Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 12. januar 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Forslag til etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forslag om etablering af aldersintegrerede institutioner i Brønderslev by.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur vurderer, at der er stor efterspørgsel på aldersintegrerede daginstitutioner. Med baggrund heri og gode erfaringer fra Børnehuset Petra i Hjallerup er der udarbejdet forslag til etablering af aldersintegrerede institutioner for 0 – 6 årige i Brønderslev by.

Kapacitet og efterspørgsel på vuggestuepladser

Vuggestuen Himmelblå er normeret til 65 vuggestuebørn. Nedenfor fremgår belægningsoversigt:

2013

2014

2015

2016

Januar

65

57

54

58

Februar

62

60

62

59

Marts

58

60

58

59

April

56

58

58

Maj

57

62

64

Juni

56

60

65

Juli

53

61

65

August

52

59

65

September

55

56

65

Oktober

57

55

65

November

55

54

65

December

54

57

65

Såfremt der etableres aldersintegrerede institutioner, vurderes det, at efterspørgslen vil stige markant.

Kapacitet og efterspørgsel på børnehavepladser

Det vurderes, at antallet af børnehavepladser i Brønderslev i by ikke kan nedjusteres på nuværende tidspunkt. Derfor vil etablering af aldersintegrerede institutioner nødvendigvis indebære en omfordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Forslag til omfordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser.

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Kornumgaard

Børnehaven Fasanen

Nuværende pladser

65

120

86

92

Omfordeling børnehavepladser

+70

-25

-20

-25

Omfordeling vuggestuepladser

-45

+15

+15

+15

Antal pladser efter ændring:

Vuggestuen Himmelblå

Børnehaven Galaksen

Børnehaven Kornumgaard

Børnehaven Fasanen

Vuggestue

20

15

15

15

Børnehave

70

95

66

67

Udgifter vedrørende bygningsmæssige ændringer/justeringer (bilag vedlagt):

 • Vuggestuen Himmelblå: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til ca. 220.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.
 • Børnehaven Galaksen: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til ca. 350.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.
 • Børnehaven Kornumgaard: Overslagsmæssigt er der beregnet en samlet anlægsudgift på ca. 1.924.000 kr. til etablering af vuggestue og opgradering af køkken-/ og personaleforhold. Overslagsmæssigt vil der med nuværende lejeniveau være en øget årlig lejeudgift på ca. 98.000 kroner. Hertil vil der komme en årlig merudgift på driften på ca. 170.000 kr.
 • Børnehaven Fasanen: Overslagsmæssigt er de bygningsmæssige tiltag beregnet til ca. 410.000 kr. Ændringen forventes ikke at give en merudgift i driften.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 reserveret en anlægsudgift på 1 mio. kr. til etablering af aldersintegrerede institutioner.

Udgifter vedrørende madproduktion

Merudgifter ved produktion af mad i 4 mindre enheder er beregnet til ca. 500.000 kr. årligt.

Såfremt madproduktion fortsat produceres i vuggestuen på Rømersvej vil der være:

 • Transportudgifter til de 3 andre enheder. Anslået udgift er beregnet til ca. 192.000 kr. om året.
 • Merudgifter til pakning af mad rengøring m.v. i vuggestuen er beregnet til ca. 80.000 kr. om året.
 • Udgift til køb af 3 madvogne til transport - anslået indkøbspris ca. 120.000 kr.
 • Ny opvaskemaskine – anslået indkøbspris ca. 75.000 kr.

Eventuel konvertering af vuggestuepladser til dagplejepladser

Såfremt 15 vuggestuepladser konverteres til 15 dagplejepladser vil dette indebære en mindre udgift på ca. 191.000 kr. om året.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag om etablering af aldersintegrerede institutioner for 0 – 6 årige i Brønderslev by.

Personale

Kendes ikke pt.

Beslutning

Udvalget besluttede,

 • at der udarbejdes forslag til indretning af integrerede institutioner i Vuggestuen Himmelblå, Børnehaven Galaksen og Børnehaven Fasanen
 • at der laves mad til vuggestueafdelingen på den enkelte institution
 • at fagenheden finder den manglende finansiering til drift på ca. 150.000 kr. indenfor budgettets rammer.

Forslaget fremlægges på udvalgets næstkommende møde.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Optimering af tilsynet med de private børnepassere


Resume

Sagsforløb: BS

Børne og Skoleudvalget skal drøfte optimering af tilsynet med de private børnepassere.

Sagsfremstilling

Med baggrund i en stigning i antallet af private børnepassere og et ønske om et mere fokuseret tilsyn med det enkelte barn har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet forslag til optimering af tilsynet med de private børnepassere.

Børne- og Skoleudvalget fastsatte i 2008 en ramme på 300 timer årligt til godkendelse og tilsyn med private børnepassere. Tilsynet omfattede kontrol med antallet af børn, kontrakter og overholdelse af godkendelsesgrundlag.

Rammen for tilsynet er ikke blevet reguleret siden 2008.

Antallet af private børnepassere er steget fra 30 i 2008 til 42 i november 2015 og på den baggrund har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet forslag til en optimering af tilsynet fra 300 timer årligt til 1924 timer årligt.

Dette vil udover kontrol med antallet af børn, kontrakter og overholdelse af godkendelsesgrundlag også muliggøre et tilsyn om det enkelte barns udvikling, læring og trivsel.

Opgaven vedrørende optimering af tilsynet i forhold til de private børnepassere vil kunne varetages af tilsynsførende pædagoger i den kommunale dagpleje, idet tilsynsopgaven her er reduceret som følge af det faldende børnetal.Såfremt opgaven ikke varetages vil dagplejens lønbudget blive nedjusteret svarende til 1624 timer.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslag om optimering af tilsynet med de private børnepassere godkendes.

Børne- og Skoleudvalget, 1. december 2015, pkt. 4:

Udvalget ønsker en konkretisering på indhold og kroner både for det kommunale og privat tilbud.

Sagen behandles igen på januarmødet.

Bettina Nielsen og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. januar 2016:

Der er udarbejdet notat om indhold og økonomi vedrørende tilsyn i den kommunale dagpleje og i forhold til private børnepassere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Tilskud til pasning af egne børn


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af konkret henvendelse drøfte muligheden for tilskud til pasning af egne børn.

Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudslovens kapitel 16 kan Byrådet beslutte, at give forældre mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for plads i et dagtilbud.

Byrådet kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

Dagtilbudslovens §§ 87 - 88 beskriver betingelserne for tilskud, hvor blandt andet nævnes:

 • ansøger kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst eller have en arbejdsindtægt
 • ansøger skal have opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år
 • det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
 • tilskuddet kan gives for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. (Byrådet kan beslutte en længere minimumsperiode og kortere maksimumsperiode)

Fastsættelse af tilskud fremgår af dagtilbudslovens § 89, hvoraf det fremgår at Byrådet fastsætter tilskuddet, der fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet må højest udgøre 85% af den billigeste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter, hvorvidt forældre skal kunne opnå tilskud til pasning af egne børn.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker ordningen afprøvet i en periode, dvs. resten af 2016. Der kan søges om tilskud for en periode fra min. 8 uger og maksimalt 3 måneder.

Fagenheden udarbejder forslag til takst, som forlægges Byrådet til godkendelse.

Peter H.S. Kristensen og Lars Bisgaard mener ikke, de ligestillingsmæssige og sociale apekter ved ordningen er tilstrækkeligt belyst og stemmer imod.

Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


6. Tosprogsområdet - fordeling og håndtering af skoletilbud til tosprogede elever


Resume

Sagsforløb: BS/IR

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, hvordan udvalget ønsker at styrke integrationsarbejdet i forhold til tosprogede skolesøgende børn.Udvalget godkendte på møde den 3. februar 2015, at der ved fordeling af tosprogede børn skal koordineres mellem boligplacering, tilbud om dagtilbudsplads og skolegang.

Folkeskoleområdet har udarbejdet fire korte scenarier, som belyser mulighederne for at løse opgaven.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget bedes tage stilling til, i hvilken retning man ønsker at styrke integrationsarbejdet omkring tosprogede skolesøgende børn på baggrund af nedenstående fire scenarier. De 3 første scenarier er alle indenfor rammen af den eksisterende strategi. Det er i øvrigt Folkeskoleområdets forslag, at ”Verdensklassen” på ungdomsskolen fastholdes, idet der her gives et særligt tilrettelagt undervisningstilbud med fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne.

Forslag til scenarier:

 1. En fastholdelse af den nuværende struktur med modtagelsesklasser på Skolegade Skole – men sikre en spredning af eleverne i udslusningsfasen, så alle 3 skoler i Brønderslev by benyttes.
 2. En flytning af modtagelsesklassen til en af de to andre byskoler i Brønderslev.
 3. Oprettelse af ekstra modtagelsesklasser
 4. En central screening af flygtningeelevernes kompetence, hvorefter der foretages en udslusning til den lokale skole – en såkaldt ”Frederikshavner model”.

Det 4. scenarie er udarbejdet på baggrund af inspiration fra to-sprogsstrategien i andre kommuner. Frederikshavn Kommune har udarbejdet en anden model, hvor alle skolerne deltager i integrationsarbejdet på grundskoleområdet. Ved modtagelsen af eleverne screenes eleverne typisk på et samlet sted i kommunen, det sker for de fleste elevers vedkommende i et 2-3 ugers forløb. Herefter udsluses eleverne til deres lokale skole, hvor de typisk placeres i almindelige klasser og modtager danskundervisning som holdtimer. Det vil betyde, at der centralt i kommunen skal være et ”screeningscenter”, der ligeledes kan fungere som et kompetencecenter i forhold til at hjælpe ”hjem-skolens” lærere med at skabe gode læringsmiljøer for de tosprogede elever.

I det vedlagte bilag præsenteres og uddybes ovennævnte forslag til andre måder at organisere undervisningen af de tosprogede elever på. Formålet med en reorganisering er at etablere et mere bæredygtigt tilbud til de tosprogede elever, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov. Hensigten er at strukturere et tilbud, der har kvalitet og fleksibilitet som overskrift. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området. Folkeskoleområdet vil på bagrund af udvalgets drøftelse og beslutning uddybe den valgte løsning, herunder de økonomiske konsekvenser.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Børne og Skoleudvalget drøfter og tager stilling til fremtidig scenarie vedrørende tosprogede skolesøgende børn.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at integrationsopgaven fordeles med stor bredde og ønsker, at fagenheden udformer et forslag på bagrund af udvalgets drøftelser.

Forslaget skal indeholde løsninger på sigt for alle fire skoledistrikter, men specielt for næste skoleår for distrikterne i Brønderslev By.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne og Skoleudvalget orienteres om:

 • Ansøgning fra Hegely sendt til Digitaliseringspuljen om implementering af Feedback Informed Treatment (FIT) som redskab til øget dialog og evaluering af behandlingsindsatsen
 • UU-kvartals rapport - 3. kvartal 2015
Beslutning

Til efterretning.

Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Lukket punkt: Indkøb af læringsplatform til skoleområdet


Til toppen

Opdateret 13. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer