Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Færdselssikkerhedsrådet - Referat

Dato: 14. november 2016
Lokale: Mødelokale 1, Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra møde i Færdselssikkerhedsrådet den 27. juni 2016.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet godkender referatet fra mødet den 27. juni 2016.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Til toppen


2. Forslag om ændret placering af byskilt på Slotsgade i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Flere borgere har henvendt sig angående hastigheden på Slotsgade i Dronninglund og ønsker, at der laves trafiksikre tiltag.

Borgerne påpeger, at hastigheden, som bilisterne kommer ind i Dronninglund med, er alt for høj, især fra øst. De påpeger, at byskiltet er placeret for tæt på de første huse. Derudover mener de, at bumpene er for lave og slidte, og de derved kan passeres med for høj fart.

De ønsker, at byskiltet flyttes mod øst på den anden side af Østre Ringgade, samt at der etableres chikaner i stedet for bump og eventuelt stærekasser. Derudover ønsker de, at den tunge trafik bliver ledt uden om bykernen af omfartsvejen.

På mødet i Byrådet den 30. marts 2016 blev Midtbyplan for Dronninglund godkendt. Med udgangspunkt i planen skal der på Slotsgade fra Geråvej og til Falkevej arbejdes på et by- og trafikrumsprojekt.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 8. oktober 2013 en prioriteringsliste for fjernelse af bump og hævede flader på indfaldsveje og gennemfartsveje i kommunen. Bumpene fjernes i takt med, at der bliver afsat midler på anlægsbudgettet for Vej og Park eller i forbindelse med asfaltarbejder, som eksempelvis nyt slidlag eller kloakarbejde. Af prioriteringslisten fremgår bumpene på Slotsgade.

Slotsgade er defineret som en trafikvej i by i kommunens klassificering:

"Som for trafikveje på landet er det vigtige her fremkommeligheden. Vejene skal være dimensioneret til en stor trafikmængde, uden væsentlige forsinkende elementer. Det er via dette vejnet, at den tunge transport (lastvogne, busser) skal kanaliseres, og den største trafikmængde i byerne føres videre fra byernes lokalveje.

Disse veje skal være dimensioneret til den tunge trafik og have relativ få tilslutninger. Eventuel hastighedsdæmpning ved hjælp af chikaner kan kun etableres såfremt fremkommeligheden for den tunge trafik sikres."

Dog er det hensigtsmæssigt, at den gennemkørende trafik benytter omfartsvejen, Østre Ringgade, for at aflaste midtbyen.

Trafikmålingen fra oktober 2009, som er foretaget ud for Slotsgade 108, viser en ÅDT på 1.756 køretøjer og med 9 % tung trafik, en gennemsnitshastighed på 46 km/t og 85 % percentil på 57 km/t.

I perioden fra 2006 og til 2015 er der sket 4 politi registrerede ulykker på Slotsgade på strækningen fra Østre Ringgade til Stationsvej. I 2007 er der sket to ulykker i henholdsvis krydset Østre Ringgade og Stationsvej, hvoraf der i den ene ulykke var materielle skader og den anden er registreret som en ekstra ulykke. I 2009 påkøres et parkeret køretøj, hvor der er registreret materielskader. I 2010 er der registreret en materielskadeulykke i krydset Gutenbergvej og Slotsgade, hvor en ubetinget vigepligt overses.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har besigtiget bumpene på Slotsgade ud for nr. 63 og 77, og de er for 'flade' i forhold til Vejdirektoratets anbefalinger til modificeret sinusbump ved 50 km/t. Derudover er det fagforvaltningens vurdering, at en bedre markering af byporten vil kunne være med til, at hastigheden bliver sat ned på Slotsgade og samtidig flytte noget af trafikken til Østre Ringgade. Det foreslås, at byzone-tavlerne flyttes 50 meter mod øst, og der etableres et belyst bump. Projektet skønnes at koste 50.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, at indkørslen til Dronninglund fra øst synliggøres ved etablering en byport i form af et bump. Derudover foreslås det, at de eksisterende bump forbliver og afventer prioriteringslisten for fjernelse af bump eller et eventuelt nyt slidlag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Færdselssikkerhedsrådet, 17. maj 2016, pkt. 7:

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et forslag til en byport ved indkørslen til Dronninglund fra øst, som sendes til kommentering i Midtbyrådet, hvorefter sagen genoptages i Færdselssikkerhedsrådet.

Fraværende John Erik Jensen og Anders Bjerg Sørensen.

Midtbyrådet for Dronninglund, 19. september 2016:

Midtbyrådet ser positivt på forslaget og foreslår, at det indarbejdes i et projekt for omdannelse af Slotsgade i forlængelse af Kulturarvskommuneprojektet.

Det foreliggende skitseprojekt skønnes at koste 88.000 kr. Projektet omfatter bump, chikaner i begge sider, skiltning, afmærkning, beplantning og belysning.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at der etableres en synlig byport ved den østlige byzone-grænse, og at den tunge trafik ledes ad Østre Ringgade.

Carl Åge Christensen foreslog, at der ved Jem og Fix på Asaavej kunne opsættes G14-tavle (diagramorienteringstavle) med henvisning til, at tung trafik uden ærinde i Dronninglund skal køre ad ringvejen nord om Dronninglund.

Sagen genoptages i Færdselssikkerhesrådet på næste møde for drøftelse af endelig placering.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Ansøgning om etablering af stiforbindelse til Lunderbjerg


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Institutioner, turist- og borgerforeningen i Dronninglund anmoder om at få etableret en stiforbindelse til aktivitetsområdet med Motionsbane og MTB-bane ved Lunderbjerg.

De ønsker at få etableret en trafiksikker stiforbindelse på Nordre Ringgade på strækningen mellem aktivitetsområdet i Lunderbjerg og Kirkevej, i alt 500 lb.m.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Institutioner, turist- og borgerforeningen i Dronninglund anmoder om at få etableret en stiforbindelse til aktivitetsområdet med Motionsbane og MTB-bane ved Lunderbjerg.

De ønsker at få etableret en trafiksikker stiforbindelse på Nordre Ringgade på strækningen mellem aktivitetsområdet i Lunderbjerg og Kirkevej, i alt 500 lb.m.

De begrunder deres anmodning med, at de er i fuld gang med at planlægge en MTB-teknikbane i området. Området indeholder desuden i forvejen en produktionsskole, et udsigtstårn, en motionsbane og en rasteplads med borde-bænkesæt.

For at skabe en sikker forbindelse og for at øge anvendelsesværdien foreslår de, at der langs den nordlige side af Nordre Ringgade fra Kirkevej til indkørslen til Dronninglund Produktionsskole etableres en dobbeltrettet stiforbindelse, som kan blive til gavn og glæde for mange mennesker, herunder ikke mindst børn og unge.

Etablering af en dobbeltrettet fællessti, som anmodet, vil kræve ekspropriation og afståelse af arealer fra de tilstødende grundejere, hvilket er en økonomisk dyr løsning. Stien får ikke nogen sammenhæng med det øvrige stisystem i området, men ender blindt midt på en vejstrækning.

Alternativt kan der etableres en vejudvidelse på 1,2 m i begge vejsider af Nordre Ringgade, og dette kan holdes inden for eksisterende vejudlæg. Vejudvidelsen kan vejafmærkes med 30 cm ubrudte kantlinjer, som derved skaber plads til en cykelbane på ydersiden.

Overslagspris på etablering af 500 m dobbeltrettet fællessti = ca. 800.000 kr.

Overslagspris på etablering af 2 x 500 m cykelbane = ca. 500.000 kr.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om der skal etableres en sikker stiforbindelse langs Nordre Ringgade fra Kirkevej til Lunderbjerg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Færdselssikkerhedsrådet opfordrer ansøgerne til at finde en alternativ rute i området, da Færdselssikkerhedsrådet ikke kan anbefale, at cyklister færdes langs Nordre Ringgade ad en sti, som ender blindt.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Trafiksikkerhedsprojekter 2017


Resume

Sagsforløb: FSR

Færdselssikkerhedsrådet skal tage stilling til, hvilke trafiksikkerhedsprojekter og kampagner Færdselssikkerhedsrådet vil anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer i 2017.

Sagsfremstilling

Kampagner 2017

Trafiksikkerhedsprojekter og kampagner 2017

Projekt

Overslagspris

Projektbeskrivelse

Trafikkampagner

77.000 kr.

Af nationale kampagner (Rådet for Sikker Trafik) afholdes i 2017 følgende kampagner med mulighed for kommunal deltagelse:

 • Fartkampagne, "Sænk farten", ca. 10.000 kr., gennemføres i uge 14-16.
 • Spritkampagne, "Klar til et pust", ca. 10.000 kr., gennemføres i uge 22-24.
 • Skolestartskampagne (ny), "Børn på Vej /Teenager i trafikken", ca. 17.000 kr., inkl. refleksveste, gennemføres i uge 32-35.
 • Uopmærksomhedskampagne, "Kør bil, når du kører bil", ca. 10.000 kr., gennemføres i uge 38-40.

Af lokale kampagner afholdes i 2017 følgende kampagner:

 • ABC-kampagne, "Alle Børn Cykler", ca. 10.000 kr., gennemføres i september måned, som en ekstra gevinst udlodder kommunen en biograftur til den vindende klasse fra hver skole.
 • Kampagne i samarbejde med de nordjyske kommuner, ca. 30.000 kr. Den 9. november skal Brønderslev Kommune mødes med de andre nordjyske kommuner, hvor den nordjyske sprit-kampagne for 2016 skal evalueres, og i den forbindelse drøfter vi et muligt samarbejde om en nordjysk kampagne i 2017.

Trafikmålinger

Handicapvenlige foranstaltninger

50.000 kr.

Trafikmålinger bruges i forbindelse med trafiksikkerhedsprojekter, rest levetid på asfalt (Æ10), trafikstøjberegninger, udpegning af trafik farlige skoleveje, fartkontrol m.v. Løbende trafikmålinger på udvalgte steder udpeget af Fagenheden for Teknik og Miljø samt Færdselssikkerhedsrådet.

I forbindelse med renoveringsarbejder af fortove og kantsten skal der etableres handicapvenlige passager jævnfør procedure og håndbog "Færdselsarealer for alle - håndbog i tilgængelighed".

Vejbump på Voersåvej ved byzonen i Agersted

50.000 kr.

Etablering af bump ved byzonegrænsen. Beboere og Agersted Private Dagpleje på Voersåvej klager over for høj hastighed og tung trafik.

Behandlet i FSU: 05.12.11 og 02.02.16.

Byport på Ulstedvej i Dronninglund

50.000 kr.

Høj hastighed ved indkørsel til Dronninglund fra syd og forbi Dronninglund Skole.

Behandlet i FSR: 17.05.16 og TMU: 10.06.16

Sikring af cyklister i krydset Ålborgvej og Hjallerupvej.

Afventer behandling i TMU den 28. november 2016

Mindre plads hvor cyklisterne kan stå i 'læ' i krydset Ålborgvej og Hjallerupvej.

FSU 27.06.16

Afstribning af cykelbaner på Dannebrogsgade i Brønderslev

38.000 kr.

Afstribning af cykelbaner på Dannebrogsgade: Fra Markedsvej er det muligt at afstribe cykelbaner. Fra Gravensgade til Bredgade er vejbredden for smal til at anlægge cykelbaner. 38.000 kr.

FSU: 20.04.15 og 02.02.16

Trafiksanering af Elmevej i Øster Brønderslev

(afsat 400.00 kr. til projektet i 2016)

1.000.000 kr.

(I alt 1.400.000 kr.)

Projekt fra rundkørsel igennem Øster Brønderslev til byskilt. Projektet omhandler nyt asfalt slidlag, 2 minus 1 vej, p-lommer, forsætninger, indsnævring og renovering af fortov. Borgermøde afholdt i august 2016.

Behandlet i FSR: 17.05.16 og TMU 10.06.16

Forlængelse af Kornblomstvej i Hjallerup

475.000 kr.

Bedre afvikling af morgentrafikken til Hjallerup Skole.

FSU: 17.05.16 og TM: 06.06.15

Etablering af vendeplads til sættevogne på Eventyrvej

190.000 kr.

Virksomhederne på Eventyrvej har ofte problemer med vareleverancer med sættevogne og lastbiler med hænger, idet disse ikke kan vende ved Vandtårnsvej eller ved sidevejene. Lastbilerne bakker ofte fra virksomhederne ud på Eventyrvej, når de skal vende, og der opstår derved trafikfarlige situationer.

FSU 22.09.14 og TM: 05.10.15

Fjernelse af bump/hævet flade på indfaldsvejene i Brønderslev Kommune

50.000 kr.

Fjernelse af bump i henhold til tidligere beslutning. Fjernes i takt med udlægning af nyt asfaltslidlag.

Asfaltbumpene fjernes efter prioriteringslisten. Behandlet: FSU 16.09.13 og MTU 08.10.13.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, hvilke trafiksikkerhedsprojekter og kampagner som skal prioriteres i 2017.

Beslutning

Katrine Bak Styrishave gennemgik prioriteringslisten med kampagner og trafiksikkerhedsprojekter for 2017.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer de fremlagte kampagner og trafiksikkerhedsprojekter i 2017.

Færdselssikkerhedsrådet foreslår, at Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foretager en vurdering af Smalbyvej og Nørregade i forhold til cykelbaner og cykelstier, inden der træffes beslutning om afstribning af Dannebrogsgade og Frederiksgade.

Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der ikke fjernes bump og hævede flader, inden der er taget stilling til, om der i stedet skal etableres andre trafiksikkerhedsforanstaltninger.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Til toppen


5. Ansøgning om ændring af byzonegrænse ved Skelbakvej


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Grundejerforeningen Skelbakken anmoder om at få ændret byzonegrænserne i det sydøstlige Hjallerup. De ønsker at få opsat en byzonetavle på Skelbakvej umiddelbart øst for det nye boligområde Skelbakken og få flyttet byzonetavlen på Algade, der står ud for børnehaven Møllegården, ud til Skelbakvej.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Skelbakken anmoder om at få ændret byzonegrænserne i det sydøstlige Hjallerup. De ønsker at få opsat en byzonetavle på Skelbakvej umiddelbart øst for det nye boligområde Skelbakken og få flyttet byzonetavlen på Algade, der står ud for børnehaven Møllegården, ud til Skelbakvej.

De begrunder anmodningen med, at der nu er blevet etableret et nyt boligområde i Skelbakken I, i det sydøstlige Hjallerup, og at der samtidigt er fuld gang i byggeriet i området Skelbakken II.

 • Der er p.t. igen hastighedsbegrænsning på boligvejene i Skelbakken.
 • Der er etableret nye stisystemer, der munder ud i Skelbakvej. Stierne bidrager til mange bløde trafikanter på Skelbakvej.
 • Der er mange bløde trafikanter og brugere af faciliteterne omkring Markedspladsen og Hestepladsen.
 • DCH har klubhus og træningsbaner på begge sider af Skelbakvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter grundejerforeningens anmodning, inden sagen indstilles med anbefaling til Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhedsrådet indstiller, at der på Skelbakvej opsættes en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

På sigt kan strækningen skiltes med byzone-tavler, såfremt der etableres gadelys og andre tiltag af bymæssig karakter på strækningen fra Skelbakken til Algade.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Anmodning om tilladelse til sløjfning af chikaner i Skelbakken II


Resume

Sagsforløb: FSR/TM

Byggemodneren af Skelbakken II i Hjallerup anmoder om tilladelse til sløjfning af eksisterende hastighedsdæmpende chikaner på to blinde boligveje i Skelbakken II.

Anmodningen begrundes med, at de forskudte sidehellers tilstedeværelse giver problemer i forhold til grundsalget.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om anmodningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Byggemodneren af Skelbakken II i Hjallerup anmoder om tilladelse til sløjfning af eksisterende hastighedsdæmpende chikaner på to blinde boligveje i Skelbakken II.

Anmodningen begrundes med, at de forskudte sidehellers tilstedeværelse giver problemer i forhold til grundsalget.

De hastighedsdæmpende foranstaltninger er etableret i henhold til lokalplanens bestemmelser, som menes at være en skærpelse i forhold til det øvrige område i Skelbakken.

Anden type foranstaltning har været overvejet, men det vurderes, at uanset hvilken type der anvendes vil det virke begrænsende i forhold til salg af de grunde, der ligger ud for chikanerne, da køberne er opmærksomme på begrænsninger i forhold til placering af indkørsler, besværlig ind- og udkørsel fra deres ejendom og de er nervøse for gener i form af støj og vibrationer.

Skulle der, mod anmoderens forventning, senere vise sig et reelt behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger, vil disse altid efterfølgende kunne etableres i samråd med grundejerforeningen.

De to blinde boligveje er ca. 160 m lange og chikanerne er placeret med en afstand på 75 m svarende til en referencehastighed på 30 km/t. Der er ikke opsat 30 km zone-tavler i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Færdselssikkerhedsrådet drøfter sagen, inden sagen indstilles med en anbefaling over for Teknik- og Miljøudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Færdselssikkerhed indstiller, at der gives en dispensation fra lokalplanen. Dog med det forbehold, at hvis det på et senere tidspunkt viser sig nødvendigt med trafiksikkerhedsforanstaltninger på Skelbakken, skal de etableres for egen regning.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Sagsfremstilling
 • Bordet rundt med aktuelle emner inden for medlemmernes arbejdsområde.
 • Projektforslag til sikring af cyklister i signalreguleret kryds i Hjallerup.
 • Placering af chikaner i Søndergade i Hjallerup.
 • Fodgængerfelter i Knudsgade og Bredgade i Brønderslev.
 • Handikapforhold.
 • Mødedatoer i 2017:
  • Den 13. marts kl. 14.
  • Den 12. juni kl. 14.
  • Den 11. september kl. 14.
  • Den 11. december kl. 13.
Beslutning

Ad. 2 Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der opsættes en lille signalstander ved cyklisternes stoplinie.

Ad. 3 Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at der laves en trafikmåling på Søndergade - samme sted som i maj 2016 - uden chikaner på strækningen for at se effekten af dem.

Derudover anbefaler Færdselssikkerhedsrådet, at der laves en forsøgsopsætning med mindre chikaner på strækningen mellem Skolegade og Vestergade, da det har vist sig, at der er udfordringer i forhold til varelevering og udkørsel fra Skolegade med de oprindelige chikaner.

Ad. 4 Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at fodgængerfeltet i Knudsgade ikke males op igen, men fodgængerfeltet i Bredgade forbliver ind til videre.

Ad. 5 Færdselssikkerhedsrådet anbefaler, at Vej og Park generelt holder øje med, at ramperne ved eksempelvis Sundhedshus og supermarkeder er farbare for handikappede.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø undersøger muligheden for niveaufri adgang til Algade 76 i Brønderslev.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Eventuelt


Beslutning

Færdselsanalyse 2016 fra Nordjyllands Politi præsenteres på næste møde den 13. marts 2016.

Anders Bjerg Sørensen og Ole Dahl var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer