Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 2. maj 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, men ønsker merforbruget på udsatte børn og unge behandlet som en særskilt sag på udvalgets næste møde.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Sammenhængende Børnepolitik 2017


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende udkast til tids- og procesbeskrivelse indeholdende de tre faser; politikudvikling, inddragelses- og involvering samt høring og godkendelse med henblik på politisk godkendelse af en ny Sammenhængende Børnepolitik.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen og skolechef Carsten Otte deltager under drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at Brønderslev Kommunes nuværende Sammenhængende Børnepolitik skal revideres, og at der skal foreligge en ny børnepolitik til politisk behandling i Byrådet inden udgangen af 2017.

Kommunerne har pligt til (jf. Serviceloven) at have en skriftlig sammenhængende børnepolitik. Nuværende børnepolitik er oprindeligt fra 2007 – senest evalueret og justeret i 2012. Med de seneste års mange fælles initiativer inden for Børn & Kultur er det tid til en gennemgang og revidering, så politikken fortsat kan medvirke til at spinde en rød tråd på tværs af fagområder indenfor hele børne- og ungeområdet.

Kravmæssigt er et af børnepolitikkens vigtigste elementer at beskrive sammenhængene mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at sikre en tidlig indsats. Den sammenhængende børnepolitik skal beskrive, hvordan kommunen sikrer sammenhæng mellem de forskellige sektorer, som for eksempel dagtilbud, skole og sundhedsområde samt det frivillige område og den særlige støtte til børn og unge.

En ny børnepolitik skal også fremover fungere som en overordnet paraply for hele børne- og ungeområdet, og det forudsætter, at målsætninger og strategier inden for de enkelte områder fremadrettet spejler sig mod kommunes sammenhængende børnepolitik.

Helt konkret skal en fremtidig børnepolitik således beskrive sammenhængene mellem:

 • Børnesyn
 • Perspektiverne i henhold til Udvikling i Fællesskaber
 • Elementerne i den særlige indsats Varige spor
 • Værdier og hensigter i forhold til I samspil med borgerne
 • Kommunens bærende værdier og mål inden for Kultur & Fritid

Tids- og procesbeskrivelse (bilag 1)

Det overordnede procesforløb består af følgende faser:

 1. Planlægning
 2. Politikudvikling
 3. Involvering
 4. Godkendelse

Planlægningsfasen foregår frem til Børne- og Skoleudvalgets behandling og godkendelse af tids- og procesbeskrivelsen - forventeligt 2. maj 2017. Herefter går arbejdet med udformning af et nyt politikudkast i gang. Dette arbejde varetages af en arbejdsgruppe bestående af skolechef Carsten Otte, børne- og familiechef Inge Gorm Andersen og konsulent Hanne Jakobsen.

Politisk lægges der vægt på en høj grad af inddragelse af forskellige interessenter. For tids- og procesforløbet er der planlagt et dialogforløb med forskellige interessentgruppe opdelt i fire grupperinger:

 1. Børn og forældre - specialområdet (børn og unge i henholdsvis Børne- og Familieafdelingen og UngeCenteret samt forældre til børn med funktionsnedsættelse)
 2. Børn og forældre - almenområdet (Ungerådet, de fire distriktselevråd og det Fælles rådgivende organ for skoler og dagtilbud)
 3. Foreninger og organisationer (konkret udspecificering foretages i samarbejde med Chefgruppen den 9. august 2017)
 4. Kommunale aktører (konkret udspecificering foretages i samarbejde med Chefgruppen den 9. august 2017)

Dialogforløbet har til formål at få politikudkastet drøftet og kvalificeret på så bredt et grundlag som muligt, men dialogforløbet er endvidere tænkt som et forløb, hvor politik bliver knyttet til praksis, og dermed bliver omsat og gjort konkret og handlingsorienteret. Hele inddragelsesprocessen forløber i perioden ultimo august til medio oktober 2017.

Opfølgning og revision

Som udgangspunkt følges der op på den nye Sammenhængende Børnepolitik med faste frekvenser:

 1. Hvert 2. år følges der op på de fastsatte mål og handleplaner - første gang i 2019
 2. Hvert 4. år følges der op på og revideres den samlede børnepolitik - første gang i 2021

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, atBørne- og Skoleudvalget godkender tids- og procesbeskrivelse, og at arbejdet med udviklingen af en ny Sammenhængen Børnepolitik sættes i gang.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt. Tilrettes efter de faldne bemærkninger.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Principper for én overbygning på to matrikler


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal, på baggrund af udtalelser fra skolebestyrelser og MED-udvalg, beslutte principper for én overbygning på to matrikler.

Skolechef Carsten Otte deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 29. november 2016 overbygningsstrukturen i distrikterne Brønderslev Syd og Brønderslev Nord. Udvalget besluttede, at det i den nuværende situation ikke var muligt på hensigtsmæssig vis at fortsætte processen i henhold til Strategiplanen med samling af overbygningen på en matrikel i hverken Distrikt Syd, Distrikt Nord eller Distrikt Hjallerup.

Udvalget besluttede derfor,

 • at der på baggrund af udtalelserne fra Distrikt Syd udarbejdes principper for, hvorledes der kan etableres én overbygning på to matrikler. Der indhentes udtalelse om principperne fra Distrikt Syd, Distrikt Nord og Distrikt Hjallerup
 • at elevtalsudviklingen følges løbende og status evalueres i både Distrikt Nord, Distrikt Syd og Distrikt Hjallerup senest i slutningen af 2018 således, at evt. ændringer/tilpasninger i relation til Strategiplanen kan etableres fra og med skoleåret 2019/2020

Proces vedrørende udarbejdelse af overordnede principper

I januar-februar 2017 har en gruppe skoleledere fra ledernetværket vedrørende overbygning sammen med Skoleområdet udarbejdet forslag til overordnede principper. Endvidere har skolelederne haft mulighed for at drøfte principperne med medarbejderne i overbygningerne i de pågældende skoledistrikter. På baggrund af input fra skolelederne og medarbejderne blev der udarbejdet forslag til 4 overordnede principper, som blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 7. marts 2017. Udvalget besluttede at sende principperne til udtalelse i skolebestyrelserne samt lokale MED-udvalg i de 3 skoledistrikter i perioden fra den 8. marts til den 21. april 2017.

Principper for én overbygning på to matrikler

Principperne samt baggrunden for dem fremgår af bilag 1.

Formålet med principperne er at angive en tydelig retning for, hvad ledere og medarbejdere bør arbejde på i relation til udviklingen af deres overbygningstilbud.

Nedenfor følger forslaget om 4 overordnede principper. I bilaget er principperne uddybet med lidt tekst efterfulgt af eksempler på indsatser, der kan være fremmende for at realisere princippet. Eksemplerne er tænkt som inspiration til en lokal udmøntning af principperne. Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, at det er vigtigt, at der arbejdes på at leve op til principperne ud fra de lokale kontekster.

 1. Styrkelse af de fagprofessionelles samarbejde
 2. Koordineret samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU med henblik på at styrke overgangen til samt fastholdelsen i ungdomsuddannelserne
 3. Fleksible tilbud i overbygningen, således at eleverne oplever at blive mødt med passende faglige og personlige udfordringer
 4. Elevernes stemme inddrages i udviklingen af den fælles overbygning

Udtalelser i forhold til de foreslåede principper

I bilag 2 fremgår samtlige udtalelser, der er indkommet i perioden. Udover udtalelser fra skolebestyrelser og lokale MED-udvalg er der også indkommet en udtalelse fra lærerkredsen. Det generelle billede i udtalelserne er, at der udtrykkes tilfredshed med principperne samt processen omkring udarbejdelsen af dem.

Principperne har endvidere været drøftet på FAG-Med for Børn og Kultur den 27. februar 2017, hvor beslutningen blev, at de tog principperne positivt til efterretning, idet principperne både angiver en fælles retning og samtidig giver skolerne mulighed for at sætte deres lokale præg i udmøntningen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at de vedlagte principper for én overbygning på to matrikler vedtages af Børne- og Skoleudvalget.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ferieplaner for skoleårene 2018-19 og 2019-20


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte udsendelse af vedlagte forslag til ferieplaner til udtalelse i Skolebestyrelserne.

Skolechef Carsten Otte deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

I henhold til bilag til styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommunes skoler skal der udarbejdes ferieplan, der gælder minimum for 1 skoleår udover indeværende skoleår.

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplaner for både skoleåret 2018-19 og 2019-20, som foreslås sendt til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 3. maj til den 20. juni 2017, så ferieplanerne kan blive endeligt fastlagt på møde i Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2017.

Skoleåret planlægges altid med 200 skoledage.

Bemærkninger til forslaget til ferieplan for 2019-20

I forhold til forslaget til ferieplan for skoleåret 2019-20 er der en bemærkning, som Fagforvaltningen for Børn- og Kultur lægger op til, at skolebestyrelserne forholder sig til i deres udtalelser. Det handler om, at eleverne i det konkrete forslag møder ind i skole på en fredag den 3. januar 2020. Et alternativ til dette kunne være at inddrage grundlovsdagen den 5. juni 2020, således at dette bliver en skoledag. På den måde vil eleverne kunne starte op mandag den 6. januar 2020 i stedet.

Forslag til ferieplan for skoleåret 2018-19

· Første skoledag 13. august 2018

· Efterårsferie 13. oktober – 21. oktober 2018

· Juleferie 21. december – 2. januar 2019

· Vinterferie 16. februar – 24. februar 2019

· Påskeferie 13. april – 22. april 2019

· Bededagsferie 17. maj – 19. maj 2019

· Kr. Himmelfartsferie 30. maj – 2. juni 2019

· Grundlovsdag 5. juni 2019

· Pinseferie 8. juni – 10. juni 2019

· Sommerferie (Sidste skoledag 28. juni 2019)

De nævnte dage er inklusive

Forslag til ferieplan for skoleåret 2019-20

· Første skoledag 12. august 2019

· Efterårsferie 12. oktober – 20. oktober 2018

· Juleferie 21. december – 2. januar 2020

· Vinterferie 15. februar – 23. februar 2020

· Påskeferie 4. april – 13. april 2020

· Bededagsferie 8. maj – 10. maj 2020

· Kr. Himmelfartsferie 21. maj – 24. juni 2020

· Pinseferie 30. maj – 1. juni 2020

· Grundlovsdag 5. juni 2020

· Sommerferie 27. juni 2020

De nævnte dage er inklusive.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at forslaget til ferieplaner sendes til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 3. maj til den 20. juni 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


7. Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, hvorvidt Brønderslev Kommune skal ansøge om at deltage i rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen.

Skolechef Carsten Otte deltager under drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

I bilagene fremgår vilkår og rammer for deltagelse i et rammeforsøg om en mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen.

Kommunerne og skolerne gives ved deltagelse i forsøget - inden for konkrete og afgrænsede pædagogiske indsatser - øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov; herunder muligheder for afkortning af skoledagen. Det forudsættes, at de frigivne ressourcer bliver anvendt på kvalitet i undervisningen og dermed til at igangsætte nye aktiviteter, der bidrager til elevernes læring.

For yderligere information om vilkår og rammer i forbindelse med deltagelse i rammeforsøget henvises til de vedlagte bilag.

Ansøgningsfristen for deltagelse i rammeforsøget er blevet forlænget til den 19. maj 2017.

Der er i alt 50 skoler, der får mulighed for at deltage i forsøget.

Ønsker fra Brønderslev Kommunes skoler

I Brønderslev Kommune har skolechefen været i dialog med skoledistriktslederne i de 4 distrikter i forhold til, hvorvidt de ønsker at deltage i rammeforsøget.

På den baggrund er det tilkendegivet fra Brønderslev Nord Skoledistrikt, at de ønsker at deltage i rammeforsøget.

Endelig ansøgning udarbejdes og fremsendes af fagforvaltningen til ministeriet senest den 19. maj 2017.

Forudsætningen for, at Brønderslev Nord kan ansøge om deltagelse i forsøget er, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at de sender ansøgning om deltagelse i rammeforsøget.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til hvorvidt Brønderslev Nord Skoledistrikt kan udarbejde ansøgning om deltagelse i rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Den forlængede frist er 16. maj.

Udvalget godkender, at Brønderslev Nord Skoledistrikt ansøger om deltagelse i rammeforsøget.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning fra Hjallerup Børnehave om godkendelse til 59 børn


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte ansøgning om udvidelse af normering af børn i børnehaven fra 54 til 59 børn.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 3. marts 2015 en børnenormering på 50 børn med mulighed for en overbelægning på 9 børn. Børne- og Skoleudvalget godkendte efterfølgende den 2. februar 2016 en børnenormering på 54 børn med mulighed for yderligere at indskrive 5 børn i en kortere periode defineret som månederne april, maj, juni og juli.

Hjallerup Børnehave søger nu om godkendelse til at rumme 59 børn hele året.

Plan og Miljø har behandlet ansøgningen og givet byggetilladelse til at benytte kælderen til ophold af max. 10 børn under opsyn af en medarbejder.Plan og Miljø har endvidere konkluderet, at bygningens størrelse og beskrivelsen af, hvordan den er udnyttet gør, at det ønskede børnetal på 59 kan lade sig gøre.

I forbindelse med godkendelse af Hjallerup Børnehave (som privat institution) i 2014 har Sparekassen Vendsyssel fremsendt driftsgaranti på 682.750 kr., svarende til 50 børn.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Hjallerup Børnehave godkendes med normering på 59 børn hele året under forudsætning af, at der fremsendes ny driftsgaranti svarende til budget til 59 børn.

Personale

Ingen.

Økonomi

Den 17. juli 2015 blev der stillet en garanti på 682.750 kr. På bagrund af Hjallerup Børnehaves budget for 2017 og stigningen i antal børn, skal der stilles en garanti på 943.779 kr., svarende til 3 måneders driftsudgifter. Der skal således stilles yderligere 261.029 kr. i driftsgaranti.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at den nye beregnede driftsgaranti stilles.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om kommunal arrangeret frokostordning i Børnehuset Brundur


Resume

Sagsforløb: BS

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Brundur har sendt ansøgning om, at der etableres en kommunalt arrangeret frokostordning.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokost måltid alle hverdage. Hvert andet år har forældrebestyrelsen mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 29. november 2016 spørgsmålet vedrørende fravalg af frokostordninger i daginstitutionerne. Alle 15 forældrebestyrelser / daginstitutioner fravalgte en kommunal arrangeret frokostordning. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Brundur meddelte til gengæld, at de ønskede at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Børne- og Skoleudvalget tog dette til efterretning.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Brundur har nu fremsendt anmodning om, at der etableres en kommunalt arrangeret frokostordning. Dermed ønsker de alligevel ikke at fravælge et kommunalt arrangeret frokostmåltid. Frokostmåltidet ønskes produceret i Børnehuset, hvor der i forvejen produceres mad til vuggestuebørnene.

Frokostordningen vil jævnfør dagtilbudsloven gælde for alle børnehavebørnene i Børnehuset. Taksten/forældrebetalingen for et frokostmåltid i 2017 er fastlagt til 531 kr. pr. måned og opkræves særskilt. Der kan ansøges om friplads efter gældende regler.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at ansøgningen imødekommes og at der etableres et kommunalt arrangeret frokostmåltid i Børnehuset Brundur med virkning fra den 1. august 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen imødekommet.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Rapport vedr. afgørelser fra Ankestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BE/DIR/BS/ÆO/SS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2016. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune har en lavere omgørelsesprocent end resten af landet på de af kommunens afgørelser, der indklages til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager. Heraf er 102 afgørelser stadfæstet, i 23 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 15 tilfælde er sagen blevet hjemvist, i 13 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2016 modtaget 180 klager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 153 sager.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 13 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven.

Kommunes afgørelse er blevet stadfæstet i 8 af sagerne. I 2 sager er kommunes afgørelser blevet ændret. I 3 sager er sagen blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der er i 2016 afgjort 27 klager inden for LAS.

Heraf er 4 af klagerne blevet omgjort af Ankestyrelsen, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 2 sager er blevet afvist. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelser.

I begge sager, er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 53 klagesager.

Heraf er én af klagerne blevet afvist. I 11 af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen. For de resterende sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunes afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 46 klagesager.

Heraf er 4 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 3 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 7 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. I 4 sager er blevet afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunes afgørelse blevet stadfæstet i 5 af sagerne. I 2 sager er afgørelsen blevet ændret. 1 sag er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 1 sag er blevet afvist af Ankestyrelsen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2017, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Direktionen, 6. april 2017, pkt. 7:

Til efterretning.

Tilfredsstillende, at vi ligger under landsgennemsnittet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget finder opgørelsen for udsatte børn og unge meget tilfredsstillende.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Besøg hos Verdensklassen er aflyst.
Beslutning
 • Om tilbud til deltagelse i projekt om at løfte elever med under 4 i dansk og matematik.
 • Om partnerskab på dagtilbudsområdet i KL-regi
 • Om møde med Lærerkreds og BUPL
 • Ønske om fællesmøde i juni med Beskæftigelsesudvalget om kvartalsrapport fra UU og ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse”.

Til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen

Opdateret 4. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer