Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 6. maj 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der på nuværende tidspunkt forventes følgende afvigelser indenfor Børne- og Skoleudvalgets områder i 2014:

På serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 2,217 mio. kr.

På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 2,637 mio. kr.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endelig klar.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor Børne- og Skoleudvalgets områder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsens behandling af 1. budgetopfølgning vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget blev orienteret om den reviderede budgetopfølgning, som Forretningsledelsen foreslår.

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets områder


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Udvalget skal drøfte forslag til temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Økonomiafdelingen foreslår at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Udvalget ønsker en gennemgang af de forskellige konti på udvalgets område.

Til toppen


5. Skolekørsel til specialklasser


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om specialkørsel fremover skal udliciteres via Nordjyllands Trafikselskab eller om det skal fortsætte i Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur har hidtil haft opgaven med at administrere, planlægge og afholde EU-licitationen af skolekørsel til specialklasserne på hhv. Heldagsskolen, Søndergades Skole, Toftegårdsskolen, Klokkerholm Skole og Dronninglund Skole samt kørsel til Specialbørnehaven Himmelblå i Dronninglund.

Kørselskoordinator i Fagenheden for Børn og Kultur har tillige siddet med bevilget kørsel fra socialrådgivere til aflastning, samvær, anden specialkørsel samt fra skolefritidsordning. Denne kørsel er passet ind i licitationskørslen omkring skolekørsel.

Den nuværende EU-licitation udløber pr. 30. juni 2014. Det betyder, at der i år skal laves en ny licitation med virkning fra den 1. august 2014. Til orientering kan det oplyses, at det ikke er muligt at lave en forlængelse af nuværende udbud, da skoleåret 2013/14 har været omfattet af tidligere udbud.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, hvilken løsningmulighed der skal være gældende for den kommende licitation.

NT - Nordjyllands Trafikselskab

Tendensen er, at flere og flere kommuner gør brug af NT´s muligheder for specialkørsel. Hvis licitation via NT vælges, er der 2 løsningsmodeller, der skal overvejes.

 1. NT laver hele licitationen, hvor de får alle nødvendige data omkring elever fra Fagenheden for Børn og Kultur og på baggrund af oplysninger laves kørelister i forhold til samkørsel ud til de forskellige skoler og udbyder kørslen eller

 2. NT modtager oplysninger fra Fagenheden for Børn og Kultur og udbyder selve kørslen. Børn og Kultur skal selv tilrettelægge kørelister med afhentningstider. Det vil kræve et edb-system (HD), og bearbejdning af oplysninger vil kræve en del ressourcer.

Ved nye bestillinger er der ved NT op til 5 dages ventetid på fastkørsel. Barnet kommer i første omgang med på variabel kørsel, som er dyrere end fastkørsel.

Fagenheden for Børn og Kultur har i samarbejde med Økonomiafdelingen udarbejdet følgende beregning og oversigt over de økonomiske konsekvenser af udbud.

Estimat på Specialskolekørsel i Brønderslev Kommune
NT model 1* NT model 2* Brønderslev 2013*
Etableringsudgifter 203.500 151.500 0
Valgfri del i model 2 52.000 0
Kørselsomkostninger 7.540.000 7.540.000 4.205.875
Administrationsbidrag 422.820 215.760 0
Personaleressourcer ** / *** 56.757 56.757 0
Licitation 0 0 0
Kørselsomkostninger i alt 8.223.077 8.016.017 4.205.875
Forudsætninger i NT's beregning
Antal børn 150 - 160
Estimat på fastkørsel 130 pr. persontur
Skoledage 200 2 ture pr. dag
Kørsel NT 7,29 pr. persontur
Kørsel kommunen 3,72 pr. persontur
Forudsætninger i Brønderslev
Personale ressourcer 20 timer pr. uge (i gns. Incl. Licitation)
Skønnet lønudgift 227.027
2013 Brønderslev Kommune
antal børn 145
Note:
* Ovenstående er beregnet med udgangspunkt i 142 børn, svarende til antallet i regnskab 2013
** Personaleressourcer er en skønnet udgift, selvom NT overtager opgave vil der fortsat være en administrativ opgave tilbage i kommunen
*** Personaleressourcer under model 1 og 2, er skønnet 3-5 timer pr. uge

Konsekvens: Hvis NT-løsningen vælges, så vil skolekørslen til specialklasser kunne træde i kraft 1. august 2015. Det betyder, at Fagenheden for Børn og Kultur skal gennemføre licitation for minimum et år gældende for skoleåret 2014/15.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der udarbejdes egen licitation for 2-3 år, idet effekten af den nye skolereform og evt. kommende ændringer af skolestrukturen endnu ikke er kendte.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser. Uanset hvilken løsning der vælges, vil det kræve administrativ opgaver løst af kørselskoordinator.

Økonomi

Økonomiafdelingen konstaterer at med udgangspunkt i regnskabstallet for 2013, har Brønderslev Kommune udfra NT's beregnings forudsætninger en udgift pr. tur på 76,43 kr. i 2013. NT har i deres forudsætninger en udgift pr. tur på 130 kr.

I budget 2014 er der afsat i alt 7.178.883 kr. til specialkørsel (incl. kørsel af børnehavebørn og skolebørn i andre kommuner, ialt 1.600.000 kr.)

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Til toppen


6. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning


Resume

Sagsforløb: MED-Sund/HAR/SS/BE/BS/ØK/BY

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland.

Udkastet fremsendes til høring og godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden:

 1. Udviklingsstrategien

 2. Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema, som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Forstærket samarbejde

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer. Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkret udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i Udviklingsstrategien (bilag 7).

Specialundervisningsområdet

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendegives der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

Fokusområder

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på ”Anbragte børn og unges uddannelse”. Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 6:
Indstilles godkendt.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Handicaprådet, 28. marts 2014, pkt. 9:

Henrik Aarup-Kristensen deltog under punktet.

Henrik gennemgik baggrunden for den kommende udviklingsstrategi.

Handicaprådet er blevet orienteret om sagen og indstiller udkastet til godkendelse.

Bettina Nielsen og Jette Dunker var fraværende med afbud.

Stedfortræderne Martin Bech og Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2014, pkt. 15:
Indstilles godkendt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Børnehaven Rømersvejs fremtid


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal i henhold til Masterplanen for Dagtilbud tage stilling til Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Sagen har været til udtalelse i Integrationsrådet, MED Børn og Kultur samt Forældrebestyrelsen.

Sagsfremstilling

I september 2011 blev det politisk besluttet at sammenlægge daginstitutionerne i Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Dagtilbudsområdet har siden beslutningen blev truffet arbejdet på at gennemføre følgende sammenlægninger:

 1. I Brønderslev by er børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade ledelsesmæssigt sammenlagt

 2. I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt

 3. I Jerslev er børnehaverne Smørhullet og Baunehøj ledelsesmæssigt sammenlagt og i Øster Brønderslev er børnehaverne Grøftekanten og Myretuen ledelsesmæssigt sammenlagt. Begge sammenlægninger er med henblik på en fysisk sammenlægning.

I henhold til Masterplanen skal der tages politisk beslutning om Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde, den 1. april 2014, at få en udtalelse fra forældrebestyrelsen, Integrationsrådet og MED-udvalget vedrørende følgende forslag:

 • Rømervejens Børnehave lukkes i 2015 i relation til det faldende børnetal. Den integrationsindsats, som børnehaven præsterer, søges bibeholdt i Børnehaven Lærkereden.

 • Indtil lukning fortsættes den nuværende fælles lederkonstruktion af Børnehaven Lærkereden og Rømervejens Børnehave

Integrationsrådet, 10. april 2014, pkt. 1:


Integrationsrådet opfordrer Børne- og Skoleudvalget til at overveje etablering af aldersintegreret institution i den nuværende vuggestue eller børnehave på Rømersvej.

Alternativt, hvis børnene skal flyttes ud i andre daginstitutioner, at det så sikres, at den kompetence og erfaring nuværende medarbejdere har fra Rømersvejens Børnehave også er til stede, der hvor børnene flyttes hen.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Udtalelse fra Forældrebestyrelse og Personalemøde med MED-status er vedlagt som bilag.

Udtalelser til sagen fra MED- udvalget for Børn og Kultur er vedlagt som bilag.

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af de modtagne udtalelser tage endelig stilling til Børnehaven Rømersvejs fremtid.

Beslutning

Udvalget drøftede de indkomne udtalelser. Udvalget fastholder, at Rømervejens Børnehave lukker den 1. august 2015.

Bilag

Til toppen


8. Kapacitetstilpasning i Jerslev


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til forslag om ændringer i børnehave og SFO i Jerslev i henhold til Masterplanen for Dagtilbud.

Sagsfremstilling

I september 2011 blev det politisk besluttet at sammenlægge daginstitutionerne i Brønderslev, Hjallerup, Jerslev og Øster Brønderslev. Dagtilbudsområdet har siden beslutningen blev truffet arbejdet på at gennemføre følgende sammenlægninger:

I Brønderslev by er børnehaverne Midgård, Hedelundsgade og Jyllandsgade ledelsesmæssigt sammenlagt.

 • I Hjallerup er børnehaverne Møllegården og Hegely ledelsesmæssigt og fysisk sammenlagt

 • I Jerslev er børnehaverne Smørhullet og Baunehøj ledelsesmæssigt sammenlagt og i ØsterBrønderslev er børnehaverne Grøftekanten og Myretuen ledelsesmæssigt sammenlagt.

Begge sammenlægninger er med henblik på en fysisk sammenlægning.

Det faldende børnetal i Jerslev medfører, at der ikke fremover er børnehavebørn nok til at kunne opretholde den nuværende struktur og drift i både afdeling Baunehøj og afdeling Smørhullet.

Derfor foreslås det, at børnehavebørnene samles ved skolen i afdeling Smørhullet og nuværende SFO Regnbuen.

Indførelse af den nye skolereform august 2014 og deraf mindre åbningstid i SFO og dermed færre børn, gør det muligt at undvære Regnbuen og dens faciliteter. Fremover vil SFO´en således kunne huses i skolens bygninger på følgende måde:

 • Børn fra børnehaveklasse til og med 2. klasse samles i eksisterende SFO afdeling Regnbuen på skolen ved at have delelokale med børnehaveklasserne.

 • Børn fra 3. klasse huses i nuværende klublokale sammen med børnene fra 4. klasse, idet børnetallet i nuværende klub forventes at falde drastisk. Børn fra 3. klasse passes fortsat på SFO vilkår og til SFO takst.

Placeringen af SFO på skolen øger muligheden for brug af skolens øvrige faciliteter såsom skolekøkken, hal og gymnastiksal.

Forslaget har været sendt til udtalelse i bestyrelser – vedlagt som bilag

Der er udarbejdet overslag over anlægsudgifter på kort og længere sigt – vedlagt som bilag

Fagenheden for Børn og Kulturanbefaler, at børnehavebørnene samles ved skolen i afdeling Smørhullet og nuværende SFO Regnbuen.

Fag MED for Børn og Kultur, 23. april 2014, pkt. 2

Fag MED for Børn og Kultur anerkender behovet for at etablere et børnecenter ved skolen, som giver gode muligheder for at udvikle det samarbejde, som allerede er i gang.

Der vil være behov for tilretninger både i forhold til børn og personale, inden børnecentret vil kunne fungere optimalt.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Fagenhedens anbefaling godkendt og processen sættes i gang. Udvalget ønsker at afvente indretningen af ude arealet ved Solstrålen set i relation til evt. frafald i tilmeldingen til SFO.

Udvalget har ikke taget stilling til ønskede ombygningsarbejder efter 1. september 2014.

Line Vanggaard Pedersen ønsker SFO bibeholdt i Regnbuen og ser gerne de øvrige bygninger og lokaler indrettet til børnehave i en overgangsperiode.

Bilag

Til toppen


9. Samdrift mellem skole/SFO og børnehave i Asaa


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget anmodes om at drøfte proces- og tidsplan for forslag om etablering af af samdrift mellem skole/SFO og børnehave i Asaa.

Sagsfremstilling

Det faldende børnetal i Asaa medfører, at der ikke fremover er børn nok til at kunne opretholde den nuværende struktur og drift i Asaa Børnehave og SFO-Rusen.

Indførelse af den nye skolereform i august 2014 og de deraf følgende ændrede åbningstider i SFO samt et forventet fald i antal SFO-børn, gør det muligt at ændre Rusen og dens faciliteter til SFO-børnene.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der arbejdes frem mod en placering af børnehavebørnene i nuværende SFO-Rusen, og at SFO-børnene fremover placeres i lokaler på skolen og i nuværende SFO-Rusen.

Der vil ved etablering af samdrift mellem børnehave og skole/SFO i Asaa være et overordnet formålat skabe en bedre og mere fleksibel udnyttelse af de tildelte ressourcer og dermed et bedre pædagogisk tilbud til børnene i Asaa.

Samdriften forventes bl.a. at bidrage til:

 • En mere sammenhængende pædagogisk indsats.

 • At skabe mere attraktive stillinger i børnehave- og SFO-delen.

 • At forbedre sammenhængskraften i lokalsamfundet.

 • At minimere ulemper ved svingninger i børnetal i årgange.

Der er udarbejdet en proces- / tidsplan (vedlagt som bilag) for indførelse af samdrift i Asaa med henblik på start af samdrift den 1. januar 2015.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at proces-/tidsplan for indførelse af samdrift igangsættes således, at MED-udvalg og forældrebestyrelser inddrages i arbejdet.

Den endelige stillingtagen til samdrift forventes jf. tidsplan fremlagt for Børne- og Skoleudvalget på ordinært møde i august.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Om konstituering på Skolegades Skole.

Formanden deltager i møde om Rammeaftaler.

Vedrørende besøgsrunde.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Klage over afslag på 11. skoleår


Til toppen


12. Lukket punkt: Aflastninger maj 2014


Til toppen

Opdateret 30. april 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer