Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 1. december 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Status vedrørende den kommunale dagpleje


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget får en orientering om status på den kommunale dagpleje.

Sagsfremstilling

Den kommunale dagpleje har udarbejdet statusnotat vedrørende antallet af børn, indsats/udvikling, tilsyn og gæstehus.

Statusnotat vedlægges til udvalgets orientering, og dagplejeleder Jonna Østenkær deltager i mødet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Optimering af tilsynet med de private børnepassere


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget skal tage stilling til optimering af tilsynet med de private børnepassere.

Sagsfremstilling

Med baggrund i en stigning i antallet af private børnepassere og et ønske om et mere fokuseret tilsyn med det enkelte barn har fagenheden udarbejdet forslag til optimering af tilsynet med de private børnepassere.

Børne- og Skoleudvalget fastsatte i 2008 en ramme på 300 timer årligt til godkendelse og tilsyn med private børnepassere. Tilsynet omfattede kontrol med antallet af børn, kontrakter og overholdelse af godkendelsesgrundlag.

Rammen for tilsynet er ikke blevet reguleret siden 2008.

Antallet af private børnepassere er steget fra 30 i 2008 til 42 i november 2015 og på den baggrund har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet forslag til en optimering af tilsynet fra 300 timer årligt til 1924 timer årligt.

Dette vil udover kontrol med antallet af børn, kontrakter og overholdelse af godkendelsesgrundlag også muliggøre et tilsyn om det enkelte barns udvikling, læring og trivsel.

Opgaven vedrørende optimering af tilsynet i forhold til de private børnepassere vil kunne varetages af tilsynsførende pædagoger i den kommunale dagpleje, idet tilsynsopgaven her er reduceret som følge af det faldende børnetal.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslag om optimering af tilsynet med de private børnepassere godkendes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker en konkretisering på indhold og kroner både for det kommunale og privat tilbud.

Sagen behandles igen på januarmødet.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


5. Udmøntning af rammebesparelse ved udvidet tilbud om alternativ dagtilbudsplads i daginstitution og SFO i ferier m.v.


Resume

Sagsforløb: MED Børn og Kultur/BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte udarbejdet forslag til udmøntning af rammebesparelse på 500.000 kr. ved udvidet tilbud om alternativ dagtilbudsplads i daginstitution og SFO i ferier m.v., hvor der er lav belægning.

Sagsfremstilling

I budget 2016 er der fastlagt en rammebesparelse ved ferielukning på 250.000 kr. i daginstitutionsområdet og 250.000 kr. i SFO-området.

Med henblik på udmøntning af besparelsen foreslår fagenheden for Børn og Kultur udvidet tilbud om alternativ dagtilbudsplads på følgende tidspunkter:

 • Uge 29 og 30
 • Uge 42
 • Mellem jul og nytår
 • Uge 8
 • Påskeferien
 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag

Med udgangspunkt i de fire nye skoledistrikter udarbejdes plan for etablering af en alternativ dagtilbudsplads i henholdsvis daginstitutionsområdet og SFO-området.

I hvert område etableres 1 (om nødvendigt 2) alternativ(e) dagtilbudsmulighed(er) i både daginstitutionsområdet og SFO-området. Der skal så vidt muligt følge en pædagog med fra hver institution/SFO. Der vil i de mindre byområder dog fortsat være mulighed for fælles samkøring mellem børnehaver og SFO.

Børn fra specialgrupperne i Børnehuset Himmelblå og vuggestuebørnene fra Vuggestuen Himmelblå / Børnehuset Petra forbliver i egen institution.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender fagenhedens forslag om udmøntning af rammebesparelse.

Personale

Lønsummen reduceres med 500.000 kr. med en tilsvarende personaletilpasning.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15


Resume

Sagsforløb: IR/FK/BE/BS/SS/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til endelig boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

Sagsfremstilling

Kuben fremsender forslag til endelig boligsocial helhedsplan for Boligforeningen P.M., afdeling 1, 11 og 15.

I sommeren 2013 udløb Landsbyggefondens støtte til den daværende boligsociale indsats i Boligforeningen P.M.’s afdeling 11, påbegyndt i 2008. Herefter og frem til ultimo 2015 har helhedsplanens aktiviteter været bibeholdt og fortsat med resterende midler givet i støtte fra Landsbyggefonden samt midler fra Boligforeningen P.M. Nærværende helhedsplan omfatter Boligforeningen P.M.’s afdeling 1, 11 og 15. Samtidig er en fysisk renovering af afdeling 11 tilendebragt i efteråret 2013, hvorfor afdelingen nu fremstår gennemrenovereret med attraktive og moderne boliger til såvel unge som børnefamilier og ældre.

For at sikre et langsigtet og bæredygtigt løft af afdeling 11, og for at dette ligeledes spreder sig, vurderes det hensigtsmæssigt, at den tidligere/nuværende boligsociale indsats i afdeling 11 fortsættes med en boligsocial indsats, der foruden afdeling 11 også omfatter boligforeningens afdeling 1 og 15. Hertil kommer, at det også skønnes hensigtsmæssigt, at den fysiske indsats i afdeling 11 går hånd i hånd med en boligsocial indsats, så det sikres, at beboerne styrkes ressourcemæssigt, og der skabes større mulighed for, at nye ressourcestærke beboere tiltrækkes.

Helhedsplanen fokuserer på aktiviteter inden for tre overordnede indsatsområder:

 • Børn, unge og familie
 • Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
 • Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Den boligsociale helhedsplan og dens aktiviteter er baseret på et tæt samarbejde med Brønderslev Kommune og samarbejdsrelationer med en række frivillige foreninger. Her er der allerede interesseretilkendegivelser og underskrevne samarbejdsaftaler.

Der nedsættes en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførelsen af den boligsociale helhedsplan, og derudover får følgende ansvarsområder:

 • Ansætte medarbejdere
 • Godkende budgetter og sikre at budgettet holdes
 • Levere ressourcer, beslutninger og mandat til sekretariatsledelsen
 • Sikre helhedsplanens fremdrift og retning i samarbejde med sekretariatsledelsen
 • Godkende strategioplæg
 • Bane vejen for nye samarbejdsrelationer

Brønderslev Kommune har en repræsentant i styregruppen.

Helhedsplanen har i perioden på fire år et samlet budget på 8.444.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden bidrager med tilskud på i alt 6.164.000 kr. Brønderslev Kommune og Boligforeningen P.M.'s bidrag fordeler sig således: Kommunen bidrager med 1.274.000 kr. og Boligforeningen P.M. med 1.006.000 kr.

Samlet budget

Landsbyggefonden støtter med i alt

8.444.000 kr.

6.164.000 kr.

Medfinansiering i alt

Medfinansiering Boligforeningen P.M.

Medfinansiering Brønderslev Kommune

2.280.000 kr.

1.006.000 kr.

1.274.000 kr.

Brønderslev Kommunes medfinansiering er bevilget tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgningen for helhedsplanen, jf. byrådsgodkendelse af 30. januar 2013. Dette under forudsætning af, at det rummelige arbejdsmarked indtænkes i ansættelsen af medarbejdere i helhedsplanen. I den boligsociale helhedsplan fremgår en deltidsansat i flexjob som ’Projektmedarbejder 3'.

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet godkender forslag til boligsocial helhedsplan.

Personale

Ingen.

Økonomi

Byrådet har i budgettet afsat 325.000 kr. årligt fra 2014 – 2017, i alt 1,3 mio. kr.

Indstilling

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 10:

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 26. november 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 30. november 2015, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet.

Byrådet anmodes om at godkende den foreslåede finansieringsmodel.

Sagsfremstilling

KKR Nordjylland anmodede på KKR-mødet den 25. september 2015 om, at der skulle iværksættes en proces med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet var at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde.

Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag.

På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag fra Socialdirektørkredsen og Aalborg Kommune.

Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommuner, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseret på 2014 forbrug og Aalborg Kommune forpligter sig til et forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde.

Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordel efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor.


Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, hvilket betød, at landets kommuner skulle afrapportere hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver, at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rammeaftalen skulle godkendes, var det uvist, om Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den Centrale Udmelding, til der var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

Et enigt KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommuner, at finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes, herunder at

 • graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr.,
 • finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode,
 • TI/HCN evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde,
 • modellen baseres på 2014-forbrug, samt
 • Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr.

Endvidere indstilles på baggrund af KKR’s anbefaling af finansieringsmodel:

 • At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR’s godkendelse den 12. februar 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at finansieringsmodellen godkendes.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at den udmeldte ramme for Brønderslev Kommune kan holdes inden for budgettet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 30. november 2015, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Bettina Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af undervisningstakst på VRC - intern skole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte godkendelse af VRCs (Vendsyssel Rådgivnings Center) interne skoles undervisningstakst for 2016.

Sagsfremstilling

VRCs interne skole har indsendt budget for 2016, herunder takst til godkendelse.

Takst pr. dag: 786 kr. Der er regnet med 15 elever.

Taksten er beregnet på baggrund af et samlet budget på 4.150.268 kr., der fordeler sig på følgende måde:

 • Lønudgifter: 3.385.692 kr.
 • Ejendomsudgifter: 395.376 kr.
 • Øvrige udgifter: 369.200 kr.

Det forudsættes, at budgetrammen som helhed overholdes. Der skal desuden finde en løbende og systematisk budgetopfølgning sted. Med budgetoverholdelse menes, at det samlede budget ikke må overskrides, og at lønudgifterne ikke må overskrides.

Det oplyses, at taksten i 2015 var 774 kr. pr. dag med udgangspunkt i 12 elever.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender taksten for 2016.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget ønsker kompetenceforholdet og myndighedsansvaret belyst.

Godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Serviceniveau for kommende kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/BS

Som led i den igangværende planlægning af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender styregruppen et oplæg til serviceniveau for kørslen i Brønderslev Kommune, som danner grundlag for den videre planlægning. Serviceniveau rapporten indeholder bestemmelser for den åbne kollektive trafik, skolekørsel og den behovsbestemte kørsel under NT flextur.

Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til godkendelse af serviceniveau oplægget og procesplanen for inddragelse af interessenterne.

Sagsfremstilling

Som led i den igangværende planlægning af ny kollektiv trafikplan for Brønderslev Kommune fremsender styregruppen, bestående af repræsentanter fra NT, Børne- og Skoleområdet og Teknik og Miljø, et oplæg til serviceniveau rapport for kørslen i Brønderslev Kommune, som danner grundlag for den videre planlægning. Serviceniveaurapporten indeholder bestemmelser for den åbne kollektive trafik, skolekørsel og den behovsbestemte kørsel under NT flextur. I rapporten opdeles den kollektive transport i fire overordnede net: et regionalt stamnet, et kommunalt stamnet, et lokalnet og et flexnet.

Det regionale stamnet, der finansieres af regionen, hægter sig på de byer, der har flest indbyggere og dermed størst kundepotentiale og søger at skabe gode forbindelser til de omkringliggende kommuner og regionens hovedby, Aalborg, for at sikre bedst mulige forhold for særligt uddannelsessøgende og pendlere.

Det kommunale stamnet hægter sig på det regionale stamnet og sikrer forbindelse til kommunens egns- og områdebyer. Forbindelserne koordineres med mødetider på kommunens uddannelsesinstitutioner samt normale arbejdstider for større arbejdspladser. Der åbnes mulighed for at kunne justere på ringe- og mødetider på kommunens uddannelsessteder indenfor intervallet kl. 7.45 - 8.15. Bybuskørslen i Brønderslev by analyseres for at vurdere, om den skal nytænkes og eventuelt i højere grad sammentænkes med den øvrige kollektive trafik.

Lokalnettet tager udgangspunkt i kommunens skoledistrikter og kørselsberettigede folkeskoleelever og planlægges primært for at opfylde kommunens lovmæssige forpligtelser om befordring af elever. Lokalnettet tilstræbes koblet til stamnettet med 1 morgenafgang og gennemsnitlig 2 eftermiddagsafgange for skolernes 0.-9. klassetrin. Kørsel med elever til svømning sammentænkes og koordineres med kørsel i lokalnettet, så kontraktbusser, der holder stille om dagen kan udnyttes bedst. Derfor tilstræbes det, at svømmekørslen sker om formiddagen.

Flexnettet er et fladedækkende net, der favner hele kommunen, som supplerer det øvrige kollektive net med fleksibel kørsel på tidspunkter og i områder, hvor den ordinære kollektive kørsel er begrænset. I planlægningen af lokalnettet skal potentialet ved sammenkørsels- og koordineringsmulighederne mellem lokalnettet og NT´s flexskoleordning analyseres. Der skal i trafikplanprojektet ses på mulighederne for i højere grad at tilbyde Flextur som supplement til anden kørsel.

I procesplanen for inddragelse af interessenterne i planlægningen af den kollektive trafikplan er angivet hvorledes folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, råd- og distriktsudvalg, entreprenører, større virksomheder/institutioner og nabokommuner vil blive inddraget i planlægningsarbejde. Den kollektive trafikplan for Brønderslev Kommune forventes færdig i april 2016 med implementering ved køreplanskiftet sommeren 2016.

Serviceniveaurapporten vil blive gennemgået på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget godkender oplægget til serviceniveaurapport og procesplan.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2015, pkt. 3:

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Oplægget godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Revision af styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Brønderslev Kommune pr. 1. august 2016


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

I henhold til folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen.

På baggrund af Byrådets beslutning den 16. september 2015 om ny skolestruktur pr. 1. august 2016 fremlægges forslag til ny styrelsesvedtægt samt udkast til bilag med henblik på at fremsende det til udtalelse i skolebestyrelser og medudvalg.

Sagsfremstilling

Jævnfør folkeskolelovens § 41 skal Byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Jf. § 41 stk. 3, optages i et bilag de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Der er udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt samt udkast til bilag på baggrund af ændret skolestruktur pr. 1. august 2016.

I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur pr. 1. august 2016 blev der i høringssvarene giver udtryk for forskellige opmærksomhedspunkter, der ville være vigtige at få afklaret i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur. Fagenheden har nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolelederne samt lærerne, hvor disse opmærksomhedspunkter er blevet drøftet med henblik på revision af styrelsesvedtægten samt bilag. Derudover har der været arbejdsmøde i Børne- og Skoleudvalget den 21. oktober 2015.

Det hele er indarbejdet i bilag 1 og bilag 2, der indeholder henholdsvis forslag til ny styrelsesvedtægt samt bilag hertil.

Her følger i kort form nogle af de opmærksomhedspunkter, der har været drøftet, og som er indarbejdet i vedtægterne, samt essensen af indholdet i vedtægterne.

Sammensætning af skolebestyrelser

Der lægges i styrelsesvedtægten op til, at der bliver en bred sammensætning af bestyrelser, således at alle undervisningssteder bliver repræsenteret med både forældre, medarbejdere og elever. Der er i forslaget til sammensætning af bestyrelser fastlagt et antal repræsentanter på forhånd for at sikre den brede repræsentation. Dette er parallelt med den styrelsesvedtægt, der er gældende pt. og frem mod 1. august 2016, som blev vedtaget af Byrådet i december 2014.

Fælles rådgivende organ

Der lægges fortsat op til, at der etableres et fælles rådgivende organ. Da antallet af bestyrelser falder til fire, foreslås det, at der deltager flere forældrerepræsentanter fra hver bestyrelse. Derudover foreslås det, at elever repræsenteres i det fælles rådgivende organ.

Elevråd

Der lægges op til, at der etableres et distriktselevråd i hvert distrikt, men at der samtidig, på baggrund af skolebestyrelsens principper for elevråd, oprettes lokale elevråd.

Placering af elever mellem undervisningsstederne

I bilaget til styrelsesvedtægten fremgår bl.a., at skoledistriktslederen ikke, uden samtykke fra forældrene, kan indskrive en elev på et undervisningssted, der er forskelligt fra det undervisningssted, som folkeregisteradressen tilhørte før den nye skolestruktur pr. 1. august 2016. Dette var noget af det, der i flere af høringssvarene i forbindelse med skolestrukturbeslutningen blev efterlyst klare retningslinjer for.

Ændringer i antallet af klassetrin udbudt på det enkelte undervisningssted

Der lægges i bilaget til styrelsesvedtægt op til, at antallet af klassetrin på det enkelte undervisningssted kun kan ændres ved ansøgning til samt politisk behandling af Børne- og Skoleudvalget.

Dette gælder alle ændringer af klassetrin på de enkelte undervisningssteder; bortset fra de ændringer, der følger af Byrådets beslutning om at samle overbygningseleverne på ét undervisningssted, når lokalekapaciteten tillader det.

Ikrafttræden af nye vedtægter

Der lægges op til, at den nye styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. august 2016 på samme tid, som den nye skolestruktur træder i kraft. Dog vil der efter Byrådets godkendelse af styrelsesvedtægten skulle afholdes nye skolebestyrelsesvalg, således at de nye bestyrelser kan tiltræde pr. 1. august 2016.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet sender forslag til styrelsesvedtægt samt udkast til bilag i høring i skolebestyrelserne i perioden fra 17. december 2015 til 12. februar 2016 med henblik på endelig beslutning i Byrådet den 30. marts 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Fastlæggelse af ferieplan for skoleårene 2016-17 og 2017-18


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget anmodes om stillingtagen til ferieplan for skoleårene 2016-17 og 2017-18.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af udtalelser fra skolebestyrelser drøfte ferieplan for skoleårene 2016-17 og 2017-18.

Forslag til ferieplaner, der har været sendt i høring

Forslag til ferieplan i skoleåret 2016-17

 • Første skoledag: 10. august 2016
 • Efterårsferie 15. oktober - 23. oktober 2016
 • Juleferie 22. december 2016 - 2. januar 2017
 • Vinterferie 18. februar - 26. februar 2017
 • Påskeferie 8. april - 17. april 2017
 • Bededagsferie 12. maj - 14. maj 2017
 • Kr. Himmelfartsferie 25. maj - 28. maj 2017
 • Pinseferie 3. juni - 5. juni 2017
 • Sommerferie 24. juni - 13. august 2017

De nævnte dage er første og sidste dag i ferien.

Forslag til ferieplan i skoleåret 2017-18

 • Første skoledag: 14. august 2017
 • Efterårsferie 14. oktober - 22. oktober 2017
 • Juleferie 21. december 2017 - 2. januar 2018
 • Vinterferie 17. februar - 25. februar 2018
 • Påskeferie 24. marts - 2. april 2018
 • Bededagsferie 27. april - 29. april 2018
 • Kr. Himmelfartsferie 10. maj - 13. maj 2018
 • Pinseferie 19. maj – 21. maj 2018
 • Grundlovsdag 5. juni 2018
 • Sommerferie fra 30. juni 2018

De nævnte dage er første og sidste dag i ferien.

Udtalelser fra skolebestyrelser

Der er i alt indkommet 3 udtalelser fra skolebestyrelserne på henholdsvis Toftegårdsskolen, Søndergades Skole og Asaa Skole.

I høringsmaterialet fra oktober 2015 fremgik det, at det tolkes som om at bestyrelserne tog forslagene til efterretning, hvis de ikke indkom med udtalelser.

En del af bestyrelserne tager således forslagene til efterretning. Toftegårdsskolens bestyrelse har skrevet det.

Asaa Skoles bestyrelse foreslår den ændring, at første skoledag i 2016 bliver den 8. august, mens juleferien bliver fra 21. december til og med 3. januar 2017.

Søndergades Skoles bestyrelse giver udtryk for, at der er en udfordring i forhold til længden på sommerferien i 2017. De foreslår derfor, at denne forkortes, og at der i stedet placeres 5 "ektra" feriedage for eleverne fordelt hen over skoleåret 2017-18. I bilaget har de skitseret et forslag til, hvordan disse kunne placeres.

Fagenheden for Børn- og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter ferieplan for skoleårene 2016-17 og 2017-18.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslaget fra Asaa indarbejdes i ferieplanerne.

Godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Nye skolepolitiske målsætninger 2016-2018


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for forslag til de nye skolepolitiske målsætninger som opfølgning på 12-12 seminar i oktober 2015.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget deltog den 8.-9. oktober i et 12-12 seminar med bl.a. Fagenheden for Børn og Kultur, lærerforeningen og skoleledere. Som opfølgning på seminaret og i henhold til den procesplan, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 3. november 2015, præsenteres udvalget for forslag til nye skolepolitiske målsætninger. De er næste skridt i processen i forhold til at skabe et arbejds- og vurderingsgrundlag for Brønderslev Kommunes Skolevæsen de næste to år med afsæt i folkeskolereformens målsætning.

På den baggrund drøfter Børne- og Skoleudvalget følgende forslag til nye skolepolitiske målsætninger for Brønderslev Kommunes skolevæsen 2016-2018.

I det vedlagte bilag præsenteres forslag til de nye skolepolitiske målsætninger:

Læring: Elevernes læring understøttes af læringsmålstyret undervisning

Trivsel: Elevernes trivsel understøttes af nære relationer

Den varierede skoledag: Elevernes skoledag understøttes af varierede læringsmiljøer

Foruden forslag til de nye skolepolitiske målsætninger indeholder bilaget også en uddybende beskrivelse af den videre proces.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag til de nye skolepolitiske målsætninger.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om fase 2 i projekt "Udvikling i Fællesskaber"


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget får en orientering om fase 2 i projekt "Udvikling i Fællesskaber".

Sagsfremstilling

Ved at skabe et fælles pædagogisk tankesæt på tværs af dagtilbud, skoler og PPR, er det projektets formål at opnå en fælles pædagogisk platform, som tager udgangspunkt i en systemteoretisk forståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer. En fælles pædagogisk platform giver fælles sprog og værdier til glæde for dem, alle samarbejder om: børnene.

Målet er ambitiøst, og forudsætter en forandring, som skabes over tid bl.a. ved implementering af fælles mål og metode samt fælles teoretisk ståsted og forståelse.

Ved Kick Off-arrangementet af projekt ’Udvikling i Fællesskaber’ i september 2013 gav *Jens Andersen, lektor ved UCN et oplæg om, hvilken rolle fagprofessionelle voksne har i forhold til at skabe inkluderende og udviklende læringsmiljøer for både små og store børn. Oplægget blev samtidigt anvendt som teoretisk udgangspunkt for indholdsdelen i projektets film, som kan ses bloggen www.udviklingifaellesskaber.dk – fanen Materialer/Film og video. Filmen er således ikke kun en fortælling om kommunens inklusionsprojekt, men udstikker også en retning for, hvilket børnesyn man forventes at have som fagprofessionel i Brønderslev Kommune.

Vejen frem mod en fælles pædagogisk platform.

I en forandringsproces er der flere veje at gå. I Brønderslev Kommune valgte man at starte ved det konkrete og praksisnære, dvs. ved implementering af en fælles systemisk metode til udvikling af den pædagogiske praksis. Metoden Pædagogisk Analyse (PA) blev valgt, og er implementeret i alle dagtilbud og skoler. Implementeringen er foregået i samarbejde med LSP, Aalborg Universitet.

Arbejdet med PA er nu så langt, at man har taget hul på næste fase; at skabe et fælles mindset. Det betyder, at man i projektet nu har sat fokus på sammenhængen mellem det fælles børnesyn og den systemteoretiske forståelse i praksis.

Implementeringen er opdelt i tre trin:

 • Trin 1: Ledere af dagtilbud og skoler, september 2015
 • Trin 2: PA-koordinatorer, PA-vejledere og medarbejdere i PPR, oktober 2015
 • Trin 3: Byvise workshops for samtlige medarbejdere, januar/februar 2016

Ovennævnte trin i implementeringen (herunder faglige oplæg og indspark) varetages af kommunens egne konsulenter og fagpersoner.

På et lederinternat i september 2015 arbejdede samtlige ledere i dagtilbud og skoler således med børnesyn og systemteoretisk forståelse – dels ved oplæg, dels ved reflektive drøftelser og casearbejde i grupper. På lederinternatet blev det endvidere besluttet, at børnesynet, som præsenteres i projektets film, skulle danne baggrund for en medarbejderfolder, som dels præsenterer børnesynet, dels kobler børnesynet til den systemiske praksis i hverdagen.

Medarbejderfolderen ’Børnesyn’ skal ses som et redskab til at tydeliggøre det gældende børnesyn for den enkelte medarbejder. Folderen er produceret og trykt i fagenheden.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager folderen til efterretning.

*Jens Andersen: Psykolog, Forfatter, Organisations- og ledelseskonsulent med flere års erfaring som leder og medarbejder hos PPR, har Jens Andersen erhvervet et meget stort kendskab til skole- og institutionsverdenen. Udover ansættelsen på pædagogisk psykologisk rådgivning har Jens Andersen sideløbende i en årrække undervist på DLH/DPU på diplom- og kandidatniveau. Jens er pt. tilknyttet UCN, Aalborg.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Formanden orienterede om møde med bestyrelsen på Skolegades Skole vedrørende udfordringer omkring arbejdet med og i modtagelsesklasserne.

Til efterretning.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Status på arbejdet vedrørende udsatte børn og unge


Til toppen

Opdateret 2. december 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach