Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 14. januar 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Udkast til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Staben for Service sender udkast til forretningsorden for Børne og Skoleudvalget til drøftelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser for indkaldelse, mødeledelse, underudvalg mv.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af regnskab 2012 for opholdsstedet Ryttergården


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende regnskab 2012 for opholdsstedet Ryttergården, V. Thorupvej 3, 9330 Dronninglund.

Sagsfremstilling

Regnskabets hovedtal er følgende:

Regnskab Budget Forskel Forskel i %
Indtægter 4.008.778 10.210.464 - 6.201.686 - 60,7
Personale - 3.405.074 - 7.603.760 4.198.686 55,2
Ejendom - 602.140 - 718.379 116.239 16,2
Øvrige udgifter - 794.967 - 1.402.135 607.168 43,3
Resultat - 793.403 486.190 - 1.279.593 - 12,5

Der er et underskud på 793.403 kr. og pr. 31. december 2012 en positiv egenkapital på 2.306.327 kr.

Den interne skole har i 2012 præsteret et underskud på 93.314 kr. og har pr. 31. december 2012 en negativ egenkapital på 280.217 kr.

Samlet set har Fonden Ryttergården et underskud i 2012 på 886.717 kr. og pr. 31. december 2012 en egenkapital på 2.026.110 kr.

Fondens bestyrelse har meddelt, at driften af den interne skole bringes til ophør senest 1. august 2013.

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling foreslår, at det accepteres, at årets underskud overføres til egenkapitalen.

Der er forventning om investering i køkken og ejendom. Bliver denne investering ikke aktuel, vil der fra GOT blive truffet afgørelse om at dele af egenkapitalen skal anvendes til nedbringelse af opholdsbetalingen i kommende år. Det er 1.992.704 kr. af egenkapitalen, der henstår til disse 2 formål. Vurdering af, hvorvidt der skal anvendes midler fra egenkapitalen til nedbringelse af takst, afventer eventuel stabilisering af fondens drift i 2013.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender regnskab 2012 for opholdsstedet Ryttergården.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Godkendelse af budget 2014 for opholdsstedet Vangkærsvej


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende budget 2014 for opholdsstedet Vangkærsvej, Vangkærsvej 54, 9740 Jerslev.

Sagsfremstilling

Taksten pr. måned for 2014 fastsættes til 74.540 kr. for 6 pladser.

Der er tale om et årligt budget på 5.098.554 kr. og en personalenormering på 8,20 fuldtidsstillinger.

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har gennemgået budgetforslaget og anbefaler godkendelse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2014 for opholdsstedet Vangkærsvej.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


6. Godkendelse af budget 2014 for opholdsstedet Højbo


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal godkende budget 2014 for opholdsstedet Højbo, Højenvej 34, 9700 Brønderslev.

Sagsfremstilling

Taksten pr. måned for 2014 fastsættes til 59.831 kr. for 4 pladser.

Der er tale om et årligt budget på 2.728.272 kr. og en personalenormering på 5,0 fuldtidstillinger.

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har gennemgået budgetforslaget og anbefaler godkendelse.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender budget 2014 for opholdsstedet Højbo.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Udviklingsstrategi 2015 i forhold til rammeaftalerne for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at godkende forslag om indmelding til Udviklingsstrategi 2015 i forhold til rammeaftalerne for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Indmeldingerne handler om Brønderslev Kommunes:

 1. vurdering af udvikling af målgrupper inden for børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser, herunder sindslidelse og kognitive forstyrrelser. Fagenheden vurderer uændret udvikling undtagen for så vidt angår børn og unge med psykosociale problemer og øvrige svære sociale problemstillinger, hvor der ventes et stigende antal.

 1. forventede behov for tilbudstyper inden for følgende tilbud:

  • specialbørnehaver

  • døgntilbud til børn og unge

  • aflastningstilbud til børn og unge

  • øvrig specialundervisning og rådgivning til børn og unge

Fagenheden vurderer uændret behov.

 1. forventet efterspørgsel inden for specialundervisningsområdet på følgende områder:

  • undervisningstilbud til børn og unge under 18 år på Center for Døvblindhed og Høretab

  • tilbud på Institut for Syn og Hørelse

Fagenheden vurderer stort set uændret efterspørgsel.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender forslag til indmelding til Udviklingsstrategi 2015 i forhold til rammeaftalerne for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Strategisk samarbejdsaftale mellem Brønderslev Gymnasium og Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til strategisk samarbejdsaftale mellem Brønderslev Gymnasium og Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrunden for indgåelse af aftalen er, at man i Brønderslev Kommune er meget bevidste om, at uddannelse er vigtigt for den enkelte unges udvikling og fremtidsmuligheder og samfundet som helhed.

Formål med aftalen:

Parterne ønsker gennem samarbejdet at bidrage til, at minimum 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsudannelse samt videreudvikle Brønderslev Gymnasium som en attraktiv ungdomsuddannelse og arbejdsplads i kommunen.

Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 måneds skriftlig varsel.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udvalget godkender forslag til strategisk samarbejdsaftale mellem Brønderslev Gymnasium og Brønderslev Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker, at der snarest tages kontakt til Dronninglund Gymnasium om indgåelse af lignende aftale.

Bilag

Til toppen


9. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2014-2017


Resume

Sagsforløb: MT/SS/BS/FK/BE/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2014-2017.

Udvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri

5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Byrådet vedtog i sit konstituerende møde den 12. december 2013, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

Miljø- og Teknikudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Udvalget bedes udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2014-2017.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Repræsentant/medlem: Peter H.S. Kristensen

Stedfortræder : Knud Pedersen

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
 1. Social-, Børne- og Integrationsministeren meddeler, at det særlige tema til rammeaftalerne for 2015 bliver anbragte børn og unges undervisning/uddannelse.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Anbringelse januar 2014


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer