Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 2. juni 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Prioritering af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Børne - og Skoleudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2015, pkt. 3:

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Bettina Nielsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets behandling den 2. juni 2015:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Udvalget kan i ikke prioriteret rækkefølge pege på afdækningsforslag nr. 1, 4, 9, 13 og 16.

Vedrørende forslag 16 er hele udvalget enige om at pege på 2,4 mio. kr. på anbringelser.

Udvalget ønsker afdækningsforslag 2 delt i Heldagsskole og Erhvervsklasse og afdækningsforslag 8 belyst med en model, hvor ledelsen ligger i SFO-regi.

Udvalget ønsker, at forslag 14 og 15 ikke bringes i spil.

Sagen drøftes igen på udvalgets møde i august.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til ny skolestruktur pr. august 2016


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag til ny skolestruktur pr. august 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til ny skolestruktur i Brønderslev Kommune er udarbejdet på baggrund af Byrådets godkendelse af strategiplanen på skoleområdet den 3. september 2014.

Det overordnede mål med den nye skolestruktur er at styrke det kommunale skolevæsen ved fortsat at sikre en høj faglighed og kvalitet på de kommunale skoler og samtidig skabe stabilitet på undervisningsstederne i en periode under de nuværende kendte forudsætninger. Det sker med en opmærksomhed på udfordringen med faldende børnetal i de kommende år. I bilag 1 fremgår oversigt over den forventede udvikling i elev- og klasseantal samt en oversigt over børnetallene i de forskellige skoledistrikter. Som det ses, falder elevtallet de kommende år på skoleområdet.

Vedlagte bilag indeholder desuden en samlet beskrivelse af forslag til ny skolestruktur pr. 1. august 2016.

Processen vedr. forslaget til ny skolestruktur

I forbindelse etablering af større skoledistriker vil der reelt være tale om skolenedlæggelse af alle skoler og oprettelse af nye skoler pr. 1. august 2016. Derfor anvendes bekendtgørelsen om nedlæggelse af skoler (”BEK nr. 700 af 23/06/2014”), hvilket betyder, at forslaget skal i offentlig høring og til udtalelse i skolebestyrelserne.

I vedlagte bilag fremgår den tidsplan, som Børne- og Skoleudvalget har godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen. Jævnfør tidsplanen skal Byrådet den 18. september 2015 træffe endelig beslutning om ny skolestruktur pr. 1. august 2016.

Efter Byrådets godkendelse af den overordnede strategiplan den 3. september 2014 har der været dialogmøder med elever, bestyrelsesrepræsentanter og andre interessenter samt borgermøder.

Strategiplanens overordnede områder

Strategiplanen indeholder forskellige forslag til udviklingen af skoleområdet inden for følgende 3 hovedoverskrifter:

1) Styrkelse af skoledistrikterne

2) Udvikling af overbygningen

3) Styrkelse af inklusionsindsatsen

Inden for hvert af områderne er der i vedlagte bilag beskrevet forslag til strukturelle ændringer.

Her følger i oversigtsform de forskellige forslag, der er beskrevet i bilaget samt Fagenheden for Børn og Kulturs forslag inden for hvert af områderne.

Styrkelse af skoledistrikterne

Det fremgår i vedlagte bilag, at der ved etablering af større distrikter vil være både faglige, pædagogiske og ressourcemæssige argumenter for at etablere større skoledistrikter.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 14. april 2015 forskellige scenarier for styrkelse af skoledistrikterne. På baggrund at mødet har fagenheden udarbejdet vedlagte bilag, hvor der er beskrevet fordele og ulemper ved de forskellige scenarier.

Uanset hvilket scenarie der vælges, så vil der blive tale om oprettelse af 4 skoledistrikter i kommunen.

Fagenheden for Børn og Kultur, foreslår at der oprettes følgende 4 skoledistrikter pr. 1. august 2016:

Distriktsnavn

Bestående af følgende nuværende distrikter

Dronninglund

Dronninglund, Asaa (inkl. tidligere Agersted distrikt).

Hjallerup

Hjallerup, Klokkerholm og Flauenskjold.

Brønderslev Nord

Hedegårdsskolen, Thise Skole og Toftegårdsskolen (inkl. tidligere Serritslev distrikt)

Brønderslev Syd

Skolegade Skole, Søndergades Skole og Øster Brønderslev Centralskole

Det foreslås endvidere, at der fortsat tilbydes undervisning i 10. klasse på henholdsvis Hedegårdsskolen og Dronninglund Skole.

Udvikling af overbygningen

I strategiplanen er der skitseret forskellige muligheder for udvikling af overbygningen (7. - 9. klasse)

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 14. april 2015, at der skulle beskrives fordele og ulemper ved etablering af en fælles overbygningsskole i Brønderslev by. Disse fremgår af vedlagte bilag. Endvidere er der i bilaget beskrevet fordele og ulemper ved den model, der indeholder én overbygningsskole i hvert af de nye distrikter.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår på baggrund af ovenstående beskrevne fordele og ulemper fra vedlagte bilag, at der principielt besluttes, at der i hvert af distrikterne skal arbejdes for at samle overbygningseleverne på ét undervisningssted.

Der er på kort sigt en udfordring med at håndtere dette lokalemæssigt, men som det fremgår af tabellen på side 4 i vedlagte bilag, vil der blive ledig kapacitet i løbet af de næste 2-4 år.

Det betyder, forudsat at man vælger at etablere de skoledistrikter som beskrevet under 5.1.1, at:

 • Overbygningen på Klokkerholm flyttes til Hjallerup Skole i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningen på Toftegårdsskolen flyttes til Hedegårdsskolen i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningen på Asaa Skole flyttes til Dronninglund Skole i takt med, at der bliver lokalekapacitet til det
 • Overbygningerne på Søndergades og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted i takt med, at der bliver ledig lokalekapacitet til det

Styrkelse af inklusionsindsatsen

3. hovedområde i strategiplanen beskriver bl.a., at der er behov for at tage stilling til placeringen af Heldagsskolen, både rent fysisk samt organisatorisk og ledelsesmæssigt.

En af anbefalingerne fra analyse af den vidtgående specialundervisning i Brønderslev Kommune fra 2012 er, at alle specialundervisningstilbud placeres i tilknytning til almenskolerne for bedre at kunne understøtte en hensigtsmæssig dynamik imellem specialtilbud og almenskole.

Det er aktuelt kun Heldagsskolen, som ikke er placeret i tilknytning til eller organiseret under en almenskole. Af den godkendte strategiplan fremgår det, at der skal træffes beslutning omkring skolens placering og organisering i forbindelse med behandlingen af strategiplanen.

I forhold til Heldagsskolen, der i dag er en selvstændig specialskole, skitseres her 2 løsningsmuligheder.

a) Heldagsskolen fortsætter som selvstændig skole

b) Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud

Forslag B indebærer, at Heldagsskolens navn ændres til Heldagsklassen samt at det organisatorisk og ledelsesmæssigt lægges ind under et af de nye skoledistrikter, i første omgang som et undervisningssted placeret på matriklen i Øster Hjermitslev. Dette giver mulighed for, at Heldagsklassen senere hen kan flyttes rent fysisk til et af de undervisningssteder, der er i det pågældende distrikt.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslag B vælges. Det betyder at Heldagsskolen nedlægges som en selvstændig skole og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Konkret foreslås det, at Heldagsskolen organisatorisk og ledelsesmæssigt lægges ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres; i det skitserede forslag i Brønderslev Nord distriktet.

Opmærksomhedspunkter vedr. implementering af ny skolestruktur

Igennem temamøder for ledelserne, dialogmøde med bestyrelser m.fl., borgermøde samt indkomne udtalelser i processen, er Børne- og Skoleudvalget og Fagenheden blevet gjort opmærksom på en række forhold, der skal drøftes og besluttes i forbindelse med implementeringen. Nogle forhold er afledt af lovgivningen, mens andre forhold er afledt at de input, der er kommet i inddragelsesprocessen.

Det er fagenhedens vurdering, at der efter beslutningen om en ny skolestruktur vil være behov for en grundig tilrettelagt implementeringsproces i dialog med alle berørte parter. Processen forventes at forløbe i efteråret 2015 og foråret 2016.

I vedlagte bilag fremgår nogle af de opmærksomhedspunkter, der skal være efter beslutningen om en ny skolestruktur er truffet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at:

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra 1. august 2016
 • der pr.1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Dronninglund undervisningssted samt Hedegårdsskolens undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

FAG MED Børn og Kultur, den 21. maj 2015:

Der er opbakning til de overordnede tanker, og der ønskes en god inddragende proces i forbindelse med implementering af den nye struktur.

Personale

Det kan forventes, at enkelte ledere og medarbejdere vil skulle skifte ansættelsessted

Beslutning

Udvalget indstiller til Byrådet, at

 • alle kommunale folkeskoler i Brønderslev Kommune nedlægges med virkning fra 1. august 2016
 • der pr.1. august 2016 oprettes 4 nye skoledistrikter som beskrevet i sagsfremstillingen.
 • der i hvert af de 4 nye skoledistrikter skal være undervisning i overbygningen på ét af undervisningsstederne. Overbygningerne på Klokkerholm Skole, Toftegårdsskolen og Asaa Skole flyttes til hhv. Hjallerup undervisningssted, Dronninglund undervisningssted samt Hedegårdsskolens undervisningssted i takt med, at lokalekapaciteten tillader det de pågældende steder. Overbygningerne på Søndergades Skole og Skolegades Skole samles på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.
 • Heldagsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2016 og oprettes som et specialklassetilbud på lige fod med kommunens øvrige specialklassetilbud. Heldagsskolen lægges med virkning fra samme dato organisatorisk og ledelsesmæssigt ind under det distrikt, hvor Hedegårdsskolen placeres. Endvidere skifter den navn til Heldagsklassen.

Bilaget tilrettes med udvalgets bemærkninger.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om godkendelse af privat børnehave i Agersted


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning fra Agersted Friskole om godkendelse af den private Fribørnehave i Agersted.

Sagsfremstilling

Agersted Friskole har sendt ansøgning om godkendelse af den private Fribørnehave i Agersted med virkning fra den 1. august 2015. Der søges om godkendelse til 40 børn fra 2 år og 9 mdr.

Byrådet godkendte den 18. marts 2015 salg af bygningerne (skole og landsbyordning) til Agersted Friskole.

Agersted Fribørnehave er planlagt etableret ide bygningsmæssige rammer som landsbyordningen benytter i dag.

Byrådet har den 6. marts 2008 godkendt kriterier for godkendelse af private institutioner jf. dagtilbudsloven § 19, stk. 4.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalgsformanden bemyndiges til at godkende ansøgningen, når alderskriteriet er yderligere belyst.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om godkendelse af privat børnehave på Rømersvej i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at tage stilling til ansøgning om godkendelse af den private børnehave "Stjernestunden" på Rømersvej i Brønderslev by.

Sagsfremstilling

Børnehuset Stjernestunden har fremsendt ansøgning om godkendelse som privat børnehave med virkning fra den 1. august 2015. Der søgers om godkendelse til 48 børn i alderen 3-6 år.

Økonomiudvalget godkendte den 22. april 2015 salg af Børnehaven Rømersvej til privat investor med henblik på drift af privat børnehave. Børnehuset Stjernestunden er planlagt etableret i disse bygningsmæssige rammer.

Byrådet har den 6. marts 2008 godkendt kriterier for godkendelse af private institutioner jf. dagtilbudsloven § 19, stk. 4.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Ny forebyggende indsats på dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om indsatsen Familie GPS'en (Grib Potentialet Sammen).

Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet etablerer en ny indsats, som er et tilbud til en udvidet forældrevejledning for familier med børn i alderens 3-6 år. Mange forældre søger vejledning hos dagtilbuddets personale i dagligdagen, og dagtilbudsområdet vil derfor gerne tilbyde en udvidet forældrevejledning.

Familie GPS'en er et frivilligt tilbud til forældre med børn i trivsel og børn i faldende trivsel jævnfør Brønderslev Kommunes Børnelineal.

Familie GPS'en tager desuden afsæt i inklusionsindsatsen Udvikling i fællesskaber, hvor den systemiske tænkning understøtter at barnets og forældrenes perspektiv, i højere grad bliver inddraget i samspillet dels med andre forældre og børn og dels med det pædagogiske personale i Familie GPS'en.

Indsatsen forankres som en del af Støtteteamets funktion og GPS medarbejdere er støttepædagoger og pædagoger fra børnehaverne. Medarbejdere i Familie GPSen, samt en ambassadør fra hver institution vil gennemgå et uddannelsesforløb i Marlboroughmetoden, som bygger på en systemisk tænkning. Her vejleder man forældrene til, sammen med børnene, at skabe forandringer i deres samspil.

Indsatsen etableres foreløbigt i form af et tilbud i øst, men der tænkes udvidelse til yderligere et tilbud i vest, såfremt der er behov for dette.

Familie GPS'en starter op i november 2015 og evalueres i august 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Serviceniveau på området for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS/BE/HAR/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget skal godkende revideret udkast til Serviceniveau på området for udsatte børn og unge.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgetsamt Beskæftigelsesudvalget besluttede på fællesmøde den 13. januar 2015, at de politisk vedtagne serviceniveauer skulle revideres og justeres.

Nyt forslag til politisk beslutning er færdiggjort og klar til Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets stillingtagen. Det bemærkes, at de niveauer der er beskrevet nedenfor er udgangspunkt og retningsgivende. Der skal ved enhver sag/ansøgning foretages en individuel vurdering før der træffes en afgørelse.

Ændringerne er for en dels vedkommende sket på baggrund af lovgivningsmæssige ændringer. Det gælder særligt for bestemmelserne i §§11.3 og 11.7 – omhandlende den forebyggende indsats. Der vil med al sandsynlighed også ske ændringer i disse bestemmelser indenfor den nærmeste fremtid. Der afholdes i efteråret kurser i konsekvenserne for ændringerne.

En væsentlig ændring er også bestemmelsen om personkredsen til efterværn i form af fortsat anbringelse i familiepleje. Personkredsen omfatter nu også unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceniveauet foreslås ændret således, at aflastningsophold til børn/unge med varig funktionsnedsættelse, som udgangspunkt sænkes fra 75-90 døgn til 60 døgn årligt. Det svarer til 5 døgn månedligt, svarende til niveauet på området for udsatte børn og unge.

Det foreslås videre, at aflastning til forældre som følge af deres barns/unges funktionsnedsættelse reduceres til 48 døgn årligt fra tidligere 60 døgn årligt.

Reduktion af timetal til fast kontaktperson foreslås ændret fra 4-9 timer ugentligt til 1-5 timer ugentligt.

Som noget nyt er der lavet en beskrivelse af vedligeholdende træning til børn/unge med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der vil typisk være tale om fysioterapeutisk træning. Det foreslås, at forløbene jævnfør serviceniveauet kan bevilges for et ½ år ad gangen og så længe der på baggrund af en faglig vurdering skønnes at være behov.

Forslag til reviderede serviceniveauer i deres fulde længde, intern instruks omkring §§41 og 42 samt en nyligt udarbejdet skrivelse til plejefamilier fremgår af bilag. Dette skriv skal tydeliggøre de forhold, hvorunder plejefamilierne ansættes i Brønderslev Kommune herunder også rammer for, hvilke ekstraomkostninger man som plejefamilie kan forvente at få dækket.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det reviderede serviceniveau indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
 • Oversigt over antal børn i dagtilbud i ferierperioden - bilag vedhæftet.
Beslutning
 • Indvielse af Galaksen fredag den 19. juni kl. 13.00
Bilag

Til toppen

Opdateret 3. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach