Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 1. april 2014
Lokale: Børnehaven Rømersvej, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Børne- og Skoleudvalgets område


Beslutning

Udvalget drøftede sagen.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Resume

Sagsforløb: BS

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts budgetproceduren for Budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på område.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27. marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for Byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Marts - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for Byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni. Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes mhp. at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni. Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på udvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der foretages en drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer m.v. der ønskes udarbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område.

Til toppen


4. Pædagogisk råd på skolerne fra august 2014


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der fortsat skal være oprettet pædagogisk råd på skolerne fra skoleåret 2014-15 og frem.

Sagsfremstilling

I den nuværende folkeskolelov samt styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune er det beskrevet, at der skal oprettes pædagogisk råd på alle skoler. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Rådet har til opgave at rådgive skolens leder. Der er forskelligt, hvor mange møder der afholdes om året, men typisk er det 2-4 møder pr. skoleår.

I forbindelse med den kommende folkeskolereform er der lagt op til, at de enkelte kommuner tager stilling til, hvorvidt der fortsat skal være oprettet pædagogisk råd på skolerne, eller om medarbejderinddragelsen i stedet skal ske på anden vis på baggrund af lokale ønsker og behov. Der kan være mange måder at organisere arbejdet med den pædagogiske udvikling og medarbejderinddragelse på. Alle skoler har et lokalt MED-udvalg hvor alle medarbejdergrupper er repræsenteret. Endvidere er der tradition for fællesmøder, afdelingsmøder, teammøder m.v., hvor forskellige emner inden for skolens udvikling kan blive drøftet.

Emnet vedrørende oprettelse af pædagogisk råd har været drøftet af skoleledergruppen i januar 2014, og her er der bred enighed om, at det ikke længere er hensigtsmæssigt med et pædagogisk råd. Skolelederne er meget optaget af, at udvikling af skolerne og implementering af skolereformen kommer til at ske med en stor grad af medarbejderinddragelse, og de finder, at de øvrige eksisterende samarbejdsfora i tilstrækkelig grad sammen med afholdelse af pædagogiske arrangementer, og lignende opfylder behovene for medarbejderinddragelse.

MED-udvalget for Børn og Kultur udtaler:

Medarbejdersiden ønsker ikke pædagogisk råd ophævet. En ophævelse vil betyde, at der ikke vil være formelle krav om, at en skole skal have et forum, hvor skolens ledelse og medarbejderne drøfter skolens pædagogiske udvikling. Medarbejdersiden mener, at dialogen mellem ledelsen og medarbejderne er afgørende for en skoles udvikling. Skoleudvikling sker gennem denne dialog og en fælles afklaring af, hvilke værdier og mål der er for skolens udvikling. Derved skabes der det ejerskab blandt medarbejderne, der er forudsætningen for udvikling.

Det bliver fra politikere og ledere fremhævet, at folkeskolereformen er kulturændring. Det strider derfor mod al organisationsudvikling, at man i så tilfælde fjerner det eneste forum, hvor det pædagogiske personale samlet kan drøfte ændringerne og rådgive deres ledere. Hermed fjernes det ejerskab blandt medarbejderne, der er forudsætningen for kulturændringen.

I Byrådets inklusionsprojekt "Udvikling i fællesskaber" er målet at etablere en fælles platform for alle medarbejdere. Platformen skal danne afsæt for fælles sprog, værdier og mål. Her er pædagogisk råd det helt rigtige forum for lokalt at forankre dette.

Med den nye folkeskolereform skal der i højere grad arbejdes på tværs af faggrupper og det kræver et forum, hvor alle skolens medarbejdere har mulighed for i fællesskab at afstikke skolens pædagogiske retning.

Medarbejdersiden foreslår derfor, at der fortsat etableres pædagogisk råd eller lignende forum, hvor det samlede personale og ledelsen skal drøfte skolens udvikling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at pædagogiske råd fastholdes med minimum 2 møder om året. Møderne indkaldes og ledes af skolens leder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


5. Takster for SFO pr. august 2014 og frem


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I forbindelse med implementering af skolereformen, hvor de almindelige SFO'er fra 0. - 3. klasse og de udvidede SFO'er fra 4. - 7. klasse får en reduceret åbningstid, skal Byrådet tage stilling til nye takster og opbygninger af tilbuddene pr. august 2014 og frem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af skolereformen, vil der som følge af længere skoledag skulle ske reduktion i SFO'ernes åbningstid.

Det fremgår af budget 2014, at der i forbindelse med skolereformens implementering fra august 2014 skal fastlægges nye takster for forældrebetaling af de forskellige SFO-tilbud.

Nedenfor følger dels en beskrivelse af de nuværende priser og timeintervaller i SFO'erne samt forslag til nye priser og timeintervaller pr. august 2014 og frem.

Nuværende timeintervaller og takster

Der er på alle skoler i Brønderslev Kommune et almindeligt SFO-tilbud for børn i 0. - 3. klasse. Derudover er der nogle steder et udvidet SFO-tilbud til børn i 4. - 7. klasse. Tilbuddet for børnene i 4. - 7. klasse benævnes også klub-tilbud men er formelt set et udvidet SFO-tilbud. I det efterfølgende benævnt som udvidet SFO-tilbud.

Åbningstiden i både de almindelige SFO'er og udvidede SFO'er er i skoleuger som udgangspunkt fra om morgenen fra kl. 6.30 - 8.00 samt fra kl. 12.00 - 17.00. Der er enkelte steder, hvor der er udvidet åbningstid eksempelvis fra kl. 6.00.

Almindelig SFO (0. - 3. klasse):

Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 15 timer pr. uge 1.676 kr. 11
Over 15 timer pr. uge 1.967 kr. 11

Hvis man har tilmeldt sit barn til mere end 15 timer om ugen, har man ret til pasning i alle skoleferier.

Udvidet SFO (4. - 7. klasse):

Findes i Jerslev, Øster Brønderslev, Agersted, Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Pris pr. måned Antal måneder om året
10 timer pr. uge 702 kr. 11
20 timer pr. uge 1.197 kr. 11

For både den almindelige og udvidede SFO er der mulighed for søskenderabat. Det betyder, at forældre med mere end et barn i pasningstilbud i Brønderslev Kommune, får reduceret forældrebetalingen med 50 % på det billigste tilbud.

Forslag til nye timeintervaller i de forskellige SFO-tilbud pr. august 2014 og frem

Fra skoleåret 2014-15 og frem reduceres åbningstiden i både de almindelige og de udvidede SFO'er.

I både SFO og udvidet SFO foreslås det, at forældrene kan vælge imellem følgende to moduler, der er nærmere beskrevet nedenfor:

 1. SFO eller udvidet SFO op til 10 timer om ugen. Hvis man som forældre vælger et SFO- eller udvidet SFO-tilbud i op til 10 timer om ugen til sit barn, er barnet garanteret pasning i op til de 10 timer ugentligt. Dette gælder også i uger, hvor skolen er lukket.

 2. SFO eller udvidet SFO i over 10 timer om ugen. Vælges et SFO- eller udvidet SFO-tilbud i mere end 10 timer om ugen, kan tilbuddet benyttes efter behov inden for tilbuddets åbningstid. Dette gælder også i uger, hvor skolen er lukket.

Forslag til takster for forældrebetaling pr. august 2014 og frem

Forslag til takster er baseret på forventede børnetal, ændret åbningstid samt et reguleret indtægtsbudget som følge af skolereformens implementering.

Almindelig SFO (0. - 3. klasse):

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 10 timer om ugen 1.432 kr. 11
Over 10 timer om ugen 1.689 kr. 11

Udvidet SFO (4. - 7. klasse):

Findes i Jerslev, Øster Brønderslev, Agersted, Flauenskjold, Asaa og Klokkerholm.

Model Pris pr. måned Antal måneder om året
Op til 10 timer om ugen 702 kr. 11
Over 10 timer om ugen 1.197 kr. 11

Det foreslås, at ordningen med søskenderabat fortsætter som hidtil.

Generel udfordring vedrørende pasning i ferier fremadrettet

Den 15. oktober 2013 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for et notat vedrørende potentielle udfordringer på SFO-området i forbindelse med implementering af skolereformen pr. august 2014.

En af de skitserede potentielle udfordringer handlede om, hvorvidt det fremadrettet kan blive vanskeligt fortsat at have åbent i alle SFO'er i skolernes ferieuger hele året. Især de mindste SFO'er kan blive udfordret af dels et forventet fald i børnetal, i medarbejdernes ansættelsesgrad, antallet af medarbejdere samt medarbejdernes behov for selv at kunne afholde sammenhængende ferie.

Fagenheden for Børn og Kultur vil i samarbejde med skole- og SFO lederne i løbet af 2014 drøfte disse udfordringer med henblik på, at indarbejde evt. ændringer vedrørende feriepasning i Budget 2015.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at timeintervaller og takster for SFO-tilbud pr. august 2014 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 7:

Fagenhedens forslag om moduler på under og over 10 timer med tilsvarende takster indstilles godkendt.

Sagen gives ny titel.

Udvalget ønsker en sag vedrørende SFO-tilbuddet til behandling.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Økonomiudvalget, 12. marts 2014, pkt. 16:

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. april 2014:

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at timeintervaller og de reviderede takster for SFO-tilbud pr. august 2014 godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taksterne indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


6. Tilslutning til Sygdomsspecifik Sundhedsaftale om skizofreni


Resume

Sagsforløb: SS/BS

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt en sygdomsspecifik sundhedsaftale for psykisk syge med skizofreni.

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal tilslutte sig aftalen.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte 5. marts 2012 en sygdomsspecifik sundhedsaftale for psykisk syge med skizofreni.

Faglig Følgegruppe for Kronisk Sygdom har i oktober 2013 anbefalet, at der etableres en Sundhedsfaglig Referencegruppe for Skizofreni.

På denne baggrund har Region Nordjylland fremsendt en underskrevet tilslutningsaftale til politisk godkendelse i Brønderslev Kommune.

Aftalen fokuserer på arbejdsdelingen mellem de tre aktører på området - almen praksis, region og kommune. Formålet er at sikre sammenhæng og kvalitet i det tværsektorielle patientforløb ved, at der er klare aftaler om opgave- og ansvarsfordelingen i indsatserne over for borgere med skizofreni. Aftalen omfatter følgende indsatser:

Opsporing, udredning, medicinering, pårørende (inkl. børn af psykisk syge), psykoedukation, KRAM, opfølgning, forebyggelse og rehabilitering.

Aftalen vedrører alle voksne patienter med skizofreni, idet 99 pct. af alle patienter i Region Nordjylland med en diagnose inden for skizofreni er over 18 år. Børn og unge med en skizofrenidiagnose (1 pct. af patientgruppen) defineres desuden ikke som kronikere. Børn og unge er således kun et fokuspunkt i aftalen i de indsatser, som omhandler opsporing og pårørende.

De opgaver, som Brønderslev Kommune forpligter sig til ved at tilslutte sig aftalen, ligger inden for rammerne af det eksisterende serviceniveau. Det vil sige, at kommunen allerede i dag lever op til kravene i aftalen om at give relevante tilbud til målgruppen, observere afvigende adfærd, tilbyde sundhedsfremmende initiativer, kompetenceudvikling af medarbejdere mv.

Videre arbejde og implementering af delelementerne i aftalen vil ske i regi af Kronikerenheden Nordjylland.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Brønderslev Kommune tilslutter sig aftalen.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 6:

Godkendt.

Personalemæssige konsekvenser

Eftersom det vurderes, at Brønderslev Kommune allerede i dag lever op til kravene i aftalen, er der ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Børnehaven Rømersvejs fremtid


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal i henhold til Masterplanen for Dagtilbud tage stilling til Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Sagsfremstilling

I september 2011 blev det politisk besluttet at sammenlægge daginstitutionerne i Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Dagtilbudsområdet har siden beslutningen blev truffet arbejdet på at gennemføre følgende sammenlægninger:

 1. I Brønderslev by er børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade ledelsesmæssigt sammenlagt

 2. I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt

 3. I Jerslev er børnehaverne Smørhullet og Baunehøj ledelsesmæssigt sammenlagt og i Øster Brønderslev er børnehaverne Grøftekanten og Myretuen ledelsesmæssigt sammenlagt. Begge sammenlægninger er med henblik på en fysisk sammenlægning.

I henhold til Masterplanen skal der tages politisk beslutning om Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Der er udarbejdet følgende scenarier:

 • Fortsat selvstændig institution med særligmålgruppe. Konsekvens: Sårbar økonomisk og fagligt.

 • Sammenlægges med anden institution og bibeholdes som satellit på nuværende matrikel. Konsekvens: Sårbar økonomisk og fagligt.

 • Sammelægges med anden institution og bibeholdes som satellit på nuværende matrikel, men nedlægges når børnetallet falder i 2015. Det bemærkes, at institutionen yder en væsentlig integrations indsats.

 • Sammenlægges med Vuggestuen Himmelblå, som omdannes til en integreret institution (både vuggestue og børnehave). På den måde bibeholdes et børnehavetilbud i den del af byen. Dette forslag forudsætter, at ny institution etableres som en integreret institution. (evt. omdannelse af yderligere en børnehave til integreret institution) Konsekvens: Ændring af Vuggestuen Himmelblås legeplads til større børn. Forudsætter bygningsmæssige justeringer.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der tages stilling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med og at berørte institutioner anmodes om en udtalelse.

Børne- og Skoleudvalget, 4. marts 2014, pkt. 3:

Udvalget ønsker at se Vuggestuen og Rømervejens Børnehave, inden sagen drøftes videre.

Knud L. Pedersen var fraværende.

MED-udvalget for Børn og Kultur, 19. marts 2014, pkt. 2:

MED-udvalget for Børn og Kultur har på møde, den 19. marts 2014 drøftet Rømervejens fremtid. Udtalelse fra udvalget fremgår nedenfor.

Der er stor efterspørgsel på integrerede institutioner.

Medarbejderrepræsentant fortæller, at medarbejderne på de berørte institutioner er enige om, at en ny struktur er uundgåelig og giver udtryk for, at de er medspillere i forhold til den beslutning, der bliver truffet. Endvidere giver de udtryk for vigtigheden af, at de er en del af processen så tidligt som muligt.

Personalet på Rømervejens Børnehave har en bekymring om, at sammenlægning i stedet kunne betyde en afvikling af institutionen og ikke en reel sammenlægning.

MED-Udvalget er enige om, at der ønskes truffet en langtidsholdbar løsning for de berørte institutioner, hvor personalet, på alle niveauer, føler tryghed og bliver inddraget så tidligt som muligt i processen.

Der er et fagligt ønske om at fastholde børnehavepladser i netop den del af byen.

Børne og Skoleudvalget besøger Vuggestue og Børnehave den 1. april 2014, kl. 13.00.

Beslutning

Udvalget ønsker en udtalelse fra forældrebestyrelsen, Integrationsrådet og MED-udvalg vedrørende følgende forslag:

 • Rømervejens Børnehave lukkes i 2015 i relation til det faldende børnetal. Den integrationsindsats, som børnehaven præsterer, søges bibeholdt i Børnehaven Lærkereden.

 • Indtil lukning fortsættes den nuværende fælles lederkonstruktion af Børnehaven Lærkereden og Rømervejens Børnehave

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Praksis omkring plejebørns indskrivning i skole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget skal drøfte praksis omkring plejebørns indskrivning i skole. Sagen er rejst af udvalgsmedlem Peter S. Kristensen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes praksis er, at plejebørn som udgangspunkt altid indskrives i den lokale kommunale folkeskole.

Denne praksis er ikke ny. I den seneste tid har der dog vist sig et behov for at denne praksis tages op til fornyet overvejelse.

Den lovgivningsmæssige ramme:

Valg af skolegang til anbragte børn er beskrevet i vejledningens pkt. 571 og 577 til Lov om Social Service. Her står, at Ved valg af anbringelsessted skal kommunen således sikre sig, at barnet kan få dækket sit behov for undervisning, helst på den lokale folkeskole eller hvis det er nødvendigt i et specialtilbud og videre Anbringelsesstedet har mulighed for at handle inden for rammerne af kommunens beslutninger efter denne bestemmelse, men kan ikke beslutte, at et barn f.eks skal vælge skoletilbud og lignende, da det alene er den anbringende kommune, der kan træffe beslutning herom.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår at man benytter de kommunale tilbud. Dette er også en praksis man f.eks benytter i PPR.

Økonomi:

Ved et barns indskrivning på en friskole og/eller privatskole er kommunen forpligtet til at yde et kommunalt bidrag. Dette bidrag reguleres en gang årligt. I 2013 var satsen for det kommunale bidrag 34.053 kr. årligt. Dette beløb og det månedlige beløb, som er forældrebetalingen udgør, tilsammen i 2013 en pris på 43.653 kr.

Beslutning

Sagen oversendes til behandling i Byrådet.

Skrivelse fra Peter H.S. Kristensen medsendes til behandlingen i Byrådet.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Intet.

Bettina Nielsen og Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen


11. Lukket punkt: Anbringelser april 2014


Til toppen

Opdateret 27. marts 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach