Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 17. maj 2016
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 2. februar 2016.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 2. februar 2016.

Beslutning

Referatet fra den 2. februar 2016 blev gennemgået og godkendt. Formanden for Færdselssikkerhedsrådet oplyste, at flere af projekterne fra sidste møde allerede er blevet godkendt af TMU til udførelse i 2016.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Til toppen


2. Anmodning om vejbump i Hvilshøj


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret vejbump i Hvilshøj.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret vejbump i Hvilshøj, da der bliver kørt meget stærkt igennem byen. Derudover påpeges det, at Hvilshøj nok er den sidste by i kommunen, hvor der ikke er fartdæmpning.

Hvilshøj er afgrænset af stedzonetavler, og den skiltede hastighed er 60 km/t. Igennem Hvilshøj løber vejene Hvilshøjvej, som fortsætter som Hollenstedvej og Skarvadvej, som fortsætter som Hebbelstrupvej. Tre af vejene er i Brønderslev Kommunes klassificering defineret som fordelingsvej i åbent land, hvorimod Hebbelstrupvej er klassificeret som en lokalvej i åbent land.

Fordelingsvej i åbent land er defineret som:

"Fordelingsvejene omfatter et vejnet af smallere veje end gennemfartsvejene, og med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagt for at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt at sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene.

Målet for denne vejtype er også god fremkommelighed, men da vejen er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, hvor tilgængelighed er det væsentligste, og gennemfartsvejene, hvor fremkommelighed er det væsentligste, er vejen ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkret lokale forhold vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60-80 km/t.

...

Hvis fordelingsveje gennemløber tæt bebyggelse vil der af hensyn til de ofte mange udkørsler og vejtilslutninger, kunne etableres chikaner m.v. for at få hastigheden ned."

En trafikmåling, som er foretaget ud for Hollenstedvej 303 i september 2015, viser en ÅDT 292 køretøjer, hvoraf 17 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 51 km/t og en 85 % percentil på 68 km/t.

En trafikmåling, som er foretaget ud for Hvilshøjvej 319, viser en ÅDT på 415 køretøjer, hvoraf 16 % er tung trafik, en gennemsnitshastighed på 50 km/t og en 85 % percentil på 64 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der ikke politi registreret ulykker i Hvilshøj.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes begrundet i vejens klassificering, trafikmålingen og ulykkesantallet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler dog overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der i forbindelse med udlægning af nyt et asfaltslidlag i Hvilshøj etableres to chikaner i form af rumlestriber ved indkørslen til Hvilshøj fra henholdsvis vest og øst.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


3. Trafiksikring af Kirkevej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret cykelstier langs Kirkevej ved Dronninglund.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret cykelstier eller alternativt kantbaner langs Kirkevej ved Dronninglund. Borgeren er bekymret for sine børn, sig selv og andre trafikanter, som færdes som bløde trafikanter på Kirkevej, da bilerne kører stærkt, og der er en stor del af tunge køretøjer. Borgeren synes, at hastigheden er for høj i forhold til aktiviteterne langs vejen og vejens anvendelse.

Borgeren påpeger, at der også er en del andre børn, som færdes på vejen, da Dronninglund Rideskole ligger på Kirkevej. Her kommer dagligt unge piger gående eller cyklende, og af og til færdes de også på vejen med deres heste eller krydser vejen. Der er kommet mere trafik og flere ind- og udkørsler med hestetrailere, efter rideskolen er flyttet på Kirkevej.

Derudover bruger Dronninglund Skole og Dronninglund Efterskole vejen til udflugter og løberuter samt folk, som løber, går eller cykler på vej til Storskoven, Kunstcenter, Golfbanen eller på vej tilbage til Dronninglund. Borgeren mener, at en sti langs Kirkevej vil være med til at binde stierne sammen vest om Dronninglund og give sikre muligheder for de bløde trafikanter.

Kirkevej er anlagt i en bredde på ca. 5 meter og er klassificeret som en lokalvej i åbent land:

"Lokalveje på landet omfatter de mindre smalle kommuneveje, som er anlagt for at sikre fornuftig adgang fra ejendommene på landet til fordelingsvejene. Her er tilgængeligheden (ikke fremkommeligheden) det væsentlig. Her vil en forsvarlig hastighed i høj grad skulle tilpasses lokale forhold som oversigtsforholdene lokalt og her må forvente at en forsvarlig hastighed vil være på mellem 50-60 km/t, nogen steder lavere. Disse vejtyper omfatter veje med meget vekslende oversigtsforhold, og med tilslutning af mange sideveje. Normalt vil rabatterne være smalle, og vejen ikke forsynet med sideanlæg."

Trafikmålingen fra februar 2016, som er foretaget ud for Kirkevej 6, viser en ÅDT på 276 køretøjer og med 11 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 60 km/t og 85 % percentil på 78 km/t.

På Kirkevej er der i perioden fra 2006 til 2015 politi registreret to ulykker i krydset Kirkevej og Nordre Ringgade. Den ene ulykke skete i 2006, og der var personskader. Ulykken skete ved påkørsel bagfra ved svingning fra Nordre Ringgade til Kirkevej. Den anden ulykke skete i 2009, hvor der var materielle skader, og den ene part ikke overholdte sin vigepligt.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, om der på baggrund af den ringe trafikbelastning er behov for trafiksikring af de bløde trafikanter på Kirkevej. Da vejstrækningen er en del af Jyske Ås-stisystem, som samtidigt bliver brugt til færdsel til og fra rideskolen, bør det overvejes, om der skal etableres en 2 minus 1 vej på strækningen. Eventuelt i forbindelse med en senere slidlagsfornyelse. Afstribning af en 2 minus 1 vej skønnes at koste 35.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter, om der er grundlag for etablering af en 2 minus 1 vej på strækningen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet vurderer, at der på Kirkevej er grundlag for etablering af en 2 minus 1 vej, men anbefaler dog, at Vej og Park undersøger vejens stand, inden endelig stilling tagen. Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


4. Anmodning om trafiksikring af Løkkenvej i Stenum


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder at få etableret et bump ved Tolstrup-Stenum Friskole på Løkkenvej i Stenum.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret et bump på Løkkenvej i Stenum omkring Tolstrup-Stenum Friskole. Anmodningen begrundes med, at hastigheden er blevet sat op, efter et vejbump er blevet fjernet, og den høje hastighed skaber utryghed.

Løkkenvej igennem Stenum er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

I efteråret 2015 blev der på strækningen på Løkkenvej fra Bogfinkevej og til Musvitvej fjernet tre bump, da Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ældre bump skal fjernes, når der etableres nyt slidlag. I denne forbindelse blev det besluttet, at Løkkenvej på samme strækning skulle omdannes til en 2 minus 1 vej i en 40 km/t-zone.

Ved Nattergalevej er der, kort efter byzone-tavlen, blevet etableret et nyt bump, som markerer byporten. Ved krydsningen af Løkkenvej ved Bogfinkevej er der et helleanlæg, og her har børnene mulighed for at krydse Løkkenvej i to tempi. Fodgængerovergangen er udstyret med et skoleblink, som bliver aktiveret, når der er ringetider på Tolstrup-Stenum Friskole.

Trafikmålingen fra september 2015, som er foretaget ud for Løkkenvej 342, viser en ÅDT på 1.301 køretøjer og med 10 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 49 km/t og 85 % percentil på 58 km/t.

Trafikmålingen fra januar 2016, som er foretaget ud for Løkkenvej 336, viser en ÅDT på 1.291 køretøjer og med 11 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 50 km/t og 85 % percentil på 59 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket en politi registreret ulykke på Løkkenvej inden for byzonen. Ulykken var en personskadeulykke og skete i krydset Løkkenvej/Tømmerbyvej/Bogfinkevej, hvor en part ikke overholdt sin vigepligt.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes med udgangspunkt i vejens klassificering og det lave antal ulykker.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


5. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ulstedvej i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret en hastighedsdæmpende foranstaltning på Ulstedvej ved indkørslen til Dronninglund fra syd.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret en hastighedsdæmpende foranstaltning på Ulstedvej ved indkørslen til Dronninglund fra syd, da borgeren vurderer, at hastigheden er for høj på strækningen. Anmodningen begrundes med, at den høje hastighed er problematisk, da bilisterne passerer Dronninglund Skole på denne strækning, og da der jævnligt sker ulykker i krydset Rørholtvej/Ulstedvej/Søndervangsvej/Asbækholtvej. Borgeren mener, at situationen er blevet forværret, fordi der i forbindelse med asfalteringen af Ulstedvej i 2014 blev fjernet et bump.

Rørholtvej og Ulstedvej (inden for byzonen) er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump og hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen, hvor bumpene bliver fjernet i takt med, at der bliver afsat midler på anlægsbudgettet for Vej- og Parkområdet eller i forbindelse med asfaltarbejder, som eksempelvis nyt slidlag eller kloakarbejde. Af prioriteringslisten fremgik bumpet på Ulstedvej.

På Ulstedvej omkring Dronninglund Skole er der i perioden 2006 til 2015 skete tre ulykker i krydset Søndervangsvej/Ulstedvej/Asbækholtvej/Rørholtvej. To af ulykkerne er sket i 2014, hvoraf der i begge var personskader. Den sidste ulykke var i 2015, hvor der var materielle skader. I alle tre ulykker kommer den ene bilist fra Søndervangsvej og den anden part kører på Ulstedvej mod nord, hvor de overser vigepligt på Søndervangsvej.

Trafikmålingen fra april 2016, som er foretaget ud for Rørholtvej 24, viser en ÅDT på 2334 køretøjer og med 8 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 56 km/t og 85 % percentil på 72 km/t.

Fagenheden for Teknik og Miljø vurderer, at en bedre markering af byporten vil kunne være med til, at hastigheden bliver sat ned på Rørholtvej og forbi Dronninglund Skole i form af et belyst bump. Bumpet foreslås placeret på Ulstedvej 30 meter syd for krydset. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at indkørslen til Dronninglund fra syd synliggøres ved etablering af en byport i form af et bump.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


6. Ønske om forbedring af trafikale forhold ved Hjallerup Skole


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Skolebestyrelsen på Hjallerup Skole ønsker området omkring skolen trafiksikret ved etablering af en "Kys og kør" plads, en alternativ vejforbindelse mellem Idræts Allé og Østergade samt en bedre markering af fodgængerfeltet i Algade.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til det ansøgte, og om det ansøgte skal anbefales overfor Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har sammen med Sklebestyrelsen ved Hjallerup Skole og Formand for Færdselssikkerhedsrådet besigtiget morgentrafikken ved Hjallerup Skole efter ønske fra Skolebestyrelsen.

Det viser sig, at tendensen med at børn bliver kørt i skole, især i vintermånederne, også er gældende for Hjallerup Skole.

Der opstår i dag mange uheldige situationer ved aflevering af børn på p-pladsen og i området omkring skolen, da der ikke findes en dertil indrettet "Kys og kør" plads.

Idræts Allé er en blind vej, som gør, at alt kørende trafik skal ske gennem T-krydset ved Algade. Om morgenen opstår der uhensigtsmæssigt opstuvning på Idræts Allé ved Algade, efter forældrene har afleveret deres børn ved skolen.

Trafikpresset i krydset og ved fodgængerfeltet giver ligeledes skolepatruljen vanskelige arbejdsvilkår.

Skolebestyrelsen ønsker, at området trafiksikres ved etablering af en "Kys og kør" plads på p-arealet foran skolen, etablering af en alternativ udkørsel fra Idræts Allé til Østergade ved en forlængelse af Kornblomstvej samt en bedre markering af fodgængerfeltet i Algade ved opsætning af LED-belyst E 17 tavler.

En forlængelse af Kornblomstvej vil samtidig kunne skabe adgangsvej til idrætsforeningens påtænkte parkeringsareal, der ønskes etableret på det gamle tennisbaneareal, i forbindelse med en planlagt haludvidelse. Der vil samtidigt kunne skabes et sikkert stiforløb mellem Østergade og Idræts Allé.

Ovennævnte ønsker er ligeledes foreneligt med Hjallerup Idrætscenters planlagte landskabsrum - "MELLEMrummet".

Overslagspris for Kornblomstvejs forlængelse = 475.000 kr., LED-belyst E17 tavler = 20.000 kr. og "Kys og kør" plads = 50.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljøforeslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres en vej- og stiforlængelse af Kornblomstvej til Idræts Allé på ca. 100 m og at der etableres LED-belyst E17 tavler i fodgængerfeltet i Algade. Ovennævnte ønskes medtaget på prioriteringslisten for anlægsarbejder for Vej- og Parkområdet.

Desuden etablering af en "Kys og kør" plads foran Hjallerup Skole. Sidstnævnte er dog beliggende på skolens eget området, og udgiften hertil indstilles derfor afholdt af Ejendomme og Service.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at fagenheden for Teknik og Miljø kontakter Ejendomme og Service med hensyn til finansieringen af "Kys og kør"-pladsen ved Hjallerup Skole.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


7. Forslag om ændret placering af byskilt på Slotsgade i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Borgerne påpeger, at hastigheden, som bilisterne kommer ind i Dronninglund med, er alt for høj, især fra øst. De påpeger, at byskiltet er placeret for tæt på de første huse. Derudover mener de, at bumpene er for lave og slidte, og de derved kan passeres med for høj fart.

De ønsker, at byskiltet flyttes mod øst på den anden side af Østre Ringgade, samt at der etableres chikaner i stedet for bump og eventuelt stærekasser. Derudover ønsker de, at den tunge trafik bliver ledt uden om bykernen af omfartsvejen.

På mødet i Byrådet den 30. marts 2016 blev Midtbyplan for Dronninglund godkendt. Med udgangspunkt i planen skal der på Slotsgade fra Geråvej og til Falkevej arbejdes på et by- og trafikrumsprojekt.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump og hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. Bumpene fjernes i takt med, at der bliver afsat midler på anlægsbudgettet for Vej og Park eller i forbindelse med asfaltarbejder, som eksempelvis nyt slidlag eller kloakarbejde. Af prioriteringslisten fremgår bumpene på Slotsgade.

Slotsgade er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Dog er det hensigtsmæssigt, at den gennemkørende trafik benytter omfartsvejen, Østre Ringgade, for at aflaste midtbyen.

Trafikmålingen fra oktober 2009, som er foretaget ud for Slotsgade 108, viser en ÅDT på 1756 køretøjer og med 9 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og 85 % percentil på 57 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket 4 politi registreret ulykker på Slotsgade på strækningen fra Østre Ringgade til Stationsvej. I 2007 er der sket to ulykker i henholdsvis krydset Østre Ringgade og Stationsvej, hvoraf der i den ene ulykke var materielle skader og det andet er registreret som en ekstra ulykke. I 2009 påkøres et parkeret køretøj, hvor der er registreret materielskader. I 2010 er der registreret en materielskadeulykke i krydset Gutenbergvej og Slotsgade, hvor en ubetinget vigepligt overses.

Fagenheden for Teknik og Miljø har besigtiget bumpene på Slotsgade ud for nr. 63 og 77, og de er for 'flade' i forhold til Vejdirektoratets anbefalinger til modificeret sinusbump ved 50 km/t. Derudover er det fagenhedens vurdering, at en bedre markering af byporten vil kunne være med til, at hastigheden bliver sat ned på Slotsgade og samtidig flytte noget af trafikken til Østre Ringgade. Det foreslår, at byzone-tavlerne flyttes 50 meter mod øst, og der etableres et belyst bump. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at indkørslen til Dronninglund fra øst synliggøres ved etablering en byport i form af et bump. Derudover foreslås det, at de eksisterende bump forbliver og afventer prioriteringslisten for fjernelse af bump eller et eventuelt nyt slidlag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at fagenheden for Teknik og Miljø udarbejder et forslag til en byport ved indkørslen til Dronninglund fra øst, som sendes til kommentering i Midtbyrådet, hvorefter sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


8. Ønske om trafiksikkerhedstiltag på Skelgårdsvej i Asaa


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om, at der på Skelgårdsvej i Asaa etableres en chikane ved byskiltet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om, at der på Skelgårdsvej i Asaa ved byskiltet etableres en chikane, vejbump eller helleanlæg, da bilerne og andre køretøjer kører hurtigt forbi på vej ind og ud af byen. Der er mange børn, der leger og folk til fods, som skal krydse vejen. Borgeren påpeger, at det er livsfarligt, og der er mange, som ønsker hastigheden nedsat.

Skelgårdsvej er klassificeret som en fordelingsvej i åbent land:

"Fordelingsvejene omfatter et vejnet af smallere veje end gennemfartsvejene, og med flere sving og sidevejstilslutninger. Vejene er anlagt for at sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt sikre forbindelse mellem ejendommene på landet og de forskellige lokale køremål i lokalområdet, samt at sikre fornuftig forbindelse til gennemfartsvejene.

Målet for denne vejtype er også god fremkommelighed, men da vejen er anlagt som bindeled mellem lokalvejene, hvor tilgængelighed er det væsentligste, og gennemfartsvejene, hvor fremkommelighed er det væsentligste, er vejen ikke alle steder indrettet til høje hastigheder. Afhængig af de konkret lokale forhold vil en fornuftig hastighed være max. mellem 60-80 km/t.

...

Hvis fordelingsveje gennemløber tæt bebyggelse vil der af hensyn til de ofte mange udkørsler og vejtilslutninger, kunne etableres chikaner m.v. for at få hastigheden ned."

Trafikmålingen fra oktober 2011, som er foretaget ud for Skelgårdsvej 22, viser en ÅDT på 522 køretøjer og med 14 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 52 km/t og 85 % percentil på 66 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket en politi registreret ulykke på Skelgårdsvej. Ulykken er sket i 2008 og er en eneulykke med personskader.

Med udgangspunkt i trafikmålingen vurderer Fagenheden for Teknik og Miljø, at et belyst vejbump vil være med til at sænke hastigheden på Skelgårdsvej ved indkørslen til Asaa. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at der etableres et belyst vejbump på Skelgårdsvej ved byzonen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet kan ikke anbefale, at der etableres et belyst vejbump på Skelgårdsvej grundet den lave trafimængde og det lave ulykkestal. Dog anbefaler Færdselssikerhedsrådet, at fagenheden for Teknik og Miljø undersøger, om byzone-tavlen kan placeres et synligere sted og suppleres eventuelt med en yderligere tavle i modsatte vejside.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


9. Ønske om signalanlæg i Søndergade


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

En borger anmoder om at få etableret et signalanlæg til skolebørnene fra Vestbyen, som skal krydse Søndergade for at komme til Hjallerup Skole.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

En borger anmoder om at få etableret et signalanlæg til skolebørnene fra Vestbyen, som skal krydse Søndergade for at komme til Hjallerup Skole, da ofte er vanskeligt for børnene at krydse Søndergade, fordi den ofte er meget stærkt trafikeret også af tung trafik både fragtbiler til byens forretninger samt NT.

Borgeren påpeger, at det er attraktivt for at bosætte sig i Vestbyen i Hjallerup, men de forventer, at der gøres et stykke arbejde med trafiksikkerheden, for de mange børn, som er i området.

Derudover skriver borgeren, at ændringen af krydset og hastighedsnedsættelse for nogle år siden ikke har gjort den store forskel på trafikken. Borgeren forespørger, om Brønderslev Kommune har overvejet at anvende den model, som Frederikshavn Kommune anvender - et signalanlæg på skolevej, hvor der er stærk trafik, som aktiveres af enten cyklisten eller gående. Signalanlægget kan ikke anvendes i kryds.

I 2010 blev krydset Vestergade / Gl. Markedsvej / Søndergade ændret. Krydset blev rettet op, etableret røde cykelstier i krydset på den hævede flade samt helleanlæg med fodgængerfelter.

I perioden fra 2006 til 2015 er der politi registreret en ulykke i krydset Gl. Markedsvej og Søndergade. Ulykken er en personskadeulykke, som skete i 2008 ved udkørsel ind foran medkørende fra Gl. Markedsvej.

Netto har i 2011 oplyst, at vareindlevering til dem sker om natten eller i morgen timerne inden klokken 7.

På prioriteringslisten for anlægsmidler på Vej- og Parkområdet er der et projekt, som omhandler en synliggørelse af 30 km/t-zonen ved etablering af chikaner.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsudvalget anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at anmodningen ikke imødekommes, men afventer synliggørelsen af 30 km/t-zonen inden der foretages yderligere tiltag i krydset.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Formand for Færdselssikkerhedsrådet oplyste, at der på prioritering af anlægsmidler 2016 er afsat midler til en færddiggørelse af Søndergade i Hjallerup. Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagenheden for Teknik og Miljø udarbejder et projektforslag for hele Søndergade i Hjallerup. Forslaget præsenteres på næste møde i Færdselssikkerhedsrådet, hvor Hjallerup Byudvikling m.fl. inviteres.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


10. Trafiksanering af Elmevej i Øster Brønderslev


Resume

Øster Brønderslev og Omegns Borgerforening har anmodet om at få Elmevej trafiksaneret gennem Øster Brønderslev.

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til det ansøgte, og om det udarbejdede skitseprojekt skal anbefales overfor Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Øster Brønderslev og Omegns Borgerforening har anmodet om at få Elmevej trafiksaneret gennem Øster Brønderslev.

Borgerforeningen ønsker et gadeforløb med et grønnere præg, fortsat mulighed for parkering i gaden, forbedret forhold for cyklisterne samt fortsat plads til landbrugsmaskiner i gaden.

De ønsker etableret parkeringsbånd langs Elmevej på strækningen mellem Engvej og Hvilshøjvej, og at der plantes vejtræer til markering af parkeringsbånd. Der ønskes samtidigt etableret 2 minus 1 vej gennem byen for at give cyklisterne mere plads og bedre fremkommelighed.

Fagenheden har efterfølgende fået udarbejdet et skitseprojekt på trafiksanering af Elmevej gennem Øster Brønderslev. Projektets komponenter er 2 minus 1 vej, p-lommer og forsætninger, busstoppesteder i indsnævringerne samt indsnævring ved vestlig byport.

Årsdøgntrafikken på Elmevej ligger i dag på ca. 3.000 køretøjer, hvilket er en trafikmængde, som en 2 minus 1 vej kan afvikle. Det anbefales ligeledes, at der skiltes med 40 km/t-zone på hele strækningen, og at der samtidigt etableres indsnævringer / fartdæmpere ved den vestlige byport og busstoppestederne. Mellem Engvej og Hvilshøj etableres der yderligere fartdæmpning ved skiftevis placerede sideheller, der indrammer parkeringslommer.

Der plantes højstammede træer i sidehellerne, ved busstoppestederne i indsnævringerne og ved den vestlige byport.

Fagenheden for Teknik og Miljø forslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at Elmevej trafiksaneres gennem Øster Brønderslev i henhold til skitseforslaget og samtidigt med udvalget prioriterer nyt asfaltslidlag (af hensyn til vejafmærkningens holdbarhed). Ovennævnte ønskes medtaget på prioriteringslisten for anlægsmidler for Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler dog, at der afholdes et informationsmøde om projektet i Øster Brønderslev i august 2016.

Carl Aage Christensen fra Nordjyllands Politi påpeger, at der bør etableres parkeringsforbud langs strækningen uden for parkeringsbåsene af hensyn til cyklisterne. Fagenheden for Teknik og Miljø samt Vej og Park kigger nærmere på projektet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume
  • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
  • Resultat af Kommunernes Skoletrafiktest 2016
  • Etablering af to sæt chikaner på Ålborgvej i Flauenskjold
Beslutning

Ad.1:

Formand for Færdselssikkerhedsrådet gennemgik TMUs prioritering af anlægsmidlerne for 2016. Følgende trafiksikkerhedsprojkter blev godkendt:

  • færdselskampagner
  • svingbane på Hedegårdsskolen
  • lys ved skolepatrulje på Hjallerup Skole
  • "Din fart"-tavler i Klokkerholm
  • afstribning af Smalbyvej i Brønderslev.

Ad. 2:

Taget til efterretning

Ad. 3:

Fagenheden for Teknik og Miljø samt Vej og Park aftaler nærmere. I forbindelse med etableringen af de to sæt chikaner skal vejafmærkningen omkring den eksisterende chikane på Ålborgvej mellem omfartsvejen og Storskovvej genopfriskes.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Bilag

Til toppen


12. Eventuelt


Til toppen

Opdateret 26. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach