Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 9. september 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2013 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2013.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på et enkelt område, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1207 af 9. oktober 2013 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis”.

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandles seriøst”.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkning vedrørende merudgifter til voksne efter Servicelovens § 100, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden:

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området, som bl.a. kan henføres til manglende revurdering i sagerne. Vi anbefaler derfor, at der tilrettelægges procedurer til sikring heraf fremadrettet”.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til besvarelse af Revisionens bemærkning:

Der er en tids- og handleplan under udarbejdelse. Denne er indeholdende en revurdering af alle sager med henblik på sikring af, at det tydeligt fremgår af den enkelte sag, hvordan de bevilgede/udbetalte merudgifter er sandsynliggjort og beregnet samt hvilke faglige begrundelser, der er anvendt, herunder hvordan disse er relateret til borgers funktionsnedsættelse eller langvarige kroniske lidelse.

Tids- og handleplanen indeholder endvidere en procedurebeskrivelse indeholdende ovennævnte, samt sikring af kontinuerlig revurdering af sagerne.

Strukturerede og løbende kvalitets-og ledelsestilsyn for området indgår ligeledes i handleplanen.

Tids- og handleplanen forventes færdig og under implementering primo oktober måned.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2013 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

 • Årsregnskabet for 2013 herefter endeligt godkendes.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. september 2014, pkt. 6:

Forretningsledelsen udtrykker tilfredshed med det samlede billede af revisionsberetningen.

Vedr. bemærkningerne om låntagning skal det understreges, at bemærkningen henfører til lånerammen for 2013 som først er hjemtaget i 2014. Da kommunen endnu ikke har hjemtaget lån, som vedrører 2014, og som kommunen ifølge lånebekendtgørelsen er berettiget til, har kommunen altså ikke på noget tidspunkt haft hjemtaget større lån i 2014, end den samlet set har låneramme til i 2014.

De 3 anlægsregnskaber der burde have været søgt tillægsbevillinger til er:

 • Naturvidenskabelige lokaler

 • Skolegades Skole

 • Salg af Risagerlund

De 2 sidste er endnu ikke afsluttet med et endeligt anlægsregnskab, og vedr. Risagerlund er salgsindtægten indgået i 2014 i stedet for som forudsat i 2013.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Revision af styrelsesvedtægten på skoleområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I henhold til folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Jf. § 41 stk. 3, optages i et bilag de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Der er udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt samt bilag på baggrund af dels ændret lovgivning på skoleområdet samt de lokale politiske beslutninger, der er truffet forud for implementering af folkeskolereformen.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet sender forslag til styrelsesvedtægt samt bilag i høring i skolebestyrelserne i perioden fra 17. september til 10. oktober 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Forslaget sendes til udtalelse med tilretninger.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om kompetenceudvikling på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Fagenheden for Børn og Kultur har udarbejdet plan for kompetenceudvikling på skoleområdet i Brønderslev Kommune for skoleåret 2014-2015.

Planen fremsendes til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Der har som led i implementering af skolereformen og de øvrige lokale mål for skolevæsenet været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med input til en kompetenceudviklingsplan.

Arbejdsgruppen, der bestod af repræsentanter fra skolelederne, afdelingslederne samt fællestillidsrepræsentanterne for lærerne, pædagogerne og pædagogmedhjælperne, mødtes første gang i januar 2014 og har afholdt en række møder frem til marts 2014.

Forskellige anbefalinger har været drøftet i relation til de overordnede mål. På baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen, er der udarbejdet vedhæftede dokument, som beskriver de kompetenceudviklingsindsatser, der sættes i gang i skoleåret 2014-15. Derudover ønsker arbejdsgruppen, at der bliver uddannet vejledere på skolerne i relation til opbygning af ressourcecentre.

I skoleåret 2014-2015 igangsættes følgende kompetenceudviklingsforløb:

 • Udvikling I Fællesskaber

 • Faglig kompetenceudvikling af lærerne (håndværk og design samt indskolingsengelsk)

 • Kursus for nye medarbejdergrupper i skolen (pædagoger, der skal varetage understøttende undervisning)

 • Kursus for børnehaveklasselederne

 • ICDP på skoleområdet

 • Kompetenceudvikling for lederne

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Oprettelse af friskole/privat grundskole i Serritslev


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v., § 8 skal oprettelse af en fri grundskole anmeldes for Byrådet i skolekommunen og til Ministeriet for Børn og Undervisning.

Sagsfremstilling

Initiativgruppen for projekt "Serritslev Ny Skole" har i henhold til § 8 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. sendt anmeldelse om oprettelse af friskole/privat grundskole omhandlende projekt "Serritslev Ny Skole".

Anmeldelse og depositum er endvidere sendt til Undervisningsministeriet, den 11. august 2014.

Fagenheden for Børne og Kultur anbefaler, at anmeldelsen tages til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


8. Lukket punkt: Anbringelse - september 2014


Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach