Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 30. oktober 2017
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 13. marts 2017.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 13. marts 2017.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Henvisningen til motorvejen på G14-tavlen ved Jem og Fix i Dronninglund mangler at blive flyttet. Trafik og Veje følger op.

Nordjyllands Politi har ikke udarbejdet en pressemeddelelse om Færdselsanalyse 2016 med fokus på Brønderslev Kommune.

Til toppen


2. Klage over chikaner i Dorf


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger klager over afstanden mellem chikanerne på Dorfvej, idet passage har medført ødelagte hjul på traktorer.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der på Dorfvej i Dorf skal etableres et vejbump i stedet for den eksisterende chikane.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig vedrørende eksisterende fartdæmpere på Dorfvej, der er udført som forsætning af trafikken med indsnævring. Borgeren er utilfreds med afstanden imellem chikanerne, som angiveligt har medført ødelagte hjul på traktorer, ifølge borgeren på grund af for kort afstand imellem chikanerne. Borgeren ønsker, at fartdæmpning udføres mere hensigtsmæssigt.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø har besigtiget stedet, og placeringen af chikanerne er udført i henhold til vejreglerne for passage af lastvogn, men chikanerne er placeret tæt på hinanden, og passage med større landbrugskøretøjer er besværlig. Det ses tydeligt på stedet, at der har været flere påkørsler af kantstenene på chikanerne og fortovet, som har medført større afskalninger af betonen flere steder.

Løsningsforslag:

 • Eksisterende chikaner fjernes, og i stedet etableres et asfaltbump med gadelampe på Dorfvej i udkanten af byen, lidt væk fra bebyggelsen. Den samlede omkostning til projektet vurderes at være på 60.000 kr. ekskl. moms.

Alternativt:

 • Fjernelse af eksisterende chikane. Ulempe: Ingen fartdæmpning.
 • Flytning af den ene helle-chikane. Ulempe: Ingen fartdæmpning for alm. personbiler.

Fagforvaltning for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik og Miljøudvalget, at de eksisterende chikaner fjernes, og i stedet etableres et asfaltbump med gadelampe på Dorfvej i udkanten af byen, lidt væk fra bebyggelsen. Anlægsudgift = 60.000 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at den ene chikane fjernes og i stedet sættes en flytbar chikane med en større afstand mellem chikanerne.

Trafik og Veje udarbejder en skitse, og Vej og Park laver et overslag, som medsendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


3. Ønske om cykelsti fra Hjallerup mod Kirkholt


Resume

Sagsforløb: FSR

En borger anmoder om at få etableret cykelsti fra Hjallerup mod Kirkholt.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret cykelsti fra Hjallerup mod Kirkholt, særligt fra Byrhøj til Klokkerholm og videre til Hjallerup. Borgeren fremfører, at cykelstien vil være et stort aktiv for skoledistrikt Hjallerup, og den vil give skolebørnene en sikker og nem adgang til de historisk betydelige områder omkring Klokkerholm, det vil sige det store antal hovedsagelig bronzealderhøje og særligt Byrhøj.

Vedrørende cykelsti fra Hjallerup til Klokkerholm henvises til punkt 4 "Prioriteringsforslag til cykelstiplan - realisering af cykelsti via Hornshøjvej".

I kommunens Cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land (februar 2009) er der udarbejdet en prioriteringsliste over eventuelle fremtidige cykelstier i det åbne land. På listen er 23 ønsker til fremtidige cykelstier prioriteret ud fra 4 parametre (trafikuheld og beregnet risiko, utryghed, brug, sammenhæng og alternative ruter). Cykelsti fra Klokkerholm til Hellum er nummer 19 på prioriteringslisten, og cykelsti fra Hellum til Kirkholt er prioriteret som nummer 22.

Efter den aktuelle cykelstiplan blev vedtaget, er der nogle af cykelstierne, som er udført, men der er stadig mange cykelstier i henhold til prioriteringslisten, som endnu ikke er realiseret.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at ønsket om en cykelsti fra Klokkerholm til Hellum og videre til Kirkholt afvises med henvisning til, at der er andre cykelstier i kommunen, som har væsentlig højere prioritet, jf. Cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land.

Vedrørende cykelsti fra Hjallerup til Klokkerholm henvises til pkt. 4 "Prioriteringsforslag til cykelstiplan - realisering af cykelsti via Hornshøjvej".

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 30. oktober 2017, at igangsætte arbejdet med en stiplan for Brønderslev Kommune. Det forventes, at stiplanen er færdig ultimo 2018.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at stillingtagen til anmodningen afventer stiplanen.

Bilag

Til toppen


4. Prioriteringsforslag til cykelstiplan - realisering af cykelsti via Hornshøjvej


Resume

Sagsforløb: FSR

To borgere anmoder om at få etableret en cykelsti fra Klokkerholm til Hjallerup via Hornhøjvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

To borgere anmoder om at få etableret en cykelsti fra Klokkerholm til Hjallerup via Hornhøjvej. Borgerne argumenterer for, at en cykelsti fra Klokkerholm til Hjallerup bør opprioriteres på grund af nedlægningen af overbygningen på Klokkerholm Skole, og der således er tale om en skolevej. Desuden argumenter borgerne for en linjeføring langs Hornshøjvej frem for langs Hellumvej med følgende argumenter:

 • Anlægsomkostningerne er mindre, da den tilsluttes den eksisterende cykelsti langs Ålborgvej, og derfor er kortere
 • Mere og tungere trafik sker via Hellumvej ift. Hornshøjvej
 • Ruten via Hornshøjvej er mere naturskøn og foretrækkes i dag af cyklister

I henhold til Cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land (februar 2009) er en cykelsti mellem Klokkerholm og Hjallerup via Hellumvej prioriteret som nummer 8. På grund af nedlægning af overbygningen på Klokkerholm Skole vurderer Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at en cykelsti fra Klokkerholm til Hjallerup bør prioriteres blandt de højeste prioriteringer for cykelstier i det åbne land - på linje med en cykelsti fra Hallund til Øster Brønderslev.

Hellumvej er klassificeret som en gennemfartsvej i det åbne land. Hornshøjvej er klassificeret som en lokalvej i det åbne land.

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man kan hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

Lokalveje i åbent land er defineret som:

”Lokalveje på landet omfatter de mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsvejene. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentligste. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasse lokale forhold, f.eks. oversigtsforholdene, og denne vil typisk være 50-60 km/t, nogle steder lavere. Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatterne være smalle, og vejen ikke forsynet med sideanlæg.”

Generelt anlægges nye cykelstier i det åbne land helst langs kommunens primære vejnet, det vil sige langs gennemfartsveje frem for lokalveje.

En linjeføring langs Hornshøjvej vil medføre, at det vil være nødvendigt at udføre en sikker krydsning af Ålborgvej, som er en gennemfartsvej i det åbne land, hvor hastigheden er høj. Dette vil ikke være nødvendigt ved en linjeføring langs Hellumvej, hvor lyskrydset Ålborgvej/Tylstrupvej udgør en sikker krydsning.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter, om der er grundlag for etablering af en cykelsti mellem Klokkerholm og Hjallerup inden indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

En cykelsti fra Klokkerholm til Hjallerup langs Hellumvej vurderes i 2017-prisniveau skønsmæssigt at udgøre en omkostning på omkring 3,5 mio. kr. Tilsvarende vurderes en cykelsti fra Hallund til Øster Brønderslev i 2017-prisniveau skønsmæssigt at udgøre en omkostning på omkring 5,0 mio. kr.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 30. oktober 2017, at igangsætte arbejdet med en stiplan for Brønderslev Kommune. Det forventes, at stiplanen er færdig ultimo 2018.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at cykelstiønsket indgår i drøftelser i revidering af cykelstiplanen for det åbne land.

Bilag

Til toppen


5. Klage over vejchikaner i Jyllandsgade, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger har henvendt sig angående forringet trafiksikkerhed og støj på grund af chikaner på Jyllandsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal ændres på forholdene i Jyllandsgade.

Sagsfremstilling

En borger har henvendt sig angående forringet trafiksikkerhed og støj på grund af chikaner på Jyllandsgade i Brønderslev. Borgeren angiver:

 • At der ofte kører 2 biler igennem chikanen samtidigt
 • At biler fra sideveje "kommer i klemme" på grund af chikaner
 • At mange biler kører med for høj hastighed
 • Chikaner har medført øget støjbelastning, p.g.a. nedbremsning og acceleration af tung trafik

Borgeren angiver, at Jyllandsgade fungerede bedre, før chikaner blev opsat, og anmoder om en evaluering af sikkerheden, efter chikaner er opsat.

Jyllandsgade er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som trafikvej i byen:

”Som for gennemfartsveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres.”

En trafikmåling, foretaget i oktober 2017 ud for Jyllandsgade 45, viser en årsdøgntrafik på 1429 køretøjer og med 8 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og 85% percentil på 56 km/t.

72 % kører under 50 km/t, 25 % kører mellem 50-60 km/t og 3 % kører hurtigere end 60 km/t.

En sammenligning med trafikmålingen fra 2012, hvor der ikke var etableret chikaner viser, at hastigheden i dag er faldet med 1 - 2 km/t.

I en 10 års periode er der politi-registreret fire ulykker på Jyllandsgade, hvoraf der i tre af ulykkerne er materialskade og den sidste ulykke er registreret som en ekstra ulykke. Ulykkerne er sket i 2011, 2015, 2016 og 2017.

Jyllandsgade blev i 2015 trafiksaneret med et nyt asfaltslidlag, røde cykelstier på kørebanen og etablering af 3 sæt chikaner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at Jyllandsgades nuværende indretning fastholdes, med baggrund i den faldende hastighed. Samtidigt anbefales det, at der etableret midterstribe på Jyllandsgade og spærreflader ved helleanlæggene.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Dog anbefales etableret varslingslinje ved chikanerne frem for midterlinje.

Trafik og Veje udarbejder en vejafmærkningsplan, og Vej og Park laver et overslag.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om chikaner på Knudsgade


Resume

Sagsforløb: FSR/FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret chikaner på Knudsgade i Brønderslev.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret chikaner/bump på Knudsgade i Brønderslev. Borgeren er medarbejder på "Mælkebøtten - et beboerkraftværk" og henvender sig på grund af, at flere forældre har taget kontakt til vedkommende, fordi de frygter, at deres børn vil blive kørt ned, fordi folk kører stærkt.

Knudsgade ligger i byzonen, og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Knudsgade er klassificeret som en lokalvej i byen.

Lokalveje i byen er defineret som:

”Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere mv. Lastbiltrafikken udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejen er typisk smalle, med få eller ingen afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Knudsgade 93 i juni 2017, viser en ÅDT på 827 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tunge trafik, en gennemsnitshastighed på 38 km/t og en 85 % percentil på 49 km/t. 90 % kører under 50 km/t, 8,5 % kører mellem 50-60 km/t og 1,5 % kører over 60 km/t.

Over en 10 års periode er der politi-registreret fem ulykker på Knudsgade på strækningen mellem Smalbyvej og Frilandsvej. I to af ulykkerne er der materielskade og personskader i tre af ulykkerne. En af ulykkerne er sket i krydset Frilandsvej og Knudsgade. Tre af ulykkerne er sket i krydset Smalbyvej og Knudsgade, hvor den ubetinget vigepligt ikke er overholdt. Den sidste ulykke, mødeulykke, er sket kort efter krydset Smalbyvej og Knudsgade.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Trafik og Veje overvejer muligheden for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om chikaner på Skovvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret chikaner på Skovvej i Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret chikaner på Skovvej i Dronninglund, i form af vejtræer eller blomsterkummer, for at få bragt hastigheden ned samt for at forskønne vejen.

Skovvej ligger i byzonen, og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Skovvej er i Brønderslev Kommunes klassificering, defineret som en lokalvej i byen.

Lokalveje i byen er defineret som:

”Lokalvejene i byerne er boligveje, der primært benyttes af vejens beboere mv. Lastbiltrafikken udgør kun en meget lille del af den samlede trafik. Vejen er typisk smalle, med få eller ingen afmærkninger på vejbanen. Nogle med fortov og andre uden. Belysningen vil være indrettet til et minimum.”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Skovvej 21 i september 2017, viser en årsdøgntrafik på 362 køretøjer, hvoraf ca. 2,5 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 35 km/t og en 85 % percentil på 46 km/t. 97 % kører under 50 km/t, 2,5 % kører mellem 50-60 km/t og 0,5 % kører over 60 km/t.

Over en 10 års periode er der ikke politi-registreret ulykker på Skovvej.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om hastighedsregulerende foranstaltninger i Agersted og Gl. Agersted


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Borgerforeningen i Agersted har henvendt sig angående for høj hastighed igennem Agersted by og Gl. Agersted.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Borgerforeningen i Agersted har henvendt sig angående for høj hastighed igennem Agersted by og Gl. Agersted.

Dronninglundvej / Præstbrovej i Agersted er afgrænset af byzonetavler, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der er udført hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af chikaner og bump. Vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som trafikvej i byen.

Præstbrovej i Gl. Agersted har en skiltet hastighed på 60 km/t. Vejen er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som gennemfartsvej i åbent land.

Trafikveje i byen er defineret som:

”Som for gennemfartsveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres.”

Gennemfartsvej i åbent land er defineret som:

”Gennemfartsveje i åbent land skal sikre god fremkommelighed i kommunen. På disse veje er det hensigten, at der normalt kan køres med en hastighed på 80 km/t på en komfortabel måde således, at man kan hurtigt kan komme på tværs og langs af kommunen.

Denne vejtype nødvendiggør at antallet af vejtilslutninger holdes på et minimum samt en jævn overflade, der er indrettet til høj hastighed (gode oversigtsforhold, hældning i kurver, vejbredden generelt, uden lysregulering eller hastighedsdæmpende tiltag, brede rabatter).”

En trafikmåling, som er foretaget ud for Dronninglundvej 11 i Agersted by i marts/april 2017, viser en årsdøgntrafik på 1694 køretøjer, hvoraf ca. 11 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og en 85 % percentil på 55 km/t. 72,5 % kører under 50 km/t, 23 % kører mellem 50-60 km/t og 3,5 % kører over 60 km/t.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Præstbrovej 70 i Gl. Agersted i marts/april 2017, viser en årsdøgntrafik på 1248 køretøjer, hvoraf ca. 13 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 60 km/t og en 85 % percentil på 71 km/t. 51 % kører under 60 km/t, 32 % kører mellem 60-70 km/t og 17 % kører over 70 km/t.

Over en 10 års periode er der politi-registreret fire ulykker i Agersted by og ingen i Gl. Agersted. I tre af ulykkerne er der materielskader, og i den sidste er der personskader. I to af ulykkerne påkøres parkeret køretøjer, et er en eneulykke og det sidste er en mødeulykke.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at Nordjyllands Politi anmodes om at udføre hastighedskontrol i Gl. Agersted, eventuelt etablere et fast målekontrolsted, og derudover gøres ikke yderligere begrundet i vejenes klassificering, trafikmålingerne og ulykkesantallet, samt de allerede udførte hastighedsdæmpende foranstaltninger i Agersted by.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om chikane på Rørholtvej i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Rørholtvej i Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på Rørholtvej i Dronninglund, hvor ABC-stien går ud til Rørholtvej, da der bliver kørt meget stærkt på vejen. Borgeren udtrykker tilfredshed med chikanerne, som var placeret der midlertidigt i forbindelse med Dronninglund Cup, da dette nedbragte hastigheden. Borgeren ønsker chikaner som permanent løsning eller alternativt vejbump med løftet flade og fodgængerovergang.

Rørholtvej er placeret i byzonen, og den tilladte hastighed er 50 km/t. Der er etableret vejbump mod syd, og der er chikaner mod nord med forsætning af vejen. Afstanden mellem de eksisterende chikaner er ca. 415 m, hvilket er for højt i forhold til vejreglernes anbefaling på 150 - 250 m.

Der har tidligere været borgerhenvendelse vedrørende for høj hastighed på strækningen, hvilket medførte, at ønske om supplerende hastighedsdæmpende foranstaltning blev sat på prioriteringslisten i december 2012. Dette blev imidlertidig fjernet igen, jf. nedenstående uddrag fra referat af møde i Færdselssikkerhedsrådet d. 22. september 2014:

4.Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2014

...

Rørholtvej i Dronninglund

I december 2012 blev et ønske om supplerende hastighedsdæmpende foranstaltning på Rørholtvej sat på prioriteringslisten.

En trafikmåling ud for Rørholtvej 21 fra 2009 viser en ÅDT på 1944 køretøjer, en gennemsnitshastighed på 55 km/t, en 85 %-percentilen på 66 km/t og en andel af tung trafik på 13 %.

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag, hvor der placeres et sæt chikaner på Rørholtvej midt imellem det eksisterende bump ved Dronninglund Skole og chikanen på Fredensgade.

Beslutning

Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler:

· At der på Rørholtvej ikke etableres chikaner, da det vurderes, at trafiksikkerheden i området er tilstrækkelig med de eksisterende lukkede stisystemer.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Rørholtvej 23 i september 2017, viser en årsdøgntrafik på 2267 køretøjer, hvoraf ca. 10 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 48 km/t og en 85 % percentil på 57 km/t. 63,5 % kører under 50 km/t, 30,5 % kører mellem 50-60 km/t og 6 % kører over 60 km/t.

Over en 10 års periode er der ingen politi-registreret ulykker på Rørholtvej.

Etablering af 1 sæt chikaner vurderes at kunne udføres for 35.000 kr. ekskl. moms (2017 prisniveau).

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at chikanen etableres med udgangspunkt i trafikmålingen og vejreglernes anbefaling om afstand mellem chikaner.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


10. Anmodning om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger ved Skolegades Skole


Resume

Sagsforløb: FSR/FSR/TM

En repræsentant fra skolebestyrelsen ved Skolegades Skole har henvendt sig angående et asfaltbump, som ikke er etableret korrekt og derfor ønskes ændret samt manglende lys i oplysningstavler (E17.1) ved fodgængerfelt ved Krogensgade.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En repræsentant fra skolebestyrelsen ved Skolegades Skole har henvendt sig angående et asfaltbump i Bredgade. Det angives, at asfaltbumpet ikke er etableret korrekt i forhold til oplysningstavler med 30 km/t zone, og det bevirker, at hastigheden er for høj. Desuden påpeger repræsentanten, at der mangler lys i oplysningstavler (E17.1) ved fodgængerfelt ved Krogensgade, og et vejtræ bør fjernes for at E17-tavlen også kan ses i venstre side af kørselsretningen.

Brønderslev Kommune, Vej og Park, har kontrolmålt bumpet, og det er korrekt, at det ikke overholder kravene for et 30 km/t bump. Bumpet blev udført i 2014 i forbindelse med sikring af fodgængerfelt i Bredgade ved Smalbyvej.

Den 28. september 2017 blev der afholdt et møde med skolebestyrelsen på Skolegades Skole. Man blev enige om, at der foretages en ny trafikmåling og derved få afklaret effekten af det nuværende asfaltbump.

Der blev drøftet 2 løsningsforslag:

 • Asfaltbumpet ændres, så det opfylder dimensioneringskravet til 30 km/t.
 • Alternativt, etablering af en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved opsætning af forbudstavler.

En trafikmåling i Bredgade, foretaget i november 2012 ud for Bredgade 111, viser en årsdøgntrafik på 5408 køretøjer med 5% tung trafik, en gennemsnitshastighed på 33 km/t og en 85% percentil på 43 km/t.

Trafikmålingen, der er foretaget i oktober 2017, viser en årsdøgntrafik på 4517 køretøjer med 5,7% tung trafik, en gennemsnitshastighed på 33 km/t og en 85% percentil på 41 km/t.

34% har kørt under 30 km/t og 98% har kørt under den tilladte hastighed på 50 km/t.

Sammenlignes de 2 målinger, så er hastigheden faldet med 2 km/t i perioden fra 2012 til 2017.

Over en 10 års periode er der politi-registreret syv ulykker på Bredgade på strækningen fra Dalgasgade til P.N. Jensens Plads. I tre af ulykkerne er der personskader. To af ulykkerne er sket i fodgængerfelter, hvor den ene er i fodgængerfeltet ved kirken og det andet i fodgængerfeltet ved Smalbyvej.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at asfaltbumpet i Bredgade ændres, så det opfylder det dimensionsgivende krav for et 30 km/t-bump.

Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

Torben Stenskrog Madsen undersøger, om skolepatruljen har mulighed for også at stå i fodgængerfeltet ved kirken.

Trafik og Veje efterfølgende et nyt skitseforslag.

Bilag

Til toppen


11. Ønske om trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i krydset Spurvevej - Børglumvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få forbedret trafiksikkerheden i krydset Spurvevej / Børglumvej, hvor der er sket flere ulykker.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få forbedret trafiksikkerheden i krydset Spurvevej / Børglumvej, hvor der angiveligt har været fem større ulykker de seneste syv år. Borgeren foreslår chikaner på Børglumvej for at sænke hastigheden.

Børglumvej er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land, og Spurvevej er defineret som lokalvej i åbent land.

Fordelingsveje i åbent land er defineret som:

”Fordelingsveje omfatter et vejnet af smallere veje end gennemfartsvejene, og med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagt for at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene.

Målet for denne vejtype er også god fremkommelighed, men da vejen er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, hvor tilgængelighed er det væsentligste, og gennemfartsvejene, hvor fremkommelighed er det væsentligste, er vejen ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængigt af de konkrete lokale forhold vil en fornuftig hastighed være maks. mellem 60-80 km/t.

Hvis fordelingsveje gennemløber tæt bebyggelse vil der af hensyn til de ofte mange udkørsler og vejtilslutninger, kunne etableres chikaner mv. for at få hastigheden ned.”

Lokalveje i åbent land er defineret som:

”Lokalveje på landet omfatter de mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsvejene. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentligste. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasse lokale forhold, f.eks. oversigtsforholdene, og denne vil typisk være 50-60 km/t, nogle steder lavere. Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatterne være smalle, og vejen ikke forsynet med sideanlæg.”

Over en 10 års periode er der politi-registreret én ulykke i krydset. Ulykken er en personskadeulykke og er sket i 2017. Ulykken er en påkørsel af et andet køretøjer, hvor den ene part overså sin vigepligt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der udføres supplerende vejafmærkning med forvarsling og synliggørelse af den ubetinget vigepligt på Spurvevej, jævnfør vedlagte skilteplan. Omkostningen til dette vurderes at udgøre ca. 8.500 kr.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


12. Evaluering af Kornblomstvej


Resume

Sagsforløb: FSR

Borgerne omkring Kornblomstvej i Hjallerup har anmodet om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kornblomstvej, efter at Kornblomstvej er blevet forlænget ned til Idræts Allé.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Borgerne omkring Kornblomstvej i Hjallerup har anmodet om at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kornblomstvej, efter at Kornblomstvej er blevet forlænget ned til Idræts Allé. De er af den opfattelse, at der køres alt for stærkt på Kornblomstvej.

De ønsker som minimum etableret en 40 km/t-zone og meget gerne 30 km/t-zone. Herudover ønsker de opsat skilte med "Legende børn eller Pas på mig". Hvis ovenstående ikke har den ønskede effekt, så ønskes der opsat hastighedsdæmpende chikaner.

Vej og Park har i uge 39-40 foretaget en trafikmåling ca. midt på strækningen og umiddelbart syd for Syrenvej. Målingen viser en årsdøgntrafik på 211, en gennemsnitshastighed på 29 km/t og 85% percentil på 38 km/t. 95% kører under den tilladte hastighed på 40 km/t og 5% kører mellem 40-50 km/t.

Der er, forinden målingen blev foretaget, allerede etableret 40 km/t-zone (forbudstavle) i området.

Skilte med "Legende børn" er en uautoriseret færdselstavle og kan ikke tillades opsat på offentlige vejarealer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet ikke imødekommer det ansøgte, begrundet i den udførte trafikmåling.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Dog anbefaler Færdselssikkerhedsrådet, at der afholdes et evalueringsmøde med borgerne omkring Kornblomstvej.

Bilag

Til toppen


13. Klage over trafiksikkerhed på Løkkenvej i Stenum


Resume

Sagsforløb: TM/FSR/TM

Borgere i Stenum klager over trafiksikkerheden på Løkkenvej i Stenum og ønsker supplerende tiltag for at nedbringe hastigheden.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal ske supplerende tiltag på Løkkenvej.

Sagsfremstilling

Borgere i Stenum har klaget over trafiksikkerheden på Løkkenvej i Stenum. Borgerne angiver, at hastigheden på Løkkenvej er for høj og oplysningstavlerne med 40 km/t ikke overholdes. Desuden angiver borgerne, at flere trafikanter ikke kører efter hensigten med 2 minus 1 vejen, hvilket vil sige, at der køres ofte med hjulparrene på begge sider af striberne, samt at Løkkenvej er for smal og trafikeret til denne vejtype.

Løkkenvej i Stenum er afgrænset at byzonetavler med asfaltbump, og den tilladte hastighed er således 50 km/t. Der blev i 2015, på en strækning af 500 m, etableret 2 minus 1 vej og opsat 40 km/t-zone oplysningstavler, for at øge trygheden for cyklister og fodgængere samt nedbringe hastigheden.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Løkkenvej 342 i juni 2017, viser en Årsdøgntrafik (ÅDT) på 1.531 køretøjer, hvoraf ca. 11 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 52 km/t og en 85 % percentil på 60 km/t.

Der er ikke registreret ulykker på strækningen efter anlæg af 2 minus 1 vejen i 2015.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har drøftet sagen med Nordjyllands Politi, som anbefaler, at der opsættes 40 km/t forbudstavler på strækningen, da dette erfaringsmæssigt nedbringer hastigheden meget mere effektivt end de nuværende 40 km/t oplysningstavler, som kun angiver en tilrådelig hastighed. Desuden oplyser Nordjyllands Politi, at den operative afdeling er ved at udarbejde et målested på Løkkenvej til deres ATK-vogne (fartkontrol).

Vejdirektoratet har udarbejdet en rapport i oktober 2015 med erfaringsopsamling for 2 minus 1 veje. I henhold til rapporten er den gennemsnitlige trafikmængde på de 64 analyserede vejstrækninger ca. 1.100 køretøjer og ca. 15 % har en ÅDT over 2.000 køretøjer. Sammenlignes samlet vejbredde af Løkkenvej og vognbanebredde med de gennemsnitlige værdier i rapporten fremgår det, at Løkkenvejen har tilstrækkelig bredde. Den er større end de gennemsnitlige værdier i rapporten. I rapporten bemærkes også, at der typisk kræves en tilvænningsperiode for trafikanterne i forhold til at benytte vejen korrekt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at Løkkenvej i Stenum har en passende geometri og trafikmængde i forhold til en 2 minus 1 vej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget følger politiets anbefaling, ved at udskifte de nuværende oplysningstavler med 40 km-zone, til 40 km/t forbudstavler, på strækningen med 2 minus 1 vej.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 29. september 2017, pkt. 7:

Sagen sendes til behandling i Færdselssikkerhedsrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Færdselssikkerhedsrådsmøde den 30. oktober 2017

Supplerende kan det oplyses, at 57% af de målte trafikanter har kørt mere end 50 km/t i en 40 km-zone.

Der er kun registreret én ulykke for en 10 års periode. Ulykken skete i 2009 og var et vigepligtsulykke med personskade. Ulykken skete i krydset Tømmerbyvej-Løkkenvej, som er beliggende uden for 40 km-zonen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet, med udgangspunkt i den høje hastighed, anbefaler overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t ved opsætning af forbudstavler på strækning med 2 minus 1 vej, i alt 500 m.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Sagsfremstilling
 • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
 • Henvendelse angående Parkvej
 • Pressemeddelse om Færdselsanalyse 2016 med fokus på Brønderslev Kommune
Beslutning

En borger har henvendt sig med ønske om, at der på den sydvestlige del af Parkvej laves cykelstier eller cykelbane. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at stillingtagen til anmodningen afventer stiplanen.

Udvidelse af strækningen med parkeringsbuddet langs Nørregade i Brønderslev i den østlige side behandles på næste politimøde.

Trafik og Veje har afholdt møde med Dronninglund Skole om parkeringsforholdene ved skolen. Trafik og Veje udarbejder et skitseforslag, som drøftes på næste møde i Færdselssikkerhedsrådet.

Carl Aage Christensen orienterede om, at Nordjyllands Politi ikke længere vil give samtykke til brugen af rød asfalt, da dette oftest bruges som et regulerende element/effekt og derfor er i strid med bekendtgørelsen om vejafmærkning.

Kaj E. Jensen oplyste, at opsætningen af gadebelysningen langs Skelbakvej er færdig. Hjallerup Rideklub har ikke svaret på henvendelsen, hvorfor belysningen ikke er ført til rideklubben.

Der afholdes borgermøde om de trafikale forhold på Markedsvej i Brønderslev den 15. november 2017.

Til toppen


15. Eventuelt


Beslutning

Næste møde er den 11. december 2017 kl. 13.00.

Til toppen

Opdateret 15. november 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer