt 200 mio. kr. på landsplan til løft af praksisområdet – i Nordjylland svarende til 10 mio. kr. årligt fra kommunerne og 10 mio. kr. fra Regionen - vil i givet fald også bortfalde.

RLTN og PLO er ligeledes eniges om en række bestemmelser, som kan anvendes i en underliggende aftale. KL anbefaler, at disse bestemmelser bruges i en underliggende aftale, og Danske Regioner vil anbefale regionerne det samme. Såfremt det lykkes at forhandle aftalerne på plads, skal aftalerne efter behandling i Praksisplanudvalget 17. august 2016 sendes til politisk godkendelse hos parterne, herunder de 11 nordjyske kommuner.

Ovenstående medfører følgelig en noget presset proces i forhold til at få indgået aftaler om sygebesøg og samtaleterapi inden udgangen af 3. kvartal 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering fra møde i Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har afholdt møde den 30. maj og 23. juni 2016. På mødet blev bl.a. drøftet:

 • Status på 1 års gennemgang
 • Status på driftssituationen
 • Orientering omkring udlejning
 • Henvendelse fra Borger9700

Derudover blev regnskabet for 2015 godkendt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Invitation til samarbejdsmøde fra Ella og Møller Sørigs Fond.

Beslutning

Der arrangeres møde med Ella og Møller Sørigs Fond i forbindelse med et kommende udvalgsmøde.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


22. Lukket punkt:


Til toppen


23. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach